Toen het Hoofd nog bomen en een paardetram had €sso) PETROLEUM Vlaardingse dammers stellen kandidatuur voor ereplaats I baby l en I I U' i Kunst door Oefening gaat jubileren Mej. J. J. E. Plooij bij vertrek gehuldigd „Uw S Finale S.G. bridge-drive Behaaglijk warm! Weer winst nu tegen Constant 2 Drie pan in de goed Taptoe op Grote Markt programma SCHIEDAM Adverteer regelmatig IVlodestiow Programma voor jeugdconcerten 10.000.- voor de kankerbestrijding LEO VAN IERLAND mm VOLAUTOMATISCH Halve eeuw getrouwd Herv. Vrouwen dienst jubileert Burgerlijke Stand i"! Natuurlijk een oliehaard gestookt met... Hoofdleidsler Ki Ve Va-kleuterschool Tweemaal op één dag naar het ziekenhuis Een mal meisje Equipe-wedstrijd schermen voor Van den Berg Nieuwe boeken in Bibliotheek Koeriersters JUDO JIU JITStl - 1NDOORTRAINING S PO R TC E NT RUM SCHIEDA M REI NI ER HULSKER We&fvest 1 9 - Tel 62845 "Woensdag 20 september 1961 nrnrnm Ozfco Sof»—c-^v. Deze tekening toont de situatie can Jtet Hoofd de naam droeg van „Maaszicht". Er teas tets dat zoals die een dikke halve eeuw geleden zich can me hieraan deed twijfelen en ik aarzelde deze het oog voordeed, gezien in de richting van de naam neer te schrijven Tot ik van bevriende ztjde buitenshui. Rechts ziet men vaag de schoorstenen een niet genoeg te waarderen aanwijzing kreeg, die van de Kaarsenfabriek, op de achtergrond is nog mij tot zekerheid bracht. Het was een uitgeknipte even de molen, de „Burgemeester Knappert" te zien. advertentie uit de Nieuwe Schiedamse Courant van Verder valt te constateren dat er nog fraai ge- zondag l januari 1Ï9Ü: boornie op de kade stond. Dan zie t men ook de paardetram aan het einde van de rit. Het uaurd «De complimenten uan den dag aan vrienden, is alweer aan de andere zijde van de tram gebekenden en begunstigers. C. van Tol Kojfiehuus spannen om zijn sukkeldrafje naar het station te be- «De Maas Schiedaml januam IB99. ginnen. Op de linkerzijde ziet men het van ouds be- ff GaTdX 22LEE S kende café van Van Tol. De officiële naam heb ik die is ontstaan toen dit rallverken niet altebest met moeite achterhaald. Het geheugen, hoe sterk ook. ^oreerde ?.e J"® }1h;t 1J&2KIkon vertoont af en toe wel een klein slylplefeje. het voorbalkon, 1 conducteur op het achterbalkon Bij vele oudere Schiedammers heb ik mijn licht en passagiers in het midden, opgestoken en die beweerden allen dat het café Octave DeConinck Advertentie t M I Het leufcste nieuws voor moedersvan morgen en hobies van vandaagGerzon toont J het u, tijdens een prettige modecauserie, in rustige, J gezellige sfeerl Dinsdag 26 september a.s. in ons gebouw Korte Hoogstra at 30- aanvang 10.30 en 2.30 uur. GRATIS TQBGANGSKAARTEN krijgt u aan het loket, 2de etage. ROTTERDAM Het programma, dat dinsdag 20 september om 9.30 en 11 uur in het kader van de jeugdconcerten, geor ganiseerd door het Bureau Onder wijs der gemeente Schiedam, in het Passage-theater zal worden uitge voerd door het Rotterdams Philhar- monisch Orkest o.Lv. Eduard Flipse, luidt als volgt: „La forza del desti ne" (Ve«di>, „Marche écossaise" (De bussy), „Marche joyeuse" (Chabrier), „Capriccio italien" (Tschaikowsky). De onlangs gehouden collecte ten bate van het Kon. Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding heeft in Schiedam het wel zeer mooie bedrag van 10.098.29 opgeleverd, Het be stuur van de afd. Schiedam brengt allen die hun medewerking aan de actie hebben verleend zijn dank. (Advertentie LM VOOOS^BRIULANT LIJNBAAN 50 De zevende Brldge-drlve van de Schiedamse Gemeenschap ls gewon nen door het koppel Coenradl. van Loo, die daarmee in bet bezit zijn ge komen van de uitgeloofde wlssel- beker van de S.G. liet is voor de eerste maal dat dit koppel deze prijs heeft gewonnen, hoewel het ge regeld aan deze drives deelneemt, „Maar volgend Jaar zullen we beslist onze beker verdedigen", verklaarde de heer Van L«o. De beker is door de heer W. F. de Wolff, voorzitter van do S.G. na af loop van de drive uitgereikt met een woord van dank aan organisa tor de heer L. Kamp en de wedstrijd leiders. het echtpaar Aamoudse. De heren 'Coenradi en Van Loo ontvin gen elk als blyvend aandenken een klein bekertje. (Advertentie lh&.) De bekende Schiedamse Accor-' de on-vereniging „Kunst Door Oefe ning" begint zich nu al op te maken voor de viering van het zilveren jubileum dat in januari 1952 valt, maar dat In februari gevierd zal worden. Er is ook alle reden voor om dit 25-jarlg bestaan met opge wektheid te vieren, want de ver eniging bloeit en groeit nog steeds. K.D.O. telt momenteel niet minder dan drie orkesten, een senioren-, een junioren- en een jeugd-orkest. Het A-orkest wordt gevormd door zeven tien dames en heren boven de acht tien jaur, in het B-orkest hebben 14 jongens en meisjes elkaar gevon den, terwijl 17 jongens en meisjes tussen de 9 en M jaar het jeugd orkest vormen. Onder leiding van de heer P. van Hasselt komen deze orkesten geregeld bijeen om te oefe nen en gezellig samen te musiceren. Maar in alle drie orkesten is nog plaats voor liefhebbers, die onder deskundige leiding hun accordeon beter willen leren bespelen. Zij kunnen zich op maandag- en dins dagavonden tussen 7.30 en 8 uur Op" gegeven in het oefen-lokaal in Sur- sum Corda aan de Nieuwstraat. Bij de jubileumviering zal er op za terdag 3 februari 1962 een feest avond worden gegeven in Musis Sa crum. met medewerking van Jan Blazer en Joop Doderer, welke avond ook toegankelijk zal zijn voor be langstellenden. Op vrijdag 9 februari volgt de tweede uitvoering, eveneens in Musis Sacrum, voor leden en donateurs, waarbij de drie orkesten, zich zullen doen horen. Verder zul len de Confetti's deze avond ver zorgen. Jammer is dat voorzitter W. Ba- I BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING I Da vakbeurs voor het ge*tn f I presenteert fn 286 stends nationale en In ternationale gebruiksgoederen I ïf!* De-gedekte'tafel van Europa j I 5 Modeshows per dag I Wie wordt Femina-huisvrotw I 19617 Uitreiking van geschenken I Geopend van 10-17 en 19-23 u, I .Zondags gesloten AHOY' GEBOUW ROTTERDAM tIn 27 SEPT. OP F.EMINA* UIJteCCU DOORLOPEND WAootn -25,MODELLEN IN .BEDRMF De Hervormde Vrouwendienst be staat tien jaar eu dit feit zal op don derdag 21 september op feestelijke wUze In Utrecht worden herdacht. Uit alle Schiedamse wijkgemeenten gaan ook dames naar Utrecht om deze festiviteiten mee te maken. Op het programma staat koffie drinken op het Domplein terwijl het carillon in De Dom bespeeld wordt. De presidente van de landelijke com missie zal in de Domkerk de dienst leiden, terwijl een koor, waarin ook enkele Schiedamse dames meezingen, medewerking verleent. Vervolgens zullen de vroegere presidente jkvr. Van Ascb van Wijk en de secretares se mej. D_ Timmermans het woord voeren. In Tivoli gaat men de koffiemaal tijd nuttigen, daarna wordt een spel opgevoerd „De kleine prins'terwijl ds. H„ G„ v. d. Hooff. praeses van de Generale Synode de liturgische slui ting en appè] zal houden. Na