ai Italiaanse dames pullovers 19 w u t Gevarieerde demonstraties op Sportdag van de N.K.S. SERVICE met daverende overwinning Schiedamse teams zijn goed gestart HONKBAL „Schiedam sluit competitie PPSC wint van het fors spelende SNS longen valt van kerkdak VAN IERLAND i n. BU STRALEND MOOI WEER Opening door wethouder mr. Van Kinderen iHQW herfst 1961 Inbraak in De Brandaris Blinde hond uit haven gehaald Aanrijding in de mist Trampassagier, bij uitspringen, gooit verkeerszuil omver voor ZATERDAGVOETBAL Af delings-voe tbal DHS wint het Zaanlandia- toernooi Bromfietser rijdt door winkeldeur Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koeriersters goed* II ifl f in bouclé, mohair en, lamswol Maandag 4 september 1961 sie Ma Hm. aur. 12.45 «Ws. tloi, ner- aui, chta 2D.H nuz inti- sven Lder ïoeg ilok- cp aven nen- ^die 'nog cjiil- 'le« nne- >aar- do Iing- geen ezer id te om- ge- .ver- ssin- aaïs- hun kan ;v;:n op- eer- ëfing ver ziek -kan het ■dat, dag il ik, lilcn «der aan alies ellen men. maar inde» dat d dfe moe- na u- trui, suing .een ende, 'arm nden Ca ll ik. i ze. it de Ze k en rt en hield oor.) had, at te üjdig iets I vol t en ik: its te i te- rouw ding- Begunstigd door het goede weer hebben de Schiedamse sportvereni gingen aangesloten bij de afdeling Schiedam van dc Nederlandse Ka tholieke Sportbond 'n geslaagd sport weekeinde gehouden waarbij is ge demonstreerd de verbondenheid van de r.k- sportverenigingen en tevens is getoond welke sporten worden be oefend, Het rijk gevarieerde pro gramma begon zaterdagmiddag op de nieuwa tennisbanen van „Los Advertentie LM.) Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een zeld zame partij monsterstukken, coupons cn halve stukken exclu sieve damesstoffen, van een internationaal bekende wollen stoffenfabrlek. Zuiver wollen stoffen van dit najaar,pracht kwaliteiten Japon-, rok- en tail leerstoffen. De meest modieuse dubbel- brede stoffen, w.o. serge, bou clé, mohair, ruiutof en vele andere fantasie-stoffen uit de series van 9.95 tot 12.95 koopt U nu door elkaar per nieter voor nog géén vijf gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be- glnc de verkoop van deze zuiver wollen stoffen, voor een prijs die U nooit voor mogelijk had .gehouden, nu per meter voor Bigotes" waar leden van Los Bigotes demonstraties tennis hebben gege ven. Vooraf was de vlag gehesen door wethouder mr. M. J. M. van Kinderen die in zijn speech de waar de van goede sportbeoefening be langrijke achtte voor de vorming van de mens. Hij wees op de taak die het ge meentebestuur voor de sport heeft. Er dienen goede velden te zijn, die echter ook kostbaar zijn. Daarom hoopte de heer Van Kinderen dat de functionarissen van de clubs bij de pedagogische waarde van de sport ook aandacht zullen schenken aan het goede gebruik van de vel den en accommodaties. In het Sportfondsenbad kwamen de vele sportslieden zaterdagavond bijeen. Daar had Start een omvang rijk er-, aantrekkelijk programma georganiseerd. De leden van Start ïebben tevens buiten mededinging n de estafette gezwommen. Zesmaal ^5 meter dienden de groepen van de sportverenigingen te zwemmen. Het waren de tennissers van Los Bi gotes die de eerste plaats verover- j den, gevolgd door de zes zwemmers van de voetbalvereniging Excelsi or *20. Als derde plaatsten zich de gymnasten van Excelsior. De groep van DZV liet fraai kunstzwemmen zien. Met dit programma is DZV j onlangs nog in Spanje opgetreden. De