J. Henry Dunant vertrok uit Kon. Wïlhelmi nahaven S3 B HH rrm 1É3E3B31 pjjlt Pia Beek komt in de S.G.-„Cocktail '61" GENTETVAJSPN SCZ werd tweemaal waterpolo-kampioen OPRUIMING Kringkampioenschap tennis beëindigd Indeling Schiedamse teams bij KNVB >k AGENDA Afscheid en jubileum bij Havendienst Tm Iffpf? «3D aflfiiWBBiMrrTTiiSr, DEKLERKeZN SCHIEDAM Dinsdag 1 augustus 1961 üm- m Burgerlijke Stand BEGIN EB NÜ" MEE Dak raakte in brand Kat opgesloten Massale promenade concerten MERK- MATRASSEN! nu bijzonder voordelig SLIZOLN dames-team Ton Horik ook naar For tuna E. Kersbergen wint in A-klas Hei Westen hield een visconcours (iM, /net RDTERDN Botsing in Kethel Unique - Schiedam ƒ2.75 si li 8 ft i Se- maar oond t de- nut, ugen fi op ver war- van een «ttfn trocr usje, oertj ül* egea oi?er loos; 'met tn iic ter- tlflC- sek- j uf. me- t als een pre- een ver- be- mijn een te k op uan eetfe erde van den ijker ont- aan- met ■mijn com jme Oang zijn 71 Op ty.' Doe ziek cam- n die >lte ach- eens r dat iuld, deze één 3 Op Hij ilCTi, Ue- 0« met dent laats een Toen te ered. al. peet ruit- der- ïnvet 'pcht Open tmij szou rmij 'een die ont- my 3UW- ik van elde tnijn 'hter oant hina hter lüü" me 7ien, laan ?nj niet ,be- ifleit och be- refc- leet ±it« toel, ele- la- raaT duw ZOU mee dat ook den ben, 5^" ft er, op- int- tene aats s de wn- >gen laai hen 'af loer und hij sir atte ■ug. ied. hü 3 =tf Op dinsdag 8 augustus biedt de Schiedamse Gemeenschap in het ka der van de Vakantie-feesten de bur gerij fn het Passage-theater een groots cabaret-programma aan. on der de naam „Cocktail *61". Hieraan ■werken een aantal topsterren op va riété-gebied mee. In de eerste plaats Pia Beek en haar radio-tv-kwartet, ,JPia heeft pep" schreven de Amerikaanse kranten. Dat was toen zij op haar tournee in dat grote land het ver wende publiek tot bijval wist te brengen. „Pep", dat betekent zoveel als; een ideale combinatie van le venslust, spontane vrolijkheid en (muzikaal) talent Pia treedt zelden op buiten Scheveningen of Amster dam. Zij weef immers; de mensen komen -wel naar haar toe. Maar nu heeft zij dan toch een uitzondering gemaakt Een tweede troef in dit program ma is Chandu; maar niet voor de kleintjes. Hy is een nog jonge man, die de laatste jaren snel bekendheid heeft verworen door zijn para-nor male begaafdheden. Allerminst i$ hij een waarzegger, een toekomst voorspeller. die het publiek met gladde praatjes zo heerlijk bij de neus neemt, In zijn „Mental Show" toont hij zich een serieus werker. De zaal volgt gespannen zijn expe rimenten en gaat, een schokkende ervaring rijker, heen. Telepathie, ge heugenkunst, blindlezen, maar ook proeven van helderziendheid beho ren tot zijn programma. Verder Al Preston, een stadgenoot, die dit jaar op het nationale goo- chelconcours tot kampioen-manipu lator werd uitgeroepen. Nu zal Schiedam dus ook kunnen kennis maken met de unieke goudvissen- proef, waarmee hij zijn ere-titel ver overde. jwa Voor de verkwikkende schaterfon- tein zorgt het bekende Lestertrio. De komische show van dit drietal is via de televisie een landelijk succes geworden. Niet minder hekend is de internationale muzikale clown. Frans Rex is. Conferencier Willy Vervoort is het wel toevertrouwd om de on derdelen glad en vrolijk aan elkaar te praten. Tenslotte tovert het Spaanse dans paar Carmen y Rafael de Lara het zonnige zuiden in de zaal. En wie zich de geestdrift voor enkele jaren nog herinnert bjj het sublieme op treden van Susanna Y Jose, zal maar al te graag een herhaling van deze unieke bewegingskunst het ge heim van de Spanjaarden willen meemaken. