BEJAARDEN MAAKTEN EEN MOOIE BOQTTOCHT RANG Schiedam bij gaslicht wordt uitgebreid CJV-evenement Willy Alberti komt wielerronde starten Moet Ueehè hófën Mandefles", taveerne voor de feestweek Oer-oude tuinbonen de zonnige ;n TIJDENS DE VAKANTIE-FEESTEN Duivensport Nieuw Rood is weer uit „Oudjes" weten 't nog wel AGENDA RANG ck msfuyieu'ttfr ran de&tsteiang. SCHIEDAM Kinematograaf herleeft in de oudste vorm vam Ierland Aantal renners groeit nog Wie heeft iels verloren Burgerlijke Stand „Schermutselin gen'' van Rudi Carrell in De Lantaren Inscheping van passagiers Program promenade concerten dit is Wachtverbod op Ged. Bicrsloot r wile, ivoe- ruil het •laag .was ;Bdat agen iSche i gaf unen P te d en tot eren ider- uwse Waal kin- rVee n ult het losch thel- niscfa £dm- iheid rden- »,de iterie :ond- n re- zijn iodig. van !eno- assen het ver- voor- advj- iHien. n dat 'onds ie in •uden band een urne, jach- van t ge- i door offen xizen, kilo- met aven. "werd m de ftan v tïjdL 5. van £*tot n en het öder- ïhter. n uit snog f?nge- naar aan- Jricht ach- met was daald Wel- Ring- iizen. sprak naar zelf fc'had ze. t^kan helen fives- met I. laa ien je Timer- 1 luis- fet ik gooi h, dat 1 heb. (en en dat ■n ge- 1 draal Ik me rht je lies is heb, folgd) De Schiedamse CJV Is echt van plan om van het slotstuk van de vie ring van het 75-jarig bestaan een da verend spektakelstuk te maken. Dat zal tijdens de Vakantiefeesten van 5 tot en met 12 augustus het geval ztfn, wanneer aan de Lange Haven voor het clubgebouw de Jeugd haven het «Schiedam bij gaslicht" zal her rijzen, hedendaags plezier dos in een ouderwets gewaad gestoken. Enkele bijzonderheden hierover willen we u nog verklappen. Op de straat voor de Jeugdhaven zal dan een markt in oud-Hollandse vorm verrazen. Er komen een aantal kraamjes In aangepaste stuk maar diverse lekkernijen te verkrijgen zijn, o.a. een ond-HolIandse snoep winkel. Voor de jeugd dan nog at tracties als een schiettent en een waar men op eendjes kan vissen. Al les feestelijk versierd uiteraard. Maar het belangrijkste gebeuren speelt zich inde Jeugdhaven zelf af. Jn de voorkamer is onder leiding van de Duitse schilder en decorateur Johannes Lura een „échte" vissers kroeg ingericht, die de naam „in de blauwe vis" heeft gekregen. Met vis netten, ankers, scheepsbellen is daar een toepasselijke sfeer geschapen. Daarachter komt dan ruimte voor een „Cabaret-artistique", waar op 'n klein podium een paar CJV'ers elke avond een cabaret-programma zullen afwerken, of beter elke avond drie brokjes cabaret van twintig minuten. Daar tussendoor zal een klein or- „De Postduif" De S.C.V. „De Postduif" heeft met 324 duiven deel genomen aan de wed vlucht vanuit Chimay, een afstand van 196 km. Gelost werd om 9.30 uur; eerste duif binnen 12.24.00 uur; laat ste prijsduïf om 13.20.00 uur. Uitslag: J. Bats 1 35, G, Meijer 2. A. Brokling 3. J. Doejaaren 4 8 33 36 42 49 53, F. Eijkenbroek 5 10 31 74, A. Smits 6 44, W. Verhaeren Co. 7 22 26 73, H. Veltman 9 60 67 71, p. Kauwenberg 11 55, E, v, Smirren 12, P. Hinten. 13 62, A. Karreman 14, H. v. d. Kant Breur 15 43 47 49 68, J. Verhaal 16 17 28 55, A. Klepke 18 20 69, A, Boes 19, L, Toutijn 21 80, P. v, d. Stap 23 61, A. van Gogh 24 63, A. Riedijk 25 34 37 52, F. Koppen hagen 27 77, C. du Chatenier 30 75, L. Borrani 32 48 70, J. Tweeboom 38, C. Boom 39, W. Jansen 40, A. Brouns 41 81, Th. Jansen 45, H. Vermeer 46, W. v. Deursen 50 57, L. v. d, Meij 51, N. in 't Hoi Co, 54 79, P. v, Os Co. 58, C. v. d. Grijp Co. 64, A. Vis 65, J. v. d. Beek 66, C. Vermeer 72, A, van langen 76, H. Blondé 78 „De Snelvliegers" De P.V. De Snelvliegers heeft deelgenomen aan de wedvlucht uit St. Ghislain, een afstand van 169 km. De uitslag is: 1 7 9 J. v. Rossen en Co.. 2 10 13 P. Sprong, 3 5 11 M. Broek en Van Mourik. 