In Heemtuin: inheems flora in de oer-staat terug n Paradijs, alleen voor de planten-minnaars Schiedam neemt voor f752.000 deel in N.V. Beneluxtunnel TENNISSEN Baan-kampioenschap Park Spieringshoek „Suiker-tanker55 nieuw middel van transport Drie jaar cel geëist tegen recidivist Toltarief: f 1 per auto De schakers maken zich op voor komende wedstrijden SCHIEDAM Koeriersters lien, Iken Verborgen hoek van Beatrixpark IERLAND Jongen kreeg wip legen hel hoofd Aankoop van panden Plantage-concerl Leger des Heils Uitspraken van de rechtbank Taptoe Harmonie tl ond erdagavoncl Burgerlijke Stand Don Kozakken Koor in de Rivierakal Politie greep inbreker HEDEN INSCHRIJVING TUBEROVA ASSISTENTE 11961 JV> J lopen |ven op dat il" be- •Udelyk terrein - zeven fat ge- punncn og 53 waar 'ouden, Js zater- pk voor r moei- tttocent fuj-d is. Wei be- Bat vele Jeschikt gele» ■gewor- ide zou fijn, als |t null- i had 1 nau- Jfan de te laat pManca Tomobi- bt, zijn het ■ravelle fdo het Iwoner J vlieg- Idie de f stel op |d. Om Be auto hierop f ten de Var tier jen ge- laatko- ■eerder Ig op fonder- ïk kan lt> j onder («jarige I Driel Bonken. |)jn 18- fzc om led uwe fr (ge- list er en rst eek- peg te I is bij door per- deze Ken op iSyl- vlak ..Je I uiter- waren Itopten |terden kon bering JiMul- lijk en 1 in de sche- Bt haar Pzei de 1 nadat het J3e ba- puifge- Woensdag 30 augustus 1961 Advertentie f M j [Jll!l!llltll!llllllllllllllll[|!l!lllll||| Het was vooral de tegenstelling die ons trof. Rond en onder onze voeten was er moerassige veengrond, die met elke stap mceveerde en die ordeloos was overwoekerd met een onbekende, maar wild opspruiiende vegetatie van plantjes en struiken, mossen, varens «n zich in de modderpoelen weer spiegelende bossen riet. Een brokje ongerepte natuur, waar deze woelige jaren aan voorbij zyn gegaan. Zo lijkt het. Maar de idyllische rust wordt wreed verstoord door een nijdig keffend motortje, dat het modderwater op peil houdt en over het ruige wilgenbosje heen zagen wjj op de hoge dijk een snelle trein voortijlen, daarmee even het gezicht op de betonnen wand van Nlemvland aan het oog onttrekkend. Wy hebben slechts staan mijmeren In dat verborgen, zuidelijke hoekje van het Prinses Beatrixpark, dat wordt aangeduid met Heemtuin. Het is een idee geweest van de geestelijke vader van het Prinses Beatrixpark, de tuinarchitect J. J Schipper, hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst, om in het Beatrix- park, naast bet grote voor de recrea tie bestemde deel ook nog een klem natuurreservaatje te stichten, zuiver voor de liefhebber van planten Met deze Heem turn, waarin uitsluitend de hier oorspronkelijk thuishorende planten, zyn. bijeengebracht, heeft hij willen, aantonen hoe dit Kethelse landschap er wel eens uit had kun nen zien, als de natuur cn vooral de mens met anders had beslist. Bij de aanleg van het park, drie jaar geleden, is dit stuk terrein spe ciaal behandeld geworden. De elders zo zorgvuldig bewaakte kleilaag is hier weggeschopt tot de veengrond bloot kwam Br is een plas gegraven met gnilig lopende kreken en eiland jes. Daarna is met zorgvuldige zorge loosheid de tuin geschapen cn is de flora gekozen die nu dit stukje, park schijnbaar wild overwoekerd. Erg gebrand op een grote toeloop naar die Heemtuin is men niet. Er staat nergens een verwijzing naar en men moet weten, dat deze tuin cr h, anders loopt men er gewoon voorbij. Fietsen gaat niet, dat wordt door een nors bord onmogelijk gemaakt. Maar zelfs dit pad leidt de bezoeker langs en niet door de Heemtuin. Daarvoor moet men een smal zandpaadje in slaan dat zich