Schiedamse Reddings Brigade liet zien dat het mogelijk is dat iemand acht minuten lang onder water blijft i in een auto. Daarvoor werden perso- nen in een grote kist, die als auto j fungeerde, in het bad gelaten. Na acht minuten werden de drenkelin- gen bevrijd. Herman Bouwman liet met een collega fraaie kunstjes ko misch springen en acrobatiek zien. De water poloteams van Gouwe uit Waddinxveen en SVH uit Rotterdam hebben met een demonstratiewed- strijd aan het programma bijgedra gen. Met een H.Mis, die door de leden van dc sportclubs gezamenlijk is bij-1 gewoond, begon de zondag. Daarna j zijn op de terreinen van Excelsi- or'20 m Thurlede sportwedstrijden gehouden, "ooratter Fr. Bakker van Excelsior'20 heeft de vele belangstel- lenden welkom geheten. Na een vlag- genparade waarbij de deelnemers j de vlaggen van de aangesloten clubs I droegen heeft UVG een handbahved- 1 Strijd tegen het Rotterdamse Activi- i tas gespeeld. De hockeyclub Spirit heeft een wedstrijd gespeeld tegen stadgenoot Asvion. De bezoekers hadden bij de J rust een 02 voorsprong. P. van Al phen scoorde daarna voor Spirit, il2>. De voorzitter van Spirit de heer W. Koevermans heeft tijdens de ontmoeting een toelichting gegeven. Besloten werd met een voetbalwed- Door de yymnastiekverExcelsior is, als onderdeel van de Sportdag van de N.K.S. op het eigen terrein in het Sportpark Thurlede, een fraaie gymnastiek-demonstratie ge geven, waarvan hier een beeld. strijd van Excelsior'20 tegen het Delftse DHL. De bezoekers hadden bij de rust een 0.—1 voorsprong. Theo Bierhuizen scoorde voor de zwartwitter, in de tweede helft, maar de winst ging naar DHL dat nog tweemaal raak schoot. (1—3). De duizend toeschouwers zagen in de pauzes zes van de wedstrijden goede gymnastiekdemonstratic van de gym nastiekvereniging Excelsior. Zo maakten driehonderd meisjes met een massale vrije oefening een goede Indruk. Zondagavond zyn de sportslieden in de kantine van de Schiedamse Cartunnagefabriek bijeengekomen voor het sporthal dat dit sportweek- einde besloten heeft. Lcaen van de twee aangesloten tafeltennisvereni gingen RAP uit Kethei en Service hebben daarbij als Intermezzi dc mo gelijkheden van hun sport gedemon streerd. fA(0 t-rterfte f.M.J Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen b# ongeval: G.G. en GJX, Tumlaan SO, telefoon 6 9290. Fohtie-alarmnummer: 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16-30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16-30 uur, donderdag 930 tot 1230 uur. vrudag 93Q tot 1630 cn 19 tot 22.ro uur. zaterdag 930 tot 16.3U uut zondags gefloten R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 U)t J7 er, 19 tot 21 uui, donderdag 10 tot 17 iur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tol 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. ..La Fran- <;aise et l'amour'. Moncpole, 2 uur ..De zoon van dc Sheik"; 7 en 9.15 uur: „Buiten de wet". Na vreemde achtervolging Zaterdagavond omstreeks kwart voor elf is de 15-jarige jongen K. S. A. Z. van het dak van de Grote Kerk gevallen van een hoogte van zeven meter. Merkwaardig genoeg is hq bij die val niet ernstig gewond geraakt. Wel klaagde hij over p|jn aan zijn linkerarm en in de borst en is toen in het Gemeentezieken huis opgenomen. Overigens een vreemd geval. De jongen Z. was met zijn even oude vriend A. V. in Bad Groenoord aan het vechten geweest met de negen tienjarige A. B.» welke vete ook daarna