Aan de Mgr. Nolenslaan ontstaat 'n winkelgalerij KIJK USEES VOETBAL: moeilijke maar geen kansloze wedstrijden De NV V-bestuurders bespraken 't ontslag m Drumband concours I ïl' 1 ?g& Stit VOOR DE KANTONRECHTER De openbare weg is geen werkplaats Rook waar U ook bent permanent Verhuur van gaskomforen Duivensport „De Postduif NO AD jubileert daarom kiezen nu duizenden aulokenners de BMW 700 7QO- BREEMAN N.V. G. v. d. Sluijs hield lezing Burgerlijke Stand Tafeltennis NOAD begint competitie Grenswijziging en subsidie van godsdienstonderwijs KI aver j asconcour s Auto begon te rijden VERKOOP VAK GEBRUIKT KAMPEER- MATERIAAL Ontspanningsavond voor bejaarden SCHIEDAM THEATER Excclsior-nieuws DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters ■mijn Tfele- \bii~ Ik t bü- riefc «en Jrm« tder- ■etirt. Voter Donderdag 28 september 1961 oei- et ie, feel- In er <nid- Iteur I dus I die i# pooe J bet fe md* |on- I een •rel- pon- I een [oep. i dt Jp en, leen Jttle- I zak Tea!» bij log *v f '-Ik'M Jn**w Nieuw land begint steeds meer tekening te komen. Vooral da Mgr. Nolenslaan bevindt zich in een ver gevorderd stadium van ajbouw. Reeds zijn enkele winkelpanden in gebruik genomen en maan dag zal bet nieutue bijpost. en telegraafkantoor aldaar worden open- gesteld. De winkelgalerij in het tweede deel van de vieris al enige tod geleden in gebruik genomen, maar de winkelpanden beginnen zteb steeds meer te vullen. Gisteren was het daar een drukte van belang, want drie winkeliers brachten koortsachtig hun winkels gereed om er vandaag de verkoop in te beginnen. Dat geldt eigenlijk maar voor twee van hen. De semi- zelfbedienings groentezaak van de heer T. Vredebregt was al helemaal in gereedheid gebracht. Een reden voor de eigenaar om zijn nieuwe moderne zaak tijdens een receptie aan zijn relaties en kennissen te tonen. Naast deze ruime, lichte winkel staat nu een frisse slagerswinkel (links op de foto). De eigenaar, de heer W. v. d. Meer, is niet minder trots op ztjn zaak als zijn buurman. Toen wij gisteren een bezoekje brachten, was hij bijna gereed met het uitstallen van. vlees waren, die er in deze nieuwe omgeving werkelijk aanlokkelijk uit zagen. Geheel rechts op de foto is het pand van Gorzemau's vis- handel- Hier werd eveneens de laatste hond gelepd aan de inrichting Deze zaak heeft een vrij grote automaat aan de gevel hangen, waarvan de Nieuwlanders zeker dankbaar gebruik zullen maken. Openbare werkplaatsen of slepe- rijen aan auto's kunnen zonder toe stemming van het gemeentebestuur niet worden getolereerd in Schiedam. Tot die uitspraak kwam de officier van Justitie mr. H. van Moorsel by het kantongerecht te Schiedam, -woensdag nadat hy het optreden van de Schiedammer S. had gehekeld. Deze stond onlangs voor het kanton gerecht terecht omdat hij op een open plek bÖ Verbrande Erven, Ach ter de Teerstoof achter bet Zakken dragersbuisje een aantal auto's zou hebhen laten staan voor verkoop en reparatie. Verdachte had toen ge steld dat dc auto's die in de paple ren vermeld stonden niet van hem waren. Hü had wel auto's gehad en die hadden ook wel op bedoelde plaats gestaan, maar de politieagen ten zouden verkeerde auto's hebben genoteerd- Deze andere voertuigen zouden van een andere Schiedam mer zjjn geweest. Woensdag kwamen de verbalisan ten T. J. C. H. en J, F. H. T. Uit Advertentie l JW 50.000 gulden voor onze klanten Mogelijk her kerft U dit opschrift nog van het vorige jaar en heeft U ook geprofiteerd van deze aanbiedingen. Precies op