een gezamenlijk theedrinken, waarbij enkele practiscbe medede lingen worden gedaan, vertrekken de dames weer naar huis, waar men tijdig voor de huisvrouwelijke plich ten roepen, kan zijn. Het is donderdag 21 september 50 jaar geleden, dat bet echtpaar Meier nlt de Kldderkerksestraat 16b In het huwelijksbootje stapte. Het spreekt voor zich, dat dn feit niet onopge merkt in huize Meier voorbij zal gaan. De heer 3. H. Meier werd op 11 augustus 1889 in Schiedam gebo ren. Zijn vrouw. M. MeierKevdel, werd 10 mei 1887 eveneens in Schie dam geboren. De heer Meier heeft gedurende 48 jaar zijn krachten gegeven voor de firma "Winthorst. Maar sinds zes jaar is hij al met werken uitgesche- den en geniet hij van zijn oude dag. De grootste hobby van de heer Meier is het houden van kippen en konijnen. Vroeger, toen ljij nog op een ander adres in de Ridderkerkse- straal woonde het echtpaar heeft er op verschillende adressen ge woond had hij op een gegeven moment zelfs negen konijnen. Nu heeft hij er echter nog maar een, die hij vetmest voor Kerstmis. Het echtpaar Meier had acht kin deren allen zijn getrouwd maar één zoon is dit jaar overleden. De kinderen en schoonkmderen ko men dus donderdag het 50-jarig hu welijksfeest van hun ouders vieren, maar daar zullen natuurlijk ook de dertien kleinkinderen van het echt paar niet ontbreken. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bU ongeval: G.G. en GJJ. Tuiniaan 80, telefoon 6 92 90. Poütie-alarmnummer: 0 46 06. Gemeentel Uke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tol 20-30 uur, woensdag 9.30 tot 10.30 uur, donderdag 9,30 tot 1230 uur. vrijdag 9.30 tot 10.30 cn 18 tot 22^0 uur, zaterdag Ö.30 tot 1030 uur. s zondags gesloten RJ3L Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur,, woensdag 14 tot 17 en 39 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 jut, vrijdag 14 tot 17 en 1D tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „La vérité". Monopole, 2 uur: „De zeven bandie ten van Silver Springs"; 7 en 9.15 uur: „Ik stierf duizend do den". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NW-Vrouwen- bond. Voordrachtsavond. Musis Sacrum, 8 uur: WF. Film. Wijkcentrum, 8 uur Herv. Kerk Nieuwland. Filmavond. nen dit jubileum-feest niet meer als zodanig zal meemaken, daar hij we gens ziekte zijn functie heeft moeten neerleggen. Hij is kortgeleden opge- volgd door de heer H. Gutteling. GEBOREN: Petrus A. z. v. J. L. van der Touw en J. M. Borrani; Syl via d. v. H. van Luijk en C. Nagel; Lambertus J. M. z. v. A. Over de Vest en J. C. M, Verdoes: Sophia M. L. d. v. T. H. J. Kuijpers en A. M .M. de Groot: Elisabeth C. d. v. W. M. Platteel en E. van Giessen. OVERLEDEN: L. M. Geurtse. 45 jaar, echtg. v. G. Leushuis; H. Kruit hof, 76 jaar. A. Tamminga, 70 jaar. (Advertentie LM.) MEER WARMTE MINDER ROET ZUINIGER Wel zeer populair ls de hoofd leidster van de KiVe Va-kleuter school in de Van Beverenstraat mej. J. J. E. PlooU want dinsdagavond hebben vele sprekers van acht uur tot half elf van de goede hoedanig heden van het scheidende hoofd ge sproken. Daarbij werd de humor niet gespaard zodat de weinige he ren en de bijzonder talrijke damca op genoeglijke wijze afscheid heb ben genomen van mej. Flooü die een nieuwe taak gaat beginnen als docente aan de Vormschool in VJaar- dlngen, die een dagschool ls gewor den. Voor de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Ondcrwlls in Schiedam heeft voorzitter mr. H. Snoep uiteengezet van welk een be tekenis