Tweede schoolarts nodig bij groeiend aantal leerlingen Francaise en liefde: filmische statistiek Strijd rond de korven gaat weer beginnen NU CHEMISCH REIKI6EN| de Zwitsersche VOORSTEL EN De enige aan wezige is overbelast W. A. Verwayen De zoon van de sheik PASSAGE VERTOONT: Mr. N. J. Post vertrekt In Monopole: Driemaal terugkeer van een gevangene Woningbouw in Kethel Nieuws voor minnaars van modern comfort! oêfeitook Koop KOOP NU OVERGORDIJNEN /m m; fwi4 -5/(Ut/I êê-tdêZ SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters AANKOMEND BOEKHOUDER tMf DIGTAF00N- en/of STENO-TYPISTES TYPISTE a. ASSISTENTE b. ASSISTENT EENVOUDIG rok: pantaion 1,25 colbertjapon 1,75 costuum. mantel2,75 Zaterdag 2 september 1961 Burgemeester en Wethouders van Schiedam komen met het voorstel bi} de Gemeenteraad om in principe {e hesluiten tot de aanstelling var» een tweede schoolarts in Schiedam, daar de enige bij de Gcm. Geneeskun dige en Gezondheidsdienst aanwezi ge schoolarts, mej. dr. j. A. van Ha&ften overbelast Js en de school- geneeskunde verdere voorzieningen behoeft. Het aantal kinderen dat valt on der het geneeskundig toezicht op de scholen stijgt voortdurend en aange nomen mag worden dat met de groei van de gemeente, deze staging in de komende jaren nog zal voort gaan. Vielen r in 1951 12.035 kin deren onder deze vorm van genees kundige controle, in 1960 bedroeg dit aantal reeds 14.974. Daarbij komt dat ook de variatie in de toegepaste metboden zich steeds meer uitbreidt. Aangenomen mag worden dat bij de huidige stand van het schoolart- senwerk zesduizend kinderen wel de uiterste grens moet zijn die door één schoolarts worden gecontroleerd. Op deze grond is de aanstelling van een tweede schoolarts dus allang ge wettigd. Nu is geruime tijd geleden een deel van het schoolartsenwerk reeds opgedragen geworden aan beide an- Advertentie l M.) 120 breed, reeds vanaf 2.25 per meter Hoogstraat 184-186 Telefoon 6 75 81 Monopole-matine.es Ricardo Montelban wordt als „De zoon van de sheik" de woes tijn ingestuurd door een dikke boos wicht (Glno Cervi), die zij" vader heeft laten vermoorden en zelf op de troon is geklommen. Dat kan niet goed gaan en dus krijgt Ricardo ai spoedig grote aanhang onder het graag tegen het onrecht kampende woestijnvolk. Dat volkje moet geduld hebben, want de regisseur van de2e Italiaan se kleurenfilm Iaat het Ricardo lan ge tijd alleen opknappen en schildert breed de liefde tussen deze voor niets staande held en dc dochter van de tiran, een goed en. vreedzaam meisje. Er wordt bovendien nog al veel gepraat en de muziek vol fanfares belooft steeds acties, die weer wor den uitgesteld. Aan het slot wordt er toch in het groot geknokt, maar dat werkt nogal cp de lachspieren. Een groot opge zette, romantische avonturenfilm, die de beloften niet in vervulling laat komen, (MONOPOLE). dere bij de G.G. en G.D. aanwezige artsen, maar in dc praktijk is wel gebleken dat aan deze regeling wel diverse moeilijkheden kleven. Zo is voor deze artsen de schoolgenees- kunde teveel een bij-functie, waar door het werk niet altijd de specia le aandacht krijgt die het verdient. Bovendien wordt de uitbreiding van het andere werk, met name die van de bedrijfsgeneeskunde, geremd, om dat teveel tyd aan het schoolartsen- werk wordt besteed. Daarbij komt nog dat het werk van gemeente-artsen met een bij functie niet n aanmerking komt voor een rijks-subsidie, wat bij een tweede schoolarts wèl het geval zal zijn. Daarom .tellen B, en W. voor om tot de aanstelling van een twee de schoolarts over te gaan, ook al be tekent dit een verzwaring van het gemeentelijke uudget met ongeveer ƒ18.000 voor salaris en sociale las ten. Daarna zal een