VAKANTIE-FEEST beg Ij ;on onder grote drukte SCHIEDAM i^IiÜs^Si - feit f Jeugd viste in het Pr. Beatrix-park Ondanks de regenbuitjes Prof-ronde en CJV-feest, kermis en kunstrijden HONKBAL SW en Schiedam op weg naar top „Blauwe Wimpel"" voor Schiedams zeekadetkorps Begroting verschenen li i Meer prijzen dan vangsten De voorstellingen in Passage Klaverjasconcours in de Feestweek Film voor bejaarden schiphol**- Laakkwart.-SVV 0-9 Ruit ingeslagen van vishandel Met buks op kat geschoten Ongeluk op kermis «gin W Burgerlijke Stand Bromfietsdief gepakt Esperau lo-a gen do ADO 2-Schiedam 1-1 RET-gebouwtje weer in gebruik Saluutschoten van de Karei Doorman Brug blijft dicht voor bloemencorso V anavond bloeit de Victoria Amazonica DHSLibanon 32 SP0EDVEILING TE SCHIEDAM EEN GESELECTEERDE PARTIJ MEUBELEN EN TAPIJTEN RUIM 200 TAPIJTEN 91 uï m ui ii Maandag 7 augustus 1961 j-Sg'i „Tjonge, tjonge, het Is toch wat," zei de grootvader van Marleen van Veeïen zaterdagmorgen teleurgesteld in het Prinses Beatrixpark toen hij zag dat zijn kleindochter wederom een ondermaatse vis gevangen had. Dat heeft Marleen zaterdagmorgen wel een keer of vijfentwintig, dertig gedaan. Zy was een van de zes meis jes die met 88 jongens hebben deel genomen aan de jaarlijkse jeugd- hengelwedslrijden die de plaatselij ke hengel vereniging in hel kader van de vakantiefeesten van de Schie- damse Gemeenschap organiseert. De jeugd heeft gezellig gezeten langs de kanten van de vijvers in het Prinses Beatrixpark, uit de wind, er was een uitstekende stemming maar de vis bleef in het algemeen weg. Karpers 2ijn er niet gevangen ook al waren er wel jongens die meenden dat zij zulk een knaap aan de haak hadden geslagen. Zij kregen echter de stevjge rakkers met boven water. Het was een bedroefde situatie. Slechts 24 kinderen hebben vis ge vangen. Zij krijgen allen een prijs Er zijn echter vijftig prijzen beschik baar. Daarom hebben de organisato ren nog 26 prijzen onder dc niet- vangers verloot. De kinderen komen zaterdagmiddag bijeen in het Mono- „Schiedum. bij gaslicht", het ver maakscentrum van de CJV aan. de Lange Haven is zaterdag ook ge opend. Daaraan heeft dit echtpaar uit de tijd van het met gaslicht verhelderde Schiedam luister bijgezet Ondanks de dreigende regenwolken en de stoornis van dc „plaatselijke regenbultjes", is de start van het Yakantiefccst van de Schiedamse Ge meenschap een groot succes geworden. Vooral de eerste prorronfle voor wielrenners in Schiedam heeft de aandacht getrokken. Op het gladde wegdek hebben de cracks een ware slijtageslag geleverd. Het enerverende gevecht werd bygewooud door meer dan vierduizend kijkers. Zaterdag middag concentreerde er zich ook een drukte voor het gebouw De Jeugd- haven aan de Lange Haven, waar de CJV het feestcentrum „Schiedam bij Gaslicht" door een oud-Do?lands echtpaar, dat in een koets arriveerde, Het openen. In de binnenstad, bij de kermis, was het zaterdagavond een Intense drukte. Ook rond het Plantagepodium waren echter vele honder den Schiedammers byeen gekomen om de demonstraties van de Kunst- fietsers uit Mlllingen te zien, poletheater waar een film wordt ver toond en waar de prijzen worden uitgereikt. Alle kinderen haalden slechts wit- vis boven water. De talrijke onder maatse vis werd uiteraard zonder pardon weer in het water gegooid. Net toen het omstreeks half twaalf ging regenen werd het sein voor in pakken gegeven. De jongeren stop ten hun materiaal weer m tassen en zakken en op een drafje ging hel naar het theehuis waar de kinderen het gratis ijsje van. de organisatoren kregen. Prijswinnaars zijn: 1. Aad Kor- pershoek, twee vissen, totaal 36 cen timeter; 2. C. Nuiten, twee vissen, to taal 35 centimeter; 3. Jos Giesen. twee vissen, totaal 34 centimeter; 4. Anja Heysték, twee vissen, totaal 33 centimeter; 5. L. van der Boogerd, twee vissen, totaal 33 centimeter; 6 Frans Giesen, twee vissen totaal 33 centimeter; 7, 3. Boogert, twee vis sen, 32 centimeter; 8. A. Putter, twee vissen. 