mej. PlooU voor Schiedam- West ls geweest. HU «honk namens de vereniging een moderne stoel en plantenbak. Mr. Snoep releveerde de geschie denis van de school. In gebouw Irene begon, mej. Plooij 28 jaar ge leden met weinig middelen. Voor een tractement van vijfhonderd gul den per jaar werd zij 28 jaar Sle den hoofd van de scnool. Zij heeft haar stempel op de school gezet. Hy constateerde dat de christelijke school leidsters heeft die hun roe ping kennen. Mr. Snoep merkte op dat het bestuur besloten had de acte Chr. Kleuteronderwijs vanaf 1 sep tember te honoreren met honderd gulden per jaar. Hij deelde meedat mej. c. Socters hoofd van de Pnn- ses Margrietschool is benoemd tot hoofdleidster aan de KiVeVa-kleu- terschool en dat mej. Hogendijk leid ster aan de Prinses Marijkeschool is benoemd tot hoofdleidster aan de Prinses Margrietschool. Namens het personeel schonk mej. C. M. Storm, een portemonnaie. Het oudste schoolhoofd mej. H. de Vries releveerde de goede verstandhou ding. Zij schonk een boekenbom Een vader en een moeder (door de schei dende Krien van Hil en mevrouw Van Mourik genoemd waarbij zij hun kwaliteiten als kleuters memo reerde) spraken daarna. De school arts mej. J. A. H. van Haatten. ge tuigde van het goede begrip dat mej. Plooij voor haar taak had. Tenslotte spraken de heren Van Dalen, lid van de commissie voor het kleuteronderwijs, en de heer Bogaard, hoofd van de VonnschooL Als tweede voorzitter van de federa tie sprak hij er zijn vreugde over uit dat Schiedam het goede voor beeld geeft door de acte christelijk kleuteronderwijzeres te honoreren. Na een dankwoord van mej. PJooij, die geestig voor ieder het juiste woord vond. bleven kleuterleidsters, schoolbestuur en verdere genodig den nog gezellig bijeen. Het eerste tiental van de Vlaar dingse damvereniging heeft dinsdag avond nadrukkelijk z|jn canditatuur gesteld voor de ereplaats in de Rot terdamse hoofdklasse. Het klopte vrij gemakkelijk het bezoekende Constant 2 met 13 Geen moment heeft Constant 2 kans gehad op een eervol resultaat. De Rotterdammers begonnen met twee nederlagen, welke achterstand zij niet meer hebben ingelopen. De kans daartoe heeft nog wel bestaan, maar Knoester aan bord 5, die schijfwinst had, liet zich door een „grapje" verrassen. Van de Vlaar- dingers noteerden Biel en Vermeu len vlotte winstpartijen, die de basis vormden voor de zege van VDV, welke nog duidelijker gestalte kreeg door dc overwinningen van Den Boer en Landsbergen. Van de gas ten won alleen Van der Velde, die in een vlotte positionele partij Van Veelen geen kans gaf. Het resultaat was: v. d. Kerkhoff Pors 1—1; v. Veelenv. d. Velde 0—2; Niestadt—v. d. Linden 1I; Biel—Bulier 2—0; Landsbergen Knoester 20; VermeulenKijkhoek 20; Van Leeuwen—Van Luin 1—1; VerburgDe Bel 11; Hooft—Plein 1—1; Den Boer—Voorburgh 2—0; totaal 13—7. Omdat het gisteren „Prinsjes-dag" was lieeft i'olpens traditie het Schie damse Politie Muziekgezelschap gisteravond teecr de taptoe geblazen op de Grote Markt voor het Stadhuis. Staande op het bordes hebben burge meester en mevrouw Peek, gemeentesecretaris mr. N. J. Post en com missaris K. Rijpma en echtgenote de muziek aangehoord die onder leiding van dirigent M. Brilieman te» gehore is gebracht door het kleine maar dappere korps, waarin bijna een kwart van het hele Schiedamse politie korps in meespeelt. De muzikanten waren gekleed in de oude zwarte urin- ter-um/ome» met witte koppels en petten. Aangemoedigd door het zoele zomerweer