„Vlag in top" vijf minuten na leggen „eerste steen" Verkeerssituatie in en rond Rotterdam ondergaat over vijf jaar grote verandering Verkeersvierkant om R 'dam en Schiedam MURINE Bad Groenoord gaat naar diepte-record - en de kelderruimte is al vast in gebruik genomen! van Ierland Nieuw gebouw voor Gebr. Steur Geen concurrentie Burgerlijke Stand Moeilijkheden Collecte Kon. Wilhelmina-Fontls Instrumenten voor „Harpe Davids" SCHIEDAM Aanrijdingen op gladde wegen iersters M. Mak onderscheiden Dinsdag 22 augustus 1961 rision» [ïeeisór 1100071- t uur Metaal L went jïin er bering P »Ut- Ph. dia L'tcer- tenor- piroic- [ïracr- pdisch [r niet prliejd f hand Irissen K over poerefi struciie "bijzonder rwaar van uitvoe ring is, omdat de vloeren een belas ting van 2,000 1tg per m- moe tea kunnen dragen (nodig voor het wer ken met de zware vork-heftrucks)» dan wordt het duidelijk, dat archi tect ir. Harry Xefkens uit Rotterdam van mening is, dat er zeïfg bijzonder snel is gewerkt aan dit pand, De ver wachting is, dat het gehele hedrflf in maart volgend jaar officieel ge opend kan worden. De Gebr. Steur N.V. zal de be schikking krijgen over een bedrijfs gebouw in vier lagen, met elk een werk-oppervlakte van 1.000 m3. Daar wordt de kelder toegerekend voor de opslag van de wijnen en de Gra- pillon. Op de begane grond komt da bottelarij. Naast dit bedrijfsgebouw kor,it het kantoor» dat in de zelfde vorm aangebouwd wordt aan het kantoorgebouw van de distilleerderij „De Olifant". Er komt uiteraard een eigen ingang. Gistermiddag js in Schiedam de voor de Louw-wereld hoogst ongebrui kelijke prestatie geleverd dat van één en het zelfde pand de „eerste steen" werd gelegd, waarop vijf minuten Sater en tien en een halve meter hoger ..de vlag in top" ging als teken dat het hoogste punt was bereikt! En om het vreemde in het geval nog te accentueren: een deel van het nog in aan bouw zijnde pand is reeds in gebruik genome» óók! Een heel ongewone gang van zaken dus bij de bouw van liet nieuwe bedrijfspand voor de wijnhandelaars Gebr. Steür N.V. te Maassluis, dat aan de Burg. Honner- lagc Gretelaan 35 (achter de Technische school) wordt neergezet. Nu mnc{ men uiteraard de boven sident-commissaris van de Gcb-. gemeide handelingen symbolisch Steur N.V.. de vlag ir. de top hees. 2len. Want voor de „eerste steen" Nu is Johnny de zeon van dc heer was speciaal een ruimte in de buiten. John A. M. Mclchers. commissaris muur opengelaten en de vlag werd van de N.V.. en als men dan nog gehesen op het dak. waarvan dc dak- wect dat in december dc heer J. L. bedekking nog ontbrak, zodat giste- Meichers uil Amsterdam dc eerste ren dc regen vrolijk door het gebouw paal heeft geslagen, dan zul: u be sloeg. Het is echter wel Cen teken dat er vaart wordt gezet achter de afbouw, zoals dan weer blijkt uit het reeds in gebruik nemen van de kei- j derruiroten, zij het uitsluitend nog j maar als opslagplaats. Nu wordt het pand van de Gebr. Steur gebouwd vlak naast (er zelfs architectonisch een geheel mee vur- mendi het kantoorgebouw van de -r-r,,sSaai^^^mBSH N.V. Distilleerderij cn Likeurstokerij ..Dc Olifant" van J. J. Me'.chers Wz. :,4lgf cn die laotste naam. daar gaat het om. Wam het was de vijfjarige John- t v;^3ö^®KjEP|5 ny W. L. Meichers. die met grote ernst en een van inspanning open- "f* "t W 1 'fo' - vallend mondje met behulp van een met rood-witte strikken versierde Jmfm troffel de eerste steen legde, terwijl .yt even. later de heer J. Meichers, pre- "L* Ier (e- I op d« Pe fa- Njgeji rchoon he met kneld, poeder iretten hier? I» aas- cheer- fun je lichter» [epstcr pocdig ruice- \t pu- ■T2 heb |t gttt- li ene li lt van let ho- Isteutp, ftofcen |op het I een Best o E- ItRrij-i itende fTii/er, Ie maal It