Voor elke schoolklas kan een onderwijzer staan 1 f ZZ3 Alle onderwijsposten in Schiedam bezet Bejaarden maakten geslaagde bustocht jongelui Dit cursusjaar is "t weer gelukt: van Ierland Kind viel van derde etage SCHIEDAM SOLEX-oto mannelijk en vrouwelijk personeel ■Woensdag 16 augustus 1961 Wedvlucht van „De Postduif" Trekker botst tegen bestelauto Burgerlijke Stand MUSIS SACRUM'S TAVEERNE DE MANDEFLES maand augustus Wandelende aap bijt jongen Naar Vel uwe en Achterhoek Reddingsboei beschadigd Ruit ingegooid, radio gestolen Twee motorfietsen buit van dieven Afscheid brigadier K. van der Wal Driejarig meisje aangereden HANDZETTER Nu ndg comfortabeler^ nóg veiliger. Op het Girokantoor 's-Gravenhage Het Girokantoor 's-Gravenhage 3 Morgen ls de school-vakantie bU het openbaar onderwijs voorbij- Dan krij gen wij weer *t vertrouwde beeld dat 's morgens tassen kwart over acht en halt negen de wegen ineens bevolkt zijn met kinderen die slenterend of huppelend naar school lopen; sip kUkend omdat die heeriyke vakantie weer voorbU is of opgewekt keuvelend over alles wat er In die vakantie Is gebeurd. Morgenochtend ook wordt door talloze moeders die voor de vensters hun kinderen nawuiven op deze eerste schooldag, opgelucht een zucht geslaakt: gelukkig, er komt weer wat rust in hals en het gewone leventje van alledag is weer begonnen. De kinderen trekken naar school, omdat zij zeker zijn dat er een vrolijk lokaal, een vertrouwde schoolbank op hen wacht en de moeders laten hunkroost gaan In de zekerheid dat nu een onderwijzer of onderwijzeres zich over dc kinderen za] ontfermen. De kinderen hoeven het nog niet te doen, maar beseffen die moeders wel hoeveel moeite het heeft gekost om te zorgen dat er Inderdaad voor elk Schiedams kind een plaatsje Is op schooi en dat er voor elke klas ook Inderdaad een onderwijzer of onderwijzeres staat? Het wordt als iets vanzelfspre kends beschonwd dat het zo is, maar dat is in deze tijd van gebrek aan leerkrachten en ook van school ruimte toch niet het geval. We heb ben de noodkreet uit Rotterdam ge lezen over scholen die met sluiting bedreigd te worden, eenvoudig om dat er geen onderwijzend personeel ia. En ook over scholen die nog wor stelen met het probleem van wissel klassen, omdat er eetl tekort aan lo kalen is. Daten we het op hout afkloppen, maar in Schiedam is het gelukkig anders. „Wij staan er hier wel gun stig voor," vertelde ons de gemeen telijke inspecteur voor het onder wijs, de heer C. A. Kamp. „Ik hen er erg blij om, maar alle onderwijs posten in Schiedam zijn bezet en er is {o weelde!) zelfs één In reserve. En voor leder Schiedams kind van schoolplichtige leeftyd is er een plaats op school, zodat geen kind buiten moet blijven staan." Inderdaad een gunstige situatie, vergeleken bij tal van steden m Ne derland. Een situatie die echter niet vanzelf is ontstaan. De wethouder en de inspecteur voor het onderwijs hebben er heel wat gesprekken voor moeten voeren, vele brieven geschre ven en zelfs ook reizen gemaakt o**» onderwijzers aan te trekken. En he. gemeente-bestuur heeft het de nieu we leerkrachten aantrekkelijk ge maakt door voor hulsvesting te zor gen. Maar het is wederom gelukt: voor elke klas staat een „meester of een „juffrouw". Daarbij komt dat het Ministerie van Defensie een soepele houding heeffc aangenomen ten opzichte van de onderwijzers die zich in militaire dienst bevinden, terwijl ook op het Ministerie van O., K. cn W, men