leest i)| Molenaar! leest in IMand! Aanleg nieuw sportterrein voor Excelsior in Thurlede VELPON ^elgaap-êmiAlaa^M^imémi11 Pastoor P. verlaat v. Kampen Kethel Zelfbeschikking voor Papoea's hoofdzaak' Vliegerwedstrijd voor de jeugd gaat door Plannen voor groots schaak-toernooi BB neemt t niet La vérité nauw m Als 5n sheriff boos is sterven de bandieten juwelenroof uit Benoeming van nieuwe wethouder WM3 Putsch tegen Kassem faalt IffiisP pBlj VOORSTELLEN AAN GEMEENTERAAD Brit (een dag vrij) weer in arrest Minister tegen hogere melkprijs NA 22 JAAR Forum over Nieuw- Guinea VOLAUTOMATISCH KERKDIENSTEN Artsen op zondag Noorwegen weert zich tegen spionage Bij 40-jarig bestaan van „Schiedam" Britse para's dalen boven Arnhem l,^DA*4g|, ll in 4 variaties: Rijstebloem Bordklaar Tarwebloem Tarwegries Passage vertoont: ZO Monopole-matinees V0ORSFOEDÏG INMONOPOLE: Gangsters gaan op Regenboog gaf Terieth inspiratie Wolshow voor snelbreiers Geschenk uit 1878 aan burgemeester nu voor gemeente Zaterdag 16 september 1961 De gemeenteraad van Schiedam aal op vrijdagavond 22 september in vergadering bijeenkomen, voor de tweede maal in deze maand. Het voornaamste punt op de agenda is de benoeming van een nieuwe wethou der voor Gemeente Werken In de plaats van de afgetreden wethouder Tb. J, L. van den Berg, die op 8 sep tember afscheid heeft genomen. Te ven* zal de heer P. Brouwer als Raadslid worden geïnstalleerd in de door het vertrek van de Van den jlerg vakant gekomen plaats. Verder zullen een aantal voorstellen behan deld moeten worden. Zo komen B. en W. met het voor stel om ten behoeve van de R.K. Sportver. „Excelsior" een nieuw sportveld aan te leggen, aansluitend bü het Sportpark Thurlede aan de OudedJjk. Excelsior ïiet, tengevolge van de gestadige groei ran de vereniging en de grote toename van bet aantal Jeugd-lcdcn, niet langer kans om alle competitie-wedstrijden te laten verspelen op de drie velden |n Thurlede waar de vereniging mo menteel de beschikking over heeft. Daarom heeft het Excelsior-be- stuur zich gewend tot het gemeente bestuur met het verzoek het nleuw- aan gel egde sportveld aan de Oude- dyk, gelegen bij de spoorwegover gang in de lijn Schiedam-Den Haag te mogen hebben. De Sportraad, om advies gevraagd heeft er op gewe zen dat het bedoelde nieuwe terrein aangelegd is ten behoeve van SVDPW, ter vervanging van het ter- Mduerten tie i.*K rein achter de Parallelweg dat by de aanleg van Rijksweg 20 verloren is gegaan. Maar de Soortraad was eenstem mig van mening dat Excelsior met 47 elftallen inderdaad te weinig ter reinen heeft. Geadviseerd werd toen om een nieuw terrein te doen aanleg gen m de naaste omgeving van de bestaande Excelsior-velden. Inderdaad bestaat daarvoor gele genheid en wel op het terrein ten noorden van de Veensioot en ten westen van de terreinen van de R.K. Hockeyclub „Spirit"'. De kosten van aanleg worden geraamd op 33.250 gulden, zodat B. en "W, de Raad ver zoeken tevens een krediet tot dat be drag te willen goedkeuren, Voor voetgangers Nu op 1 november de nieuwe re geling ter bescherming van voetgan gers inwerking zal treden zal ook in Sch'cdam aan alle weggebruikers voorlichting worden gegeven op dit punt. Dit za| door de SchSedam.sc af- deling van bet Verbond voor Veilig Verkeer geschieden. Deze afdeling zal voor de aanschaffing en versprei ding van de nodige affiches (ook buis aan bals) zorg dragen. De me dewerking van de gemeente zal be perkt blUi*en tot