M Verhuur gaskomforen door Gem. Technische Bedrijven Veel animo voor 7e SG-bridge-drive WtBBSm HANDBAL Wilton-dames spelen gelijk tegen Athene KORFBAL „Schiedam55 kon Velox aan de lijn houden Lt Bestaande huur voortgezet, maar geen nieuwe meer van Ierland r Koeriersters TWEEDE ANTWOORD VAN B. EN W. Wedvlucht van De Postduif Wie heeft iets verloren Zeeman stal fiets Taptoe op Prinsjesdag Cursus handen arbeid van de Jeugdraad De nationale reclasseringsd a g Ernst en humor op huisvrouwen bijeenkomst Vijftig jaar getrouwd Boekhoudmachine voor afd. Financiën Flessen rolden °P straat Chauffeurs hielden zeelieden aan Brommer gevonden Raad bijeen Tentconcert MAASSLUIS Jeugdwerk Excelsior-nieuws Uitslagen VDL Dinsdag 19 september 1961 ïlen ItcU lui- W lette look Naar aanleiding van vragen die het Hd van de Gemeenteraad, de heer H. Kornfeld, heeft gesteld aan het gemeentebestuur, aangaande de beëindiging van de verhuring door de gemeente van gaskomforen, op welke vragen B. en W. antwoord hebben gegeven, dat de heer Korn feld echter niet bevredigde, hebben B. en W. nu een uitvoerige uiteen zetting gegeven over deze materie, teneinde de Raadsleden in te lich ten. Hieraan ontlenen W|j het vol gende. Door de directie van de Gem. Tech nische Bedril ven is op 2G jnni '61 in de Commissie voor de Technische Bedrijven het verhuren van gas komforen aan de orde gesteld, zulks in verband met het tekort aan vak kundig personeel (dat niet meer te krijgen is) en ook in verband met het jaarlijkse tekort van 8 a ƒ10.000 De bedoelde Commissie heeft toen MdwprtfTifie UI) onze tijd vooruit,. verkopen schoonheid in goud van overmorgen L IJ N B A A N 5 0 Dc S.C.V. „De Postduif" met 199 duiven nam deel aan de wedvlucht uit Oldenzaal. een afstand van 178 km. Gelost werd om 7.30 uur; eerste duif binnen om 9.-52 uur; laatste pnjsduif om 9,52 uur. Uitslag. P. Stap 1; H. v.d. Kant en Breur 2. 7. 13 25, 27; J. Doejaaren 3, 4, 9, 10, 33, 37, 24, 26: H, BlondÉ 5. 14, 18. 48; J. de Waard 6 28; A. Vis 8, 41; F. Eljkcn- breeK 12. 16. 29. 44; J. Verhaal 15. 46; C v.d. Grijp 19: P. Hinten 20; H. V. Dijk 21; A. v.d. Grijp 32, 33. 50; E. v Smirrcn 22. 45; A. Karrema» 23. 49; H. Vermeer 30; P. v. Os Co 31, 33; K. Veltman 34; W. v. Deursen 30. 40; A, Baes 37. 42: N in 't Hol 38; L. Toutijn 39; A. Klepke 43; C. Verhaeren 47, Advertentie t.M I BEURS VOOR MODE EK HUISHOUDING I Dc vakbeurs voor het gexïn presenteert *.fn leder huls een madame f keuken De gedekte tafel van Europa j Druiyentuln* I ledera dag fraaie geschenken I I Irt286 stands nationale erttn-T l ternationaSegebruiksgoederen 1 I Geopend Yan 10-17 en 19-23 U.^ Zondags gesloten AHOY' GEBOUW ROTTERDAM l/m 2? SEPT. «DE LANGE uur an 2-6 uur: Autoband; Te bevragen bij de vinders: Tasje met inhoud, Langhorst, Mgr. NoJensJaan 784; damesportemonnee, v. Asten. St. Lid u In astraat 7b; dames paraplu, J. C. Colling. Brugmanstraat 23; werkpak. W. Prange.', Geervlletse- straat 32b; jongenssüpover. G. Foncks, Vlaardingerdljk 21b; windjack, Janse, Vlaardingerdöfc 21a; overall, Suiker- werkfabriek Dovo, Westerkade 24a; kindersokje, A. Struljk, Den Bomrnelse- straat 2: regenbtock. Ozephius. do Meesterstraat 8; Padvtndcrsriem, J. v* Luik. Piersonstraat 62; autostepje. mevr De Vries. Eend rechtstraat 13: speel- goedbeer. M. Goedendorp. Burg, v. Haa ren laar» 1017: sutostep, Korteland, v. Marumstraat 92; rubberpop. J. Petit, Pieter de Hooghstraat 10. kinderfietsje met