„Dit is.de lekkerste die ik ken!" Uitbreidingsplan Nieuwland nu definitief vastgesteld Hongaar stal geld uit PTT-postzak NIY ON-programma met vijf reis-verhalen Uit de eerste divisie ifei Beslissingswedstrijden bij het Schiedamse honkbal EÜRÖTAX AGENDA Vlaardingse raad akkoord met oprichting tmmel-MV Het handbal- programma ms Maandprogram Huisvrouwen- vereniging EHBO-cursussen van Rode Kruis Burg. Honnerlage Gretelaan een „school-straat" Flats tussen oude en nieuwe Damlaan Cultureel leven in S'dam verschraalt! Oecum. Avondgebed begint weer ■rh (eurotaxj 69 4 60 V oor drachtsavond NW-Vrouwenbond Burgerlijke Stand Botsing tussen auto en bromfiets Doorvaart bij de Proveniersbrug Eén jaar met af trek geëist Hermes speelt bij SHS Stormvogels bij SVV Britse commandant bezoekt Rotterdam Verstekeling leefde twee weken op wijn Jongen valt uit trein Auto van dijk -geraakt v. d. AREND 1961 kenheitf Kekeken Voor ijs produk. fonderd. I de Ne- Glucks lis" in liwburg, e uiige. Rdriaan tzongen §e regie pamera- muzu iys. Het lest en in mee. purgers eigen ■gevoer- Neder- I zake- fcr vier cum en- „Tien jjlitieke, ulturele Ie groei cte tien J gezin", i in het Ijlpaal", pidde. I achter in poli. lis, voik eea Igesteid pt men The iMachi- lr pi J- wordt Brittens Jzonden er op kunst- jj-baan if wordt lijkstra, Alain llius en hele- zult Irkelijk 1' juaar po eten (kosten dint u fekt en Baarom leigerd laan?" i door. Jit dat at heb buurt noge- liteit |h zal was. was |reek- |o!gd) Vrijdag 8 september 1961 De Ned. Vereniging van Huisvrou wen afd. Schiedam zal het seizoen openen op maandagmiddag 18 sep tember tij dons een bijeenkomst in Haison Westhuis, aanvangende 2,15 uur. Mevrouw Diet Bouwknecht, voordrachtskunstenares zal het ver haal van Stefan Zweig „24 uur uit het leven van een vrouw", ver- ;taald en bewerkt door haar zelf, voordragen, terwijl na de pauze nog enkele luchtige schetsen volgen. Maar te voren zullen de leden reeds op maandag 11 september een excursie maken naar de Horna in Schiedam, terwijl op donderdag 14 september een excursie gemaakt wordt naar Laren met 's middags een bezoek aan de handweverij „De jCnipscheer". Het Ned. Roode Kruis aXd. Schie dam organiseert opnieuw een cursus in eerste hulp bij ongelukken, die op woensdag 20 september om 8 uur begint in het R.K.-gebouw. Wa rande 95. Nieuwe leden kunnen zich telefonisch melden onder nummer 680X3, op dinsdag, woensdag en don derdag van 9 tot 12.30 uur, of per soonlijk op woensdagavond van 7.30 tot 9 uur, of schriftelijk. tAdvertentie LM.) (Advertentie Md.) ^RlETSTAP'S t SCHOENEN*! BBÜERSVEST 12 Men let er op U ook? die lekkere shag in de handige platte doos 95 cent bevestigt CAPTAIN GRANT De geurige haifzware shag „Captain Grant" wordt op een heel bijzondere wijze gemêleerd» U proeft het direct. U ruikt het direct. Een pracht-shag! U herkent Captain Grant, waar U ook bent, aan het milde aroma van 's werelds fijnste tabakken. Spaar de plaatjes voor het interessante SchepenalbumVan Stoom tot Atoom' Het nieuwe en herziene Uitbrei dingsplan voor Nieuwland in onder delen zal. Indien de Gemeenteraad er mee akkoord kan gaan, met de daarbij behorende Bebouwingsvoor schriften, binnenkort voor een ieder fer visie worden gelegd. Op de kaart bij het Plan is niet alleen de be- Het Ned, Instituut van Volksont wikkeling en Natnurvriendenwerk (NIVON) afd. Schiedam heeft het winter-pro gramma voor het seizoen 1961'62 bekend gemaakt. Er staan vijf bijeenkomsten op het program ma, alle gewijd aan. reizen en trek ken. Op 5 oktober vertonen de Amster damse wereldreizigers Jos en Rob bie, die ell Jaar zingende en gitaar- rpelende door Europa, Afrika en Amerika zijn getrokken, een film programma onder de naam „De wij de wereld in". VARA-medewerker (Advertentie LM.) Een hele partij dusters uic de normale series varr rond de tien gulden, verkopen wij Zaterdag voor een ongekend lage prijs. Want dan begint de-verkoop van een grote fabriekspartij van deze gemakkelijke house-coats van een prima kwaliteit imprlmé. Deze fabriekspartij dusters, in frisse meerkleurige dessins, koopt U Zaterdag voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dus ters In ruime, royale modellen en In de maten JÊ 4°t/m 50 M&Oy Joop Söhne vertelt op 14 november van zijn reis naar Australië, terwijl de heer A. H. van Ditmars uit Oos terbeek een „Reis naar de bergwe reld van Zermatt" verduidelijkt met dia's. Het Thibetaanse leven In Sikkim, Himalaya en Nepal is het onderwerp van de lezing van cineast J. Boon die in die streek een kleurenfilm heeft vervaardigd. Tot slot komt chef-stewardess Marie Louise Cref- coeur, die meer dan 11.000 vlieguren op haar naam heeft staan, een film programma over Alaska toelichten. Bij voldoende deelname worden nog cursussen gehouden in Engels, Frans, fotografie en. Onze Aarde; in januari volgt een praatje over het heffen van belastingen, waarbij ook problemen ter tafel gelegd kunnen worden. In het voorwoord in het program ma heeft voorzitter P. Spruyfc ver zucht, dat het samenstellen van dit programma niet zo eenvoudig ïs als het lijkt en dat het NIVON-bestuur zich veel moeite heeft getroost om het zover te krijgen. Het opzetten van een programma is riskant om dat zo velen, de voorkeur geven aan de televisie boven het gezamenlijk met geestverwanten iets beleven, waarvoor men naar een zaal moei komen, „We zien dan ook dat diverse ver enigingen hier ter stede bij het or ganiseren van hun activiteiten de angst om het hart slaat. Immers, de financiële positie van geen enkele culturele vereniging laat plaats voor een misgrijpen." Zo schrijft de heer Spruyt „Zolang onze wethouder van cul turele zaken (in tegenstelling tot zijn ambtgenoten in andere steden) geen nadere initiatieven ontplooit om tot daadwerkelijke steun, van overheidswege voor de diverse cul turele verenlgingera te geraken (een verschraling van programma's, dus ook van het Schiedamse culturele leven, is alom waarneembaar!), vra gen vrij ons met bezorgdheid af: Waar moet dat heen." Aldus het voorwoord in het NFVON-prograzn- Jna. Van zaterdag 9 september af zal iedere zaterdagavond weer bet Oe cumenisch Avondgebed worden ge houden in de Lutherse kerk, van half acht tot acht uur. De Oecume nische Raad van Kerken wekt alle Schiedamse kerkleden op om zich daar te verenigen en om met elkaar te bidden voor de eenheid der Chris tenheid. Het nu aangevangen seizoen zal gekenmerkt worden door grote activiteiten op oecumenisch gebied, zoals de Derde Assemblee van de Wereldraad van Kerken in New Del hi. In Nederland bestaat grote be langstelling voor de in oktober te verwachten richtlijnen voor het plaatselijke gesprek over hereniging van Hervormden en Gereformeer