4 18 C. Bund, 6 S. Krouwel, 8 12 16 A. Faas en Zn., 14 H. J. Tjaden, 15 Schikhof-Semeyn, 17 W. Egging. fAdvertentie IM) lflllllll|ll|l||lllllllliillllllll!lll!llj| Suropese collectie verlovingsringen. jn maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. LjJNBA-AN;,5 Q toepasselijke oude, maar ook moderne muziek ten beste geven. Aansluitend op dit cabaret wor den in de achtertuin .dichtspelen" opgevoerd, eveneens in ouderwetse stulp zij het ook op hyper-moderne wijze verkregen. Ook daar zal een aangenaam muziekje te beluisteren zijn. Op de boven-etage is een anüek- Hollandse kamer ingericht, waar lal van uit-de-tijd.se voorwerpen zijn bijeengebracht, zoals een oude por- celemkast met (soms) kostbare in houd, een spinnewiel, veel koperen potten en snuisterijen, die dan bij het licht van oude petroleum-lampen te bezichtigen zijn. Daarnaast houdt Jo hannes Lura een expositie van zijn (moderne) schilderijen en tekenin gen. Deze expositie is overigens reeds vorige week geopend en blijft deze maand te bezichtigen. Oude film Het klapstuk van „Schiedam by gaslicht" valt echter op vrijdag II augustus, waaneer 's avonds in Mu sh Sacrum (ook al in sfeer aange past) een oude kinematograaf wordt getoond. Dan zullen oude rolprenten uit de oertijd van de film worden vertoond als „The Kid" met Charley Chaplin en Jackie Coogan en een gooi-en-smijt-f Ilm, waarbij Max Na- barro als explicateur zijn „geëerd publiek" zal vertellen wat er nu eigenlijk getoond wordt op het doek. Hy wordt gesteund door M. Moscovi- ter die op een honderdjarige ram mel-piano voor de muziek zorgt. De ongeveer 70 jaar oude Nabarro Is een van de weinige nog in leven zijnde bioscoop-explicateurs, die kortgeleden zijn oude vak heeft op gevat en ook tijdens het fllmTestlval in Arnhem zo'n groot succes heeft gehad. Voor de ouderen onder ons een unieke gelegenheid om weer eens terug te treden in de begin periode van de film. De CJV heeft besloten om dit „Schiedam bij gaslicht" op de gevoe lige plaat te laten vastleggen. Dit zal dan gebeuren in de fotowedstrijd voor amateurs, waarbij alleen onder delen van dit spektakelevenement op genomen mogen worden. De resulta ten worden beoordeeld door een jury en daarna in september geëxposeerd in de Jeugdhaven. Uiteraard zijn er prijzen aan verbonden. Dit uitgebreide feestprogramma van de CJV tijdens de Vakanticfees- ten zal geopend worden op zaterdag middag 5 augustus om 3 uur met een ballonnenwedstrijd. Kinderen die zich daarvoor opgeven van donder dag af, kunnen een met gas gevulde ballon krijgen, die dan by de ope ning opgelaten worden. De ballon die in de wind het verst afdrijft heeft voor de eigenaar (es) een prijs ge wonnen. Een aan de ballon bevestigd kaartje met opschrift in vier talen moet er voor zorgen dat de ballon ook weer in Schiedam terug komt. Wanneer zatterdagmlddag aan staande de zeventiende Wielerronde van Schiedam, die de eerste prof ronde zal zijn ooit in onze stad ge houden, van start gaat, dan zal het startschot gelost worden door Willy Albert!, de bekende cabaretier die door zUn aanwezigheid deze wieler ronde opluistert. En als het een beet je goed loopt, dan zal zijn dochter Wllleke de „Miss Tour" worden, die niet alleen de winnaar zal belonen met een kus op de bezwete wangen, maar daar bovendien een zoet liede- ke zal kwelen. Mogelijk komen zelfs de Wam a's de feestvreugde verbo- zonder bessenjee De Bessen-Fee zal dit jaar niet rijden! De Distilleerderij v/h Simon Kynbcnde en Zonen N.V, te Schie dam heeft