tasje. Post, Doelebofjc 11; bedrag aan geld. Scheerhoorn. Lange Kerk straat 64;heren horloge D. v. Til, Dwarsstraat 25; bedrag aan geld, Post kantoor, Tulnlaan- ring met sleutels, S. Weegman, Fabriplein 30b; vier kleuren-potlood, mevr. v. Raven, Over- schiesestraar 59; plaatje met sleutels, mevr. Peitsman, Warande 31 sleutels aan ring. 3. v. Soest, Emma straat 5b. B. en W. geadviseerd te zoeken naar de mogelijkheden van geleidelijke stopzetting van deze verhuur, waar na de düfectie van het gasbedrijf zich met een kaart heeft gericht tot de huurders van dc gaskomforen, waarin de moeilijkheden voor verde re verhuur werden uiteengezet, stop zetting van de verhuur werd aan gekondigd en de gelegenheid werd geopend de komforen te kopen. Daarbij is gebleken dat 3050 ge bruikers prijsstelden op het voortzet ten van de huur; 3395 gebruikers tot aankoop zijn overgegaan en 711 toe stellen zijn teruggegeven, daar ze niet meer gebruikt zijn. In de vergadering van woensdag 13 september j.L heeft de Commissie zich over dit onderwerp nader bera den. Het resultaat, waar B. en W. zich mee kunnen verenigen, is als volgt: Noch by de Directie van de Tech nische Bedrijven noch bij het Col lege zijn -klachten binnengekomen, dat de huurders bij hun keuze om al dan niet tot aankoop over te gaan, op onredelijke wijze zouden zijn beïnvloed; de bezoekers van de huurders zijn vooraf door de Direc tie van de Technische Bedrijven mondeling geïnstrueerd, dat aan koop alleen op basis van volledige vrijwilligheid mocht geschieden. Het feit, dat de gebruikers van 3050 toestellen te kennen hebben ge- 1 geven prijs te stellen op voortzet ting van de thans bestaande rege ling. Is voor de Commissie aanlei ding geweest ons ln tweede instan tie te adviseren de mogelijkheid van hunt thans niet stop te zetten, ech ter met dien verstande, dat voor de toekomst geen nieuwe hnnroverecn komsten meer zullen worden aange gaan, terwijl de bestaande huur overeenkomsten zullen worden be ëindigd, indien een bepaald toestel niet meer met redelijke kosten te hersteilen is en tevens niet vervan gen kan worden uit de bjj het be drijf thans nog aanwezige voorraad. Voor huurders, die nu of in de toe komst de weng tot aankoop van het komfoor te kennen geven, wordt de mogelijkheid van aankoop openge houden. Ten slotte heeft de Commissie zich nog beraden over de vraag of en in hoeverre, buiten de Raad om, het bedrijf, daartoe gemachtigd door het College, de bevoegdheid heeft tot verkoop van de gaskomforen, zijn de gemeente-eigendommen, over te gaan, m.a.w. of deze verkoop tot 't normale bedrijfsbeheer moet worden gerekend. De eindconclusie, welke door het College wordt onderschreven, is dat de Raadscommissie in deze aangele genheid binnen de kring van haar beheersbevoegdheid is gebleven en dat geen aanbiedingen zijn gedaan, welke niet in overeenstemming zou den zijn met de wettelijke verhoudin gen. De Raadscommissie zal zich nog na der beraden over de vraag of en in hoeverre tot huurverhoging voor de komforen moet worden overgegaan. De sfeer in Musis Sacrum, waar de Schiedamse Gemeenschap voor het zevende achtereenvolgende jaar een bridge-drive heeft georganiseerd, was gisteravond bepaald gezellig te noemen. Voor de drive hadden niet minder dan "7% paren ingeschreven. En dat Is toch wel een teken, dat de SG met bet instellen van zo*n brldge-evenement een goede greep heeft gedaan. Vooral wanneer men daarbij nog in ogenschouw neemt, dat er