het doen bevesti gen van affiches op de aanplakbor den In de gemeente; verdere activi teiten ran gemeentewege zullen niet nodig z|jn. Zo delen B. en W. de Raad mede. Voor de verdere ontwikkeling van de plannen voor de bouw van onge veer 400 woningen door de Vereni ging „Volkshuisvesting" en door de Prot. Chr. Wooingbouwver. „Onze Woning", hebben de beide verenigin gen om een aanvullend krediet ge vraagd om 7.600, —naast het reeds verleende krediet van ƒ73800,B. en W. stellen, de Raad voor gunstig op de aanvraag te beschikken. Voor de Invoering van het vak handenarbeid, zowel op de openbare Goeman Borgesiusschool als de r.k. St. Catharlnaschool wordt om een krediet van ƒ1000,— gulden ge vraagd voor elk van de scholen. HAARLEM. Nadat de recht bank te Haarlem donderdagavond de 40-jarige Engelsman J. C. uit Zandvoort, tot voor kort directeur van een Nederlandse vestiging van een Engelse grammofoonplaten- maatschappij, die zich te verant woorden had wegens verduistering en oplichting, uit de voorlopige hechtenis had ontslagen, heelt de of ficier van justitie de man gisteren opnieuw in arrest laten siellen. De Engelsman wordt verdacht van een nieuw geval van verduistering ten nadele van de Engelse grammofoon- platenmaatschappij ,Eiarap of Sound". Hij is in het bureau van po litie te Zandvoort iv^esfoten. DEN HAAG. De minister van Economische Zaken, drs. J- W. de Pons, heeft het Produktschap voor Zuivel gesommeerd maatregelen te nemen, dat de prijsverhogingen, die de mc'khandel in. Deventer heeft doorgevoerd, en die binnen iiet ver loop van een jaar soms 2 3 cent per liter bedroeg, ongedaan worden gemaakt. De verlangens van de roelkbande- iaren in Zwolle om de melkprijs te verhogen, worden door de minister afgewezen. Ook het door het pro duktschap herhaald voorstel de melkprijs in Weert te verhogen, heeft de minister niet kunnen goed keuren, f BEURS VOOR MODE £H HUISHOUDING i Da vakbeurs voor het gezin I I presenteert 1 Sportdemonstralles In leder huls een modem® keuken I Jfc 7 Wblshows per dag j De gedekte tafel van Europa I 1 In 286 eland* nationale en m« 1 te mationale gebruiksgoederen I Geopend van 10-17 en 19-23 u Zondags gesloten AHOY" GEBOUW ROTTERDAM tim 27 SEPT. WAOCCU DOORLOPEND WUOOtN 25 MODELLEN, IN BEDRIJF BIJ'HOOFDINGANG Het ziet er momenteel werkelijk naar uit, dat de vliegerwedstrijd die de werkgroep Jeugd Jolfjt deze zo mer had georganiseerd, maar die toen vanwege de slechte weersom standigheden Is uitgesteld, alsnog zal doorgaan. Het Hgt in de bedoeling de wedstrijd zaterdagmiddag 23 sep tember van 2 uur tot 6 uur op het terrein aan de Maasboulevard te la ten doorgaan. De deelnemende jeugd wordt verdeeld in drie groepen. De eerste groep bestaat uit kinderen van acht t/m negen jaar, de tweede uit kinderen van tien t/m elf jaar, terwijl de derd^ groep wordt ge vormd uit kinderen van twaalf t/m veertien jaar. De deelnemers zullen in optochten naar het terrein aan de Maasboule vard trekken. De jeugd uit de wij ken Kethel, Nieuwland en het wes ten vertrekt vanaf het gebouw „De Rank". Z'j loopt de volgende route; Schiedaraseweg, Nieuwe Damlaan, Mgr. Nblertslaan, Wibaulplem (hier sluiten de jongelui uit Nieuwland aan), Troelstralaon, Rembrandtlaan, Frans Halsplein Chier sluiten de jon gelui uit het westen aan). Graaf Flo- rislaan, Alcidastraat, Stadhouders- laan, Maasboulevard. De deelnemers uit het oosten lo pen de volgende route Van 't Hoff- piein, Snelliussingel, Marcomplem (hier sluiten de jongelui uit het cen trum aan), Broersvest, Koemarkt, Lange Nieuwst ra at, Nieuwe Haven, Hagastraat, Beijerlandsestcaat, Ro zenburgerplein (hier sluiten de jon gelui uit het zuiden aan), Nieuwe Maasstraat. Rijnstraat, Maasboule vard. Het vertrek van de startplaatsen vmdt plaats om twee uur. De eigen lijke wedstrijd neemt om drie uur een aanvang. Om ongeveer zes uur zullen de prijzen worden uitgereikt. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. G, Jansen, 7 uur Open Ueur Dienst. Be titelkerk: 10 uur ds. C. van der Steen, 5 uur dr. L, J. Cd ze mier Opstamttngskerk: 10 uur ds. D. J. Spaling, 7 uur ds. Samson (Fdjenoord). Vredeskerk: ds. H. W. Hemmes. 7 uur ds. C. van der Steen. Ned. Herv. Gerei, Evang, Irene: 10 uur eerw. heer Stolk (Nieinvcrkerk a.d. IJfiscl. 3 uur ds. L. Vroegindewcy (DelftEvang. Luth. Gemeente. 10 uur prof. dr. P. Boendermaker (Hilversum). Euth. Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed, Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10 30 uur ds. J. B. Sehou- wink; Oud-Katb. Kerk, Dam 28: 10 uur HoQg-Mis; Leger des Hells. Lange Ha ven 27; 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssam en komst. Gerrit Vetboonstraat: 8.30 uur Openlucht-sa menkomst oj.v. majoor en mevr. Sou- vereln. Baptisten-gemeente. Lange Ha ven 59: 10 uur en 7 uur ds. R. Reiling. Chr. Geref. Kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur en 3 uur ds. H. Visser (Sas- acnhelm). Gerer. Kerk. oosterkerk: 10 uur ds- I. Couvée en 5 uur ds. H. 3. van Dui nen (ZwJJndreeht). De Ark Kethel: 9 30 uur ds. W. a. Krijger en 230 uur ds. J. Couvée. De Goede Haven: ds. J. C Hagen (Rotterdam) cn 4 uur ds. J. Na- wUn. Julianakerk: 10 uur ds H. J. van Duiven en 5 uur ds. H. W. Krijger Kantine S.C. F.: 10 uur ds. J. Na wijn en 5 uur ds. J, Couvée. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. ven. Buren, Buys Ballotsïngel <2-76, tel. 69661; G. Pet, Tuinlaan 38. tel. 6685»; J, van der Veer. Kuys de Beerenbrouck- laan 16, tel. 69873. Geopend is apotheek Backer. St, Li- duinastraat 58, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waar nemen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bil ongeval: Gü en GD- Tumi aan 8(J telefoon 6 92 90 Pohbe-alarmnummer: 8 46 66 Gemeente fit he Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20 30 uur, dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2030 uur, woensdag 9 30 tot 1630 uur. donderdag U30 tot 123(1 uur vrÜdag 9 30 tot 1630 19 tot 22 30 uur zaterdag 9 30 tot 16.39 uur /«inriage gesloten TtK Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 Lot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 23 it ui. donderdag 10 tot 17 tut. vrijdag L4 tot 17 en 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot li en 14 tot 17 tl BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „La vérité". Monopolc, 2 uur: Cs zondags 2 en 4.15) „De zeven bandieten van Silver Springs"; 7 en 9.15 uur: „Ik stierf duizend doen". DIVERSEN Irene, 8 uur: Vriendenkring. Caba- Jttnsis Sacrum, 8 uur; Othello. To neel: „Het meisje van de schii- v der. Raadskelder, 8 uur: KJV Raads- vrienden. Bijeenkomst. BAGDAD Radio-Bagdad beeft vrjjdag bekendgemaakt dat de re gering van Irak een overwinning behaald beeft op „een imperialis tische beweging tegen de veiligheid van Irak" in Noord-Irak. De omroep zei dat premier Kassein duizenden gelukwensen met deze overwinning heeft ontvangen van