Grond bij Schie opgespoten voor nieuwe industrieën mm Zware straffen geëist tegen belastingambtenaren tew®? n Arie Gommel gisteren ten grave gedragen Intrede bij ds. A. D. N.P.B. van Klaassen Wilhelminahaven levert modder voor t project van Ierland Niet slecht gespeeld, maar toch drong geen biljarter tot de finale door SCHIEDAM m; f-l Ramen Grote Kerk ingegooid Spiegelruit gebroken Dijkje ies houden modder vast Wie heeft iets verloren Voorman in de vakbeweging Duivensport „De Postduif' O.B.K. organiseert muziekconcours Burgerlijke Stand OPENT VRIJDAG 15 SEPT. 12 UUR VOLAUTOMATISCH Gewonde Duitse meeuw gevonden AR MA begint zwemgroep Vier ton lorren in brand; schade tien mille Propagand amars HEDEN INSCHRIJVING Koeriersters LEES KICK WILSTBA Woensdag 13 september 1961 3 keer hun ei" een uidt ank, am- t ja rug ra- zal rm- te "P "n in k. et 'S De laatste tijd wordt het Schiedamse stadsbeeld verleven digd door de door de havens af en aan varende schepen, die met modder gevuld uit de richting van de Voorhaven komen en die in de richting van de Schie verdwijnen. Later komen deze zgn. bakken weer leeg terug. Het doel waarvoor zij zijn ingezet omvat in wezen twee projecten. In de eerste plaats is het namelijk nodig dat de Kon. Wilhelminahaven op diepte wordt gebracht. De uitgebaggerde modder wordt dienstbaar gemaakt aan het tweede project, dat de opspuiting van een groot stuk polder rond de Oude Dijk behelst en waarop in de toekomst grote industrieën zullen worden gevestigd. De modder, die wordt gebruikt om het terrein rond de Oude Dijk op te spuiten, wordt door een zgnbakkerzuiger via een onge veer 600 meter tonpe pijpleiding op het land geperst. De pijplei ding heeft een dia van 40 cm. Advertentie IJlS.i Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, <ir. Wi bautplein 17. Belten by ongeval: GG en GD. Tumlaan 80. telefoon 6 92 9U Poiitie-aianmnummer: 6 45 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1U tot 2u 30 uui dinsdag 9.3Ü tot IB30 en 19 tot 20 3D uur, woensdag 9 30 tot 18 31/ uur, donderdag 0 30 tot 12 30 uui vrudag 9.3Ü tot IS 30 ai 18 tot 22 38 uur. zaterdag 930 tot I63U uur s /ondags gesloten RJG Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19 mt 21 lux woensdag 14 tot 17 en 19 „at 2) uur, donderdag 10 tot 17 mr, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Avontuur jn New York", Monopole, 2 uur: „Vuurgevecht in Dodgecity's"; 7 en 9.15 uur: An na Lucasta". DIVERSEN Chr, Soc. Belangen, 8 uur: CMB Ver gadering. Chr, Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Be sturen Bond. Jaarvergadering. BEURS VOOR MODE EH HUISHOUDING Drie gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk zyn gistermorgen in gegooid. De schade ligt vermoedelijk tussen de 75 en 500 gulden. De daders zijn onbekend. Bij het uitladen van een bestelwa gen op de Hoogstraat is gistermorgen een steekwagen omgevallen. Eén der handvatten van de wogen vernielde daarbij de spiegelruit van het per ceel 81. Aan de in de etalage liggende eetwaren werd een schade van. onge veer 40 gulden toegebracht. De bedrijvigheid van de af en aan varende schepen op de Schiedamse binnenwateren dateert al van 28 augustus. Toen hebben de opspuit- werkzaamheden in de polder een aan vang genomen. Voorbereidingen daarvoor waren echter al maanden tevoren getroffen. Om dit grote ge bied in de 