PTT voerde bij wijze van proef „duw-karretje" in mm l:_jÈ33SS£ Pernis kan 250 km pijpleiding in één oogopslag „overzien'' Geen zware tassen op de rug Vooral gemakkelijk in de trappenwijken Drumband concours Goede prestatie van ODI tegen HKC 1.14. ;f. 6 Pseudo-student licht tal van mensen op Successen voor de Schiedamse teams Antenne van auto afgebroken 17 3S* 12.so* Wie heeft iets verloren KORFBAL Jeu gd gem eenter a ad bije< :en Raadsvergadering vervroegd moderne pullovers 90 90 Waardeloze reproducties verkocht HANDBAL NIEUW BROOD! Diefstal in Hofje opgelost Deense zeelieden stalen brommer Kapt Hogervorst gaat trainen voor 4-daagse ^,Qude man redt meisje van verdrinking Metselstenen gestolen Burgerlijke Stand DANKZIJ UNIEKE NEDERLANDSE VINDING „Lenania" had aanvaring op de Ri jn Koeriersters Dinsdag 26 september 1961 (Ath'erii'fLltf l M Waarschijnlijk zullen over een niet al te lange tijd de brieven bestellers van de PTT zün uitgerust met een drie-wielig, op vouwbaar licht-metalcn duvv-karretje. Aan het karretje wordt de tas met poststukken gehangen, die de postbodes gewoonlijk op hun rug meedragen. De nieuwe wijze van vervoer zal dus het werk van de brievenbestellers naar het zich laat aanzien aanmerkelijk verlichten. De wagentjes, van een eenvoudige constructie overigens, hebben al enige weken geleden hun in trede in het Schiedamse stadsbeeld gedaan. Momenteel zyn er bij wijze van proef twee in gebruik. Ook in enige andere steden in Nederland worden op het ogc-nblik met deze karretjes proeven genomen. Zij zijn een Amerikaanse vinding en zij zijn van een uiterst licht metaal vervaardigd. Voorts zijn zij geheel opvouw- baar. zodat ze makkelijk opgeborgen kunnen worden. Pogingen worden ondernomen om Nederlandse bedrijven voor deze soort wagentjes te interesseren. Het is in Schiedam gebleken, dat het karretje vooral in de zgn. „trap penwijken", woonwijken dus waar zich veel trappenhuizen bevinden, voordelen biedt. De postbodes in de ze wijken zeulen dag-in-dag-uit met zware tassen op hun rug. die zij ook telkens weer de trappen op moeten torsen. Met een karretje is dat ech ter niet het geval. De postbode zet dit voor het portiek neer en iaat de tas er aan hangen. Wanneer hij met de brieven in zijn hand de trap op loopt, kan hf) toch zijn tas in de ga ten houden. Wel heeft hij dan nog een lichte tas op zijn rug, waarin zich de waardevolle stukken bevin den. Valse schaamte! Van PTT-zijde vernamen wü» dat het eerst nog wat voeten jn de aarde heeft gehad, alvorens de twee wa gentjes in gebruik werden genomen. Niemand van dc bestellers voelde er namelijk voor om zich als eerste met dit hulpmiddel op straat te begeven. Maar nadat eindelijk enkele bestel lers hun eerste schroom hadden over- Van de auto van de heer D. W. S., die voor de woning aan het Rozen- burgerplein stond, is de auto-an tenne, ter waarde van i 16,50, afge broken. De heer S. had in de nacht van zaterdag op zondag enkele vreemde personen, vermoedelijk zee lieden, om zijn auto zien staan, doch had daar verder geen aandacht aan geschonken. Esperanto-agendo Merkredon, la 27a» de septombro Klubvespero. Ni kune legos verkon de Julio Baghy. Venu al Ploegstraat 19 ce kino v. Gink. Advertentie l.M Dit luxe, zuiver wollen kleutercoatje Is natuur lijk een succes: leuke strookzakken, jasje met wattine gevoerd, capu chon met im. lamsvacht. En de prijs, deze valt erg mee. Leeft. 3 jaar m* f Moderne moussbryl pullpolo, ook leverbaar met V-hals. Leeft. 