(5? Sprankelende „Irma la Douce van Rotterdams Toneel UNIQUE 1ÜTÖ0Ê Glansrollen van Lia Dorana en Steye van Brandenburg F. v. d. Hammen 25 jaar bij Van den Berg-Beveka Strijd rond de korven Het handbal- programma thetdeZZket Beslissingen bij honkbal SCHIEDAM 3 EtS Schied. Kunstkring opent seizoen BELANGRIJK NIEUWS damesstoffen najaarsmode 1961 EEN AARDIGE VERRASSING v. d. LEEDEN DRZ speelt tegen PFC VSV komt bij Hermes-DVS ylaardingen Schiedam Tafeltennis Competitie begint eind september a</*4e SFF naar Apeldoorn Bad Groenoord wordt gesloten „SHELTER" REGENJASSEN „VICTORY" Concert van Orpheus en Excelsior Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren TAXI? Liijcc'c, EUROTAX 69 4 60 Op dak gepakt Man vlucht uit gevangenis JUDO JiU JETSU IRDOORTRJUNINi SPORTCENTRUM SCHIEDAM REINIER HULSKER DE MOL JANSEN >1 Vrijdag 15 september 1961 l)fl 11 iar- i per ■et it >ieren blij. I wel", de en mee, vijf lelek- oa- takt. te k bef ft be llers te int op ziek nber. I echter fin ««■- i Zol- ■opvoe- T Vries. via I medt t tzn- I »cbüfr f bri*L «MP t be- d>t jut »a b*t*- Kt toch i Syl- t lUrt pkoeo- I i» 1* ia. Jk tisi* Jouw 10» oan ik i M«t (Advertentie UW.) De Schiedam» Kunstkring beeft mecrd Ie sQit van de*e lichtvoetige, het nieuwe wneelselzoen op wel frivole muzikale komedie, zoels wei heel feestelijke en plezierig* w«xe bleek aan het daverende applaus geopend met de opvoering gister avond In bet Passage-theater van „Irma la Douce", de „musical" waar het Rotterdams Toneel en In het hijsonder tl* Dorana In de titelrol van lichtekooi en Steye van Bran denburg in de dubbelrol van haar minnaar en „klant" to'n groot sue- ces mee hebben geboekt. Ook het Sehiedamse publiek bleek geefcar- Advertentie t M.) In samenwerking met vooraan staande speciaalzaken in. dames- stoffen uit geheel Europa hebben wij door modespeciaüsten een on gekende keur-collectie in dames- stoffen weten samen te stellen. Het behoeft geen betoog, dat door deze specialisten een plaats aan de top is veroverd. Het is niet de bedoeling uitsluitend „dure" stof fen te brengen. Juist door deze concentratie kunnen wij u de mooiste stoffen en de nieuwste dessins tegen voordelige prijzen aanbieden. Het zal ons een groot genoegen zijn u deze stoffen te mogen voor. leggen. Met de nieuwe STIL of SIMPLICITY knippatronen maakt u nu een jurk exclusiever dan welke confectie-japon ook en voor nog niet de helft van de prijs, die u betaalt voor een ge maakte japon van gelijksoortige kwaliteit stof. ALS EXTRA ATTRACTIE ontvangt u van 16 txn. 30 sept 8ij aankoop van f 15.- STOFFEN HU IS BROERSVEST 10 dat niet alleen aan het slot, na de knetterende en herhaalde finale, op klonk maar ook tussen de bedreven door. Het was dan ook een perfecte voorstelling waar de mannelijke le den van het Rotterdams Toneel (Lia Dorana was de enige vrouw, maar wat voor éénl) alie eer mee inge legd hebben. De prestatie wordt nog groter wanneer men bedenkt dat het toneelspelers zijn en geen revue-ar- tisten die hier zongen en show-num mers weggaven dat het een lieve lust was. Op het banale en zelfs platvloerse gegeven van het „liefdesleven van 1 een lichtekooi heeft auteur Alexan- der Breffort het verhaal opgebouwd j en dit zo'n geestige, vaak spitse tekst mee gegeven (in een aan- J vaardbare vertaling van Remco i Campert) dat men de grofheden als i slechts pikant kan accepteren en men vermaakt blijft luisteren en 1 kjjken. Regisseur George Vitaly heeft, i wel bijzonder gesteund door het en- thousiasme van de spelers, boven- dien alle mogelijkheden aangegre- j pen en alie effecten aangewend om er een dolle komedie van te maken. met vele kolder-achtige trekjes. 