32 centimeter; 9. E. We- nink 20 centimeter; 10. Herman Gie sen, 19 centimeter; 11, Timmers, 18 centimeter; 12. Frans Giesen 18 cen timeter, de overigen (12 stuks) heb ben vissen net boven de minimum- maat gevangen. Voor de operette „lm Weissen Rössl". die vanavond door de Zuid- Nederlandse Opera in het Passage theater wordt opgevoerd, is de zaal reeds totaal Uitverkocht. Morgen wordt, eveneens Passage de va riété-show „Cocktail '61" vertoond, terwijl woensdagavond de neger show uit de Senegal aan de beurt is. Tijdens de laatstgenoemde voorstel ling zullen in de zaal film-opnamen voor het journaal gemaakt worden. Voor de laatste twee voorstellingen zijn nog kaarten (maar niet veel meer) verkrijgbaar bij de WV aan de Plantage. fAdvertentie 1JHJ Deze jeugdige luchtvaart-enthou siast werd gesignaleerd toen hij zelf in een vliegtuig vloog al was het dan mcar op de kermis. r Voor het podium was ecu afzetting gemaakt waar de zes wielrijders hun behendige toeren zouden verrichten. Helaas had de regen de zanderige tegels zeer glad gemaakt zodat de kunstfietsers niet met de vereiste bravour konden fietsen. Enkele ma len ontstonden er zelfs valpartijen, maar dapper hebben de gasten hun programma afgewerkt. Op het po dium zaten de genodigden en buiten de afzetting voor het podium ston den zeker zeshonderd toeschouwers. Een functionaris van de rijwiel club .Juliana" uit Millingen heeft een toelichting gegeven, waarbij hij excuus vroeg omdat de gladde tegels een handicap vormden. De kunst fietsers hebben een veertigtal be hendigheids- en evenwichtsoefenin gen op het programma staan. Met veel genoegen hebben de stadgeno ten gezien hoe de fietsers begonnen met het rijden van figuren waarbij zij elkaar rakelings en kruiselings passeerden. Daarna werd het stuurtrekken ge demonstreerd waarbij de wielrijders keurig in het gelid allen het voor wiel omhoog trokken. Enkele duo's gaven hierna speciale demonstraties. Zo heeft Juliana enkele jonge leden, die nu niet meereden, maar die wel op de armen en schouders van de fietsers acrobatische toeren verricht ten. Tijdens het rijden werden fiet sen gedemonteerd en meer van der gelijke staaltjes van evenwichts kunst werden getoond. De topper van de avond was de demonstratie van de pyramide met het front naar het podium waarbij de voorwielen van de zes fietsen omhoog gingen, vier jongens op de stangen van de fietsen en de schou ders van de rijders groet en vaan- delgroet brachten en daarboven uit een vrolijk jeugdig lid toonde dat hij de onbevreesde top van de pyra mide durfde zijn. Het dankbare pu bliek beloonde dit gedurfde optre den met applaus. ïn het kader van de Vakantie- feesten organiseert de Schiedamse Bedrijfs-Klaverjas Competitie weer een klaverjas-concours, dat op dins dag 8 en donderdag 10 augustus ge houden zal worden in de kantine van de Metaalbuïzenfabriek Excelsior aan de Buitenhavenweg. De aanvang is gesteld op half acht maar de organi satoren verzoeken de deelnemers oor- der te willen komen, opdat