6 jaar kl- st. p.m. KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT de kleren KORTE HOOGSTRAAT 15 1* MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 wonnen, kwamen zij toch snel tot de ontdekking hoeveel gemak men van het wagentje ondervindt. Voor al tydens de ochtend beste lling. Dan moeten er meestal meer brieven be steld worden dan tijdens de middag* bestelling en dan ztjn de tassen uiter aard een stuk zwaarder. Ook z(jn ze dat. wanneer er büv. vee] tijdschrif ten moeten worden besteld. Het wa gentje heeft dan ook in Schiedam ontegenzeggelijk zijn nnt bewezen en naar alle waarschijnlijkheid zien we er binnenkort nog wel meer in het stadsbeeld opgenomen. Electro-mo b Hen Reeds enige maanden geleden voer de de PTT in Schiedam een ander vervoermiddel in om voarnamelhk de zwaardere poststukken te distri bueren. Dat waren de zgn. Elektro- mobilen („mechanische honden7'). Daarvan rijden er nu vier van door de stad. De invoering van de „hon den" betekent echter geen proef. Zij zijn bedoeld als sociale maatregel. De bestellers behoeven nu niet nat te worden wanneer het regent of sneeuwt, terwijl zij ook enigszins tegen de vorst worden beschermt. In de toekomst zal het aantal elek- Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12 30 uur en 2—6 uur: aktentas met inhoud; schrift en ballpoint; gehoor- apparaatje in etui; rozenkrans, bril in etui; vulpen; doublé ringetje. Te bevragen bij de vinders: Ring met sleutels, T. Neuschwan- ger, Nic. Beetsstraat 42b; stofbril, J. E. Reinerse, v. Oldenbamevelt- straat 112; zonnebril, Landsbergen. Damlaan 35; ring met sleutels, J. H- B. Melchers, Van Oldenbamevelt- straat 95; verrekijker in etui. Kruit, IJsselmondesestraat 84; portemon- naie met inhoud, D. Flapper, Edi- sonstraat 25b; legertas met inhoud, J. van Asten, Rotterdamsedijk 309a; zilveren armbandhorloge, mevrouw Gundlach, Ploegstraat 34; bedrag aan geld, G. Weijdenes, Hargsingel 23. Kethel; jongensbroek, Korteland, v, Hogendorpstraat 4; damesregenjas, Lulkes, Hoogstraat 61; badpak, v. d. Heiden, Lekstraat 53a; zwempak met handdoek, J. H. W. Mulder, Wilhel- minastraat S; blauwe autostep, An- neveld, Mgr. Nolenslaan 748; pop penwagen, v. d. Brugge, Schaepman- singel 72; speelgoedbeestje, Le Blanche, v. Beverenstraat 17; zil veren schakelarmband, Prof, Treub- laan 2. tromobilen met drie of vier worden uitgebreid. Zij worden voornamelijk ingezet 1» de binnenstad. De grote poststukken voor de buitenwijken worden per auto verdeeld. De mecha nisatie van het PTT-vervoer helpt tevens mee het personeelstekort enigszins te ondervangen. GEMEENTE SCHIEDAM ["OFFICIEEL NIEUWS) Ontwerp-uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 37 der Woningwet bekend, dat ten gevolge bovengenoemd wetsartikel heden voor de tijd van vier weken ter Gemeente-secretarie (Afd, Alge mene Zaken, Stadhuis) voor een ie der ter inzage is nedergelegd het ontwerp van een uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland (1961) met de bij het plan behorende ontwerp-Be- bouwingsvoorschriften. Schiedam, 25 september 1961 Het hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, J. W. PEEK (Advertentie l M llü^.beduidend-■ goedkoper ..."geen namen noemen..alle dure etiketten er uit... en ga dan jt gang maar voor deze speciale aanbiedingzei de fabrikant. En, dat doen wij dan ook met deze corsetten (zi/slulting met veter) van 18.95, maar nö voor minder dan de halve prijs. Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere fi guren, extra verstevigd afge- we'rkc met steungevende balei nen, koopt U nu voor nog géén negen gulden. BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING Woensdagavond 11 uur sluiting MIOY* GEBOUW t/m 27 Sept. Het drumband-concours, dat zater dagmiddag zal gehouden worden on der auspiciën van de sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap, trekt veel belangstelling. Tot van daag toe hebben niet minder dan drie en dertig korpsen voor de wed strijd ingeschreven. Dat betekent, dat zaterdag een duizendtal tam boers, pijpers en hoornblazers in de - Plantage hun kunnen zullen ver tonen. Het is thans voor de derde keer, dat dit concours wordt georgani seerd. Blijkbaar heeft het in die tijd i een zo goede naam gekregen, dat het ou bijna nationale allures gaat aan nemen. De concoursleiding ligt evenals voorheen in de bekwame handen van Ph. van Oordt van de Oranje Garde. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachecorsetten voor zwaar dere figuren In de taille- maten 78 - 100 cm (dus ook In de grootste éLé/1 maten) kleur (JT zalm, voor Met uitzondering van het door dien tegen en toen de thuisclub met Schiedam 1 behaalde resultaat mo gen onze korfballers ditmaal aller minst ontevreden rijn. Vooral ODI heeft een prestatie geleverd, die met ere mag worden genoemd. De dames en heren hebben HKC i».I. met een nederlaag naar huis weten te zenden en dat had niemand verwacht, Ook de tegenpartij niet. De basis voor de overwinning werd in de eerste helft gelegd. De 0—I voorsprong van de bezoekers werd door benutting van een strafworp te niet gedaan en door hard werken kon met een verrassende voorsprong van 41 worden gerust. Wat verle den week tegenzat lukte nu allemaal. Aanvankelijk werd in de tweede helft om beurten gescoord met HKC als eerste. De stand was daardoor een kwartier voor tijd 6—3 voor ODI, In de laatste fase zette HKC stevig door, maar verder dan 65 kon men niet komen. De tegenstand van Overkanters 2 in de eerste helft tegen Succes was redelijk, maar de blauwwitten kon den toch met weinig moeite door doelpunten van B. v. Krogten, F. de Dood en P. van Vliet met een 30 voorsprong rusten. In de tweede helft was alle tegenstand verdwenen. Suc ces bleef niettemin voor een zo hoog mogelijke score spelen en dat lukte zonder mankeren. X v. d. Leye, Cobi Jansen, F. Ruseier, B. van Krogten (2x) eii Nel Ouwendijk (2xj voerden de stand op tot 100. Eerst daarna kwam een tegenpunt van de Rotter dammers. Het einde kwam met 32—2, nadat O, de Beus voor 13—1 had ge zorgd en F. de Dood als laatste de bal door de korf had geworpen. In de eerste helft van Phoenix Schiedam zag het er niet naar uit, dat onze stadgenoten met zulke grote cij fers zouden verliezen. F. Veer had voor een 0—2 voorsprong gezorgd, die al gauw in 3—2 voor Phoenix was omgezet. J. v. d. Kooy bracht de ba lans in evenwicht, maar in de tweede helft verhoogden de Hagenaars het tempo en dat konden de Schiedam mers niet bijhouden. Het zat boven- 63 was voorgekomen lieten de da* mes en heren het hoofd hangen. Phoe. njx bleef verwoed doorspelen en sloot eerst met 113 de score af. Een wel wat geflatteerde uitslag, maar een overigens volkomen verdiende over winning. De verdere uitslagen zijn Schiedam 2—Charlois 3 8—2, Bolnes 3ODI 2 69 ODI 3Rozenburg 62, ODI aBlauw Wit a 11, Schiedam a Ahoy a 8—1, Succes a—Schiedam b 1—0. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83- Bellco bij ongeval: ÜU en GJ3- Tuiniaan 8Ü, telefoon 6 92 90 Poime-alarmnummer: 6 46 66. GemeentelMke Openbare Leeszaal eo Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2030 uur. dinsdag 930 tot 16.30 en 19 tot 2080 uur, woensdag 9.30 tox 16.30 uur, donderdag 930 tot 1230 uur vrudag 9.30 tot 1630 *n 19 tot 22.30 uur. zaterdag 9 30 tot 1630 uur zondaas gesloten R.IL Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tol 17 en 19 tot *21 uur, donderdag 10 tot 17 :ur, vriidag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot li en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Slavenop stand in Atlantis Monopol e, 2 uur; „Op het spoor der verdwenen vrouwen"; 7 en 9.15 uur „De Wet". DIVERSEN Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB- centrum. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Onderling Be lang. Demonstratie-avond. Het Politiek Jongeren Contact „Schiedam" houdt op donderdag 28 september in de raadszaal van het stadhuis weer een Jeugd-gemeunte- raadsvergadering. Voorzitter zal zijn de heer C, Schulze (FJG in de PvdA). In discussie worden ge bracht een voorstel tot het instellen van een bejaardencentrum (te ver dedigen door de heer I. A. van Leer- sum, JOVT» en verder de actie „Opgeruimd staat netjes" <te verde digen door Joh. H. M. Ham, JOKVP). Ook zal gepraat worden over een herziening van de "werkwijze van de J eugdgemeenteraa d. De Jongeren Organisatie voor Vrij heid en Democratie, afdeling Vlaar- dingen-Schiedam, belegt op woens dagavond 4 oktober, aanvang 8 uur, in „De Amstelbron" een bijeen komst, waarop mr. A. A, Th. Boen der zal spreken over Publiek-rech- telijke bedrijfsorganisatie. In verband met de kerkelijke Be- zinningsweek, die in Schiedam van 21 tot en met 29 oktober wordt ge houden, zal de vergadering in okto ber van de gemeenteraad een week worden vervroegd en op vrijdag 20 oktober worden gehouden. Advertentie t JVÏ.J Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje Voor sportieve mannen en hun zoons heb ben wij meesterlijke pullovers. Ze zijn van 100% zuivere wol, in fijne, moderne multi colors. Ze hebben een lekker royale pasvorm. En dit is het moment om ze aan te schaffen: normaal kost deze mooie kwaliteit voor heren f, 19.50 en voor jongens f. 8.0O. Maar dat is nü, 7 dagen lang, voor heren 78 jaar kledingspeciaüsten voor jongens £4 Jr.) kl. Stijging p. maat. De recherche van het bureau San- delingplem onderzoekt of de arres tant nog meer op zijn kerfstok heeft. De Schiedamse handballeams heb ben het afgelopen weekend successen geboekt. Bijzonder opmerkelijk is het bij de dames dat zowel DVVS als Wilton Fyenoord bovenaan de rang- lijst prijken «n TJVG haar eerste wedstrijd In een overwinning omzet te, De reserve-dames van Will on Fyenoord hebben uit drie wedstrij den zes punten. In'de overgangsklasse B hebben de dames van DWS tegen het eveneens ongeslagen Swift uit Roermond een gelijkspel behaald. Onze stadgenoten hegonnen hoopvol. Al in de tweede minuut opende L. Robart do score In de tiende minuut beoordeelde de Swift-keepster de bal verkeerd en het lang niet harde schot van M. de Bruyn werd in een doelpunt omge zet 2—0. Drie minuten later was het weer L. Robart die 30 liet aanteke nen. Swift had schijnbaar last van de lange reis, maar toch zag het kans voor de rust een tegenpunt te sco ren 3—-1, Na de thee begonnen de dames uit Roermond aan een fel offensief Al in de eerste minuut was het raak, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens cirkelbal, L. Robart die bij zonder goed op schot was, bracht de stand op 4Kort daarna werd weer een doelpunt van Swift afge keurd wegens cirkelbaL In de acht- f Advertentie t M Vandaag gebakken; morgen nog net zo -< alléén bij de C0-0P bakker ste minuut joeg L. Robart de bal opnieuw achter de verblufte Swift- keepster en de stand was daarmee 5—1. In dezelfde minuut was het 52. Maar L. Robart liet het vijfde doelpunt van haar band komen, 6—2 Hierna kwam Swift geweldig opzet