dezelfde dag... als èen jaar geleden... herhalen wij deze stunt. Wane ook dit jaar hebben wij in de eerste negen maanden méér. veel meer verkocht dan begroot was Misschien ligt dat wel voor de hand, want steeds meer Rotter dammers weten uit ondervin ding dat onze sortering groot Is. de kwaliteiten verantwoord en de prijzen beduidend lager zijn dan wür ook. Maar méér verkopen wil zeggen lagere kosten en bij lagere kos ten verwacht U van ons maar één ding... nog lagere prijzen- Want daarom koopt U toch bij ons. het geld groeit U toch ook niet op de rug! Wij garanderen de kwaliteiten en geven U de grootst moge lijke service (elk artikel kont U binnen vijf dagen terug brengen en U krijgt zonder meer Uw geld terug) en de prijzen kunt U zelf iedere dag opnieuw beoordelen. S0.000 gulden gaat er deze maand van onze prijzen af. In vijftig aanbiedingen zult U zien wat dat betekent. Vrijdagavond vindt U in Uw krant de "eerste aanbiedingen en Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop. En ook U kunt Uw deel krij gen van deze 50.000 gulden... U en il onze klanten. i^i, de papieren bleek dat verdachte S. bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven met de compagnon, die beheerder zou zijn van de genoteer de auto's. De politiemannen ver klaarden dat de beide firmanten in derdaad op de straat de auto's ten toon stelden of ze repareerden. „Het wordt een wantoestand als we van de straat een openbare garage of werkplaats gaan maken" zei de of ficier nog en de kantonrechter deel de bij verstek voor vijf geparkeer de auto's vijfmaal twaalf gulden boe te uit. Niet altijd houden de arbeiders op de scheepswerven rekening met de omvangrijke lijst van veiligheids voorschriften die er zijn. Als er een ongeluk gebeurt weet men het wel. Dan is de arbeider het slachtoffer en de opdrachtgever-baas wordt verant woordelijk gesteld. Soms treedt de Arbeidsinspectie op voordat er on gelukken zijn gebeurd. Dat was het geval met de classificeerders die bij de heer W. D- van 2. uit IJmuïden In dienst zijn. Zij zaten op een plank, die op een hoogte van zes meter bui tenboord aan een motortanker bij Wilton Fyenoord in Schiedam hing. „Gevaar, de mensen kunnen in het water vallen" zei de officier van jus titie woensdag en hij memoreerde de reeks van mogelijke veiligheidsmaat regelen, als het hangen van veilig heidsnetten e.d., die genomen had den kunnen worden. De heer Z. stel de dat hij eerst op een ander schip had moeten zijn en toen had het per soneel het werk al aanvaard. De kantonrechter bleef bij de verant woordelijkheid van de werkgever. Hij gaf de raad om in het vervolg enkele bazen schriftelijk verantwoor delijk te willen stellen voor de te ne men veiligheidsmaatregelen. De boe te bedroeg ditmaal dertig gulden of zes dagen hechtenis. Hij was al eens naar het kanton gerecht te Schiedam geweest, de tijdschriftenhandelaar W. E. uit Vlaardingen. Ditmaal stond hy cr weer. Wederom hadden twee jongens van veertien Jaar kranten bezorgd. Dat was noodzakelijk meende E. Er is geen personeel en een krant moest bezorgd worden vanwege de belang rijkheid van de voorlichtingsdienst. Hü had ook weinig achting voor de verbalisant. „Die doet het aan de lo pende hand, hij maakt er een speci aliteit van" zet verdachte die meen de dat de minister ongelijk had met te menen dat jongens van veertien jaar niet meer mogen werken In het vervolg. Hij geloofde dan ook dat an dere jongens van veertien dan na wel mogen werken. De officier gaf verdachte de raad om