Bouw Benelux-tunnel kan de andere objecten beperken ÜMilii Aandelen bij oprichters Laatste honkbalstrijd gaat zwaar wegen Uit de eerste divisie Twee commissarissen namen afscheid Schijnwerpers op de Schiedamse Sport WEGENS SPANNING OP ARBEIDSMARKT Parktoeraooi Spieringshoek vlaardingen Schiedam Wageningen bi] Hermes P. Groenendaal jubileert Burgerlijke Stand SVV speelt in Alkmaar Tram botst tegen auto Ruit autoportier ingeslagen Bromfietser rijdt tegen paal TAXI C^ct. EÜROTAX 69 4 60 Kankerbestrijding J. L. Krans Officier in de Orde van Oranje Nassau Halfuurdienst op De J ïoek gewaagd Architect Weïschen overleden Vrijdag X september 1961 (Advertentie IM.) De bouw van de Beueluxtunnel, onder de Nieuwe Maas door, waar mee zo vroeg mogelijk in 3963 een aanvang zal worden gemaakt, zal de consequentie met zich meebrengen dat het gemeentebestuur van Schie dam. evenals die van Rotterdam en Vlaardingen, er rekening mee moet houden dat in deze gemeenten aan daarvoor in aanmerking komende andere sectoren van het bouwpro gramma zo nodig beperkingen op gelegd zullen worden. Zo heeft öc Minister van Verkeer en Water staat in het vooruitzicht gesteld, zo als b. en w. van Schiedam het ook hebben doen uitkomen in hun voor stel aan de Gemeenteraad. Ten einde te voorkomen dat zich tc grote spanningen gaan voordoen op de arbeidsmarkt als gevolg van de uitvoering van projecten voor de Benelux- en de Metrotunnel, zal het Ministerie voortgaan de situatie op de arbeidsmarkt nauwlettend te vol gen en het beleid met betrekking tot de uitgifte van Rfjksgoedkeailugen op bouwgebled aan de betrokken ge meenten zal 'daaraan aangepast worden. Daarom dringt het Ministerie aan op een spoedige aanvang van het werk aan de Beneluxtunnel, waar van de bouw 66 miljoen zal kos ten (wat minder öi a helft is van de Metrotunnel) ui dat aan ge schoolde mankracht 470 manjaren zal vorderen. De top-bezetting zal in de jaren 1963 en 1964 moeten vallen, wat één jaar eerder zal zijn dan bij (Advertentie IM.) RjETSTAP'S t SCHOENEN BROERSVEST 12 Men Iet er op U ook? In het Farktoernooi van bet Ten nispark Spieringshoek zijn nog de volgende tennis-wedstrijden gespeeld. Afd, A-B, Heren-enkel. J. Hoogen- doorn si. G. Bernard 6-2, 9-7. Ge- mengd-dubbei: mevr, E. Blaisse/M. Jansen sl. mej. Zwanenburg/N. Spits- hoven 6-1, 10-8, Afd. C. Dames-enkel: mej. Akker man sl. mej. Boon 6-0, 6-1; mevr. Broere sl. mevr. Markenstyn 6-3, 6-2. Heren dubbel: J. Akkerman/ Verrijden sL T. v. Kempen/N. Stas- sen 6-0, 6-0; C. Ruseler/H. Wiecke sL K. Tip/B. v. d. Veer 6-0, 6-1; H. Bos/W. de Vos sl. J. de Jong/W. Magnin 6-0, 6-1; J. Akkerman/Ver rijden sl. J. v. Rooyen/S. Leger 6-0, 6-0. Datmes-dubbel: mevr. v, Benne- kom/mevr. de Kreek sl, mevr. Mar- kenstyn/mev. Veenman 6-2, 6-3; me vr. Bos/mevr. "Wiecke sl. mevr. de Römph/mevr. Westerbeek 6-2, 6-3; mevr. Staalman/mevr. v. Woerkom sl. mej. Odijk/mevr. Kijlstra 6-4, 9-7; mevr. de Vos/mevr. Ruseier sl mevr. Adriaanse/mevr. Timmer 7-5, 6-4; mevr. Magnin/mej, Akkerman sl. mej. Boon/mej. Jonker 6-0, 6-3, Ge- mengd-dubbel: mej. Zwanenburg/N. Spitshoven sl. mevr. Westerbeek/ W. Eigen, 6-0, 6-0. Afd. D. Dames-enkel: mevr. En gelsman sL mevr. Stevens 6-1, 6-0. (Advertentie LM.) Prachtige HERENPANTALONS in moderne, veel gevraagde kleu ren