SINGER Alles voor ikke?" alleen als experiment van betekenis MODERNE ZIGZAGS VAN 12% tot 20% GOEDKOPER n éHhj.üih.m 61 Weill. H. Sabel opent de Yakantiefeesten Stopzetten verhuur van gascomforen Tweede betonfabriek van Gebr. Kwaaitaal in Spaansepolder VACANTIE- AANBIEDING: Door Open Studio Groep sporthemden De Broekenspecialist V erkeersregeling Wielerronde OPRUIMING v. d. AREND Twee auto's weggepakt Ballonwedstrijd afgelast Gestolen bromfiets gevonden Profiteer van de FANTASTISCHE zomeractie Wereldberoemde voor veel lagere prijs ANTWOORD VAN B. EN W. Overschot aan vrouwen neemt langzaam af Jongens maken brand in kelder Heineken in RET.gebouw Vuurwerk op strand laar dingen schïedam V Meer renners in de Wielerronde SW oefent tegen Excelsior Produkiie van vloerelementen Onbeheerde rijwielen aangetroffen Meisje breekt teen op glijbaan j A.y, tnlïiA l no-iron, KERKO en COJO 90 Vrijdag 4 augustus 1961 3 (Advertentie IJiï.l De Schledamse Gemeenschap komt ongetwijfeld de eer toe het aange durfd te hebben de Vakantiefcesten van dit jaar te openen met een niet onbelangrijk experiment: het eerste optreden naar buiten van de Open Studio Groep van jonge acteurs die onder inspiratie (hj) maakt persoon lijk bezwaar aangeduid te worden als leider) van Jan Schaper een nieu we vorm van toneelspelen introdu ceert in „Alles voor ikke?" Zoals Jan Schaper de eer toekomt, niet al leen vorm te hebben gegeven aan deze experimentele kunstuitdruk king, maar ook de moed gehad te hebben zijn Groep in contact te brengen met het Publiek. Het belang van de uitvoering ligt dan ook In het experimentele karakter daarvan en dit experiment is door het hoofd zakelijk uit genodigden bestaande publiek dat gisteravond in de Ko renbeurs aanwezig was voor de pre mière, kennelijk met gemengde ge voelens aanvaard. Hierbij moet wel aangetekend wor den dat het experimentele karakter verborgen blijft achter het licht van de schijnwerpers. Kunnen de mede werkenden zich geheel voegen naar de nieuwe vorm van acteren en zich er in uitleven, de toeschouwer heeft er part nog deel aan. Want het ver haal, noch do uitbeelding zijn anders dan anders. Voor de kijker blijft dus over, dat hjj door de ongewone wij ze van rangschikking van de zit plaatsen pal op het podium komt te zitten en het voetlicht evenals de gordijnen ontbreken. Over Schapers opvattingen over acteren hebben we reeds geschreven. Zo ook dat de spelers geen volledige tekst in handen krijgen, maar slechts enkele punten, waaromheen zij dan zelf hun rol maar gestalte moeten geven. Door het meerdere malen re peteren blijft er dan wel een tekst in grondtrekken over, maar deze laat grote ruimte over aan de improvisa tie. Het doel is dan ook, zoals Jan Schaper in zijn onmisbare toelich ting vertelde, dat de spelers door heel gewoon te doen hun rol tot leven brengen. Dat hierrhee opmerkelijke resul taten bereikt kunnen worden is ge bleken uit de film „The shadows" van de op de zelfde wijze werkende Amerikaanse Actors Studio, die op het Arnhemse film-festival succes heeft geboekt. Maar dat er toch ook grote gevaren m zitten om minder ervaren spelers te laten optreden zonder de steun van een waterdichte tekst, is gisteravond wel duidelijk geworden. Soms waren de spelers gewoon „zoek" in hun rol en misten de aansluiting op de medespelers, het taalgebruik was {hoe kan het anders) niet vlekkeloos, terwijl ook het spel vooral aan het eind onnodig langgerekt werd en vervelend. Nu hadden de spelers ook niet veel steun aan de intrige, die simpel en op meerdere punten onlogisch is. „Alles voor ikke?" is geschreven om in afleveringen voor de TV opge voerd te worden <wat komend sei zoen het geval zal zijn, zoals Jan Schaper mededeelde) en deze TV- bewerking was wel heel duidelijk te (Advertentie IM.) PANTALON? HOOGSTRAAT 86 TEL EP. 689 81 In verband met de Wielerronde van Schiedam zullen morgenmiddag van 1 uur tot vermoedelijk 6 uur de Lange Nïeuwstraat en de Tuin- laan voor