Sportpark Harga is met twee velden uitgebreid Drie man te water: wagen schoot los Welkome reserve W.F.-handbal-teams boeken successen Korfballers hadden geen goede start 3 AGENDA IERLAND Filiaalchef J. v. Buur en 25 jaar bij Goöp. DES Pèek&Cloppenburg Arbeider redde collega SCHIEDAM DANSSCHOOL WESTHUIS Koeriersters Het natte weer werkte gunstig Bijeenkomst van Chr. Onderwijs EHBO-cursussen beginnen weer Gewond bij het slippen Wie heeft iets verloren romen Orgelconcert in Oud-Katli. Kerk Sportdag van Martinit Ruilbeurs van Verzamelaar Bromfietser door auto aangereden Schaap doodgebeten Gebroken as Bevolkingsloop in Schiedam DRZ speelde in Strijen Elektrische stroom oorzaak dood van Griekse machinist Lezing Acjua Fauna EHBO-Kethel wint een prijs Voetballer kreeg steen tegen hoofd Geeststroom in takels van twee bokken Burgerlijke Stand inschrijving nieuwe leerlingen ACCURATE JONGEDAME 51 ka- tent end nert tijd een (ne pen op rtt- teel lal- tün ndt en >ort van op tikt end lan, and cost lot- de dt lijk lyfc be- 2071 M- toe- Of nde com ten. dot op och ben fase idr- am- ikn ve- tsen eeli Nu nog lan, Zit, tigt uit uan ■rfct lifc- car nog ge lijk ne ep- ier- ant het ft int lk de, icd :ht ■0" iet ijk M al» 111- Pinsdag 5 september 1961 Onopgemerkt voor dc vele sport liefhebbers In Schiedam zijn vorige <«reek reeds twee voetbalvelden In het uitbreidingsplan voor Sportpark „Harga" gereed gekomen. Het gun- gtjge weer, het moderne materieel en last hut not least dc activiteit van de Gem, Plantsoenendienst en de aannemer dragen er toe bij dat de aanleg van het sportpark snel vor dert. Toch zullen de gereedgekomen velden nog niet direct in gebruik worden genomen. Zolang de terrei nen niet nodig zijn, kunnen de gras matte» gelegenheid krijgen aan kracht te winnen. Voor de Gemeen telijke Sportraad is het echter een grote geruststelling dat nu reeds velden gereed zyn want deze re serve kan nu direct worden gebruikt als ergens velden moeten worden ge offerd. Hierbij wordt gedacht aan mogelijke aanspraken die de instan ties voor de aanleg van de Bene- luxweg kunnen doen gelden. Voor de Schiedammers is van de ontwikkeling van het nieuwe gedeel te in sportpark Harga nog niets te zien. Het enige wat deze week te zien is zal het bezoden van het korfbal- veld bij de Sportparkbrug zijn. Dit werk is de laatste fase van de aan leg van. dit veld. Gedurende enkele weken is hard gewerkt aan de drai nage van dit terrein. Nu de bodem gesteldheid in orde is was het een kwestie van tijd om het gras te leg gen. Hiervoor is een nieuwe metho de gevolgd. Goedkoop is het inzaaien van een terrein, maar dan duurt het vele maanden voordat het veld be speelbaar is. Duurder is het bezoden. Deze methode is gevolgd, maar de zoden zijn gehaald van hét terrein in sportpark Harga dat naast het zandlichaam voor sportpark Harga ligt. Gedurende een lange periode is dit terrein met aandacht verzorgd. Daardoor verkeerde het gras in pri ma conditie. Met een speciale ma chine. een soort tractor met schaar, is daarna de grasmat los gesneden. Hiervoor reed de machine met mes sen over het veld waarbij de schaar ook enkele centimeters bnder de gras mat horizontaal sneed. Zo werden losse matten verkregen, die konden worden, opgerold en die nu op het korfbalveld worden gelegd. Derge lijke grasmatten zijn ook op de twee voetbalvelden gelegd. Wat het korfbalveld betreft kan worden gezegd dat het ook nog wel even ongebruikt zal liggen omdat nog niet bekend is of ODI, dat op de half-verharde parkeerterreinen speelt of Schiedam, dat gebruikmaakt De Ver. tot bevordering van Chr. Onderwijs te Schiedam belegt op woensdagavond 6 september in de benedenzaal van de Opstandingskerk een bijeenkomst