rrvmvffw^vf^ffv toroes Hoog flatgebouw zal aan de Dieselstraat verrijzen Senegalese volkskunst bij wild roffelende tam-tams Jeugd tennist om het kring-kampioenschap Een al te grote zorg voor n praalwagen 1.50 AGENDA HOOGTEPUNT IN VAKANTIE-FEEST Kleurrijk, fascinerend met kinderlijke levensvreugde Oranjeboom ear&arossa BAT 59 cm BEELD GA IK VERDIENEN BIJ HOLLANDIA ONS PLAKBOEK mm ■61 Herenhuizen op oude ijsbaan Plantage-concert van O.B.K. Burgerlijke Stand PUZZLE MEE! 'cyetenigde Nederlandse Brouwerijen d'Öranjeboorn N.V. Wedvlucht van Dc Postduif VOOR DE KANTONRECHTER Uitbreidingsplan Kethel-Schiedam Afsluiting deel Overschieseweg Üoerïersêers DE SCHiEDAMSE MEUBELBEURS V akantiefnto's Éjr E THEATER aank. kantoorbediende (vrl.) Adverteer regelmatig Donderdag 10 augustus 196] 3 itt Ufc tano ;ctc- laar mee den, Öë'h. teel. tolc- óer-; zat toch oen. eter, oon. pcr- :erd rik het <uxar '■cat: la- 'iet. ■zal der. élk iaar ■.ter" k-ter.- ;het near. «HÓ. iet." Ik inti g ■>U ren 2o'n t op mij men daar Nou enk; Hen, d tn En Nou en zeer ïëeft het «Hi. pat- zou i te. 1 *lr 'zien daas me: Pfte- ncdr niet in op r in ood- udfé aagt, t me kter. Wel: n je >e u vind 'mij. over zeg: gp- ri ja, rloos lotte iera- ge- zo'n ;OOfc ijde- oj stuk epen egen urn* 'die talig, zn Daar aecn 'toe- Diis die £.o ./er r, de joor, 'Óol- Nou rla~ er bon- jftad zieu.' i-: ze- Heet '.hei- alen rime h' ik ver- cIe in ze raad, i ter- i;dap KEL blad rhlj vilde ver in ik ^Vala Öpra eri.."- tend tltot door iöor- toen tine is *ge»\' wor- Èbek, ixur-i ;l,om :ödat srne- sSzo- 'siijn óelt! en te Ver- ook mijn aan- een zijn zicht ïame van i on- be- inde. - als ik u 'niet was? wam it u doet •ouvr .Wil- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Va» Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en G.D.. Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Folitie-alarmnuxnmer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge- opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur. vrijdag 9.30 tot 18.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur. "s zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 30 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Slavin van Rome". Monopolc, 2, 7 en 9.15 uur: „Tosca". DIVERSEN Korenbeurs, 8 uur: Open Studio Groep .Alles voor Ikke?" Kantine Excelsior, 7.39 uur: Klaver- j as-concours. *- (Advertentie l.M.l Over enkele dagen zal de eerste paal worden geslagen voor de serie van acht herenhuizen, die door het Aannemersbedrijf D. Baron wordt gebouwd aau öc Burg. van Haoren- laan, ongeveer op de plaats waar vroeger de Ushaan is geweest. Dit zullen dan de eerste huizen worden in de villawijk, die volgens het plan van de gemeente zal verrijzen tus sen de Burg. van Haarenlaan en de spoorlijn naar Vlaardlngen. Volgens het ontwerp van het ar chitectenbureau Spruyt en Den But ter worden hot alleenstaande wonin gen, omgeven door een tuintje, met in twee lagen, elk vijf vertrekken. Er komen geen garages bij, maar open autobergplaatsen. Dc ing?ng2ai zich aan de achterzijde bevinden, zodat men van de woonkamer uit een vrije uitkijk heeft op de Burg. van Haarenlaan. De ftrmg P> Baron heeft overigens «en. nog: groöör bouwproject in be handeling! Naar venvacht wordt zal In oktober de eerste paal geslagen kunnen worden voor het hoge flat gebouw dat aan de Dieselstruat zal verrijzen. Dit hoge gebouw, flat tot 26 meter hoogte reikt, zal plaats bie den aan 44 woningen van het mai sonnette-type, dus met de slaapver trekken boven de woonruimten Dit gebouw zal uiteraard een lift en cen trale