buiten het zwembad is voort gezet De oudere jongen heeft de twee jongeren steeds achterna ge- zelen totdat Z. en V. die in de buurt van dc Grote Kerk wonen, via het kostershuis op het hoge dak van de Grote Kerk zijn geklommen. Daarheen heeft B, de strijd niet ver plaatst, maar daar hij in de buurt van dc kerk bleef rondlopen durf den de jongens er niet meer af. Zij hebben 2 uur op het dak gezeten. Toen klom Z. naar het dak van het aan de kerk vastge bouwde Waagge bouw en probeerde langs de regen pijp naar beneden te komen. Daarbij is hij van zeven meter hoogte ge vallen, hij bleef bewusteloos liggen, maar bij onderzoek bleken de ver wondingen toch wel mee te vallen. In de toen volgende verwarring heb ben zowel V. als de achtervolger B. kans gezien weg te komen. In het tankstation De Brandaris aan de Rotterdamsedijk is in de nacht ven zaterdag op zondag ingebroken. Door het vernielen van een ruit van de deur is men in het grotendeels glazen gebouwtje binnen gekomen. Men heeft nog de lade van het bu reau doorzocht, maar er wordt niets vermist. Zaterdagmorgen hebben politie agenten een witte keeshond uit de Lange Haven gehaald die daar hulpe loos rondzwom. Het dier, dat blind bleek te zijn is te voren ook in de Nieuwe Haven gevallen. Daar de eigenaar onbekend is, is de hond naar het Dierentehuis gebracht. Vrijdagmorgen 8 september zal om 9 uur de eerste paal worden geslagen voor de uitbreiding en verbouwing van de Technische School aan do Mgr. Nolensiaan 3, Gerzon toont cfe top-ereoties ven beroemde couturiers f Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de modeshow op donderdag 14 september a.s. in ons gebouw K. Hoogstraat 30, Rotterdam. Aanvang: 2.15 uur. Entrécf 5.- Incl. thé-complet. Telefonisch plaatsbespreken BEL 116340 Zondagmorgen om kwart voor vijl is de heer A. V. d. K. uit Delft in zijn auto met een hevige klap tegen een bestelauto van een postorderbedrijf gereden, die in de Lange Nieuwstraat in de buurt van het hoofdbureau van politie langs de kant van de weg stond. De heer Van der K., die uil dc mond bloedde cn over hevige pijn in het onderlichaam klaagde is door agenten naar het bureau gebracht en later naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Hij vertelde nog 'door de dichte mist dc stilstaande auto te laat opge merkt te hebben. De auto van de heer Van der K. werd aan de voor zijde zwaar on de bestelauto licht be schadigd. Zondagmorgen omstreeks half ne- punten toe in de zesde inning. De gen is een passagier, do heer P. B Hagenaars kwamen tweemaal over uit dc nog rijdende tmin gesprongen de vijfhoek in de zevende inning, toen deze op de Rotfn nasedijk ter Schiedam echter zesmaal en daarna Esperanto-agendo Merkredon, la (Jan de Septembro Klubvespcro Konversacia vcspero ce kdo H. Lolsch Sr.» Lekstraat 100 b. Vi scias la adreson do vcnu vi es- tos bonvenaj. (Advertentie l.M.) VOOR UW AANKOOP afgeregeld'. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies, NA UW AANKOOP Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust,atelier. LIJNBAAN SO Met een gemakkelijke 277 over winning op een onvolledig Tjikalong 2 heeft Schiedam voorlopig de honk- balcompctiue besloten. De Schiedam se zege heeft tot gevolg dat voor het eerst in de Schiedamse honkbal ge schiedenis de septemberweekeinden spannende en beslissende honkbal- wedstrijden zullen brengen. Schie dam Is namelijk naast ADO 2 op de eerste plaats m 3 B geëindigd. Zater dag zal nu