den. Liefst drie van de Schiedamse honkbalteams gaan zaterdag en zon dag beslissingswedstrijden spelen. De wedstrijden zullen beslissend zijn voor promotie naar de landelijke derde en zelfs tweede klasse van de KNHB. Als eerste wordt zaterdagmiddag om vier uur de belangrijke wedstrijd SVV 2—Schiedam 2 op het terrein van SVV in sportpark Harga ge speeld. Beide teams zijn even sterk, zodat een enerverend duel mag wor den verwacht. SW staat er het gun stigst voor omdat SVV 2 het eerste duel met 6—7 won zodat SW uit het retumdud al aan een gelijk spel voldoende heeft. Als Schiedam. 2 niet wint promoveert SW 2 naar de lan delijke derde klasse. Zou Schiedam 2 winnen dan wordt nogmaals een be slissingswedstrijd noodzakelijk om uit te maken wie van de twee stadge noten het Rayon Zuid-Holland mag verlaten, Voor zondag staat een beslissings wedstrijd op neutraal terrein op het programma met als eerste inzet het kampioenschap van 3 B. Aangezien de kampioen van 3 B met de kam pioen van 3 A VUC en de zesde plaats uit de tweede klas Sparta 3 om een plaats in de landelijke twee de klas mag duelleren wordt deze be slissingswedstrijd van groot belang. Het eerste negental van „Schiedam treedt zondagmogen om elf uur op t terrein van Wassenaar aan tegen ADO 2. De Schiedammers zijn niet kansloos. Indien het zwartwitte team het veld gesloten, kan houden zal de vervaarlijke slagploeg „Schiedam 1 wel naar het kampioenschap en daar mee tevens de promotiecompetiüe kunnen slaan. staande bebouwing aangegeven, maar daarop staan ook de plannen voor de nog niet in exploitatie ge brachte delen, volgens de denkbeel den zoals die by de Dienst voor Ge meentewerken leven. Reeds door de Tijdelijke Gemeen teraad van Schiedam is op C mei 1946 een Uitbreidingsplan voor Nieuwland vastgesteld, doch ja de praktijk moest herhaaldelijk van. dit plan worden afgeweken. Er zijn wij zigingen aangebracht moeten wor den om andere mogelijkheden dan oorspronkelijk waren voorzien, te kunnen realiseren. Maar ook de evolutie in de stedebouwkundige inzichten is oorzaak geweest van het afwijken van dit eerste plan omdat telkens een andere verka veling moest worden gemaakt dan in het formele plan was aangegeven. Deze wijzigingen zijn telkens tot stand gebracht in overleg met de Prov. Planologische Dienst, zulks in afwachting van de formele vaststel ling van de herziening, zoals door de Woningwet is voorgeschreven. Deze herziening nu, kan niet lan ger worden uitgesteld, zo delen b. en w. de Raad mede. Wegens overbelasting van de Ste debouwkundige afdeling van Ge meentewerken is de herziening op gedragen aan een particulier bu reau, dat over de hiervoor nodige ervaring beschikt, n.l. het Archi tectenbureau Hammei, KLunder en Witstok te Rotterdam. Voor diegenen die belangstellen fn de verdere uitbouw van Nieuw land zijn uiteraard de plannen voor de nog niet in exploitatie gekomen delen het interessantst. Zo zien we dat op het terrein tussen de oude en de Nieuwe Damlaan vier blokken van flatwoningen zijn gedacht, schuin staande op de lengte richtin gen van beide wegen. Ook op het oude Hermes-terrein zullen, ten westen van de Car tonnage-fabriek eveneens blokken flat-woningen ver rijzen. zoals reeds eerder is aange kondigd. Ook de andere nog lege hoekjes van Nieuwland zien we opgevuld. Opmerkelyk is daarbij dat de Burg. Honnerlage