voor het personeel van de scholen van de vereniging, met het doel zich te bezinnen op de taak die in het nieuwe cursusjaar wacht. De heer M, Vlasblom van do P.C.O.V. zal spreken over „De vglo- school, de school voor lager econo misch administratief personeel". Voor de Kon, Ned. Ver, Eerste Hulp Bij Ongelukken beginnen de cursussen weer voor het verkrijgen van het Eenheids-diploma. Deze cur sussen die gehouden worden in de bovenzaal van het gebouw West, Mo lenstraat 26, starten voor beginners op maandagavond 18 september van 7.3G tot 9.30 uur en voor gediplo meerden op donderdagavond 21 sep tember van 7.30 tot 9-30 uur. Aan meldingen kunnen geschieden In de zaal op de eerste cursus-avond en verder bij mevr. E. E. Kockx, Dan ge Singelstraat 25 en bij C. J. van Ree- de, Marconistraat 5, Ook inschrijving door werkgevers voor leden van hun personeel is mogelijk. Apotheek Apothekers-nachtdienst: Evers, Lange Haven 81. Bellen b(j ongeval: GG en G.D- Tuiniaan 80, ceiefoon 6 9290 Politie-alarmnummert 6 46 66 Gemeenteltfke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tol 2030 uur, dinsdag 9.30 tot 1620 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9 3Ü tot IS 30 uur, donderdag 9 30 tot 12 30 uur vriidag 9.30 tot 16 30 m 19 tol 22.30 uur. zaterdag 9 30 tot 1630 uur. s zondags gesloten R.K, Leeszaal en Bibliotheek^ Dam j oq; Nog verscholen achter de bosscha ges liggen achter de terreinen van HDVS reeds twee voetbalvelden gereedDankzij het werksysteem in het sportpark konden deze vel den snel worden bezood bij in zaaien zou de bespeelbaarheid eerst over twee jaar mogelijk zijn geweest. van het toekomstige bouwterrein voor iet Haverschmidtbejaardentehuis in het Volkspark, op dit terrein gaat spelen. Voor de twee gereedgekomen vel den zijn reeds enige kandidaten le noemen. Enerzijds ka» SVDPW kan didaat zijn. De club van de Paral lelweg heeft aan het ene terrein aan le öudedijk onvoldoende. Ander zijds kan mogelijk HBSS belangheb bende worden ais de plannen voor de Beneluxweg te hard van stapel lopen. Overigens kunnen de sport velden nog niet worden bereikt om dat de twee velden achter de bos schages hij het veld van Ursus en het hoofd veld van HDVS aansluiten. De wegen zijn echter nog niet aange legd. Momenteel gaan nog slechts vrachtwagens en werktuigen door het hek tussen de velden van SVV en HDVS. Het aanleggen van sportvel den op veengrond is namelijk een lastige kwestie. De bovenlaag van de terreinen moet worden gemengd met zand e.d. Bovendien moet gelijkma tig op diepte worden gespit om onef fenheden door nazakken te voorko men. Van belang is ook dat het peil van de sloten uitstekend is zodat er een goede af- en ontwatering be staat. Het voorbereidende werk om de kwaliteit van de velden zo goed mogelijk te doen zijn, vereist dan ook veel aandacht. Puin en ander hard materiaal wordt in het tra cé voor de toekomstige wegen door het park gelegd. De rode drainbui- zen gaan bij tientallen de grond in. De dragline graaft nu diepe sloten rond do toekomstige velden om de ontwatering in orde te maken. Voor de afvoer van het water zorgen nu de pompen. Overigens hebben de werkers in het polderland achter de sportvel den fn de afgelopen weken niet al leen aandacht geschonken aan de verbetering van de structuur van de grond tussen sportveld Harga en de Vlaardingse grens. In de vakantie weken hebben de werkers ook diver- te oneffenheden in de huldige,sport- velden weggewerkt. Zo was op het hoofd veld van HDVS duidelijk te ien dat cr vroeger een stoot door het terrein heeft gelopen. Lynreclit was een gedeelte van het midden veld verzakt. De snijmachine heeft ïe grasmat boven de verzakking „geschild" en de. werkers hebben le