UNIQUE dtuyvesant 0 ÉÉN IAG' SCHOOL- In het Volkspark komt het I B( '-consultatiebureau M lisI Uit de eerste divisie BINNENKORT OFFICIËLE OPENING Vriendelijk in 't groen Neem het uw winkelier niet kwalijk. Y ergadering van Demos Tóch kans voor ICI- project 75 Koeriersters m SVV ontvangt Veendam Vernielingen op motorjacht Paard opgejaagd Razende brommers van buiten Fietser in de Sebie gereden Burgerlijke Stand Op vakantie? Dan op een Rap! "Vrijdag 18 augustus 1961 (Advertentie LM.) AUTO MOB-IE L B 0-R F OFFICIEEL <«IWlT> AGENT Het nieuwe districls-consultatic- bureau in Schiedam van de Provin ciale Zuid-Hollandse Vereniging tot bestrijding van TBC is praktisch ge reed gekomen en te verwachten is dat het begin september officieel in gebruik genomen zal kunnen wor den. Men is nu reeds druk doende met het inrichten van het bureau. Dit vriendelijke gebouwtje is heel aardig gelegen aan de rand van het Volkspark, op de hoek van de Stad houderslaan en de Prins Bernliard- laan. Hiervoor heeft men dus een klein stnkje van het bos in het park moeten offeren, maar daar het bou wen behoudzaam is geweest, waarbij zoveel mogelijk bomen gespaard zijn gebleven, is het consultatie-bureau heel aardig tassen het groen komen te liggen. Het ligt dan ook half ver borgen onder de bomen. Architect Rein Fledderus heeft er kennelijk naar gestreeft een harmonie te scheppen, tussen gebouw en omge ving. Het streven naar Jicht en frisse lucht voor de tbc-palienten ziet men ook in dit gebouw terug: er zijn ontzaggelijk veel ramen en glazen wanden in aangebracht. Dit, met de lichte linten van steen cn beschil dering, is hel, wat het gebouw 20'n prettig luchtige aanblik geeft. Er is eigenlijk maar één groot ongebroken muurvlak van rode steen en daar prijkt het dubbel-armige kruis, het cnbleem van de TBC-bestrijding. Het. gebouw bestaat uit twee de len: hot hoofdgebouw van twee eta ges met daar haaks op het onder- 2oek-gedeeltc. Achter de hoofdingang krijgt men direct rechts de wacht kamer met de portiersloge en verder staat de beneden-tage ten dienste van de administratie. Daarboven vindt men een zestal vertrekken be stemd voor de twee longartsen en voor de twee verpleegsters, een ar chief-ruimte en een kleine kantine met keuken voor het personeel. Het onderzoek-gedeeite wordt in tweeën gesplitst door de centrale gang. die aansluit op de ontvangst- hal Aan de voorzijde van de gang liggen o.a. het laboratorium, de ste rilisatie-kamer en de spoel-afdeling. Aan de andere kant van de gang heeft men de kleedkamertjes voor de te onderzoeken patiënten die di rect toegang geven tot de röntgen- afdelïng. Hier wordt dus met het bekende systeem van dubbel-deuri- ge kleedkamers gewerkt. De rönt- genkamers staan dan verder in on middellijke verbinding met donkere kamer en de twee onderzoekkamers voor de artsen. Dit door de Aannemingsmaat- sehappy J. P. van Eesteren N.V. ge bouwde consultatie-bureau is wel niet groot van omvang, maar zeer doelmatig van opzet. Hier zal het moeizame werk van het tubercu- (Advertentie LM.) ja. waarom negen den gulden betalen voor een weekender, als U hem morgen te kust en te keur kunt uitzoeken voor nog géén vijf gulden. Horgen liggen er honderden van deze weekenders voor U klaar, alle shirts gemaakt van de allerbeste kwaliteit week end-stoffen (originele Sanforkwa- Iaaien) en in moderne ruiten. V voor halve Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze weekenders in modellen naar de nieuwste mode, in alle maten en ':n vele ruit-dessins, 1 lose-onderzoek heel wat efficiënter aangepakt kunnen worden dan m het oude gebouw naast de