op tijd gestart kan worden. Voor heide avon den is nog plaats voor een klein aan tal belangstellenden, aanmelden voor de aanvang aan de zaal. Als prijzen zijn uitgeloofd levensmiddelen, huis houdelijke artikelen, textiel en rook- gerij. Evenals in de voorgaande jaren biedt de Schiedamse Gemeenschap ook dit maal de ouden van dagen en CAB-pupillen een gratis filmvoorstel ling aan en wel om zaterdagmorgen 12 augustus in het Passagetheater, aanvang 10 uur. De léden, van de Alg. Boud van Ouden van Dagen kunnen toegangs kaarten afhalen op donderdagmorgen van 10 lot 12 uur in het Blauwe Huis. Dc top-prestatie van de kunstfiets- ver. „Juliana" uit Millingen: een pyramide op de fiets. Mei voortreffelijke resultaten heb ben de Schiedamse honkbalteams zich in de kopgroepen gehandhaafd. Hoewel het niet zeker is dat kampi oenschappen zullen volgen over en kele weken mag er toch aan promo ties worden gedacht in verband met dc gewijzigde klasse-indeling voor het volgend seizoen. SVV sloeg in Den Haag Laakkwartier met 90. Tegen ADO 2 hield Schiedam 1 goed stand, fle strijd bleef onbeslist (1—1) waardoor Schiedam en ADO 2 samen aan de kop staan in 3 A. Ook SW 2 ivon zodat Schiedam, ADO 2 en SVV 2 nu een aparte kopgroep vor men, Schiedam 2 en Schiedam 3 voegden overwinningen aan de suc- cesscnreeksen toe, Het zwakke Laakkwartier kreeg al in de eerste minuten dc genade slag, Koos do Haas kwam door een fout op dc honken. Cor Bras volgde met vier-wijd en Cor van der Velde liet als derde man een homerun ach ter de afrastering volgen, 0—3 voor SW, Marie Gommet kwam door een fout naar het eerste honk, Hans de Lange volgde, met slecht aangooien kon Gommel scoren en op een slag van Kees van der Gaag bracht Hans de Lange de stand op 0—5. In de tweede en derde inning kwamen de Schiedammers wel op de honken maar tot scoren kwam het niet, In de vierde inning kon Bras naar het Drie jeugdige Duitse schepelingen afkomstig van twee rijnaken die in de Kerwebaven liggen, hebben zon dagavond om 9.15 uur een rel ver oorzaakt in de Hoogstraat. De 17- jarige E. K. M. heeft toen hjj de deur van de vishandel van de heer Den O. niet open kon krijgen maar de grote winkelruit ingeslagen. Htf werd daarby geholpen door de 20- jarige B. H. D. en de evenoude W. H. Ij. M. kreeg een ernstig bloedende wond aan de pols maar weigerde naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht te worden, tenzij zijn beide kameraden eveneens meegingen. Dit \verd niet toegelaten zodat M. ten slotte zelf de wond maar heeft ver zorgd. De schade van de vishandelaar be draagt ƒ65,—, voor de gebroken ruit en voor de door de vallende glassplinters onbruikbaar geworden croquetten en vis. De schadevergoe- ding werd gegarandeerd door de kapitein van de rijnaak. De banketbakker F. H. G. van de Hoofdstraat deed aangifte dat een nog onbekend persoon zaterdagmid dag met een buks op zijn kat heeft geschoten, De kat die vijf kogelwon- den kreeg en veel pijn leed, is door een dierenarts verbonden. De 15-jarige R. J. D. uit Rotter dam heeft zaterdag op de kermis een ongeluk gehad. In de lachstudxo is hij op de draaiende schijf geval len. Aanvankelijk leek het of hij een dijbeen gebroken had, maar nadat D. in het Gemeenteziekenhuis was onderzocht bleek de schade beperkt tot een bloeduitstorting. dat Donker naar de thuisplaat kon komen, (11). Ven Ruiven en pinch- tweede honk glippen, hij werd bin- hitter Van. der Kooy in de zevende nen geslagen door Kolmeyer. De en Tettelaar met Kempen in de