uit de oude doos „Mein Kampf' film tegen 't vergeten m Jeugd-tennistoernooi tot finales genaderd Mej. I. van Dugteren in Utrecht begraven Max Nabarro explicateur Schoolmelk Veel liedjes van Nieuws voor minnaars van modern comfort! djaak-eexjd&u cwZtoiz e&utotrk Gaterina is wunderbar" Ik' ,Herthagaat Blue Peter in Antillen vervangen SCHIEDAM Zaterdag 12 augustus 1961 Mooi initiatief van G.J.V. Nieuw experiment van. Jan Schaper Artsen op zondag VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Monopole vertoont: „Hollands Duin" te water Trampschip voor K.P.M. -!• Esso introduceert campagne ter financiering van dc installatie Monopole-marinees Woorden van lof voor actie ve en zeer bescheiden vrouw KiliSTSEBSÏTIl" REPARATIES Koeriersters Het was een zeldzaam genoegen die net Scbiedamse CJ.V. als slot van de jubileumviering In het kader van „Schiedam by gaslicht" het pu bliek hedt geboden: een hernieuwde kennismaking met oude produkten uit de periode van de stille film» Een genoegen, dal nog verdiept werd doordat Max Nabarro, een van de laatste in leven zynde explicateurs, precies' als veertig jaar geleden bij de geloonde rolprenten een -explica tie leverde. Daarmee heeft de CJV vooral de ouderen onder de film liefhebbers zeer aan zich verplicht. Het was dan nok wei echt jammer, dat betrekkelijk weinig mensen van deze unieke kans gebruik hebben gemaakt. Docb diegenen di. wel zfln op komen dagen, hebben zich kos telijk geamuseerd en dat geldt niet alleen voor de ouderen, maar. even goed voor de jeugd. Op oen plechtige toon heeft Max Nabarro op heel amusante wijze, als inleiding tot de filmvertoning, uit de doeken gedaan wat nu eigenlijk het werk van een explicateur, een thans verdwenen, verschijning ir de film wereld, was. „Je moet er voor ge boren worden, want leren kan je dat vak ..niét," vondhij en dat is aan nemelijk ook, wanneer hij met tal van anecdoten aantoont dat zo'ji ex plicateur bij de vertoonde stomme film de tekst, maar moest verzinnen, aL te vaak zonder de film zelf eerst gezien te hebben of té weten waar het 'ügenlLjk om gaat Dat die, im provisatie vaak wel moest misluk ken, daar gaf hij enkele grappige voorbeelden van. Als jongen van tien jaar is Max Nabarro. met zijn „vak" begonnen, dat was toen hij als prijs een tover lantaarn kreeg, bij de vertoning waarvan hij dan zelf voor het al dan iet passende commentaar zorg de. In 1912 is hij explicateur in een echte bioscoop geworden en dat is hij gebleven tot 1924, toen na een verwoede tegenstand van de zijde van de todichters, de stomme film moest plaatsmaken voor de spreken de. In 1947 heeft hij, ter opluistering van een feest in Amsterdam, zijn oude vak weer opgenomen en dat is hij als curiositeit blijven doen.-Zo ook gisteravond weer. Zo kwam de oude wijze van films vertonen weer tot leven toen Nabar ro, met hulp van een arsenaal van vreemde geluidsvoorwerpen als toe ters ratels, fluitjes en begeleid door M. Moscoviter op de piano, twee oude draken illustreerde. Dat was - eerst „De Kruideniers-oorlog" met de lang-vergeten Zigoto in de hoofd rol. Een onversneden gooi- en smijt- lilm, waar het hedendaagse publiek van het begin tot het eind onbezorgd om heeft gelachen. Na de. pauze was het „The Kid" het „diep-ontroerende menselijke drama" van Charley Chaplin, met Jackie Coogan, waar men, mede om de snedige explicatie, tranen, om kon lachen. Het was een verfrissende confron tatie met het verleden van dc film. Jammer dat dergelijke unieke voor stellingen niet vaker plaats hebben. Maar de wat teleurstellende belang stelling zal niet inspirerend werken in die richting. (Advertentie I.M.J Grote'HUNTER fotowed strijd „Vader en Zoon"! 