alle verkeer afgesloten worden. Het verkeer van en naar Sehiedam-Zuid zal omgeleid wor den via de Nieuwe Haven. De eigenaren van auto's wordt verzocht gedurende die tijd geen auto's te parkeren op genoemde wegen, zulks in het belang van de Ronde maar ook van hun eigen v gen. fAriwerfputic M merken. Het eerste bedrijf had bij voorbeeld totaal niets te maken met de rest van de uitvoering, die boven dien helemaal geen slot had ook. Het gaat dan om de kinderen uit twee gezinnen, telkens een dochter met twee grotere broers. De kinde ren Bouwman rebelleren tegen het gezag van de met getoonde ouders en komen tot pikante onthullingen van het liefdeleven van hun ouders. De kinderen Kleywegt gaan in de vakantie van hun ouders hun eigen leven leiden en beleven dan wat amoureuse en andere avonturen, waar geen slot aan zit. Dit is dan eigenlijk alles. Vooral in eerste en tweede bedrijf kwamen de spelers nog tot opmer- Een scène uit het toneelstuk .Alles voor ikke?" van de Open Studio Groep met vl.n.r.) Harry, Chris tina en. Barry Bouwman hij het ontrafelen van het verleden van hun ouders. kelijke actecrresultaten, het spel was levendig en het gesproken woord vaak puntig en geestig. Na de pauze zakte het peil aanmerkelijk, moge lijk ook door de wonderlijke wen dingen van de intrige en het slot kwam traag, met een bizarre zang apotheose. Van het vermelden van de persoonlijke prestaties zullen we ons onthouden, temeer daar de na men van spelers en speelsters onver meld bleven. A.S. ZATERDAG laatste dag van onze Nog diverse koopjes in: Camera's Statieven Dia-artikelen Kijkers ook Prisma kijkers Thermometers Loepen enz, enz. HOOGSTRAAT 91 ZIE ONZE ETALAGE Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, Dr. Wi- bautplein 17. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuïnlaan 80, telefoon 6 92 90. Pohtie-alarmnummer: 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur. donderdag 8.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur. zaterdag 930 tot 16.30 ur, 's zondags gesloten. Eü. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend, maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 lot 17 en 19 tot 21 uur, 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „De slavin van Rome" Monopole, 2 uur: „De twee wezen"; 7 en 9.15 uur: „Het meisje der zonde". DIVERSEN Korenbeurs, 8 uur: Open Studio Groep Alles voor Ikke?" Grote Kerk, 8.30 uur: Concert. Dit de Garage Kalfsbeek aan de Nieuwe Haven hebben nog onbe kende personen een. auto gestolen, die het eigendom is van de mann- facturler P. C. S. Door het indruk ken van een ruitje hebben de da ders via de W.C. toegang verschaft tot de garage-mimte, waar een zorgvuldige keuze is gemaakt uit de aanwezige auto's. Want enige wa gens moesten verplaatst worden om bij de witte Studebakcr 1960 van de heer S. te komen, waarmee men is weggereden. Uit het bedrijfspand van de N.V, A. Nootebooxn aan de Strïkledeweg is een daar staande onafgesloterj vrachtauto weggehaald. De wagon werd later onbeheerd aangetroffen aan de Willem Hedaweg in Over- schie. Vermoedelijk een geval van joy-riding. Het is wel jammer, maar de bal lonwedstrijd die door de VXV. voor zaterdagmiddag is vastgesteld als opening van het eigen evenement „Schiedam bij Gaslicht" tijdens de vakantie-weken, gaat niet door. De brandweer heeft namelijk be zwaar gemaakt tegen het opblazen van de met gas gevulde en dus brandbare ballonnetjes in de be bouwde kom. Het V,J.V.