nog liefhebbers wegens gebrek aan ruimte moesten wor den afgewezen. Namens de SG opende de heer L. Kamp de avond, In zijn openings woord memoreerde hij, dat dit de zevende door SG georganiseerde dri. ve was. Men is daar ln 1955 mee be gonnen, Volgens hem kan men dan ook wel van een traditie spreken. Maar het schijnt eveneens een tra ditie te worden, dat men van dezelfde wedstrijdleiding gebruikt maakt Want deze leiding was evenals ver leden jaar weer in de vertrouwde handen van het echtpaar Aamoudse gegeven. Tenslotte wenste de heer Kamp een ieder een prettige en sportieve strijd toe. Voor de aanvang van de strijd gaf de heer Aamoudse nog enkele technische aanwijzingen. Tevens weeg-hij de aanwezigen erop, dat alle prijswinnaars van de vorige ja ren ook nu aanwezig waren. Spijtig ia het echter, dat de heer H. Hey- koop, die vorig jaar met de heer C. Boom de eerste prijs veroverde vanavond, want dan vindt het laat ste deel van de drive plaats, niet aanwezig kan zijn. De deelnemers zyn ingedeeld In negen groepen. De winnaars van elke groep plus het beste tweede geklas seerde paar maken vanavond uit, wie er in aanmerking komt voor de eerste prtfs. Ook zijn er voor elke groep twee prijzen beschikbaar ge steld. Gespeeld wordt er volgens het systeem Howell. De uitslagen voor de eerste ronde waren: Groep Ar 1. echtpaar Borra- nie: 2, Crama-van Gelder; groep B: 1. Bisschop-Moeren; 2. Mulder-van Leeuwen; groep C: 1. Van Duyl- BURGERLIJKE STAND Jannetje M. d. v. C, Minderman en p. W. Vrnk: Michel z, v. M, C. Vreugden- hil en P. J. Groeneweg; Robert z. v. M C. Vreiigdenhli en P. J. Groeneweg; Héndrika d, v. R. J. van der Ent en H. de Jager; Agnes d. v. A. van de Vorlc en M. G. A, Jansson; Henriëtte d. v F Koudenburg on F, Sprong; Arie'D. J. z. V. M. Landman, en J. M. van den Hoek- Ella C. d. v. D, Kornaat en G W. de Keuver; Alexander A, M. z. v. M. M. Baggen en A, var» 't Zelfde; Suzanne d. v. F. Danz on M. E. van den Berg: Inge P. d v. A. C. M. van Hoek i M. W. F van Hugte. Overleden: O- de Jonge. 49 jr. e. v. J. C. Dekker: T Alblas, 81 jr.; M. D. Landzaad. 75 jr. e. v. K, de Vries. Flecken; 2. Meulstê-Tuyl; groep D: 1. echtpaar De Vos; 2, Broere-Stand- ler; groep E: 1. echtpaar Wever; 2. echtpaar Lepnders; groep F: 1. Broe- re-van Dijk; Z. Wilkens-Malcorp jr.; groep H: 1. Van Diggelen-Schram men; 2. Toeter-Hermans; groep I; 1. echtpaar v. d. Wolf; 2. Koster-Smits; groep K: 1. Coenradi-van Loo; 2. Wilkmse-van Dorp. De nummers één komen dus van avond uit in de finale. Daaraan wordt "t hoogst op de tweede plaats geklasseerde paar toegevoegd. Dat is het paar Crama-van Gelder gewor den, dat 78 punten behaalde. (Advertentie f-A.) Wat heeft u et aan „zomaar een regen jas" te kopen T Wij kunnen helpen aan een orginele Engelse „SHELTER" OF „VICTORY" JAS Moderne, stijlvolle modellen. Poplin jassen van 59.af Gabardine jassen van ƒ129.— af HOOGSTR.174 SCHIEDAM Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G en GJJ. Tumiaan 80. telefoon 6 92 90. FoUtle-alarmnummer: fl 48 63. Gemeentelfike Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2030 uur, dinsdag 930 tot 1630 en 19 tot 20.30 uur. woensdag 9.30 tot 1830 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur. vrijdag 930 tot 16.30 in 19 tol 2230 uur, zaterdag 0.30 tot 1030 uur s zondags gesloten EK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 aur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tol 12 en 14 tot 17 a BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „La vérité". Monopale, 2 uur: „De zeven bandie ten van Silver Springs"; 7 en 9.15 uur: „Ik stierf duizend do den". DIVERSEN Opstand in gskerk, 8 uun Afscheid mej. J. J. E, Plooij van Vi-vé- va-kleuterschooL Musis Sacrum, 7.30 uur: S.G.