rijks-subsidie aangevraagd worden wat tot een derde deel van de kosten verleend kan worden. Overwogen is nog de mogelijkheid om te volstaan met de aanstelling van een tweede schoolarts op halve dagtaak, maar hoewel dit in principe mogelijk zou zijn. voorzien B. en W, dat het niet zal lukken om een wer kelijk goede kracht met volle be langstelling voor zijn of haar taak voor een dergelijke werkkring te vinden. De beide andere artsen van de G.G. en GJ). zullen bij de schoolge- neeskunde slechts een incidentele taak krijgen, bv. bij de technische en andere specifiek jongens-scholen. Hun zo vrijkomende tijd zal dan be steed kunnen worden voor andere onderdelen van de gezondheidszorg. Dc Franse producenten Jacques Rëmy en Robert Woog hebben een omvangrijke filmstudie van de hartsaangelegenheden van „de Fran- Caise" gemaakt, waarbij zij steunden op een uitvoerig onderzoek van het Franse instituut voor opinie-onder zoek. Achter de suggestieve titel Da Francaise et l'amour gaat een royaal opgezette enquête plus veel statistisch cljferwerk schuil. Rémy en Wong hebben de opdracht tot die enquête onder meer dan 1000 vrouwen alleen maar verstrekt om gefundeerde inspiratie op te doen voor de filmische verwezenlijking van hun Idee: confrontatie van de moderne Franse vrouw met verschil lende aspecten van de liefde. De enquête hielp hen uit de Impasse, waarin zij en hun medewerkers ten aanzien van de uiteindelijke vorm geving waren geraakt. Die medewerkers: zeven bekende regisseurs, die elk één verhaal ofte wel een aspect van de liefde voor hun rekening namen. De scenario's werden geleverd door een achttal gerenommeerde schrijvers (o.m. Marcel Aymé, Félicien Marceau, Louise de Vilmorin)Alleen de vete raan René Clair heeft zijn eigen scenario: Het Huwelijk verfilmd. La Frangaïse et l'amour (Neder lands commentaar: Guus Oster) ver veelt de toeschouwer niet met tal rijke percentages, rubrieken of grafieken, al wordt bijv. wel op gemerkt. dat in Frankrijk slechts 1 op de 5 huwelijken uit liefde wordt gesloten. Belangrijker dan deze ont hullingen is de manier, waarop de 7 regisseurs tezamen een soort por tret van de Franse vrouw hebben getekend. Het is een aardig portret geworden, met soms tedere, soms nuchtere of glimlachende trekken. Dat het in alle opzichten gelijkend of typisch-Frans zou zijn, is een zaak, waar lang over valt te discus sieren. Een afgerond geheel vormt dit zevenluik ook weer niet, daar voor zijn de manieren van benade ring van de afzonderlijke gegevens te zeer verschillend. Omnibus-film Henri Deeoin filmde de prélude „Kinderjaren", een vertederende en humoristische novelle over de moei lijke vragen, waarmee het kroost op een bepaalde leeftijd de ouders in verwarring brengt. Van Jean Delan- noy is de schets van „Het opgroeien de meisje", een grillig wezentje dat haar poppen plots in de steek laat voor een eerste verkenning van het andere geslacht. Michel Boisrond geeft een opmerkelijk gevoelige be handeling van het thema „De jonge vrouw", bereid en tegelijk bevreesd om zich geheel te geven. René Clair's aandeel: „Het huwe lijk" handelt over de kleine wrij vingen tussen pasgetrouwde jonge- mensen. „De ontrouw" leverde Henri Vemeuil een mooie intrige op, waar mee deze routiruer heel goed raad wist. Christian Jacque verfilmde „De echtscheiding" en Jean-Paul Le Cha- nois het merkwaardige, maar niet duidelijk uitgewerkte verhaal van „De alleenstaande vrouw". Het eindresultaat van zo'n omni bus-film blijft gewoonlijk toch een beetje beneden de som der indivi duele prestaties. Dat is ook hier het geval. Hetgeen niet verhindert, dat La Francaise et l'amour een film is met duidelijke kwaliteiten, waaraan bovendien het