Dr. Nolet- stichtmg. Het nieuwe districts-consultatie- bureau van dc TBC-bestrijding, ge zien van de Stadhouders laan af. De hoofdingang is links om de hoek. Voor SW begint de „sanerings competitie 1961-'62 al direct met een zware thuiswedstrijd tegen Veen- dam. Maar de rooti-groenen hebben de laatste weken niet stilgezeten en zich danig voorbereid op de strijd, die hen in deze moeilijke compe titie te wachten staat. Er 2ijn drie nieuwe aanwinsten m het elftal op gesteld, n.L Ris en Putters van Her- mes-DVS overgenomen on Theo Kraak van Grol uit Groenlo, die als middenvoor zijn debuut zal maken. De opstelling van het SW-elftal is nu: doel: Tap; achter: Romein on Ris; midden: Hekmau, Van Kem pen en Van Leeuwen: voor: Cor- beau, Van Pelt, Kaak, Putters en Herwig. Ook tegenstander Veendam heeft met vele aankopen het elftal ver sterkt. Als doelman heeft men nu aangetrokken de ex-nationale kee per Frans de Munck, de Zwarte Panter, die met zijn enorme inter nationale ervaring nog steeds een doelverdediger van klasse is. Als midvoor staat opgesteld de aanvals leider van het nationale zaterdag middag-elftal Harm van Delfsen, ter wijl verder zijn. aangekocht Gerrit Uitenboseh van GVAV en de jeugd- intemationaal René Veenstra. Een elftal dus met klinkende na men, die m de laatste oefenwed strijd tegen een Duitse amateurclub met liefst 9O zegevierde. Tegen doze schotvaardige voorhoede en, de ze hechte verdediging zal SW het zondag a.s. om twee uur moeilijk krijgen. Maar een interessant spectaculair begin van. de nieuwe competitie is het zeker. Advertentie IM.) Hij kan er echt niets aan doen dat u niet steeds volop Peter Stuyvesant bij hem kunt kopen. De medewerkers in oii/c fabrieken doen al het mogelijke (en soms het onmogelijke) om aan de steeds groter wordende vraag naar Peter Stuyvesant te kunnen voldoen. Toch kan het gebeuren, dat de voorraad van uw winkelier ontoereikend is. Wanneer u dus een enkele keer teleurgesteld wordt, verwijt hem dit dan niet; wij hebben hem dan niet tijdig voldoende Peter Stuyvesant kunnen afleveren. AUGUSTUS ljfll BET INTERNATIONALE PASPOORT TOT ROOKGENOT Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval; G.G, en &J), Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelifke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag S.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 10.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 20 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Het begon in Napels". Monopole, 2 uur: „De halfbloed van Saigon"; 7 en 9-15 uur: „Het mysterie van de mismaakte vrouwen". iAdvertentie tM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89 81 Vier jongens van 12 en 14 jaar heb ben gistermiddag huis gehouden op een in aanbouw zijnd motorjacht, dat in de Schie ligt, en dat het eigendom is van de heer Van 's G. De jongens hebben een paar ruiten van het jacht vernield en het uerder laten los dry ven. De politie heeft het scheepje weer vastgelegd en de jongens naar het bureau gebracht. De omvang van de schade is nog niet vastgesteld, maar zal op de ouder» worden ver haald. Het paard van de schillenophaler B., dat in een weide aan de Oudedijk graasde, is gistermiddag omstreeks drie uur door de draadafzetting van de weide gebroken en. is toen door Nieuwland gaan wandelen, waar het door de jeugd werd opgejaagd over de Burgemeester Van Haareidaan, Op de Parkweg werd het dier ten slotte opgevangen en door de heer B. naar de weide teruggebracht. (Advertentie LM.) De politie heeft gisteren proces verbaal opgemaakt tegen 19 brom fietsrijders, die in verschillende stra