-brid- gedrive. Volksgebouw, 3 uur: P.v.d.A,-vrou- wen. Lezing. Op het hoofdbureau van politie zit een Engelse zeeman opgesloten, verdacht van diefstal van een da- mesrijwieL De assistent-steward werd vannacht aangehouden op de Rotterdamsedijk en het was al spoe dig duidelijk, dat de fiets, waarop hij reed, niet van hem was. Er hing nl. een plaatje onder het zadel, dat een Schiedams adres vermeldde. Ter gelegenheid van „Prinsjes dag" zal het Schiedams Politie Mu ziekgezelschap vanavond op de Grote Markt voor het Stadhuis een taptoe blazen, onder leiding van di rigent M. Briileman. Deze taptoe zal om 9 uur beginnen. Afgewisseld door roffels op dc trommen zullen gespeeld worden: Bede voor het Vaderland (koraal), Appel aux trompettes, mars Huza ren van Boreeï, 12c Regimentsmars, Prinses Julianamars, de taptoe door één hoornblazer. Gelukkig Vader land (kraal) en ten slotte het Wil helmus. De werkgroep Kaderwerk en Dienstverlening van de Schiedamso Jeugdraad heeft het plan om weer een cursus handenarbeid te orga niseren voor jeugdleiders en aldie» genen die bij het actieve jeugdwerk in Schiedam betrokken zijn. De heer Engelman van de Ver. tot vernieuwing van handenarbeid zal daarbij de leiding hebben en de jeugdleiders in acht cursus-avonden laten zien wat zij uit allerlei afval- materiaal als oude kranten en tijd schriften, lapjes, blik, gekleurd glas, stukjes leer. hout of met goedkoop materiaal als ijzerdraad, gips en klei al niet kunnen vervaardigen. Wanneer genoeg belangstellenden (het minimum is gesteld op vijftien personen) zich melden, dan zal de cursus op 5 oktober kunnen starten en nog beëindigd kunnen zijn voor St. Nicolaas en Kerstmis. Het reclasseringswerk behoeft geen speciale aanbeveling meer. Ie der jaar wordt er door de samenwer kende reclasserlngslnstelllngen (dus van alle gezindten!) door het gehele land een Nationale reclasseringsdag gebonden omdat naast de tubercu lose- en kankerbestrijding, óók dit werk doorgang moet vinden, hetgeen veel geld kost. Het plaatselijk comité van uitvoe ring voor Schiedam doet rïr»rom een dringend beroep op de offervaardig heid van de Schiedamse bevolking. Voor geldelijke bijdragen zijn er drie mogelijkheden: Giro-storting op No. 174091 t.n.v. H. W. Metaal, Joh. de Wittsingel 215 te Schiedam; Het intekenen van een bijdrage (liefst een flinke) op de in tekenlijst welke in het tijdvak van 18-30 september wordt aangeboden; Collectebus-offer op de collectedag! Medewerk (st)ers voor de inteken lijst of collectebus kunnen zich mel den bij het secretariaat: G. J. Smit, Rotterdamsedijk 219b (teL 65658). voor de buscollecte; vrijdagavond 29 september tussen 7-9 en zaterdag 30 sept vanaf 8 uur v.m. in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen, Lange Ha ven 73 te Schiedam. In de handbalcompelltie zjjn de dames van Wilton Fïjenoord er In geslaagd een gelijkspel te behalen tegen het sterke Athene uit Den Haag. Het was een spannende strijd ln het sportpark aan de Maaskant. Wilton startte met zeer snelle aan vallen maar het eerste doelpunt viel aan de andere kant. De WHton- keepstor probeerde de bal met de voet te spelen, maar miste en