een beslissingswedstrijd om het kampioenschap worden ge speeld cn de kampioen mag gaan deelnemen aan promotiewedstrijden. Het was zaterdag overigens een be langrijke honkbalmiddag op het ter rein van de s.v. en h.v. „Schiedam" want tevens is er dc wedstrijd Schie dam 2SVV 2 gespeeld, die in een spannende en emotionele eindfase tenslotte met 67 door de SVV-ers werd gewonnen. Dit was de le derby in de promotiewedstrijden tussen de ze 2 stadgenoten. Zaterdag wordt ge speeld SVV 2Schiedam 2. Schiedain-Tjikaloiig 2 27-7 Na het promoüeduel tussen de re serveteams van Schiedam en SW bleek zaterdagavond plots de span ning verdwenen. De vele honderden toeschouwers zagen hoe Schiedam de laatste verplichte innings speelde voor het afwerken van de competitie. De Haagse Sunnamers kwamen met zeven man naar Harga. Zij konden Schiedam dan ook niet afhouden van de eerste plaats. De Schiedamse slag mannen grepen de winst reeds in het begin. Al roffelend sloegen de stad genoten in dc eerste inning acht pun ten bij elkaar, m de tweede inning werden daar nog zeven punten aan toegevoegd. Wel mocht Tjikalong 2 t punten scoren in de vierde inning, j maar Schiedam braeht de stand op 16—2. In de vijfde en zesde inning j scoorde Tjikalong telkens een punt. Sduedams overmacht voegde vier slag van Wim Reygcrsberg lot 57. Jan van der Kooy opende met een honkslag, hij werd ingeslagen door Piet Gommel (6—7) en daarna kwam Jan Reynierse op de honken maar de tik van De Graaf werd uitgevangen. In een heftig duel kwamen beide In de laGCMFWeYtwechce teams dicht bij de winst. In de laatste slagbeurt ging Schie dam bijna voorbij SW, Wel sneuvel de Gerard Kok met een honkslag recht naar de handen van de eerste- honkman. maar de honken waren voor Harry van dec Vaart. De verre klap van Jan van der Kooy werd echter geen winst, maar het werd de beslissende vangbal. Werpersresultaten: Wim Reygcrs berg (SVV2) 7 x 3-sïag, 4 x 4-wijd en tien honkslagen tegen; Jan Ose- phrns en Jan Reynierse (Schiedam) 13 x 3-slag, 6 x 4-wijd en 7 honksla gen tegen. ROTTERDAM Op overtuigende wijze heeft DHS zondag in Zaandam haar kracht ge toond, De geel-zwarten hebben goede contacten met Zaanlandia in Zaan dam. Zondag waren de Schiedam mers te gast als deelnemers aan het toernooi dat Zaanlandia had georga niseerd. De stadgenoten wonnen alle wedstrijden. Zij kwamen in het be zit van de grote wisselbeker. tevens was er voor elke speler van het team een herinneringsbekertje. Vrolijk zijn de Schiedammers daarna met de tou ringcar door Noord- en Zuid-Holland gereden als afsluiting van een ge noeglijk uitstapje. Het team van DHS kwam zondag morgen eerst tegen Zaanlandia in het veld. De geel-zwarten wonnen met 20. Daarna werd Assendelft met 53 geslagen en tenslotte kwam DHS met doelpunten van Piet Collé en W. Zeeman tegen De Eland uil Amsterdam (2--1) in bet bezit van de eerste prijs. Het tweede elftal van DHS sloeg al even overtuigend met 50 het reserve-team van Zaanlan dia. Op succesvolle wyze zü" de clubs in de afdeling Rotterdam van de KNVB aan de competitie begonnen. Slechts Schiedam stelde teleur, maar de ex-vierdeklassers kwamen dan ook tegen bet sterke Saturn us in het veld. Dc Rotterdammers wonnen met 35. Schiedamse Boys debuteerde voortreffelijk in de tweede klasse met een 5Ozege op STOD. Ook Wil ton Fyenoord herstelt zich weer. Dit maal werd Radio met 41 geslagen. SVDPW bleef met 4—3 de baas over Puttershoek. SVDPV-Putterslioek 