Record-deelname aan de dagkampen in „de Hoek" Verzamelaars gaan hier exposeren S.G.volgend jaar weer naar "t strand Brandjes blussen in Overschie Jan Schaper wil een centrum in Schiedam Twee „eerste palen' Drumband- concours Passagierende zeelieden in de Hoek geweerd ..en bakkerij Voor villa's BIJNA OPGEGEVEN- NU EEN SUCCES! 'HvèïyN V RGTEROON Schiedamse ruilbeurs één jaar mwü Nog geen eigen afdeling Burgerlijke Stand Brommer valt over hond Roeiers mogen niet. meer meren Wie heeft iets verloren Kaasautomaat gestolen Bij het oversteken aangereden Vuilnis-brand Inbreker na jacht over daken gepakt jonge matroos na diefstal in Oude Maas gesprongen SCHIEDAM Koeriersters r Dinsdag 15 augustus 1961 „Wat ons betreft gaan we volgend jaar weer naar „de Hoek" zo luid de bet commentaar van de heer P. Groenendaal, directeur van de Stich ting Schiedamse Gemeenschap, toen wij hem kwamen informeren naar de eind-bevindingen over de dag kampen, die door de Schiedamse Ge meenschap dit jaar voor het eerst voor de met vakantie zijnde school kinderen is gehouden op het strand van Hoek van Holland, Uit het bo vengemelde commentaar kan men aflezen dat de bevindingen bést wa ren van deze dagtochten, die gedu rende vier weken, telkens van maan dag tot en met vrijdag, zijn gehou den en waarbU «P vrjjdag 11 augus tus de laatste tocht is gemaakt. In het verdere gesprek met de heer Groenendaal bleek echter dat „bést" nog een onderwaardering is: de toch ten waren een daverend succes! Dit blijkt uit het record-aantal van 1-495 Schiedamse schooi-kindcren die aan die dagkampen hebben deelgenomen. Zolang als de S.G. dergelijke vakan tiedagtochten voor de jeugd verzorgd is dit hoge aantal nooit bereikt. Zelfs in de tijd van de toch ook zeer popu laire dagkampen naar het natuurbad „De Warande" is dit aantal nooit ge haaid, hoewel daar in de eerste we ken ook op top-capaciteit werd ge werkt. Voor de organisatoren moet deze belangstelling een grote voldoening zijn, want er was immers sprake om deze dagtochten maar op te hef fen. Toen het aantal deelnemertjes aan de tochten naar ,,De Warande" temg liep, toen er in. 1959 maar 800 kinderen waren die naar de uitspan ning in Wassenaar mecwilden (waar ze notabene niet alleen in zee kon den zwemmen, maar ook in bos en duin ravotten!) en toen vorig jaar de dagkampen in Schiedam zelf een fiasco werden, heeft de Schiedamse Gemeenschap moeten overwegen het organiseren van de dagkampen te staken. Er was geen belangstelling. Maar toen na een op de scholen gehouden enciuete bleek, dat er zo ontzettend vee] kinderen van de sehool-Ieeftijd waren die in de va kantie nergens heen gingen, heeft het bestuur uit sociale overwegingen toch maar besloten om door te gaan. Het voor vele Schiedammers over bekende strand bü „de Hoek" bleek een goede greep te zijn geweest. Het strand en de zee blijken toch nog altijd een grote aantrekkings- kracht uit te oefenen. Op de eerste dag van deze kampen, die in samen werking met de Rotterdamse Raad voor Lichamelijke Opvoeding zijn ge organiseerd, schreven we reeds dat het er bést uit te houden was voor de kinderen. Dat hebben de kinde ren kennelijk ook gevonden. En an ders de ouders w-1, „We hebben er niets dan lof over gehoord", vertelde de heer Groenendaal. Nu was het zo dat er na de voor inschrijvingen de eerste twee weken wèl, maar de laatste twee lang niet volgeboekt waren. Doch de kinderen die al eens geweest waren, bleven zo lang zaniken, dat ze nóg een week naar ,.de Hoek" mochten met de SG. Zo raakten alle kampen vol. Het weer Het wonderlijke is dat het weer in deze ver van beste zomer geen of weinig afbreuk