In het ver volg ook eens te Ieren wat de wet voorschrijft en tevens geloofde hy dat het nuttig voor verdachte zou zjjn als bjj de door hem. te verkopen kranten ook las. „Dan leest u eens wat overtredingen zyn". Het werd tweemaal tien gulden boete. Een lange colonne van zware zand- auto's heeft op 7 juni een bezoek ge bracht aan het landelijke KctheL Dat gebeurt overigens dagelijks, maar op die zevende juni 's mid dags om tien over half twee reden de zware wagens over de Hargsin- gel waarbij er zo weinig ruimte op de weg overbleef dat een wielrijder in de sloot is geduwd. Getuigen heb ben aan de politie verteld dat de wielrijder door de laatste zandauto zou zijn geraakt. Voor de kanton rechter ontkende verdachte dat hij een wielrijder zou hebben gezien. „Ik moest uit het raampje kijken om goed te kunnen rijden, het was er zz smal, de wielen van de auto hin gen boven de sloot, er was geen wielrijder, misschien heeft een an der hem geraakt," meende de 29-ja- rige Hagenaar D- de R. De kanton rechter achtte de getuigenverklarin gen getrouw genoeg, hij vonniste 35 of zeven dagen hechtenis. Advertentie f M In de handige sf&di platte doos 95 ct. Stoom lol Atoom" Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval; G.G, en GJX Tuinlaan SO, telefoon 6 92 90. Po li tie-alarmnummer: 64866. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 29.30 uur, dinsdag ÖJ30 tot 29.30 en 29 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 1630 uur, donderdag Ö30 tot 1230 uur, vrddag 930 tot 3630 en 19 tot 2230 uur, zaterdag 9.30 tot 3630 uur. s zondags gesloten Bk. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend maandag 29 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 tt BIOSCOPEN Passage, 2 uur „Slavenopstand in Atlantis". Monopole. 2, 7 en 9 35 uur: „Een. vrouw wist te veel". DIVERSEN Passage, 8 uur: Toonkunst. Concert. Musis Sacram, S uur; Wilton-Fyen- oord. Filmavond. Irene, 8 uur; "Wijk V. Film. Stadhuis, 8 uur- Jeugdgemeenteraad, (Advertentie IJlt.) Men schrijft ons van gemeente wege: De huurders van gaskomfo ren van de Gasfabriek zijn in de afgelopen maanden in de gelegen heid gesteld de door hen gehuurde toestellen in eigendom te verkrijgen. Zeer velen hebben hiervan gebruik gemaakt. Mochten er echter onder degenen, die hun toestellen hebben aangekocht, zich. personen bevinden, die er split van hebben, dat zij tot deze aankoop zijn overgegaan, dan bestaat voor hen de mogelijkheid de koop ongedaan te maken. Zij kun nen zich vervoegen aan het hoofd kantoor van. de Gasfabriek, waarna de kosten van aankoop zullen wor den terug gegeven en het toestel weer in huur zal kunnen worden verkregen. De gelegenheid hiertoe bestaat gedurende de gehele maand oktober. De postduivenvereniging De Postduif besloot het seizoen met een wed vlucht vanuit Oldenzaal over een af stand van 180 km. Aan de vlucht na men 138 duiven deel. De uitslag was: 1. 2, 5, 19. 25 Kant en Breur; 3 en 7 Kant en Sparla; 4, 8, 22 Eykenbroek; 6. 