grijs; ddk in groen en beige cotelé. Kreukherstellend, wa*~ baar, krimpen niet, plooihoudena. Normaal 29,75 f NÜ, ÉÉN DAG ALLE //ATEN ROTTERDAM: I Korte Koocsuaat 11 Meent hk. Goudse, singel Katendr. Lage dijk hk. Dorpsweg West-Ksuiskade 35 LEIDEN': Haarlemmerstraat 25 rt) de Metrotunnel-bouw. De directie van het werk zal wor den gevoerd door een ingenieur van Rijkswaterstaat en de bouw van de Beneluxiunnel, die naar het model van de Coentunnel vier banen voor motorvoertuigen zal krijgen, zal ge schieden volgens plannen, tekenin gen en bestekken door het Rijk te verstrekken, Door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft en door het Ingenieursbureau F. D. de Weger te Rotterdam zijn de voor de bouw nodige grondonderzoekin- gen en bemalïngsproeven gedaan en tekeningen vervaardigd. De oprichters Voor de exploitatie van de tunnel is een N.V. opgericht, waarvan de gemeenten Rotterdam (voor 2.5 miljoen) en Schiedam en -Vlaardin- gen (voor 750.000 elk) de grootste aandeelhouders zijn. Verder hebben de Kamers van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam en voor de Beneden-Maas elk 1.500 aan aan delen. Achttien bedrijven en instel lingen hebben voor 970.000 gewo ne aandelen in do N.V. Dit zijn dan de' mede-oprichters van het comité. Daartoe behoren de Schiedamse bedrijven Dok- en Werf Mij, Wilton Fijenoord 100.000); W, A, Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek N.V, 25.000); de Nieuwe Waterweg N.V. 50.000) en Swarttouw's Con- structïewerkpiaatsen en Machinefa briek N.V. 25.000). Verder; Alba tros Supcrfosfaatfabrieken N.V. (ƒ50.000); Caltex Petroleum Mij (Ne- derland) N.V. 25.000); Cincinnati Nederland N.V. 25.000); Eerste Nedcrl. Coöp. Kunstmestfabriek 50.000); Esso Nederland N.V. 25.000); Havenbedrijf „Vlaardin- gen-Oost" N.V. 50.000); Key en Kramer Asphalt Ruberoid N.V., Maassluis 25.000); Lever's Zeep Mij. N.V. 50.000); R. Mees en Zo nen 100.000); Nederlandse Handel- Maatschappij N.V. 100,000); Nieu we Matex N.V. 25.000); Pakhuis- meesteren N.V. 25.000); Kotter- damsche Bank N.V. 100.000) en Shell Nederland Raffinaderij N.V, 147.000). Het comité De huidige samenstelling van het Benelux-comité is als volgt: mr. J. Heusdens, burgemeester van Vlaar- dingen, voorzitter; ïr. w. A. den Bakker, directeur Eerste Ned. Cobp. Kunstmestfabriek te Vlaardingen; Th. J. L. van den Berg, wethouder van Schiedam; C. H. Buschmann, voorzitter K, v. K. voor de Beneden- Maas; ïr. T. P. van den Bergh, di recteur van Shell Nederland Raffi naderij N.V.; W. H. de Monchy, voorzitter K. v. K. voor Rotterdam; dr. D. C. Renooy, directeur Neder landse Handelmaatschappij Amster dam; ir. J. E. Woltjer, directeur N.V. Dok- en Werf Mij. Wilton Feije- noord; mej. mr. J. Zeelenberg, wet houder van Rotterdam;-alsmede mr. F. C. Franken, jurist in alg, dienst van de gemeente "Vlaardingen als secretaris. OFFICIEEL ASENT "v^Ged. Blirsloot 37 -'Telef. 