150 Prijzen van 1000.- tot f.25.- Zie affiches: Sigaret..? HUNTER! Het publiek doet mee! Jan Schaper, de leider van de Open Studio Groep, heeft het plan opgevat om aan de extra-voorstel ling van zijn experimentele toneel uitvoering, vanavond voor het laatst in.de Korenbeurs te houden, een bij zonder cachet te geven. Het publiek zaï n.ï. uitgenodigd worden om zelf actief aan het spel deel te nemen. Een nieuw experiment dus in een reeds experimentele uitvoering. In spoedgevallen, zyn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W.,T. P. Nijenhuïs, Burg. KnapperUaan 354, tel. 69880; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898 en dokter Stevens, tel. 64268. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan5, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Advertentie LM.) Inlijsten van foto's, platen, enz, DAM 4Ï--43 - TELEFOON 136192 Apothekers-nachtdienst:Apotheek Rembrandt,Rembrandtlaan' 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 4666. Gemeentelijke Openbare" Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 36.30 en, 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16,30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. K-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend, maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2J uur,donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot'17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en Ï4 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur „Fred die, die Gitarre und das Meer". Monopole, 14 uur Cs zondags 2 en 4.15 uur) „Du bist Wunderbar"; 19 en 21,15 uur: .«Mein Kampf". DIVERSEN Vlaardingerdyk, 9,-uur, Vuurwerk. EEN filmdoctimenl tegen het ver geten is Mein Kampf het lu gubere, maar volkomen waarheids getrouwe beeldverbaal van Adolf Hitler. Tegen het vergeten van de monstruositeiten, die in naam van dit regiem en deze man begaan zijn aan miljoenen Europeanen. Tegen het vergeten van het enthousiasme, waarmee de zeer grote meerderheid van het Duitse volk deze misdaden, deze legalisatie van het onrecht heeft toegejuicht cn er zijn ijverige medewerking aan heeft verleend. De film Mein Kampf is met grote zorg en historische deskundigheid samengesteld door de tot Zweed 'ge naturaliseerde ex-Duitse journalist Erwin Leiser. Zijn speurtocht naar authentiek materiaal leidde naar filmarchieven in tal van landen zo wel aan. deze als aan gene kant van het IJzeren. Gordijn en naast vele opnamen die men reeds van andere oorlogsdoeumentaires kent/ wist hij ook een nog nimmer vertoonde pro pagandafilm uit de nazi-keuken zelf te bemachtigen. Het is een film over de onvoorstelbare ellende in het ghetto van Warschau, bedoeld als in- Nu het nieuwe schooljaar gaat be ginnen, is ook het plaatselijke Schoolmelk-comité weer in actie ge komen. De verkoop van schoobnelk- kaarien gaat maandag 14 augustus beginnen, die dan in de week van 21 augustus tot en met 24 augustus op de gebruikelijke dagen ingeleverd kunnen worden. Op maandag 26 augustus worden de eerste flesjes op school leeggezogen. Zo deelt het Schoolmelk-comité méde Er zal dit jaar geen andere kleur melkkaarten worden verkocht. Melkkaarten, die nog in het bezit van de ouders zijn, blijven geldig. De deelname aan de schoolmelk- voorziening in Schiedam is