Arabieren, Koerden, Turkman en en anderen. Radio Bagdad gaf geen nadere bij zonderheden over de opstand, maar riep een aantal boodschappen, ge richt aan generaal Kassem, om waar in de „muiterij" werd veroordeeld, Stamhoofden in Noord-Irak heb ben volgens radio Bagdad generaal Kassem doen weten dat zij de ter onderdrukking van de opstand ge nomen maatregelen steunen en zich tot zijn beschikking stelden om een einde aan de ongeregeldheden te maken. OSLO. Noorwegen heeft maat regelen genomen om spionage door buitenlandse vaartuigen, die de Noorse territoriale wateren bevaren te voorkomen. Dit heeft een marine- woordvoerder in Oslo meegedeeld. Buitenlandse vaartuigen van meer dan 50 ton zullen voortaan in ge bieden van militair be'tng slechts een bepaalde route mogen varen en dienen een Noorse loods aan boord te nemen. Noorse marinevaarvuigen zullen deze vaarroutes controleren. Gebieden van militair belang zijn om. delen van de Oslo-Fjord, de omgeving van Bergen en Stavanger en bepaalde streken in Noord-Noor- wegen. KOOG AAN DE ZAAN. „Hoofd zaak in de kwestie Nieuw-Galnea is een bonafide zelfbeschikking voor de Papoea's. Als Indonesië dit wil erkennen wat op het ogenblik zeker niet het geval Is dan heb ik er vrede mee, waar Nieuw-Guinea uiteindelijk terecht komt, zelfs bij Indonesië." Aldus ror. P. A. Blaisse, lid van de Tweede Kamer voor de KVP, Vrij dagavond op een forumavond, die op initiatief van de WD was georgani seerd door de plaatselijke besturen van de regeringspartijen in de Zaan streek. Aanleiding tot deze avond was volgens de initiatiefnemers de „af keurenswaardige activiteiten van bepaalde groepen Nederlanders en de houding van een deel der Neder landse pers". Opmerkelijk was het, dat genoemde activiteiten slechts zeer terloops ter sprake kwamen. Behalve mr. Blaisse hadden de vol gende Kamerleden in het forum zit ting: mevrouw mr. J. M, Stoffels- van Haaften (WD), de heer G. A. Kieft (AR), mr. F. J. Kranenburg (PvdA) en de heer F. H. van de Wetering (CHU). Verder had een viertal leden van de Nieuw-Guinea- raad achter de tafel plaatsgenomen. De vertegenwoordigers van de re geringspartijen spraken zich uit voor internationalisering van de kwestie Nieuw-Guinea. omdat Nederland de last van de verantwoordelijkheid niet langer alleen kan dragen. Mr, Kranenburg merkte op, dat de PvdA reeds in 1958 internationali sering had bepleit en toen storm had geoogst >rDe situatie is sindsdien in grijpend veranderd," repliceerde me vrouw Stoffels, „thans kan Nieuw- Guinea door middel van de Nieuw- Guinearaad zelf meespreken." Enkele losse opmerkingen van de diverse forumleden: De heer Van de Wetering: „Nieuw- Guinea werd indertijd van de sou* vereiniteitsoverdracht uitgesloten, omdat de Papoea's nog met njp wa ren voor zelfbeschikking." De heer Kieft: „De Nieuw-Guinea- raad moet zich niet alleen tn Neder land oriënteren, maar ook in de buurlanden." De heer Van Zeeland, lid van de Nieuw-Guinearaad: .JPro-zelfbeschik- king behoeft niet per se anti-Indo nesisch te zijn." j De heer Kaïsiepo, lid Nieuw-Gui- neaxaad: „Wij hebben geen enkele behoefte aan een gesprek met In donesië." De heer Tanggahma: „Geef ons meer zekerheid." Pastoor P. van Kampen van Ke thel is gisteren met emeritaat ge gaan. Twee en-twintig jaar lang heeft hij in Kethel gewerkt en nu bij 73 jaar ood is geworden, gaat h(J van zijn rust genieten in het rustige Alk maar. Bjj zijn afscheid is hij ln hei R. K. Verenigingsgebouw