01838-645Ó vt"Bürg; KnapperUaan 2 - Telef. Ö10-6450Ö (Advertentie IM.) PANTALON De Broekenspecialist IKHIIISTÜAAI 8S TELEF 683 81 Vandaag herdenkt de heer P. Groenendaal het feit, dat hij 12i/> jaar lang de Stichting Schiedamse Gemeenschap heeft gediend als di recteur. Vrij kort na de oprichting van de S.G- is hij daar dus in dienst getreden en sindsdien beeft hij op zijn centrale plaats in de organisa tie veel bijgedragen tot het ge smeerd lopen van het werk. In overeenstemming met zijn be scheiden. aard, heeft hij zich daarbij meest op de achtergrond gehouden, maar de ingewijden weten, hoeveel de S.G. aan deze harde werker verschuldigd is. Zijn vele vrienden in en buiten de SG. zullen echter even moeten wachten met geluk wensen, daar de heer Groenendaal momenteel met vakantie is. Voor het eerst zullen Schiedamse sportsliedcn moeten deelnemen zo wel aan de competitiewedstrijden van de honkbalafdellngen als aan 't competitievoetbal en deze concurren tie van de „zomersport" en de „win tersport" valt te betreuren omdat de kansen van de stadgenoten zo gun stig zijn. Sommige clubs magen ho pen dat enkele voetballers zich nog gedurende enkele weken als honk ballers zullen onderscheiden omdat dan wordt bevestigd dat de Schie damse honkbalteams zich handhaven in de finalestrüd, die ditmaal tevens promoiiestrijü is. Zo begint zaterdagmiddag op het „errein van „Schiedam" in Sportpark Harga al het eerste enerverende pro motieduel voor een plaats in de Lan delijke derde klasse. Tekenend voor de Schiedamse successen is dat het hier een derby betreft. Dat maakt uiteraard de spanning nog groter. Schiedam 2 treedt aan tegen SW 2. De slagploeg van SW is sterker, maar de routiniers van de zwart- witten hebben al getoond voldoende kwaliteit te bezitten. Het wordt dus inderdaad een „toptreffen". Voor de enkele plaats in de derde klasse spe len de beide Schiedamse clubs twee wedstrijden op de komende zaterda gen, Dan is SW 1 uitgespeeld, maar als PSV de laatste wedstrijd tegen THOR verliest of gelijk speelt be houdt SVV (mogelijk met beslis singswedstrijden) de eerste plaats in de overgangsklasse. Voor het Rayon Zuid-Holland zal Schiedam ook de laatste wedstrijd, zaterdagmiddag thuis tegen het ster ke Tjikalong 2, moeten winnen. In dien Schiedam aan deze zware opga ve voldoet en daar ziet het wel naar uit, dan staat Schiedam nog een 1 an- ge, zware weg te wachten. Slagen voor het eindexamen honkbal bete kent voor Schiedam nog geen terug gang naar de landelijke honkhalwe- ,reld omöat Schiedam daarna eerst nog een beslissingswedstrijd om het kampioenschap met ADO moet spe len en bij eventuele winst volgen dan de promotiewedstrijden. Schie dam is nu echter al zeker van pro motie naar de landelijke derde klas se. Het is evenwel van belang dat Schiedam de komende barrières ook overwint omdat het oude „Schie dam", dat het honkbal in Schiedam introduceerde, er recht op heeft weer te kunnen terugkeren naar de oude omgeving waar het vorig jaar zo te leurstellend uit verdween. Thuis speelt DRZ zaterdagmiddag met grote winstkans een wedstrijd zonder belang, n.L tegen het zwakke Hermandad. GEBOREN: Fabiola M. C„ d.y. M. J. van der Burgh en C. A. J. van Winden; Lucas C,. z.v. E, C. Veger en A, van der Zee; CarJa K. M., d.v. J. J. T, Buur man en A. Poclstra; Manja K-, d.v. W. B. Nanninga en M. Dedert. ONDERTROUWD,J- N. de Bruin. 21 ;Jaar. en S. O. Frenaij. 19 jr.; P. L. Buij tend ijk. 27 jr. en I. C. van Et. ten. 25 jr.; H. C. van Dooren, 21 jr. en. w. Oprei, 18 jr.; J. L. van Dijk, 24 jr. en A. Ft. van Weert. 22 jr.; G. de Groot. 