Gemeenteraad akkoord met bouw Beneluxtunnel Wethouder Th. J. L. v.d. Berg verkoos het koopmanschap SCHIEDAM Maar bouwvolume mag niet verminderen Begin uitbreiding Technische School Verloren mensen in een wereldstad Verdachte uitgebuit door werkgever in ..Anna Lucasta Gevecht in Dodge-city Wethouder nam afscheid bij G.W. P. Korpel aan de kop Koeriersters ZONDER UITGEBREIDE DISCUSSIE VAN LOENEN VOOR LIJSTEN DejH AV is uw vertrouu 'en waard Kleinste leerling slaat eerste paal AFSCHEID IN GEMEEN TERAAD Passage vertoont: N. van Keulen onderscheiden Reclasseren niet ieders iverk IN MONOPOLE: Een indringende sfeer Artsen op zondag Burgerlijke Stand KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 9 september 1961 3 De gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond, zoals de raden van Rotterdam en Vlaardingen het een dag eerder ook gedaan hebben het trelangrtfke voorstel om deel te nemen in de op te richten N.V. „Benelux- tunnel" zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Be gemeente Schiedam aa| met ƒ752.000 deelnemen in het vol te storten kapitaal van ƒ5.010.000. K» de uitvoerige discussies in de raden van de belde nabuur-gemeenten naar de verslagen waarvan dan ook meermalen verwezen is, hadden dé Schiedamse raadsleden kennelijk geen behoefte meer aan een uitvoerige discussie over dit voorstel. Over de eigenlijke bouwplannen n,et eens gesproken, die zijn dan ook al uitvoerig in publicaties toegelicht. Slechts over enkele bijkomende omstandigheden is gesproken. Zo vond mr, II. B. Engelsman vond het inschakelen van particulier (rvdA) hel een „onwenselijke ont- initiatief aanvaardbaar en noemde wikkeling dat ais het Rijk geen kans j het heffen van toi „alleszins verant- ziet om een plan op tijd in uitvoe-woord". Hij informeerde naar de ring te brengen, de ont wikke- mogelijkheden om de tunnelbuis te Jing dan maar aan het particuliere doen gebruiken als schuilkelder. Initiatief wordt overgelaten. Zijns r- i inziens was het bouwen van deze (jelllKJvIg initiatief tunnel de taak van het Rpk geweest i Weihouder Th. 3. L. v. d. Berg en niet van de gemeenten. Waarom j zette in zijn laatste rede de Ge- kan het «uk wel bijdragen m de jmeenteraad uiteen dat B en W aan- kosten voor de bouw van het Con- vankelfjk op het zelfde standpunt gresgebouw in Ben Haag en met in had gestaan ais mr. Engelsman, n.l. de bouw van deze tunnel die van dat hier geen taak lag voor de ge- groter algemeen helang is, vroeg hy- - - zich af. En dat er tol "geheven zal moeten worden om de exploitatie kosten te dekken, achtte mr. Engels man een „terugzetten van de klok". Dat de minister er op gezinspeeld heeft dat de drie In de tunnelbouw deelnemende gemeenten er rekening mee moeten houden dat daardoor hun bouw-volume voor andere ob jecten wel eens verminderd zou kunnen worden, vond mr. Engels man eveneens een grove onrecht vaardigheid. „Misschien is het maar een spelletje van de minister, maar het blijft een dwaze beslissing", Hij verzocht het College er bij de minis ter op te willen aandringen de bouw van woningen, scholen en vooral van het gemeente-ziekenhuis niet de dupe te laten worden van de tunnelbouw. Gezien het algemene en het ge meentelijke belang bij die Benelux- funnel, kon de FvdA-fractie zich verder verenigen met het voorstel. Tenslotte informeerde mr. Engels man naar de verwachtingen omtrent het aansluitende wegennet. Ook de heer B. E. Collé (CPN) vond de hele tunnelbouw duidelijk een taak van het Rijk en ook hij was van mening dat de bouw ven het ziekenhuis geen. gevaar mocht lopen. Sprekend namens de WD-fractie kon de heer J. Houtman de instem ming betuigen met het voorstel. Hij achtte het juist dat particulieren wa ren ingeschakeld in het project, zo als hij zich kon verenigen met de tijdelijke tolheffing. Doch tegen een mogelijkheid van beperking van bouwvolume had hij bezwaar. De heer