gehuldigd en daar is wel gebleken welk een vooraanstaande plaats deze zeer po pulaire pastoor in de Kethelse ge meenschap inneemt. De zaal m het Verenigmgs ge bouw was stampvol belangstellen den, hoewel van elke katholieke ver eniging maar drie vertegenwoordi gers waren toegelaten. Doch ook Ter gelegenheid van de viering van het veertig-jarig bestaan van de Schaakvereniging „Schiedam" over weegt het bestuur een officieel toer nooi van grootse allure, waaraan dus zeer bekende schakers zullen deelnemen, in Schiedam te organise ren. Zo is meegedeeld op de jaar vergadering van de S. V. „Schie dam". Daar de plannen nog in het begln-stadium van voorbereiding z(jn, kon het bestuur niet op de fi nesses ingaan, maar als de opzet slaagt dan za| het een toernooi wor- (Advertentle I M 200 -MILLIOENSTE PAKJE sinds 1888 reeds200-millioen pakjes Molenaar's Kindermeel voor ontelbare feestelijke bordjes oap! LONDEN. 76 Britse parachu tisten zullen zondag even Arnhem komen „binnenvallen", omdat het dan zeventien jaar geleden is dat de „Battle of Arnhem" begon. Het Britse ministerie van Oorlog heeft meegedeeld, dat onder de man nen van het tiende parachutisten- bataljon er zes zuilen zijn. die in 1944 samen met de mannen van de Amerikaanse 82ste en 101ste divisies op een zondag bij Arnhem omlaag gesprongen zijn. Na de luchtlanding zullen de man nen bijeenkomen op de plaats waar zij zich destijds onder zwaar Duits vuur moesten verzamelen. (Advertentie tM.) BOUWPLATEN plakt ii met Ceta-Bever ïjARWtaLOEM* WNtiimioig 5? Brigitte bardot pleegt haar eerste fiimmoord in La véri té, nadat ze in vorige films al meer malen moord en doodslag heeft uit gelokt. Ik heb van al mijn rollen gehouden, heeft B.B. verteld, maar de rol die Henri-Georges Clouzot {de regisseur van La vérité) me heeft toevertrouwd, leek me nog geweldiger, omdat htf nieuw was voor me; die van een vrouw, die gedood heeft. Ik ben heel geluk kig, dat Ik deze film heb kunnen maken. Dat is de waarheid... En kele maanden na de voltooiing van de opnamen voor La vérité deed ^5? EVEN bandieten hebben in Sil ver Springs een overvai op een postkoet* gepleegd en daarbij de vrouw van de sheriff gedood. Dat hadden ze veel beter niet moeten doen. Randolph Scolt, de sheriff is nu zeer ontstemd, tot groot verdriet van de schurken, zoals later uit het verhaal zal blijken. Al hebben de bandieten behalve het goud ook hun biezen gepakt, do wraaklustige sheriff zal ze wel te pakken krijgen. Met een strakke blik in zijn ogen laadt Randolph rijn schietijzers, zadelt rijn ros en rijdt het rotsgebergte in om in zijn eentje de strijd tegen de zeven gangsters op zich te nemen. Na veel zoeken, weet hij ze inderdaad allen op te sporen en neer te schieten. Met het goud gaat hij dan naar Silver Springs terug. In de film. „De zeven bandieten van Silver Springs" is een klassiek western-gegeven met vakmanschap uitgewerkt, dat voor de liefhebbers van schiet- en knokwerk een boeien de film heelt opgeleverd. De regen overspoelt enigszins de sensatie, maar dat is geen bezwaar, want het is prettig droog in een bioscoop te kij ker» naar een koude, druipnatte prai- rieheld, die in een bak onder een huifkar zich ter ruste begeeft hij het zwakke licht van een walmend olie- pitje. (MONOPOLE). Brigitte Bardot een poging tot zelf moord. Dat Is ook de waarheid. In de film, die in PASSAGE wordt vertoond, is zij Dominique, een los lopend meisje, dat eigenlijk niets wil, niets is en mets