ten van Schiedam de maximum snel heid hadden overschreden. Het merk waardige is, dat onder de 19 bekeur den er maar één Schiedammer is, maar 10 Rotterdammers en 6 Vlaar- dingers! De oliehandelaar A. v. d. W. deed aangifte van de diefstal van onge veer 2.000 oliebonnen, die als recla me aan de huisvrouwen worden ver strekt De bonnen zijn vermoedelijk door jongens uit een kastje in de mo tordriewieler, toen deze op de Broersvest stond, weggehaald. De jaarvergadering van de voet balvereniging „Demos" heeft een vlot verloop gehad. Onder voorzit terschap van de heer G. van 't Ge loof hebben een groot aantal leden aandacht geschonken aan de proble men die een groeiende vereniging stelt. Liefst 33 commissieleden voor di verse commissies werden gekozen. In elke commissie zal een bestuurs lid zyn afgevaardigd. De heren H. J. Witjes en C. Harte veld werden tot bestuursleden gekozen. Het be stuur is nu als volgt samengesteld: G. van 't Geloof, voorzitter; W. Groenhorst, secretaris; A. C. M. Kockx, penningmeester; B. de Regt, tweede voorzitter; H. J. Witjes, wed strijdsecretaris; T. B. Jönsthovel, tweede penningmeester; C. Harte- veld, algemeen secundus; Th. Stüe- ber en P. Rosman, commissarissen. Gestart wordt met zeven senior- elftallen en drie juniorelftallen, hoe wel er nog een voldoende leden overschot is om meer elftallen in te schrijven. Een probleem is dat de velden in Harga niet aan de voor waarden van de KNVB voldoen. Het bestuur van Demos heeft daar om aan de Gemeentelijke 'Sport raad verzocht betonnen palen en (Advertentie LM.) RüJSTAP'S f SCHOENEN BKOEKSVESX 12 Men let er op U ook? ïjzerdraad beschikbaar te willen stellen, zodat leden van Demos de gewenste afrastering kunnen aan brengen. (Advertentie 2.M.) De heer J. A. F. is gistermiddag met de fiets in de Schie gereden. Door een oneffenheid in de Over- schieseweg bij het viadukt was hij de macht over het stuur kwijt geraakt en toen het water ingereden. De heer F. kon zich al zwemmend red den en is naar huis gegaan. De politie was er goed voor de fiets uit het water te halen. Op de Binnenweg zagen twee agen ten woensdag een autootje rijden, dat kennelijk reeds een bewogen leven achter de rug had. Op verscheidene plaatsen was de carosserie doorge roest, de rechterachterband was fi naal versleten en ook waren de rich tingaanwijzers defect Bovendien bleek de bestuurder, een 30-jarige machinebankwerker, niet in het be zit van een rijbewijs te zijn. Het wa gentje werd in beslag genomen. GEBOREN: Johannes P., z. v. J. P. Stolk en M. G. van den Boogert; Ma ria A„ d. v. J. van Papeveld er» M. Boer; Luciènne C., d. v. A. W. G. Five en L. M. L. Diepstraten: Adria- nus P. M., z. v. A. A. van Mil en E. B. Lansbergen; Luduina J, W., d. v. G. J. Thijssen en J. T. M. Hooger- boord; Maria M,, d. v. H. Paauw en J. Zuidgeest; Anna G. M., d. v. J. de Vette en C. J. M. Olsthoom, ONDERTROUWD: M. A amout, 20 j. en J. Vreeswijk, 17 j.; A. lerghuis, 27 j. en J. Breddels, 25 j.; H. C Brouwer, 27 j. en J, M. J. Seger, 16 j.; A. van Dalen, 31 j. en C. van Rees, 29 j.; L. Franken, 29 j. en H. van Overeem. 