W. Kok (CHU) wethouder voor Gemeente-werken KIJK VERKOPER Niet uit ambitie de zware taak aanvaard Kleurige filmtekst in Dassins „De Wet H. Kornfeld pleit voor verhuur gaskomforen 8 De Gemeen teraad verkoos BREEMAN N.V. Slaven in opstand SCHIEDAM Eddie Constantine zoekt verdwenen vrouwen woninginrichting i I daarom kiezen nu duizenden autokenners de BMW ZOO 700- krachttg „raspaard van een vermaarde stal"! KERKDIENSTEN Artsen op zondag D. C. Schiedam in competitie ETLBALKethel weer gestart Zitdag K-v.K. Vrouwengroep PvdA NIEUW WENTELLEDIKANT W. A. VERWATEN In Monopole: VOLAUTOMATISCH „Spijtoptanten" weer huurders hoedenshow m. reese Monopole-matinees Eddy constantine is „op Dr, G, H, Jonkers KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters Fotografie Diversen VAN MEURS li Zaterdag 23 september 1961 Con- slap- ev.de Zich. elegt jute- het tijd- exaat ge- naar truf- xeeft het Het mi naar JJ caTa- m. Hal ge- p de nfce- zon- van dus moe wiil- lijke den- r de wcff- ge- cneï- lijke wijf. veel MO i e ge niete feit, nik. ,U a tsle over oma het eg en rail- van ld er, i ordt wit tinn- 20 kan- zo larin brief h an- Joe aan lend haar nder '.ttist van even ruik t nl- ifor- ge- rière lerd- ig te geen !?- teen door Kno it oe~ rou- Tbufi akes iven tree- ieen de trip- hem 1 tot loeg. de '-■ha- pen: te is ?urt wel de heel een CEL r M. rlen auto i ik niet zijn r te rai- ige- juze •lijk bad ntig ivia k>fd. JU'"/* vijf 'ixe- stel- jien iver den de het ling este ge- ich- iakL wa den ad- niet gd> 55 55 Daardoor zijn aan de aanvaar ding van het wethouderschap door De Gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond de heer XV. Kok, voorzitter van de CHU-fractic in de raad gekozen tot wethouder voor Gemeentewerken en het Grondbedrijf, als opvolger van zyn twee weken geleden afgetreden partijgenoot wethouder Th. J. L. van den Berg. De uitslag van deze verkiezing lag Sn «1e lijn der verwachtingen; afgezien i'an het feit dan dat de heer Kok deze wethonderszetel niet sterk heeft ge ambieerd. Van de 35 uitgebrachte stemmen bleken er twee blanco te zijn, één was zodanig onleesbaar dat het stembureau deze stem voor ongeldig heeft verklaard, terwijl slechts vier stemmen zün uitgebracht op de heer J. J. van Woerkom, voorzitter van «Ie vier zetels tellende WD-fractie. 28 stemmen waren voor de heer Kok. Voorzitter mr. J. W. Peek heeft namens de Gemeenteraad daarop de heer Kok gelukgewenst met zijn be noeming èn met het In hem gestelde vertrouwen. „Ik weet dat daarmee geen lang gekoesterd Ideaal in ver vulling Is gegaan. Integendeel, gü hebt deze moeilijke functie niet ge ambieerd", verklaarde mr. Peek. „Maar omdat het algemeen, belang èn ook het belang van de eigen par tij dit vraagt, hebt ge u toch be schikbaar gesteld. Want als princi pieel man hebt gü niet aan de verplichtingen willen onttrekken, hoewel ge veel liever vrij gelaten werd, om uw eigen leven te lelden," Maar burgemeester Peek gaf de nieuw-benoemde wethouder de ver zekering dat de andere leden van het College van Dagelijks Bestuur hem naar vermogen zouden steunen in de zware taak die hem te wachten staat. Inderdaad een zware taak. want de gemeente Schiedam verkeert nu in de grootste ontwikkelings-pe- riode in de geschiedenis. Vele grote ■werken zijn tot stand gebracht in de afgelopen jaren, maar vele zullen nog gerealiseerd moeten worden. Daarbij komt neg dat men zich be vindt midden in een studie voor de wijziging van de structuur van het ambtelijke apparaat, vooral bij de technische diensten, waar nog ve le sleutel-posities onvervuld zijn gebleven. Bovendien zal binnenkort het ont werp voor het supra-communale or gaan Rijnmond in de Kamers in dis cussie komen, hetgeen wijzigingen in de verhoudingen in het gebied van de Nwe Waterweg teweeg zal bren gen. Mr. Peek sprak tenslotte de ver wachting uit dat de ervaring, opge