optreden van oen keur-team van acteurs en actrices (Darry Cowl, Sophie Desmarets, Martine Carol, Robert Lamoureux, Annie Girardot, Jean-Paul Belmon- do. Marie-José Nat. Pierre Mondy, Paul Meurisse e.t.q.) bijzondere glans verleent. (PASSAGE). - gemeente-secretaris - De drie verfilmde verhalen die deze week z|jn samengebracht In de Frans-Italiaanse co-productie „Rui ten de wet" hebben één thema: de aanpasslngs-moellljkheden, die een ex-gevangene ondervindt b|j z|jn terugkeer in de maatschappij. Driemaal komt iemand als vr|j *nan uit de gevangenis: een chirurg (die een beroepsfout rag gevolgd door een rechterlijk vonnis), een in breker met zes jaar cel achter de rog en tot slot de onschuldig ver oordeelde. Een gegeven dus, maar drie maal anders uitgewerkt en in verschillende milieus vastgelegd. Het verhaal, van de chirurg, met Richard Basehart in de hoofdrol, komt nog'veruit het best uit de be doelingen. De tragedie van de chi rurg, die een fout beging en na de stral door zijn collega's wordt uit gestoten is boeiend verfilmd en op het huilerige slot na, wanneer hij zich namelijk rehabiliteert door een moeilyke operatie op zijn door een auto-ongeluk zwaar verwonde lief hebbende vrouw, die in hem is blij ven geloven, ook redelijk spannend. Eddie Constantino is de beroeps inbreker uit het tweede verhaal en wat van deze stoere held te ver wachten is, gebeurt ook: hij blijft rustig voortgaan op het slechte pad, waarbij zijn vecht-talenten wèl maar zijn acteergaven niet blijken. Toch nog net de moeite waard als sfeer tegenstelling ten opzichte'van de problemen, die Basehart juist daar vóór had moeten ondervinden Tenslotte k «nt Walter Chiari op het steeds verder door zwiepende koord. Als onschuldig veroordeelde kan hij het blijkbaar niet verder brengen dan telkens opnieuw in hui len uitbarsten als men hem de rug toekeert. Hij wordt nog even flink in een poging om de ware dader van de door hem geboete misdaad te doden, maar dat wordt dan weer onder tranen voorkomen. Toch komt, vooral door het ge geven probleem-onderwerp, deze drievoudige film nog wel boven de middelmaat uit, (MONOPOLE). De gemeente-secretaris vart Schie dam, mr, N. J. Post heeft aan het College van B en W verzocht hem met ingang van 1 januari 1932 ont slag te willen verlenen uit z|jn ambt. Mr. Post zal in december 65 jaar worden. Het Bouwconsortïum, gevormd door de Firma M. P. Kloppers en Zoon, het Aannemingsbedrijf Van de Wetering van Dalen. N.V, en de Firma Hooghart Zoon hebben het gemeentebestuur verzocht twee percelen van 1,730 m2 elk, gelegen ten noorden ven de Vinkenlaan te Kethel te mogen kopen, teneinde daarop twee complexen van elk elf woningen en vier garages te bouwen. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor om de gevraagde grond te ver kopen tegen een prijs van ƒ45,— per m2. Maar bedongen is daarbij dat de bouw binnen een jaar na het raadsbesluit aangevangen moet zijn, zulks op straffe van ontbinding der overeenkomst. Bridge-drive 1961 van de S.G. Voor de zesde maal in successie 2a l op 18 en 19 september in ge- bouw Musis Sacrum de grote Bridge- l drive van de Schiedamse Gemeen- schap worden gehouden. Een groot aantal fraaie prijzen zullen zoals ge- bruikelijk, weer voor de deelnemers I beschikbaar zijn. Inschrijvingen alleen per paar zijn tot 13 september mogelijk aan de VW-kiosk, Plantage. 1 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G G. en &JD., Tumiaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 646 66, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 29.39 uur. dinsdag 9.30 tot 15.30 en 19 tot 2030 uur, woensdag 9.30 tot 18.