1 Bijzonder ster* was overigens wel de steun die zij beiden hebben ge had in de trefzekere muziek van j Margherite Monnot, die In haar 1 beurtelings spottende, agressieve, i melancholieke en soms lyrische chansons een variatie van stemmin- j gen wist op te roepen. Het was voor j al deze mtmek, door Henk van I Dijk, piano. Jan Blok, gitaar, Tom I Disseveld. bas en Rttdi Bos. trombo- Jne. vertolkt, die een aparte kleur heeft gegeven aan deze tussen musi- I cal en toneelstuk hangende opvoe ring. Zowel melodieus als ritmisch verrassend fris en origineel heeft de ze muziek voor de sprankelende en prikkelende sfeer gezorgd, die aan de Pa rij se lucht wordt toegeschre ven. Teleurstellend was echter de tekst die Hans Andretis voor de chansons heeft gemaakt. Deze stootte maar al te vaak tegen bet ritme op en be stond meest uit lapstukken en leeg gerijmel. Dat de woorden van de liederen, vooral wanneer ia koor ge zongen. vrijwel niet te verstaan wa ren, was wel jammer maar de ama teur-zangers nauwelijks aan te reke nen. Nico laas Wijnberg is verantwoor delijk voor het uitmuntende decor (waarbij een handig draaitoneel hinderlijke wat veelvuldige change menten overbodig maakte! en voor de komische kostumering. Bijzondere lof komt de hoofdrol- Voor DRZ is in Ketbel de tweede thuiswedstrijd uitgeschreven. De Toodwitien, die in goede vorm zijn, komen tegen een oude bekende. PFC. Uit De club uit Geervliet heeft nog wel niet gespeeld, maar het team U sterk genoeg om het DRZ moeilijk te maken. Een kleine Schiedamse zege moet wel mogelijk zijn. vertolkers toe. Lia Dorana zat de rol van Irma als gegoten. Met tem perament spelend gaf cij. naar be hoefte schalks, uitbundig* of triest, zuiver gestalte aan het meisje-van- liefde dat uiteindelijk haar grote liefde heeft ontdekt. Bewonderens- i waardig Was daarbij haar chanscm- techniek. Steye van Brandenburg heeft er, j terecht, met eens naar gestreefd om zijn onmogelijke dubbelrol, als le vens-echt neer te zetten. Het zou immers onmogelijk zijn geweest een souteneur die jaloers wordt op de „klanten" van zyn meid en daar om zich opwerpt als haar enige klant, om daarna zo jaloers te Wor den op die klant dat hij hem „ver moordt", voor weike fictieve daad hij dan weer naar het Franse Duivels eiland wordt verbannen. Daarom heeft Steye van Brandenburg het maar gezocht 'en ook gevonden) m een karikaturale uitbeelding met veel dwaasheden en zotte invallen. De veertien andere leden hebben in hun kleinere en vaak afwisselen de rollen een onmisbare bijdrage ge leverd aan het grote succes van de avond. PANTALON? Da Broakanapecialist HOOÜSTBAAT IB TtLEF 0 89 SI Apotheken-nachtdienst; Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41 en Apotheek Nicuwland, dr. Wi- bautplem 17. Bellen bij ongeval: G.G en G.D- Tuiniaan 80. telefoon 692 90 Po li ti e-atarmnumnier: 6 46 66. Gemeen let tike Openbare Leeszaal eo Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19 tot 20.30 uur, dmsdag 9.30 tot 18.30 en 19 tot 20 30 uur. woensdag 9 30 tot 16 3(1 uur. donderdag 9 30 tot 1230 uur vrijdag 9.30 tot 18.30 rn 19 tot 22.30 uur. zaterdag 8 30 tot 16.30 uur s zondags gesloten RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2J uur, donderdag 10 tot 17 jor, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ..La vrntó" Monopole, 2 uur: „De zeven bandie ten van Stiver Springs": 7 en 9 15 uur „Ik stierf duizend doden". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: I P.C.-sportver. Feestavond. Wijkcentrum, 8 uur: Alg. Grafische Bond. Bestuursvergadering. Hermes—D VS ontvangt zondag om 2 uur m Sportpark Harga VSV, een oude bekende tegenstander. De Vel» senaren, die vier punten haalden uit vier wedstrijden, zullen uit de ne derlaag die Hermes verleden zondag tegen SHS, leed de conclusie kun- rum trekken, dat ook zij een rede» 1 lijke kans hebben op winst. Maar de blauw-witten hebben te genover het eigen publiek iets goed t to maken. Als zij uit die beschamen» de 4—0 nederlaag lering hebben ge trokken dan kan het met alleen een t Advertentie AU spannende aantrekkelijke wedstrijd worden, maar dan i$ het nog vol strekt niet zeker dat de gasten moe ten winnen. Maar dan moet het in» dividualistische gedoe, waarbij de spelers elkaar onvoldoende steunden, opzy gezet wot den. In de samenstelling van het team zullen enkele wijzigingen worden ge bracht, aangepast aan de huidige conditie van éen of meer spelers, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de blessure van Tonny Kemper. Van de reserves komt alleen het 3e elftal binnen de lijnen en wel tegen Spartaan '20 2. fAdcertenfte IJK.) AUTOMOBIELBEDRIJF OFFICIEEL <«M0U> A6ENT Gel Siersloot 37 - Telof. 01893-6450 Burg. Knappertlaan 2 - Telef. 010-64500 (Advertentie l~4.) nu... beduidend goedkoper Morten betaalt U geen 1230 wor de» flanellen dutcers favertgei» een finjs, die ze dutóef m Avars waan/ zijnj maar znrg dat LI hoort bij onze klanten, die hem nu kopen voor nog tfWn acht gutden. Flanellen dusters voor een on gekende prijs— heertijk warme flanellen ochtendjassen... don zig zicht en behaagfëk warm to de kou. Ook voor de tafeltennissers gaat dat seizoen weer naderen.Op 30 sept. gaat de landelijke competitie van start en hierin is ook N.OA D. ver tegenwoordigd. Zoals uit d« indeling blijkt, zal 7.0AD. nu moeten la ten blijken dat het in de overgangs klasse thuis hoort. Onze stadgenoten zijn in een vrij sterke afdeling in gedeeld. Bovendien is voor dit sei- zoen bepaald, dat het team dat on- 'deraan eindigt, degradeert terwijl de op één na onderste degradatie- j wedstrijden moet spelen tegen de i kampioenen van de eerste klas. Voor waar dus geen zacht eitje dit sei zoen. Het is maar goed dat de NO-AD.-spelers nu uit mil. dienst «jn terwijl bovendien de kampioen van Schiedam voortaan voor NOAD uit zal komen wat ongetwijfeld een versterking voor het team is. De in deling is als volgt: AMVJ 3 (Amsterdam) 3: AVGA S (Amsterdam) Bendracht 3 (Rot terdam) Müksteamers (Rotter dam) 4: NOAD 9: Smash 4 (Am sterdam) prom.: Treffers 2 (Roe- lofarendsveen) 3: Wibo 3 (Den Haag) 6; Wilhelmus (Den Haag) prom. j De cijfers achter de plaatsnamen j geven aan op weike plaats het team I vorig seizoen de competitie heeft beëindigd. Smash en