grond weer geëffend. Daarna kon den de repen weer u-orden terugge rold. Nu Is de grasmat fraai egaal en van goede kwaliteit. Dit was alle maal mogeljjk doordat een natte zo mer de groei van het gras en het bewerken van de velden mogelijk heeft gemaakt. De dragline trekt réchte en heel diepe voren door de weilanden tusseyi Schiedams sportvelden en de Vlaardingse grens. Het zijn de eerste scheidslijnendie duidelijk maken waar dc nieuwe sportvel den in het vroegere polderland worden aangelegd. Het afgelopen weekend heeft Wilton Fijenoord met zes handbal teams deelgenomen aan het jubileum- toernooi van de vereniging Actief In Rotterdam. Voor onze stadgenoten was het geen onverdienstelijke dag. Drie eerste prijzen en twee tweede prijzen was de bult waarmee z|j naar Schiedam terugkwamen. Het was vooral het eerste heren- team dat uitblonk bij het spel. In do hoogste klasse van het toernooi werden alle wedstrijden gewonnen. In de eerste wedstrijd tegen Meeu wen kwam W. F. met 14 achter Toen de scooterrijder J.E.H.W gistermiddag omstreeks vijf uur op de Burg. Van Haarenlaan ter hoogte van de Buys De Beerenbroucklaan krachtig moest Temmen, is hij ge slipt en bij de val tegen het wegdek gesmakt. Hij kreeg daarbij een shock. De juist passerende dokter Van der Kuy heeft eerste hulp ver leend, waarna de heer W. door de G. G. en G. D. naar huis is gebracht In de Lange Kerkstraat is om 8.15 uur 's avonds mejuffrouw W. E, met haar bromfiets geslipt en gevallen. Zij kreeg een wond aan enkel en knie en is naar de dr. Noletstichting gebracht voor behandeling. Te bevragen aar» het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 1230 uur en 2—6 uur: trainingsbroek; heren- regonjasje; damesvest. Te bevragen bij de vinders: autostep. v. d Horst, Rubensplein 5b: zonnebril. Fasschier, Kw. Haven 71c; ring met sleutels. Krui. Alb. Thijmstraat 82b; contactsleuteltje. Mak. Bcierlandsestraat 2c: rtamesportemonnee met inhoud. Dhr. Folst. Marconistraat C5; portefeuille met inhoud. J. v. d. Marei. Gasstraat 14: herenportemonnec met inhoud. J. Bc- deaux, Kortlandstraat 30a; weekendtas met inhoud. C. Beer. Gijsmgstraat 23. Rotterdam; kmderportemonnee met in houd, M. Vogelenzang. Rotterdamsedijk 194a: portefeuille met inhoud, y. Fut. lekstraat 22a: hoofddoek cn sjaal. Mevr. Westerveld, Butjs Ballotsingel 3c: zil veren armband; v. Willigen, Burg. v. Hnarenisan 1239: zilveren ringetje, t>ia- vufnbu rg! Troef st ra 1 a a n 175; bedelarm- bandie. A. v. Noordwijk. Wibautpleln I m- zakhorloge met ketting, v. d. Ven, 1 ie staan, maar in dc laatste fase van de strijd wisten zij tach nog een 5—4 overwinning te behalen, In de tweede wedstrijd tegen RK HVL uit Leidschendam was het spel wat minder maar zij kwamen toch aan een 2—6 overwinning. De laatste wed- Etrijd was tegen Volt uit Tilburg; in leze wedstrijd gaven onze stadgeno ten handbal van de hoogste plank ten beste. Met een 63 overwinning kwam het einde. Wilton behaalde met deze drie overwinningen de eer ste prijs. Dames 1 wonnen met 1—0 van Ac tief en zegevierden met 41 over Volt. Tegen de Jagers uit Den Haag speelden zij met 11 gelijk. Do Ja gers haalden met strafworpen de eer ste prijs, terwyl Wilton tweede werd. Dames 2 won met 31 van Achil les 2 en met 30 van Jagers 2; van Actief 2 werd met 1—0 verloren. Daar ook Achilles een wedstrijd ver loor, moesten er ook tussen deze teams strafworpen worden genomen. Van de eerste vijf wisten beide teams er één te benutten, voor de tweede maal was keepster W. Ezer- man beter in vorm. Zij hield alle vijf de schoten er keurig uit. Toen zij voor Wilton het tweede doelpunt maakte, was de eerste prijs voor Wil ton een feit. De dames junioren kwamen ook aan een eerste prijs door strafwor pen. Zij wonnen met 40 van de Ja gers en met 30 van Spartaan. Tegen Achilles werd het 33 gelijk. Door strafworpen kwamen zij aan de eerste prijs. De meisjes adspiranten 1 wonnen tweemaal met 1—0 resp. van Atlas en Dynamo, van Actief werd met 2—1 verloren. De tweede prijs was voor de Schiedamse meisjes. De meis jes adspiranten 2 verloren alle wed strijden. 