immers in de voorgaande jaren steeds, bij het uitkomen van het Nieuw Rood, een bessen-jenever van Rijnhende steeds een Bessen- fee uitgezonden ter introductie {zo ver nodig) van de nieuwe oogst, maar aangezien deze fee maar enke le steden kon bezoeken, daardoor andere weer teleurstellend, is voor dit jaar afgezien van het organiseren van het Bessenfee-feest. Maar daar is de betekenis van het Nieuw Rood er niet minder om ge worden. In de afgelopen weken is er bij Distilleerderij Rijnbende hard ge werkt om ditspecialeseizoenpradukt gereed te maken. Uit Brabant zijn de zwarte bessen, vol-rijp en sappig bij vrachtwagens tegelijk aangevoerd naar Schiedam waar ze in reservoirs van de distilleerderij „getrokken" zijn op zuivere jenever (de "goede bessen-jenever wordt n.l. niet ge stookt!) en het produkt daarvan, na met suiker gezoet te zijn, gezuiverd en gebotteld in de nieuwe bedrijfs afdeling van Dist, Kijnbende. In langvervlogen jaren werd in de streek rond Schiedam en^Rotterdam het uitkomen van de „alebessen" ge vierd met ware volksfeesten, waar bij men uitbundig uiting gaf aan de vreugde. Die tyd is voorbij, maar de hessen-jenever is gebleven. Een typisch Schiedams produkt van een typisch Schiedamse industrie. gen, want zy zijn evenals Willy Al berti vrienden van Peter Post, een van de gecontracteerde ster-ryders In deze ronde. De secretaris van de wielervereni ging „Schiedam", de heer M. Letter man is vol goede hoop dat de Ronde een succes zal worden, want het aan tal profs dai zich opgegeven heeft groeit nog steeds. Een aantal van veertig is reeds bereikt, maar ver wacht wordt dat na de Acht van Chaam, die vandaag verreden wordt, nog meerdere renners zich zullen melden. Na de teleurstellende presta ties m de Ronde van Frankrijk Is de belangstelling voor zo'n nieuwe en dus nog onbetekende Ronde van Scbedam sterk gestegen, temeer daar deze Ronde de enige prof-ronde zal zijn die m het westen van Ne derland wordt gehouden dit seizoen. Onder de nieuw-gecontracteerden zitten ook Dik Groeneweg, Thijs Roks en Kené Lodz, die opmerkelijke dingen heeft gepresteerd in de Ron de van Oostenrijk. Voor de wielervereniging „Schie dam", die er al jaren naar gestreefd heeft om van de Ronde van Schie dam een prof-ronde te maken, maar die daar om financiële redenen met m is geslaagd, is het maar te hopen dat deze zeventienjarige Ronde een succes wordt, want dan zit het er dik in dat ook volgend jaar een prof ronde komt. En als he een beetje wil kan dan de Ronde van Schiedam een „klassieker" worden, zoals het met de Acht van Chaam ook is ge beurd. Want deze is ook maar ge groeid uit een wielerronde bij een plaatselijk feesteje. Nu de wieler vereniging binnenkort een eigen baan zal krijgen in het Sportpark Harga, kan een beetje reclame naar buten echt geen kwaad. Maar over de medewerking van het Schiedamse bedrijfsleven zijn de renners niet best te spreken, deze is namelijk zeer gering. Het is dat een Amsterdams bedrijf is bijgesprongen en zich garant heeft gesteld, anders was deze prof-ronde niet eens door gegaan. Bij een grotere financiële steun zou ook een groter en aan- trkkelijker parcours, b.v. door Nieuw- land uitgezet kunnen worden, maar nu moet men het hebben van den en tree-gelden, die alleen geheven kun nen worden bij het huidige par cours rond de Plantage. De profs starten om 2.45 uur voor 125 km; daarvoor rijden de aspiran ten om 2 uur voor 20 km. Daarvoor hebben 52 jongelui zich opgegeven. Met het familiespel „Alles voor ikkezal donderdagavond 3 uug. het Vakantiefeest in de Korenbeurs worden geopend. Deze opening zal worden verricht door loco-burge meester H. Sabel. De uitvoering van het spel ligt in handen van de Open Studio Groep o.l.v. oud-Schiedammer Jan Schaper. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsuigel 41 en Apotheek Nieuwland, Dr. Wi- bautplem 17. Bellen by ongeval: G.G. en GS>.. Tumlaan 80. telefoon 69k90. Politie-alarmnummer 4 4666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Ha .'en ge opend; maandag 19 tot 40 HO uur, dinsdag 9 30 tot 1630 an 39 tot 20 30 uur, woensdag 9 30 tot 12.30 uur, donderdag 930 tot 1230 uur. vrijdag 930 tot 16 30 en 19 tot 22 30 uur. zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. iLK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2] uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag *4 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 ro: 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Zeven man nen zonder vrees". Monopole, 2 uur „Echt iets voor Con- ny" 7 en. 9.15 uur: „Hier as Lem- my Caution". Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur. linnen week endtas met inhoud Te bevragen by de vinders, witte stoffen tas met inhoud, v. d. Berg, Fultonstraat 9c; kmderkoffertje met inhoud, v. d. Meer, Vlaardingerdyk 185; portemonnee met inhoud, J. Col. Ié, Hoofdstraat 237; bos sleutels, v. d. Toorn, Boterstraat 22c; j paar dames, handschoenen, mevr. v, Maunk, Veenlantstraat 13; zwart hondje, "W. Mulder. J, v. Lennepstraat 17b; da meshorloge, C. Ouwerkerk, Hekboot straat 8d, Rotterdam; ktndcrarm- band, Bitter, Maasdijk 138c; knot wol, T. Prem, v. Gravensandestraat 6c; laken, P, de Jager, Vlaardinger dyk 107a; brume jumper, mevr. Be renschot, Ketbelschekade, woonwa gen no. 18736; truitje, stel ondergoed, kousen, broek, koekepan en mes, P. J. Verhoekse, Maasdamschestraat 10; 1 paar sokken, A. Oomes, Bommel- schestraat 30; kinderschoentje, J. P. Dickhorst, P. K. Onneslaan. I60b; fietspomp, mevr. v. d. Steen, Hogen- banweg 31c; wieldop, v. Bulderen, Swammerdamsmgel 13a; ruitenwis ser, A. Zevenbergen, Manastraat S8b. GEBOREN: Caroline I., d. v. J. Ko mijn en J. Bregman. OVERLEDEN: M. T. A. van de Velde. 85 jr., wed. van C W. Sehuer. veld: A. C. Ermstrang, 81 jr., echtg. van J. G. Schonk, Bij goed of bij slecht weer, de Nieuwe Maas en de Rotter damse havens leveren altijd een imposant en fascinerend beeld op. Maar wanneer men een boottochtje door deze grote havens maakt, is het toch wel prettig om alle bezienswaardigheden en dat zijn er velen te bekijken wanneer ze worden verlicht door een stralende zon. Welnu, gelukkig scheen de zon, toen gistermorgen de eerste boottocht van een serie van vier, die door de Stichting "Vlaardingse Bejaardenzorg is georganiseerd, een aanvang nam. Vrolijk zond de zon haar stralen naar be neden toen ongeveer 300 Vlaardingse bejaarden zich voor een boottocht door de Rotterdamse havens op de „Koningsplaat", een Spido-schip, dat door de Shell-raffinaderijen gratis beschik baar was gesteld, inscheepten. Naar aanleiding van de prachtige tekening van de heer Octave De Conlnck, die onder het motto „Weet je nog wel, oudje" ki uw blad is geplaatst, zou ik nog graag enkele toelichtingen en verbeteringen wil len plaatsen. Inderdaad is het zo als de heer DeConlnck veronderstelde, dat bij het xlen van zo iets «weds, het hart van een oude Schleiiam- mer open gaat en zijn gedachten zich naar zo'n 60 a 70 jaar terug ver plaatsen. Als oude „Hoofd-enaar" liep ik in mijn schooljaren minstens viermaal per dag van „het Hoofd" naar de Schoolstraat (school van de heer v. d. Hout) langs het uitgebeelde hoek je, dat mij dus met vreemd is. De oude pakhuizen (volgens de heer DeConinek) in de bocht. was de boerderij van Barend Kuiskes, een grote spoelmgboer met wei 