kan, enkele mislukte pogingen onderneemt zich het leven te benemen en daar ten slotte in slaagt als ze terecht staat voor de moord op haar vroegere minnaar, een aankomend dirigent, die met haar zusje zou trouwen. Deze Dominique neemt het niet erg nauw met de erotische spelregels. Terwijl zij meent zielsveel te hou den van een jonge muziekstudent, deelt ze, zonder veel enthousiasme overigens, de sponde met allerlei passanten en zü is verbaasd cn ge-_ irriteerd als haar geliefdp deze uit-"1 stapjes niet wenst te accepteren. Ook tijdens de rechtzitting dringt het niet tot haar door, dat haar op vatting van het begrip „liefde" wel hoogst singulier is. Zij voelt zich onbegrepen, miskend door de maat schappij. die hier in de strenge rechtzaal over haar oordeelt, haar privéleven blootlegt en niet gelooft in de oprechtheid van haar gevoe lens. Er z«n, zo heeft Clouzot willen zeggen, meer waarheden dan de ene. Een waarheid voor de president van het hof, een waarheid voor de ad vocaat van de verslagen party, een waarheid voor Dominique. Clouzot heeft het ganse arsenaal van z|jn grote filmtalent ingezet om z|jn be ioog zo klemmend en fascinerend mogelijk te maken. Omdat B.B. alleen maar een ver schijning is en geen verschij ning, een in wezen volstrekt onbe duidend produkt van deze tijd en haar afschuwelijke publiciteit, in- plaats van een persoonlijkheid, mist den zoals in de Rotterdamse Schaak bond nog niet is geweest. Verder zal er naar gestreeft wor den om in het komende jaar het streek-toemooi, dat dit jaar wegens tijdgebrek niet kon doorgaan, volle dig uit te voeren. De lange duur van het toernooi om de persoonlijke kampioenschappen zal door een wjj- ziging In de opzet teruggebracht worden tot redelijke proporties Op de jaarvergadering is verder onder leiding van voorzitter Van der Berg in snel tempo een volle agen da met enkele belangrijke punten afgehandeld. Door de gestadige groei van de vereniging zal dit seizoen met drie tientallen worden inge schreven, waarbij het eerste tiental in de le klas van de Rotterdamse Schaakbond uitkomt. Btj de huis houdelijke competitie 2ullen drie groepen volgens «en vast rooster spelen. De verenigingsavond zal met in gang van 20 september verplaatst worden naar de woensdagavonden, daar gebleken is dat vele schakers de woensdagavond prefereren, boven de donderdagavond. Het lokaal blijft zaal 2 m Gebouw Irene. Er heeft ook een wisseling in bet bestuur plaatsgehad. Voorzitter Van den Berg is wegens gebrek Oan tijd afgetreden en opgevolgd door de heer Haring, de secretaris. Het se cretariaat wordt nu overgenomen door de heer Boele (Singel 243 e). Verder heeft ook penningmeester Van der Zee het beheer van de kas overgedragen aan de heer Van der Velde. De competitieleidmg blijft in handen van de heer Vrijland, maar de wedstrijdleiding ging over van de heer Van GrootveJd naar de heer Planken. Tenslotte werd de zorg voor het materiaal en de bibliotheek door de heer Van Leusden overgenomen van de heer Smits. Dc nieuwe voorzitter tevens club kampioen, de heer Haring ontving uit handen van de oude voorzitter de door hem veroverde wisselbeker, met een medaille als blijvend aandenken. De jeugdige Peter Sey, winnaar van de zomer-competitie, kwam in het bezit van de Smits-wisselbeker en de heer Van der Ruit, eerste in de tweede groep zag zsch beloond met een medaille. De vergod cring werd, na een dankwoord aan de scheidende leden, besloten met een. geanimeerde