13, 14, 18, 21, J. Doejaaren; 9, 10, 23, 24 j. de waard, u. w. van Deur- sen; 12. In 't Hol en Van Ejjk: 15. J Verhaal; 16. H. van Dijk; 17. G. Ver meer; 20. E. Font ij n en 25, J. Xoffie- berg. De tafeltennisvereniging NOAD gaat op zaterdag 30 oktober in de eigen kring het 12%-jarig bestaan van de vereniging vieren in gebouw Irene. De leden, donateurs en ou ders van de junioren worden om acht uur verwacht. om da prachtige sportieve Jijn, de sublieme afwerking, de Comfortabele, royale zilplaalsen en de grolc bagage- ruimle... om zijn unieke wegligging en oersterke molor, om de fuchtkoeling-zonder-zorgen, hel fage benzine verbruik (1:16) en om zijn moderne topsnelheid van 120 km per uur. Nooif eercfer werden zó vee! goede eigenschappen 'm één wagen verenigd krachtig „raspaard van een vermaarde stal" inclusief verwarming, aircondi tioning, ruUensproeiers, achfer- uif rij lamp efc. Imp.: N. V. ALIMPQ - Den Haag - Tel. 1848 40 75 dealers, verspreid over hef gehele land Dealer voor Rotterdam en omstreken OOSTZEEDIJK 312 - Tel. U 91 90 Filiaal: BREE 13 - Tel. 17 38 75 „Het Is een terrein vol voetangels en klemmen". Tot deze slotsom kwam de heer A. M. van der Wel, voorzitter van de NVY-Bestuurders- bond, gisteravond toen h\j de in het Volksgebouw gehouden vergadering van de bond besloot. Hy doelde hierby op de moeilijkheden, die er rond het ontslag van een werkne mer kunnen ontstaan en waarover de heer G. v. d. Sluüs, NW-dis- trictsbestuurder, te voren een Inlei ding, getiteld: „De meest voorko mende moeilijkheden bij ontslag", had gehouden. En men kon het roe rend. met de heer Van der Wel eens zijn: de moeilijkheden, die by een ontslagprocedure kunnen ontstaan, kunnen inderdaad zeer groot zijn. Om eerst de kennis van de aan wezigen nog wat op te frissen, gaf de heer v. d. Sluijs een kort over zicht van het ontstaan en de werk wijze van de ontslagcommïssies, ver bonden aan de arbeidsbureaus. De commissies dus, die in het leven geroepen zijn door het vlak na de oorlog gereed gekomen „Buitenge woon besluit arbeidsverhoudingen." Na het korte overzicht reikte spre- Hoewel hef merendeel van de Schledamsc voetbalclubs in het ko mende weekeinde tegen sterke teams In het veld moet kan de verwach ting worden uitgesproken dat de stadgenoten zich wel bü de kopgroe pen zullen handhaven. De start van de Schiedammers is goed geweest en als de voortekenen zich niet be driegen gaan de Schiedammers dit maal weer een rol spelen bij de ster ken. In het zaterdagvoetbal komt ditmaal een derby voor en we! van het gedegradeerde GTB tegen de ver jongde tweedeklasser GSS. Lager KNVB Tweedeklasser Excelsior '20 is be slist niet als favoriet gestart maar de zwartwitten maken zo'n gunstige ont wikkeling door dat verwacht mag worden dat Excelsior ook de uitwed- strijd tegen Leonidas gaat winnen. Dan blijft Excelsior '20 in de kop groep. Met DHS gaat het niet zoals het had kunnen gaan. De geelzwar ten hebben voldoende kwaliteit maar het team vindt de goede draai nog niet. Dat kan DHS bi] het bezoek aan Westerkwartier weieens op ver lies komen te staan. Op de Boshoek ontvangt SFC het pittige NRC, Een gelijk spel is al een goed resultaat en dit geldt evenzeer voor Demos dat de vuurproef in Schoonhoven tegen de club van die naam moeilijk zal doorstaan. Martinit ontvangt in het Volkspark het Ammerstolse SV. De mannen uit Ammerstol hebben juisi het sterke Zuiderster geslagen zodat Martinit met veel élan moet strijden om op het goede pad te kunnen blij ven. 3n Rotterdam kan DRZ van de middenmoter DZB winnen. De reserves: Coal 2Schiedam 2; SFC 2HION 2; Excelsior '20/2— Neptunus 3; Tediro 2—DHS 2. Afdeling Rotterdam Gebleken is al dat de terugkeer van de drie ex-KNVB'ers in de drie eersteklassen geen gemakkelijke op gaaf is. Wel staat SVDPW reeds nu aan kop maar het bezoekende DEH kan in Thurlede de situatie al reso luut komen wijzigen. In 1B gaat Schiedam naar Heïlevoetsluis, ook al geen match om rooskleurig te be zien. Thuis zyn de eilandbewoners wel niet te kloppen. Nog moeilijker