80 koeien. Hij dreef deze boerderij met zijn. vele zonen. Het woonhuis war op de hoek (met de witie gordijn tjes), daarnaast een stal. Dan het hek. Dat kwam uit op een binnen plaats, met een stal links, een stal in het midden rechtvooruit en een stal rechts. Men ziet de lage deurtjes en kleine ramen van de spoelingstallen. Dan rechts daarvan het slop naar de Gasfabriek, waar de zakken dragers doorheen liepen met zakken kolen op de schouders; uit de schuit tot in de opslagplaats, zeker hon derd meter. Nu staat daar de stalen loopbrug vanaf de havenkant tot in de bergplaats. Rechts daarvan de distilleerderij, vroeger van Van Meijer en Co„ nu D.K.W. ofwel Van Duiken, Weiland en Co. Daar is niet veel aan veranderd. Waar nu het pand staat met een witte gevel, stond in de negentiger jareh een branderij van Rubers, die ook spoelingboer was. De stallen stonden er achter, aan de waterkant. Eigen spoeling voor de eigen koeien. Toen het brandersbedrijf in de ouae vorm ten gronde ging, omtrent de eeuwwisseling, werd de branderij gesloopt en de boerderij opgeheven; toen werd het pand gebouwd, dat er nu nog staat. Daar kwam echter de Stoomzuivelfabriek „Ceres", waarvan de melkkarretjes door heel Schie dam reden. Eigenaar was de heer Arnold (Nol) Rebers. Vooraan de straat (bij het zonne scherm) was een melksalon waar wij, blagen van ongeveer 36 jaar, 's zondags altijd een glas melk gin gen drinken, of kame met suiker voor de somma van 6 cent! Over het water waar nu het grote blok panden staat aan de Lange Nïeuwstraat, was de houtopslag plaats van de fa. Van der Eist en Co. Wat de Ploegmolen betreft, deze heb ik nog in volle werking gezien en ook zien afbreken. Ik ben er vaak in geweest bij baas Koenderman en stalbaas Van Noort. J. Noordegraaf. Het ensemble Rudi Carrell geeft vrijdag 4 augustus m De Lantaren de Rotterdamse première van het cabaretprogramma „Schermutselin gen". Aan dit programma, onder ar tistieke leiding van Wim Sorxneveld, werken mee: Rudi Carrell, Jasperma de Jong. Fiet Koster, Bep Rowold, Erie Herfst en een trio, bestaande uit Han Reiziger, Hans van Rossum en Louis Deby. Rudi Carrell c.s. treedt veertien dagen met „Schermutselingen" m De Lantaren op. Op het Shell-ponton aan de Maas boulevard stroomden 's morgens rond negen uur reeds vele bejaarden samen om zich vroegtijdig aan boord van het pleziervaartuig, dat uitste kend voor dit doel geschikt is, te be geven. Velen werden aangevoerd met een bus. Dat waren degenen, die slecht ter been waren, of die tame lijk ver van de plaats van inscheping afwoonden. De deelnemers uit de bejaardenflat kwamen eveneens per bus. Voor één dag had de garage houder J. de Groot hiervoor een bus kosteloos beschikbaar gesteld. Op het ponton heerste dus een ge zellige en men zou kunnen zeggen haast een opgewonden sfeer. Een stemming, die de gehele tocht heeft voortgeduurd. Terwijl er over de boordradio lustige deuntjes klonken, zoch ten de passagiers rustig een fraai plaatsje op de vele banken en al snel was het schip gereed voor het vertrek. Tegen tien uur was bet dan werkelijk zo ver en koos men het „ruime sop". Bij alle tve- tenswaardigheden waar de „Ko ningsplaat" langs voer, klonken er door de versterker duidelijke explicaties. Deze waren afkom stig van kapitein De Jong. Deinend op de golven van voorbij komende schepen koerste het schip m de richting Rotterdam. Het pas seerde daarbij de wel bekende grote bedrijven, waar noest werd gewerkt. Ter hoogte van Schiedam werden dc passagiers geconfronteerd met het vlaggeschip van de Rotterdamse Lloyd, de Willem Ruys, dat in Dok VII van Wilton-Fijenoord lag. Maar verder ging het. Het schip ploegde