'West-Abtspolder aan de Schie op te kunnen spuiten 2ïjn eerst een aantal persdijken aange legd, die de dunne modder in, hun veilige armenzullen houden, zodat zij niet kan wegvloeien. De modder wordt in het toaal met negen bakken aangevoerd. Drie er van hebben een inhoud van 149 ku bieke meter. De overigen kunnen slechts" 120 kubieke meter modder vervoeren. Bij de werkzaamhe den zijn vijf kleine sleepboten be trokken, die de bakken door de bin nenwateren slepen. Voor het gedeel te Voorhaven Nieuwe Maas Wilhelminahaven is een grotere sle per in gebruik. „De Friesland", een grote bagger molen, baggert Intensief de modder uit de Wilhelminahaven, Waarschijn lijk zal de molen in het totaal 300.000 knb. meter aan zand en mod der opzuigen. De substantie wordt Ijverig naar bet gebied aan de Schie gebracht, waar het met behulp van een zgn, bakkerzuiger en Pijplei dingen op het terrein geperst wordt. En dat is werkelijk een indrukwek kend gezicht. Met kracht wordt de modder uit de bakken gezogen om, eveneens weer met kracht, aan de andere kant de bakkerzuiger te ver laten en in de ongeveer 600 meter lange pijpleiding te verdwijnen. Met de modder komt er eveneens veel water mee. Dat wordt echter weer snel van het terrein afgezogen. (Advertentie I M lUiitiiiiitiitiiiMtninimiiiiii ^•uropese collectie verlovingsringen. fr» maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—32,30 en 26 uur: kinderschoentje (R). Te bevragen bij de vinders: meisjes- vest. Winter, v. Rinjsdaellear: 28a; re genkapje. Rekers, Groen van Frlnste- rerlaan 13; Jas, 2 petjes en kapje, van Leeuwen, v. Oldenbarnevdtstraat 42: badgoed. M. Schaap, Schietbaanstraat 3, Kethel; kinderschoentje (L), v. Veen, Sav. Lohmanlaan 4; ceintuur van regen mantel, mevr. Schuurman, oudedorpse- straat ib; speelgoedbeestje. Landsbergen, Polderweg 354, Kethel: vlieger, v, EI- derhorst, Schaperiaan lit voetbal, mevr. Klomp. Jul. v. Stolberghstraat 3: kin derfietsje, de Routing, Ridderkertae- straat 7b; bos sleutels, mevr. Scheper, Troclstralaan 9 of 11; zakmes, P. de Jong, Oranjestraat 63: huissleutel. Ver hoef, Kw. Maasstraat 3Sa; bedelarm band je. Voorburg. Verheljstraat 33. VI aardlagen: bedelannbandje. Mevr. *t tam. Mesdaglaan 20a; bedrag aan geld. P. T. Sütthof. B. K. Laan 191b; gouden ring. A de Brum. Groen v, Prlnsterer- laaa 41: tasje met inhoud. J. v NieU- wenburg, Boerhavelaan 106; tasje met Inhoud. M Poot, Schlcdamseweg 109, Kethel; foudraal van parapluie, mevr. v. Dijk, Mesdaglaan 2; portemonnee met inhoud, L. v. Tempel, poortugaal- streat 5c; grote hond. Dieren-asyl, St. Annazusterstraat: doos met konijnen. J Timmerman, Middelhamissestraat 36b. Want iets van de plaats van de bak- kerzuiger ligt m een inhammetje in de Schie een zuiger van veel klei ner formaat. Deze zuigt het op het terrein met de modder meegekomen water weer weg en spuit dat in de Schie. De werkzaamheden aan het project zullen wanneer het werk niet komt stil te liggen door een strenge vorst, ongeveer zeven maanden duren. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Dikkerboom en Sybrandy In het totaal zyn 32 man in touw om het karwei te klaren. Velen van hen, vooral het vaste personeel, ko men uit Friesland, waar ook de fir ma zetelt; namelijk In Oude Haske. Dc werknemers trekken het gehele land door, want overal worden der gelijke werken uitgevoerd. De mees ten wonen dan ook iu woonschepen, die door de eigen sleepboten door de Nederlandse binnenwateren wor den getrokken. Het materieel, dat momenteel is in gezet, is niet allemaal het eigendom van Dikkerboom en Sybrandy. De bakkerzuiger is een huurzuiger en is eigendom van de firma Wijmers en v. d. Molen uit Groningen. Op het ogenblik houdt de heer IJ. Dikker boom toezicht op het werk. Weldra Kolkend en met kracht verlaat de dunne modderbrij de pijplei ding om zich vanzelf ouer het land te verspreiden. Het water dat meekomt, wordt door een kleine zuiger weer weggezogen. echter zal zyn plaats worden inge nomen door zijn oom, de heer B. Dikkerboom, De heer IJ. Dikker boom vertrekt dan weer naar elders, want overal ligt werk te wachten. Een groot project bijv. is het gra ven van een nieuwe veerhaven m Texel, waar men over een met al te lange tijd mee hoopt te beginnen. Op de Algemene Begraafplaats te Schiedam heeft gistermorgen onder grote belangstelling de begrafenis plaats gehad van de heer Arie Gom mel, één van de grote voormannen van de vakbeweging in Schiedam. De heer Gommel is 74 jaar gewor den. De heer Gommel, die in Schiedam is geboren en er zijn hele leven heeft gewoond, was tot zijn pensionering schildersbaas bij de Dienst voor Ge meentewerken. Al jong is hij in de vakbeweging gekomen en is tien tallen jaren voorzitter geweest van de Schiedamse afdeling van de Ne derlandse Bond van Overheidsper soneel, de voorganger van de hui dige A.B.v.A, van het N.V.V. Daar naast is hij lange tijd bestuurslid geweest van de N.V.V.-Bestuurders- bond, waar hij 25 jaar het penning meesterschap heeft bekleed. Voorts had de heer Gommel voor de oorlog het beheer over het fonds voor het Nieuwe Volksgebouw, waarbij de gelden met centen tegelijk door de leden bijeengebracht werden. Het is de grote verdienste geweest van de heer Gommel, dat hij kans heeft gezien dit fonds, ongeveer 30.000 gul den groot, mt de handen van de be zetters te houden. In 1946 is de heer Gommel uit de vakbeweging getre den. "De S.C.V. „De Postduif' hield zondag een wedvlucht vanaf Deventer over een afstond van 140 Km. Voor de wed vlucht waren 263 duiven ingeschreven, die zondagmorgen om 9 uur werden ge lost De eerste duif kwam om 10.50 00 u. en de laatste prljsdutf kwam om 11.33.00 uur binnen. De uitslagen waren: J. DDejaardon 1, 6. 22. 38. 30. 54; J. de Waard 2. 11. 41. 61: F. Ebkenbroek 3. 47; C. Verhaercn 4.,42: A. Boes 3. 26, 30: Th. Jansen 7: A V. d. Gnjp 8: B V. Srnirren 9. 32; H, Blondé 10. 2a. 51. 39; H, v. d Kant Breur J3, 23. 29. 55, 56; W v. d. Kant Sparia 14: C. v. d. Grijp Co 15. 46: 3. v. d. Bee-c Co 36. 28: J. Koffijberg 17. 27; N. In 't Hol Sc Co 18, 49. 53: F. Koppenhagen 19; A. Karreman 20. 32; P. v, Os Sc CO 21; A. Vermeer 24. 48. 58; P. Hinten 31. 57, W v Deltrsen 33, 35. 62; L. TöUlijn 34, 36.' GG: H Crama 37; C. v. Tncht Co 39; H. Veltman 40. 44. 66; F. Stap 43; G. Vermeer 45; C. Koogje 52; J. Ver baat 63. 