wordt het voor Ursus dat in Harga het stevige Dilettant op bezoek krijgt Het duel van de ex-KNVB'ers zien wij niet in het voordeel van de Schiedammers beslecht. Hoopvoller is de situatie voor de twee tweedeklassers die zich gaan opwerpen, als goede favorieten. Bü Wilton Fijenoord zal het herstel zich voortzetten met een overwinning in de uitwedstrijd op Boezemkwartier. Thuis zal ook Scbiedamse Boys on geslagen blijven met een zege op Pechvogels. De lagere elftallen: Hermes DVS 5Sparta 5; SW 5—Neptunus 4; SW 6—Excelsior R 6; VOC 3—DHS I; HOV 4—Martinit 2; LMO 2—DKZ 2; Hillesluis 3Demos 2; Martinit 3 Zuiderster 3; SVDPW 2—Oud Beyerland 2; Schiedam 3Sportiefia 2; SW 7—Musschen 4; RKWIK 2— Hermes DVS S; DOK 2—DHS 4; De mos 3Hillegersberg 3; Overmaas 7 -SFC 4; Aeolus 4—Ursus 2; SC Maas 2—WF 2; SVDPW 3—Voorwaarts 3; SW 8Feyenoord 13; Excelsior '20/5Excelsior R 9; SW 9—OVV 7; Musschen 7SW 20; Neptunus 9 SW 11; Progress 4—Excelsior '2Ö/8; CKC 5DHS 5; Transvalia 6—DKZ 3; Hillegersberg 4Demos 4; Marti nit 4—NRC 4; SFC 5—DZB 4; EDS 6 —SFC 6; SVDPW 4—DEH 4; Noor derkwartier 5Schiedam 5; SVDPW 5—Germinal 5; Nestoro 3—Schiedam- se Boys 2; Hermes DVS 9Xerxes 6; Hennes DVS 10—Excelsior '20/9; DHS 6Neptunus 11; Demos 5— Transvalia 8; DRZ 4—ODI 7; NRC 5 Martinit 5; Demos 6—EDS 7; Ursus 3 —Oud Beyerland 3; Swift Boys 4— Ursus 4; The Rising Hope 5—Schie dam 6; Schiedam 7—AVS 5; WF 3— HWD 5; Schiedamse Boys 3OML 3; WF 4—Nestoro 4. Zaterdagvoetbal Tegen Excelsior P, is HBSS in de uitwedstrijd beslist niet kansloos, mits de technisch vaardige voorhoe- (Advertentte tM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 689 81 GEBOREN: Anthonlus Z.V. P. do Bruin en J. van der Moer; Hendn- cus B. z.v. A. F. In *t Veld en W. P van der Knaap; Cornelia M. d.v. C. Hij mans en K. M. Dri essen. OVERLEDEN: M. van Stijn. 83 ar. wed. van w. Zwambora; J. Smit, 57 Jr; J. H. Pil, 60 Jr; J. Rodonburf, 81 Jr. wed. van A. Verkade. Zaterdagmiddag, klokslag 3 uur, zal de heer F. A. de Wolff, voor zitter van de Soniedamse Gemeen schap, het derde Drumband concours openen. Op dat ogenblik zyn de meer dan 35 deelnemende korpsen al met groot vlagvertoon en om „in te slaan" van drie kanten naar de Plantage opgemarcheerd; van het Stationsplein, van de Rotterdamse- dijk en van de Burg. Knappertlaan (by het Gem. Ziekenhuis) In de Plantage zullen zij vervol gens voor de jury hun beste been tje voorzetten. Er wordt getrom meld, geblazen en er worden mars figuren gelopen. Tuk op de eer de beste te zijn, zijn de deelnemers van heinde en verre naar Schiedam gestroomd. Ui teraard is de wjjde omgeving van onze stad het drukst vertegenwoor digd. Talrijke verenigingen uit het Westland en van de Zuidhollandse eilanden nemen deel, maar evengoed zullen Amsterdam en Rhenen komen opdagen. Dit Drumbandconcours, dat aan vankelijk werd opgezet als een re gionale aangelegenheid, begint voor de tamboers- en pijperswereld van nationale betekenis te worden. de tot effectiever samenspel kan ko men. HBSS 2 ontvangt Monster 2. Voor PPSC behoort de verre uitreis naar Den Bommel tot de lastige ta ken. Toch kan op een goed resultaat van het enthousiaste team worden gerekend. In Harga ontmoeten ge routineerde krachten en. jongeren elkaar In de derby GTB~GS5, waar bij het er naar uitziet, dat mng GSS ditmaal de baas 2al zijn over er varen GTB, De overigen: DOTO 3—PPSC 2; PPSC 3—Unicum 3; ZWSH 2—GTB 2; GSS 2HVO 2; HBSS 3—Excel sior M. 4; PPSC 4—Stedos 2; Rozen burg 4HBSS 4; Vulcyon/Zwaluwen 2—PPSC 