verwarming bevatten en ook acht autoboxen. Elke woning zal vijf Vertrekken bevatten. Het ontwerp is van architect C. C. fAdoert entte IJWLJ Het harmonie-orkest Oefening Baart Kunst zal op zondag 13 augus tus op het Plantage-podium een con cert geven, dat om 20 uur begint. Het programma omvat onder andere het ballet Faust van Gounod, de Slavische Rhapsodie van Friede- mann, een wals van Strauss, Begin the Beguine van Cole Porter en en kele populaire nummers. (Advertentie LM,) 150 kansen! Grote HUNTER fotowedstrijd „Vader en Zoon"! 150 Prijzen van 'f.1000.- tot f.25.- Zie affiches: Sigaret..? HUNTER! van Kluyven. liet gebouw za» geheel verkocht worden aan een maat schappij, die de woningen dan weer in huur zal uitgeven. Een afbeelding van de maquette van het hoge flatgebouw dat door de firma D, Baron aan de Diesel straat wordt gebouwd. GEBOREN: Rcné, zoon van H. J, Wolf en P. A. van Oijcn; Grcgorius H., zoon van C. W. Heeren en H. G. Brouwers: Johannes M., zoon van J. M. J. Sebel en H. M. van de Spreng; Maria C., dochter van H. van de Weteringh en C. C. M. Buts: Gerar- dus W. J., zoon. van G. W. Veld hoven en J. van Leeuwen; Rene W., zoon van A. Brökling en R. E Snel; Ronald M.. zoon van P. M. Meyers en. G. H. M, Ubbink; Katharme RL, dochter van J. F. Beenhakker en C. J. Smit; Frederik J., zoon van J. J. Drolenga en A. van Plate ringen. UW WINKELIER HEEFT EEN GRATIS PUZZLEFORMULIER VOOR U ledereen kan tot 3! augustus a.s. zonder enige verplichting Av^Av'i.^y. aan deze puzzlewedstrijd deel- nemen. Op het tennispark Van Vliet aan zijn enkele heel goede partijtjes gc- de Stadhoudcrslaan is gistere» een maakt, waarbij het voor de ver!ie- b,C?l? SI zere een troost is dat er nojr een ver- strijden om liet kringkampioenschap Schiedam voor de jeugd, die In het liezers-ronde is ook. vandaag en kader van de "Vakantie-feesten wordt morgenochtend wordt de strijd voort, gehnuden. Zoals te verwachten was gezet, terwijl vrijdagmiddag de fina- ln deze vakantie-tijd Is de deelname voor dit nieuwe nummer op het j feestprogramma niet overweldigend, j daar zovele leerlingen van de mid-1 dclbare scholen (en daar moet men i het toch van hebben) of met vakan tie zijn of vastzitten, aan vakantie- haantjes, temeer daar de wedstrijden in de ochtend en vroege middaguren i worden verspeeld. Toch mag men met ongeveer dertig jongenscn meis- jes niet ontevreden zijn. Op die eerste dag is in de eerste j les in de enkel-spelen gepland zijn. De uitslagen van gisteren zijn; Heren-enkel: J. A. Martens sl. A, Zuidgeest 61, 6—2; E. v. Woerkom sl. R. v. Leeuwen 6—1, 6—1; J. Beyer sl. R. A. Timmer G4, 46, 63; K. ZoeLeman si. H. Teschmacher 6—3, 36, 6—3, Da mes-en kol: mej. I. Mens sl. J. ronden geanimeerd gespeeld en er Baarschers 6—9, 6—0. Dc S.C.V. Do Postduif nam met 246 duiven deel aan ccn wedvlucht over een afstand van 280 km. Gelost werd om 11 uur; eerste duif binnen om 14 32 15 uur, laatste orijsduif 15.12.56 uur. Uitslag: J. Doojaarcn 1, 23, 24. 35, 44, 45. 52. 56. L. Borrani 2. 33; H. Veltman 3. 7. 1B. 58; J. Koffijlierg 4; C. <tu Chotenier 5. 12. 20; L v. A Mc Ij 6; A. Riodijk 8, 9. 11. 59; P. Kouwcnberg j0. 47; A. Smits 13, 14, 27. 3B; W. Verhoeren Co. ld. 16. 39. 46; H. Blonde 18; A. Brouns 19; W. van Deursen 21; F. Koppenhagen 22; C. van Tricht Co. 25. 54: G. Boon 26; W. Poelman 28; H. v. d. Kant 3rcur 29, 22. 55; L. Toutijn 30. 37, 49; F. Eij ken broek 31, 53; P. Klepke 34; E. van Smirren 36; N. in *1 Hol Co. 43. 43; A. van Gogh 41; A. Brokling 42. 48; C. Verhecrcn 50, 62, aiploir.a; P. van Os 51. 