onopvallend afsplitst van het grote pad. Maar breekt men eenmaal door de ruige heester-haag heen, dan staat men meteen verrast in dit idyllische deel van het park. Op een drassig veldje groeien de wilde bloemen in grote hoeveelheden margrieten, koekoeksbloemen, bo terbloemen, enz. Het smalle pad (je bent bly, dat je de fiets met hebt meegenomen, want daar as nauwe lijks plaats voor: een stap naast het pad betekent 'n bemodderde schoen) leidt naar de water- of beter moeras- party, waar het wilde net wordt af gewisseld door grote bossen weer andere planten als lissen, lisdodden, zeggen, biezen, moeraswolfsmelk, waterweegbree en noem maar op. Langs het water liggen merkwaardi ge d3kke groene speldenkussens met kleme witte bloempjes bespikkeld, dat zijn vetmuursoorten of sagma. Op deze vochtige plek zal men lang- zaam-aan het verlandmgs-proccs kunnen gade slaan. Maar het pad leidt verder en de beplanting wijzigt zich Het wordt een gemengd bos van elzen, wilgen, haagbeuk, lijsterbes, vogelkers en eik, met een rijke en gevarieerde on- derbegroenng van allerlei varensoor ten, heksenkruid, maagdepalm, enz. Het groeit schijnbaar allemaal wild door elkaar, maar de tuinlieden van de plantsoenendienst houden er toch een zorgvuldig oogje op dat de ene plantensoort de andere niet gaat ver- dringenen, zoals in de natuur de een leeft ten. koste van de ander. Zo Is met veel liefde en zorg een hoekje in het wijde Prinses Beatrix park gecreeerd, dat een totaal andere sfeer uitademt. Een Heemtuin, uit sluitend voor de plantenliefhebbers, waar de recreatie-zoekende bezoe kers best gemist kunnen worden, Be wikkels van snoepgoed, achteloos weggeworpen en sterk detonerend, zyn daar een sterk argument voor. Het was er stil in de Heemtuin, toen we er Hepen. Slechts een een zame visser zat er naar z'n dobber te turen. „Niet veel gevangen." be aamde hii, «maar dat is ook helemaal niet belangrijk hier," En daar had hy groot gelijk aan. ropese collectie verlovingsringen. In maten modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend LIJ NBA AN 5 O Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en CoGroenelaan 227. Bellen by ongeval: GG en GJD» Tuinlaan 80, telefoon 682 90. Politic-alarmnummer: 64666, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2030 uur, dinsdag 9 30 tot 1630 en 19 tot 20.10 uur, woensdag 9 30 tot 16 30 uur, donderdag 930 tot 1230 uur vrijdag 9 30 tot 16 30 en 19 tot 2230 uur, zaterdag 930 tot 16,30 uur s zondags gesloten RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 jur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „Een stem in de mist", Monopole, 2 uur: „De ruiters van de Mississippi"; 7 en 9.15 uur „Ter reur over Dublin". De Heemtuin m het Pr, Beatnx- park, een verborgen HoeJcjc schijnbaar ongerepte natuur. Turnlieden zorgen er voor dat i het vrije spel van de natuur in de Heemtuin de ene plant de andere met verdringt De gemeente Schiedam zal als een 1 an de oprichters van de N.V. Bene luxtunnel tot bouw cn exploitatie van de tunnel onder de Nieuwe Maas door voor een bedrag van ƒ752.000 deelnemen in het aandelenkapitaal van de N.V. liet maatschappelijk ka pitaal van de N.V. bedraagt 10 mil joen gulden, waarvan 5.010.000 gul den zal worden geplaatst en volge stort door de oprichters. Van de ge wone aandelen, totaal 5 miljoen gul den, neemt de gemeente Rotterdam 2 Jé miljoen gulden voor haar reke ning, de gemeenten Schiedam en Vlaardingen ieder 750.000 gulden, de Kamers van Koophandel en Fabrie ken voor Rotterdam en voor de Be neden Maas elk 1.500 gulden, terwijl de test op 970.000 gulden zal worden