Gretelaan een echte „school-straat" zal wordeoi, omdat daar de diverse scholen naast elkaar komen te liggen. Reeds liggen er, ten westen van de Nieuwe Damlaan de drie BLO-scholen, de openbare Tiiorbecke-scliool en de Chr, Tech nische school. Deze. reeks zal ten oosten van de oude Damlaan wor den voortgezet (na eerst nog de ge plande gereformeerde kerk te heb ben gepasseerd), een gereformeerde en een hervormde lagere school. Daarop sluiten dan weer aao de R.K. Technische school (in aanbouw), de r.k. Alb. IWagnusschooI, met aan het eind de algemene Technische school. Langs de Nieuwe Damlaan is dan op de hoek met de Burg. van Haa- renlaan een hoog gebouw gedacht met een bijzondere bestemming, terwijl ook tussen Burg. van Haa- renlaan en de spoorwegovergang bijzondere bebouwing zal komen op het nu nog braak liggende terrein. Advertentie LM) telefoon*A- (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspeciaiist HOOGSTRAAT SS TELEF. 6 SS SI Voor Vrouwenbond N.V.V. zal de heer Willem van der Loos op 20 sept., aanvang 8 u, in 't Volksgebouw, voordragen uit „Sonny Clark met' hangen". Ook echtgenoten van NW- leden zijn welkom. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de dames C. Ccppelio, dr. Visserlaan 28; J. de Braaf, West- frankenlandsestraat 115 a; J. Sprijer, Van Leeuwenhoekstraat 20 en L Meerkerk, Nieuwe Maasstraat 43. GEBOREN: Johanna W. M„ dv J. W. M. Zandbergen en M_ L. J. Hems- broek; Ronald, zv P. Broeren en A. C. van Hoek; Alexander, zv A. Blom en J. Goeting; Anneke, dv M. van der Veen en F. J. van Mounk. ONDERTROUWD; H. L. Bakker 25 en A. Zonneveld 17: F, J- Dingier 22 en J. J. E. de Roo 16; C. WFeelders 24 en P. C. Suttorp 22; T. A. van Heu- kelom 23 en J. G. de Ridder 19; J. Hoogeveen 21 en J. E. M. de Held 19; L. G. Huijsdens 20 en J. T. 't Hart 18; O. E. Jung 24 en C. van Gcrven 20; J. J. van Katwijk 28 en W. H. M. Lourens 23; D, Schouten 29 en. W, den Engelsman 21; J. M. H. van der Valk 33 en E. M, J. Zwaanenburg 29; C van Wijngaarden 23 en G. Krïkke 21, GEHUWD: M. Kleihorst 28 en M. A. Heijnsbroek 21; J. Bakker 25 en E. G. M. van de Water 19; H. Oei 28 en W. H. Bos 26; B. van der Sij'de 23 en G. Mostert 24; D. W. P. van Bur- ken 27 en T. van Dijk 23; E. L. Voet 26 cn S. G, M. van Lindt 23; D. J. G. Rensman 22 en C. Vrauwdeunt 23; J. C. van der Ben 24 en A. R. Lussen- burg 20; P. Tettelaar 26 cn M. Roelf- sema 21; H. J. Damme 21 en R. de Reus 20; E. J. de Keulenaar 37 en J. Posthumus 38; J. F. van der Graaff 24 en G. P. A. Wigmans 20; O. Nahumu. ry 32 en J. Lan geveld 22; W. van der Zee 24 en C. van Opijnen 25; D. van Loopik 23 en A. Penning 24; J. H. Zandstra 24 en A. P. Lussenburg 26. OVERLEDEN: T. den_ Houting, 73 jr., echtg. van J, Eeuwijk; F, C. Bi- bor, 61 jr. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G, en GD,. Tuiniaan 80, telefoon 6 92 90. Pohtie-alarmnummer: 645 6S. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2220 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur. s zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en. 8.15 uur: „Avontuur :n New York". Monopoie, 2 uur: „Vuurgevecht in Dodgecity's" 7 en 9,15: „Anna Lu- casta". DIVERSEN Irene, 8 uur Aqua Fauna. Lezing Op de kruising van dc Burg. van Haarenlaan met de Troelstraïaan is gisteren de auto van de heer F. P. R. uit Schiedam in botsing gekomen met de bromfietser J. T.uit Vlaardm- gen, omdat de laatste geen voorrang had verleend. Zowel de bromfiets als de auto werden vrij ernstig bescha digd. De heer T., tegen wie proces verbaal is opgemaakt, is voor de be handeling van een gekneusde spier naar het gemeenteziekenhuis ge bracht. Wegens dc bouw van de nieuwe Proveniersbrug nabij de Noordvest- gracht is de vaarroute ter plaatse tijdelijk omgelegd. De vaart naar de binnenstad en naar de Noordvestgracht uit de rich ting Overschie, die sinds maart jl, voorlopig beperkt was tot schepen van 20 m lengte, 4 m breedte en 1.50 m diepgang, is thans mogelijk voor schepen tot 25 m lengte, 5 m breedte en 1.80 m diepgang. De vaart uit de richting Bnitensluis naar de binnen stad en de Noordvestgracht kan on belemmerd doorgang vinden. Inlichtingen kunnen worden inge wonnen bij de Havenmeester van Schiedam, teL 0 1800-68019 of 63Ö60. (Van een onzer verslaggevers) lang met het gestolen geld rond voor men hem inrekende. Nu was echter allo schade vergoed en N, heeft een nieuwe werkkring gevonden. Mr. Teeuwisscn vroeg voor zijn cliënt een korte onvoorwaardelijke „Dit feit is bijzonder ernstig en moet dan ook streng worden gestraft. Toch staat hier geen ernstige misda diger voor u, maar een man die in 1955 de vrijheid tegemoet trad en ^praaKoverveerHen da^n. mr. I. H. van de Roemer over de 25- jarige in Hongarije 'geboren G. N., die op 21 juni uit een postzak van de PTT die in een bagage-comparti ment van een wagen van de HTM lag, 298 bankbiljetten van 25,had gestolen, een totaal bedrag van 7.450. N. hoorde twaalf maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan drie maanden voorwaarde lijk, aftrek van voorarrest en drie jaar toezicht van de r.-k, reclasse ring. Verdachte, die machinist was bij de R.T.M., had op de bewuste dag vrij en was gaan vissen in zijn woon plaats Hellevoefcsluis. Op de terugweg nam hij het RTM-trammetje en stal de zijn bromfiets in de bagagewagen. Daar zag hij de postzak, die, zoals htj wist, geld bevatte. De zak was enigszins gescheurd en de Hongaar peuterde er de 298 bankbiljetten uit Verdachtes verdediger, mr. J. G. Teeuwissen, gaf in een. kort onopge smukt pleidooi een beeld van het le ven van N. Na zijn vlucht uit Hon garije had hij zich snel aangepast aan zijn nieuwe vaderland. Bij de RTM werd verdachte als een goed vakman gewaardeerd. Zijn zuster, die evenals hij gevlucht was, cn die hij na veel omzwervingen in Oostenrijk weer ontmoette, bood hem onderdak. Zij kon zich echter niet verenigen met de vriendinnen, die N. mee naar huis bracht, Herhaaldelijk raakten daardoor N.'s verhoudingen uit. De laatste keer zette N. echter door en verloofde zich met een Nederlands meisje. Dit leidde tot de breuk met zijn zuster. Ook omdat de huur die zij vroeg, N. niet in staat stelde te sparen voor zijn huwelijk, Mr. Teeuwissen sprak van een ver zwakt weerstandsvermogen door het wegvallen van deze hechte familie band. Wanhopig liep N. drie dagen (Advertentie LM.) Het voorstel tot deelneming in de oprichting van de N.V. Beneiuxtunnel Vlaardingen is gisteravond tijdens de Vlaar dingse gemeenteraadsvergadering zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Al eerder op de dag was een eender voorstel in de Rotterdamse gemeenteraad goedgekeurd. Vanavond zullen de Schiedamse raadsleden hun oordeel over het