heeft gedaan aan de belangstelling voor die dagkampen. Het mag dan niet steeds Ideaal zon nig weer zijn geweest daar aan zee, er zUn toch maar twee regenachtige ochtenden geweest, met weer dro ge middagen. By die gelegenheid hebben de kinderen kunnen schuilen onder het aanwezige afdak aan het strand. Maar geheel vcrknnclde da gen zU" er toch niet bU geweest. Het viel allemaal w*l mee. (Advertentie LM.) RTT1 .lutm.ciumóll FAM1EK NllïtKU* Alleen de mogelijkheden tot zwem men in zee zijn beperkt. Want de Rotterdamse Raad, die daar het toe zicht over uitoefende, nam geen risi co's en zo zijn er meerdere dagen ge weest dat de kinderen niet in zee heben mogen zwemmen. Dit heeft natuurlijk wel een domper gezet op de vreugde, maar ja. De SG Apoiïiakers-nachfdienst: Apotheek 1 Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G,G. en GJX, Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alannnummer: 8 48 6S. Gemeentelyice Openbare Leeszaal en Bibliotheek, lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 18.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag fi.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur. 's zondags gesloten. eegt nu om volgend jaar zelt een j R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, tent te plaatsen, en zelf zwemleiders aan te trekken want dan heeft men het al dan niet zwemmen van de kin deren in eigen hand. Volgend jaar, zeiden we. Hier ko men weer terug op het commentaar geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur, donderdag IQ tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN waarmee we dit artikel ook hebben i passage, 2 en 8.15 uur „Freddie, die geopend. Als het van de Schiedamse gemeenschap afhangt dan worden de vakantie-dagkampen voor de Schie damse schoolkindren volgend jaar weer aan het strand van Hoek van Holland gehouden. Want aan zulke vakantie-uitstapjes schijnt, ook in deze tijd. wel degelijk behoefte te bestaan. Gitarre und das Meer' Monopole, 14 uur „Du bigt Wunder- bar"; 19 en. 21.15 uur: „Mein Kampf". De Sectie Muziek van de Schie damse Gemeenschap organiseert op zaterdagmiddag 30 september een drumband-concours In de Plantage waaraan alle drumbands kunnen deelnemen. Het Is de derde maal dal er een dergelijk concours in Schiedam wordt gehouden, maar werden de vorige twee ter gelegen heid van een jubileum georgani seerd, ditmaal heeft de organisatie plaats „om het plezier van de mu zikale ontmoeting zelf', zoals burge meester in hel voorwoord van het programmaboekje schrijft. Er wordt gespeeld in drie afdelin gen, de superieure, de eerste, tweede en derde afdeling, waarbij een jury van drie deskundigen de prestaties zal waarderen. Het korps met het hoogste aantal punten ontvangt een extra-prijs, terwijl de tamboermaitre apart beoordeeld zal worden. Er zijn geen verplichte nummers, maar elk korps moet een nummer staand en een nummer lopend uitvoeren, waar bij show-nummers zijn toegestaan. Inschrijving kan geschieden tot en met zaterdag 23 september aan het adres van de Schiedamse Gemeen schap, Plantage. Volgende maand, op de tweede maandag van september bestaat de Ruilbeurs van de Ned. Ver. „De Ver zamelaar" te Schiedam één jaar. Daar de Ruilbeurs, in de twaalf maal dat hü reeds is gehouden, kan bogen op een grote belangstelling, die overi gens nog steeds groeit, zal dit een jarig bestaan worden gevierd met een verzamelaars-tentoonstelling in oktober. Contact is reeds opgenomen met de stedelijke overheid om een geschikte ruimte te vinden voor de ze tentoonstelling, de eerste in de ge schiedenis van Schiedam. De heer Ger. Kieffer, tot voor kort de voorzitter