groot. Zo zijn in het afgelopen schooljaar bijna 1,3 miljoen flesjes op school leegge dronken of 323.900 liter melk. (Advertentie l.M.) sfcructieve documentaire voor de SS, maar door de nazi-chefs nimmer vrijgegeven voor projectie, omdat zij vreesden dat de cynische beelden van de letterlijk aan honger en ziek ten creperende mensenhoop .zelfs voor de meest doorgewinterde ka meraden te gortig zouden zijn. Het is jammer, dat ie Nederlandse bioscoop niet zoals de Duitse een leeftijdsgrens van 16 jaar kcnl. Nu blijft de film, die „18 jaar" is ge keurd, onthouden aan de opgroeiende jeugd van Nederland, die toch waar lijk wel mag weten wat zich tijdens de dertien jaren van het Duizend jarig R(]k heeft afgespeeld. Te meer nog, omdat Leiser niet alleen het barsten van de nazi-bom (de jodenvervolging, de verrader lijke overrompeling van Tsjccho- Slowakije, Noorwegen, de Lage Lan den, Polen etc. de verschrikkingen van de vernietigingskampen, het misbruiken van de Duitse jeugd) laat zien, maar ook de voorgeschie denis van Hitler's glorie beschrijft. Hij toont aan hoe de voedingsbo dem van het nazisme gevormd werd door het onuitroeibare militairismo en nationalisme van de Duitsers, die hun democratische staatsvorm in de republiek maar al te' gemakkelijk lieten uithollen door extremistische groeperingen, veelal geleid door rancuneuze generaals en officieren. Hoe is dit allemaal geweest, vraagt men zich nu af. Het antwoord wordt gegeven door deze film, die duide lijk doet uitkomen dat de vestiging van het nazi-regiem niet het werk was van enkele fanatici, maar ge lukte door de steun van een steeds groter wordende massa. Een massa, die Hitier pas ontrouw werd toen de krijgskans keerde. Een huivering bekruipt de toeschouwer bij de opnamen van de enthousiaste, innig vergenoegd kijkende menigten „volksgenoten" die hun leider toe juichen tijdens zyn brallende toe spraken. Onbegrijpelijk is ook de kortzich tigheid en de lafheid geweest van de Westelijke1 politici, die hei gevaar „Duitsland" zo lang mogelijk hebben trachten te negeren. De beelden van Mtinchen met de tevreden lachende Chamberlain cn de verraden Benesj zijn onvergete lijk. Er is natuurlijk heel veel meer te vertellen van deze film, die twin tig jaren van de zwartste geschiede nis in een geconcentreerd en over zichtelijk beeldverhaal, met uitste kend Nederlands commentaar van dr. L. de Jong, samenvat. Maar het beste verslag is niet in staat om de beklemming te schetsen, die zich bij het zien van Mein Kampf van de toeschouwer meester maakt. (MONOPOLE) Met dezelfde animo als op de eer ste dag zün ook gisteren op het Ten nispark Van Viiet de tenniswedstrij den gespeeld om het Kring-kam pioenschap Schiedam voor de jeugd. Begunstigd door heerlijk tennlswecr en onder belangstelling van ouders en vrienden zijn de deelnemers, jon gens en meisjes tot 18 Jaar, flink in de weer geweest. Zoals tc verwach ten is by een dergelijk jeugdtoer- nooi liepen de krachten nogal wat uiteen, maar toch zijn er meerdere aardige partijtjes gespeeld. Tegen, de verwachting in, is het vrijdag nog niet gekomen tot het spelen van de finales in de dubbel spelen, zodat deze vanmorgen met die van de enkel-spelen hebben plaats gehad. In de verliezersronde is de win naar bekend. Dit is K. Zoeteman, die in de finale de jonge veelbelovende H. Teschmacher (13 jaar) sloeg met 8—6, 6—1. De halve finale gaf de uitslagen: K. Zoeteman slaat A Zuid- geest 6-4, 6-3 en H. Teschmacher slaat R, A. Timmer 