Wilhelmus rijn j gepromoveerd en maken in de over- j gangs klasse hun debuut Op 30 sept start NOAD in de Beurs met een thuiswedstrijd tegen Wibo 3. j Hud jnlï was de heer F. van der Hammen 25 jaar in dienst van de Th. J. L. van den Berg BEVEKA- cembfantie N.V. cm de Wwlyest Aangezien dit jubileum In de va- kantietüd vlet heeft men indertijd besloten het feit op een later tijd stip te vieren. Dat al nn *ün op zaterdag 16 september. Dan aj de heer Van der Hammen figuurlijk, mar ongetwijfeld ook letterlijk In de bloemen worden gezet, als dank voor het feit dat hij xo'n lange pe riode zijn krachten voor de N.V. heeft ingezet. Voor de oorlog is de jubilaris zijn loopban by het hoofdkantoor van (Advertentie IJtt.) ETSTAP'S SCHOENEN j BROEKSVEST 12 Men let er op.. U ook? De vrachtwagenbestuurder A. J. v. 5 S. uit Vlaardingen verleende gister- I morgen om 8.30 uur op de Burg. Knappertlaan geen voorrang aan de bromLetsberij der N. B. uit Maassluis. By de aanrijding, die daarop volgde, kreeg B. een vleeswond boven zijn rechteroog. De G.G. en G D heeft hem naar de dr. Noletstichting ver voerd. Beide voertuigen werden be schadigd. ZauntefTPcrtt* (int d» wrkoop *1» d«*» mmt to damanu» In het komende korfbal programma is de wedstrijd Velox—Schiedam op genomen. Dat is «en ontmoeting, die aanvankelijk als degradatiewedstrijd had moeten worden gespeeld. Nu die gelukkig als gewone competitie wedstrijd kan wo*d«m beschouwd is deze krachtmeting toch wei interes sant can te zien wie de sterkste is, Schiedam is van die degradatiekans erg geschrokken en heeft In de af gelopen zomermaanden serieus ge traind. We tyn daarom geneigd onze stadgenoten de beste papieren te (Advertentie IJK.) iu... beduidend goedkoper En de» winter— alle jongens met heertijk warme pyjama's naar bed. Ook Uw kinderen, want de prijs kan nu géén bezwaar meer zijn- Morgen gaan wij hondenten Twents flanellen jongens pyjama's verkopen. Heertijk «arme jon- gempyjamas met twee zakken op het jasje en prima afgewerkt, voor prijzen 25 toe 30% lager De wedstrijd Merwede—O.PX sal j voor O.DJL geen eenvoudige opgave rijn. Nu is namelijk al gebleken, dat de Slledrechter» in eigen omgeving moeilijk te verschalken tegensUn- der* zijn- We »)n benieuwd hoe de onzen bet er rullen afbrengen. Na het resultaat van afgelopen zondag tegen Vete* 2 verwachten we van Succes de tweede overwin ning »n de uitwedstrijd tegen Char- kns X s Verder rijn In het programma np- genomen de derby Schiedam *--8ue» ces 2. O.D1 2—K.OA.G. t SO DX a. TOP S-OD.L a, Ttek- vogels Schiedam l Zwaluwen a— 1 8u««s a, O.D.L b—Kwlafc Ons Hui* d—Schiedam b. de N.V. begonnen. Tijdens de oor- lag. in 1949 namelijk ging hy naar Haarlem, waar hij tot filiaalhouder werd benoemd, In 1949 kwam de heer Van der Hammen terug naar Rotterdam. Hij werd toen procura tiehouder van de N.V. BEVEKA Op 1 januari I960 kwam er een fusie tot stand tussen het bedrijf Th. J. L. van den Berg en de N.V. De heer Van der Hammee kwam daarop naar Schiedam en kreeg er de func tie van kassier-boekhouder toegewe zen. Behalve in het bedrijfsleven kreeg de jubilaris ook voornamelijk op kerkelijk gebied bekendheid. Hij is een markante figuur in Ned. Herv. kringen. Benevens voorzitter van di aconie van de Ned. Herv. gemeente is hij nag lid van de kerkraad van