50: A. Vis 37; W. v. d. Kan'. Sparla 61. Een brok ongetemd Afrika is gis teravond in het Passage-theater ge vallen toen naar een grote groep negerdaosers uit de jonge Westafri- kaanse repnb'lek Senegal, vormend het staatsensemhle „African Dance Company from Senegal" een opvoe ring gaf In het kader van dc Va- kaïitlefeesten. Met het bonkende hypnotische oer-riime dat aan hun tam-lams wordt onttrokken, is een totaal nieuw en ongewoon wereld beeld opgeroepen, die de westerse toeschouwer verbijstert en tevens In de ban brengt. Deze folkloristische, aan elke anrlere regel dan tile van het ritme ontsnappende kunst biedt geen eenvoudige nuance-verschil met de onze, maar is totaal anders en ongrijpbaar. Onder net opzwepend poiyrit- mïsch en syncopisch geroffel van' de primitieve trommels stuiptrekken, kronkelen, schokken en sidderen de lichamen der stampvoetende en springende dansers en danseressen over het toneel op een eenvoudig grondpatroon van passen en oewe- gingen. Schijnbaar ordeloos leeft een ieder zijn opwellingen ritmisch uit, maar in feite wordt nauw geluisterd naar de leider die de figuren met helle slagen op zijn kleinere schou dertrommel aangeeft Senegal kent vele onderling ver schillende stammen, maar de leider van deze dansgroep, Maurice Son- ghor, heeft uit vele delen van zjjn land de sacrale dansen die de vaak barbaarse riten begeleiden geselec teerd en samengevoegd met de pro fane volksdansen, die zo-maar een wilde uiting zijn van levensvreugde. Het wrede stuiptrekkend gedanste bloedoffer van de junglebewoner prijkt er naast de lyrische uitbeel ding van de visvangst met de vreug de om de goede vangst en het daarop volgende liefdesspel, zoals georuike- lijk bij de Kustbewoners. Obsederend was de dans van de medicunman Toen Schiedam ïn feeststemming was op Bevrijdingsdag had chauf feur J. geen rekening gehouden met de gebruikelijke regels. Trots reed hjj in ziin mooie auto, die zijn firma speciaal voor de deelname aan de lichtstoet had opgesierd. Toen de chauffeur op de Koemarkt kwam, kreeg hy onenigheid met de politie man, De chauffeur zag slechts het feest en de mooie wagen, de agent zag zijn taak, hjj wilde het verkeer ïnet spoed regelen. Tivee weken ge leden had de chauffeur gesteld dat hy niet snel over de Koemarkt had kunnen rijden met zijn versierde Wagen. Dan zouden de flesjes van de wagen zyn gevallen en dat had dan weer schade gebracht aan het slagen tijdens de optocht. De kantonrechter had begrip voor die redenatie. Woensdag kwam ook de verbalisant. Deze vertelde dat hij een teken had gegeven en nogmaals een teken, maar de showwagen bleef met een vaarfje van tien kilometer rijden. „Het .was razend druk en hij kon best harder rijden, die flesspn waren met ijzerdraad vastgezet," zei verbalisant M. W. B„ waarop ver dachte opmerkte: „U: heeft niets ge constateerd." Voor de kantonrechter was het nu een klare zaak, verdachte had niet gereden in een file tijdens de op tocht, maar de wagen was een on derdeel geweest van het normale verkeer. Wat harder had dan ook wel gekund. Twintig gulden boete of acht dagen hechtenis. „Ik zal maar gelijk betalen want hier krijg ik. toch geen gelijk," zei J. nog. Het moderne verkeer kent veel bekende perikelen. Maar de 63-jari- ge C. A. van M. zorgde voor een novum! Hij stelde dat de verkeers lichten in de Gerrit Verboonstraat te Schiedam ongeschikt zijn voor drie wielers. die de bijnaam „Ijzeren hond" hebben. „Ik heb niet bewust door de stoplichten gereden, edel achtbare, maar het licht sprong al op oranje, zo snel dat ik niet meer kon stoppen," zei verdachte, die