W. Kok (CHU) tenslotte ("Advertentie I.MJ Inlijsten van: foto's, platen,sphiv DAM '41—43 - TELEFOON 66192 Monopole-imtjnees IN de tijd, toen het wilde westen nog Wild West was, ging het in Dodge City de daar gevestigde huis arts wel naar don vleze. De man h i een drukke praktijk cn specia liseerde zich in kaakfracturen. Want er werd vaak hard geknokt in Dodge City. Geen wonder, dat er een opwin dend pei*sonage als William Barc lay Masterson aan te pas moest ko men om de orde enigszins te her stellen. Natuurlijk had deze vlotte vechtersbaas al ras in de gaten, dat de plaatselijke sheriff een misselijk mannetje was dat heulde met het geboefte teneinde zijn eigen zak te spekken. Hij aarzelde dan ook niet de sheriff een gevoelig pak slaag te geven om zich daarna zelf tot sheriff te laten kiezen. Uiteindelijk was dat niet voldoen de en moest het Vuurgevecht in Dodge City uitmaken wie de baas was. Hoe het afloopt ver klappen we niet. Maar dat het een spannende echte western is met de oude trouwe Joel Me Crea in de hoofdrol mogen we nog wel onthul len. Deze film van harde vechters is te zien in MONOPOLE. raeente, maar dat later Schiedam met Rotterdam was meegedraaid, toen burgemeester Heusdens van Vlaardingen het gelukkige Initiatief had genomen. Want het treffen van voorzieningen was echt wel nodig, daar een verkeers-chaos dreigde. De aangevochten opmerking van de minister wilde de wethouder met een korreltje zout nemen, vooral nu zijn collega-wethouder van Rotter dam zich zo optimistisch had uitge laten over het gevaar van beper king van bouwvolume. „Het zou toch te gek zijn dat de ene gemeen te niet en de andere wèl beperkt zou worden", meende hij, met wel ke opmerking met alle raadsleden het eens konden zijn. Dat de bouw van het ziekenhuis gevaar zou kun nen Jopen, achtte hij hoogst onwaar- schijn lijk. Wat de aansluitende wegen be treft, wees hij op het reeds bekend gemaakte plan voor een rondweg. Maar wel maakte hij zich zorgen over de aanleg van de provinciale weg die van Schiedam langs Kethel naar Den Haag aangelegd zou moeten worden, welk plan nu aangehouden wordt voor de Bencluxweg. Maar deze grote provinciale weg heeft een functie ^gekregen in de uitbrei ding van Kethel en de wethouder was bang dat wanneer de gemeente die noodzakelijke weg gaat aanleg gen, de provincie later zou zeggen dat Schiedam deze gemeentelijke weg dan maar zelf moest betalen. Hij wilde dan ook vastgesteld zien in een nader overleg dat de provin ciale weg ook provineiaal zou blij ven, tenminste wat het betalen van de kosten betreft. De wethouder kon niet zeggen of het mogelijk was om de tunnel met een geschikt te maken voor schuil kelder, maar hjj stelde zich zo voor dat men niet b\j voorkeur een schuil kelder moet gaan aanleggen in «en zo kwetsbaar object ais een tunnel onder de Maas door. De heer Colle informeerde bij interruptie of de heer Kok, die het tolheffen zo aan vaardbaar had gevonden nu ook tol wilde gaan heffen voor dc schuil kelder, maar dit achtte de heer Kok een ongepaste opmerking. Zonder stemming is daarop het voorstel aangenomen. Tevoren had de heer H. Kornfeld, die het ant woord van B en W op zijn vragen inzake het stopzetten van verhuur van gasfornuizen „niet bevredigend" had gevonden, te horen gekregen dat hij in de volgende vergadering een uiteenzetting van B en W kon verwachten, (Advertentie l M.) VERZEKERD KAPITAAL .RUIM 1 MILJARD GULDEN HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON 1010) 6 93 04* - HAY LEVENSVERZEKERINGEN Over hel bouwland tussen mgr. Nolenslaan en Burgemeester Hon- nerlage Gretelaan klonk gistermorgen om negen uur het lied van „Ai,ai in Bareel una". Honderden leerlingen van de Technische School voor Schiedam en Omstreken stonden in feeststem ming te luisteren naar de melodie die het schoolorkcst onder leiding van de heer Will ems via de luidspre kers uitzond. Maar