volgestort door 18 particuliere be drijven en banken, waaronder 4 uit Schiedam. Verder zijn er onder prionteitsaan- delen van 100 gulden normaal Voor gesteld wordt, dat de gemeente Rot terdam hier 40 van krygt, de gemeen ten Schiedam en Vlaardingen ieder 20 en ieder deelnemend bedrijf of instelling eén De bedoeling van de uitgifte van de prioriteitsaandelen js een aantal beslissingen m handen van de oorspronkelijke oprichters te hou den, zo ook het vaststellen en wijzi gen van het tarief der tolgelden. Bij de financiële planning van de exploitatie van de Beneluxtunnel ordt uitgegaan van een gemiddeld toltarief van één gulden per voer tuig, waarby een differentiëring van het tarief voor personen- en vracht auto's nog moet plaats hebben. Zo delen B en W van Schiedam mee m een uitvoerig voorstel aan de gemeenteraad om de goedkeuring te hechten aan de deelname van de De elfjarige Maitinua van V uit de lolïenssttaat heeft gisteravond op de binnenplaats aan dc Van Oldenbar- neveldtstraat de plank van een wip tegen het hoofd gekregen, waardoor hij een wond opliep Bij een van de omwonenden is hy voorlopig verbon den, waarna hy voor verdere behan deling naar het gemeenteziekenhuis is gebracht. gemeente Schiedam aan de oprich ting van de N V. BeneluxtunneL Het reeds toegewezen voorschot ter fi nanciering van het voorbereidende werk zal van bovengenoemd bedrag worden afgetrokken. B. en W. van Schiedam stellen de gemeenteraad! voor over te gaan tot de aankoop van het pand Boter- straat 21, dat te koop is aangeboden voor 7.500. Het bezit van dit pand is van belang wegens de sanerings plannen langs BroersvesL Lang» Kerkstraat en Boterstrant. Na opge knapt te zijn zal het pand voorlopig verhuurd blijven. Tevens wordt voorgesteld 't pand Prinsensteeg 20 een huis met pak huis, aan te kopen voor 1-500. Ook dit pand kgt in een stadsdeel dat gesaneerd moet worden. Hoewel de zomer zich van de sei zoenindeling niets heeft aangetrok ken en nu pas schijnt in te zetten, zullen de vakanties voor de mees ten wel verleden tyd zijn geworden en daarmee begint ook het schaak leven w eer te draaien. De Schaakvereniging Schiedam begint het nieuwe seizoen op 7 sep tember m haar vertrouwde schaak ruimte m Irene In afwijking van de gewoonte zal op deze avond mei worden vergaderd maar con snel- schaakwedstryd w orden georgani seerd. waarvoor iedere schaker, lid of geen lid. welkom is en zich uit genodigd kan achten De grote algemene ledenvergade ring zal plaats vinden op donderdag 14 september 1961 om 8 uur in Irene. Daarna zal gestart worden met de huishoudelijke competitie en de trai ning voor de deelname aan de com petitie vaö. de Rotterdamse Schaak bond, waarin het eerste tiental zyn Het muziekkorps van het Leger des Heils zal onder leiding van ka pelmeester A, van Gulik op zondag middag een concert geven op het podium ui de Plantage, aanvang 3 30 uur Het programma luidt Openings Hymne; Mars, Onder twee vlaggen, B Cales, Selectie, Mijn Jezus, w Kitchmg, Cornet solo Meer dan deze, Fr Schubert, Selec tie, Eer aan mijn Verlosser, W Kit chmg: Mars, Dc jonge Heilssoldaat. B Coles, Selectie, Eeuwige Liefde, R Allen: Trombonesoio, Zyt gy ver moeid?, G F. Handel, Selectie, De Legerviag, A H Jakeway' Mars, Machtig te ledden, G Marchall; Tianscriptie, Kom tot Mij, Ch. Skin ner; Meditatie, Silver Hill, G Blom berg, Mars, Toortsdragers, E Ball; Slot Hymne, Er zyn geen grenzen. plaats in de eerste klasse zal gaan innemen. Men verwacht dat dit tiental er zeker in zal slagen m deze hoger» klasse een goede plaats te verove ren Hoeveel tientallen „Schiedam" dit jaar aan de