ten. In de I3e, 15e en 18e minuut werd het 6—5 en de wedstrijd kreeg daardoor een zeer aantrekkelijk slot. Swift kwam in de aanval en mocht in de laatste minuten nog een straf worp nemen en dat betekende 6—6 De dames van Wilton Fyenoord leidden na drie wedstrijden in de districts le klas. Zondag moesten zij in Den Haag de strijd aanbinden te gen AHC '28. De Haagse dames na men tot tweemaal toe de leiding maar beide keren was het Fr. de Raay die gelijk maakte, 2—2. In de zesde minuut was het W. Prins die met een fraai schot 23 liet aante kenen. Toen ging Wilton door en het was de hardwerkende B, Zonne veld, die driemaal achter elkaar de roos trof en de stand op 2—6 bracht In de tweede helft werd het 36, maar T. Zonneveld en Fr. de Raay (2 x) zorgden voor 3—9; het laatste doelpunt werd door AHC gescoord, maar kon geen verandering meer in de afloop brengen. Eindstand 49. De dames van UVG, die zondag voor het eerst ui het veld kwamen, wisten ïn de afdeling 2e klas ook al een overwinning te boeken. Tegen een onvolledig ADO 2 hadden zij niet veel moeite, 0—4. In de district? le klas leed Wilton Fyenoord zijn derde nederlaag in successie. Hoewel er zondag wel be ter gespeeld werd als vorige wed strijden moesten zij toch de eer la ten aan HVL in Leiden (107). Debutant DWS boekte de tweede overwinning in de tweede klas. Zon dag was FORTO uit Den Haag op bezoek, dat met 85 werd verslagen. De heren van UVG speelden een derby tegen DWS 2 in de afdeling 2e klas. Het einde kwam. met een 8—11 overwinning voor UVG, dat hiermede zijn eerste overwinning boekte. De dames van DWS 2 hadden met Actief 2 niet veel moeite en wonnen met 12—0- In dezelfde klasse wist Wilton Fyenoord 2 met 9—0 van Dy namo 3 te winnen en blijft nog (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De recherche van het bureau Sandelingpleln heeft zaterdag de 25-jarige koopman J. de V. uit Den Haag get-rresteerd, die ervan verdacht wordt verscheidene mensen te hebben opgelicht door hun tegen prezen, die varieerden van tien tot dertig gulden, waarde loze reproducties te verkopen, die hg uit boeken had gescheerd en van een passe-partout hr voorzien. De man, die een ringbaardje rond zijn kin had gekweekt, ga" zich te genover zijn slachtoffers uit als stu dent aan de Academie voor Beel dende Kunsten te Rotterdam. H>j maakte hen. wijs dat de platen re producties waren van werken van mede-studenten. De opbrengsten wa ren zo beweerde hij bestemd om de studiekosten van behoeftige collega's te betalen. De Haagse koopman heeft tot nu toe vier oplichtingen bekend, maar de politie verwacht dat er nog wel meer uit de bus zullen komen. Zij vermoedt dat de man weken m zijn onderhoud heeft kuiuien voorzien door deze praktijken. De V. heeft ook buiten Rotterdam slachtoffers gemaakt. Vorige weeis heeft hij nog iemand in IJsselmon- de een waardeloos produkt ver kocht. De dader, die zaterdag via een opengeschoven raam de woning van de 77-jarige G. D. v. d. B. aan het St. Janshofje is binnengedrongen cn daar een geldkistje inhoudende j S125,— heeft weggenomen, is giste ren door de politie aangehouden Het was de 34-jarfge M. A. Hij ver klaarde het lege kistje in de Nieuwe Haven te hebben gegooid. De politie heeft er gistermiddag, overigens zon der resultaat naar gedregd. Een surveillancewagen van de Schiedamse politie heeft vannacht Kapitein Hendrik Hogervorst (63) loodste zaterdagmorgen voor de laatste maal de „Statendam" van de Holland Amerika Lijn, on danks de opkomende mist, veilig de Nieuwe Waterweg op. .Jdijn uniform komt nu op een knaapje te hangen en ik ga trai nen