de aandacht was gericht op de dertienjarige leerling van de school Nico Putters uit 2T2, die was uitverkoren ora de eerste paal te slaan voor de uitbreiding e* verbouwing van de Technische School. Gewapend met een grote regenjas en bedolven ouder een enorme helm heeft de kleine Nico zich onder het wapend oog van vele genodigden en medeleerlingen goed van de verplichte op. en neer- gymnastïek gekweten. Met een serie schokken van de weke grond zakte de betonnen paal van achttien meter vlot de bodem In. Daarna heeft de voorzitter van het schoolbestuur, de beer M, van der Nagel, de vele belangstellenden toe gesproken. Hij merkte op dat bet Na een Raads-Iidmaatschap van ruim 26 jaar, waarbij hU de laatste acht jaar de functie van wethouder heeft bekleed, heeft de heer Th, J. L, van den Berg in de Raadsvergade ring van gisteravond afscheid geno men van de Kaad en van de Raads leden. In verband met de uitbreiding van het bedrijf waar hij directeur van is en dat ook zijn naam draagt, zal de heer Van den Berg Schiedam gaan verlaten om zich in Brasschaet in België te vestigen. Bij dit afscheid heeft burgemeester mr. J. TV. Peek de wethouder gehuldigd voor het vele dat de heer Van den Berg ge daan heeft voor de Schleilamse ge meenschap cn hem tevens kunnen mededelen dat HJM. de Koningin hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassati. Mr. Peek wees er op dat vorig jaar, bij de viering van het 25-jarig raads- jubileum de heer Van den Berg er juist op gezinspeeld had dat hij zich wat van zijn. zaketi zou willen dis tantiëren om zich geheel te geven aan zijn taak van wethouder. Want de leiding van zo'n omvangrijke dienst als Gemeente-werken is een tijdrovende laak en moeilijk te ver enigen met de leiding van een sterk groeiend bedrijf. Het is anders uitgepakt, de keus is nu op het zakenleven gevallen. Het verzoek om ontslag als wethouder, zo vlak voor het einde van een zit- tings-periode had B. en W. wat ver rast, maar mr. Peek had begrip voor het standpunt van de nu scheidende wethouder. Van het wethouderschap had de heer Van den Berg een succes weten te maken, zo merkte mr. Peek op en de afgelopen acht jaar is de produc tiefste periode geworden in de ge schiedenis van Schiedam. Tal van grote werken zijn tijdens dit wet houderschap tot stand gekomen en enkele andere staan op bet punt ver wezenlijkt te worden. Daarnaast heeft de heer Van den Berg nog tijd gevonden voor schier ontelbare functies in het kerkelijke e» maatschappelijke leven, vooral op het gebied van het onderwijs. En zo is de heer Van den Berg geworden tot een markante figuur in de plaat selijke gemeenschap. In het begin van zijn raadslidmaat schap heeft de heer Van den Berg zich een strijd vaardig en ook strijd lustig man getoond, maar later heeft hij begrepen, zo merkte mr. Peek op, dat er betere wegen zUn te bewan- ROBERT MULLIGAN, een jonge- telkens weer de nederlaag lijdt. HU re Amerikaanse filmregisseurwordt bedrogen en tenslotte zelfs die gelijk zovele collega's uit de t.v.-1 van al zijn instrumenten beroofd, gelederen ls voorts'komen, heeft in Wat nu. Het Se^slUunoneo-de The rat race (Avontuur In meisje, dat bij inmiddels reeds van New ïork) een poging willen j de dreigende ondergang heeft gered, doen om de hardheid, de wreedheid en onverschilligheid van de moderne wereldstad te projecteren op het be staan van twee jonge mensen zon der geld en zonder opvallende ta lenten. Tenminste, men moet dit aanne men, want het toneelstuk van Gar- son Kanin, waarnaar 4e film is ge maakt, biedt dit realistische uit gangspunt weL In het werk van Mulligan is van die (a)sociale sfeer niet zo véél te recht gekomen- Er is een meisje, dat op de rand van de goot ligt om dat ze niets anders kan dan als ..taxi girl" fungeren in een dancing echter zonder de daarop aanslui tende privê-serviee te willen, verle nen. Er is een jonge musicus, die