4-3 Voor rust had SVDPW een ruim overwicht. Reeds na een kwartier hadden de Schiedammers een 3—0 voorsprong dankzij doelpunten van Van der Vtist, Van Dijk en Vos. Hier na daalde het tempo en Puttershoek kon tweemaal scoren. Na rust bracht Puttershoek de stand op 3—3. Even werd er daarna heel fel om de winst gestreden. Bet was Van Gerven die SVDPW naar de zege schoot en daarna behield SVDPW weer de meerderheid. Scliiedam-Satimius 3-5 Toen doelman Bogaard in de vier de minuut naast een hoekschop greep sloeg spil Jansen de bal uit doel. De Rotterdammers schoten de strafschop in. Drie minuten later scoorden de Rotterdammers nogmaals. Bij ver meend buitenspel kwam Saturnus op 0—3 in de 25e minuut. Twee minuten later kwam Schiedam uit een door braak voor het doel van Saturnus. Jan van Naamen schoot hard in. de bal werd gestopt maar Nico Huet schoot raak. Vijf minuten voor rust verhoogde de linksbuiten van Satur nus de voorsprong. In de tiende mi nuut na rust schoot Harry Oosthoek uit een goed genomen hoekschop van Huet de tweede Schiedamse treffer in. Twaalf minuten voor het einde kwamen de Rotterdammers op 2—5 maar Schiedam verzette zich goed. Het was Jan van Naamen die uit een vrije trap resoluut ingeknaldc. (3—5). m WFRadio 41 Tegen. Radio, dat met tien man verseheen, had Wilton Fyenoord geen moeite. De bezoekers speelden dan ook defensief. In, de vijftiende mi nuut opende Van der Rijke de score. Tien minuten later kopte de debutant Dc Winter uit een voorzet van rechts in. Uit een fout van de Schiedam se achterhoede werd het na rust 21. Groenheide liep vanuit de uittrap naar het Rotterdamse doel. «3—H. Even voor tijd kreeg WF een serie hoekschoppen te nemen en eerst bij de laatste aanval schoot H, van der Reyken raak. (4—1). Sehicd. Boj's-SIOD 5-0 Reeds in de derde minuut schoot Jongeneel in handen van de doel man. Feyen kreeg ook een kans en even laler kwam Boncfaas in het doelgebied. Het was echter Van Boe- kom die in de zestiende minuut raak schoot. Zeven minuten later had de rechtsbuiten Bonefaas een aarzeling van de verdediging afgestraft. Twee minuten voor rust verhoogde Bone faas de voorsprong. In de vijfde minuut van de tweede helft was het linksbuiten Bonte die de score ver hoogde. Toen vonden de Boys het hoogte van de Nieu^ "Uthenesser- straat ïoed. De heer li. kwam tegen een verkeerszuil terecht die van min der sterke constructie bleek ie zijn dan hij zelf. De zuil werd nl. omver geworpen en ernstig beschadigd, ter wijl de onvoorzichtige trampassngiei niets mankeerde. Toon de 16-jnrige bromfietsrijder D. v. d. H. zondagmiddag omstreeks 2.20 uur van de Korte Dam de Hoog straat wilde inslaan, knapte dc kabel van zijn rem. waarop de bromfiets mot berijder door dc glazen deur van de winkel van dc heer A A. M. dc G. heenreed. De ruit in de deur ging in splinters maar de bromfietsrijder liep geen verwondingen op. Geboren: Hcndrika P. M., d. v. HL P. M. den Herder en A. M. Droog; Yvette D., d, v. J Arenz on T. K. Rozendal; Gerardus W„ z. v. F. A. Leenderts en A. C. P. Westdijk; Ni- colette, d. v» H. Zwart en A. J, Tijs- sen; Frederik C., z. v, L. Klerks en M. F. Ton; Wilhelmus D. J.. z. v. J. M, H. Verstraeten en M. C. C. Rom- mers. Gehuwd: J. J. Versluijs, 47 jr. en J. Bakker. 