vertelde dat de politieman nog gesproken had over „met een sisser aflopen". Het is vervelend als politiemannen over sissers praten vond de officier, die meende dat de verkeerslichten toch ook wel bruikbaar zullen zijn voor het speciale verkeer van. ijzeren honden. Tien gulden boete of vier dagen hechtenis, zei mr. P, B. Cos. „Dat kan ik onmogelijk be talen," meende M. al zuchtend, „dan er alleen nog maar de mogelijk heid dat ik de bajes inga Een andere Schiedammer, de 45- jarige L, M. A. T. had op een ijzeren hond over dc Rotterdamsedijk ge reden zonder achteruitkijkspiegel. „Bij mij niet nodig," stelde T. „Ik kan voor, achter en opzij kijken zo als ik maar wil, kom maar zien, mijn wagen staat buiten", maar de kan tonrechter wilde niet naar het bor des van het kantongerecht op de Lange Haven. Hij hoort liever eerst de verklaring van de verbalisant op. 13 september. „Het is een paard, edelachtbare, en die zijn welcens wispelturig," zei de Schiedamse schillenboer J. J. P. Yoor het kantongerecht, maar de kantonrechter sprak van het vast houden van. paarden. „Hoe kan dal nou," vroeg de 41-jarige P, verbaasd, „ik moet toch mijn werk doen." „Vastzetten," zei mr. Cos weer, maar de heer P. vertelde dat In :N3euw- land geer. schillenpaard kan worden vastgezet omdat er zoveel auto's langs het trottoir staan. Hij weet het ongeval van de eerste april aan een toevalletje. Om half tien had zijn paard enkele passen gedaan. De wa gen was tegen een auto gebotst. Er was voor 18B schade, „Mag niet. meer gebeuren," meende de kanton rechter. „Tien gulden boete of vier dagen hechtenis, als u het niet kunt, dan moet maar een ander dat paard vasthouden." die de goden de vurig verlangde re gen afdwingt en hartverwarmend de vreugde van de mensen als die re gen eindelijk valt. Komisch d»«»r het ongewone was de clowneske panto mime waarbij het jonge meisje door haar ouders tegen haar wil ivordt uitgehuwelijkt, maar tenslotte tot uitbundige vieugde van de dorps bewoners toch de ware Jozef krijgt Voor de toeschouwer die dc'.e ver schillen ontgaat, blijft een kleurrijk en fascinerend kijkspel over, met een ontembaie en onvoorsu-lbare energie gedanst, een pure kinderlij ke levensvreugde tonend. Uutraard zijn vele van de taferelen géensce- neerd moeien worden, maar dit werkt niet slurend, want er wordt met een grote natuurlijk hete en spontsnïëteit gedanst, geacteerd en gezongen. Wat maakwerk is.wordt écht door de wijze waarop de op- tredenden zichzelf vergeten en op gaan. in het ritme, wanneer de trommels gaan roffelen. Voor een afwisseling is bovendien gezorgd. Wanneer de tam-tams zwij gen komt het woord aan de melo dieuze kalebasharpen en de neuze lende eensnarige violen, die do ken nelijk islamitisch georiënteerdhel denzangen van de troubadouis be geleiden, Dan zijn er nog de vuur eters en niet te vergeten de acroba ten met hun verbluffende staaltjes van atletische clownerie. Het is alles van een grote natuur lijke gratie en ook van een onver hulde erotiek, vooral bij het optre den van do meest met ontbloot bo venlichaam optredende danseressen. Het gaat er echter zo argeloos, zo spontaan en natuurlijk toe, dat men er geen aanstoot aan kan nemen. Voor hen is de erotiek een natuur kracht en dus beelden de Sa.iegale- zer. die ook uit. Deze exotische opvoering .i« door het publiek, dat het theater geheel vulde, zeer goed ontvangen, zoals het daverende applaus uitwee*. Advertentie LM.I PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. SS9S1 GEMEENTE SCHIEDAM f OFFICIEEL NIEUWSl Het hoofd van het gemeentebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 der Wo ningwet bekend, dat Gedeputeerde Sta ten der Provincie Zufd-Holland bjj hun besluit van 24 juli 19G1 C.S. no. 579 hebben goedgekeurd het bij be sluit van de gemeenteraad d.dL 24 fe bruari 19G1 vastgestelde uitbreidings plan in hoofdzaak „Kethel-Schiedam", Tevens is vorengenoemd raadsbesluit goedgekeurd voor zover het strekt tot gedeeltelijke intrekking van het uit breidingsplan in onderdelen „Tuindorp Het goedgekeurde uitbreidingsplan ligt voor eer» ieder ter gemeente-se cretarie (Stadhuis Aid. Algemene Zaken) ter inzage. Schiedam, 10 augustus 1AB1 Het hoofd v.h. gemeentebstuur voornoemd. B. SABEL. w.b. ingevolge artikel 12, 2e lid. van de Wegenwet wordt ter openbare kennis gebracht, dat ter gemeente-secretarie van Schiedam (Afdeling Algemene Zaken Stadhuis) van 11 augustus tot en met 24 augustus 1061 ter inzage van een ieder is gelegd het besluit van de Raad der Gemeente Schiedam van 26 juli 1950, goedgekeurd door Gede puteerde Staten der provincie Zuid- Holland bij hun besluit van. 27 juli 1961 G.S. no. 103, tot het onttrekken van een gedeelte vaa de Overschiese weg met ingang van' 1 januari 196C aan het openbaar verkeer. Schiedam, 10 augustus 1Ö61 B. en W. van Schiedam, Burg.i H. SABEL, W-b. Secr.: N. J.P05T Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 10b. Diversen Vermager Kontier dieet mot Gracial. 50 dragees 1.98, Bij apotheek en drogist. U kijkt U vergelijkt U koopt bij t AN GE' D A VEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 C;.GEEN FILIALEN I Bewaar ze in (Geschikt voor iedere verzameling!) Stevig voorblad Bedrukt in frisse vroiijke kleuren Geheel geplastificeerd Wit kartonhen rug Brede spiraal 80 pag., folio formaat Absorberend papier in neutrale kleur Verkrijgbaar bij de be zorgers, agenten en ad ministratie van dit blad Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. JA.., OOK AL IS ZIJ GETROUWD zc houdt in het huishouden genoeg tijd over... tijd die zij nuttig kan besteden om het geld voor het Televisie-toestel - waarvoor ze aan het sparen zijn - sneller bij elkaar te krijgen! Daarom gaat ze schoon en prettig werk verrichten bij HOLLANDIA. Op de nieuwe, vriesdroog-afdeling, waar diverse soorten groenten en andere voedingsmiddelen machinaal schoongemaakt en gesorteerd worden. Een afdeling, waar alles modem en hygiënisch is ingericht. Ze verdient er een goed loon mee en... is zaterdags vrij! Ook voor U bestaat die mogelijkheid, want Hollandia kan best nog een aantal vrouwen en meisjes gebruiken! Ook voor H-A-L-V-E dagen. "ou, """IA a«ï, r(rn»r a*#, '*t* Fabrieken van Melkprodukten en Voedingsmiddelen At. V. Voor mondelinge inlichtingen of sollicitaties Runt U zich dagelijks >vcnden tot de Directie, (zaterdags- morgens tot 11 uur) o! woensdag* en donderdag, avond var 7-3 uur, Oosthavenkade 39, Vlaardlngen. H00SSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 II t.m. 17 augustus '1981 .Avondvoorstellingen; dag. 7 cn 9.15 uur, MEIN KARAPF Opkomst en ondergang van Adolf Hitler, Nederlands commentaar door Dr. L. de Jong. Leeftijd 18 jaar. Middagvoorstellingen: dag. 2 u. (zondag 2 en 4.15 u.) Caterina Valente' in DU BIST WUNDERBAR Humor! Tempo! Schlagers! In Eastmaneolor. AUe leeftijden. Donderdagcyelus: 2, 7 en 9.15 uur NINA met Anouk Aimee en Karl Heinz Böhm. 14 jaar. slaapmeubel en wentelbedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING HROERSVEST 64-66 AUTOMIJ. VINK CO. N.Vf Officieel Ford-dealer vraagt: Aanmelden: Stadhouderslaan 11-13, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1