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16,30 in 19 tot 2230 uur. zaterdag 930 tot 16.30 uur. s zondaes gesloten RE. Leeszaal et» Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur.: „La Francaise et Tamour". Monopole, 1 uur Cs zondags 2 en 4.15 uur): „De zoon van de Sheik"; 7 en 9.15 uur; „Buiten de wet". Oecum. Vesper Op zondag 3 september zal er in de Oud-Katholieke kerk aan de Dam 28 een oecumenische vesperdienst worden gehouden. Liturg is de oud- katholieke pastoor C. P. v. d. Berg, predikant ds. D. J. Smids. herv. pre dikant. De dienst vangt aan om 19, uur. KERKDIENSTEN Ned, Herv. Ceref. Evang, Vredeskcrk S en 10.45 uur ds. Zijlstra (Vlaardingent. Lutherse kerk 4 u. ds. L. Vroezindewey (Delft). EvaiiK- Luth. Gemeente, 10 uur ds. S. G. v. d. Knagen. Lnthersekerk. Zaterdagavond 7.30 u. Occum. Avondgebed. Ned. Pret. Bond, Westvest 42 1050 u. ds. J. G Jacobs (Vr|jz, Herv. Den Haag). Oud-Kath, kerk Dam 28 10 uur H- Mls. Baptisten gemeente Lange Haven 59 10 uur en 7 uur ds. R. Rethng. Leger des Hells, Lange Haven 27 10 uur HeJlieingssamenkomst en 7.30 uur Verlosstiurv imenkomst. Gcmt Vertioon- straat 6I» uur Openluchtsamenkomst ol.v. majoor en mevr. M. Souverein. Jehovah's Getuigen, Volksgebouw 6.30 uur wachttorenstudie; onderwerp: „Op zieners voor de vreugde van de kudde". Woensdag 7310 uur üienstvorgadering en theocratische bedlemngsschool. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk: 10 uur ds. D. J. Spaling en 5 uur ds. J, D, Smtós, Bethelkerk: 10 uur ds. A. Hoffman cn 5 uur ds, D. J. Spaling Opstandsngskerk: 10 uur ds. C. v.d. Steen en 7 uur ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk* 9 en 10.45 uur ds. A. J. Krei (Krimpen a.d. Lek) en 7 uur ds- J, G. Jansen, Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis 10 uur Oecumenische Vespers. Liturg pastoor C P. v.d. Berg cn preek ds. J- D. Smids, Ned. Herv. Predikant. Ned. Herv. Gemeente Kethel De Bank: 8 30 uur ds. J, E. L. Brummel- kamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummelkamp en 7 uur ds. G. Spit (Utrecht). Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. W. A, Krijger. De Ark Kethel: 9.30 uur ds. A. Troost (Rotterdam) en 2.30 uur ds, J. Nawijn, Kantine S.CF.: 10 uur ds. E, Ennga ((Den Haag) en 5 uur ds. J, Nawijn. De Goede Haven: 10 uur da. H. M. Dercksen (Chariots) cn 5 uur ds. J. H. Baas (Den Haag). Julianakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds, H. M. Dercksen. (Advertentie IM.) Esso introduceert campagne ter financiering van de installatie Ook u kunt nu een olie- stoofc-installatïe aanschaf fen, zonder dat de kosten meteen moeien worden betaald. Esso Nederland maakt u de financiering bijzonder gemakkelijk door een nieuw systeem van gespreide betalingovcr maximaal vijf jaar. Maak gebruik van deze moge lijkheid; geniet nu reeds de luxe van een comfortabel crwarm dc won ing. OMBOUW, NIEUWBOUW Hel attractieve financierings plan biedt lal van mogelijk heden. Heeft u al centrale verwarming, maar nog geen oliestook? Dc kosten voor overschakeling op dc ideale oliestook-verwarming kunt u over verscheidene jaren ver delen. Beschikt u nog niet over centrale verwarm ing ?De totale aanlcgkosten van pro pere, gemakkelijke en com fortabele centrale oliestook worden voor u gefinancierd! UITVOERIGE GEGEVENS UGOEM VOOR a KLAftX Wilt u meer weten over deze unieke regeling? Zend dan omgaand de coupon in en u ontvangt - gratis en vrijblijvend - de brochures „Modern Comfort" at „Centralc-Oliestook Campagne". Hierin treft u allo bijzonderheden aan over de aanleg van een oliestoofc- instaliatïc (of ombouw van een bestaande centrak verwarming) en de financieringsmogelijkheden. GENIET REEDS NU VAN DE LUXE VAN WORGEN COUPON JLB4 Zend mij omgaand uw brochures „Modem Comfort" en „Centrale-Oliestook Campagne". Naam Adras Pla al s Verstuur deze coupon in een open enveloppe, gefrankeerd met een postzegel van 4 cent, aan ESSO NEDERLAND N.V.. POSTBUS 110, OEN HAAC. VUL DE COUPON VANDAAG NOG IN/ De korfbalcompctitlc staat weer voor de deur en de verenigingen ma ken zich op om zondag de eerste wedstr|fden te gaan spelen. Het vo rig seizoen Is bepaald ongunstig ge weest voor de ScMcdamse clubs. Het degradatiespook heeft ODI en Schie dam lang boven het hoofd gehan gen. ODI heeft er zich eerst In de laatste wedstrijden aan kunnen ont worstelen. Schiedam heeft nog bijna degradatie-wedstrijden moeten spe len, maar door een besluit van hei Hoofdbestuur van de KNKB bleef de plaats behouden en mogen ook de heide andere candldaten. De Spar taan en Venlox, in de 3e klasse blij ven uitkomen. Succes heeft geen voet aan de grond kunnen krijgen en werd teruggewezen naar de Rot terdamse Korfbalbond. De nieuwe tegenstanders voor Schiedam zijn ALO (Den Haag), Gymnasiasten (Den Haag), Mors- kwarüer (Leiden) en Tjoba Cs Heer Hendrikskinderen-Zld). Oude tegen standers zijn Daneiden, De Spartaan, DKC. Phoenix en Velox. ODI heeft als nieuwe tegenstan ders DES 2 (Delft), Merwede (Dordt), Oranje Wit (Dordt) en Rotterdam Zuid 2. Oude bekenden zijn Bolnes, KOAG, HKC, DIO en TOP. Hoe beide clubs het zullen ma ken in het nieuwe seizoen valt moei lijk te voorspellen. Voor Succes, dat in 1962 25 jaar bestaat, Is het zaak bet verloren ter rein te herwinnen, maar eeuvoudig zal dat met zijn. De nieuwe tegen standers zijn Charlois 2, HPV, OZCR 3, De Overkanters 2, Sperwers 5, Velox 2 en De Zwaluwen. Als eerste wedstrijden zijn voor zaterdag en zondag vastgesteld Oran je Wit-ODI, De Zwaluwen-Succes, ODI 2-Blauw Wit 2, Schiedam 2- De Spartaan 3, Het Zuiden 6-Succes 2, aspiranten Sperwers b-Schiedam a en Schiedam b-Hillegersberg c. De KNKB-competitie gaat op 1.0 september van start, zodat Schie dam zich nog een weekje mag voor bereiden. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Swam- merdamsingel 43. tel. 6 S6 90: G. in 't Veld, W. de Zijgerlaan 23, telefoon 6 85 99; P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, teL 66004. Geopend ir apotheek Evers, Lan- geHaven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Autorijschool KOWI Warande 210 B Telefoon 6 2873 SCHIEDAM Luxe verhuur zonder chauffeur Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als msuw terug tiei goedkoop ste adres: DUK Groenendal IA (Broersveldpadi telefoon 6 10 28 (na 18 uui telefoon 6 e/89) Ledikanten hutledi kanten, kampeeroedden enz Kom eens praten. Permanent wave flelene permanent met toe stel bet beste wat er is compleet 5—4 stroomloos 50 Op vertoon van deze advertentie rb— korting1 Dames- en hetenkapsalon .Hélène'Rembrand liaan 22 telefoon 6 71 70. Fotografie Kolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten £Uma Foto K. van Vuuren Hoogstraat 105. Voor pasfoto? naar K van Vuuren. Hoogstraat 106. te lefoon 6 67 20. Id één dag gereed. Huisdieren Jong zindelijk poesje, zwart met witte voetjes. Gratis af te halen. De Wildestraat 63, I—Meubelen en huisraad Bankstellen, de nieuwste modellen, niet duur. Komt binnen, komt zien bij Plate, Grote Markt 1921, Schie dam, tel. 6 77 62. Gemeentelijke Nijverheidsavondschool MGR. NOLENSLAAN 3 TEL 6 78 S3 SCHIEDAM Inschrijving van nieuwe leerlingen Ook van 9—12 en van 2—5 uur tot 15 sept. OPLEIDINGEN voor: Kursus A. 3-jarige opleiding (Diverse vakrichtin gen). Vooropleiding: Lagere School, Kursus B. 2-jarige opleiding (Diverse vakrichtin gen). Vooropleiding: Technische School. Diploma NJjheidsavondsehool Kursus A. «ïdsplrant-monteur, hulpmonteur, mon teur. radiübulpmonlwr, radiomonteur