voorstel vellen. Genoemde drie gemeenten zullen gezamenlijk de Benelux- tunnel, die Vlaardingen met de overkant van het Waterweg gebied zal gaan verbinden, exploiteren. Voor een deel zullen ook enige bedrijven in de daartoe op te richten N.V. deelnemen. In de' vergadering is lang over het voorstel gesproken. Alle sprekers zagen zonder uitzondering het belang van de bouw van een dergelijke tunnel in, maar zij vonden het geen sym pathieke gedachte, dat het doorstromende verkeer tol dient te betalen. Een betere oplossing konden zij echter niet aan de hand doen en daarom was deze tolheffing geen overwegend bezwaar en stemden zij allen vóór het voorstel. (Advertentie '-M.J agent OFFICIEEL CHARMANT ELEGANT TOONAANGEVEND zijn de brillen van Hermes-DVS speelt zondag om 2 uur in het prachtige Houtrust ia Den Hoag tegen Scheveningen/Hol- land Sport. De Schiedammers kun nen op stevige tegenstand rekenen omdat SHS voor eigen publiek de nederlaag hebben goed te maken die tegen RBC is geleden. De Hage naren hebben zich op de transfer markt versterkt en zijn de compe titie begonnen met twee overwin ningen, zodat de nederlaag tegen RBC een teleurstelling was, De blauw-witten. weten uit ervaring dat RBC geen „zacht eitje" is en zullen zich dan ook niet door die SHS nederlaag laten misleiden, en danig op hun hoede blijven. Maar Hermes heeft toch wel de sterkste papieren. Want na eerst twee krappe overwinningen behaald te hebben, is vorige week het toch niet zwakke Wagemngen. verslagen, waarbij aanmerkelijk beter is ge speeld dan te voren. Er was meer eenheid, het optreden van de spe lers was zelfbewuster en het was duidelijk dat in het algemeen de kracht is toegenomen. Dit geeft de Hermes-aanhang, die ongetwijfeld meer naar Houtrust zal trekken, vertrouwen in de uitslag van zondag a.s. SVV ontvangt zondag aan de West- frankelandsedijk de ion ge en enthou siaste ploeg van Stormvogels. Het ge lijke spel van de IJmuidenaren. tegen Vcendam spreekt voor zichzelf en de rood-groenen zullen het dan ook niet gemakkelijk krijgen. Maar ook SW heeft met het 2—2 gelijke spel tegen het uit de ere divisie gezakte Alkmaar getoond kwaliteit te bezitten, temeer daar de volle winst lange tijd voor het grij pen heeft gelegen. Naar alle waar schijnlijkheid komt SVV in de vol gende samenstelling in het veld; doel; Tap; achter: Romein en Hekman; midden: Van. Leeuwen, Van Kampen en Ris; voor:'Slavenburg, Van Pelt, Kaak, Putters en Herwig. SVV 2 is vry en SW 3 speelt zon dag om 10 uur in Harga tegen ADO 3. Het vierde team trekt naar HOV 2 in Rotterdam. Zondag gaat de handbal-competitie weer beginnen. De dames van DWS komen voor het eerst uit in de nieuw gevormde overgangsklasse en ont moeten daar Verburgh uit Poeldijk, een sterke ploeg. Daar mej. N. Robart niet mee speelt, is de kans op een nederlaag groot. De Wilton-dames spelen in de districts le klas tegen Turnlust in Den Haag; de rood-witten hebben de ploeg gewijzigd en verjongd, maar met deze nog onervaren ploeg mag niet direct op een overwinning wor den gerekend, al is Turnlust niet zo sterk. Dames 2 van Wilton speelt tegen Minerva 2 in Dordrecht en in dezelf de klas ontvangt DWS 2 bezoek van Rotterdam. De Wilton-heren staat aan de Maaskant een harde strijd te wachten tegen Vires et Celeritas uit Gouda in de districts le klas. Tegen de gerouti neerde Vires-ploeg met oudere spe lers zal Wilton het moeten, hebben van de snelheid; de laatste weken zijn goede oefenwedstrijden gespeeld, die verwachtingen wekken en wij rc- Op uitnodiging van de comman dant van het Korps Mariniers brengt dc commandant van het Britse Korps Mariniers, generaal Sir Ian H, Riches, van 8 lot 13 september een bezoek aan ons land. De hoge gast zal zaterdag 9 sep tember een rondvaart door de Rot terdamse havens maken en rond het eiland IJsselmonde. 