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, Dr, Wi- bautplein 17. Bellen by ongeval; G.G. en G-D„ Tuïnlaan 80, telefoon 612 90. Politie-alarmnummer: 6 4666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot ZO 211 uur, dinsdag 9 20 tot 16 30 sd 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 1630 uur, 's zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 19 tot 11 uur, woensdag 14 tot 17 en ld tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag i-i tot 17 en 39 toe 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 to: 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Zeven man nen zonder vrees". Monopole, 2 uur „Eeht iets voor Con- ny" 7 en 9.15 uur: „Hier js Lem- my Caution", Geboren: Peironella C C. d v. G IJ. van den Brink en E J P.'Weber! Patricia d. v. A. Mesker en H. J. Strutz; Arnold us T. M z. v. A. J de Vette en J. M. Ham.; Lambèrtus z. v. W. P. Post en G Vrijhof: Maria d v. W C. van Tilborg en C. Balijjns; Hen- orikus A. z, v. Ji. A. van der Pluum en M. Maas; Mtehaci J. z. v N. J. Hoenderkamp en J M. A Soeters; Theodorus P. M. z. V. T. w! M. Win kelman en E. F. van Hulst, Diana J. d v. J. van der Heide en A, Vos- Kendrlka F. d. v. E. Forsten en E. Molenaar; Jolanda d. v, d. van den Hoek en N. C. Steenbergen; Germaine d. v. A. Govaart en A. Moerer; Helena M. d. v. K. den Braven en L. T. Spoel- stra; Bolandus F. z. v. N. J, Veldhoven B, M. Schoenmakers; Nicoiette A. d. v. N. J. Homburg en P. van den Heuvel, Overleden: J. van der Beek. 71 Jr.; Keijngoud 74 jr.; C. J. WJjzenbroek, i jr. e. v. A. Verboom; A. W. Blom, jaar. Advertentie t-M.) Op het kantoor van de Havendienst Schiedam is gisteren het personeel bijeengeweest voor een afscheid en een huldiging. De heer J. Verkam- man, het hoofd van de administratie van de Havendienst, heeft de pen sioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat nu de dienst verlaten per 1 augustus. In 1945 is hy bij de Ha vendienst gekomen, na tevoren werkzaam te zijn geweest bij de Distributiedienst. De heer A. Etlen, die werkzaam Is by de speciale dien- aten viert het zilveren jubileum. Havenmeester H, Groenhof heeft beide ambtenaren bij die gelegen heid toegesproken en hun verdien sten gememoreerd, terwijl namens het personeel aan beide heren een enveloppe is aangeboden, waarvan, aüj de klinkende inhoud naar eigen keuze kunnen besteden. Advertentie l M Gistermiddag omstreeks 1 uur is er brand geweest in de distilleerderij van W. Hasekamp aan de Willems- kade 29, die lang niet zo ernstig was als het aanvankelijk scheen. Door vonken uit de schoorsteen waren de houten dakspanten gaan branden. Dc brandweer, die onder leiding van commandant D. de Jager was uitge rukt, heeft met de nevelspuit het vuur gedoofd en kon na een half uur weer inrukken. De schoorsteen was overigens schoon, maar er was met vette kolen gestookt. Kwajongens hebben een kat opge- gesloten in het