0—1 van Spartaan, 3—1 van ADO en 41 van de Meeuwen. (Advertentie I M LIJNBAAN In de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam zal op woensdag 6 septem ber Ru Stolk, organist van de Angli caanse kerk te Rotterdam een or gel-concert geven, met medewerking van Trudi Schriel, fluitiste. Op het programma staan werken van H Furcell, G. F. Handel, D. Buxte- hude, F. M. Veracim en J. S. Bach. Aanvang 8 uur. De Coöperatie „Door Eendracht zal worden jn de winkelgalerij aan Sterker" te Schiedam heeft het mo menteel erg druk met het Inrichten en verder gereed maken van de „su- per-markel™ (de eerste in Schiedam!) die door de Coöp. DD.S, ingericht {Advertentie LM.) elke woensdag TERLENKA PANTALONS In ideale samenstel ling 55% Terlenka 45°/owol.Endaarom sterk en vormhou- dend... bij uitstek geschikt voor 'n echte jongen. Smal model zonder om- slag.ln modern grijs of de nieuwe mul ticolours. Speciaal verloofde J.M. prijs leeftijd 6 jaar met Wei re ttijging per meat b.v. II jaar 19 J* de Mgr. Nolenslaan in Schiedam en die In de eerste dagen van oktober officieel geopend zal worden. Maar tussen de drukte door zal er toch nog tijd gevonden moeten worden voor dc huldiging van de heer J. van Buuren, die op 1 september vijfen twintig jaar aan de Coöperatie ver honden zal zijn. Hij is nu chef van het filiaal aan het Dr. Wibautpleln, maar zal volgende maand optreden als de chef van de nieuw te openen „supcr-market". Ook hij zit dus wel midden in de drukte. De heer Van Buuren is niet zo oud als het jubileum zou doen vermoe den. Dat komt omdat hij reeds als jonge jongen bü de Coop. D.E.S. is gekomen en er steeds bij ir gebleven, waarbij hij de verschillende ran gen heeft bekleed tot hij filiaal-chef werd in het toen nieuwe Nieuwland. Deze winkel heeft hij zien worden van een „gewone" kruideniers-zaak tot een zelf-bedienjngs-winkel. Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe taak van chef van een super market, waarin dus de verschillende branches vertegenwoordigd zijn. heeft hij kortgeleden een oriëntatie-reis gemaakt naar Denemarken en Zwe den, waar dergelijke veelzijdige win kels reeds gemeengoed zijn. Maar hoe dan ook. op donderdag 7 september zullen de bedrijfs-leiding en ook de heer Van Buuren even een rust-pauze moeten nemen om in de woning van de heer Van Buuren aan de Veenlantstraat 20 het zilveren jubileum to herdenken. En m de winkel aan het Dr. Wibaut- pleïn zal het personeeL die dag voor de chef zeker ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de leden van Martinit is op dc laatste vrije 2ondag «en gezellige sportdag op het terrein In het Volks park gehouden. De veteranen van Martinit bonden de strijd aan met de veteranen van BEC uit Delft. De bezoekende oudjes bleken met 2—1 de sterksten. Tenslotte heeft Marti nit een goede oefenwedstrijd tegen BEC gespeeld. Vijftien minuten voor het einde schoot W. Bos na een drib bel zijn club naar de volle winst, (3—2). In de eerste twintig minuten waren de partijen volkomen aan elkaar ge waagd. Daarna kopte H. J. Post uit een hoekschop in, BEC, dat vier A- junioren had opgesteld, gaf een pittig antwoord. Uit een hoekschop op rechts kopte de middenvoor de ge lijkmaker in, In de vijfde minuut voor rust bracht de middenvoor van BEC de stand op 1—2, maar Martinit kwam er in de tweede helft steeds