zijn vrij veel Schiedammers getuige geweest van deze jaar lijkse uitvoering, die waardig bestóten is met het spelen van het Wilhel mus. „Drie in de pan" luidt het pro gramma van de Co-op huisvrouwen- avonden waarvan deze week op vier verschillende plaatsen in onze stad talrijke huisvrouwen getuige kunnen zijn. Op een gezellige wijze, door een liedje en een praatje en door de mensen te laten proeven en keuren, wordt door Adrie van Oorschot, be kend van radio er. televisie, Justus Jesayes en Ria Schmitz, de aandacht gevestigd op de kwaliteit van enkele merkartikelen, die naast het Co-op- artikel ook in de Co-op-winkels ver krijgbaar zijn. Ma and a garand kon in zaal Excel sior een vol huis worden verwel komd, terwijl dinsdagavond in het R.K. Verenigingsgebouw ook geen stoel onbezet bleef. Over de belang stelling van vanavond in de zaal van de Rehobothkerk maakt men zich ook geen zorgen, maar voor donder dag- en vrijdagavond, wanneer zaal Muzanda is gereserveerd, zijn nog een aantal kaarten verkrijgbaar de verschillende Co-op-winkels. Regelmatig worden er door de Coöperatie wel bak- en kookdemon straties georganiseerd, maar wat men nu voor het voetlicht brengt is ge heel nieuw, al gaat dit natuurlijk m landelijk verband, want voor Adrie van Oorschot en zijn medewerkers staan zo'n 270 avonden op het pro gramma. De heer C. de Vries sprak namens het bestuur van de Coöperatie een hartelijk welkomstwoord tot de aan wezigen, waarbij hij ook vooral de dinsdagmiddag gecpcnde najaars show in de Harmonie onder de aan dacht bracht. Op deze show zijn al de nieuwste snufjes op het gebied van textiel en huishoudelijke artike len te bewonderen, waarvoor men tot en met donderdag terecht kan in zaal Harmonie en wel 's middags ."an 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 10 uur. Met een enthousiasme alsof ze het programma voor de eerste keer brachten, hebben de drie in de pan de aanwezigen enkele uren. amusant weten te vermaken met o.a. gooche len, sneltekenen, accord eon virtuosi teit, schetsjes, sprekende pop enz, Vol van al het lekkers dat hun werd voorgeschoteld en hetgeen men had gezien en gehoord konden de dames voldaan huiswaan.. keren. De 82-jarige wielrijder W. v. N. week maandagmiddag op het Ver keersplein 1940/45 niet naar links uit, toen hij door een vrachtauto werd gepasseerd. Hij kwam met de rechterzijde van de auto m aanra king, waardoor hij viel. Hij is voor onderzoek door de G.G.D. naar het alg. ziekenhuis gebracht en vandaar n»ar zijn woning. De man kreeg die zelfde avond een hartaanval en. moest weer in het alg. ziekenhuis worden opgenomen. ïn het Kolpabad sprong dc 36- jange montagewerker G. T. uit Halfweg maandagavond van de springtoren. Hij kwam met zijn. hoofd terecht op het lichaam van een twintigjarige jongeman, die net opdook. T. moest met letsel aan de nekwervel worden overgebracht naar het alg, ziekenhuis. De Haagse Comedie brengt op woensdag 27 september in de Stads gehoorzaal „Een mal meisje", een komedie van Marcel Achard, onder regie van Bob de Lange. Zondag is in de sporthal van „De Vijfsluizen" een invitatie-équipewed- strïjd georganiseerd door deschenn- vereniging „Iron Shell". Elf vereni gingen namen ieder met één equipe aan deze wedstrijd deeL Elke équipe bestond uit een floretschermster, een floret-, een degen-, en een sabel schermer. De wedstrijd ls bijzonder rustig verlopen. Er werden geen opvallen de prestaties geleverd. Wel is het vermeldenswaardig, dat bij het da- mesfloretschermen