snel- sehaakwedstrijd. BONN Een Westduitse spoor wegarbeider met een houten rech terbeen en een gedeeltelijk geampu teerde linkervoet heeft deze week de 4.807 meter hoge Mont Blanc beklom men. Het was de 40-jarige Franz Merkt, uit Speichingen, in West- Duitsland, De scheidende pastoor P. van Kampen met het hem aangeboden schilderij uan de parochie in Kethel waar hij 22 jaar heeft ge- zaoond niet-katholieken hebben van hun be langstelling doen blijken. Zo heeft dokter P. v. d. Kuy namens de niet- katholieken gewaagd van de grot® waardering voor de persoon van pas toor F. van Kampen, terwijl ds. J. E, L. Bnirnmelkamp gewaagde van een voortreffelijke samenwerking met de Hervormde Kerk. Namens de parochie heeft kerk meester P. M. Ham de scheidende gehuldigd voor zijn vele goede werk en hem namens de parochie-leden daarvoor bedankt. De heer C. P. M. Lansbergen heeft hetzelfde gedaan namens alle katholieke verenigingen. organisaties in Kethel en hem. daarbij een door Ruud Brecht ver vaardigd schilderij aangeboden van de pastorie waarin pastoor Van Kampen 22 jaar heeft gewoond. Na deze huldigings-byeenkomsk kregen de parochianen maar ook an dere inwoners van Kethel de gele genheid om persoonlijk afscheid te nemen^van de sympathieke priester. Ook deken Van der Boog en burge meester Peek zijn hem persoonlijk ten afscheid de hand komen druk ken. {Advertentie l.M.) Moeder woulcn De kennis hiertoe «tj «n juiste Baby- I ÏJrTu a J] k4 u I verzorging in een V7i*» i T^' Supelde&ee BABYSET Clouzot's verhaal zowel de achter-1 van karakter, die hem goed doet. zijn grond als de essentie van het ern stige drama, dat het pretenteert te 2ijn, ln feite heeft Clouzot een mo nument opgericht voor het Niets, Het is helemaal niet interessant of La vérité al dan niet een weerspie geling is van de figuur B.B., het betekent weinig, dat zij „helemaal zichzelf" Is in deze film. Eenvoudig omdat de persoonlijk heid Bardot mets vertegenwoordigt, behalve de cancatuur van een we zen, die zij zelf ons via de publici teit heeft opgedrongen. Dat had Clouzot kunnen weten. De sombere bewogenheid, waarmee hij het mis lukte leven van Dominique schil dert, de omineuze vraagtekens die hij achter haar zelfgekozen dood plaatst, zijn een modern drama waardig. Maar andere regisseurs, al zullen ze het nooit willen beken nen, hebben reeds zonneklaar aan getoond, dat „drama" en twee onverzoenlijke begrippen zijn. CCT K stierf duizend doden" is een, voor honden en *n gebrekkig meisie 1 gangsterfilm die men, naar het De man is zojuist op erewoord uit voorkomt, in Hollywood aan de !o- j de gevangenis ontslagen, wat voor pende band vervaardigt. Ook In de-1 hem echter ge-n beletsel blijkt om ze film heeft men weer een niets-onmiddellijk weer het verkeerde pad zeggende story smeuïg gemaakt met m te slaan. Hij associeert rich dan wat knallende kogels, een overval en ook met een bende, die. een overval een snufje liefde, dat voor het ro-op een groot aant„ juwelen voor- mantische effect moet zorgen, bereidt. Hij komt tijdens zijn werk" Jack Palance zorgt ditmaal voor de m aanraking met een zelfkantige hoofdrol. Het is een mar op wiens i juffrouw, wordt daarentegen verliefd - Ui -n -1 1 op een gebrekkig meisje, hecht zich aan een hond „met het boze oog", steelt voor een half miljoen en wordt tenslotte in de bergen neergeschoten. De voorbereiding tot de kraak is vakkundig en heel spannend ver filmd. Maar wat er aan voorafgaat en wat er op