hec pes in li» hef I 9C- I (stand [ndagj I hard- In ligt Is door [uirpe- i zijn td ba leinen, lü een I dok- Istcedi lande- blazen Op bijgaande „verkeer s- kaart" staat het nieuwe we gennet rond Rotterdam dui delijk aangegeven. Na de vol tooiing van de brug van Brie- nenaord en de Beneluxtunnel en het gereedkomen van het aansluitende wegennet liggen Rotterdam en Schiedam; als het ware binnen vier grote verkeersaders. k Mdueneutte IM.) VLAARDlNGEN De houw van de Beneluxtunnel vraagt volgens de begroting 470 manjaren. De top- bezetting valt te verwachten in 19G3/64. Dat is precies een jaar eerder dan voor de Rotterdamse metro-tun- nelbouw het geval zal zijn. Zij zullen elkaar zeker niet „beconcur reren", meende ir. A. Egging, toen hem maandag op een persconferentie daarnaar werd gevraagd. De bouw van de Willemstunnel zal ook geen enkele hinder ondervinden van de bouw van de Beneluxtunnel. De voorbereiding voor de laatste tunnel gaat gewoon door en ver wacht mag worden, dat deze geheel volgens het schema in 1970. uiterlijk begin 1971. gereed zal komen,. Op de verkeerskaart komt ook voor de Beneluxweg. In het werk schema van het rijk moet deze weg voltooid zijn in 1980. zoals dat ook met de Beneluxtunnel het geval zou zijn geweest, wanneer niet door het particuliere initiatief tot de ver vroegde bouw zou zijn besloten. Het is nog niet bekend of het rijk voor nemen is thans ook eerder met de aanleg van de Beneluxweg te begin nen, hetgeen wenselijk moet worden geacht in verband met de verwachte toeneming van het verkeer (in welk verband we venvijzen naar de door ons gisteren gepubliceerde cijfers). ,en collectie gouden sieraden..» waarbij woorden takcld [Ie da- hij wel r baby Jachtig Kronde laatste [boer per te of [ir bed Itcordt pp de Hg? je ken. m uit ralend wezaal Nu het praktisch zeker is, dat over Op bovenstaande kaart is het we- enkele maanden de eerste spade in genverkeersnet rond Rotterdam in de grond wordt gestoken voor de beeld gebracht. De Beneluxtunnel bouw van de Beneluxtunnel en deze krijgt toegangswegen met rijksweg rond de jaarwisseling 1965/1966 ge- 20 op de noordelijke oever en voor reed zal zU», Is het tevens van groot lopig met de Vondelingen weg op de belang, dat de aansluitende wegen zuidelijke oever, in een later sta- dan ook zullen zjjn aangelegd. Het drum dus met de parallel lopende rijk zal dit ook bevorderen; de mi- nieuw aan te leggen zuidelijke rand- nister van Verkeer en Waterstaat weg. heeft t.v. toegezegd te streven naar Wel zal in 1965 gereed zijn de weg een spoediger gereedkomen van de BarendrechtsebrugKlaaswaal—Nu- zufdelUke randweg van Rotterdam mansdorp (rijksweg 19). welke weg (hoewel het, vernamen we gisteren, aansluit met de Haringvlietbrug (in toch wel twijfelachtig moet worden 1964 gereed). geacht, dat deze verkeersader gelijk- In 1964 komt ook de brug bij Van tijdig met de Beneluxtunnel zal zijn Brienenoord klaar met het daarop voltooid). Op de noordelijke oever aansluitende wegennet. Is de situatie tvafc gunstiger, omdat Het eiland Goeree-Overflakkee rijksweg 20 In 1965 wel gereed zal zal derhalve eind 1965 via de Bene- zy», in elk gevat het gedeelte Viaar- luxtunnel direct bereikbaar zijn. dingenBiydorpplein, Rotterdam, Noord-Brabant en België liggen open dat thans over grote gedeelten al In medio 1968, xvanneer de Volkerak- nitvoering Is. dam gereed komt. verstommen. grijpen, dat er gistermiddag heel wat Melchersen waren die de regen trot- seerden om van de plechtigheid ge tuige te zijn. Wie gisteren ook een zucht van verlichting geslaakt zal hebben is de heer C. Aeckerling, die samen roet de heer S. T. J. Meichers de directie vormt van de Gebr. Steur N.V. Want i het pand komt later gereed dan aan vankelijk gepland was