Athene had een 0—1 voorsprong. Met deze stand kwam ook de rust. Na rust bewaakten de Haagse dames fel het Wiltondoel, maar de Schiedamse ver dediging sloot prima, In de 17e mi nuut moest de Haagse verdediging wijken voor een harde lage schui ver van A. de Groot 11. Met deze stand kwam ook het einde. Met dit gelijke spel is Wilton op de tweede plaats gekomen met «en punt ach terstand op Schutters. De dames van DWS waren in Val- kenswaard op bezoek bü VHC. Na een spannende strijd kwam de volle winst mee naar Schiedam 2Onze stadgenoten hebben nu met 4 pun ten de leiding in de Overgangsklasse B. De dames van UVG kwamen niet in het veld, aangezien de scheids rechter verstek liet gaan. Datnes 2 van Wilton Fijenoord speelde een derby tegen DWS 2. I» een aardige wedstrijd opende Wil ton de score door A, v.d. Horst DWS kwam direct terug en B. Kou- wenhoven gaf met twee treffers een voorsprong aan haar ploeg. Met de rust was de stand 33. In de tweede helft scoorde de goed spelende T. Loman-Maris haar tweede doelpunt De laatste fases van de strijd brach- Schiedam heeft zich legen Velox inderdaad de sterkste getoond. De overwinning was niet overtuigend, maar is toch geen enkel ogenblik in gevaar geweest. De roodzwarten wa ren vooral taktisch sterker en daar wist de Jonge Velox-ploeg niet het juiste wapen tegen te vinden. Er is overigens lustig op los gescoord. F. Veer zorgde voor een 0—2 voor sprong. die door de thuisclub in de eerste helft werd omgezet in 3—2. Direct na de hervatting bracht mevr. Zeeman de score weer in evenwicht en F. Veer, die bijzonder goed op dreef was. trof nog eens tweemaal de roos, gevolgd door een treffer van J. v. d. Tuuk (3—6). Velox knabbel de wat van de achterstand af. maar D. Vermeulen herstelde de afstand via een doorloopbal (47). Via een strafworp werd het 5—7 en 8 minu ten voor tijd 6—7. Daar bleef het bij. Succes, dat weer met eert speelster te weinig tegen Charlols 2 moest aantreden, heeft eveneens een be nauwde overwinning behaald. B, van Krogten zorgde 10 minuten na het begin en 5 minuten voor de rust voor een 0—2 voorsprong, die Charloïs 2 in de tweede helft tot 12 bracht. Maar verder kwamen geen van bei de partijen, doordat de verdedigin gen bijzonder sterk speelden en de aanvalsvakken niet bij machte wa ren deze kracht te breken, ODI heeft zaterdag over de hele linie een slechte dag gehad. Het toch al sterke Merwede was bijzonder schotvaardig en bij ODI werden alle kansen om zeep gebracht. Daardoor stonden de Sliedrechters bij de rust al met 50 voor aan welk cijfer zij in de tweede helft nog vier doel punten toevoegden. De overige uitslagen zijn Schiedam 2Succes 2 7—2, ODI 2—KOAG 2 2—3. Spirit 3—ODI 3 4—3, TOP a— ODI a 11—0, Trekvogels aSchie dam a 2—0, Zwaluwen aSucces a 2—2, Om Hui# d—Schiedam b 1—C. ten wel veel spanning. DWS kon echter keepster W. Ezerman nog tweemaal passeren maar A. v.d. Horst. G. Overheul-de Raay en D. Boer-de Keizer wisten ook de DWS keepster M. v. Nierop liet nakijken te geven. Het werd een 7—5 over winning voor Wilton. De heren van Wilton leden een monsternederlaag togen Hermes Uit Den Haag. De Hagenaars speelden een partij handbal van de bovenste plank en Wilton kwam hier niet aan te pas. Hermes opende de score in de eerste minuut maar H.v.d.Lugt had een minuut later de stand weer in evenwicht gebracht. Hermes druk te door en de zeer snelle aanvallen die met een keiharde kogel werden afgerond gaven de Wilton-doelman