zich niet strikt heeft gehouden aan dc richtlijnen bij het toewijzen van leerkrachten. Zoals men weet is de gevraagde verlaging van de leerlin- gezi-schaal nog met goedgekeurd, maar men heeft rich daar soepel ge toond bij de toewijzing van extra- leerkrachten voor die scholen waar van het leerlingen-tal onder het ge vreesde cijfer van 211 is gedaald. Enkele scholen hebben hiervan ge profiteerd, Zo de Jan Ligthartscho- len aan het Frans Hals-plein, die door de trek naar NieuwJand „ontvolkt" zijn geraakt en waar men in moei lijkheden dreigde te komen. Maar door de toewijzing van een. extra leerkracht, zijn daar de zorgen op geheven. Op merkwaardige wijze is het pro bleem van de Erasmusschool, waar men ook al met spijt tegen het cij fer van 211 zat aan te kijken, opge lost. Bij wijze van experiment heeft men bij deze school een kleuterklas geopend, hoewel er aanvankelijk maar twaalf kleuters voorradig wa ren. Er bleek echter in de buurt wei behoefte te bestaan aan zo'n kleu terschool, zodat meerdere jonge kin deren de lokalen kwamen vullen. De ze kleuters zijn nu naar de „grote school" over gegaan het cijfer van 211 werd gepasseerd! GEBOUWEN Maar nu de schoolgebouwen. Daar Is de situatie zorgelijker, vooral wat betreft de bouw van nieuwe scholen ia Nieuwland. Daar gaat bet niet vlot mee. Men zal zich berinneren dat in de afgelopen jaren wethou der H. Sabel en de Inspecteur meer malen op de rand van een ramp hebben moeten balanceren en dat nieuwe scholen in gejaagd tempo op getrokken moesten worden ora de voortdurende stroom vzn kinderen In Nieuwland te kunnen opvangen. Het Ls steeds nog gelukt en de bouw van de grote 14-klassige Dr. Gun- ningschool aan de Burg. van Haa- renlaan en de r.-k. Albertus Mag nus-school aan de Parkweg bood enige soulaas. Doch niet voor lang, want Nieuwland raakt steeds dich ter bewoond en er moeten weer nieuwe scholen komen. Maar wan neer? Door het huidige kabinet is het bouw-contingent voor woningen wel verruimd, maar dat gaat ten dele ten koste van de schoien-bouw. Het js wel duidelijk geworden dat de bouw van scholen op traditionele wijze geen of weinig kans maken een vergunning te verkrijgen, Daar om zal overgeschakeld moeten wor den op de tijd en personeel-spa ren de systeembouw, zoals ook is toege past bij de Dr. Gunnmgschool en de Alb. Magnusschool. Het gemeente bestuur heeft zich neergelegd bij de ze noodzaal en ook de besturen van de bijzondere schoolverenigingen zijn er, min of meer noodgedwon gen, mee akkoord gegaan. Maar daar mee zijn de scholen er nog niet. Het zal nog wol even duren voor de ge vraagde vergunningen afkomen. Het gaat uiteraard hoofdzakelijk om Nieuwland, maar er wordt vast een zorgelijk oog geslagen op Ke- thcl, waar immers volgens plan vol gend jaar de bouw-activiteit zal los barsten. Er bestaat behoefte aan di verse kleuterscholen, lagere scholen, gymnastiek-lokalcn en een ulo school. TWEEDE ULO Dat is weer een hoofdstuk apart, die nieuwe ulo. Vorige maand heb ben we gemeld dat het gemeente bestuur heeft besloten om, gezien de grote toeloop naar de openbare Wil lem de Zwijger-school voor ulo. een tweede openbare ulo-school te stich ten in Schiedam, Deze nieuwe schooi zal de naam krijgen van „Willem de Zwijger-school II", waarmee uit gedrukt wil worden het nauwe con tact dat zal blijven bestaan met de Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, RembrandUaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Politie-alannnummer: 64066. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 8.30 tot 16.30 uur, donderdag 930 tot 12,30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 18.30 uur. "s zondags gesloten RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 on 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 32 en 14 tot 17 u. BIOSCOrEN Passage, 2 en 8.15 uur „Freddie, die Gitarre und das Meer". Monopole, 14 uur „Du bist Wunder- bar"; 19 en 21,15 uur: „Mein Kampf'. De S.GV. „De Postduif' hield de laatste wedvlucht van het seizoen voor jonge duiven broed '61 vanuit Creil, een afstand van 340 Km. De uitslag is: 1, 15 F. Koppenhagen; 2. 16, 17 J. Doejaaren (diploma); 3, 8, 21 A. van Gogh; 4. L. Foutijn; 5, 9. 39 C. du Cbatenier; 6. A. Brokltng; 7, IS, 36 F. EIjkenbroek; 10. 18. 38 J. Riedijk; 11, 26, 37 H. Veltman; 12 I* v, d. Mey; 13 G, Vermeer; 14 C. Verhaeren; 20 J. Herwig; 22, 29 Kant en Breur; 23 M. Kouwenhoven; 24 W. Jansen; 25, 33 A. Smits; 27, 35 I* Borrani; 28 W. v. Deurzen; 30 P. v. Os; 31 Th Jansen; 32 H. Ver meer; 34 A. v. Wagtendonk; 40 Ver haeren en Weel ie. bestaande ulo en ook dat op dc tweede school de goede tradities van de eerste voortgezet zullen worden. Er zal echter voor de? tweede ulo een nieuw gebouw nee1 sezet moeten worden en wel achter de A. H. Ger hard-school aan de Burg. van Haa- renlaan, gelegen aan het nu doodlo pende stukje van de Schiedamseweg. V/anneer daar een begin gemaakt kan worden met het bouwen is nog niet bekend. Toch zal de W. de Zwijgerschool II nu al beginnen te draaien en wel in drie klaslokalen van de kleuter school aan de Laan, waar nog ruim te over is. Dit blijft echter een tij delijke huisvesting, in afwachting van beter. (Advertentie l Al Vandaag herdacht de heer E. Rijk- se de dag, waarop hij voor 25 jaar bij de N.V. RotterdamSche Melkin richting in dienst trad waar hij de functie vervult van chauffeur. Vanmorgen werd hij in kleine kring van genodigden gehuldigd, waarbij hem geschenken onder cou vert werden aangeboden namens di rectie en collega's. uropese collectie verlovingsringen In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend LIJNBAAN 50 Op de Rotterdamsedijk ter hoogte van pand 218 zijn gistermiddag om twee uur een trekker met oplegger, bestuurd door de 20-jarige P. de J. uit Schiedam, en een bestelauto, be stuurd door de 21-jange R. S. uit Rotterdam, met elkaar in botsing gekomen, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Er raakte echter niemand gewond. De oorzaak van de botsing moet toegeschreven worden aan het feit, dat de chauf feur van de oplegger met voldoende afstand heeft bewaard. GEBOREN: Fetronella A. M., d. v. C. P. de Vette en A. M. C. Sebel; Gabriella E. M„ d. v. A. W. Jacobs en J, M, Vrijdag; Lidia, d, v. J. B. Beijer en M. van der Slik. Advertentie f.jlC.) BLIJFT DE GEHELE GEOPEND Intiem trefpunt met gelegenheid tot danser* Rinus van der Most De heer D. v. K. uit Rotterdam schijnt er ongewone hobbies op na tc houdenZo liep hij gister- middag op het Brocrsveld heel gemoedereerd te wandelen met twee apen. Eén aap zat aan de ketting, maar de andere liepvro- i lijk los rond. Dit ongewone schouwspel trok natuurlijk grote belangstelling, vooral van kinde ren, die in een drom om. de wan delaar-met-apen heen liepen. De loslopende aap, zenuwachtig ge- 1 worden door de drukte, heeft toen de 4-jarlge Adrie uit de Stations- straat in de knie gebeten. Het1 was maar een schrammetjedoch J de politie