honken geraakten vol en Kolmeyer achtste inning gaven Schiedam nog TrrvLr nnr Ho rnmienlitat rtrv ruir. rlctf f Advertentie l m.) Morgen beginnen wij met de verkoop van die oergezellige bontgeweven overgordijr»- stof- Ongetwijfeld heeft U deze mo derne stoffen we! eens gezien (normale prijs 3.95). In die leuke frisse rtitdessins met Jacquard motleven. Morgen verkopen wij één dag... maar beslist niet langer... deze kleur- en wasechte stof, per meter voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ideale ijzer sterke overgordljnstof. 120 cm breed, voor de slaap kamer, serre, keukenhof zomer huisjes, nu per meter voor Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9,30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16 30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 39 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, Geen voorstellingen. Mono pole, 2 uur: „De twee wezen"; 7 en 9.15 uur: „Het meisje der zonde". DIVERSEN Passage 8 uur: Zuid-Nederlandse Opera „lm weissen Rössl". Maasboulevard, 8 uur Promenade- concert. GEBOREN: Johannes G, J.T z.v. J. M. J. Bakker en A, M, Verver; Jo hanna W., d,v. A. van der Meer en C. J. Touw; Frank, z.v. B- van den Berg en J. H. Timm; Leendert P., z.v. M. Valk en E. Heyne; Arnold W„ z.v. A, W. Bohnen en H. A. G. Vermeulen; Eric C., z.v, T. P. van Pelt en W. J. Schotte. Corrine M., d.v. O. P. W. Willems en J, M. J. Knijnenburg: Johannes W. N., z.v. W, F. Boot en R. Brunt, Haringvangstberichten Van de haringvangst kwamen In Vlaardingen binnen: Vlaardingen 122 en 172, Jan Goedkoop met 390 kantjes verse en ui kantjes Jjsharing. Van de trawler-visserij kwam de VI 111 binnen, Jac, Jong, met 470 kantjes haring, 170 kantjes verse ha ring, 60 kisten makreel, 20 kisten vis. Het zeekadetkorps „Jacob van Hcemskerck" te Schiedam heeft op het jaarlijkse zomerkamp van Zee kadetkorps Nederland de felbegeer de „Blauwe Wimpel" in de wacht gesleept, die aan dat korps wordt uitgereikt, dat voor wat betreft ge drag, netheid, optreden en kame raadschap het meest op de voor grond treedt. Het zomerkamp is van 29 juli tot en met 7 augustus in het Marine Opleidingskamp te Loosdreeht ge houden en stond ditmaal in het te ken van het 12^-jarig bestaan van het Zeekadetkorps Nederland. Hieraan hebben 277 kadetton deel genomen van acht korpsen, Amster dam, Arnhem, Gouda, Den Haag, IJmuiden, Maassluis, Rotterdam en ook Schiedam, dat vertegenwoor digd was door 25 kadetien onder lei ding van de heer F. Bergvelt Behalve de „Blauwe Wimpel", die nu weer een jaar lang trots van de mast van het oude loodsschip „Spi- ca", het onderkomen van. het korps, dat m de Voorhaven, ligt hangt, heeft het Schiedamse korps ook nog de wisselbeker voor de beste pres tatie op het gebied van de water sport i'eroverd. Deze beker, die door de Kon. Ncd._ Reedersvcreniging ter beschikking is gesteld, was in het bezit van het korps Den Haag. Vannacht om 3.15 uur is door een politieagent in de Paulus Potter straat de 19-jarige Noorse zeeman J. H. ingerekend, verdacht van da diefstal van een bromfiets. Het bleek raak te zijn, want even later deed bakker Van de B. uit Vlaardingen aangifte dat uit de Bakkerij Vlug zijn niet afgesloten bromfiets was weggehaald. De Noor is opgesloten in het politiebureau. Merkrcdon. la 9an de aügusto. Klubvespero. Konversacla vespero ce kdo H. Letsch Sr, Lekstraat 100b. Vi estas bonvenaj tre versajne nia kpmaradino revenos tiun semajnon. trok naar de thuisplaat op een slag van De Lange, <0Ij. Piet