geen kans. Met de rust was de stand 3—10. In dc tweede helft had de man aan het scorebord het meeste werk, hij moest nog 19 maal de bordjes verhangen zes maal voor Wilton en dertien keer voor de Ha genaars. De eindstand werd 923. De heren van UVG moesten ook al met een nederlaag genoegen ne men. Advendo uit Rotterdam was op bezoek en deze prima spelende ploeg nam al vrij spoedig een voor sprong. L. Bakker <2x) en J, Voogt zorgden voor rust voor de UVG- doelpunten maar de Rotterdammers wisten 4 maal de Schiedamse keeper te passeren rust 3—4, In dc tweede heft had UVG de ploeg op ver schillende plaatsen gewijzigd, maar dit mocht niet baten, de Rotterdam mers waren beter en wisten van de kansen ook beter te profiteren. Het einda kwam met 713 voor Adven do. Voor de eerste middagbijeenkomst van de Ned. Ver. van Hulsvrouwen bestond gistermiddag een grote be langstelling. Deze openingsmiddag in Malson „Westhuis" is bijzonder prettig verlopen. De leden ran de vereniging werden hartelijk toege sproken door de voorzitster, mevr. M. Ch. Schroot-Drooglever Fortuyn, Na het openingswoord van de voorzitster kreeg mevr. Diet Bouw knecht het woord. En zij maakte daar dankbaar gebruik var». Onder een doodse stilte bracht deze Haag se voordrachtkunstenares voor de pauze een boeiend verhaal van Ste fan Zweig. De titel van het verhaal was „24 uur uit het leven van een vrouw". Mevr. Bouwknecht heeft dit verhaal zelf uit het Duits vertaald en bewerkt Men kan zeker zeggen, dat zij dat op een bijzonder goede manier heeft gedaan- Het verhaal droeg een ernstig karakter, waarvan de toebehoorsters kennelijk onder de indruk kwamen. Na de pauze volgden enkele luch tige schetsjes, die de sfeer van voor de pauze geheel doorbraken, Om deze luchtige voordrachtjes w.o. enke len van Annie M. G. Schmidt werd door de aanwezigen vaak har telijk gelachen. (Advertentie tM nu... beduidend goedkoper Dit keer een aanbieding uit Twente die voor zich zeif spreekt. Morgen beginc er eer» speciale verkoop van een grote partij lakens en slopen, gemaakt van het bekende „Etrolinnen'% een eerste kwaliteit grasllnnen van een van de bekendste Twentse textielfabrieken. Morgen koopt U deze lakens en slopen voor prijzen 40 tot 50% goedkoper dan normaal. laKens a AQ •auB»™ g. Donderdag 21 september la heJ echtpaar A. Pat0n (78) en T. Fau» (75), wonende Adr. van Heel straat 18 te Maassluis, vijftig Jaar gt~ tronwd. De bruidegom is tot zijn 71 sin jaar het timmermaosvak trouw ge bleven en heeft bijna 'zestig Jaar bij verschillende bazen getimmerd. Hij geniet nog een goede gezond heid. Zijn bruid is tengevolge van reuma in het doen van haar huis houden gehandicapt en bovendien kan zij moeilijk lopen. Vandaar, dat het gouden huwelijksfeest donder dag ten huize van de zoon aan d» A. E. Maasstraat 2 te Maassluis wordt gevierd en er op dit adres gelegenheid is tot feliciteren. Het huwelyk is gezegend met vier kinderen, waarvan er nog drie in leven zijn. Oma en opa Patfc'n heb», ben thans dertien kleinkinderen. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze lakens (met brede bovenzoom) en slopen var» helderwit graslinnen, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor over te gaan tot de aanschaf van een boekhoudmachine ten be hoeve van de afd. Financiën en het ontvangerskantoor van de gemeen te-secretarie. Het werk op die afde lingen neemt steeds toe, doch uitbrei ding van het personeel zal niet no dig zijn, indien bedoelde machine gebruikt kan worden. Niet alleen zal veel werk vereen voudigd kunnen worden, maar bo vendien zal de machine ook gebruikt kunnen worden voor andere doel einden. Om die reden achten B. en W. de uitgaaf van ƒ26.000 verant woord, temeer daar men in de ge meente Delft gunstige resultaten heeft bereikt met een dergelijke boek houdmachine. Tijdens het keren van een vracht auto op de kruising burg. Honner- lage GretelaanNieuwe Damlaan schoot gisteravond omstreeks zeven uur de deur van de aanhangwagen open. Het gevolg was, dat er enige kratten met lego flessen op straat vielen. In het totaal braken zestig flessen. Tegen de chauffeur van de auto is proces verbaal opgemaakt. Twee Schiedamse taxichauffeurs hebben vannacht vier Duitse zee lieden vastgehouden totdat de Rot terdamse politie hun taak overnam. De chauffeurs zagen op de Rotter damsedijk bij de Grensflat zes Duit sers lopen, die moeizaam twee rij wielen meezeulden. Er op rijden konden, zij niet, omdat de fietsen op slot zaten. De chauffeurs kregen sterk de indruk, dat de rijwielen waren gestolen en zij probeerden de zeelieden vast te houden. Dat lukte ten dele. Van de zes mannen kon den er zich slechts twee uit de voe ten maken. De overige vier zijn door de Rotterdamse politie naar het hoofdbureau in Schiedam ge bracht. Daar bleek, dat de mannen op een schip in de Merwehaven thuis hoorden. Op het hoofdbureau van politie staat momenteel een bromfiets van het merk Typhoon. De brommer is door de politie uit de Newtonstraat meegenomen, waar hij enkele dagen onbeheerd heeft gestaan. In de maandagavond gehouden raadsvergadering werd besloten een overeenkomst met de gemeente Rot terdam aan te gaan voor de leve ring van drinkwater. De verpachting van de boerderij „De Kooywoning" met de daarbij behorende gronden in de Steendijk- polder zal per X oktober expireren» omdat de gronden beschikbaar moe ten zijn voor opspuiting door de ge meente Rotterdam. De nieuwe algemene politiever ordening werd aangehouden, omdat men .over twee artikelen zich nog nader wilde beraden. De harmonievereniging „Kunst na Arbeid" besloot zaterdagmiddag on der leiding van haar dirigent, d« heer J. Boer, met een tweede tent concours het buitenoptreden van dit seizoen. Er was een zeer aantrekke lijk programma vastgesteld, waarvan de laatste vier nummers gezamen lijk met het tamboerkorps werden Uitgevoerd. Dit vermocht de belang stelling voor dit altijd weer goed musicerende korps niet bijster groot te beïnvloeden, want hoewel het aantal bezoekers aan het tentconcert ditmaal niet op de vingers van bei de handen te tellen was, bleef het toch altijd nog ver heneden het aan tal dat een dergelijk concert ver dient Het is slechts toe te juichen, dat de beide plaatselijke muziek korpsen de tentconcerten nog elk seizoen handhaven. Vermoedelijk is de gemeentelijke subsidie hieraan niet vreemd. Esperanto-agendo Merkiedort, la 20 au de septembro Klubvespero Parolkaskado ce kino V. Glnk Pioegstraat 19. Vemi vl estos bonvenaj In het kader van de jeugdweken 17 fm 30 september wordt woensdag in de zaal van de Imraa- nuelkerk een praatavond belegd. On der leiding van ds. E. J. Duursema wordt de verhouding kerk-jeugd werk onder de loep genomen. Don derdag is Luxor de plaats van sa menkomst, waar des avonds de ont spanningsfilm „De roemrijke daden van Danny Kaye" wordt vertoond. Zaterdagavond half acht is er een 5pelavond voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar, die