's Avonds is hij de gast in de Van Ghentkazeme, waar op het voorplein een grote tap toe zal worden gegeven door de Ma rinierskapel der Koninklijke Marine en de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers. Dinsdag maakt de Britse comman dant een rondvlucht over de Zuider zee en Deltawerken. WILLEMSTAD, Volgens Beurs en Nieuwsberichten heeft een 30- jarige Spanjaard bijna twee weken lang uitsluitend op Spaanse wijn geleefd, nadat hy zich in een Spaan se haven aan boord van een Noor* schip had verstopt. De man verborg zich in het ruim en werd kort nadat het schip Willemstad was binnenge lopen, door bemanningsleden ont dekt. Hij bad toen een deel van de zich in het ruim bevindende lading wijn opgebruikt en verkeerde in een bepaald vrolijke toestand. Hij is op Curasao onder behandeling van een dokter gesteld en zal de reis met hetzelfde schip terug maken. UTRECHT. Toen gistermiddag om 16.25 uur de trein uit Winscho ten in Nieuweschans arriveerde, ver telde een van de reizigers, dat hij vlak voor het station een jongen langs de baan had zien liggen. Even later werd de veertienjarige zoon van stationsassistent Timmer uit Nieuweschans gevonden. Hij was, zonder dat iemand het merkte, uit de trein gevallen, die een uur eerder in Nieuweschans aankwam. De jongen had een zware hersen schudding en inwendige kneuzingen. Hij Is naar het ziekenhuis in Win schoten gebracht. Bij controle is ge bleken, dat de deursluiting van d» betrokken trein in. orde was. Donderdagmorgen raakte een volkswagenbusjc, waarin naast do chauffeur vflf werknemers van een Haags ingenieursbureau zaten, Mi- der de gemeente Maassluis van de Maasdijk. De auto kwam tegen een boompje onder aan de d|jk, juist voor de gracht, tot stilstand. Eén der inzittenden liep .ernstigs kwetsuren, o.a. aaa de wervelkolom, op. De chauffeur en de andere vier inzittenden liepen lichtere verwon dingen op. Op advies van de artsen Collet en Melchior, die eerste hulp verleenden, zijn de slachtoffers naar een ziekenhuis in Den Haag ver voerd. De oorzaak van het ongeval moet vermoedelijk worden gezocht in een plotseling optredend defect aan de auto, die gehuurd was. De Maas- sluisse politie heeft de zaak in on derzoek. Advertentie l M.) Ontvangen nieuwste modellen BRILLEN ook voor kinderen. HOOGSTRAAT 91 Erkend ziekenfondsleverancier kenen daarom om een Schiedamse zege. De DWS-herenploeg zal het deze competitie zeer zwaar krijgen. In de voorhoede zijn jonge spelers opge steld, maar of de verdediging van oude getrouwen stand zak kunnen houden tegen de snelle aanval van SOS, is niet te zeggen. Heren 2 van Wilton ontvangt Ad- vendo en de DWS-reserves trekken naar Rotterdam. De wedstrijden van. UVG zijn all* uitgesteld, aangezien de groen-wïtten op de eerste competitie-dag niet de beschikking hebben over hun terrein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1