onbewoonde pand Kreupelstraat 29. De politie heeft het dier, dat uitgehonderd was en een i gebroken poqt had, bevrijd en naar het Dierentehuis aan de Sint Anna- zusterstraat gebracht. De kat zal waarschijnlijk toch afgemaakt moe ten worden. De eigenaar is onbe kend; naar de kwajongens wordt ge zocht. Het bekende Rode Kruis hos pitaalschip de „J. Henry Du nant" heeft in Vlaardingen reeds veel bekendheid gekre gen. Het schip maakt jaarlijks 29 tochten, die een week duren. Aan boord bevinden zich elke reis 70 chronisch zieken en in validen, die het daar wat naar hun zin hebben. Ditmaal ko men zij uit VGravenzandc, Hoek van Holland, Honsclers- dijk, Kwintsheul, De Lier, Maassluis, Maasland, Monster, Maasdijk, Naaldwijk, Poeldijk, Vlaardingen en Wateringen. Het schip is zaterdag vanuit Rot terdam m Vlaardingen gearriveerd, waar het aan de Wilhelminahaven zuid-noordzijde ligplaats koos en waar het in gereedheid werd ge- hoven. Daar zou de boot ligplaats kiezen voor een overnachting-Van daag wordt overnacht in Huissen, woensdag in Arcen, donderdag in Wijk-Aalburg, vrijdag in Lekker- kerk. Zaterdag keren de passagiers en daaraan behoeft men zeker niet te twijfelen, gesterkt en tevreden terug in Vlaardingen. De opvarenden troffen, de eer ste dag gelukkig al goed weer. Gistermorgen, toen men een aan vang maakte met de inscheping, straalde een heerlijk zonnetje haar weldadige warmte uit. Op deze zonnige morgen werden de patiënten, die veelal met taxi's uit hun woonplaatsen kwamen, met zorgzame hand door deRode Kruis-helpers en -helpsters aan boord geholpen. En op de drukke kade namen familieleden en be kenden hartelijk afscheid. TUdens zo'n tocht ontbreekt het de opvarenden aan niets en genieten zij volop van een fantastische ver wordt er door de plaatselijke af deling van het Rode Kruis aan de passagiers één of andere vorm van vermaak gepresenteerd, die meestal uitstekend in de smaak valt. Wan neer het schip ergens afmeert, wor den familieleden en bekenden In staat gesteld een bezoekje aan boord af te leggen. Het schip zal, als deze tocht is afgelopen, dit jaar nog twee keer de Wilhelminahaven in Vlaardingen binnenlopen. Dat zal zijn op 7 augus tus cn 5 oktober. Aan boord be vinden zich dan respectievelijk pa tiënten uit Gouda en omstreken en uit de provincie Utrecht. ïn het kader van het Vakantiefeest is uit dc R.K. Harmonie Sint Rad boud, de Cbr. Harmonie ver. Barpe Davids en de Arbeiders Muziekver. Crescendo een groot ensemble sa mengesteld. Dit grote orkest zal onder leiding van de heer A. Bosch een drietal grote Promenadeconcerten geven. Het eerste op donderdag 3 avgustus. 's avonds 8 uur, in de Plants6e. Ver volgens op maandag 7 aug., 's avonds i7 uuir aan de Maasboulevard of in de Nieuwe Maasstraat, afhankelijk van de weersgesteldheid. Tenslotte op vrijdag 11 aug., 's avonds 7 uur, tussen de flats voor ouden van dagen aan de Burgem, Gijsenlaan. Het programma voor deze concer ten omvat een tiental bij het publiek bekende en goed in het gehoor lig gende werken. (Advertentie f.JVÏ Morgen begint de grote crecon- neslag, want dan begint de ver koop van Rouleau-druk cre tonne voor bijna de halve prijs. De meest bekende, was- enzon- echte gordijnstof van 2.75 per meter In leuke meerkleurlge