beter in en bet was linksbuiten Kop penhagen die de gelijkmaker in schoot. Tenslotte veroverde Martinit het overwicht. (3—2 De Schiedamse ruilbeurs van de Ned. Ver, „De Verzamelaar" bestaat precies een jaar en op maandag II september zal daarom de twaalfde ruilbeurs in successie worden gehou den in de achterzaal van Café Liber ty, ingang Grofbaan. Deze ruilbeurs heeft van meet af aan grote belang stelling gehad van de verzamelaars jn maar ook van buiten Schiedam. Hoewel het aanvankelijke plan om Schiedam bij het een-jarig bestaan een eigen afdeling te geven, niet is doorgegaan, en in de plaats daar van een consultaat is geworden met de heer G. Foot (Boerhavelaan 55B) als consulent, zal de eerste verjaar dag toch herdacht worden en wel met een verzamelaars-tentoonstelling in oktober. Afdelings-voorziUer te vens lid hoofdbestuur, zal daar tij dens de aanstaande ruilbeurs medede ling over doen. Op de kruising van de Rotterdam sedijk en de Van Deventerstraat is gistermorgen om 10.20 uur de 22- jarige bromfietsrijder A. B. uit Schiedam aangereden door een vrachtauto bestuurd door de heer F. J. O. uit Rotterdam. De vracht auto was rechts afgeslagen zonder voorrang te verlenen aan de brom fietser. Bij dc aanrijding liep de heer B, een hersenschudding, een hoofdwond en een wond aan de rechterknie op. Hij is in het Ge meenteziekenhuis opgenomen. Tegen chauffeur O. is proces-verbaal op gemaakt. geopend maandag 19 int 21 uur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. donderdag 10 tot 17 mr. vrijdag 14 tot 17 en 19 tol 2J uur zaterdag IU tot 1* en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ..La Fran- caise et ramour". Moncpole, 2 uur ..De zoon van de Sheik"; 7 en 9.15 uur: „Buiten de wet". ïïóogstraat 51; bedrag aan geld. Adams. Huize Brabant. Tuiniaan 58. De veehouder P. J. O., die aan de Polderweg in Kethel woont deed aangifte dat een van zijr schapen door honden is doodgebeten. Daar het kadaver in een bosje lag, is bet pas later gevonden. De eerste korfbaldagen zijn voor Inig en invallers tegen Zwaluwen in onze stadgenoten niet al te gunstig; Rotterdam aan. Door verdedigings- erlopen. O.DJ. heeft het er nog blunders leidden de Rotterdammers het beste afgebracht cn kan tevreden zijn met de puntenverdeling, die te gen Oranje Wl werd bereikt. Ook in Ylaardingen was het zaterdagmiddag erg warm, waardoor er traag werd gespeeld en de doelpunten schaars waren. De eerste kwam na 20 minuten uit O.D-I.-handen, maar het heeft tot geruime tijd na de rust geduurd voor de thuisclub de gelijkmaker kon scoren. Om beurten werd er daarna nog eens gedoelpunt, zodat het einde kwam met 22. Succes trad met een speler te wei- binnen de vijf minuten al met 2—0. 2n tweede opstelling werd het 30 en vervolgens 31 door Mej. H. v. d. Keemel. Het laatste doelpunt kwam na de rust (4—1), nadat een Succes speelster geblesseerd het veld had moeten verlaten. Een weinig hoop gevend begin voor de blauwwitten. De scheidsrechter van Schie dam 2De Spartaan 3 heeft de doel- puntenregen nauwelijks kunnen bij houden. De bezoekers wonnen met niet minder dan 211. De verdere uitslagen zijn: Het Zuiden 6—Succes 2 43. Sperwers bSchiedam a 2—6 en Schiedam b—Hillegersbsrg c 2—0. 