en daarom Is hij h'iU dat hu vast de beschikking heeft over de kelderruimte, waar de enorme flessenvoorraad uit de ge brekkige behuizing in Maassluis (n.J. lil v(jf verschillende pandjes) heen gebracht kan worden, in Maas sluis heeft men extra hard gebotteld om gedurende de tyd van de verhui zing de leveranties te kunnen voort zetten. En die flessen moeten toch ergens blijven. In de kelder, die plaats biedt aan 150.000 flessen, ge sorteerd in rekken voor de ruim 200 soorten, Is daar ruimte voor. 2n die zelfde kelder komt dan nog de op slag van het speciale produkt van de Gebr. Steur, nJL de GrapÜIon, alco hol-vrije druivensap. Daarvoor zijn twee speciaal te koelen tanks, met een inhoud van 15.000 liter elk, in gebouwd. Een andere reden voor de haast bij het afbouwen is, dat donderdag de machines voor de bottelarij in Schie dam zullen aankomen en geplaatst moeten worden. Het zijn nieuwe ma chines uit Bordeaux voor het spoe len, vullen en met een kroonkurk sluiten van vooral de flessen Gra- pillon, wat met eon snelheid van 3.000 flessen per uur kan geschieden, al is dat dan het theoretisch maxi mum. Met een ernstig gezicht ktnöt de vijfjarige Johnny Meichers zich won zijn taak om de „eerste steen1* in te metselen voor het nieuwe bedrijfspand van de Wijnhande laars Gebr. Steur N.V. De heer J- Borrani helpt hem daarbij een handje. Tussen Wilton-P ijenoord N.V. en Cincinnali-Nederlcmd N.V. bij de Vijfsluizenbritg, nog juist op Vlaardings grond gebied, zal de Beneluxtunnel de grond in duiken Er blijft dan nog ruimte open om even tueel ook nog ten oosten van de nieuwe verkeerstunnel een spoortunnel te bouwen op een afstand van ten hoogste vijfl'^t meter van het thans op sta pel staande project, dat rond de jaarwisseling J9Gl-'fi2 ter plaatse onderhanden zal wor den genomen. In die geprojecteerde Beneluxweg komt ook de ondertunnelingvan de Oude Maas voor. ïn het beginsta dium van de activiteiten Van het Beneluxtunnel-comité js die kleinere tunnel ook ter sprake gekomen, maar toen het comité praktisch ging wer ken, heeft het zich geconcentreerd op de ondertunneling van de Nieu we Maas, Wanneer de ondertunne ling van de Oude Maas haar beslag zal krijgen, slaat derhalve thans ook niet vast. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX, Tuinlaan S9, telefoon 6 9290. Politie-alarmnummer: 6 46 56. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, lange Haven, ge opend: maandag 39 tot 2020 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 1620 uur, donderdag D.3Q tot 12.30 uur. vrijdag 930 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur. s zondaas gesloten RJ4. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het begon in Napels".. Monopole. 2 uur: „De halfbloed van Saigon"; 7 en 9.15 uur: „Het mysterie van de mismaakte vrouwen". (Aduertentie LM.) Wat do«t u ils u moe bent? U pau* xeert even en neemt een verfrissing. 1 Maar.... uw OGEN Lebben het altijd 't zwaatstl Houd daarom voor um ogen MURINE bij de Jiand. Eén kneepje Jn dat plastic ïaktlesje-daJ* fiiet-Iekken-kan twee druppel» Murine in «Ik ®oa «i.... II vfiélt spanning en vermoeidheid verdwijnen. Veilige, zachte MURINE laat als bij (overstag de ogen glanzen, steiler?» "spréken" I MURINE - voor werk of TV* film of felle ion, voor altijd en overat pZul- p van kering In Su- lUtaire tdone- flak uw ogen hebben verfrissing nodig! 