vol hoop en vertrouwen in de grote stad New York arriveert, maar in de strijd .om het bestaan helpt hem op haar beurt en op haar manier. Het leidt tot nieuwe com plicaties, maar ook tot een redelijk engagement, voor de musicus. Er zijn dan nog wel enkele, zeer lijfe lijke k.o.'s te incasseren, maar de twee hebben inmiddels ontdekt dat zij samen en onder auspiciën ven Amor het gevecht om het bestaan in de harde metropolis we1 aan kun nen. Mulligan's film moet het meer hebben van de aardige speelscèr.e en de onderdrukte romantiek dan van de nog al naïef verbeelde grim migheid van New York. Tony Cur tis en Debbie Reynolds komen hem wat het het eerste betreft, een heel eind tegemoet en de veteranen Jack Oakie en Kay Medford. (de hospita.) dragen hun kleurig steentje bij aan wat toch niet meer dan een gladde doorsnee film is geworden. (PASSAGE) slaan van de eerste paal eigenlijk met zou worden gevierd. School bestuur en leerkrachten hadden dit feest aan. de leerlingen willen ove>- laten. Met genoegen verwelkomde by de wethouder van onderwijs de heer H. Sabel, de inspecteur de heer C. A. Kamp en de oud-leraren. De heer Van der Nagel herinnerde eraan dat het schoolbestuur op tien mei 1940 de brief ontving met de toestemming voor de bouw van een school voor 700 leerlingen. De oor log brak uit en allerlei omstandig heden waren er dc oorzaak van dat de bouw van dc school in etappes moest geschieden. De school kwam eerst na de oorlog, het werd een ge bouw in de verre polder en nu is al uitbreiding nodig temidden van de dichte bebouwing. Het bouwen in etappes heeft tot gevolg dat de bouw kostbaarder is geworden, het zal het vijfvoudige van het oorspronkelijk geraamde bedrag vergen. De heer Van der Nagel sprak met waarle- ring over de leerkrachten die les kunnen geven ondanks het feit dat de uitbreiding improvisatie met zich brengt. De uitbreiding van de school zal In enkele lokalen van de bestaande bebouwing wijzigingen tot gevolg hebben. Zo wordt een theorielokaal tot lerarenkatner omgebouwd. Dan zullen in de nieuwbouw veel bouw elementen worden toegepast. Aan de zijde ran de Burg, Honnerlage Gre telaan zal een gymnastieklokaal met douches worden gebouwd. Aan de voorzijde van het gebouw wordt naast dc bebouwing aan de mgr. No. Icnslaan een complex van vüf theo- 1 rielokalen eveneens met douches e.d. neergezet. Bovendien zullen aan de zijde van de mgr. Nolenslaan opslag loodsen voor hout cn metaal worden geplaatst. j Onze stadgenoot, de heer N. van j Keulen, wonende aan de Lange Nieuwstraat, herdenkt vandaag het feit dat hij veertig jaar in dienst is van liet Ingenieursbureau Wolter Dros N.V.. Voor deze langdurige en i trouwe dienst is hem de ere-medaillc m zilver verbonden aan de Orde j van Öranje-Nossau toegekend, j Burgemeester mr. J. W. Peek heeft de jubilaris persoonlijk dit ere-teken uitgereikt. Vrijdagmorgen om elf uur werd in de vergaderzaal van het gebouw van Gemeentewerken door de wethou der van Gemeentewerken, de heer Th. J. L. van den Berg, afscheid van deze dienst genomen. De heer Van dan Berg memoreerde In zijn toe spraak o.m. de zeer prettige samen werking, die hij met de staf en het overige personeel steeds heeft gehad en roemde de prestaties, die de dienst In de afgelopen jaren heeft geleverd. Daarna werd hij toegesproken door de wnd. directeur van de dienst. Ir. J. C. Broeyer, die zei dat dit afscheid het etnde betekent van een belang rijke en eervolle periode in het leven van de heer Van den Berg. Een pe- Apothek era-nachtdienst: AontheelC Jansen, Swammerdam singel 41 en Apotheek Niéuw-land, dr. Wi» bautplein 17. Bellen by ongeval.