6—2, 61. De andere uitslagen in de halve- iinales zijn als volgt Heren-enkel: E. TV. Goos sL J. A- Martens 6—1, 6—0 (titel-kandidaat Goos speelt vandaag zijn laatste wedstrijd als as pirant, daar hij achttienjaar is ge worden) en A. P. Bot sL E. v. Woex-- kom 63, 62. V Dames-enkel: mej. I, Mens si. mej; "M.' Sneep6-^2, 6^-4) cn mej. W. N. HeybLom moet nog spelen tegen B. Beyer. Gemengd-dubbel: L Mens-E. van "Woerkom sL N. de Roos-J.Beyer 7—5; 6—4 en A Bot-Ravesteïn sL K. HeybP-- X. van Xeeuwen 7—5, 5—7, 6—1 Dames-dubbel: L. Mens-B. Beyer slaat M. Sneep-J. Poolman 6—2, 6—4 en. N. de Roos-M. van Bochove slaan J. Baarschers-W. NV Heyblom 6—3, 6—1. Binnenkort zullen in de parken een nieuw model papierbakken ver schijnen. In het streven om dc parken, beter dan nu'het geval is, vrij te: honden van papier-afval en andere rommel. Zoals men op de foto ziet zijn het royale grote bak ken, terwijl het heel duidelijke op schrift aan duidelijkheid niets te wensen overlaat Hopen nu maar dat deze nieuwe bakken volkomen aan het doel gaan beantwoorden ENT PASSAGE: (Advertentie l.MJ WIE de Duitse liedjeszanger Freddy („Heimweh") Qulnn nog niet kent, wordt daartoe nu ruimschoots ba de gelegenheid ge steld. Als zwervende zeeman, verge zeld doof een kleine, gevluchte weesjongen- brengt hij in Fr e 3 d y, die Gitarre und das Meer tal van liedjes: de treffers van zyn repertoire. Om.de liedjes is een verhaaltje ge weven, dat- wed luchtig bedoeld zal zijn, maar nog al zwaar op de maag gaat liggen. Vooral als de zeebonk achter .oen glaasje,limonade in een havenkroeg zegt: „Vroeger dronk ik veel, maar ik heb ingezien, dat het beter is van. niet," Anderhalf uur Freddyl (PASSAGE), KERKDIENSTEN Net! Herv.- •Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. I>. J- SpaJIng cn 5 uur ds. A. Hoffman. Bethelkerk: 10 uur prof, dr, W. C van Unnik (BUthoven) en 7 uur ds K. M. Vogel (Maassluis). Op- standingskerk: 10 uur dr, w, S. van Leeuwen (Rotterdam) en uur ds. .T- J. Stam (Rotterdam). Vredeskerk: Q en 10.45 uur ds. C. v, ci. steen en 7 uur ds. W. 5. Bakker (Rotterdam). Sea llcrv. Geref, Evans:. Gebouw Irene:' 10 uur ds. Batelaan (Den Haag) en 4 uur ds. van Dijk (Nieuwerkerk a. d. Ussel), Evang Luth. gemeente. 10 uur cand f. Mostèrt (Den Helder). .Ved. Prot» Bond. Westvcst 92:. 10-30 uur prof. dr T. Jansma (Lelden). Oud-Kath; Kerk. Dam 28: 10 uur K Baptisten-gemeente. Lange Haven 59* 10 uur en 7 uur ds. R. Rehing. Leger des Hcils. Lange Haven 27: 10 uur Helligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkorest. Gerrit Verbponstraat: 6.30 uur Openluchtsa* menkomst o.1.v. majoor en mevr, M ^Jehova"" Getuigen Volksgebouw: 6.30 u, wachttorenstudie; onderwerp „Waar dering voor het onderscheidingsvermo gen" Woensdag 7.30 tiur dienstvergade- ring en theocratische bedEcningsschool, Chr, Gcrer. Kerk. Kerkgebouw Wa rande hoek B.K.-laan: 10.45 uur: ds. H. W. Eerland (Amersfoort) cn 5 uur ds. H. W. Eeriand. Getef. Kerk. Ooslerkerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur drs. M. J. Mul der. De Ark-Kethel: 9-30 uur ds. J, Le ver (Vlaardingen) en 2,30 uur da. W. A. Krijger. Kantine S.C.P.: 10 uur ds. A. G. Baayen (Zuidland) en 5 uur ds. W. A, Kxiiger De Goede Hoven: 10 uur ds. j. w. Nawijn en. 5 uur ds. A. Baayen, Jullanakerk; 10 uur ds. G. Halsema (Berkel) en 5 uur ds. J. Na- wijn. (Van een onzer verslaggevers] Donderdagmiddag om vijf uur fs op het terrein van C. van der Gles- scn en Zonen s Scheepswerven N.V. te Krimpen aan