bloemdessins, koopt U morgen méér dan één gulden per meter goedkoper. üf t, O-UUZA zorging, die zeker kan wedijveren bracht voor de komende tocht. Een met een luxueus hotel. Zorg bier- tocht die de gelukkige passagiers voor dragen de elf vaste beman- zal voeren door de Nederlandse ningsleden met aan het hoofd kapi- binnenwateren. Gistermorgen om- i tein H. J. Maasbach, de 24 Rode r~j -» i streeks elf uur vond het vertrek j Krais-helpers en de zes helpsters AWP rlPTPfl IQ -»4- en de vijf gediplomeerde verpleeg- VVLJ JJ.C1 C11 CtX» sters- Behalve dus de vaste beman ning gaat er tijdens iedere tocht weer ander personeel mee, dat uit dezelfde omgeving komt als de pa tiënten. Dat is dus nu het West- land. Voor amusement wordt even eens gezorgd. In iedere stad waar het schip een nacht blijft liggen, rHet doel tijdens de eerste dag was het lüuke plaatsje Schoon- J ïlcnry Dunant lag dit week- tii t in Vfaardinpen. Het schip is hier overigens al een oude be kende en vormt een vertrouwd beeld in de haven. Een roitsnkpartij van onze bekend» VERENDE MATRASSEN CAESAR* de voortreffelijke merkmatras met het soepel verende Interieur, degelijk» afdekking m»t wollen watten »n overtrek van leuke damast tijk. Hu »l« h»al bijzonder koopje! 1 p.r,,190 80 _0 2 p.r., 190x120 van 59.50 voor Sö» van 98.— voor 03F» Langdurige garantie VERENDE MATRASSEN SUNNY DREAM* onze bekende merkmatras met hel prima interieur van electrisch geharde stalen veren. Zware degelijk» afdekking «n overtrek van bijzonder mooie damast In blauw, groen an goud. NU heel voordelig! 48.'° -2 persoon* NU 79.80 JS Jaar garantie GOLDEN DREAM EXTRA* VERENDE MATRASSEN Golden Dream, do perfecte matras met het Interieur van gepolijst stalen veren. Degelijke afdekking van erin pods op juta en dikke wattenlaag, zomer- en wlnterkant. Overtrokken met bijzonder mooie damast, geborduurde zijkanten met koord afgewerkt. 64.®0 2 persoon* NU 99.80 J5 ^aar garantie 1 parsoons NU 1 perscons NU BINNENWEG "CITY CENTRUM" BEIIERLANDSELAAN DEN HAAG - UTRECHT - YU5SINGEN Ton Horlfc (Overmaas), naast Jan Hooymans wel de bekendste cn beste doelverdedïger uit het amateur voetbal, is einde vorige weck door Fortuna gecontracteerd. Fortuna beschikt daarmee voor het volgende seizoen over twee zeer bekwame doelverdcdigers. Deze transactie was een van de gevallen, waarop we doelden in ons artikel van afgelopen week vrijdag. Br waren nog enkele contacten tij dens het weekeinde, maar omtrent too**® id) Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Rou- leau-druk, v gfjk je/I 120 cm breed, Jff <fj per meter voor In het weekend zyn de laatste partijen gespeeld van de kringkaro- pïoenschappcn tennis in Schiedam. De titel In de A-klasse Is gewonnen door de heer E. Kersbergen, die ech ter in de finale stevig partij heeft gekregen van de jeugdige C. Bol; er waren dan ook drie sets nodig om de strijd te beslissen. In het club- hu Ls van het Tennispark SpierLngs- hoek heeft na afloop de heer De Menton Bake met een vriendelijk woord de prtfzen uitgereikt. De uit slagen zijn als volgt: Afd. A. Heren-enkel (halve fina le C. Bol si. A van Deventer 8—6 6—3; E. Kersbergen sl. P. Vermeulen C—O 2—6 61. Finale: E, Kersber gen Sl. C. Bol 61 26 61. Afd B. Heren-enkel (halve finale): J. Hoogendoom