43 jr. Overleden: P. Psihas, 28 jr. wei voldoende. Vijf minuten later schoot linksbinnen Jongeneel nog raak. Daarna onstonden er wat aan vallen op het Schiedamse doel waar bij een strafschop tot driemaal toe gemist werd. Ursus-SMV 0-1 In een harde wedstrijd heeft Ur- sus nogal ongelukkig verloren. De eerste competitiewedstrijd eindigde bovendien zeer onaangenaam voor degradant Ursus omdat middenvoor Jo van der Pol drie minuten voor het einde met een gescheurde knie schijf naar het ziekenhuis moest wor de vervoerd. In deze strijd kregen beide teams gelijke kansen. Toen ie der zich al met het gelijke spel had verzoend kon dc middenvoor van de bezoekers vijf minuten voor tijd een fout van de Schiedamse verdediging afstraffen. (0—J). scoorde Schiedam nog eenmaal waar na met de score van een punt voor de gasten besloten werd. Jo Tette- laar en Wou Van der Haven waren met ieder drie honkslagen de beste hitters. Werpersresultalen: Nahar (Tjika long) 4 x 3-slag, 7 x 4-wijd en 19 honkslagen tegen; Van Naamen en Kempen (Schiedam) 9 x 3-siag, 3 x 4-wijd en 7 honkslagen tegen. Schiedam 2-SVV 2 67 Toon Goetgeluk en Verhoecks met vier-wijd op de honken gekomen, kwamen over de kussens mede door het zwakke aangooien van dc Schle- dam-ploeg. Op een stootslag van Lou van Gerven kon Goetgeluk eerst sco ren, daarna plaaisie Koos Heyne- mans een stootslag waardoor Ver hoecks SVV naar 02 bracht. Robbie van der Gang plaatste voor SW nog wel een honkslag. maar 't was Schiedam dat in de tweede in ning op 22 kwam toen Jan Reynier se na een honkslag binnengesïagen werd door Joop Lupker, Het trage reageren van de zwartwitten kostte drie tegenpunten in de derde inning. Toen joeg Lou van der Hamer een formidabele Iweehonkslag naar de bosschages zodat Van Gerven en Hey- nemans de stand op 2—5 brachten, Dat inspireerde Schiedam tot meer verweer. De Graaf buitte een fout van SVV's eerstehonkman uit. De tik van Joop Lupker werd goed voor de stand 3—5. Dick Molenaar kon in de vijfde inning op een mooie tweehonksiag van Piet Gommel sco ren. Het werd 55 toen pinchhitter Gerard Kok na vier-wijd op 't twee de honk gekomen door Harry van der Vaart werd thuisgeslagen. Sensatie ontstond in deze crïtieke eindfase waarbij het breken van een slaghout bij een formidabele klap van een SVV'er (met de honken vol) een puntenregen voorkwam. Huib Kooy lanceerde als vanouds 'n honk slag, en dat bracht SVV met een honkslag van Manus Lange op een De clubs in hel zaterdagvoetbal zijn met weinig winst de competitie be gonnen, maar de verrichtingen van de teams zjjn zu goed geweest dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Het jonge PPSC won zelfs vrij gemakkelijk van SNS, maar de eilandbewoners speel den zo ruw dat een aantal Schiedam mers geblesseerd raakte. GSS heeft het team danig verjongd, liet gevolg was dan ook dat de tegenstander WIA raet enkele flitsende aanval len van de Schiedamse weifelingen gebruik kon maken. Toen GSS zich had hersteld bleek winst niet meer mogelijk. HBSS speelde een nefen- edstrijd tegen Unicum. PPSC-SNS 3-1 PPSC startte met vlotte combina- ties. SNS stelde daar slechts een aan vallen met schoten over dc lengte van het veld tegenover. Spil Teeuw en zijn secundanten hadden goede vat op deze tactiek. Na goed aangeven kon de snelle rechtsbuiten Roel Ravens uit een voorzet van Piet van Veen in de vijftiende minuut scoren. Vier mi nuten later trof de gevaarlijke Ravens weer doel. SNS meende dat er op een andere wijze moest worden gespeeld. Fors werd op de man. gespeeld waar door SNS in de 33e minuut de kans kreeg te scoren. De middenvoor liep de baL in doel. Drie minuten