2fl jr. en A. van Leeuwen, 23 jr.;_ M. J, Kerkhof, 28 gr. en S. 3. M. Vaarting, 19 jr.; A. de Kejjzer, 24 jr. en T. M. Roelf- sema. 2i jr.; L. van der Knaap, 26 jr. en J Holleman. 22 jr.; P. Q. Lansbergen, 2.1 jr. en J. P- M. Vavier, 20 jr.; P. van der Marei. 23 jr. en E. C. Pegels, 29 jr.; J Mey vogel, 29 jr. en B. Brokken, 22 jr.: A. Roeters, lf» jr. en H. A. van der Pluijm, 10 jr.; A. J. H. Rozemond, 27 jr. en J. Adriaanse, 29 jr.: R. W. Si mons. 28 jr. en J. Ouwens. 33 jr.; C. van der Vlies, 26 jr. en E. A. van Rossen. 21 jr.; C. J. de Vries, 30 jr. en G. H. Maltha, 21 jr. GEHUWD: A. Berghuis. 27 jr. en J. Breddels, 25 jr.; D. W. Slootweg. 24 jr. en H. van der Gaag. 23 jr; S. Sljbrands, 26 jr. en P. Kool, 32 jr.; G. Lagendijk, 27 jr. en L. van Loon, 23 jr.; A. Barends, 28 jr. en A. E. M. Daalmeyer, 20 jr,; C. XV. Barto, 20 jr. en A. L. C. Slinger land, 20 jr.; A. L. J. van Iersel, 20 jr. -en M. H Dnessen. 26 jr.; A van Dalen. 31 jr. en C. van Rees. 29 jr.; S. L. Heydra, i 27 jr. en K. A. M. van Mil. 22 jr.; J. D. i F. Companus, 32 jr. en A. B, van tHof, I 22 jr.; B M. J. van Os, 22 jr. en F. H. Hoenderkamp, 20 jr.; P. van Gordt, 3o jr. 'en M. A. Gelderblom, 29 jr.; L. W. I Handstede ,22 jr. en M. A, M. van de Ven. 26 jr.; C. A. F. de Schrijver, 25 jr. en C J. Scholten, 20 jr.; M. Aarnout, 20 jr." en J. Vreeswijk, 17 jr.; H. Korpo raal, 22 jr. en C. M. van Leljden, 20 jr.; K. C. Brouwer, 27 jr. en J. M. J. Seger, 16 jr. OVERLEDEN: A. van Bellen, 77 jr. wed. van 3- van Katwijk: H. L. Bmons, 91 jr. (Advertentie I.MJ CHARMANT ELEGANT TOONAANGEVEND zijn de brillen van PTIEK ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431-. Bermes-DVS ontvangt zondag om 2 uur in het Sportpark Harga Wage ningen, een ploeg die in twee wed strijden drie punten heeft verza meld, maar ook tien doelpunten ge scoord heeft Charly v. d. Weerd, de grote animator in de Wageningse voorhoede, steekt in glanzende vorm, zodat het voor de hand ligt dat de Hermes-defensie het zwaar te ver duren krijgt. Maar deze verdediging beeft wel meer krachtige aanvallen weerstaan, zodat de stadgenoten niet kansloos zij a Overigens zijn de blauw-witten dik tevreden met de vier punten die tot nog toe verzameld zijn. Want in deze competitie is de eerste klap zeker een daalder waard, temeer daar het vertoonde spel van de blauw-witten nog verre van vol maakt is. Hierbij moet echter in aan merking genomen worden, dat de nieuwe spelers tijd nodig hebben om in het geheel mee te komen. Als voorspel wordt zondag een wedstrijd gespeeld tussen Cl-junio- ren van Neptunus en Hermes, aan vang half een. SVV komt zondag voor een kracht proef te staan in de strijd die in Alkmaar geleverd moet worden te gen de club van die naam. Na de lelijke steek die de rood-groenen vorige week in Den Bosch hebben laten vallen, zou een overwinning in de kaasstad erg mooi zijn, maar dat zou wel een verrassing rijn als dat lukte. Alkmaar beschikt over een technisch goede ploeg, die zich de kaas met van de boterham zal la ten eten, zeker niet voor eigen pu bliek. SW 2 gaat in Haarlem op bezoek bij de RCH-reserves. De Schiedam mers hebben afgelopen zondag een verdienstelijk gelijkspel bevochten op RBC en nu kan een overwinning wol volgen. SW 3 speelt zondag om 11 uur aan de Westfrankelandsedijk een oefenpartij tegen. VIOS uit Den Haag. De A-junioren spelen