27 j.; J. W. Janse, 23 j. en E. Stelnacher, 21 j.; E. J, de Keulenaar, 37 j. en J. Pothumus, 38 j.; R. R. Lie A Kwie, 26 j. en J. Y. Helling, 20 j.; G. Nahumury, 22 j. en J. Langeveld, 22 j.; C. Me ret, 25 j. en T. ML Huigen, 20 j.; B. van der Syde, 23 j. en G, Mostert, 24 j.; A. B. Va- senna, 28 j, en E. Noordzij, 21 j.; J. J. Versluis, 47 j. en J. Bakker, 43 j.: F. J. Visser, 25 j. en J. M. M Schaap, 25 j. GEHUWD: H. van den Broek, 27 j, en A. van der Zee, 25 j.; J. H. Blok, 29 j. en J. E. Groeneweg, 20 j.: H. C. Boelhouwers, 52 j. en M. F. Dijkstra, 43 j.; A. C. Wagenaar, 22 j. en H. van der Heijden, 20 j.; S. P. Brou wer, 25 j. en M. C. M. Mei)ster, 28 j.; T. G. M. Ahsman, 27 j. en M. J. E. Alberts, 26 j.; A. C. van Wagtendonk, 26 j. en E. van Aalten, 25 j.; M. Smal jroek, 24 j. en H. P. Post, 23 j.; G. S. P. Koster, 20 j. en H. Winter, 19 j.; J. H. Heuer, 30 j. en M. J. T.; Krowmkel, 22 j.; J. C. Derez, 22 j.i en E. Bouthoorn, 20 j.; A. Valk, 21 j. en G. den Heijer, 25 j.: A. P. den Hollander, 21 ju en G. Löke, 21 j.; H. Bek, 23 j. en A. van Dijk, 20 j.; S. I van den Hoek, 26 en H. D. Bek kers, 22 j.; G. F. de Jong, 24 j. en J. M. Óffenberg, 23 j.; J. Schneider, 19 I j. en M. van de Wal, 17 j.; A. C. Schouten, 34 j. en T. Beekenkamp, 32 j.; B, Laarhoven, 23 j. en G. Stie- ber, 20 j.; J, H. Ooms, 21 j. en E. de Rooïj, 20 j. OVERLEDEN: A. E. van Klaveren, 59 j. echtg. van H. J. Spijker; A. Kousemaker, 63 j. f Advertentie f.Sf.l LONDEN - Bij navraag heeft Reuter uit goede bron in Londen vernomen, dat de principiële goed keuring van de Britse regering voor het Europoortproject van de Impe rial Chemical Industrie toch zal wor den gehonoreerd. Zoals wij gisteren schreven, meent de Financial Times, dat moet wor den betwijfeld of de deviezenver- gunning voor dit project definitief zal worden verstrekt. Een woordvoerder van het En gelse ministerie van Financiën deel de mede, dat aanvragen van onder nemingen voor de vestiging van be drijven buiten het Sterhnggebied op hun merite worden beoordeeld. Het ministerie kon geen bijzonderheden over afzonderlijke gevallen mede delen. Pracht! üiimha, JONGENSPANTALONS in diverse moderne kleuren. Kreukherstellend, wasboar, krim pen niet, plooi houdend. Als échte Coster-verrassi ng, één dag: tot 10 (aar, ALLE MATEN li»14 jaar. e maten ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- smgel Katendr. Lagedljk hk. Dorpsweg, Wat-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 De Rhp is volledig geconstrueerd voor ver voer von 2 personen zeer krachtige motor unieke zvraefarm vering voor en achter ruim 500 service stations in de Benelux Prijzen vcnof f 609.- inclusief alle accessoires. Vraag gratis proefrit bij: Unique - Schiedam afd. MOTOREN ST. UDUrNASTRAAT 52 TELEFOON 64313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld fristliO meubelen o itt- en wtrtgth e!(va«rlng Te huur aangeboden Te koop aangeboden Luxe autoverhuur. Warande 210 b. Telefoon 6 2873. Alles voor de school: Agen da's, schriften (bij tien stuks 1 gratis), kaftpapier, linia len, driehoeken, passersfdo- zen) bij boek- en kantoor boekhandel. Modern, Boer- haavelaan 124 telef. 68415. Meubelen en> V~*r huisraad Gordijnstoffen, nieuwe des sins en niet duur, vanaf 2,9o per meter. KLEB.-ze gels. Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Naar school met een goede vulpen. Reeds vanaf 3,50 met gouden pen en garantie. Ookvoorradig o.a. Parker, Lamy, Osmia, Balpennen, div. prijzen, ook 3 en 4 kleu ren, bij boek- en kantoor boekhandel Modem, Boer- haavelaan 124 telef. 68415. Woningruil Aangeboden ruime 3-kamer- woning, le etage (nieuw bouw) huur plm. 65- per maand, ruim uitzicht, voor- en achtertuin. Gevraagd 5- kamer-benedenwoning met douche en tuin. nieuwbouw geen vereiste. Huur 20.- per week, goede stand. Brievea nr. S-B60 bur. v. d. blad. Alles voor de school: Etui's, kleurpotloden, (o.a. Caran d'Ache), verfdozen (Talens en Gimbora), losbladige ringcahiers, woordenboekjes enz., bij boek- en kantoor boekhandel Modem, Boer- haavelaan 124, telef. 6 8415.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1