65; C. Herwig 54; A. Klepke dfpioma. Vele oud-gedienden uit de vakbe weging, maar ook de jongere dra gers van het oude ideaal, hebben de overleden voorman de laatste eer beweren. Namens hen heeft de heer J. Scheffers gesproken en de verdiensten van de overledene geme moreerd. Het harmonie-orkest N „Oefening baart kunst" (O.BK.) organiseert op 14 en 15 oktober een groot mu ziekconcours, dat zal staan onder auspiciën van de Kon. Ned. Fed. van Harmonie. Fanfaregezel schappen, waarvan prins Bernhard beschermheer is. Aan het concours zullen in het to taal 20 a 24 korpsen deelnemen, die in dc hoogste klasse spelen. Zij zijn afkomstig uit bijna alle provincies. De plaats waar het evenement zal plaatsvinden is de Coca-Cola-haJ aan de Couwenhovenstraat, Schiedammers kunnen op hun kaarten 50 pet reductie krijgen, in dien suj die voor 14 oktober kopen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de secretaris van O.B.K., Fihps van Bourgondiêstraat 27. OVERLEDEN: 'a. M. Heubel, 46 jr; H. G. van Akkeren, 67 jr., wed. van P. J. C. Verhoeven. AHOY' GEBOUW t/m 27 Sept. OP FEMtNA V-- UIA CC CU dÓÓrloêéÜd YYAOOCn 25 MODELLEN TN BEDRIJF:ir De 13-jarige Guus Breedveld heeft gisteren in de omgeving van dc Technische School aan dc Mgr. No- lenslaan een meeuw gevonden. Het dier bad verwondingen aan één van zijn poten opgelopen. De jongen heeft de vogel naar het politiebureau gebracht, maar later heeft men zich m het Dierentehuis over het dier ontfermd. Daar bleek, dat de vogel een ring om een poot had met de volgende kentekenen: „Vogelwarte", Radozell E 49978, Germania. Via het rijks museum van dc geschiedenis der na tuurwetenschappen te Leiden wordt met de betreffende instantie in Duitsland contact opgenomen. De Muziekver. „Crescendo" geeft zaterdagmiddag 16 september een concert m bet Proveniershuis, aan vang 4.30 uur. Het programma omvat o,a. een. wals, een piccolo-solo. enke le moderne werken en diverse mar sen met de drumband. Gezien de geringe belangstelling voor de concerten m de Plantage en na het succes bij het concert dat vo rig jaar tussen de bejaarden-flats in Nieuwland is gehouden, is Crescendo nu van mening in het Proveniershuis meer belangstelling te oogsten onder de circa 165 bewoners. Op zondag 8 oktober zal ds. A. D, Klaassen zyn Intrede doen als pre dikant van de hervormde gemeente van Schiedam, waar hij in verband met zijn benoeming tot predikant- voorganger van. de afdeling van de Ned. Protestanten Bond, beroepen Is als predikant voor bijzondere werk zaamheden. Ds. Klaassen wordt te Schiedam de opvolger van. ds. J. A. Hebly, die op 25 juni jJ« naar En schedé is vertrokken en die d3ar een week later zijn intree heeft ge daan. Een week tevoren, op zondag 8 ok tober. zal ds. Klaassen in de Kapel „Pniêl" afscheid nemen van de her vormde gemeente van Huizum bij Leeuwarden. Het is thans nog niet bekend waar en door wie de nieuwe predikant te Schiedam zal worden bevestigd. Ds. Klaassen werd op 17 augustus 1926 te Rotterdam geboren. Hij be zocht eerst het Erasmiaans gymna sium in de Maasstad en studeerde daarna verder aan de ryks-umversi- leit te Leiden. Nadat de heer Klaas sen in februari 1950 door het provin ciaal kerkbestuur van Ovcrijset was toegelaten tot de evangelie-bedie ning m do Ned. Hervormde Kerk en hij van 1949 tot 1950 eerst enige tijd werkzaam is geweest als jeugd-predikant by de Vryzmmg- Protesiantse Jeugdraad, werd hy op 15 oktober 1950 door ds. C. Co lenbrander, toen nog predikant te Pe- De Schiedamse Arbeiders Gymna- stiekver. ARillA gaat nu ook begin nen met de vorming van een eigen zwemgroep. Dit is een oude wens, want in tal van plaatsen heeft de Culturele Sportbond goede zwem verenigingen. Daar in het Sport- fondsenbad geen gelegenheid was voor