van de afd, Rotterdam en thans lid van het hoofdbestuur van „De Verzamelaar", heeft echter zijn oude plan, om bij de eerste ver jaardag van de ruilbeurs Schiedam tot een eigen afdeling met een eigen bestuur te maken niet kunnen ver wezenlijken. Want hoewel de ruil beurs elke maand opnieuw door ver over de honderd verzamelaars wordt bezocht, is het aantal Schiedamse le den beperkt gebleven tot vijftien, wat reglementair te weinig is voor de stichting van ccn aparte afdeling. Daarom wordt Schiedam voorlopig een consulentschap. De heer Kleffer is de grote stuw achter de Schiedamse ruilbeurs. Zijn verzamel-object is eigenlijk lucifers merken, „maar tegenwoordig doe ik meer in het verzamelen van afdelin gen en afdelings-bestuursleden*', merkt hij op. Want naast zün „ei gen" ruilbeurs in Rotterdam heeft hij ook de ruilbeurzen in Schiedam, Vlaardingen (binnenkort een afde ling) on Maassluis op poten gezet, naast die van Dordrecht en Delft, die ook onder zijn toezicht vallen. „Nu ga ik in Brielle beginnen". Met ingang van volgende maand zal als consulent voor Schiedam op treden de heer G. Poot, Boerhavelaan 55 B. De heer Poot is philatelist met een ruim vijftigjarige ervaring (als kleine jongen begonnen!) jn het ver zamelen, een man dus die de kneep jes van deze hobby wel kent. Hierbij kan aangetekent dat, omdat er in Schiedam geen afdeling bestaat van de Ned. Philatelistcn Bond, de post zegelverzamelaars in onze stad ook op de ruilbeurs vanDe Verzamelaar* verschijnen, wat lang niet op alle ruilbeurzen het geval is. Wat de aangekondigde verzame- 1 aarstentoonstelling betreft, hier zal men verzamelingen van mensen uït het hele land kunnen vinden en dus niet alleen van Schiedamse hobby-is- ten. Dat Is ook niet erg want slechts heel weinig verzamelingen dragen een specifiek stedelijk karakter. Het zou echter wel aardig ztfn op die ten toonstelling speciale aandacht te be steden aan de verzameling van de heer J. Pilgrim, Huysmansstraat 10C, want deze draagt wèl een specifiek Schiedams karakter. De heer Pil- GEBOREN: Tjeerd, zoon van S. K. van den Berg en B. W. D. Hoek man: Jacob J. zoon van J. J. Om- mering en J, van Nielen; Bernarda G., dochter van M. H. van de Steeg en W. P. Groene wegen; Casper P. H„ zoon van C. van der Velden en O. H. Straten; Aalbert zoon van J. V.Vink en T. van der Borden; Maria A. C., dochter van L. W. J. de Leede en A. C. T. Arkesteyn; Jacoba M., dochter van N. Kapteijn en A. K. hij al een zevenhonderd kaarten bij- f Groenewegen; Karin, dochter van J. elkaar. Daar zyn heel zeldzame on- der, zoals afbeeldingen van de Broersvest en de Broersveld, toen daar nog grachten liepen) Maar op de ruilbeurs die gister avond weer onder grote belangstel ling in Zaal Liberty is gehouden, stond hij alleen er zijn te weinig verzamelaars van oude Schiedamse kaarten en die er nog zijn, die rui len ze niet! De heer G. Poot, de consulent van „De Verzamelaar" in Schiedam, achter z\jn postzegelalbum op de ruilbeurs. grim verzamelt nj. prentbriefkaar ten van Schiedamse gebouwen cn stadsgezichten, nieuwe, maar vooral ook oude. Hoewel hy nog niet zo erg lang bezig is met deze hobby, heeft H. Suisse en A, Sagel; Wilhelmina G. C., dochter van A. van Katwijk en C. van Merode; Robert zoon van J. H, van Waas en A. M. den Hartog; Vincent P. zoon van G. L. Coolen cn C„ C. G. Coster. OVERLEDEN: L. Bliekendaal, 77 jaar; C. de Bloois, 84 jaar; M. A. Krauss, 77 j. wed, van P. de Bruin; A. van Gelderen. 