is er aan te pas geko- men. De agent gaf de heer vK. het goede advies zijn wande lm- gen met apen niet meer te hou den 'vn drukke stadsstraten. „Als de klok van Amemulden roept Welkom thuis", zong een bejaarde dame, met een vurig rode feestmuts jolig op het grijzende haar. Dat was toen zy in de Lange Nieuwstraat voor het Blauwe Huls uit de touringcar stapte, die haar met vele andere leden van de Alg. Bond van Ouden van Dagen weer naar het welkome thuis terug bracht na een mooie tocht gemaakt te heb ben door de Velowe en de Achter hoek, Want de „Vriendenkring", de reisvereniglng van de Schledamse af deling van de ABvOvD heeft giste ren het jaarlijkse uitstapje per tou- ring-car gemaakt. „*n Reuze leuke tocht", was de al gemene opinie die we hoorden van de deelnemers aan de tocht, toen zij om kwart over negen in Schiedam teruggekomen, weer uit de vijf grote reiswagens stapten Trouwens, het bovengemelde gezang en de talrijke feestmutsen die op diverse grijze hoofden prijkten en de m de knoops gaten gestoken bloemetjes wezen er op dat de stemming ook aan het slot, uitstekend was. „Een regen dat we gehad hebben op de VeluweVreselijk. De auto's konden haast niet meer verder", ver telde ons de secretaris, de heer H. M. van Lith, Maar die regen, die overi gens maar bij vlagen is geweest, heeft geen afbreuk gedaan aan de prettige stemming. Bovendien was het op de vier plaatsen waar gerust werd {want er is uiteraard wat kalmpjes-aan ge reden) telkens net droog zodat me mand een nat pak of natte voeten heeft hoeven te halen. Die rustpau zen dan zün gehouden in Zeist voor de koffie, in Dieren voor de koffie maaltijd, ia EUen voor de thee en tenslotte in Rhenen waar in restau rant Ouwehand het diner is gehou den, dat de dag feestelijk afsloot. Nee, de 228 leden van de Vrien denkring (twee deelnemers hebben op het laatste moment moeten afzeg gen wegens ziekte) hebben wel ple zier beleefd bij dat „dagje uit". En de groet bij het afscheid „Tot vol gend jaar" wijst er op dat de Vrien denkring hard van plan is om vol gend jaar wéér op stap te gaan. Door een bruggewachter werd aan gifte gedaan, dat de reddingsboel, die aan een beugel achter het brugge- wachtershuisje bij de Oranjebrug heeft gehangen, door onbekend ge bleven personen is verwrongen en beschadigd. In de nacht van zondag op maan dag heeft men in het filiaal van Radio ML aan het Zeeltplein de eta lageruit ingesmeten en een radio uit de etalage gestolen. Het is een Phi lips transïstorradio, type no. 60 X 95 T„ ter waarde van f 125. Maandagnacht heeft men 2 motor fietsen gestolen. Een 20-jarige Duitse textielarbeider uit Wupertal-Barmen deed aangifte van diefstal van zijn BMW-raotorfiets WH 150 en zwart van kleur. De diefstal is gepleegd op de camping aan de Kanaalweg. Bij zijn woning in de Van der Tak- straat stal men de zwarte BMW-rao- torfiets van de 27-jarige metselaar A. J. W. Het kenteken is; TH 59-37. maandagavond is de 12-jarige Wil ly van Oudheusden uit de Belle- voystraat over een hekje op de der de verdieping m het trappenhuis van de RDM-flat aan de Krabbendljk- straat gevallen. Zij maakte een val van 3,5 meter hoogte, die vlak bij de grond door een hekje werd ge broken werd- Zij liep een verwon dingen op aan het hoofd en werd naar het Dïjkzigtziekenbuis ver voerd. In het politicbureau van het Mar- r .Tiiplem heeft gistermorgen briga dier K. van der Wal afscheid van de politie genomen wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd, ffij