de iJssel aan de zij de van de Nieuwe Maas het enkcl- schroéf motorvrachtschip Hollands Duin, in aanbouw voor de N.V Ko ninklijke Paketvaart M|j. te Amster dam, met goed gevolg te water ge laten. Mevrouw J. S. van Kretsehmar van Veen. echtgenote van jhr. mr. II. L. A. van Kretschmar van Veen, lid van de raad van bestuur van de KPM, verrichtte de doopplechtig heid. De 355 meter lange en bijna 20 raeter brede Hollands Duin krijgt ccn droagvc: mogen bij gesloten schutdek van 13.875 ton cn 2al wor den voortgestuwd door ccn B. en W. motor uit de machinefabriek van P. Smit jr. t* Rotterdam. Hot ver mogen js 5.400 a.p.k. bij 140 omwen telingen por minuut van de schroef as. Werkspoor N.V\ te Amsterdam verzorgt de icstallatie van de gehele motorkamer, Het m.s. Hollands Duin is het tweede schip van een serie van drie trampschepen, door de N.V. Konink lijke Paketvaart-Maatschappij be steld ten behoeve van haar dochter onderneming. de Hollandse Vracht vaart Maatschappij N.V. te Amster dam, die deze schepen in de alge mene vrachtvaart gaat exploiteren. Het eerste schip, het m s. Hollands Diep. werd op 8 juli j.l. bij De Bies- bosch tc Dordrecht te water gelaten. Het derde schip, Hollands Dreef, zal bij Boele's Scheepswerven en Machi nefabriek te Bolnes worden ge bouwd. Gistermorgen is het 15.000ste schip Hoek van Holland gepasseerd op weg naar Rotterdam. Het was het Duitse schip .Aquila", dat met stukgoed in de derde petroleumhaven meerde. Cargadoor is Wambersïc. Verleden jaar werd op 34 augus tus het 15.000ste scblp geregistreerd. Toen was bet de Zweed .Jjrage". verwacht van een film met Caterina Valentc toch niet meer dan wat uitbundig amusement, met gezellige humor, vlotte shownum- mers en een mespuntje romantiek? Wel, dan kom u bü „Du bist wunderbar" vast niet bedrogen tOLr-y CV Dat is weer zo'n film van het be proefde recept, met veel kleur en ritme én niet al te veel verhaal. Het draait natuurlijk allemaal om Caterina, die ditmaal als Frans naaistertje haar hart verliest aan een Hamburgso zeeman en hem op de Reeporbahn gaat zoeken als h-j niets meer van zich lcat horen. Pas tegen het eind van de film komt hij boven water, maar dan heeft de vrolijke Caterina al lang ander en beter gezelschap. Ze zingt tussen de bedrijven door een hand vol leuke liedjes, Silvio Francesco, Rudolf Prack en Rudolf Vogel zijn haar tegenspelers. En niet te verge ten de leden van het Rlas-Dans- orkest, die veel van zich laten horen. Voor ons was het hoogtepunt- een verrukkelijke slapstick-show tegen het slot, met onder andere een num mertje dansen op zwemvliezen zoals kikvorsxnannen die dragen, Caterina, Du bist wunderbar. (MONOPOLE). DIRECTE AANSCHAF, GESPREIDE BETALING Ook u kunt nu eca otic- stook-instaliatie aanschaf fen, zonder dat da kosten meteen moeien worden betaald. Esso Nederland maakt u dc financiering bijzonder gemakkelijk door eea nieuw sysieem van gesprcidebetalingover maximaal vyf jaar. Maak gebruik van deze moge lijkheid; geniet nu reeds de luxe van een comfortabel verwarmde woning. OMBOUW, NIEUWBOUW Het attractieve financierings plan biedt tal van mogelijk heden. Heeft u al centrale verwarming, maar nog geen oliestook? Dc kosten voor overschakeling op de ideale olicstook-verwarming kunt u over verscheidene jaren ver delen. Beschikt u nog niet over ccn Irale verwarming De totale aanlegkosten van pro pere, gemakkelijke cn com fortabele centrale oliestook worden voor u gefinancierd! UITVOERIGE GEGEVENS LIGGEN VOOR U