88 jaar wed. van J. H. Heijkoop. Een duizendkoppig publiek heeft zaterdagmiddag in Overschie een brandweerdemonstratie met oud en nieuw materiaal meegemaakt, die het sluitstuk vormde van de vakan tiebesteding. De brandweer was opgekomen met groot materiaal. Ook had zij een goede greep in het brandweermu seum gedaan: een oude Overschieso bandbrandspuit was van stal ge haald, die door brandmeester Hei- necke, compleet met hoge hoed en hoorn, werd gehanteerd. Een ladder wagen met lantaarn waren eveneens van de partij. De ouderwetse kostu mering droeg er toe bij, dat het publiek een waar historisch spek takel .iccft meegemaakt. Onder leiding van brandmeester Snaathorst is met modern materiaal gedemonstreerd. De magyrusladder toonde, dat de hoogste gebouwen t« bereiken zijn en dat met enkele moderne spuiten een wat er gordijn kan worden ontwikkeld, dat allo respect afdwingt. Op het rijwielpad van de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de Penninglaan is gistermiddag om 4.45 uur de heer J. d- U- met zijn brom fiets tegen een hond, die op het rij wielpad sprong, aan gereden en ge vallen. De heer d. U. kreeg daarbij eer» pijnlijke knie en schaafwonden; een daar in de buurt wonende arts heeft hem behandeld. De bromfiets werd ernstig beschadigd. Tegen de eigenaar van de hond is proces ver baal opgemaakt. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND. De roeiers van de roeiersvereniging „Eendracht" zullen in het vervolg nietmeer in de Hoekse Berghaven mogen meren. I>e rijkshaven meester in Hoek 'an Holland heeft zich tot zijn spijt ge noodzaakt gezien dit besluit te ne men. De directe aanleiding hiertoe is het optreden vai. arie Italiaanse opvarenden van een tanker in. Euro. poort. Zij richtten grote schade aan op diverse vaartuigen cn zijn hier voor inmiddels tot drie weken ge vangenisstraf veroordeeld. Voor de roeiers, die uit Pernis kc- men, is deze gang van zaken minder prettig. De dienst tussen Europoort en Hoek van Holland begon er juist een beetje in te komen. Wanneer in het vervolg schepelingen van Euro poort in de Hoek willen passagieren, Gistermorgen heeft Dicky Baron de eerste paal geslagen voor het - complex van acht herenhuizen die door zijn vader, de heer D. Baron, gebouwd worden aan de Burg. van llaarcnlaan, in de toekomstige „villa wijk" in Nieuvland. Hiervan worden voorlopig maar vier huizen gebouwd, terwijl de bouw van de andere vier moet •wachten op het verdwijnen -Van café „Sport" dat nog aan het .oude deel van de Scbfedamseweg staat Het worden, zoals wc reeds schre- ven, riante woningen, die door ar chitect C, C. van Kluyyen zijn ont worpen. met een tuin die tot aan het singeltje langs de Burg. van Haaren- laan reikt. De ingang is aan dc achterkant, waar men via een terras in de ruime woonkamer komt, waar ook een open haard zal worden aan gebracht Op de boven-etage komen vier slaapkamers. Verwacht wordt dat de eerste vier van deze koop woningen begin volgend jaar opge leverd zullen kunnen worden. Vrijdag j.l. was het Arie van der VHes, dertien jaar oud, die een eer ste paal mocht slaan. Die paal is dan bestemd als fundering voor het nieuwde bedrijfspand van de ban ketbakkerij Van der Vlies, die aan de Plesmanstraat In het industrie terrein ten westen van de Schfe zaï verrijzen. De banketbakkerij is thans nog aan de Raam gevestigd maar zal daar weg moeten wegens de sanering. En kele jaren geleden is reeds een nieu we bakkerij aan de Industrieweg in Maassluis in gebruik genomen, maar nu komt er een tweede bij in Schie dam. Dit pand. dat een grondoppervlak- tc krijgt van 20 bij 40 meter, wordt door de firma J, v. d. Tempel en Zo nen gebouwd en zal naar gehoopt wondt in mei volgend jaar in ge- bruik genomen kunnen .worden. Het allerlaatste experiment van Jan Schaper