zaterdagmid dag om 4 uur een competitiewed strijd tegen Neptunus. Gisteren, om acht uur is de auto van de heer F. H. V. H. V. uit En- schot door een tramwagen van lijn 4 aangereden. De heer V. wilde zijn wagen op de Rotferdamsedijk ke ren, maar kon niet in de file auto's, die van de tegengestelde richting kwam, inschuiven. Daardoor bleef hij met zijn auto op de trambaan staan, waarop de tram, bestuurd door de heer A. H. A., de auto van achter aanreed. Zowel de tram als de auto werden licht beschadigd, er vielen geen gewonden. "Van de auto, die door mevrouw C. C. L.-L. op het parkeerterrein bij het Prinses Beatrixpark was neergezet, is de ruit van het linker portier ingeslagen, waarna van het dashboard een magnetische sigaret- tenbouder met een pakje sigaretten is weggehaald. De bromfietsrijder J. M. uit Vlaar dingen is gisteren op de Vlaardin- gerweg tegen een paaltje gereden en bij de val gewond. Dokter P. v. d. Kuyl heeft hem verbonden en. ook naar het algemeen ziekenhuis in. Vlaardingen gebracht. f Advertentie l M.) H.''1' TELEFOON ,- T'--y Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Wilhelmina heeft het Tamboersen Pijperskorps Harmo nie gisteravond op de Grote Markt de taptoe geblazen. De belangstel ling was Tiiet groot, wat gezien het mistige weer ook niet wonderlijk is. De kankerbestrijding is een zuak van gestadig er geduldig werken; haar arbeid wordt «iet vermeld op de frontpagina. Maar zij mag daarom niet ver geten wordenUw steun is on misbaar voor hendie hun ken nis en krachten aan dit probleem, hebben gegeven. De coüecte uoor de kankerbe strijding van deze week beveel ik met klem by u «an. De iand. burgemeester van Schiedam, H. SABEL. BOTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) „Ik doe vandaag niet veel anders dan afscheid nemen van commissa rissen." Dit zei gistermiddag burge meester mr. G. E, van Walsum In de kantine van het hoofdbureau van politie, waar het politiepersoneel af scheid nam van de heren B. Melles en J- Ij. Krans, commissarissen van de gemeentepolitie. In de ochtend uren had de burgemeester reeds ge sproken bij het afscheid van com missaris A. M. Starrenhurg, de chef van de rivierpolitie. Mr- Van Walsum schetste de heer Melles ais een figuur, die rustig z'n gang gaat en daarbij de algemene sympathie heeft weten te verwer ven. „Wij hier in Rotterdam zijn dankbaar, dat u een leidende plaats in het politiekorps heeft ingenomen," aldus de burgemeester. Haj gewaag- de voorts van het gelijkmatige hu- meur van de heer Melles, „een eigenschap, die weinig politieman nen bezitten." De burgemeester vertelde, dat de heer J. L. Krans, de derde schei dende commissaris, destijds bij de Rotterdamse politie solliciteerde ter wijl hij werkte op een bank-instel- ling. Hij motiveerde zijn sollicitatie door er op te wijzen, dat hij „thuis in orde en. tucht was opgevoed en zich een omgeving, waar orde en tucht heersten, beter op zijn plaats zou voelen," De burgemeester deelde vervol gens mede, dat de heer Krans was benoemd tot Officier In de Orde van Oranje Nassau. Hij speldde de scheidende commissaris de versierselen op, die bij deze onderscheiding behoren. Na de burgemeester voerde de heer A. Wolters, hoofdcommissaris van politie, het woord. Hij wees op de liefde, die de scheidende