in de Veilinghal te Maas land plaats vindt. Op het program ma voor volgende week komen we nader terug. Bleef de start van Excelsïor/M. al beneden de gesteld; verwachtin gen, de zaterdagmiddag tegen Schev, Holland-Sport gespeelde wedstrijd liep geheel op een teleurstelling uit. De Maasluizers waren zelfs niet in staat het net te vinden en moesten tenslotte met een 5—0 nederlaa® huiswaarts keren. De uitslagen van de lagere elftal len waren: Excelsior 2NSW 2 2—3; Excel sior 3—TOGR 2 1—2; GSS 2—Ex celsior 4 34; Excelsior/P A—Ex celsior 5 92; Zwaluwen 8Excel sior 6 X—6 en Excelsior 7—Zwalu wen 9 2—1. Junioren: VDL a2—Excelsior a2 2—0; Excelsior alRozenburg al 11; VFC b4—Excelsior b2 20 en DHS cl—Excelsior cl 2—1. Senioren: V.D.L.—R.K. WJ.K. 5-3; Schiebroek 2—VDL 2 4-1 en VDL 3 —Sparta 12 8-1. Junioren: HBSS al—VDL al 2-2; VDL a2—Excelsior a2 2-0; VDL bl— DHS bl 2-1; VDL b2Rozenburg b 0-7; HVO Cl—VDL cl 0-11; HBS c2 —VDL c2 1-7 en VDL c3—DHS c3 4-2, Bedrijfsklaverj assen De bcdrijfsklaverjas-competitto ea het kampioenschap van Maassluis ix wederom gestart Er vielen reeds enkele verrassende uitslagen te no teren. De uitslagen waren: Verolme Elektra—Wïtel 16052-14898; Van der Lely—V.TM. 15438-14732 en Futura —De Neeff 16105-14165. Wallramit was vrij. Deze week worden ge speeld De NeeffWïtel; Van der Le- ly—Futura en Wallramit—W.T.M. Huisdieren Te koop een herdershond, 10 maanden. Billijke prijs. Viaardingerdijk 311. wij voor de 2e week onze Westduits fabrikaat. Wegens het grote succes verlengen demonstratie van de PASSAT. Iedere sneeuwman vreest hem honderdduizenden zijn enthousiast over hem de heteluchthaard, met infraroodstraling Voor iedere huishouding, bij iedere gelegenheid op koude herfst- en winteravonden be tekent de Pcissat, dat men niet langer afhankelijk is van het weer. Slechts een knop indrukken en reeds binnen een paar seconden stroomt zomerse warmte door het vertrek. Meer dart 100.003 tevreden gebruikers. OOK IN 1961 STAAT DE PASSAT WEER VOORAAN. Heteluchthaard met infraroodstraling (model mij verspreid! Ihons hele lucht van 250°, een bijzondere prestatie. Geen verwarminasstaafies die breken 2 laar fabrieksgarantie) Andere Posset-voordelen zijn, gezellige haardverlichting, een signoal- Jampie geeft oen hoeveel Wait ingeschakeld is. Brjzonder mooie hoardvorm, Afmetingen 38x24x52 cm. Fraaie kleuren: wijnrood, zandkleurig, groen en zwart. Verrijdbaar door gelagerde wielen De verwarming gescheld! doordat koude lucht wordt aangezogen en hete lucht naar Boven word'ai ••>^Uw«0p),yS'?eJm mT.,.5.,s.,?nden' w°°rdoor een geringbr stroomverbruik. (500, 750, lStL 1500, 2000 W.) Op iedere lichtleiding aan te sluiten, ideaal voor overgangsseïzoenen. Totale verl warming in de winter. Bi| constant gebruik slechts 5 ct elektricïteitskosten per uur Zeer aesehikt voor kamerbewoners; voor kantoor, magazijn en spreekkamer. Geen as, geen gesleep, reukloos. geruisvri|, geen verontreiniging van vloerkleden nn warming? Het goat om behaaglijke warmt voor slechts f 178,Verzuimt u daarom i hoard geheel vrijblijvend, in werking zien. DEMONSTRATIE van 19 t.m. 23 september dagelijks doorlopend van 10—6 uur int SCHIEDAM Cofé-Best. DE AMSTELBRON, Schiedomseweg 124 ROTTERDAMCafé-Rest. V. d. Weel, de Slmge 197—1» Cafe-Rest. v. Dijk, BeïierlJaan 82 Café-Rest. Pley, Oostzeednk 300 a Café-Rest. TivoJie West, Westersïngel 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1