Ver- hoeckx betrad de honken in de vijf de inning op een slag van De Haas en daarna was het de honkslag van Cor Bras die het scoren var. Ver- hoeckx mogelijk maakte. Kolmeyer kwam door vier-wijd in de achtste innmg op de honken, Marie Gommel volgde door 'n fout, een opofferings slag van Hans de Lange gaf ruimte tot sprinten en met een honkslag I van Kees van der Gaag kwam Nico Kolmeyer naar de thuisplaat. In de duels presteerde Laakkwartier met veel, de Hagenaars kwanten niet ver der dan het tweede honk. Het sterke veld van SW hield de tegenstan ders in bedwang, toen KBnig in de negende innmg op het eerste honk kwam sloeg Van het Water de bal naar het verre veld, maar kundig ving Van der Gaag de bal en hij gooide zo goed aan dat König in een dubbelspel werd uitgeschakeld. Werpersresultaten: Hans de Lan ge (SVV) 14 x 3-slag, 1 x 4-wijd en 3 honkslagen tegen: C. Assendelft en R. Vermey (Laakkwartier) 11 x 3- slag, li x 4-wijd en 7 honkslagen te gen, In een enerverende welstrijd heb ben de koplopers van 3 A elkaar niets toegegeven, Wel kwamen Joop Tettelaar en Henk Kempen in de eerste slagbeurt op de honken maar tot scoren kwam het niet. Bij ADO kwam Schcrpenlsse lot aan de kus sens maar daarna hield Schiedam- werper Van Naamen de vijand in bedwang. Beide teams verdwenen in tweede en derde innings zonder kansen maar onder spanning naar de kanten. In de vierde inning greep Schiedam doortastend de voorsprong. Joop Tettelaar kwam door vier-wijd naar het vierkant, Zijn broer Piet Tettelaar sloeg hard naar het verre veld, wel werd hij uitgevangen maar inmiddels was Joop al naar dc vijf hoek gerend. (O—I). ADO bleef punt loos, Albert Dijksman plaatste voor Schiedam een mooie honkslag maar 't bleef 0—I, Tweede honkman Kok van ADO bleef door het goede veld werk van Schiedam ook eenzaam op de kussens. Tettelaar en Kempen werden gevangen in de zesde innmg, Van der Have volgde met drieslag. Daarna sloeg ADO toe. Catcher A. Donker (ex-SVV) plaatste een twee- honkslag, hij kwam naar het derde honk op een opofferingsstootslag en hierna wierp Piet Tettelaar de bal te onbesuisd over de tussen derde en vierde honk opgesloten Donker, zo- 7 honkslagen tegen. ROTTERDAM Door de metro-werken moest het dienstgebouw! je van de RET aan het Weena, de zogenaamde „centrale post", worden verplaatst. Ter uit voering van die werkzaamheden Is het enkele weken bulten dienst ge weest. Thans is het weer in bedrijf ge steld op de nieuwe plaats: hot Kruisplein tussen Weena en West- Kruiskade (zijde Bouwcentrum). Evenals voorheen is ook daar weer een afdeling kaarten verkoop geves tigd. Cp woensdag 16 augustus om 11.20 uur worden ter gelegenheid van de overdracht van het bevel over het smaldeel 5, door Hr. Ms. „Karei Doorman" saluutschoten gegeven. Het vliegdekschip ligt gemeerd aan de boeien beoosten de Waalhaven. De scheepvaart wordt aangeraden op bovenvermelde datum en tijd het vliegdekschip niet te dicht te pas seren. Op zaterdag 19 augustus zal we gens het bloemencorso de brugope- ning van 16.4116.56 uur van beide bruggen over de Koningshaven niet worden gegeven. In de tropische kas van diergaarde Btydorp zal vanavond de Victoria Amazonica (onder het publiek meer bekend als de Victoria Regia) itt bloei staan Voor belangstellenden zal de tuin van 6.30 uur tot in de avonduren ge opend blijven. De exotische bloei van de Victoria Regia is slechts korte tijd te bewonderen. VLAARDINGEN De begroting 1962 van de gemeen te Vlaardingen is heden verschenen. Het