commis sarissen toonden, én voor Rotterdam én voor het Rotterdamse politie korps. Een lange rij sprekers richtte zich hierna met lovende woorden tot de scheidende, commissarissen, o.a. hoofdinspecteur J. J. de Jonge na mens de recherche, hoofdinspecteur W. Lagendaal namens het personeel van de algemene administratieve diensten, adjudant A. J. J. van Lies hout namens het recherche-perso neel» hoofdinspecteur W. van Wijn gaarden namens de Bond voor Ho ger Politiepersoneel en adjudant H. Meijer namens het C.F.O., de over koepelende federatie van de drie politie-bonden. De scheidende commissarissen ont vingen vele geschenken. Beide com missarissen spraken een dankwoord voor de sympathie, die zij in hun loopbaan hadden ondervonden. Commissaris B. Melles werd ge boren m Groningen op 7 januari 1900- Hij kwam in 1921 bij de Rotter damse politie als inspecteur-titulair en werd in 1946 hoofdinspecteur. F' diende verscheidene afdelingen van de geüniformeerde politie en de re cherche en kwam in 1945 bij de centrale recherche. In 1949 werd hij chef der Rotterdamse recherche. Commissaris J. L. Krans werd ge boren te 's-Hertogenbosch op 16 juli 1899. Hij kwam in 1921 bij de Rot terdamse politie als inspecteur tï- tilair en werd in 1946 hoofdinspec teur. Hij werd in 1947 chef der af delingen van de geüniformeerde po litie en in 1953 chef algemene dienst. In 1959 werd hij chef van de admi nistratie en de algemene dienst» A dvertentie l.M.) ja. waarom negen a tien guiden betalen voor eert weekender, als U hem morgen te kust en te keur kunt uitzoeken voor nog geen vijf gulden. Morgen liggen er honderden vau deze weekenders voor U klaar, ai Ie shirts gemaakt van de aller beste kwaliteit weekendstoffen (originele Sanfor-no-irari'kwnlltdt) in imi en in moderne ruitdesslns. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze week enders in vele dessins en kleu ren, in alle t maten, door A elkaar voor A Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D„ Tumlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 4666. GemeenteÜike Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 Uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur. vrijdag 9,30 tot 16 30 sn 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9 30 tot 16.30 uur. 's zondags gesloten BK Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „La Fran- 5öise et l'amour". Monopole, 2 uur: „De zoon van de Sheik"; 7 cn 9.15 uur: „Buiten de wet". De afdeling Hoek van Holland van de Nederlandse Vereniging van Hulsvrouwen, heeft bü de Neder landse Spoorwegen een. verzoek in gediend tot het instellen van een halfuurdienst. Er werd daarbij ga- wezen op het grote aantal scholie ren, dat de dupe is van de huidige dienstregeling. De N.S. heeft dit ver zoek in overweging genomen, doch wenst te %veten hoe groot het aantal scholieren is, dat dagelijks op ver binding naar Hoek van. Holland moet wachten. Een spontane kus van mevrouw Krans voor haar man. commissaris J. L. Krans, die benoemd is tot Officier in de Orde «n« Oranje Nassau. Advertentie LM.) QUICK VOETBALSCHOENEN Sporthuis VERBRAAK GROTE MARKT 3 - SCHIEDAM Op de r.