met groot gemak door het water en het gezelschap bevond zich nog steeds in een opper-besle stem ming. Zelfs het „commando" de siga retten en de sigaren te doven, kon daarop geen invïoed hebben. Het „bevel" het roken te staken, was ove rigens zeer logisch. Het schip voer namelijk de petroleumhaven in. En In die haven geldt uiteraard als eer ste vereiste: voorzichtigheid met vuur! Met bewondering keken de passagiers op naar de daar liggende tankers, die werkelijk een diepe in druk achter lieten. Indruk maakte echter eveneens de Waalhaven Een fantastisch beeld le verden hier vooral de bedrijvige gro te laadbrugge» op. Aardig was ook liet moment, dat er, toen de „Ko- Sinds enkele dagen is Schiedam een nieuwe „taveerne" rijk. Deze Ls In de foyer van Musis Sacrum, in gericht en draagt dc naam van „De Mandefles", een zeer toepasselijke naam, gezien het feit dat het zalen complex voor een goed deel is volge- Wat men op de foto ziet is een deel van de heer Kaal en wat hjj toont zijn waarschijnlijk de oudste tuinbonen die er In Nederland t« vinden zijn: on geveer twintig eeuwen oud! De heer Kaal is namelijk lid van „Heliniom", de vereniging van amateur-archeologen die reeds zoveel oudheidkundige vondsten heeft gedaan in het polderland bU Schiedam. Helinlum gaat stug door met het doorzoeken van de Schiedamse bodem op oude bewoningen en by nieuwe opgravingen In de buurt van de Polderweg zjjn weer resten gevonden van een oude boerderij, mogelijk iets ouder dan de reeds ge dane vondsten. In deze boerderij-resten, nog merkwaardig goed geconser veerd In de veenbodem, is ook een aarden pot tevoorschijn gekomen waar de getoonde tuinbonen, zwart geworden maar nog goed herkenbaar, in zaten. nïngsplaat" in de buurt voer. een fraaie groene trawler uit de riemag- netiseennstallatie voer, terwijl Iets verderop een mijnenveger door het water kliefde. Koffie! Iets later werd het gezelschap ver rast met een heerlijke kop koffie, want het innerlijk van de mens werd op deze prachtige dag met vergeten. Voor de verzorging zorgden geheel vrijwillig een tiental dames en één man, die zich bekwaam van bun taak kweten. De koffie werd gezet door de directrice van de Bejaardenflat, mevr. M. Prins. Maar behalve de koffie werd er deze dag voor nog meer gezorgd. Er werden zeer gul gebak en amandel brood j'es geserveerd, die met smaak in de magen van dc passagiers ver dwenen. Maar intussen gleed de „Konings plaat" door en wuifden de opvaren den naar andere schepen, die voorbij voeren of die lagen afgemeerd. Aan dacht trok vooral de duikboothasls, maar \-erder natuurlijk andere zee schepen. Met bewondering werd op de terugweg opgekeken naar de Nieuw Amsterdam, Nee, vervelen deed beslist niemand zich. De stemming werd zelfs nog ver hoogd. Twee leden van het bejaar denkoor van de UW vroegen even. de aandacht van het gezelschap. De heren. C. van Elswijk en H. van 't Oor wilden namelijk hun kunnen op muzikaal gebied tonen. Enthou siast en met overtuiging brachten zij twee liederen ten gehore, t.w. het Vlaardingse stedelied en de Patriot- jes. Dit spontane optreden kreeg ver diend van alle kanten grote bijval, die zich in een gemeend applaus openbaarde. De heer Van Elswijk zal zich op 15 aug. nogmaals kunnen verheugen m een grote belangstelling. Hij wordt dan op de bejaardensociete.it groot scheeps gehuldigd vanwege het feit dat hij dan de 72-jarige leeftijd heeft bereikt Toen het schip weer ter hoogte van zijn uitgangspunt was gekomen, voer het nog even door om het ge zelschap een vlugge indruk te geven van het Botlekgebied Hierna, en dat was iets over half één, legde het weer aan en begon de ontscheping. Voldaan