voor de Vierdaagse. Ik houd van lopen en het moet er nu maar eens van komen", zo vertelde hij in zijn ruime hut. Hendrik Hogervorst werd in Hil versum pebore», maar is inmid dels Hagenaar geworden en wil dat ook wel blijven, „De zee vaarwel zeggen is voor een zeeman in hart en meren niet plezierig. Maar aan alles komt een einde, en ik heb gelukkig geva ren, ook in de vijf-en-een-half jaar tussen 1940—1945 toen de Duitsers me van huis hielden," was zijn commentaar op zijn af scheid. Vijf kinderen, waarvan de oudste getrouwd, moeder de vrouw en een huis dat nodig opgeschilderd moet worden, vragen voorlopig de aandacht. „Weet ii wat eigentijk zo gek is?" merkte de scheidende gezag voerder aan het slot van het ge sprek op. „Als jongen van een jaar of 12, 13, liep i)c te huilebal ken dat ik naar zee wilde gaan. Toen ik in de vierde klas van de HBS zat, zei mijn vader; Als je overgaat mag je naar de Zee vaartschool. Toen had ik er hele maal geen sin meer in, maar dat doTst ik niet meer te zeggen. En nu kan ik alleen maar zeggen: ,Jk milde wel dat ik het allemaal nog eens over zou kunnen doen." (Van een onzer verslaggevers) Dc 68-jarige schilder J. Woltering uit de Adrianastraat heeft zaterdag middag dc zevenjarige Yvonne Hoo- om 2 30 uur twee Denen, opvarenden gendfik, die aan het Burg. Holf- van een in de Mervedehaven lig- manplein woont, van de verdrin gend Zweeds schip, op de Rotter damsedijk aangehouden. De zeelie den reden op een brommer, die zij voor een bar aan het Marconiplein klngsdood gered. Het meisje viel in de Wijnhaven, toen zij zich bukte om haar schoen tje uit het water te halen. Een in Rotterdam hadden meegenomen.vriendinnetje waarschuwde de heer De beide mapnen zijn aan de Rot-1 Woltering, die zich geen ogenblik terdamse politie overgegeven, l** bedacht en gekleed in het water sprong. Na verscheidene malen ge doken te hebben, slaagde hij erin het meisje te pakken te krijgen en op het droge te brengen. De levensgeesten van het kind le- ken reeds geweken, maar na gerui- Onbekenden hebben van de Leeu- i me tijd kunstmatige ademhaling te weriksingel in Kethel 110 metsel- hebben toegepast, lukte het de man stenen meegenomen, die daar lagen opgeslagen. Zij waren bestemd voor het metselen van rioolputten. GEBOREN: Fredericus F., z. van C. C. Jansen en N. van Gerven; Martijn, z. van W. J. van Beek en W. van der. Berg; Petronella, d. van T. Vermeer en P. M. C, Hoppe; Ni- colaas A. M.t z. van A. P. van Puf- felen en A. G. M- Hui] boom; Caro lina, d. van L. J. de Mik en C. H Grootseholten; Trijntje, d. van C. Smoor en A. de Bmljne; Maria, d. van J. Roelofs en L, E. Schüngel; Petra G„ d. van A. Rip en J. M. Tromer; Marius T., z. .*an G. J. C. Lansbergen en J. J. Evers. het meisje weer bij bewustzijn te brengen. Het kind is ter observatie In het Dijkzigt2iekenhuis opgenomen. De politie bracht de he:r Woltering per radio-surveillancewagen naar huis. steeds ongeslagen aan de leiding. He ren 2 van Wilton moest de volle winst aan Rotterdam laten 719. KEULEN Het tankmotorschip Lenania" uit Rotterdam heeft zon dag op de Rijn ten zuiden van Keu len een aanvaring gehad met een stroomafwaarts varende sleep. Het lankschip kreeg een klein lek, waar door ongeveer een ton dieselolie wegliep voordat het kon worden ge dicht. Er deden zich geen persoon lijke ongevallen voor. De oorzaak van de aanvaring is nog onbekend. Technici van Philips hebben een uniek systeem ontwikkeld voor permanente controle van de Rotterdam-Rqn Pijpleiding vanuit Pernis. Hun uitvinding, die ook elders waarschijnlijk op grote schaal zal worden toe