wijk II. Voorts is hij bestuurslid van het Herv. Rusthuis en buitendien ook lid van de commissie van het Herv. Weeshuis. Veor dr handtelcampetHie speelt Dames I van DffS zondag in Val- kenswaard tegen VHC; twee ploe gen die vorige zondag wonnen, zo dat na de beslissing valt omtrent de voorlopige leidersplaats. tWnst al een goede stimulans zijn. De WF-damejt die met een mooie overwinning zyn gestart ontvangen aan de Maaskant Athene 2 uit Den Haag eveneens nog ongeslagen. De dames van UVG moeten in de afde ling 2e klas winst kunnen halen op Meeuwen 2. Dan is er de derby Wilton 2—DWS 2, met de sterkste papieren voor het schietgrage WF, dat vorige week met 90 won. Bij de heren krijgt Wilton het op eigen terrein niet makkelijk tegen Hennes uit Den Haag; een technisch goede ploeg met de gevaarlijke roid- voor Tonnen. Deze wedstrijd begint om 11.50 uur. De heren van DWS gaan naar GONA in Den Haag. Af gelopen zondag wonnen de Schie dammers en verloren de Hagenaren, dat zal ook ditmaal wel het geval zyn. De heren van UVG moeten met een aantreden tegen het sterke Ad- ven da. terwijl Heren 2 van DWS een zware noot te kraken krijgt aan Spartaan. Junioren: dames ActielWilton. RODA-DWS. UVGSpartaan. He ren DWSActivitas SVV gaat zondag naar Apeldoorn om AGOVV in het sportpark Berg en Bos te hestrjjden. Aangezien de Apel- doomers op de ranglijst één punt op de rood-groenen achter staan, kan men er verzekerd van rijn dat het een spannende strijd zal worden. Indien SW het zelfde spel zal kun nen opbrengen als afgelopen zondag tegen Stormvogels, dan moet suc ces voor onze stadgenoten zeker niet uitgesloten worden geacht, al rullen de kansen zeker beter dienen, te worden benut, want daar man keerde het tegen Stormvogels wei eens wat aan. SVV 2 komt zondag aan de bosrand Uit tegen Haarlem, dat beslist geen zwakke ploeg is. De SW-ers zullen het dan ook niet gemakkelijk krijgen. SVV 3 gaat naar Excelsior 3, terwijl SVV 4 het op Harga gaat opnemen tegen Excelsior 4. Op zondag 27 september *s mid dags om 6 uur zal „Bad Groenoord" voor het publiek worden gesloten. Van de openingsdatum af (woensdag IC mei) tot nu toe werd „Bad Groen oord" door rond 176.500 personen be. 2ocht. Een aantal dat juist iets hoger ligt dan in 1960, toen 176-003 bezoe kers de kassa passeerden. Het publiek wordt ter kennis ge bracht dat verschillende goederen, die gedurende het zwemseizoen op de terreinen van ..Bad Groenoord" zijn achtergelaten, uitsluitend dinsdag 19 september van vm 9 uur tot nm 6 uur. door de rechtmatige eigenaars kunnen worden afgehaald. De spaarzegels voor hei aanschaf fen van een abonnement voor het zwemseizoen 1962 zullen van 1 no vember af aan de bekende adressen verkrijgbaar zijn. fA drertentte IJK.) De aristocraat onder de Moderne dessins. Voorname coupe. Ie klas bewerking. 89.—. Ï9—69.—, 59.— HERENKLEDING HOOGST*. 174 SCHIEDAM Het restant van de honkbal wed. strijden wordt van zeer groot be lang voor het honkbalteam van Schiedam 1 dat twee promotiewed strijden voor een plaats in de lande lijke tweede klasse gaat spelen. Het gedegradeerde Schiedam krijgt de kans om niet alleen het verloren fAdnvfetihtf l SI Originele Engelse Gabardine le klas verwerkt tot moderne jassen in de „New Italian Style" Moderne multicolors, óók in light-weight. 149.139.