-bestuur heeft nu ter elfder ure een ander evenement ver zonnen als openingspunt. Een in his torische kleding gestoken echtpaar zal nu in een open landauer door de stad rijden en om drie uur de Oud- Hollandse markt op de Lange Haven openen. - In de Boylcstraat heeft de politie een onbeheerd staande bromfiets meegenomen. Bij onderzoek bleek deze op 23 juli in Den Haag ge stolen te zijn. (Advertentie IJVf.J Doe nu uw voordeel en koop direct. De geweldige vraag naar Singer zigzags over de hele wereld maakt deze fantastische aanbieding mogelijk. Nti moet u toch absoluut een Singer zigzag machine aan schaffen! Het oudste merk {110 Jaar), dat reeds meer dan 110 miljoen machines aan de wereld heeft geleverd. Superieur in kwaliteit en service! De betaling kunt u desgewenst via het gemakkelijke Singer betalingssysteem regelen. Winkel en agentschappen in elke plaats. Zij lichten u ook gaarne in over de waarde van uw verouderde machine. nu zo n meert SlHGtR Kalverrtrwt 50-62, Amsterdam. Zend mij s.v.p. gratis brochure over uw Singer zigzag naaimachine. Q Naam iSk Adres«y CQ Woonplaats: Meer dan 110 miljoen machines ïn 110 jaar! Met do opvoering van „Alles voor ikke?" door de Open Studio Groep, in de tot „experimentele schouw burg" veranderde Korenbeurs, zijn gisteravond de Schtedamse Vakantie feesten officieel begonnen. Wethouder H. Sabel heeft als lo co-burgemeester aan het begin van de avond dan ook nog even de be tekenis van deze fcestweek uiteen gezet en daarbij het Comité Va kan* tiebesteding van de Sehiedamse Ge meenschap een pluim op de hoed ge stoken voor het feit dat het comité er ook dit jaar weer in geslaagd is een programma samen te stellen, dat zeker de belangstelling van de bur gerij verdient. Verder had de heer Sabel er veel waardering voor dat juist zo'n ex perimenteel toneelstuk was gekozen om als opening van de feesten dienst te doen. Hij hoopte, dat het stuk zou aanslaan bij de burgerij en dat ook de feesten als geheel een succes zou den mogen wórden. De heer F. A. de "Wolff heeft in zijn inleidend woord, waarbij hij de wethouder en mevrouw Sabel en de gemeentesecretaris en mevrouw Post kon verwelkomen, gewezen op de Op de vragen van het lid van de Sehiedamse gemeenteraad, de heer H. Kornfeid, betreffende het verhuren van gascomforen door de Technische Bedreven en over het feit dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van een beëindiging van de huur, hebben b. en w. het volgende antwoord gegeven: „Het is ons college bekend, dat door de Technische Bedrijven ge zocht wordt naar middelen tot ge leidelijke stopzetting van de verhuur van gascomforen. Dit streven heeft tweeërlei oorzaak, enerzijds het te kort aan vaklieden, aan wie de re paratie van deze comforen kan wor den toevertrouwd en anderzijds het feit dat het indertijd vastgestelde huurtarief thans niet meer de kos ten dekt, zodat een huurverhoging bezwaarlijk kan worden voorkomen, In overeenstemming met de raads commissievoor de Technische Be drijven -worden de huurders thans in de gelegenheid gesteld op basis moeite elk jaar opnieuw iets nieuws te brengen in het programma van de Vakantiefeesten en om een pro gramma samen te stellen dat aan trekkelijk blijft voor de gehele bur gerij. Immers, het gaat er om, de massa van de vakantievierenden te treffen en ontspanning te bieden. Hij meende dat het Comité Vakantiebe steding daar ook dit jaar in is ge slaagd. van vrijwilligheid het comfoor, dat zij tot nog toe huren, voor een zeer billijke prijs te kopen. Van de huurders, die tot nog toe bezocht zijn, is reeds ongeveer de helft daartoe overgegaan. Het ligt in onze bedoeling, nadat alle huurders bezocht zijn, het re sultaat van deze enquête in de raadscommissie te bespreken en tz.t een voorstel aan de gemeenteraad in te dienen. Ons college zou het niet juist ach ten deze van ouds bestaande rege ling op te heffen zonder de raad hierin te kennen.. Uit het bovenstaande volgt, dat het alvorens de raad hierin te kennen noodzakelijk i~ over ae resultaten van de enquête te beschik ken, zodat de door de Technische Bedrijven ingestelde actie zal dienen te worden voortgezet, wat_naar wij vertrouwen na kennisneming van het bovenstaande, ook de in stemming van vragensteller zal heb ben." Aldus 't antwoord van b. en w. (Advertentie l.M Zaterdagmorgen... dan moet U erbij zijn, want dan begint de verkoop in deze eocos-slag. Honderden rollen Sico-Jacquard cocos, In lopers en tapijt, ge maakt van de allerbeste cocos- garens. Diverse breedtes, w.o. 50 cm, 70 cm, 83 cm, 100 cm, 117 cm en 133 cm. Precies de breedte, het dessin en de kleur die U wenst... U vindt het in deze collectie, voor een prijs, die bijna do helft minder is dan U er In welke 2aafc ook voor betaalt. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Sico Jacquard cocos in diverse breedtes. Nu koopt U o.a. 50 cm breed, per meter voor nog géén drie gulden. 80.474 inwoners In Je maand juni Is rle bevolking van de gemeente Schiedam met 13 gestegen tot 80.474 zielen. De aanwas Is zo klein omdat In de maand juni er weer meer mensen waren die uit Schiedam vertrokken dan er nieuwe mensen zich kwamen vestigen, n.l. 315 tegen 249, wat een negatief ves- tigings-overschot geeft van 66. Bü een geboorte-overschot van 79 (139 geboorten tegen 60 sterfgevallen) Is er dus nog een kleine winst in de stedelijke groei. Merkwaardig blijft de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke ingezetenen. Er zijn nog steeds 722 vrouwen meer dan man nen in. de gemeente. Dit vrouwen, overschot wordt steeds kleiner, maar ook dat is merkwaardig genoeg te wijten aan het vertrek. Er worden namelijk steeds meer jongens dan meisjes geboren in Schiedam, waar echter tegenover staat dat er belangrijk minder vrou wen dan mannen sterven (in juni 40 tegenover 20). waardoor bij het ge boorte-overschot de vrouwen aan de winnende hand blijven (in juni 45 vrouwen tegen 34 mannen). Aènge- zien er zich echter meer mannen komen vestigen in. de gemeente en er meer vrouwen dan mannen ver trekken, is uiteindelijk het vrouwen overschot m juni van 751 tot 722 teruggelopen. In de kelder van dc woning van de arts W. H. F. M. aan de Swam- merdamdamsingel is gistermiddag omstreeks twee uur een brandje ge weest. Twee jongens van 8 en 10 jaar hadden brandend papier in. da kolentrechter naar de kelder ge gooid, waardoor de kolen en later de houten plinten en het riet van de kelderzoldering is gaan branden. Dokter M. en zijn huisgenoten heb ben met eon tuinslang en met em mers water het vuur gedoofd. De schade bedraagt ongeveer 150,— cn zal op de ouders van de jongens verhaald worden. Vannacht om half een is de brandweer onder leiding van brand meester J. Keuzekamp uitgerukt naar de Metaalhandel Van Gelder aan de Raam waar enkele autoban den, waarop wat natte zakken had den liggen broeien, in brand waren geraakt (Van één onzer verslaggevers) In hei voormalige hoofdkantoor van de RET aan de Isaac Hubertstraat zal binnenkort de afdeling Technisch Beheer Buitenland van Heinekens Bierbrouwerijen Nederland NV wor den gevestigd. Deze afdeling, die het brouw-tech- nische en werktuigbouwkundige ge deelte van de buitenlandse vestigin gen van Heineken beheert en die be staat uit ongeveer 125 employé's, is op het ogenblik nog gevestigd aan de Crooswijkse Singel. In het oude RET-gebouw, waarin men reeds aan het interieur werk zaam is, zal behalve genoemde afde ling de opleiding van toekomstige machinisten en assistent bedrijfslei ders worden ondergebracht. N.V. Aannemingsbedrijf v. h. Fa. F. W. Zonneveld is met de verbouwing belast, die ongeveer 1,8 miljoen gul den zal vergen (Van onze correspondent) ROCKANJE. Zaterdag 5 au gustus wordt 's avond op het strand van Rockanje een vuurwerk afge stoken. De opbouw van de kermis, die ■morpen in <tUc drukte zal losbar- sten is in «olie opbouw, waarbij de exploitanten de belangstelling van velen, maar vooral van de jeugd genieten. Hier ziet men het staketsel van. dc grote rupsbaait nog in alle naaktheid. (Advertentie IM.l AUTOMOBIEL B E D R IJ" F OFFICIEEL OBUKJ> AGENT """•bid. BiWJlmrt 37 - Wet. 01898-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Tefef. Ö1Ó-E45ÜD "We vernemen dat het rermersveld voor de Ronde van Schiedam op morgenmiddag nog versterkt is ge worden. Na de Acht van Chaam. zijn nl. ook nog Piet D aam en. Jan West- dorp en Jaap Kersten, bekend uit de Tour de France en Hutb Zilver berg, die aan