totaal van de inkomsten beloopt een bedrag van 19.365.290,— (vorig jaar S 16.938.788,waartegenover aan uitgaven is geraamd een bedrag van ƒ19.138.035,(vorig Jaar ƒ16.747.845,—-), zodat voor onvoor ziene uitgaven een bedrag van 227.255,(vorig jaar ƒ190.943,—) kon worden geraamd. Het in het komende begrotingsjaar te investeren bedrag wordt geraamd op ruim S3.000.000, enige hoop, maar ADO hield het op 11. Werpersresultaten: Jan van Naamen (Schiedam) 17 x 3-slag, 0 x 4-wijd, twee honkslagen tegen, drie veldfouten; Kramer (ADO): 14 x 3- slag, 5 x 4-wijd, twee honkslagen tegen en drie veldfouten. De wedstrijd Schiedam 2— Sparta 4 was oninteressant doordat de Rot terdammers met zes man versche nen. Tot de derde inning had Sparta een 01 voorsprong. Hierna scoor den Molenaar, Van der Kooy, P. Gommel, Jan Osephius in de derde inning, Molenaar en Geeve ïn vierde inning, Osephius en Geeve in 5e in ning, Jan van der Kooy, Osephius en Hans de Graaf naar zesde in ning en daarna bracht Jan Bos de stand op 121. Schiedam 3 behield met oen 95 zege op VFC 2 de tweede plaats. SW2 stond tegen Storks 3 in de zesde inning met 9—2 voor. Heynemans scoorde in de tweede innmg, Verhoeckx, De Gids, Hoppe, Goetgeluk, Jan de Lange brachten de stand op 6—0. Storks ver- klemde de achterstand, maar Van Gerven, Goetgeluk en Heynemans voerden de stand op tot 9—2 maar daarna werd het nog heel moeilijk voor SVV. Dc Hagenaars kregen de honken vol in de zevende inning. Het werd daardoor nog 96. Bij de lagere honkbalteams lieten SVV 3 en DRZ 2, die niet opkwa men, helaas verstek gaan. DRZ le verde een goede prestatie met een 1022 zege op Leonidas. De teams van DHS handhaven zich in de kop groepen, DHS won met 32 van Libanon en DHS 2 sloeg met liefst 184 Nado Vooruitgang. In Kethel speelde DHS een uit stekende wedstrijd, die liefst negen innings duurde. In de tweede inning nam DHS een voorsprong toen Bob Soudijn via een honkslag op de kus- kwam waarna Bons hem thuis- sloeg. Kats maakte voor Libanon gelijk in de derde inning, waarna Groenhuizen de bezoekers een voor sprong gaf in de volgende inning* In de gelijkmakende slagbeurt scoor den C. dc Jong en J. Verbeet voor DHS. Het werd spannend aan het slot toen twee man op de honken stonden. Valster en Goedvolk kon den echter met drie-slag naar de kant worden verwezen cn daarna werd Happel goed uitgetikt, Werpersrcsuitaten: J. Verbeet (DHSl 16x3-slag, 0x4-wyd en 5 honkslagen tegen: R. Groenhuizen (Libanon) I5x3-slag, 2x4-wijd en Op dinsdag 8 augustus, des n.m. 2 uur, zullen Lo.v. dw, P. C, van Duin door de beëdigd makelaar A* H. Zellenrath in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam publiek worden' verkocht Hierbij zijn enige fraaie bankstellen, Parker en andere salonfauteuils, haardstoeltjes, salon-, mimi- en bijzettafels, salonmeubelen als commo des, kastjes, damesbureaus enz.; cmaille keuken- uitzetten; kristal en porselein. w.o. Perzische kleden ïn verschillende maten en soorten; lopers, kussens, tafel- en divankleden, slaapkamerkleedjes, matrassen, dekens, tafel- en bedlinnen, huishoudlinnen; een partij dames pyjama's, schilderijen en wat verder ter tafel zal worden gebracht. BEZICHTIGING: alléén dinsdagmorgen 8 augustus van 10 tot 12 u. Des namiddags om 2 uur begint de veiling, IW* Eik stuk wordt vóór het fn veiling brengen getoond. auping.epeda p.!lman.peerl«!mairaS5en WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Ivb.- v vC/Mi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1