sL C. Bol 63 63; P. Vermeulen sL A. van Deventer 4—6 6—4 46. Finale: J. Hoogen- doorn sl. P. Vermeulen 5—2 (opge geven). Dames-enkel (halve finale): mej- J. Leger sL mevr. E. Blalsse 36 6—1 6—0; mevr. E. Braam s sl. roej- T. Voorden berg 75 26 64. Fi nale: mej. J- Leger sl. mevr. E. Braams 64 46 75. Heren-dubbel (halve finale): J- Hoogendoorn en J. v. d. Laan sL P Nolet en Van Raamsdonk B—6 62; Van Nes en Vermeulen sl. Van De venter en Wijlacker (.opgegeven). Fi nale; Van Nes en Vermeulen sL Hoo gendoorn en v. d. Laan 64 6-1. Gemengd dubbel (halve finale): mej. Voordenberg en Hoogendoorn sl. mej. Leger en Van Raamsdonk 6—4 6—2; mej. Van Zeyl en Van Deventer sl. mevr. Braams en Ver meulen 64 63- Finale: mej. Voor denberg en Hoogendoorn sl. mej. Van Zeyl en Van Deventer 62 64 Aid C. Heren-enkel (halve finale): Hylkema sl. v. d. Burg 6—0 64; Van Teefelcn sl. Janssen 6—0 62- Finale: Van Teefelen sl. Hylkema 0—6 6—2 64. Dames-enkel (halve finale): mej. E. Voorwinde sl. mej. Van Dijk 75 61; mevr. Janssen sl. mevr. De Vos 5—7 63 63. Finale: mevr. Jans sen sl. mej. E. Voorwinde 86 68 6—2. Heren-dubbel (halve finale): Hei mig en Van Poppelen sl. Frazer en Janssen 6—3 63; Bos en De Vos sl. Tottier en Russeler 6—0 63. Fi nale: Bos en De Vos sl. Heimig en Van Poppelen 61 6 Dames-dubbel (halve finale): mevr. Ruseier en mej. De Ronde sl. mevr. De Vos en mej. v. d. Most 63 5—7 75; mevr. Van *t Hoff en mevr. Van Vollenhoven, sl, mej. A. Kleïss en mej. T. Kleiss G3 61. Finale; mevr. Ruseier en mej. De Ronde sL mevr. Van *t Hoff en mevr. Van Vol lenhoven 4—6 63 6—2. Gemengd-dubbel (halve finale): mevr. Janssen en Janssen sl. mevr. Haaksman en v. d. Burg 97 S—4; mevr. Magnin en Helmig sl. mej. Koster en Van Teefelen (opgegeven). Finale: mevr. Janssen en Janssen sl. mevr. Magnin en Helmig 64 64. De uitslagen van vrijdag waren: Aid A. Heren-enkel: C. Bol sL A. van Deventer 86 6—3. Afd B. Heren-enkel: C. Bol sL P. Nolet 6—1 6—2; A van Deventer sl. A van Raamsdonk 61 63; J. Hoo gendoorn sL J. v. d. Laan 6—3 86. Dames-enkel: mej, j. Legen sl. mej. G. van Zeyl 61 8—6; mevr. E. Blaïsse sL mej. Pleyzier 62 61. Heren-dubbel: Van Nes en Ver meulen sL De Menton Bake en Zand vliet 6—3 6—3. Afd. C. Heren-enkel: Jansen sl. Pet 108 63; v. d. Burg sl. Brouwer 8—5 3—6 6—3. Dames-enkel: mej. Van Dijk sl. mej. Koster 63 61; mevr. Jansen sl. mevr. Van 't Hoff 63 64; mevr. De Vos sl. mej. T. Kleiss 62 63; mej. E. Voorwinde sl. mevr. Broere 9—7 1—3 (opgegeven'. Heren-dubbel: Bos en. De Vos sl. Van Toor en Sikkelerus 61 S3. Dames-dubbel: mevr. Rusele en mej. De Ronde sl. mevr. Broere en mevr. Magnin 86 64. het resultaat daarvan koesterde men niet zulke hoopvolle verwach tingen, afgezien van de kwestie of ze inderdaad voor Fortuna verster kingen zouden betekenen, hetgeen toch wel een kardinaal punt is alvo rens men tot een uitgaaf besluit. Dc Hcngelsportvercmging „Het Wes ten" heeft zondag haar vijf-serie con- coursgehouden In Boven Schouw. Het weer was goed maar dc vangst was met navenant. De leiding lag in de handen van hoofd-controleur M. Rook en de dames Stigter cn De Goede. De uitslag was; 1, D. BczoeJing 1295 gr. 2, G. de Zwart 1086 gr„ 3. M, dc Goede 845 gr. 4. J. v. Gelaezcn 667 gr. 5. C. Schoen maker 663 gr. 