de Ronde van de Toe komst heeft deelgenomen, gecon tracteerd. Als voorbereiding op de komende competitie spelen het eerste en tweede elftal van SW zaterdagmid dag oefenwedstrijden tegen Excel sior op Woudestein. De reserves be ginnen om drie uur, terwijl de eer ste elftallen dc strijd om vijf uur beginnen. {Advertentie IJd.) (Van één onzer verslaggevers) Aannemingsbedrijf Gebr. Kwaai taal gaat cp haar ongeveer anderhalf ha. grote terrein aan de Spaanse polder een moderne betonfabriek houwen. Behalve hot aannemingsbedrijf in Rotterdam heeft Kwaaitaal een be tonfabriek m Zevenbergen (Noord- Brabant) waar met een produktïe van ongeveer vijfhonderd vierkante meters per dag vloerelementen wor den vervaardigd, In deze fabriek zijn veertig man personeel werkzaam. Dc vraag naar vloerelementen neemt nog steeds toe, maar de fa briek In Zevenbergen kan door ruim tegebrek niet verder uitbreiden. Door aankoop van onder meer de door Hofstede's sloperij afgebroken staalconstructie van het oude Sta tionspostkantoor achter het Groot handelsgebouw was het mogelijk op het terrein Spaansepolder een tweede betonfabriek te vestigen. Door sterke mechanisatie o.a. een volautomatische morteïcentrale, een grote kraan en gemoderniseerd trans port zal het mogelijk zijn met een even grote personeelsbezetting als in Zevenbergen in deze nieuwe fabriek een dubbele produktic (1000 vlerkante meters per dag) te krijgen. Behalve deze fabriek, waarin, ook nog een gedeelte van de opslag van het aannemingsbedrijf die nu aan de Noordkanaalweg is gevestigd zal worden ondergebracht, gaat Kwaaitaal hier nog een drie ver diepingen hoog kantoorgebouw zet ten. waarin alle administratieve en technische afdelingen die nu aan de Coolhaven zijn gevestigd een plaats zullen krijgen. Het personeel zal hier ongeveer 25 personen tellen. Na rijksgoedkeuring vaA de plan nen, kan binnen ongeveer negen VLAARDINGEN In de stalling van het politiebureau te Vlaardingen staan de hieronder ver melde. Ie Vlaardmgen onbeheerd aan getroffen rijwrclcn/rljwic! met hulp- motor: Zwart gekleurde bromfiets, merk Ba- tavus Bilonet, motomo. Ö00126. framc- no. 4-291IM. aangetroffen op 5.7.01 in de tuin van de ambachtsschool aan de Galgkade: Zwart herenrijwiel, merk Gruno, aangetroffen op 6,7.61 lh de Vettenoordstrant; Zwart herenrjjwiel, merk onbekend, onder het zadel cijfer 17. aangetroffen op 11.7.61 op de Setue- damsedjjk; Zwart damcsrijwiel. merit onbekend, aangetroffen op 13.7.61 voor pand Valenusstraat 55. staat bij Smit, Nassaulaan 56; Oud zwart damesrijwiel, merk onbekend, aangetroffen op 17.7.G1. Lijnstraat: Donker grijs dames-sport - rijwiel, merk Phoenix, frameno. 262702, aangetroffen op 19.7.B1 m do Paulus Buysstraat; Zwart herenrüwiel. merk Pionier, frameno. D 3897. aangetroffen voor pand MendelsshonpJein 19a. staat op dit adres. De commissaris van politie te Vlaar dingen verzoekt een ieder, die inlich tingen over deze voertuigen kan ver schaffen. zich te melden bij de afde ling recherche van de gemeentepolitie te viaardtngen. maanden, worden begonnen met de produktie van vloerelementen. ïn de Spaansepolder. (Advertentie l.M.) RlETSTAP'3 I SCHOENEN BROERSVEST 12 Men let er op... U ook? Het tienjarige meisje B. v. W. uit Vlaardingen heeft tijdens het spelen in het Prinses Beatrixpark een on geluk geliad. Bij het glijden, op de glijbaan is zfó met haar teen tus- ten de latten gekomen waardoor de teen brak. De GG en GD beeft het meisje naar het Algemeen Zie kenhuis in Vlaardingen gebracht. (Advertentie l.M.) Voor de week-ends en de vacan- lie prachtige, vlotte sporthemden in ieer rijke verscheidenheid van kleuren en dessins. Normale prijs 15.80 Nd, deze schitterende als échte Coster- verrassïng voor Geen tel. of schriftelijke bestellingen. ROTTERDAM: Korte Hoogs irut 31 m Meent bk. Goodse- sicgel Kateodr. tagedljk Wc. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25- T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1