1 Bij het schoonmaken Huisvrouw valt uit liet raam Vanmorgenvroeg is mevrouw P. C. uit het raam van de eerste etage aan dc achterzijde van haar woning aan de Hoofdstraat geval len. Zij was bezig met het schoon maken van de ruiten en is daarbij buiten het venster op het raamko zijn gaan staan. Zij gleed uit en viel op een afdak van draadglas pla ten, waar zij doorheen is gevallen, maar zij bleef aan de spijlen han gen. Een buurman heeft haar gehol pen om de begane grond te berei ken. Mevrouw B. liep wonder boven wonder geen letsel op. Gistermiddag om 2,20 uur raakte op de hoek van de Rotterdamsedijk en de Van Deven terstraat een vrachtauto bestuurd door de heer J. v. H. uit Vlaardingen stuurloos, doordat de vooras brak. De wagen reed tegen een verkeerspaal op die beschadigd werd en verder werd de aanplanting langs de weg vernield. Er raakte niemand gewond. De bevolking van Schiedam ls in de maand juli met het ongewoon grote aantal van 104 personen gegroeid en op 1 augustus gekomen op 8G.578 in woners. De oorzaak is dat het vesti- gings-overschot weliswaar weder om negatief was, slechts acht per sonen bedroeg. Daar het geboorte overschot 112 bedroeg (150 geboorten tegen 38 sierf-gevallen)is de totale aanwas gekomen op 104. Er hadden overigens in die zo mermaand 149 verhuizingen in de stad zelf plaats, waarbij in totaal 577 personen betrokken waren. Er werden in juli 63 huwelijken geslo ten, waarvan in 37 gevallen tus sen Schiedammers onderling. Slechts veertien jong-gehuwde paren trok ken m een eigen woning; 28 moes ten ergens inwonen ;twaaif paren bleven gescheiden wonen cn veer tien vertrokken naar elders. Op de laatste vrije zondag is DRZ naar Strijen gegaan. Door omstan digheden moesten ditmaal veel in vallers worden opgesteld, o.a. ont braken Henk Zonneveld. Nico Kol- meycr, Jo Molendijk, Jo Allorf, Wout van Meeteren. Daardoor konden de reserves worden beproefd. Tot aan dc rust hielden de Schiedammers de strijd m evenwicht. Gastheer Strijen. scoorde tweemaal, maar voor DRZ scoorden Wim Krauwinkel en Hans Altorf. In de tweede helft toonde Strijen zich de sterkste. De oude te genstander scoorde nog driemaal. (5—2). Bij het ingestelde medische onder zoek is gebleken dat de oorzaak van de dood van de 28-jarige Griekse 3e machinist Paolo Fsihas van de tan ker Althina Livanos, die bij Wilton Fijenoord voor reparatie ligt, elcc- trische stroom is geweest. Wjj heb ben reeds eerder melding gemaakt van dit overlijden. De machinist was aan het werk in een nauwe pijp. Daarin bevond zich een electrischc lamp, maar om mak kelijker te kunnen werken had ma chinist Psihas de peer er uit ge schroefd en de fitting open gelaten. Toen hij weer uit de pijp kroop is hij waarschijnlijk met het been in contact geweest met die open fit ting, waardoor hij electrische stroom door het lichaam heeft gekregen. Dat men niet eerder op het idee van electrocutie is gekomen, komt omdat iemand vlak na het ongeval weor de peer in de fitting had geschroefd zodat verder niets meer wees op een contact met de fitting. De Aquarium- en Terrarium-ver. „Aqua Fauna" houdt op vrijdag 8 september weer de eerste vergade ring van het nieuwe seizoen in ge bouw Irene. De heer J. H. Sluiters uit Haarlem zal spreken over het esthetisch aquarium, toegelicht met diverse tekeningen. Op dc nationale E. H. B. O-wed- stryden ter gelegnheid van het 45 jarige bestaan van de afd, Dor- drect, heeft dc Kon. Ned. vereniging E, H. B. O. afd. Kethel, in hun box een 2e prijs weten te behalen. Aan deze wedstrijden werden deelgeno men door 60 afdlingen uit het ge hele land, dus voor de Kethelsle af deling een mooi succes. De 23-jarige achterspelcr van de semi-prof dub SVV, L. Westdyk, is gisteren buiten spel gezet. Hij heeft nl. een straatklinker tegen het hoofd gekregen waardoor hij een bloeden de wond opliep. Dat gebeurde toen de heer Westdijk op het trottoir van de Havenstraat met een vriend stond te praten. Op straat lag een halve klinker die door een passerende vrachtauto werd opgeworpen, pre cies tegen het achterhoofd van da voetballer. De heer Westdijk is in het Gemeenteziekenhuis verbonden. ROTTERDAM Drie arbeiders ontsnapten gisteren aan de dood, toen gistermiddag