KLAAR Wilt u meer weten over deze unieke regeling? Zend din omgaand de coupon in en u ontvangt - gratis en vrijblijvend - de brochures „Modern Comfort" m „Centralc-Olicstook Campagne". Hierin treft u alle bijzonderheden aan over de aanleg van een olicstook- installarie (of ombouw van een bestaande centrale verwarming) cn de financicringsmogelijkheden. GENIET NU REEDS VAN DE LUXE VAN MORGEN VUL DE COUPON VANDAAG NOG IN{ COUPON AB I Zend mij omgaand uw brochures „Modern Comfort" en „Centrale-Oliestook Campagne". Naam Adres Plaats Verstuur deze coupon in een open enveloppe, gefrankeerd met een postzegel van 4 cent, aan O NEDERLAND N.V., POSTBUS tW, DEN HAAG. |i gmr. UTRECHT De oud-secretaresse van de Volksuniversiteit Rotterdam, mej. I, M. v. Dugteren, is donderdag onder grote belangstelling ten grave gedragen op de Eerste algemene be graafplaats Soeslbergen te Utrecht. Zeven sprekers riepen tezamen een beeld in herinnering van de vrouw, „die zich tot taak had gesteld cul tuur te brengen aan grote groepen van ons volk", zoals de uitreiking van de.Zilveren Anjer in 1957 door prins Bemhard was gemotiveerd, Mr. E. F. Bonjer. voorzitter van de V.U., stelde zich voor, „dat mej. Van Dugteren, als zij alle belangstellen den aan haar groeve had kunnen zien, zou hebben gevraagd: „wat doen al die mensen hier, komen zij voor mij? Zij zou het niet hebben, kun nen begrijpen, omdat ccn uiter mate bescheiden figuur was." „Grote energie bezat zij", aldus mr. Bonjer. „Zij wilde altijd maar vooruit, altijd had zjj weer nieuwe plannen." „Haar medewerksters hadden het moeilijk", zo zei de voorzitter, „om dat zij aan anderen even hoge eisen stelde als aan zichzelf. Zij gingen echter voor haar door het vuur, want mej. Van Dugteren had een gouden hart. Haar leven is groots geweest", zo besloot mr. Bonjer, De heer Mees, onder-voorzitter van de V.U., vertelde, „dat hij by haar sollicitatie als secretaresse had gedacht: dat is degeen die we moe ten hebben om de zaak op poten te zetten. Het was een goede keus ge weest. Zij had organisatietalent, eer» algemeen ontwikkeld briljant ver stand, ijver en tact, zodat Rotterdam al spoedig de grootste Volksuniver siteit van het land had. Zij vloog er als een pijl uit de boog heen als er iets moest worden opgeknapt", al dus de heer Mees. Prof. dr. J. AriCns Kappers, voor zitter van de Bond van volksuniver siteiten, zei: „Ida had hart voor het V.U.-werk. Daar leefde zij geheel voor. Met ccn ijzeren energie hield zij vol. ook loi?n haar gezondheid achteruitging. Hear persoon en haar werk zijn van grote betekenis ge weest voor de bond." Dc beer C. A. 't Hart. hoofd afde ling kunstzaken van gemeente Rot terdam vertelde dat mej. Van Dug teren had meegeholpen bij de voor bereiding en de oprichting van de stichting. Zij had een vaart die an deren meezoog en stuurde. Daardoor konden ai in 1945 belangrijke kunst manifestaties in Rotterdam worden gebracht. Een persoonlijk woord sprak zr. Fr. Meijboom. De heer R. van Cleeff herinnerde aan haar hulp in de oor log aan menscr». die werden ver volgd om redenen die ons nu absurd lijken. De heer Van Sloten, voorzit ter van het bestuur van het Dorps huis tc Vierhouten, bracht er 2ijn dankbaarheid ever tot uiting, dat mej. Van Dugteren door haar stu- 1 wende kracht de stichting van het Dorpshuis bad mogelijk gemaakt. Toen de 73-jarige vleesgrossier B. Brand, die in de Molenlaan woont, donderdag voor zijn woning uit een auto stapte en over bot rijwiel pad naar