volgt onderscheidt zich weinig of niet van het doorsnee- produkt in dit genre. (MONOPOLE) (Van een onzer verslaggeefsters) be regenboog inspireerde de Rot terdammer Cees Terleth bij het ont werpen «an. nieuwe mode-fijnen en •creaties. Op de show, die de coutu rier vnjdag tn zijn salon aan de Mathenesseriaan hield, was de (re- yenjbaoglvn van de najaars- en unatercoüectïe duidelijk; kenbaar, vooral aan de taille. De taille loopt door liet bloesendc karakter van de lijfjes hoger van voren tot lager op de rug uit. Ook de rokken zijn niet meer strak wijd, maar meeverend en klokkend. Bont, dat de wintermode zo aan trekkelijk maakt, heeft Terleth veel vuldig bu zijn hoedjes, die zeer op vallend zijn, gebruikt. Deze waren rond langs het gezicht mot nerts of Pcrsianer afgezet. Bont gebruikt hij trouwens ook voor de kleding. Zo zagen we eon anthracietkleurig wolzijden jasje, waarvan de mouwen en de zoom met nerts waren gegarneerd. Bij een wol len lichlgetmte middagjapon werd een crèmekleurige stola gedragen, waarvan de binnenkant van luipaar den bont was. Een kemeklcurige wollen velours mantel had de capelijn. Deze wordt verkregen door korte mouwen, waarvan de oprijg tot één lijn op de rug uitloopt. Onze bewondering gold vooral een aparte satijngroene cock tailjapon, waarvan de taille geaccen tueerd werd met een goudborduur- seï. die tot twee slippen op de rug uitliep. (Van een onzer verslaggevers) GEEN tijd hebben om te breien bestaat niet volgens de Leid- sche Wolspinnerij N.V., die zeven keer per dag op de Femina een korte modeshow houdt van breïmo- delien, die van Nevada handbreiga- rens vervaardigd rijn. Vooral bij de truien zijn de patronen gebaseerd op het gebruik van dikkere brei naalden. Vlugger dan men wellicht denkt, breit men met die naalden een warme lange trui voor de ko mende winter. Er worden tal van aardige sug gesties voor jumpers, vesten en truien aan de hand gedaan. De ga rens ïijn voornamelijk fontana bou- tonnée, valentine en lurex. Goed van kleur zijn de blauw met wit afgebiesde jumpers en de verti caal bruin wit gestreepte vesten. De warme truien met een hoge col, ver ticaal gestreept, of met een. witte achtergrond met daarin verwerkte kleurmotiefjes zullen wel de meeste belangstelling van de teenagers ge nieten. gezicht rlleen al gevangenisstraf moet staan. In het gewone, alledaag se leven schijnt hij een aimabel mens te zijn, maar Hollywood trekt nu al weer enkele jaren profijt van een fisionomie, waarop dc misdaad, mede door de grime, in harde lijnen gekerfd staat. In „Ik stierf duizend doden" (1 died a thousand times) is hij echter een boef met een toets Het kastje, dat burgemeester loost van Vollenhoven tn 1878 ter geiegett- heid van zijn 12'A-jarig ambtsjubi leum van de Rotterdamse burgerij ontving, is nu aan het gemeentebe stuur aangeboden. Het maakt deel uit van een legaat van wijlen mej. E. C. van Vollenho ven aan de gemeente. Het legaat om vat ook een. vijftal schilderijen. B. en W. stellen de raad voor de voorwerpen te aanvaarden en nader te bepalen Waar de stukken dienen 1e worden geplaatst. LONDEN Volgens de „D&ïly Express" zou de Britse luchtmacht op het ogenblik over meer dan hon derd waterstofhommen van Engels fabrikaat beschikken, waardoor zij wat dit wapen betreft onafhankelijk is van de Verenigde Staten. Deze bommen hebben tezamen een vernie tigingskracht van ongeveer 200 mil joen ton tnt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1