-k. begraafplaats Croos- wijk is vanmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de op 76-jarige leeftijd overleden Rot terdamse architect F. W. "Welschen. Wijlen de heer Welschen werkte aanvankelijk samen met de archi tecten Margry, Van der Vlugt en Hendriks. Later vestigde hij zich als zelfstandig architect. Vooral in Rotterdam, maar toch ook wel elders in het land, heeft de heer Welschen bekendheid ge kregen als ontwerper van een bouw systeem voor volkswoningen. In Overschie zijn destijds zeer veel woningen volgens dit systeem Wel schen gebouwd. t Athwrierwe t M :.:nu..Vbeduidend goedkoper Zaterdag begint de verkoop van deze dubbele actetassen, voor een prijs, die U zich nog jarenlang zult herinneren. Want kocht U ooit een dubbele actetas, een actetas tnet twee vakken, twee voorzakken en riem voor nog géén acht gulden. Morgen gaat het beginnen, lede ren spalc acte- en schooltassen, die voor 12.75 nog spotgoed koop zijn, koopt U dan guldens goedkoper dan normaal. In het bestuur van SFC is een wij ziging gekomen. Het wedstrijöse- cretariaat zal niet behartigd wor den door de heer J. Mastenbroek, maar door de heer G. 3. Beugels- dijk, Van Tienhavenstraat 27. De lieer G. C. L. de Leede is tot twee de secretaris benoemd. Ton Fabrie, de honkbalinlematlonaal en voor malig voetballer van Martlnït, is tot oefenmeester van DRZ aangesteld. Regelmatig doen bekwame voetbal lers examens om te trachten de be langrijke diploma's voor oefenmees ter te verwerven. De eisen aan oefenmeesters gesteld zijn zwaar. Ondanks heeft Joop Molendijk van DRZ, de enige amateur in een ge zelschap van semi-profs, het toela tingsexamen voor de trainerscur sussen van de KNVB gedaan. Ook Reet Geel, nu Hermes DVS, voor heen o.a. SW, heeft aan deze exa mens deelgenomen. Beiden wachten in spanning op de uitslag, omdat vele kandidaten hebben deelgeno men, maar weinigen zullen worden toegelaten. Het ziet er zeker niet naar uit dat de wielerbaan in Schiedam volgend jaar al gereed zou zijn hoewel de j verwachtingen steeds in die rich ting gingen. De moeilijkheid is na- melijk dat het aanleggen van een wielerbaan een moeilijk karwei is. Deskundigen zullen namelijk moe ten uitrekenen hoe het verloop van de bochten zal moeten zijn en welk materiaal dient te worden gebruikt op de slappe grond in sportpark Harga. In Rotterdam wordt al een baan aangelegd, die vermoedelijk een millioen gulden gaat kosten. Schiedam hoopt van de zelfwerk zaamheid van de vele wielerlief- hebbers in Schiedam gebruik te kunnen maken. Dat kan echter eerst dan, als bekend is of een betonnen baan of een baan met meer elastisch wegdek als bij"voorbeeld met bitumen top laag zal worden aangelegd. Momen teel worden gegevens verzameld over deze materie waarbij uiter aard van belang is welke resulta ten reeds bestaande wielerbanen opleveren. Schiedam wil het risico niet lopen de baan te vroeg te heb ben aangelegd, waardoor later zou kunnen blijken dat het betonnen wegdek bij verzakkingen zou scheu ren of dat weke toplagen vol bul ten en deuken zouden komen. De goede zorg van de gemeente moet de wielerclub Schiedam in dit op zicht ondanks de teleurstelling van het wachten voldoende pleizierige vertrouwen geven. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van lederen dubbele school- en actetassen, twee vakken en twee voor- zakken, met riem, in een mooie bruine kleur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1