6. A. Stigler 627 gr. 7. A v. Wezel 601 gr. 8. T, v. Oosten 547 gr. D. v.d. Velden 501 gr, 10. G. Schulvens 454 gr. 11. Jan Verhij 452 gr. 12 3. de Hartog 440 gr. 13 S. Verhelj 424 gr, 14. Mevr. de Zwart 370 gr. 15. G. Buddenbohmer 35G gr. 16. B. Bred- dels 326 gr. 17. Jaap Verhij 317 gr. Ondanks het dikwijls vry koude weer heeft de waterpato-competitie vandeKNZB ongehinderd doorgang gevonden. De Schiedamse Zwcmciub neemt aan deze competitie deel met twee herenzeventallen en een dames- zevental. Over de behaalde resulta ten kunnen onze stadgenoten zeer tevreden z^jn. Zowel de dames als de heren werden in hun afdeling kampioen. De heren speelden een uitstekende competitie. De nu 7 gespeelde wed strijden werden alle gewonnen, waardoor het afdelmgskampioen- schap werd behaald. Van Dockyard werd met 54 en 50 gewonnen. ZCR uit Den Haag werd met 90 en 81 verslagen. Tegen ZPC (Rotterdam) werd het 40. De naaste concurrent. Te Wer ve (Den Haag) werd met 30 en 21 teruggewezen. De beslissende 21 overwinning op Te Werve in de uitwedstrijd te Den Haag was een zeer snelle, harde wedstrijd. SZC scoorde reeds na I minuut door een harde kogel van N. Kólmeyer. De Schiedammers gingen (gedwongen?) in de verdediging en Te Werve viel fel aan. De hardste schoten troffen echter geen doel door uitstekend werk van keeper Goederond. Het rust5ignaal was een welkome onder breking van de Haagse aanvalsgol ven. Na rust wist SZC het spel enigs zins te verplaatsen en bouwde on vermoeibaar enkele aanvallen op. Er kwam con goede kans om de voor sprong te vergroten. SZC kreeg een strafworp toegewezen. De Haagse keeper presteerde het om hof Itardc schot te keren. Kort daarop werd het, verdiend, gehjk, Eere t. de Haagse aanvallen werd afgt'uloten met een listige boogbal waarop de Schiedamse keeper het antwoord schuldig bleef. SZC schrok wakker en wist het tempo te vei hogen. M. Zijlstra. de SZC-midvoor. wist zijn bewaker te omspelen en de winnen de goal te scoren. SZC kon zich kampioen noemen. De dames verloren 1 wedstrijd met -1 tegen CWP in Den Haag. speel den 11 tegen Die Haeghe en won nen van Shell met 51 en 2—1, van DZV met 7—2 en 9—2, van Die Haeghe met 51. De beslissende wedstrijd tegen CWP, in Bad Groen- oord gespeeld, werd met 30 gewon nen. Op het grote poloveld, 30 bij 20 meter, voelden de snelle SZC-speel- sters zich beter thuis dan in het klei ne binnenbad in Den Haag waar met 6—1 verloren werd. De snelheid gaf de doorslag en de uitstekend spelen de Ria van Baarle gaf haar ploeg een 10 voorsprong. Nadat een SZC- speelstcr naar de kant verwezen was wist zij, ondanks de numerieke minderheid, de score tot 20 op te voeren, In de slotfase stelde I, de Groot met een doelpunt de zege vei lig. Beide SZC-teams moeten nu een promotiewedstrijd spelen. De heren doen dit op dinsdag 1 augustus. Dan moeten zij in Bergen op Zoom de strijd aanbinden tegen SVZ uit Souberg (Zeeland). Gezien de goede competitieresultaten moet een overwinning en de promotie binnen het bereik der Schiedammers liggen. (Advertentie tM) 'nuxH*airïiso« Vmiik /(lOT^fi)) xiiviwu. Op de kruising SchiekadePolder weg in Kethel zijn gistermiddag om half vijf twee personenauto's met el kaar in botsing gekomen doordat de melkhandelaar J. P. L. uit Rotter dam geen