daan gedurende een raads-lidmaat- schap van zeven jaar, de nieuwe wet houder tot steun zou kunnen zijn cn dat hij toch persoonlijke voldoening mocht beleven in de vervulling van lijn mooie ambt. Scherpe kritiek Op zijn beurt dankte de heer Kok de burgemeester voor zijn woorden, en de raadsleden voor het in hei" gestelde vertrouwen. ,Jk aanvaard deze functie gaarne, hoewel dit een grote wijziging in mijn leven zal brengen. Ik heb deze functie aan vankelijk niet geambieerd, omdat mijn beroep (van accountant en be lasting-consulent) veel omvattend is en mij grote,voldoening geeft," zo verklaarde de heer Kok, die er ver der niets voor voelde om een „over jarige wethouder" te worden. De heer Kok Is n.l. 63 jaar oud. op 26 april 1898 in Schiedam geboren. Hij had dan ook liever de functie van wethouder op jeugdiger schou ders gelegd gezien, maar toen een beroep op hem werd gedaan heeft hij niet willen weigeren, daar hij als Christen niet passief bij de pak ken neer wenst te zitten. Dat het de heer Kok niet aan strijd lust onbreekt bleek wel uit de felle aanval die hij daarop richtte aan het adres van het Rotterdamseh Nieuwsblad dat te vroeg en te veel aandacht had besteed aan de benoe ming van een nieuwe wethouder. Het was een eis van fatsoen geweest dat over de persoon van de kandidaat wethouder binnenskamers beraad slaagd zou zijn en niet in het open baar in een krant. Daarbij verweet de heer Kok een door hem niet bü name genoemde leider van een raadsfractie, dat de ze van het geschrijf in het blad mis bruik gemaakt zou hebben om de belangen van zyn eigen party naar voren te brengen, waarbij onjuiste en ook grievende opmerkingen aan het adres van de heer Kok waren gemaakt. Op zijn beurt oefende de heer Kok toen kritiek uit op de li berale fractie ffizt een scherpe op merking over het beleid van ecu voormalige liberale wethouder. Wat weer aanleiding was voor mr. H. B. Engelsman, leider van de socialis ten, om verontwaardigd de zaal te verlaten. de heer \V. Kok meieen scherpe kant jes geslepen, die In de anders zo ge zapige sfeer in de Schiedamse Ge meenteraad een ongewoon fel ac cent hebben gegeven. Aan het begin van de avond is de heer P. Brouwer door voorzitter mr. Peek beëdigd en geïnstalleerd tot lid van de Raad voor de C.H.U.-£rac- tie. in de door het vertrek van de heer Th. J. L. v. d. Berg vrijgeko men plaats. De heer W. Kokde nieuwe wet houder voor Gemeentewerken en het Grondbedrijf, nam gisteravond voor het eerst plaats achter de groene tafel van Burgemeester en Wethouders. l Advertentie l M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G en GD. Tmnlaan 80, telefoon 69290. PoiiDe-alarmnummer: 64Ö66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend- maandag 19 tot 2U.3U uur, dinsdag U3U tot 16.30 en 19 tot 2030 uur, woensdag 930 tot 16.30 uur, donderdag 930 tot 1230 uur. vrijdag 930 tot 1630 m 19 tot 22.30 uur. zaterdag 930 tot 1630 uui s zondaas «esioten RJV Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 jut, vrijdag 14 tol 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot li en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 7 en 9.15 uur: „Slavenop stand in Atlantis". Monopole. 2 uur: Cs zondags 2 en 4.15 uur) ,,Op het spoor der verdwenen vrouwen"; 7 en 9.15 uur „De Wet". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Soc. Nïeuw- 3and. Startavond. Irene, 7.45 uur: Middenstandscursis ten. Feestavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Rehobofch school Afscheidsbijeenkomst. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de jeugd. Bijeenkomst De Rank. 8 uur: Jeugdsoc. Kethel, Teenager-show. Beatrix, 7 uur: Reisver. Nooit Ge dacht. Bijeenkomst Liberty, 730 uur: Reisver. Tot Ons Genoegen. Feest. (Advertentie IM.) om de prachtige sportieve Jijn, de sublieme afwerking, de comfortabele, royale zitplaatsen en de grote bagage ruimte... om zijn unïeke wegligging en oersterke motor, om de Ivchtkoeling-zonder-zorgen, het lage benzine verbruik (1:16) en om zijn moderne topsnelheid van 120 km per uur. Nooff eerder werden zó veel goede eigenschappen in één waqen verenigd inclusief verwarming, aircondï- lioning, ruïtensprociers, achter- uitrijlamp etc. Imp.: N.V. AUMPO - Den Haag - Tel. 184840 verspreid over het gehete land Dealer voor Rotterdam en omstreken OOSTZEEDIJK 312 - Tel. 119190 Filiaal: BREE 13 - Tel. 173875 Jehova's Getuigen, Volksgebouw, 6.30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Christelijke manieren aan de dag leg gen". Woensdag 7-31» uur dienstverga tier ing en theocratische bedicnlngs- school. Chr. Gert'. Kerk, Waranda, hoek BK- laan, SJ30 uur Lees dienst. 2.30 uur ds- J. C. van Ravenswaaij (Schevenfngen) Ned. Herv. Gemeente Kethel, Do Rank, 8 30 uur ds. J. E. L, Brummcl- kftmp. Dorpskerk. 10 uur ds. J. E. L. Brummelkamp en 7 uur ds. mr, C. S. Posthumus Meyjes (dlr, AMVJ ft'dam). Ned. Herv Gemeente, Grote Kerk, 10 uur ds. J. D. Smids en 5 uur ds. J. G. Jansen (Jeugddienst). Bethelkerk, 10 uur ds. H. W Hemmes en 5 uur ds, W. L. Dekker (Maasbracht). Opstan- dingskerk, 10 uur dr, Honders (Sassen- heim) cn 7 uur ds. D. J. Spallng. Vre- deskerk 9 en 10.45 uur dr. L. J. Caze- mier en 7 uur ds. J. D. Smlds. Ned. Herv. Geref. Evang., Gebouw Irene, 10 en 4 uur ds. A. Vroegindewey (Veenendaai). Evang. i.utli. Gemeente, 10 uur ds. S. v. d. Hangen (H. Avondmaal X. Lutherse Kerk, Zaterdagavond 730 u. Oecum. Avondgebed. Ned. Prut. Bond, Westvest 92, 10.30 u. ds. J. E. Tmninga (Voorburg). Oud-Kath. Kerk, Dam 2B, 10 uut Hoogmis. Baptisten gem een te. Lange Haven 59, 10 uur en 7 uur ds. R. Reilmg. Leger des Hells, Lange Haven 27, 10 uur Heillglngssamenkomrt en 7.30 uur VerlossingssaTnenkomst. Gerrit Verboon- straat 6.30 uur Openlucht-samenkomst. Alle samenkomsten staan onder leiding an brig. M. Jansen. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: A. Q. C. Klomp, Jul. van Stolberg straat 3, tel. 69952; W. T. P. Nijen- huis. Burg. Knappsrtlaan 154, tel. 69880; J. Mokkens'orm, Van Ruys- daellaan 52 b, teL 64098. Geopend, is apotheek Van Westen dorp, Singel 83. die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. Voor de damclub „Schiedam" is de competitie alweer begonnen. Het eer ste teara verloor de eerste wedstrijd, maar bij het bezoek aan DOS in Ro zenburg won Schiedam deze week met 9—11. De uitslagen zijn: C. L. PolsJ. C. Onink 20; P. Kleiwegt— L. Vrijland 02; H. van der Knaap A. van Dort 92; L. KoorneefJ. de Wilde 0—2; A. Klapwijk—J. Wester- veld 02; C. WczemerT, Vrijland 2—0; C. B ree voortM. den Houting 20; A. van Dam—W. Spruyt 11; J. W. PolsM. van Erkel 0—2; A. OostermanJ. Vrijland. Donderdag speelt Schiedam in het Hervormde Wijkgebouw in de Nieuwe Maas straat tegen Vreewijk. Voor de nieuwe ladderwedstrijd won L. Breevoort van J. de Wilde. De bordenuitslagen zijn: A. RiS- seeuw-J. C. Onink 02; C, W, Sïeeu- wenhoekA. van Dort 11; W- SpruytJ. J. Cabrie afg,; M.van Er kel—J. van Straten 20; C. Corpel J. C. *t Hart l—1. De Kon. Ned. Ver. EHBO, afd. Kethel, Is het nieuwe werkseizoen weer gestart. De cursus voor gevor derden wordt iedere donderdag- avond in de v.m, raadzaal aan de Sehiedamseweg gehouden. De avon den beginnen om 8 uur. Maandag B oktober neemt de cursus EHBO voor beginners een aanvang. Dit wordt eveneens in dezelfde zeal gehouden. Personeel van scholen en bedrijven <m leiders van verenigingen kunnen zich voor deze cursus eveneens opge ven. De adressen waar men zich kan aanmelden zijn: Jongsten, Sehiedam seweg 59, Kethel; De Graaf, Nieuwe Damlaan 707 en mevr. Nefkens, Fr Haverschmidtlaan 52, teL 68812. VLAARDINGEN Be Kamer van Koophandel en Fa brieken. voor de Beneden-Maas maakt bekend, dat de secretaris van de Kamer van Koophandel