buis liep, werd hij aange reden door een bromfietser. Beiden violen. De voetganger liep een lich te hersenschudding op. De brom fietser, de 54.jurige loodgieter M. TII- lekcns uil de Bloklandstraat, kreeg een wond aan het achterhoofd eu eon pijnlijke linkerschouder. Bij de bouw van het llilion' hotel aan het Weena begint men nu aan de boutu van dc logeer vertrekken. Rechts vooraan zul len de twee verdiepingen, die nu zichtbaar zijnin de toekomst gaan dienen als keukens, perso- neelsverblijven, balzalen etc. Linfcs in het schuin naar achte ren lopende stuk zullen ook keu kens komen en tevens de hoofd ingang (Van onze correspon dent) GRONINGEN De zer dagen vertrok van uit Rotterdam het ffio- torkustvaartuig „Her- tba" (ex „Berend-N") met bestemming Ca- ralbLsche zee. Er ver trekken dagelijks coas ters nlt Rotterdam maar het bijzondere van de „Hertha" is, dat dit schip de zo bekende „Blue Peter", de zeil- schoener van het An tilliaanse gouverne ment). die jarenlang de dienst onderhield tus sen porto Rico en St. Maarten gaal vervan gen. Dan zal deze in 1948 door de Gebrl Xïiestern Scheepswerven N. V.te Delfzijl gebouwde coas ter hét enige schip zijn dat dc verbinding on derhoudt tussen St. Maarten en Porto Rieo. Het kustvaartuig heeft een draagvermogen van 266 ion dw (de „Blue Peter" meet 39 brtj bij 208 brt. en is onlangs door de rederij Mar- tenshoek te Delfzijl verkocht aan de St. Maarten Harbour en Transport Corporation te St. Maarten. Philips- burg zal haar thuisha ven zijn. De „Hertha" is voor haar nieuwe bestem ming drastisch ver bouwd en verlengd. Dc kapitein en bemanning zijn meegevaren naar de Antillen en zullen daar de Antilliaanse be manningsleden oplei den en tevens nagaan wat er eventueel nog dient verbeterd a&n het schip. Met die gegevens zullen kapitein en be manning naar Neder land terug VLiegèn. De nieuwe eigenaars van de .Hertha" willen naast de normale, lijn dienst ook. Amerikaan se toeristen aantrekken waarvoor een speciale salon is ingericht. Ver der wil de rederij de export van kreeft sti muleren. In het verlengde ge deelte van de coaster 'is een vriesruim aange bracht mei een capaci teit van 13 m3. Op het achterdek vindt men zonnetenten voor tou- rlsten terwijl ook de bar en ijskasten niet ontbreken. Mocht het. experiment- want dat is het- slagen dan zal een tweede schip wor den ingezet. rttfori meubelen» WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Speciaal voor spoedgevallen Rotterctamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Permanent wave Heiëue permaopni met toe-' stel, het beste wat er is. cocapleet ƒ5.—; stroomloos i 50. Op vertnon van deze advertentie 11.— korting! Dames- en tierenkapsalon ..liélène", Rembrandtlaan.22. telefoon 6 7170. Uw kleine advertentie wortSt gelezen in dete kulemmen mei dezelfde aandacht als a deze advertentie las. Auto., Motoren- en Scooterverhuur Luxe autoverbuur.Wa»„ rende 210 B. Tel. 62873. Fotografie RoIfilms vergeten? De auto- maat staat voor u klaar. "Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106: Voor pasfoto s naai Jt. van i/uuren, Hoogstraat 106, TeL 60720. In één 3ag gereed. Diversen Laat uw .spiraal vermaken tot modern opklap, of kan- telbed. Prima -ïtwerking, al* nieuw terug Hel. goedkoop ste adres: DIJK. Groenendal IA (Broersveldpad) telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89). Ledikanten hutledi- kaaten, kampeeroedden eiuU)|" Kam èens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1