11 vol- leidde, idoor- GEEFT DE OGEN HUH GLA.HS TERUSÏ even Imp,: Kennemer Handef-MaatsehappijN V.. A'dan» pracht keek. pbik, Idelijk fen, ik M.ge- GEBOREN: Hugo M. J., z. van G. H. A. Smits en C. A, Olsthoorn; Rudolph C-, z. van L. Visser en C. C. M. DaaLmeijcr; Petronella, d.van J. W. Bos cn P. Over goor; Astrid, d. van W. de Jong en A. van Hen ten; Robertus W., z, van J. W. Riet veld! en E. C. Veringmeier; Rudol- fus J. M., z. van A. J. "Veliscèk en L, E. W. M. van Gendt; C-lasina M. T., d. van G. J. Wijzenbroek en M. S: Droge; Miranda M. L., d: van A. van Oorschot en A. Gilain; Jane E, d. van A. R, Krak cn G. E. Frieser; Johanna P. W., d. van A. J. M. van den Berg en A. J. M. Bakker; Ma rianne, d. van J. van Put en H. S, Janssen. OVERLEDEN: E. Schetter, 58 jr, echtg. van J. \V. de Bruin; W. van Beelen, 66 jr; C. T. Krowinkel, 4$ jr; M, Bakker, 59 jr. Zal „Harpe Davids" de nieuwe instrumenten krijgen? Het antwoord op deze vraag hangt van u af Deze week zullen gelden wor den ingezameld voor het jnsfru- mentenfonds van deze bekende muziekvereniging en wanneer het goed is, zullen weldra de nieuioe stukken hun klanken in Schiedam laten horen. Laten wij nu even meehelpen om de verarming van ons octieuc cuiturde leven tegen te gaan: „Harpe Davids" moet blijven mu siceren! De huis- en straatcollecte van deze week beveel ik daarom uan harte by v aan. De wnd. burgemeester van Schiedam ff. SABEL Het Kon. Wilhelmina Fonds voor dc kanker-bestrijding zal de jaarlijk se collecte houden in Schiedam van 28 augustus tot en met 9 september, waarbij de buscollecte zal worden gehouden op zaterdag 9 september. Het Comité Schiedam van difc Fonds heeft echter nog dringende behoefte aan collectanten en collectrices, zo wel voor de lijst- als voor de bus- collecte, Aanmelding kan geschieden bij mevr. J. C. van Woerkom'-Witte, Graaf Florisstraat 79, teL 65801. Laat u niet weerhouden door het slechte weer. het is ook wel eens droog komt een moeilijke beslissing worden om vast te stellen wanneer het bad dicht zal gaan. Met de teleurstellende resultaten van deze zomer zou men zeggen: doe de poort maar dicht, doch bij een openluchtbad kan je het nooit weten, afhankelijk als men is van het weer. En dit weer kan altijd weer omslaan naar een mooie na-zo- mer met veel zonneschijn en warmte. Waren er in de vakantie-tijd nog altijd tussen dc zes- en negenduizend ztvemlujtigen per week, ook op de weken met minder goed weer. de laatste dagen zijn er maar enkele spo radische bezoekers, meest van liet ge harde type, dat in elk weer blijft zwemmen in de openlucht. Er zijn dag-inkomsten van ƒ6 en dan moei het Bad toch openblijven om aan de contractuele verplichtingen te vol doen. Het tragische is dat deze zomer de miljoenste bezoeker werd verwacht, gerekend over de vijf seizoenen' die liet Bad nu bestaat. Men Is er maar een tien a vijfduizend vandaan. Hei bestuur had daar iels feestelijks van willen maken, maar dat zal wel let terlijk In het water vallen- Zelfs wanneer die miljoenste nog dit sei zoen komt opdagen, dan is er toch weinig plezier aan hem te huldigen tussen een tiental bibberende zwem mers! Neen, een best seizoen Is het niet geweest voor Bad Groenoord. En dan te weten dat toch juist in deze ver- Meubelen er» huisraad De heer M. Mak, wonende aan de Graaf Florisstraat 72 te Schiedam, herdenkt vandaag het feit dat hij veertig jaar in dienst is bij de distilleerderij J. J. Meder en Zoon N.V. "Voor deze langdurige cn trou we dienst is hem de eremedaille in zilver, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, toegekend. Tijdens een speciaal daartoe op het stadhuis belegde bijeenkomst is de heer Mak het ereteken opge- sppld door de waarnemend burge meester. wethouder H. S^hel. nooit willen biooie blieft i trok hoed Slaapkamer, ledikant en bed, 140 breed, nieuw voor Schie dam. Heerlijk breed slapen bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam, telefoon 6 77 62. Personeel gevraagd Gevr, broodbezorger voor ochtendwijk met motorcar- rier. Aanmelden: Ewaid Bchle. West Kruiskade 75, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1