met zün Open Studio Groep heeft zaterdagavond bij het optreden in de Korenbeurs nog vry grote weerklank gevonden. Nadat de heer Schaper een uitvoerige cn ook interessante uiteenzetting had gege ven over het door hem ingevoerde „improviserend acteren", zün na de pauze een aantal personen uit het publiek op het podium gekomen, om ook eens het toneelspelen zonder tekst te proberen, wat onder de aan wijzingen en het advies van jan Schaper aardig ging. Hoewel niet een ieder enthousiast is over de pogingen tot toneelver nieuwing van de heer Schaper, heeft het optreden van de Open Studio Groep met het stuk .Alles voor ik ke?" onder gelijkgestemde zielen wel de belangstelling getrokken. Zóveel, dat Jan Schaper van mening is dat zijn eerste optreden in het openbaar toch een succes is gewordem Want op het grote publiek heeft hij nooit gemikt. Hij Is nu van plan om in Schiedam te blijven spelen ora hior, tezamen met belangstellenden uit bv. Rotter dam en Vlaardingen, te komen tot een kern van acteurs en actrices die zijn nieuwe vorm van improviserend acteren aanvaarden en willen uit dragen. Het zoeken is naar een ruimte ge schikt voor deze groep. Jan Schaper zou bijvoorbeeld wel in de Koren beurs (als Intiem theater) of anders in het Zakkendragershuisje willen werken, eventueel in samengaan met andere kunstenaars die ook een eigen centrum zoeken te stichten. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: jongensjasje; damespolshorloge. Te bevragen bij de vinders: koppeling, W. v. d. End, Rij nburg- sestraat 6, Overschie; ka helslot. Bel, CopemicusstraatSa; witte handpomp, N. Bos, Galileistraat 71; autostep, P. Verweijen, Wibzutplein 54; hengel met simmetje, Alberts, Anth. Nuijs- straat 13; 2 lichtbollen, N. Berends, Havendijk 3: grammofoonplaat, H, Kreischer, Dr, Kuljperlaan 93; be drag aan geld, B. Mathijs, Italraanse- straat 17b, Rotterdam; kettinkje met medaille. Halfax, Plein Eendracht 1; bedrag aan geld, E. Huisman, Mgr. Nolenslaan 189; sleutels in etui, Ron- ner, v. Oldenbarneveltstraat 49; bril in etui, Scheffers, Prins Maurits- straat 30: boodschappentas, C. Snij der, Singel 156; kindertasje met in houd. M. de Vries, v. Ma rum straat 17c; legertas roet inhoud, C. Coolen, Hondsdijkstra at 39c; linnen tasje met inhoud, Karreman, Morsestraat 23b; kinderportemonnee, Th, de "Vette, Lindenlaan 16: herenregenjas, F. Mo- ret. Polderweg 62, Kethel; -wollen 1 vest, L. v. d. Pluijm, Broersvest 147. De heer j. A. C. G-, eigenaar van een ijssalon aan de Grote Markt, deed aangifte van de diefstal van een kaasautomaat die buiten aan de gevel van zijn winkel had gehangen, In de automaat zaten nog 36 stukjes kaas en geld. het vuur doofde. ROTTERDAM Gistermorgen ora even over zeven zijn twee fietsers op het Marconi- plein legen een autobus gebotst, die uit Schiedam kwam. Het waren de 60-jarige bankwerker W. Brugmans uit de Insulindestraat, die vermoe delijk een hersenschudding en een hoofdwond opliep en de 62-jarige P. Vermaat uit de Jagthuisstraat, die vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur kreeg. Beiden werden naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. T 7ROEGER en in dit geval is vroeger nog niet eens V zo lang geleden was hier een keurig betegeld plein tje, stonden er wat oude, maar ordentelijke gebouwtjes en spraken bij déze boom heel wat mensendie op zieken bezoek in het Coolsingelziekenhuis gingenmet elkaar af. Nu is de sloper er aan het werk en dat is heel goed merk baar, want het keurige pleintje Zigt vol puin. Machtige machines nemen er het zwaarste werk van de mens over en beuken er gevels van het ziekenhuis, dat