SSB-competitie zal la ten deelnemen is nog met bekend; daarover zal op de a s. ledenverga dering worden beslist. (Van f i onzer verslaggevers) De rechtbank te Rotterdam heeft gistermorgen de 28-iarige havenarbei der C. van Z., die by zijn moeder thuis een gouden, polshorloge stal en voorts een kledingmagazijn oplichtte, veroordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Van ZL, die al meer dere malen met de justitie in aan raking is geweest, had tien maanden met aftrek horen eisen. Zeven maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaarde lijk, met aftrek van de vier maande» in voorarrest doorgebracht, luidde het vonnis in de zaak tegen de 22- jarige zeeman D. A. JU, die zich. op 17 augustus moest verantwoorden voor een steekpartij met een stiletto mes, waarbij twee mensen werden gewond De officier van Justitie had tien maanden met aftrek geëist. Ver dachte is in vrijheid f Het Sterhuis Union, een tehuis waar werkende en studerende meisjes van hun achttiende tot htm 25e jaar kunnen verblijven, ver plaatst met ingang van 1 septem ber haar domicilie van de Nieuw» Binnenweg 376 naar de Westzee- dyk 144. In het Tennispark Spieringshoek Is dit weekend een begin gemaakt met de baan-kampioenschappen ten nissen. De deelname aan dit park- toernooi is ditmaal bijzonder groot. Bü het gunstige weer is er geani meerd gespeeld en op de banen en daarlangs heerste een gezellige drukte. De eerste uitslagen ztjn: AFD, A/B. Heren-enkel: G. Ber nard si. C. Tottier 64, 63; J. v d. Laan sl. M. Jansen 64, 64; A. Hof man sl. J. v.d. Laan 86, 108; J. Hogendoorn sl. H, Wiecke 64, 4—6, 6—1, Heren-dubbel- A. Ho£man/G Bernard si. C. v Damrae/N, Spit hoven 6—4, 64; J- Hoogendoorn/ M. Jansen sl. W. de Vos/H. Bos 61, 8—6 Gemengd-dubbel: E Zwanen- burg/N Spithoven sl mevr. T. Broe- re/G Heimig 6—4. 6—2; mevr. Nesse/H Wiecke sl. mevr. A. Mag- iun/iJ. de Jong 6—3, 63; mej. G. v. Zeyc/J Hoogendoorn sl. mcj. Ak- kerman/H Bos 63, 63. AFD. C. Heren-enkel: J. v. d. Tuuk sl H. Engelsman 6—1, 60: J. Reyn- ders sl. C Bogerman 5—7, 62, 6—0; H Sigterman sl. A Bastian 60,62; R. Toor si H. Stal 12—10, 2-6, 6—3; J„ v. Peppelen si. P. v Schyndel 6—2 6—0, H. Bos sl. J. Hagen 6—2, 6—1; A. v. Teeffelen sl. J. v. d. Tuuk 6—1, 6—1; N. Spithoven sl E. v. Toor 6_2, 62. Dames-enkel" mej. A. Boon sl. mevr. v. Toor 64, 64; mej. A. Koster sl mej, M, Odyk 6—1, 6—4; Mej. E Zwanenburg sl. mej. v.d. Most 6—0, 6—2; mevr. M. Sig terman sl. mevr. J. Kijlstra 64. 6— 1; mevr. E. de Vos sl. mej.- Figee w.o.; mevr. T. Broere sl. mevr. v, Bennekom 62, 6—3; mej. E. Zwa nenburg sl. mej. T. Koster 6—1, 6—0; In onze stad Schiedam zijn tank wagens, ook die van de grootste af metingen, geen ongewoon verschijn sel in het verkeer. Met een groeien de olie-industrie even over de stads grenzen en met een grote distributie onderneming er binnen, zUn we er wel aan gewend geraakt om deze massieve wegreuzen van vijftien, zestien ton, meest in felle kleuren geschilderd en van overbekende na men voorzien, te zien rijden. Maar tussen deze super-wegtan- kers is vanmorgen een vreemde eend gesignaleerd Deze verschilde wel ïn kleur maar nauwelijks in uiterlijk van de standaard modellen Het vreemde zat m de lading: suiker. Gewone witte suiker, zoals u die zo geregeld in de thee of koffie doet, maar dan vijftienduizend kilo daar van by elkaar. Deze suikertanker is afkomstig van een suikerfabriek m Sas van Gent en kwam de wekelijkse portie van vijftien ton van het zoete spul afleveren by de suikerwerkfabriek ARBA aan de Rozenburgsestraat Tevoren geschiedde deze aflevering echter met een gewone zu het