NJt.G.. radio-reparateur, radlo-dctajihandeiaar, televisie-detailhandelaar. elektronica- hulpmonteur. elektronfcamonteur. Ook voor UX..Q, B- en K.B.S,-gediplomeer den. hulpmonteur, 2c cn Je monteur (ben- zlnel. leerling, gezel en diploma vakbe kwaamheid vestigingswet. Elektrisch, lassen. Opleiding N.V.L. Scheepsbouw voor volwassenen, de meuwe kursussen: 1 oktober 1961 Leerlingen, die reeds de vorige kursus bezochten, moeten zlcll opnieuw laten inschrijven. Verplicht inschrijfgeld 5.'dat dlrekt bij de inschrijving moet worden betaald, komt In mindering van de schoolgeld- aanslag. Degene, die in het bezit is van een geldige leerovereenkomst, is vrijgesteld van dc betaling van schoolgeld. Deze leerover eenkomst moet bij de aangifte worden getoond. Kursus V.E.V. Kursus V.E.V. Kureus V.A.M. Kursus Schilderen Kursus Kursus Aanvang SCHIEDAMSE MUZIEKSCHOOL Lange Haven 103 Dir. J. Hillen Telefoon. 69680 INSCHRIJVING voor de nieuwe cursus 1961/62, dagelijks van 9-22J0 en van 2-4.30 uur. A.VJU.O. (Volksmuziekschool onderwijs) voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in verschillende wijken van de stad. Aarw. 1 okt. Instrumentale lessen t.w. viool, cello, piano, gitaar, mandoline, blokfluit, dwars fluit, klarinet, trompet, zang, harmonium, accordeon, hobo, trombone etc. Balletklasse voor kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen. Kind err Itmlek leeftijd 5 en 6 jaar. lOO JAAR yj techniek Van Rietschoten Houwens' N.V. Westzeedijk 469479 Rotterdam vraagt voor haar hoofdadministraüc een die na een korte inwerkperiodc in staat is zelfstandig speciale werkzaamheden le verrichten. Leeftijdsgrenzen 23 tot 28 jaar; Goede salariëring; Vijfdaagse werkweek; Toekomstmogelijkheden aanwezig. Sollicitatiebrieven worden gaarne inge wacht aan bovengenoemd adres. VAN RIETSCHOTEN HOUWENS' ROTTERDAM N.V. lOO JAAR TECHNIEK J Van Rietschoten Houwens' N.V. WestzcedijJc 460—479 - Rotterdam 1 heeft ptaatsingsmogelijktieid voor enige (moderne talen) voor het verrichten van gevarieerde werkzaamheden voor bepaalde afdelingen. voor ervaren dictafoon-, resp. steno-typistes zeer goede sala riëring; vijfdaagse werkweek; prettige, moderne werkaecomo- datie. Sollicitatiebrieven worden gaarne inge wacht aan bovengenoemd adres. VAN RIETSCHOTEN HOUWENS' N.V. 1 ROTTERDAM I GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Politie-adrmnistratie kunnen binnenkort enige vrouwelijke krachten worden geplaatst in de rang van Bezoldiging zal geschieden naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Vereist is het bezit van een diploma typen, terwijl het bezit van een UX.O.-dïploma tot aanbeveling zal strekken. Eigenhandig geschreven sollicitaties gericht aan de Heer Burgemeester van Schiedam, dienen vóór 9 september 1961 te worden ingezonden aan de heer Commissaris van Bolitie, Hoofdbureau, L. Nieuw- straat 55 te Schiedam. Gevraagd voor spoedige indiensttreding: voor de debiteuren.administratie, niet jonger dan 17 jaar; voor dc loon-administratie, niet jonger dan 20 jaar. ^Sollicitaties aan N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstof- fabriek, Havenstr. 19, tel. 6 90 61, Schiedam. bi/ onze adverteerders """"nootIeders wms-vom ieders bews Eenvoudig truitje, vestje0,75 opgemaakt, maar volledig chemisch gereinigd. Zelf even brengen en balen. COMPLEET Volledigehemiscb reinigen metapprêt, prima opmaak. SUPER Uitgebreide luxe-behandeling, tnotecht, met apprêe. met gratis piastïc hoes en hanger. I Prettig-m'euuf gevoel door feilloos En 't kost maat -weinig 1 SCHIEDAM: Broersvest 127 - Tel. 6 68 77 - Tel. adres Vlaardingen (01898) 23 76 wassen - stomen - verven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1