Nederland Israël op donderdag 1L oktober des namiddags van 1.303 uur op haar kantoor Sehiedamseweg 49 te Vlaardmgen ten behoeve van het bedrijfsleven voorlichting zal ge ven over o.a. de mogelijkheden van de handel met Israël. Belangstellenden voor deze zitdag moeten zich vdór dinsdag 3 okto ber telefonisch met de Kamer te Vlaardingen in verbinding stellen voor het maken van een afspraak. De Vrouwengroep PvdA houdt op vrijdag 6 oktober haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in zaal 4 van het Volksgebouw. De dames N. de Vos Burchart-Plansoen, M. Scheepmaker-Westerdijk en L. v. d. Velden-Schipper hebben de wens ge uit niet in de nieuwe bestuurssa menstelling terug te keren. Oud-minister Hofstra naar Vlaardingen Oud-mmister H- J. Hofstra zal om streeks half oktober een rede hou den voor de afdeling Vlaardingen van de PvdA. Ledenvergadering PvdA Op vrijdag 29 september houdt de PvdA, afdeling Vlaardingen, een ledenvergadering, waarop de kandi daatstelling voor leden van de Pro vinciale Staten van Zuid-Holland aan de orde komt JAARVERGADERING De jaarlijkse algemene vergade ring van de PvdA, afdeling Vlaar dingen, is vastgesteld op vrijdag 10 november. In verband met de be handeling van de gemeentebegroting in de laatste week van oktober, kwam de laatste vrijdag van die maand niet in aanmerking. Van de zittende bestuursleden hebben me vrouw A. Zwarts-Kok en de heren C. v. d. Bergh, C. J. Sperm on en J. van IJperen hun plaatsen ter be schikking gesteld. (Advertentie i.Al.) Alles op 't gebied van bedden Volledige Woninginrichting HOOGSTRAAT 184—186 SCHIEDAM HET zün tamelijk vreemde ge- 2— AAn 1.1 a I Ti a BEURS VOOR MODE ÊH HUISH0UDIHG I Do vaVbeurs ivoor het gezin presenteert In ieder huls een moderne keuken Do gedekte tafe! van Europa I Druiventuln" 1 Iedere dag fraaie geschenken I J In 286 stands nationale en in- j temationale gebruiksgoederen I Geopend van 10-17 en 19-23 u.f Zondags gesloten AHOr GEBOUW J ROTTERDAM Urn 17 SEPT. OP FEMINA lil AOOCU '.'DOORLOPEND VYAjotn '25'MODELLEN IN BEDRIJF - bruiken, die ergens in een kleine vissersplaats aan de Adriatische zee In ere warden gehouden. Roger Vailland heeft er in zyn roman „L a L o V' van verteld en hij kreeg er in 1957 de Frlx Concourt voor. Jules Dassin moet dit wel de moeite waard hebben gevonden en dus maakte hU van het gegeven een film, die dezelfde naam kreeg. J)e Wet" in dat vissersdorp moet wel van feodale oorsprong zijn. Ze wordt gesteld door een soort pater familias, van professie een machtige landeigenaar, luisterend naar ae naam Don Cesare. Een concurrent van hem is een zekere Matteo Bn- gante, een nogal louche type, die de meer fijne kneepjes beoefent en van alle transacties in het nest zyn deel opstrijkt Deze twee heren moeten wel even worden onthouden, temeer daar hun typen worden uitgebeeld door Pier re Brasseur en Yves Montand. Er is trouwens vrij veel zorg aan de cast besteed. Gina Lollobrigida speelt het zorgeloze en weelderige meisje Manctte, die de hele film door met haar boezem loopt te pronken. Alle mannen in het dorp worden er sta pelgek van, wet of geen wet en de glibberige Brigante komt by haar van een koude kermis thuis. Ja, en dan zijn daar de landbouwkundige (Marcello Mastroiannï) die wel in de smaak valt van Mariëtte; de onge lukkige Donna Lucrezia, de vrouw van de rechter, die op de zoon van Brigante verliefd wordt; de politie commissaris die zijn vrouw bedriegt en een hele reeks fraaie dorpstypen die op de ene of andere manier wel met het verhaal te maken hebben. Een verhaal overigens, dat zien door zijn overladenheid nauwelijks laat navertellen, wel kleurig is, ma£"" uitermate fragmentarisch. Het levert dan ook voortdurend verrassingen op die alleen uit de zucht om in de over treffende trap te werken verklaara kunnen worden. De film overtuigt ten slotte niemand van