werd toegesproken door zijn chef, de hoofdinspecteur F, H. A. Greive en door zijn collega, de brigadier J. P. de Vogel. Commis saris P. Kruit was bij het afscheid aanwezig. Namens het personeel ont ving de scheidende een cadeaubon. Mevrouw Van der Wal werd met bloemen vereerd. Maandag is de driejarige Wil- raa Souljé uit de Boezemstraat, toen zij in die straat achter een gepar keerde auto vandaan vlak voor een passerende vrachtauto wilde over steken aangereden. Zij liep een her senschudding op en werd naar het Dijkzigtnekenhuis vervoerd. In het postkantoor aan de Slinge Ls gistermorgen de 75-jarige D. Ver- sluijs van de Esperlo plotseling on wel geworden en in elkaar gezakt. Men vervoerde hem naar het Zui derziekenhuis, waar bleek dat hij was overleden. auping-epeda matrass pullman-peerless WONINGINRICHTING BRQPRSVEST 64-66 Meubelen en huisraad Voer pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Tel 5 67 20 In één dag gereed HARINGVANGSTBEBICBTEN Vertrokken op 14/8 VL 131 L. v. d. Hars' VL 79 W. Rog, VL 89 H. de Niet; op 15/8 VL 85 J. Toet (ter tiawlvangst), VL 78 D. van Rijn. Binnen 14/8 VL 216 H. v. Roon met 19 last. Antieke meubelen, repare ren, stofferen, bekend met stijlleer. Plate Sr, Grote Markt 1921, Schiedam, teL 6 77 02, woonhuis Mgr. Noles- laan 6 31 90. Fotografie Rol films vergeten? De auto maat staat vooi <i klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor direkt of spoedig gevraagd: DRUKKERIJ ROMER B o kei weg 64, Spaanse Toider, Schiedam. De nieuwe SoleX noemen we: Weef U waarom? Omdaf de SoleX nu een vol-otomafische koppeling Heeft) e zuinig veilig e betrouwbaar O unieke «ervrco- SoIeX-cito met vol-gtomcmsche koppeling: f 395* UNIQUE - SCHIEDAM afd. motoren St. Llduinastraat 52 - Telefoon 6 4313 Bet. wordt desgew. in overleg geregeld zal gaarne alle gasenste inlichtingen verstrekken.s worden geplaatst in een administratieve functie op aantrekkelijke voorwaarden. Vereisten; diploma MULO A of B, bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS, Gymnasium, diploma 4-jarige handelsdagschool of andere gelijkwaardige ontwikkeling. tewerkstelling k* prettige omgeving prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 of 5 jaar dienst gunstige verlofregeling - vakantie-uitkering 4% als regel wordt op zaierdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen alle inlichtingen over salaris, reiskosienvergoecfingenz.mondelïng verkrijgen. Daartoe 2al vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te: Schiedam in restaurant „De Amstelbron", Broersvest 13, op donderdag 17 augustus a.s. 's-avonds van 19.38 - 21.30 uur- Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spaamepietn 2 te 's-Gravenhage, waagt voor werkzaamheden van verschillende aard op administratief gebied. Vereisten; enige jaren voortgezet ooderwija, leeftijd 16-30 jaar. O prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 o# 5 jaar dienst O gunstige veriofregefiag - vakantie-uitkering 4% O als regel wordt op zaterdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen attemHchtingen over salaris, retetostenvergoe<£fYg ene. mondefir»g verkrijgen. Daartoe zal vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te: Schiedam in restaurant „De Amstelbron"", 's-avonds van 79.30 -21.30 tot. Scfcrtftafijfee sofficdaties te ctetóöo aao de z___ Stofcarrtoo^ Spaareepfeto gte V€ca»cnhagB.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1