kloe ke vrachtwagen, waar in Zeeuws- Vlaanderen de zakken suiker op ge laden waren, die dan aan de Rozen burgsestraat er weer afgesleept wer den. Vandaag geschiedt dat voor bet eerst met die suiker-tanker Het voordeel' Wel, er hoeven m de fabriek in Sas van Gent geen zakken meer gevuld en geladen wor den en in Schiedam met meer afge laden. Nu gaat eenvoudig van een suikersilo een schmf open cn de sui kertanker loopt vol; m Schiedam wordt de enorme tank omhoog ge- knkt en via buizen komt de suiker by ARBA op de bestemde plaats. Een besparing van uren werk en van vele kosten Je moet maar even op het idee komen. mej Akkerman sl mevr Veenman 86. 6—2; mevr Markestyn sl mevr. Ramakers 6—1, 7—5. Heren-dubbel- K. Tip/B v d Veer sl J Reynders/ J v d Tuuk 6—4, 1—6. 6—2; H„ v. Tuffelen/A Bastian sl J. Timmer/B Platschart 7—5, 6—3, C Rusler/H Wiecke sl. BDgerman/H Gulieher 6—1. 60 J Wilschut/P v. Schyn del sl W. Muuren/M. de Ruiter 75, 61; J. de Jong/W. Magmm sl. J. ten Hage/R v Leth 6—2, 6—4; H. Stal/G. Heimig sl R. v, Toor/G. Schuit vlot 64, 6—0; N. Spithoven/ C. v. Damme si. Wilschut/v. Schyn del 6—1, 6—3; H. Stal/G. Heimig sl. E v. Teeffelen/A. Bastian 60, 6—4. Dames-dubbel: mej. A. Boon/mej. L. Jonker sl mevr. Ramaker/mevr. Brugman 64, 9—7. Gemengd-dub bel. mej. L Jonker/W. Muuren sl, mevr. Bos/J Broei e 7—5, 36, 6—1; mej J. Kylstra/R. v. Leth sl. mevr. v. Toor/J. Mooser 64, 36, 64; mej. Odyk/J Hagen sl. mevr. Engelsman/H Engelsman 61, 75, mevr. Sigterman/R. Toor sl. mevr. Nesse/H. Stal 64. 06, 75; mej. v.d Most/W. de Vos sl, Mej. Koster/ H. v. Teeffelen 6—2, 4—6, 6—4, me vr. E de Vos/C. Ruseier sl. mevr. P Ruseler/J. v. Poppelen 63, 3—8, 6— 4; mevr. Tnnmer/J. de Jong sl. mevr Wiecke/W, Magnin 62, 63, AFD. D. Heren-enkel: T. v. Roo sendaal sl. M. Berrevoets 6—0, 6—0; J. Akkerman sl C. Verschoor 6—3, 61; Verzijden sl T. v, Roosendaal 6 I, 6—2. Dames-enkel: mej. Tigee sL mej. M. Noppen 63. 60; mevr. M. Toor sl. mevr. Stevens 60, 60; mej. Matz sl. mevr. Engelsman 6—3, 7—5. Dames-dubbel: mevr. M. v. Toor/mevr. Engelsman sl. mevr. Rooyen/rnevr. Leger 61. 6—0 He- ïen-dubbel- A. de Kruis/J. Tilburg sl. J. Klarenbeek/H. Metaal 2, 3— 6, 6-3. Het Tamboers en Pijperskorps „Harmonie" zal ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van HK.H. Prinses Wilhelmina donder dagavond 31 augustus een taptoe geven op de Grote Markt voor het Stadhuis Aanvang precies 9 uur. GEBOREN: Harry J., zv J. Lin deman en J P Jurgens; Christina Gd v J. Roos en G L Vorstenbos; Marima. d v J Punt en C H. Sleeu- wenhoek: Angelique W M., dv. E. J J. Rethans en K. Weber; Yolanda, dv. L Snep en T. M van Agthoven; Carolina J. M, dv. A V'rver en J. T. van Loosbroek: Robert, zv. G. Spey er en H Klepke OVERLEDEN: H van Dyk, 81 jr E C. "Wienboven 75 jr., wed. van C, J.van Dongen; M C. Spijker, 81 jr., wed. van A. Dalhuisen; J L Cooper, 54 jr; M. Eljsberg, 83 jr; E. van Was senaar, 80 jr., echtgen. van A, L. van 't Hof. "Wk SViS ffic* J ""t 'i jt"' Er komt enige tekening in de bouw van de Brlenenoordbmg bij Usselmondc. Op de foto zijn de pijlers te zien die aan de IJs- selmondse-kant in aanbouw zUn. Op de achtergrond de caisson pylers. Dinsdag 19 september geeft het Don Kozakken Koor onder leiding van Serge Jaroff een concert in de RivièrahaL Het koor brengt een programma var Russische volksme lodieën, kozakkeiiliederen en oud- Russische kerkgezangen, waaronder de „Eerste Psalm van D-vid", Deze psalm wordt in de originele zetting uitgevoerd, zoals gezongen in het Petschersky-klooster te Kiev. Er zul len tevens enkele originele kozak- kendansen worden uitgevoerd. Het concert