Rotterdam zo lang heeft gediend, in stukken. Het contrast tussen oud en nieuw Rotterdam is nergens zo groot als hier, waar de nieuwbouw van Termeulen en de afbraak van het zieken huis beide de aandacht vragen. Straks en straks is ook al weer over niet zo lange tijd is hier ruimte gemaakt voor het doortrekken van de Lijnbaan naar de Binnenweg, Doordat de 14-jarige Astrid v. D. gisteravond omstreeks 7 uur de Boerhavelaan ter hoogte van het Van 't Hoffpiein onvoorzichtig over stak, werd zij aangereden door de motorrijder C. J. W. H. Astrid kreeg daarbij een bloeduitstorting aan een been en verder schaafwonden. Zij is ter plaatse verbonden door een lid van de E.H.B.O. en kon daarna weer naar huis. Op de vuilnis-stortplaats aan de Jan van Riebeeckweg is weer eens brand geweest, nadat er ook gedu rende het week-end het vuur heeft gewoed. Om het ongedierte te be strijden is daar met een desinfecte rende vloeistof gewerkt en deze is is brand geraakt, In de rommel blijft het vuur doorsmeulert en zo zijn gisteravond de vlammen weer uit de vuilnis opgeslagen. De brand- weer is er aan te pas gekomen, die i ken en het lossen van twee waar- Na ccn achtervolging over dc da- schnwingsscbolen hebben twee po litiemannen in de nacht van zater dag op zondag een man kunnen arresteren, die gepoogd had in te breken in een kantine aan de Waal haven. De arrestant Is de 22-jarige Rotterdamse matroos J. B. van D. De politieagenten hadden de man van de weg af zien knoeten aan een kast in de kantine, waarin si garetten en tabaksartikelen lagen. Toen de matroos zich betrapt zag vluchtte hij door een raam de daken van de belendende percelen op. In een brandgang werd hij tenslotte ge pakt. VLAARDING2N Onder gunstige weersomstandig heden hield de V.H.V. „De Ruis- voom" haar zevende serieconcours in de Trekvliet. Dit concours stond onder leiding van A, v. Bodegom, die werd bijgestaan door T. Heijn- dijk jr. De uitslag was: 1. K. v. Gel deren met 736 gram; 2. J. Westdijk 731 gram, tevens zwaarste vis 250 gram; 3. H. Bijl 667 gram; 4. C. Dob- belstein 452 gram; 5. P. Hartog 445 gram; 6. D, Haddeman 404 gram; 7. W. Roozeboora 374 gram; 8. P. Heijn- dijk 340 gratn; 9. A. Koster 259 gram; 10. J. Sluimer 234 gram; II. J. v. Elve 184 gram; 12. \V. v. Elve 169 gram; 13. P. v. Linden 162 gram; 14 T, "Waas 100 gram. zullen zij dit met eigen boten moe ten doen, Uiteraard zullen ook; dez* uit de Berghaven worden geweerd. DORDRECHT De 17-jarige Bel gische matroos G, van B. uit Gent; behorend tot de bemanning van het motorschip „Denise", is door de Dordtse politie gearresteerd, omdat hij er met een gestolen bromfiets vandoor gegaan was. De matroos werd achtervolgd door de eigenaar van de bromfiets en sprong, toen. hij zo in het nauw gebracht was dat er geen ontkomen meer aan was, op de Buitenwalevest de Oude Maas ia. 'Toen de jongen uit het water wz» gehaald moest hij met snijwondea aan het achterhoofd in een zieken huis worden opgenomen. Personeel Ruime bijverdienste voor agenten in elke plaats van Zuid-Holland voor bezoeken van vaste adressen in de avonduren (geen colporta ge). Brieven onder nr. S-859 aan bur. van dit blad. Woningruil Zulphen-Schiedam o.o. Aan geboden vr. woning. 4 ka mers. douche, tuin. Huur p. week ƒ10.45. Gevraagd vrije woning, 5 kamers, douche, tuin of ben.-woni'ng. Max. huur per maand 60... Brie ven Hecmskerkstr. 15, Zut- phen. Huwelijk Welks serieuze vrouw, met een kind wil kennis maken met serieuze man, 39 jaar, flink van postuur en goed inkomen. Goed karakter. Echt serieus. Brieven onder nr. S-858 bur. v. d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1