een eigen clubuur was dit in Schiedam tot nog toe niet mogeljjk. Nu echter is een uur beschikbaar gesteld, n I. zondagmorgen van 9 tot 10 uur. Er zal een commissie komen en bevoegde instructeurs aangesteld, om al diegenen die nog met kunnen zwemmen les le geven. Sportbon ders kunnen zich aanmelden bij de heer M. Boomsluiter, Havendyk 194 A, tel. 62646; Treublaan 27 en Boer havelaan 47 a. Verder hebben vijftig jeugdleden zondag j 1. deelgenomen aan de Sport en Speldag van de Culturele Sport- bond, die in Vierhouten is gehouden perga en thans emeritus predikant te Wolvega, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Schcrpenzeel en Munnekeburen in de classis Heerenveen. Op 6 maart 1955 verwisselde ds. Klaassen deze gemeente met die van Huizum bij Leeuwarden, waar hij werd bevestigd door ds. J. Uitenhuis uit Neede, toen nog predikant te Hui zum by Leeuwarden. Ds. Klaassen. heeft tijdens zijn ambtsbediening te Huizum vele be stuursfuncties ver Tiild en zitting ge had in tal van colh tes en commis sies. Thans is hij o.a. nog adviseur voor het Vormingswerk van de pro vinciale kerkvergadering van Fries land; gedelegeerde voor het Collo quium tot toelating tot de evange lie-bediening; secretaris van de pro vinciale kerkvergadering van Fries land; pastoraal adviseur van de afde ling Friesland van de protestantse Stichting voor verantwoorde gezins vorming en docent ter opleiding van catecheten en pastorale medewerkers. AMSTERDAM woordigers van De vertegen- werd gespeeld, kon J. v. d. Velde het biljartdistrict (LEV) zich tot de derde ronde hand- Schledam hebben op dc jubileum- wedstrjjdcn van de Koninklijke Ne derlandse Biljart Bona geen slecht figuur gemaakt, maar desondanks gelukte het geen van hen op de ere plaats te eindigen. Wanneer we, in aansluiting op ons bericht op deze pagina van gisteren en het algemene overzicht in Start, nog een blik werpen op de afgevaar digden van ons biljartdistrict, komen we tot deze opsomming: In de vijfde klasse verloor A, A. Spronkers (LEV) in Suisse zyn eerste partij en werd vervolgens ook m de herkansing uitgeschakeld. In de vierde klasse won J. v. Dorp (OBK), die in Kras speelde, zyn eerste vier partyen maar werd ver volgens uitgeschakeld juist voor de demi-finale, door Louer van het dis trict 't Gooi. In de derde klasse libre in het Parkhotel verloor M. v. Kempen (LEV) zijn ears te partij, plaatste zich toch via de herkansing, maar viel na de derde partij at In de tweede klasse verloor H. v. d. Does (LEV) in Kras zyn eerste partij en zag ook geen kans zich via de herkansing te plaatsen. In de eerste klasse, die by Dubois (Van een onzer verslaggevers) „Ik geloof onvoorwaardelijk, dat hfj de aanstichter en de hoofddader van het complot is. H|j heeft de drie anderen de weg gewezen uit de financiële moeilijkheden etx in de misdaad. Daarom eis Ik tegen hem drie Jaar ge vangenisstraf met aftrek", aldus de Officier van Justitie bU de rechtbank te Rotterdam, mr. D. ËL van Buuren, in de zaak tegen de zestigjarige Hen drik A. B. B., die gistermorgen met drie collega's van 't zegelkantoor van de Rijksbelastingen dienst te Rotterdam terecht stond wegens verduistering. gen kennis van de Zegelwet. Bij de belastingen werd hij beschouwd als een accuraat en betrouwbaar kas sier". B. was bovendien een welge steld* man, die het geld allerminst nodig had. Uit