* GG en G.D. Tuinkaan 80. ceiefoon 6 9290 Poiitie-alarmnummer: 6 46 66. Gemeentellfke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20 30 uur, dinsdag 980 tot 1680 en 19 tot 20 HO uur, woensdag 980 tot 1580 uur. donderdag 030 tot 12.30 uur, vrudag 980 tot. 1630 in 19 tot 2280 uur. zaterdag 9 3Ü tot 1680 uur s zondag* gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 rur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot Br en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; .Avon tuur in New York". Monapole, 2 uur; Cs zondags 2 en, 4.15 uur) „Vuurgevecht in Dodge- city's; 7 en 9.15 uur: „Anna Lu- casta". DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur; A.B.C. Prijs uitreiking. riode, waarin hij zijn dynamische persoonlijkheid heeft kunnen ont plooien en blijk heeft kunnen geven, van zijn koopmanschap. Hij somde daarbij nog verschillen de werken op, die onder het wet houderschap van de heer Van den Berg zijn tot stand gekomen en. noemde voorts enkele nog uit te voe ren. projecten, waarbij de wethouder zeer nauw betrokken is geweest. Namens directie en personeel werd een aquarel aangeboden. Tot slot voerde namens de perso neelsvereniging van de dienst nog het woord de heer M. van Damrae, onder aanbieding van een boekwerk. Burgemeester mr. J. W, Peek, (rechts) spelt de scheidende wet houder Th. J. L. van den Berg het hem perleende Ridderkruis in de Or de van Oranje-N assav. op. delen om iets te bereiken. Wel kon ook later nog de strijdlust opvlam men, maar door zijn houding daarna wist de heer Van den Berg deze strijd steeds terug te brengen tot de om vang van een Incidentje. Voor het vele wat de wethouder voor de gemeente heeft gedaan bracht burgemeester Peek namens de burgerij de dank over. Ook de heer Wlliemse, de nestor van de Raad, sprak woorden van dank cn waardering. Koojimansbloed In zijn dankwoord heeft de heer Van den Berg nog een uiteenzelling gegeven, waarom hij de voorkeur heef gegeven aan de leiding van zijn bedrijf boven die leiding van een gemeentelijke dienst. Het is zijn koopmans-bloed geweest die hem daartoe heeft doen besluiten. Hij was tien jaar oud toe» hij zijn eerste verdienste had en wel bij de vader van de huidige wethouder mr. P. van Bochove. Twaalf jaar oud was hij al „zelfstandig ondernemer", nl. door sloophout op te kopen, er kachelhoutjes van te maken en het zo verder te verkopen. Na nog eerst in oude fietsen cn schrijfmachines gehandeld te hebben, stichtte hij op 22-jarige leeftijd het bedrijf, waar hij nu directeur van is en dat vol gend jaar veertig jaar zal bestaan. Zijn gevoel voor verantwoordelijk heid had hem nu gesteld voor de keus óf wethouder óf directeur van zijn bedrijf en daarbij is de keus op het laatste gevallen. Daarom wil de heer Van den Berg zich terugtrek ken uit het politieke leven. Maar de jaren als wethouder zijn een mooie periode in zijn leven ge- weest cn bü Gemeentewerken heeft hij veel geleerd door de problemen die daar opgelost moesten worden, Enorm veel ls tot stand gebracht cn daarvoor had de heer Van den Berg woorden van dank voor het perso neel van Gemeentewerken, Hjj had alle respect voor de wijze waarop de steeds kleiner wordende staf het steeds toenemende werk afhandelde. Daarna hebben de Raadsleden en ook de belangstellenden die de pu blieke tribune vulden nog persoon lijk afscheid kunnen nemen van. de heer Van den Berg, die vergezeld was van zijn echtgenote. (Van een onzer verslaggevers) „Met bjjzonder veel genoegen heb ik geluisterd naar het requisitoir van mijnbeer de officier v. Justitie sprak mr. I, J. van Praag Segaar vergenoegd toen het zjjn beurt was te pleiten voor de ex-verlegenwoor- diger R. I. H., die voor de Rotter damse rechtbank stond wegens op lichting. H. had met een uitgebreid leugenverhaal een Rotterdamse auto verhuurder bewogen tot afgifte van een Volkswagen die 11. daarna on middellijk had verkocht. Dc officier eiste een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk cn aftrek van pre ventieve hechtenis. De verdediger van verdachte had inderdaad reden tot tevredenheid, want het beeld dat de officier van justitie schetste, was