voorrang verleende aan de auto, bestuurd door de heer C. J, P. de B. uit Schiedam, Beide wagen» werden flink beschadigd, maar er werden geen personen gewond, auping-epedama{rassen CS puHman-peerless WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 De indeling van de Schiedamse clubs in het amateurvoetbal van de KNVB heeft de geringe verrassing opgeleverd dat nu weer drie stadge noten bij elkaar in dezelfde afdeling zijn ingedeeld. Dat is een groot aan tal vooral gezien het feit dat drie teams, Schiedam. SVDPW en ürsus, naar de afdeling Rotterdam zijn ge degradeerd. Excelsior '20 is (zij het met veel moeite) m de tweede klas B geble ven. De tegenstanders zijn nog wei bekend van vroegere ontmoetingen. Ook nu mag niet worden verwacht dat Excelsior '20 tegen het gerenom meerde RFC uit Rotterdam, DCL, Emma, Fluks, HION, Leerdam Sport, Lconidas. Schiebroek, Sliedrecht, Slikkerveer of Zwijndrecht tot grote prestaties zal komen. Verre reizen zijn er niet bij. de Schiedammers gaan naar Rotterdam of naar de omgeving van Dordrecht Het jonge DHS gaat in de derde klas C pogen de kampioensaspira ties te verwezenlijken. Hier ontmoet DHS enkele nieuwe tegenstanders. Alphia uit Alphen aan de Rijn, Ar chipel uit Den Haag, Kranenburg en het gepromoveerde RA VA, eveneens uit Den Haag zullen wel geen moei lijkheden opleveren evenmin als Transvaiia uit Rotterdam, Unio en Westerkwartier, Mogelijk dat GSV uit Gouda, en de Rotterdammers HOV en ODI dc leiding gaan ne men. Het debuut van Demos geschiedt in een wat wonderlijke situatie. De mos start namelijk met zoals gebrui kelijk in de laatste klasse (4 H) maar in 4 E bij Martmit en SFC. De drie Schiedammers zullen de gelijk- waardigen zijn van de Rotterdam mers Zuiderster, DOK, NEC en Nado Vooruitgang. Schoonhoven, Oudewa ter, Heukelum en Ammersolse SV behoren tot de lastige verre bezoe ken aan het poldergebied. Dan is DRZ in een „Rotterdamse" klas terecht gekomen. Slechts Dirks- land op Flakkee is de verre en on gemakkelijke uitzondering in het ge heel van niet te sterke gasten als Dindua, DJS, het gepromoveerde DZB, Hermandad, Hillesluis, Hoek van Holland. LMO, PFC en favoriet Tediro in 4 G. In dc reserveklassen zijn Schie dam 2 en het gepromoveerde SFC 2 het hoogst ingedeeld, n.l. in 3 E. In 3 F verblijven DHS 2 en Excelsior '20 2. Dan zijn Hermes DVS 4 en Excel sior '20 3 in de res. derde klasse G ingedeeld. Keuze uit vier nieuwe modellen in vele aontrek- kelijke kleurencombina ties. Prijzen vonof f 609.- Compleel dus a(!e accessoires •«begrepen, Com ki|t:en ca rijden bij: afd. MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 TELEFOON 64313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld WAT U MET UW CANCAN KAN! Die stijve onderrok, zo noodzakelijk voor de ver fraaiing van uw zomer jurk of cocktail is lastig als u hem mee op reis moet nemen. Als een du veltje uit een doosje wipt hij steeds weer op uit de koffer. Rol hem stijf op en schuif hem in een oude, afgedankte nylon kous. Dan is hy ten min ste handelbaar. Wilt u nog meer tips Neem dan TIP VAN ROOS Een pocket vol tips Verkrijgbaar bij de loket ten. agenten en bezorgers van dit blad, alsmede bij boekhandelaren en kiosken. i';

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1