de stukken bleek, dat B. de enige was, die m financiële moeilijk heden zat. Toch had hij maar een klem deel van bet verduisterde geld uitgegeven. S., de oudste van het viertal, kreeg in de loop der jaren ernstig last van zijn zenuwen. Hij zat op het laatst zo met het geld ïn zijn maag, dat hij twaalfduizend gulden verbrandde. Op de vraag van de president aan Van G-, van wie toch voortdurend het heilloze initiatief was uitgegaan, antwoordde de adjunct-commies: „Het is spijtig om te zeggen, maar het is meneer B,". De vier mannen werkten bij het verduisteren nauw samen. Slechts daardoor was het mogelijk steeds be dragen. tc verdonkeremanen. Er werd Op twee verschillende manieren „ge werkt". Soms schreef men de bedragen die aan zegelkosten binnenkwamen, he lemaal niet in. Soms ook knoeide men met de boeken. Het bedrog kon zo lang ongemerkt blijven, omdat het zeer moeilijk is te controleren, hoeveel betaalstempels er per dag werden gezet. In zyn requisitoir merkte de offcier op, dat de verdachten dubbel misbruik van vertrouwen hebben gemaakt.' Zij be- De vier mannen geven op, dat zij in de periode '53 tot juni 1901 zich met elkaar ongeveer 92-90D gulden hebben toegeëigend. Bij een steek proefsgewijs onderzoek over de laatste 4*/2 jaar werd echter reeds een tekort van 145 000 gulden gecon stateerd. B., typisch een ambtenaar om te zien, verklaarde tot de malversaties te zijn gekomen om zyn collega's, die bitter weinig verdienden, te kun nen steunen. Zowel de officier als de president van de rechtbank, mr. R. J. Brunner, geloofden dat niet Het was volgens hen doodgewoon hebzucht. Mr. Van Buuren beschouwde de 47-jarige stempelaar Pieter Uit B. en de 63-jar»ge stempelaar Wil lem S. als ondergeschikte figuren in het complot „Tegen deze kleine en in wezen ordelievende mannetjes, die zijn meegezogen in de maal stroom, eis tk twaalf maanden met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk" deelde de officier mee. Het aandeel van de adjunct-com mies titulair, de 34-jarige Comelis van G„ achtte hij groter. Deze ver dachte hoorde dan ook een straf van een jaar en zes maanden met af trek tegen zich eisen. „U heeft alle vier een vlekkeloos verleden", zei de president, „Ik zou bijna zeggen, wat kan men ook an ders verwachten van rijksambtena ren. De rapporten? die over u werden uitgebracht, zijn onverdeeld gunstig, B. stond bekend als een hulpvaardig en voorkomend man met een gede- publiek in hen stelde en zij be schaamden het vertrouwen in hun persoon. Mr. van Buuren hechtte geen waarde aan de verklaring van B., dat hij „was ingegaan op de ar moede van zijn collega's". Wèl was het waar, dat de drie andere ver dachten slechts weinig verdienden. B. had 407 gulden per maand, S. 348 gulden en Van G. 452 gulden. B, die geld van zichzelf had, verdiende 650 gulden. ,B. heeft de anderen, meegesleept, omdat hij hen nodig had. Hij is er schuldig aan, dat deze drie mensen nu in de rechtszaal staan", aldus mr. Van Buuren. De verdedigers pleitten voor een lagere straf. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. schaamden bet vertrouwen, dat het blussing. Door onbekende oorzaak Is gister nacht omstreeks 12 uur brand ont staan in twee aanwmgebomvde schu ren aan de Reedijk. Het werd een uitslaande brand, die door de brandweer werd bestreden met twee hogedrukstralen, later met drie lagedrukstralen. De schuren brandden uit; vier ton lorren, twee ton oud popier en enige oude auto onderdelen gingen verloren. De ge bruiker van de schuren was de heer J. W. De schade bedraagt naar schat ting ƒ10.000. Bij de blussing waren aanwezig de G8, de K2 en de blus- eenheden 623 en 621. Brandmeester N. J. Verhoeven had de leiding bij de haven, maar werd toen uitgescha- keld, In de hoofdklasse won C. Bug-j genberg (Rembrandt) zijn eerste party en ook zijn tweede, waarin hy een bijzondere prestatie leverde. Zijn tegenstander was tot 8 caram boles het einde van de ontmoeting genaderd, toen Ruggenberg met een serie van 95 caramboles de par tij m zijn voordeel besliste, Deze enorme prestatie bleek evenwel met voldoende om zich verder te hand haven; in 'de volgende ronde werd hij uitgeschakeld. Jb van Eyk (Sunlight) heeft in de derde klasse cadre goed ge speeld, hoewel hij zijn eerste party verloor. Met één carambole ver schil verloor hij ook dc tweede, maar omdat de beste verliezer toch werd geplaatst, bleef hij meedingen. In de derde ronde won hij zijn partij in 27 beurten. In de kwartfinale werd hij evenwel uitgeschakeld. De Chr. Gymnastlekver. „Door Oefening Kracht" zal deze week twee propaganda-marsen houden en we] op woensdag 13 september Int Schie«Iam-Zu£<I en op vrijdag 15 sep tember In Nieuwland. In beide ge vallen begint de mars om 6,45 uur nm., waarbij het Tamboer- en PU- perkorps de medewerking zal ver lenen. "Verder zal DOK een kleuter-afde- ling beginnen w de gymnastiekzaal van de openbare school aan de Dwarsstraat, beginnende op woens dag 13 september. Kinderen vanaf vier 3aar zyn daar tussen 1.45 en 2 45 uur welkom. Ook in Nieuwland zal een nieuwe afdeling worden gevormd en wel voor meisjes van 10-11 jaar, op woensdagen van 6.15 tot 7.15 uur in. de zaal van de Thorbeckeschool. De reeds bestaande jongens-afdeling wordt gesplitst in één voor 10-11 en één voor 12-13 jarigen; deze beide afdelingen krijgen les m de Chr. Techo. School en wel de jongeren van 6 30 tot 7.30 uur en daarna da ouderen tot 3-45 uur. De afdelingen beginnen op 12 september, steeds op dinsdagen. Wat de propaganda-marsen betreft geven we nog de routes. Route voor Zuid: Tuinlaan, Hooi- kade, Nieuwe Haven, Hagastraat, Groenclaan, Wïilemskade, Rozenbur gerstraat. Nieuwe Maasstraat, Lek straat, Willem Brouwerstraat, Wilhel- minaplein, Groenelaan, Gasstraat, Dwarsstraat, Hagastraat, Nieuwe Ha ven, Hooikade, Tuinlaan. Voor Nieuwland; Dr. Wibautplein, Mgr. Nolenslaan, Parkweg, Burg. van Haarenlaan 12.., Dr. Schaepmansin- ge], Schaperlaan, Dr. Wibautplein. De Stroopwafel-actie van' de SA- KOR (Samenwerkende Kinderbe scherming Organisaties) is gisteren begonnen en in het Blauwe Huis achter het gymnasium, waar het hoofdkwartier van de actie is ge vestigd is men druk bezig geweest met het uitgeven van de dozen met stroopwafelsdie door grote groe pen jongens en meisjes weer aan dc man gebracht worden. slaapmeubel en wentelbedden duo-divons enz. WONINGINRICHTING SROERSVEST 64-66 Dansschool A. Schilperoord Aanvang september Rembrandtlaan 105 A - Telefoon G 73 38 Fotografie Itolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 6 67 20. In één dag gereed. de avonturen van de wondennidvoor Prils per deel 60 et Bestel by uw be zorger, boekhande laar of kiosk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1