het ongerijmde van een traditie als deze „wet Uit - de manier waarop allerlei byzaken zijn opgesierd valt dan ook slechts af te leiden dat Dassin de uitwerking niet te zwaar heeft willen maken en voornamelijk streefde naar amuse ment. (MONOPOLE) Passage vertoon.!.: DE legende van het verloren we relddeel duikt nog eens op: de Amerikaanse film, waarin dit ge schiedt, heet Slavenopstand in Atlantis. George Pal heeft znn fantasie, die ditmaal heel weinig fijnzinnig blijkt, de vrye loop gela ten: er wordt heel wat overhoop ge haald voordat het ryk der wrede Verdwijnend instituut Voor de vergadering van de Schie damse Gemeenteraad van gister avond was het belangrijkste punt op de agenda wel de verkiezing van een nieuwe wethouder. Daarnaast heen, de Raad nog de leden benoemd voor een groot aantal vasle raads commissies en van vele andere com missies, Ook Is de samenstelling vast gesteld van de afdelingen die bin nenkort de Gemeentebegroting voor 19G2 zullen onderzoeken. Van de ove rige punten is eigenlijk alleen maar de kwestie van de verhuur van gas komforen door het gasbedrijf ter sprake gekomen. Het was de heer H. Kornfeld (Pv.dA.) die oo'. indertijd over de ze kwestie vragen heeft gesteld aan B. en W. die de verhuur van gaskom foren aan de orde stelde. Ook door de laatste en uitvoerige uiteenzetting van het Collegt was hij niet tevxe- mevrouw, niermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot onze bekende op dinsdag 26 en woensdag 27 september 1961 van 1030 tot 12 uur, in hotel-café-restaurant ..de kroon", koemarkt 1, schiedam. tijdens een gezellig muziekje tonen onze mannequins u de allernieuwste creaties uit parys, italië, Zwitserland, enz. tevens tonen wij u het allernieuwste op het gebied van handschoenen, bruldskappen en shawls. dameshoedenmagazijn hoogstraat 66, schiedam telefoon 6 67 28 toegang gratis. wellustelingen van de aarde Is weg gevaagd. Er zit een. gevecht in tussen een klein, doch stevig slaafje en een dub beldikke berocpsworstelaar. Men heeft daarvoor een put uitgekozen, die eerst met gloeiende cokes en aar- na met water gevuld is. David wint en Goliath komt als een witte ballon bovendrijven. Dat is dan het hoog tepunt (PASSAGE) het spoor der verdweren vrou wen" ditmaal niet in de huid ge kropen van Peter Cheyney^ onover troffen Lemmie Caution, n»3r kreeg nu een, geheel en al do»r Franse scenarioschrijvers bedacht, rol te spelen, die hem overigens, net als in zyn vorige films, alle gdegenheid geeft enkele opmerkelijk vlotte ju do-grepen uit te voeren en vele schaars geklede jonge vr»uwen uit zeer benarde situaties b redden. Eddie speelt het in deze .'ilm klaar een bende cocaïne-banddaren, die als bijverdienste ook nog wel wat zien in de handel in door te Rivicra- zon zeer gebronsde slavimen, uit te leveren aan de voltaHl;e politie macht van Nice. De manier, waarop deze toffe jon gen. dit soort films maakt, is bewon derenswaardig. Ze missen de realis tische hardheid van de Amerikaanse gangsterfilm. Het is duidelijk de be doeling «lat het publiek zich amu seert met wat er op het doek te zien is. Geen mens verwacht, dat het er in gelooft. Daarom is dit men gelmoes van gruwelijke moorden, fikse vechtpartijen en pikante peri kelen best aan te zien. Juliette Gréco speelt er ook in mee. Maar u moet bijzonder goed opletten, want an ders herkent u haar niet in die pa rade van Zuidfranse, Parijse en Oriën taalse schoonheden, die door hun aan wezigheid alleen, al luister bij zetten aan deze door Raoul André met veel routine geregisseerde film. (MONOPOLE) dengesteld. De heer Kornfeld bleef er bij dat de Raad tevoren in kennis gesteld had moeten worden dat de m huur uitgegeven gaskomforen, ei gendom van da gemeente, nu aan de gebruikers verkocht zouden wor den. Hij pleitte er voor dat de minst- draagkrachligen („het is de kleine burger geweest die