—, 129.— HERENKLEDING HOOGSTR.174 SCHEDW De gemengde «rbeiderszangverenï- gmg Excelsior en het koninklijk Schiedams mannenkoor Orpheus zul len woensdagavond 4 oktober een concert geven in het nieuwe wijk- gebouw „De Rank" m Kethel. Mede werking zal verlenen het dameskoor De Kleine Stem West Ten gehore worden gebracht zang nummers van Burgiel. Pureed. Haydn, Palestrina. Bruckner. Ah- dnessen en Czajamek Verder wor den nog het openingskoor uit JDie Jahreszciten* van Haydn en frug- GEBOREN: Ronald, zv J. H van den Berg en M. Woggon; Bianca. dv B. van Marton en A. M. J. Krommenhoek; Pe tra ne lia F. L, dv tt W van den Berg en A van der Schee; Joyce, dv N C Vervoort en J. B. Rigeis; Teuntje rfv H_ FoDpe-n en N. Mulder; Patricu W. dv W. DinkeLaar en W. MercedAatrtd, dv J. C, Landzaad en A. Hendnksen; Caria. dv W. Lokken en M. Bakken Mama M.. zv J. A. C. Ketjzer en G. A. M. de vette; Thomas A. C„ zv W. p. van Mil en C. J. de Vette; Ane A zv A. Robberegt en W. C- de Winter. ONDERTROUWDB. Brickers. jr. en K. A. A. Ardon. 34 jr.: M. D. van der ByL TI jr. en J P. van Hese, 27 Jr.: H. C. Green. 25 jr. en )L J. L Swartjes. 21 jr.; p. de Groot, 21 jr. en C. D. van Kapel, 19 jr.; 3. P. van Opstal. 24 jr. en R. M. Kuiters, 19 Jr.: C J. den Outer. 26 jr. en J. L. A. Vijfwinkel. 22 jr.: A. van der Palm. 26 jr. en A. Hensbjch. 26 jr.; W. E. Schut». 26 jr. en E Heukels, 25 jr.: C. L. SneWers. a jr. en M. H. E. van Wemeskeritert. 27 jr.: L. Wiesebron. 26 Jr. en KL Woord. 21 jr. GEHUWD: P. L. Buytendiik. 27 jr. en L C. van Etten. Z5 jr.; A. Mak, U jr. en M. C. Paasse. 29 jr.; C. 3. de Vries, 30 Jr. en G. H. Maltha 22 Jr P. van, der Marei. 29 jr. en E. C. Pegels, 29 jr.: J. Wildschut, 21 jr. en W. Droppers. 20 jr.: J. L- van Dijk. 34 jr en A. R. ran Weert. 22 Jr.: U. 3. Kerkhof. 28 jr. en S. 3. M- Vaartin*. 19 jr.; P. J. Nle st actt. 28 Jr. en N. Van der Meuten. 22 Jr.; R. W. Simons. 28 jr. en 3. Oxrwews. 33 jr; C. L. A_ J. van Adrtchena. 26 jr. en C. A J van Winden. 22 jr., 3. Kelder. jr. <m P. A. van Male. M jr. OVERLEDEN: J. A. Verkaatk. 64 jr.: W. Martijnse. 55 Jr.; w. C. Post. 73 Jr. wed. van Jvan der Linden; 3. W. Mul ler. 37 jr.; L J. WesterveJd, (U jr. meuten uit „The Messiah" van Han del gezongen. De Schiedams* zange res Puck d* Rover zal enige aria*» uit de Messiah zingen. De bedoeling van dit concert is te onderzoeken of er in Kethel vol doende belangstelling voor deze vorm van cultuur bestaat Mocht dat in derdaad het geval zijn, dan znlkm zeker meerdere concerten volgen. terrein te herwinnen, maar ook in eén keer twee klassen hoger tu klimmen. Feyenoord en de kam pioenen VUC en Schiedam spelen om een plaats in de tweede klasse. Zaterdag staat in sportpark Harga om vier uur de allerbelangrijkste wedstrijd op het programma. Zou Feyenoord m Harga van Schiedam winnen dan is Feyenoord gepromo veerd. Wint Schiedam echter of volgt een gelijk spel dan brengt volgende week de slotwedstyd \4JC Schiedam de beslissing. Het wordt daarom van groot belang dat honk- balmmnend Schiedam de stadgeno ten gaan steunen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12D0 uur en 2—6 uur. Babyschoentje (L)portemonnee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: dames schoen iR>. v. Beek, Stationsstraat 84; beugelslot, M. Vender bos, PJ5.0. Laan