begint om acht uur. De Rotterdamse politie heeft een inbreker met een byzonder sportie ve belangstelling aangehouden: de 22-jarige los werkman B. N. De man zocht zyn balt by voorkeur op sport terreinen en ln zwembaden. Zo heb ben onder meer de renbaan Duindlgt, een tennispark in Rotterdam en zwembaden in Doom en Krallngen een bezoek van hem gehad, uiter aard bulten de gebruikelijke ope ningstijden. Hy stal radiotoestellen, geld en levensmiddelen. Het laatste bezoek aan Duindigt is voor N., die nog vijf maanden ge vangenisstraf te goed heeft voor vroegere diefstallen, noodlottig ge worden. Drie jaar gevangenisstraf met af trek en voorwaardelijke terbeschik kingstelling van de regering, eiste de officier van Justitie by de Rot terdamse rechtbank gistermorgen te gen de 39-jarfge machinebankwer ker A. N., die zich moest verant woorden wegens diefstal van drie bromfietsen, twee losse bromfiets- motoren en kleren, geld en een scbeerapparaat. De verdachte, die eert volledige bekentenis aflegde, verklaarde dat hij gestolen had om zyn gezin te kunnen onderhouden. De president van de rechtbank, mr. J. C. Schip per, geloofde dat met „U heeft uw gezin toch m de steek gelaten?", vroeg hij. De machinebankwerker zweeg. Dit de stukken bleek, dat N. reeds zeven maal eerder met de Justitie m aanraking kwam. ïn 1956 was hij voorv/aardelyk ter beschikking van de regering gesteld. "Wegens heling stond in deze zaak terecht de 43-jarige A. van E. Hij gal toe, dat hy een gestolen brom fiets, die f 700 had gekost, van N. had gekocht voor f 45. Hij ver klaarde dat hij niet had geweten, dat de brommer gestolen was. De officier van Justitie hield re kening met dc slechte gezondheids toestand van deze verdachte en eis te twee maanden hechtenis. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak, De eigenaar van een bos sleutels en een meter lange metalen duim stok, die gestolen werden uit het dashboardkastje van een personen, auto, wordt verzocht zich m ver binding te stellen met de recherche van het hoofdbureau van politie. De raad voor Interkerkelyke Straatpredikmg besluit haar reeks samenkomsten op het Afrikaan- derplein zondag 3 september des avonds om acht nur. Wederom wordt er uit dc muziektent een kort programma geboden met zang, muziek en korte toespraak. irtlfort meubelerr WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Dansschool A. Schilperoord Aanvang september Rembrandtlaan 105 A - Telefoon 6 73 38 Bevolkingsonderzoek op tuberculose vraagt voor spoedige indiensttreding: Leeftyd 21-24 jaar. M U.L O.-opleiding, voor bediening Rontgen-apparatuur en ad ministratieve werkzaamheden, in een aan tal gemeenten der provincie Zuid-Holland, Kennis Rontgen-apparatuur met vereist, opleiding tijdens mwerkperiode. Zeer gunstige arbeidsvoorwaarden, o.a. va- kantie, zowel 's zomers als *s winters. Moet bereid zijn avondwerk te verrichten. Schriftelijke sollicitaties m te dienen by de heer H. Waayer, Mijnsherenlaan 219 C, Rotterdam-20. jt-l/ Meubelen en huisraad Voor pasfoto's naar K van Vuureo. Hoogstraat 206 te lefoon 6 67 20 Zn één dag gereed. Kapstokken. Nieuwste mo dellen en kleuren, ook m Teakhout. Keus uit 60 stuks. Plate. Grote Markt 192i Schiedam. Fotografis RolfUma vergeten" De auto maat staat voor u klaar. Alle ■oorten films. Foto KL van Vamen, Hoogstraat 105. Te koop aangeboden Door aanschaf ohchaard, t» koop l jaar gebruikte, forse, zuinige haardkachel m. glas- ruitjes. Merk: Becking-Bon- gers. Te bevr. tussen 7 en 3 uur 's avonds by Van Faas- sen, Van Heuven Goedhart straat 148, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1