keerden de bejaarden, sommigen wederom met de bus, naar huis terug, waar ongetwijfeld nog lang is nagepraat over deze succes volle tocht. Dat de tocht zo buiten gewoon is geslaagd is voor een zeer groot gedeelte te danken aan de per fecte organisatie! De tweede tocht zou vandaag plaatsvinden, terwijl het schip don derdag en vrijdag weer voor dit doel zal worden ingezet. Vrijdag zullen de Vlaardingse bejaarden-invaliden van zo'n wondermooie tocht kunnen, ge nieten. want dan worden zij in staat gesteld met de boot door de haven* te varen. {Advertentie IM.) hangen met In vlechtwerk verpakte flessen. Verder heeft Studio J. Wieg man voor een heel bijzondere aan kleding van de „taveerne" gezorgd, zoals op de foto ook wel uitkomt. Vooral het silhouet van Schiedam, links op de foto zichtbaar, zorgt voor een bijzondere sfeer, waaraan ook de originele verlichting van gaslantaarns midden iu het vertrek bijdraagt. Wat de bedoeling is? Wel, de heer W. X v. cL Most. exploitant van Musis Sacrum, heeft gemeend ook een steentje te moeten bijdragen voor de speciale stemming die er tijdens en rond de Vakantie-feesten heerst m Schiedam on aansluitend op het „Schiedam bij gaslicht" van de C.J.V. er vlak naast is hij tot deze taveerne gekomen. Het kan een in stuif betekenen voor een. ieder die van gezelligheid houdt en die bü een licht muziekje wat na wil ge meten van de evenementen m dc feestweek. „De Mandefles" blijft de hele maand augusus in deze vorm bestaan, maar als bet een succes is (de eerst avonden waren veeï-belo- vend) dan overweegt de heer Van der Most om een meer permanent etablissement met een. speciaal ka rakter te scheppen. Het programma van de op 3. 7 en 11 augustus te geven promenade concerten zal bestaan uit de volgen de werken: Officer of the day, mars, R. B. Hall Maritana Ouverture Flotow Imperial Echoes, mars, «Satroni Versmade Liefde, wals, P. Lmcke The Middy, mars, AHord Judex C. Gounod Onder de Linden, mars, A_ Bosch Sr, Band a Sucre, symfonische mars, G. Orsomando Chicago, jazz ouverture, F. Ruell Feestmars v. d. Glas. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen brengen ter openbare kennis, dat zij op grond van de hun bü besluiten van de raad dier ge meente d.d. Z maart 1951 en 4 april 1957 gedelegeerde bevoegdheid, in hun vergadering van 20 juli 1961 hebben besloten: met Ingang van 31 juli 1961 een verbod wachten vast te stellen voor de beide zyden van de Gedempte Bicrsloot, tussen de Joubertstraat en het pand Gedempte Bicrsloot nr. 104, alhier en voorts afschriften van dit besluit te zenden aan: de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland te 's-Gravenhage (In viervoud); dc Koninklijke Ncder- landsche Toeristenbond A.N.W.B. t» 's-Graveidiage; dc Koninklijke Nc- dcriandsche Automobielclub te 's-Gravenhage; de Koninklijke Ne derlandse Motorrijdersvereniging te 's-Gravenhage; GedcpuLerde Staten, der provincie Zuid-Holland (in twee voud). fristno meubelen igaHuHv de bromfiets die Uw vakantie verlengtfdie Uw onkosten verlaagtl Pueh VS 50 L 2 Versn. f. 670.— Pueh VS 50 LH Hoog stuyr 2 Versn. f, 655.— Puch VS 50 D 3 Versn. f. 695.- Puch VS 50 L Sport 2 Versn. f. 720.— UNIQUE - SCHIEDAM afd. MOTOREN ST. LIDUINASTKAAT 52 - TELEFOON 64313 Betaling warm desgewenst m overleg geregeld. Fotografie Kick Wilstra de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekend® verhalen, waarvan er 18 zijn Voor pasfoto s naar K van Vu uren Hoogstraat 106 te lefoon 667 20 In één dsg gereed- Kolfilma vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K_ van Vuuren. Hoogstraat 106. slripformaat, 0.60 per deel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1