gepast, maakt het mogelijk ge gevens over hoeveelheid, tem peratuur, soortelijk gewicht en leidingdruk naar Pernis te sei nen met behulp van slechts een simpele telegraafkabel. Geheel automatisch worden de van vele punten der 250 kilometer lange buis afkomstige gegevens gedeco reerd, waarna ze zonder meer rijn Elke twee minuteu verschijnt op olie al grote schade kan aanrichten. deze manier in Pernis een volledig overzicht van de gang van zaken in de olieleiding, zodat men onmiddel lijk kan ingrijpen als er iets mis zou zijn. Het systeem is gebaseerd op het meten van drukverschillen. Wanneer in een bepaald gedeelte van de lei ding een lek zou ontstaan, treedt een drukverschil op, dat door het uiterst gevoelige xnembraamsysteem wordt geregistreerd, aldus blijkt uit een artikel in „Onder de Vlam". Daar de pijpleiding veor het groot ste gedeelte onder de grond op Duits gebied ligt, eisen speciaal de Duitse autoriteiten maximale be veiliging. Men is bevreesd voor lek kage, daar de olieleïding door be langrijke Duitse waterwingebieden af té lezen van een papierstrook, loopt, waar een kleine hoeveelheid Overdreven zorg is dit niet, want enkele weken geleden werd ernstige schade aangericht door een lek in de pijpleiding van WUhelmshaven naar de Rijn. De olie breidde zich daar Uit over een gebied van veer tig kilometer, spoelde over akkers en kwam in een riviertje tereebt. Iets dergelijks zou da Rotterdam- Rijn Pijpleidingmaatschappij tot el ke prijs willen voorkomen. Vandaar dat al lang werd gezocht naar een systeem waarbij gedurende periodie ke (bijvoorbeeld maandelijkse) con trole een zelfs zeer kleine lek di rect zou kunnen warden opgespoord. Bovendien moest met dit systeem ook tussentijds een lek van iets gro tere omvang terstond kunnen wor den gelocaliseerd. Het grote probleem was hoe de gegevens naar Pernis zouden moeten worden doorgegeven. Het leggen van een groot aantal kabels naast de leiding was verre van aantrekkelijk. Philips heeft dit vraagstuk nu op gelost door het ontwerpen van een systeem, waarbij twee aders van een willekeurige telegraafkabel voldoen de zijn. Behalve deze permanente controle, is er ook nog een beveiliging door een Inspectie per vliegtuig. Elke tien dagen vliegt een van Zestienhoven opgestegen toestel laag over de plaats waar de ollebnis onder de grond ligt tussen Rotterdam en de Duitse grens. De route is makkelijk te volgen aan de hand van „airline-markers" die om de twee kilometer bij dc buis zijn geplaatst: kilometerpalen met een groot cijfer. Ziet de op zichter vanuit de lucht dat ergens in de omgeving van de buis bij voorbeeld graafwerkzaamheden wor den verricht, dan kan hij later pre cies de plaats aangeven waar een nader onderzoek gewenst is. LONDEN. Het 6350 ton meten de Britse schip Niceto de Larrinaga is in het Kanaal in dichte mist in aanvaring gekomen met de Franse tanker Sitala, die Uit de Europoort kwam De Niceto kreeg een groot gat in een van haar ruimen en vroeg om een sleepboot en medische hulp. Een bemanningslid sloeg overboord, van een tweede werd een been afge- kneld. Het Duitse lijnschip Berlin heeft via de radio medisch advies gegeven. Van de Kanaal-eilanden Is een reddingboot uitgevaren met een dokter aan boord. De Sitala is licht beschadigd en heeft niet om hulp Lessen Cursus Engelse handelscor respondentie. Opleiding as sociatie praktijk-examen ju ni 1962. Begint dinsdag 2 ok tober a.s., j 12.50 per mnd, 20.00-21.00 uur. Mevr. Mos- ba ch-Kikkert, lerares M.O. Engels, Graai Florisstr. 70, Schiedam, telefoon 637 39.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1