een halve eeuw geleden de reusachtige ontwikke ling van het gasbedrijf heeft mo gelijk gemaakt!") de komforen in huur zou kunnen blijven krijgen en dat de huurders die tot aankoop wa ren overgegaan („onder aandrang van de zijde van de G.T.B.", stelde hij) weer als „spijt-optanten" inde status van huurder terug zouden kun. nen vallen. Vooral de door hem zeer hoog aangeslagen service van de zij de van de G.T3. wilde hij gehand haafd zien. Wethouder mr, M. J. M van Kin deren kwam in een diepgaand juri disch betoog [waarbij hU zelfs een ministerieel schrijven uit 1928 aan haalde) tot de conclusie dat hij het verkopen van oude gascomforen niet de aantasting van het gemeentelijk bezit In het geding was, maar dat het zuiver een kwestie van beheer was, hetgeen buiten de Gemeente raad om geregeld kan worden. En daar bleef bli bij. De wethouder was verder bereid om de huurders van gaskomforen tot huurders te laten en zelfs ook de „spijt-optanten" weer terug zetten tot huurder, maar dan alleen zolang de voorraad komforen strekte. Dus de gemeente gaat verder geen nieu we aanschaffen. Dat financïeel-zwak- ken die van elders komen nog een komfoor konden huren (zoals mr. Engelsman vroeg) wilde hy in over weging nemen. Maar hij bleef op het standpunt staan dat het insti tuut van *"omforen-verhuur lang- zaam-aan zou moeten verdwijnen. Waar de P.v.d-A-fractie zich met te genzin bij neerlegde. Wethouder mr. P. Bochove heeft bij het voorstel tot aanleg voor een nieuw voetbal-terrein in Thurlede. bestemd voor Excelsior nog even toegelicht, dat in de Sportraad over wogen zal worden of het reeds aan gelegd terrein aan de Oudedïjk bij de splitsing in de spoorbanen toch maar niet beter aan Excelsior uit gegeven kan worden v aarbij onder zocht zal worden, welke velden SVDPW (de oorspronkelijke gegadig de voor dat terrein) zou kunnen krijgen. Ook beeft de enige communist in de Raad, de heer B. E. Collé zUu tra ditionele protest laten horen over het feit dat hij voor bet komende jaar wederom geen toegang heeft ge kregen tof de Raads-commissi es. „En geland wil China wel toelaten tot de Ver. Naties en in de Amsterdam se Raad zitten wè! communisten in de commissies", betoogde hij. Maar In de Schiedamse Raad niet, zo ble ven de raaiisleden volhouden, die ove rigens de heer Collé z\jn protest al lerminst kwalijk nemen en tr tijd g«>edinoedig op reageren. Oogarts Burg. Knappertlaan 92 AFWEZIG van 25 tot cn met 30 september. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films, Foto KL van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 teL 3 67 20 In één dag gereed, Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- ol kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres: DUK, Groe nendal 1 A «Brocrsveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledikanlen, kampeerbed- den enz. Kom eens praten. Permanent wave Hélène permanent met toe- s»el, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie f 1.korting t Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170 Lessen Engels - Pnvélessen ook voor emigranten. D. Samson, Lorentzlaan 116. flat Schie dam, telefoon 6 54 13. Autorijschool Kowi, Waran de 210 B. tel 628 73, Schie dam. Luxe verhuur zonder chauffeur. I Reeds jaren bestaande woninginrich ting, gevestigd op de beste stand van Schiedam, heeft plaats voor een met belangstelling voor etaleren. Gedacht wordt aan een beschaafde medewerker, die ervaring heeft in de oranche, om samen met de eigenaar aan de verdere uitbouw van het bedrijf te werken. Naast de gebruikelijke vakantie wordt éénmaal per veertien dagen een extra vrije middag gegeven. Salaris wordt in overleg geregeld. Nadere inlichtingen zullen u na telefo- Lacne aispraak gaarne worden ver strekt. ORANJEGALEBIJ 11 - Telefoon 6 78 44—6 38 44 SCHIEDAM X,é'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1