voor verdachte niet zonder meer ongunstig. „Reclassering is mei ieders werk," sprak de officier veelbetekenend „cr zijn veel goedwillende mensen ge weest die wat aan deze labiele ver dachte wikten doen." Juist dat iets teveel aan hulp maakte het voor de man moeilijk om zyn problemen aan het Leger dïs Hetls dat toezicht j over hem hield te openbaren. „Van deze man is geprofiteerd, hij is het slachtoffer geworden van zijn werkgever." nep de advocaat met stemverheffing uit Dat was dezelfde werkgever die verdachte na zijn vorige straf op aandringen van een reclasserings- instantie „genadiglijk" aannam. H. \vas in dienst gekomen als magazijn bediende met de belofte dat hij ver tegenwoordiger zou worden. De Utrechtse bedrijfsleider liet haast geen gelegenheid voorbijgaan om te verklaren: -Rijn beste vertegenwoordiger kan ƒ17.000.per jaar rerdie- nen." „En met dat vooruitzicht wilde H. dan nog wel een poosje in 55 ?5 j. Ecu sympathieke, vaak hartver warmende film maakte Arnold La ven van Philip Yordans Broadway- succes „Anna Lucasta". Reeds eerder is dit verhaal over het meisje, dat aan lager wal geraakt ls en door haar verbitterde vader wordt ver- stoten, maar later toch nog tot een eigen geluk komt, verfilmd. Omdat Laven heeft gewerkt met een meer dan voortreffelijke bezetting van ne gers, die dit gegeven met een ontwa pende kinderlijkheid hebben kunnen opvangen, kreeg dit in wezen vrij sentimentele verhaal een subtiele seefr, terwijl de vorige door blan ken gespeelde film in. krokodillen tranen is verdronken, Eortha Kilt speelt hier Anna Lu casta, het slonsje met het gouden hart, ontroerend. Zij heeft een ver bluffende persoonlijkheid. Naast fyaar Staat Sammy Davis jr. als Danny, de rusteloze rauwe matroos, die nu eens weifelacntig en dan weer bruut dingt naar dc gunsten van Anna, Hij maakt er een prachtig mengsel van kinderbjka aanhankelijkheid en bar baars egoïsme van. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: W. J. Franke, Burg. Knap- pertlaan 30, tel. G8163; L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel, 68357; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 68067 en W- A. de Ridder, Stadhau- derslaan. 46, teL 67590. Geopend zijn de apotheken Jan sen, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland. Dr. Y/ïbautplein 17, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarnemen. GEBOREN: Maria C. d. v. A. W. Wever en M. J F. Gunnewegh; Eric z. v. N. M. Kolmeijer cn N, Boertje; Adrianus T. z. v. A- Bezemer en T. Smidh; Elisabeth d. v. J. H. van Tricht cn C. M. Visser; Theodora J. M. d. v. A. T J. van der Borden en T. T. J. A- Nieuwbuurt; Marinus M. J. z. v. T. H. P- Mourits en M, E. A. van der Burg. OVERLEDEN: W. J, D. Hoender kamp, 77 jaar; A. Brouns, 70 jaar. Dan is er een heel gave jonge leraar Rudolp, die Anna tenslotte uit de goot haalt, gespeeld door Hen ry Scott cn een door de enige met- neger Kex Ingram met gloed neer gezette vader. In de zuivere sfeer, die deze film uitademt, heeft Loven enige indruk wekkende hoogtepunten neergelegd, zoals het gesprek van vader en dochter in de kroeg, de pogingen van de sluwe Frank om zijn broer Ralph in te palmen cn de wanhoopsvlucht van Anna met Danny. Maar bovenal wordt de zeer gun stige indruk van deze film gedragen door die ondefinieerbare Indringend heid, waarmee deze gekleurde be zetting het verhaal weet waar te maken. (MONOPOLE). KERKDIENSTEN Xed. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes tH. Doop) en 5 uur ds. C, v. d. Steen. Bethel kerk: 10 uur ds. 3. G. Jansen cn 5 uur ds. H. W. Hemmes. Opstundingskerk: 10 uur dc. J, D. Sroids cn 1 nur dr. L. J. Cazemier. vredeskcrk: 9 en 10.45 uur ds. Honders (Sassenhelm, H. Donp) en 7 uur ds. G. de Ru (Rotterdam) Open- deurdienst. J4ed. Herv. Gcrcf. Evang. Gebouw Irene: 30 uur eerw. heer D. G. Hoeven (Benthuizen) en 4 uur ds. H. Stolk (Schevenlngen). Evang. Luth. Gemeente, 10 uur ds. S. G. v. d. Haogen. Lutherse kerk. Zaterdagavond 780 u. Oecum. Avondgebed, Ned. Pret. Bond, Westvest 92: 10.30 uur dr. J. L. Springer (Leiden). Oud-Kath, kerk» Dam 28: 10 uur H. Baptisten-gemeente, Lange Haven 59: 10 en 1 uur ds. R. Reiling Leger des Heils, Lange Haven 27; 1(1 uur Heillgingssamonkomst cn 780 u. Verlossingssamenkomst. Gernt Ver- boonstraat: 6.45 uur Openluchtsamen komst o.I.v. Envoy B. F. J. v. d. Hoek. Jehovah's Getuigen, Volksgebouw: 6.30 uur Wachttorenstudie; onderwerp: Jaag datgene na waardoor u elkander opbouwt". Woensdag 780 uur dienst- vergadering en theocratische bedie- nlngsschool, Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa rande hoek BK.-laan: 10 cn 3 u. ds. 3. Tijmes (Doesburg). Ceref. kerk. Ooslerkerk: m u. ris. B. J. A. Streefkerk (Den Haag) CU 5 u. ds. J. Couvee, De Ark Kethel: 9.30 u. ds. J. Nawijn en 280 u. ds. W. A. Krijger. Kantien S.CF,: 10 u. cn 5 u. ds. W» A. Krijger. De Goede Haven: 10 u. ds, J. Lever (Vlaardingen) en 5 u. ds. 3. Nawijn. Julianakerk: 30 u. ds. 3. Cou- vée cn S u. ds. J. Lever, Ncd. Herv. Gemeente Kethel. De- Rank: 880 u. drs J. E. L. v, d. Geest (Den Haag). Dorpskerk: 10 u. drs. 3. E L v. d Geest «a-7 u. dr, H. Schroten (Charlois), geldmoeüijkheden zitten; het ge zin van verdachte moest rond komen van minder geld dan zijn. vrouw op dit moment als steun van Sociale Zaken ontvangt;" een gezin van zes personen moest rondkomen met 45-per week." Verdachte had nog gesolliciteerd als fabrieksarbeider maar hij slaagde niet, omdat zijn werkgever het nood zakelijk vond „referenties" te geven over H.'s criminele verleden. „Beschamend," sprak mr. Van Praag Segaar, „deze man moet «en voorwaardelijke straf hebben." De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. VLAARDINGEN Gisteravond is de tweede ronde verspeeld om het schaak-kampioen schap van Vlaardingen. Door zijn partij van L. Visser te winnen is de heer F, Korpel aan de kop gekomen van de hoofdklasse. De uitslagen van de gisteren ge speelde partijen zijn: Hoofdklasse: L. Visser—P, Korpel 0—1, C. v. d. Mark—B. Kwindacz uitgesteld wegens ziekte Kwindacz, A. HoogerwertL. B. Jansen afgeb.. D, A. Torn—W. Korpershoek 0—1. Promotie-klasse A: J. v. Witzen- burg—D. v. Dorp J. v. d. Vaart—J. Nagengast afgeb,. J. Ak kermans- J. v, d. Berg afgeb., L, VeldheerE. C. Heijna afgeb. Promotie-klasse B: W, v. d, Waal- A. de Jong ti—'/a, C. SioP. Kor- naat 1—0, C. P. Auwerda—C, M. v. d. Gaag afgeb., H. G. Uithol—A. Koopman I—0. SCHIEDAM vraagt voor direct JONGSTE BEDIENDE (vrl.) Vereist: of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties schriftelijk aau „ITHO-Scbiedam", afd. Personeelszaken, postbus 21, Schiedam, of monde ling na telefonische afspraak. Telefoon 64730. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 SO 22 Schiedam ^^7Meubelen en- huisraad Bergmeubels in teak en. auro-teak. Nieuwste model len. Komt binnen en bekijk ze eens. Verschillende prij zen hij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. KES-zegels, Permanent wave Autorijschool KOWI WARANDE 210 B Telefoon 628 73 SCHIEDAM Luxe verhuur zonder chauffeur. stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon, van deze advertentie 1.— korting 1 Dames- en herenkapsalon. „Hélène", Rembrandtlaan 22^ telefoon 6 7170 Fotografie Voor pasfoto's naar K. van. Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20, In één dag gereed. maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Personeel gevraagd Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres: DUK, Groe nendal I A (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 6789). Ledikanten, hutledikanten, kam peerbed den enz. Kom eens praten. Van Woensel Schoenen N.V. vraagt leerling-ver koopster. Aanmelden: dage lijks tussen 9 en 6 uur. Hoog straat 2, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1