een zgn. verfwa- gen onder de Konlngïnnebrug ins- scboot en twee van de mannen in het diepe snelstromende Maaswater terecht kwamen. De derde man sprong zün oudere collega na om hem te redden. Het waren de 62-jarige klinker G. van Wezel uit Utrecht, de 32-jarige heier G. P. Dcijkers uit Roosendaal cn de 3S-jarige montagewerker Th. Adelaar uit Utrecht. De arbeiders maakten bij hun werk gebruik van een ijzeren, bouw sel, en verfwagen. Door onbekende oorzaak is een kant van. de wagen weggeschoten toen men het geval wilde verplaatsen. Mogelijk heeft het zware verkeer en het grote aan tal trams dat over de brug rijdt, in vloed gehad op het wegschieten van de wagen. Met een zware plons de verf- brug weegt 4% ton. verdween het gevaarte in de Maas. De 62-jarige G. van Wezel en de 32-jarige G.P. Deü- kers vielen van een hoogte van vier meter in de Koningshaven. Van We zel, die niet kon zwemmen, kon een hem toegeworpen reddingsboei niet grijpen. Zijn collega is hem toen na- De kustvaarder „Geeststroom", die vorige week maandagavond na een aanvaring met een Noorse tanker bij Maassluis is gezonken, is gisteravond door de bokken Colossus en Arend van de Berglngsmaatscbappij Van den Tak gelicht. Het scheepje hangt thans in de ta kels van de beide drijvende bok ken. Thans is men bezig het zand uit de ruimen te zuigen. Als dit is ge beurd zal men de kustvaarder, han gende in de takels, naar de werf Vlaardingen-Oost slepen. De ver wachting" is, dat dit morgen kan ge schieden. ,.Dc Reddingboot", de stichting tot behartiging van evangeliserende sociale arbeid, houdt woensdag avond om half acht een openbare bijeenkomst aan de I». Rottekade 99 b. Spreekster is zr. M. P. C. Haaüer. Het Reddingboot-koor ver leent medewerking. gesprongen en wist hem de boei aan te reiken. Een passerende parlevin ker heeft de drie mannen uit het water gehaald. Het ongeluk doet denken aan een. soortgelijk ongeluk bij de Maasbruggen, waarbij vorig jaar twee schilders verdronken, door dat een stelling brak. GEBOREN: Brenda d.v. J. Bleecke en E, H. van Leiden; Else d.v, A, van Rossum en M. de Vries; Korstiaan P. z.y. F. P. de Jong en E. M. van der Bijl; Gerard us z.v. G, Warnawa cn P. E. Vos; Albert F, z.v. A. Krol en F. Agter; Lucicnne d.v. T. Groenen- berg en A. van der Kruyt; Marinus C. z.v. P. Ouwendijk en N. Hulscher; Martinus J. z.v. W. M. Vester en C. 3. L. Prein; Marjolein d.v. B. Hoek stra en L. B. Rademaker; Alberdina M. d.v. A. M. Hersbach en J, Hoef man; Jan z.v. J. van Veen en H. B. Pleijsier; Margo J. d.v, J. P. Toonen en W. van Daal; Ingeborg d.v. J. H. Kleijnjan en M. de Lange; Adrianus C. z.v. L. Rotgans en E. C. Vermeu len; Gudule L, J. d.v. A. M. A. van der Minnen en C. M, A. van der Sande; Dominïcus B. J. z.v. D. B. Jansen en G. A. Kerkhof; Martinus T. M. zv. J. J. M. Bakker en E. C. Verschuren; Victor P. 'A. z.v. P. G. de Lange en A. A, van den Berge; Hendricus C. J. z.v. J. G. Ruigrok en A. M, J. van Mil. OVERLEDEN: C. Schouten, 9 jr.; F. B. Kant, 2 jr. HEDEN Aparte clubs voor r.-k. en scholieren. Prospectus op aanvraag WARANDE 207 TEL. 6 82 11 '•O<X><XX><X><><>O<XX><XX>0K><X><>O<X><XX><X><X><C><X><> BAKKERIJ VLUG vraagt voor haar bedrijfskantoor: leeftijd plm, 18 jaar. Prettig afwisselend werk. Zaterdags vrij. Schriftelijke sollicitaties aan: BAKKERIJ VLUG - Broersvest 45 - Schiedam. Personeel gevraagd fSgrp Meubelen en Bedden 57-95-190-80, verend en mooie damasten, met 15 jaar garantie bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam, tele foon 6 77 62. le, 2e en aank. 2e bediende gevraagd. Banketbakkeri; Maison van "Wijk, Rotterdam sedijk 419, Schiedam, telef. 6 77 04—6 79 64.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1