de Nederlandse kampioene Marion Crawfurd genoe gen moest nemen met de tweede plaats, omdat ze in Danie van Ros sen van Zaal Abrahams haar meer dere moest erkennen. Bij het floret heren eindigde de Nederlandse kampioen, Joska Makk, ook niet op de eerste plaats, want deze werd opgeëist door Jos Kars van Zaal v. d. Berg uit Amsterdam. Het dcgenschermen werd een pure Amsterdamse aangelegenheid tussen Godhelp van Zaal v. d Berg en van Mandel van K.O.O.S. De uitslag werd l. Godhelp en 2. van Mandel. Thomassen van Adam Béla uit Utrecht werd zonder slag of stoot winnaar bij het sabelscbermen. Op vallend was, dat bij het floret dames en heren en het degenschennen de eindstrijd bij alle drie door barrages moest worden beslist De individuele eersten kregen aan het slot van de wedstrijd een wapen aangeboden, terwijl de eerste vijf équipes een prachtige plaquette in ontvangst mochten nemen. t In de totaal-uitslag nam Zaal Van den Berg uit Amsterdam de eerste plaats in voor Zaal Vandervoodt uit Rotterdam. De volgende nieuwe aanwinsten zijn in de Gemeente-Bibliotheek Schiedam te verkrijgen: Wijsbegeerte - Godsdienst: Jünger, An der Zeitmauer; Déchanet, De weg naar de stilte; yoga voor de gelovige mens; Jacobs, Geschiedenis van een scheuring; Küng, Concilie en hereni ging. Mens en maatscbappU: Ossewaar- de. Bedrijf en wetenschap; Schreu- dcr. Tips voor de ouders van de stu derende jeugd; Sellcnraad, Van kind tot mens. Toegepaste wetenschappen: Wege ner Sleeswijk, U en uw rug; Lijhen en geestelijke gezondheid. Onck en van Beurden, Luie dweilen - felle vechters; Onck en van Beurden, Sluimerend dynamiet; Handboekje voor sapdranken en rauwkost; Hand boekje voor smakelijk eten zonder zout. Letterkunde: Rolland, Ochtend jonge jaren; Brandt Corstius en Hoekstra. De muze vertelt. Geschiedenis Land- en volken kunde: Aken Elsevlers mythologische encyclopedie; Uittenbogaar, De we reld een verbijsterend avontuur; Bruyn en Bunte, Tweeduizend eeu wen Nederland; Heitling, Westfalen, een krentenbrood; Oorthuys, Dit is Bretagne; Eversdijk Smulders, Waar het Oosten begint; Haller. De nieuwe wereld van de Afrikaan; Borch, Amerika; Pirenne. Geschiedenis van Europa, Deel 3. Van het Franse kei zerrijk tot de eerste wereldoorlog. Geyl, Amerikaanse figuren; G«yl» Duitse en Italiaanse figuren. Enige en algemene kennisgeving. Op 36 september j.L is plotseling na een langdurig lijden in het Algemeen Ziekenhuis te Velp (GldJ overleden onze moeder, behuwd- en grootmoeder JOHANNA VAN DEN TEMPEL weduwe van H. J. Blommendal in. de leeftijd van bijna 67 jaar. M. Kooijman-Blommendal T. A. Kooijman N. J. C. van Pelt-Blommendal R. W. van Pelt Henriette C. Blommendal Schiedam, 20 september 1S61 Hoogstraat 55. De crematie heeft heden te Dieren in alle stilte plaats gevonden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, mijn. lieve man en vader, onze beste broeder, zwager en oom ANE TAMMINGA op de leeftijd van 70 jaar. K. M. Tamminga-Mooij S. K. Tamminga Schiedam, 19 september 1961 Vlaardingerdijk 191 b. De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag 22 september a.s, op de Algemene Begraafplaats te Schiedam om 13.30 uur. Vertrek vanaf het woon huis te 13,15 uur. Fotografie Kolfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar KL van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 5 67 20. In één dag gereed. Huisvrouwen-, Kleuter- en Kindergymnastick Body Building - Tafeltennis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1