voorrust glipte Piet van Veen succesvol langs de verdediging. (31). De gebles seerde Van Veen moest vervangen worden door Kaptein. SNS vloerde ook middenvoor Loutje Meulstee en alsof het nog met genoeg was trapte een achterspeler Roei Ravens zo grof onderuit dat hij gewond van het veld moest worden gedragen. PPSC hield zich daarna op afstand van het ge weld. GSS-WIA 5-2 Het verjongde Schiedamse team mist nog homogeniteit en dat heeft GSS ditmaal de winst gekost. Het doel van WIA is vrijwel voortdurend belaagd, Uit een doorloopbal van Zandbergen scoorde Wijdeman, Er was echter hands gemaakt en Zandbergen schoot de strafschop in. De wedstrijd was nog geen twee minuten oud of WIA had uit de middenbal al gelijk ge maakt. GSS leok even aangeslagen, de Schiedamse defensie weifelde en het was 12 in de tiende minuut, drie minuten later 13 en tien minuten daarna 14. Wei herstelde GSS zich. Het techisch sterkere Gustoteam kreeg uit een voorzet van Immerzcel het tweede doelpunt van Zandber gen. De middenvoor bracht de stand vlak voor rust op 25. In de tweede helft kregen Prins en Zandbergen, ve le kansen. Rechtsbuiten werd Weber en Immerzeel versterkte de Schie damse defensie, maar uit het Schie damse overwicht ontstonden geen doelpunten. HBSS-Unicum 4-7 In dit oefenduel toonde Unicum zich de sterkste. Rechtsbuiten Bert van Veen opende de score in de elfde minuut. Toen Van Walsum verkeerd ingreep scoorde middenvoor Bijl vijf mm. later de gelijkmaker. Unicum bedreigde vergeefs de Schiedamse veste. Het was middenvoor Putters, die alleen doorgebroken, er in de 39e minuut 2—1 van maakte, Chris Schef- fers bracht de stand op 31 na rust. Het was De Heer die ui* een straf schop de achterstand verkleinde- Uni cum maakte gelijk door De Waal en daarna gaf Van Veen het felle HBSS weer de voorsprong. Drie minuten later echter had De Heer Unicum weer naar HBSS geschoten en dezelfde speler scoorde in 34e. 38e en 43e minuut nogmaals. Rechtsbuiten Van Veen schoot voor HBSS nog eenmaal in honden van de doelman. Op de Bu3s Rallotsïngel ter hoogte van de Bellstraat is zondag de 8- jarige jongen B. de P. die op een fiets reed, door een bromfietser aan gereden en met een lichte hersen schudding naar de Dr. Noletstichting overgebracht. De jongen had teveel links gereden en ook zonder waarschuwen links afï geslagen. a rtifo rt meubelen» WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Te koop aangeboden Naar school met een goede vulpen. Reeds vanaf 3.50 met gouden pen en garantie Ook voorradig o.a Parker. Lamy, Osmia. Balpennen, div. prijzen, ook 3 en i kleu ren, bij boek- en kantoor boekhandel Modern, Boer- haaveiaan 124 telet 6 84 15, Alles voor de school: Agen da's, schriften (bij tien stuks 1 gratis), kaltpapier linia len, driehoeken, pakers (do zen) bij boek- cn kantoor boekhandel. Modern, Boer- haavelaan 124 telef. 6 8415. Alles voor de school: Etui's, kleurpotloden, (oa. Caran. d'Ache), verfdozen «.Talena Gimborn), losbladige ringcahiers. woordenboekjes enz., bij boek- en kantoor- Boekhandel Modern, Boer. haavelaan 124. telef. 6 84 15. uw kleine advertentie wordt gelezen tn deze koltmrren met dezelfde aandacht als u deze idvenentie las Meubelen en huisraad Slaapkamer, ledikant en. bed, 140 breed, nieuw voor Schie dam. Heerlijk breed slapen bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam, telefoon 6 77 62. rnBHi B IMf fit SS» ?!ii!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1