llaa; rode autostep. Zever» boom. Dr. Boslaan 5; blauwe auto- step, Av. d. Vlies, Groenelaan 85; raeisjesvest. v. Buren. Stationsstraat lb; kindeischoentje, Acda, Mgr. No- lenslaan 119; zijden sjaal I. Bouman, Schaperlaan 30; trui, S; Greten, Tol lensstraat 31a; overall v. Waas. Nw. Maasstraat 114: balsketting, B. laps, J.v. Lennepstraat 17a; armband, Kemper, Boexbaavelaan 46; zilveren broche. Den Held, Lekstraat 72; fietssleuteltje, H. Buijs, Boerhaave- laan 5b: ring met sleutel, H. Holier- hoek. Burg. v. Haarenlaan B96; he ren brü in étui. P. Pruisen, Populie renlaan 28; Kethel: vulpen. Sla ven- burgs Bank, lange Nieuwstraat; ballpoint, Den Uyl Lorentziaan 46a. (Advertentie IMJ TELEFOON Een gedetineerde uit het Bak van Bewaring aan de Nourdsingei ia er gistermiddag tn geslaagd te untznap- pen. Hjj heeft echter niet lang van rijn vrijheid ksmnrn genieten. Een paar minuten na rijn vlocht werd hjj op het dak van bet Huis van Bewa ring gepakt. De recherche stelt een onderzoek In hoe htf aan rijn bewa kers heeft kunnen untsnappen. Gisternacht omstreeks kwart voor een brak brand uit in de patatzaak van de heer M. H. Wesstng aan de Oranje boomstraat, vermoedelijk door oververhitting van de oven. Met j twee nevelstraien eo met behulp van rook- en persluchtmaskers bluste ée brandweer het vuur. Er was voor ongeveer f 4000 schade aan winkel Jen inventaris. 1 artifort I meubelen- JE2S2S8S5Ü22S. MtOtftSVCST 64-66 Zith (UflWJW OM f OW bt" flat d% vtrfcoop mot in» hou» évévt pflUBk't to frtoo ttrwff dort» «oor om pf^z 6* II Huisvrouwen-, Kleuter- en Kmdersymnaatieli Body Building - Tafeliennfct TOPCONFERENTIE BESPOEDIG»! tn verband met de elkaar snel opvolgende ix/vengrondaa kernexplosies op de aarde meende Prof. Ariër» de aan vang van de topconferentie op de maan te snoeten, be spoedigen en zo zagen wij op ons grootbeeldscherm de deelnemers hun plaatsen in de juist gereed gekomen me talen koepelzaal bezetten. Ate initiatiefrwrarr opende Prof. Anéns de conferentie ers onder het motto „Wanne voeten en koele hoofden" werd aan alle afgevaardigden een paar warme pantoffels uitgereikt Nadat de agenda zonder veto's wa» vastgesteld kwamen de kernexplosie* al» eerste punt aan de orde. Hierover behoefde nauwelijks gediscussieerd te worden want zelfs Joeri en Titof lieten leen JSjet" boxen. Namen* de aanwezigen werd ben ver zocht een resolutie aangaande dit onderwerp, vergezeld v«n een paar maan laarzen, bij htm terugkomst op aarde aan te kneden aan Oom Kroetejet Intussen verm-men wij dat Amerika een „rebof'-raket om de aarde heeft jferon- den en zal Prof. Artens de Amerikaanse regering verzoe ken bij de eerstvolgende lancering tn de al of «jet be mande raket een lading ..ArtenrixxtemonderxoekLMrtt-n'"' mee te geven en even langs de maan te laten koswen. On danks de S-daagse werkweek kunnen de voorraden „weer en wind" schoenen e», voor de frisse awndtwa, ge makkelijke en warme hutspantoffela uit de b*fc*#wte Artena Schoenfabrieken steeds aangevuld worden We den wij u «et. prachtige collectie Artens-prodwkten. Bij aankoop va» «Ik paar «en fraaie ATOMATELMONUS- BALLON voor de kinderen cadeau! D» nlrowstf radio- m Lv.-f»estellett tw 4« flBATO Nu reeds verkrijgbaar bQ V*tj geven KXS-iegela

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1