5; GTB 3—Zwaluwen 8; HBSS 6BVCB 4; Groen Wit R- 5— GSS 3; jeugdafdeling: SVVCW en. Hermes DVS—Quick Boys. De tafeltennisvereniging NOAD speelt zaterdagmiddag om 3 uur In de Korenbeurs de eerste thuis wedstrijd tegen Wibo 3 uit Den Haag In de competitie overgangsklasse. De spelers Allmcndlnger, Aben en Braak zullen trachten, mede in ver band met de viering van het kope ren jubileum, de eerste winst bin nen te halen. Het belooft overigens een zware competitie te worden. De laagst ge plaatsten zullen meteen naar de eers te klas degraderen en de een-na- laatsfcen zullen degradatie-wedstrij den moeten spelen tegen de kam pioenen van de eerste klas. Het NOAD-team is echter sterker geworden. Zo werd dinsdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Vlaardingse Hollandiaan met liefst 30-0 gewonnen. Wel is Hol landiaan 2e klasser, doch er spelen sterke spelers in mee. Ook de lagere teams hebben di verse oefen-wedstrijden gespeeld. Een combinatie van het le en 2e team speelde tegen Stokvis 1 en won met 8-2. Vierde en vijfde klassers nemen deel aan het team-toernooi van de windmolens in Vlaardingen en staan nu op de tweede plaats. ker aan de aanwezigen gestencilde blaadjes uit, waarop enige, soms vrij ingewikkelde, ontslagprocedures uit de praktijk stonden afgedrukt. Met kennis van zaken gaf de heer v. d. Sluijs zijn commentaar op do genomen beslissingen van de com missie, waarin èn de werknemers èn de werkgevers zijn vertegenwoor digd. De aanwezigen gingen zeer diep op de verschillende problemen in; getuige de vele vragen die naar aan leiding van de procedures gesteld werden. En er ontstond dan ook een geanimeerde en interessante discus sie. Een discussie overigens, waar bij de humor ook niet ontbrak. VLAARDINGEN Volgende week donderdagavond wordt weer een openbare raadsver gadering gehouden. Dan komen on der meer ook in behandeling de door G. S. voorgestelde grenswijzi ging met de gemeenten Maassluis en Maasland en het de vorige maal van de agenda afgevoerde voorstel inza ke subsidiëring van het godsdienst onderwijs op openbare scholen. NA JAARSSHOW Modemagazijn „Holcon" organi seert op 3 oktober de jaarlijkse na jaarsshow m zaal Harmonie. Voor de negende maal organiseert de klaverjasverenigmg Excelsior— OvD het bekende concours, waarvan de opbrengst bestemd is voor de ouden van dagen. Gespeeld wordt op de maandagen 9 oktober, 6 en 20 november, 8, 35 en 22 januari en 12 februari en op de vrijdagen 33 okto ber, 10 en 24 november, 8 december, 12, 19 en 26 januari en 9 en 16 fe bruari. De finale is bepaald op vrij dag 2 maart 1952. Alle wedstrijden worden gespeeld in Excelsior. Op de Havendijk had gistermiddag de heer P. van L. zijn auto gepar keerd, maar aangezien het wegdek daar nogal helt, is de auto zonder chauffeur gaan rijden. Het voertuig werd. echter in zijn vaart gestuit door de deur van de woning van de heer J. D. De auto en de deur werden beide beschadigd. Mduertercfie LM ZATERDAG A.S. 9 uur v.m. begint onze tegen zeer lage prijzen!! Verkoop uitsluitend in onze CAMPING-HALL KATSHOEK 47 <t.o. Heliport) Telefoon 4 64 00 - Rotterdam De Stichting Vlaardingse Bejaar denzorg organiseert voor haai club- hulsleden op donderdag 12 o, tober om 8 uur 's avonds in zaal k ïzan- Hyacinthstraat, een on span- ningsavand, welke verzorgd zal wor den door de jeugd. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar vrijdagmorgen 6 oktober van 10.0012.00 uur in het clubhuis. Em- mastraat 43 a, alleen op vertoon van de geldige lidmaatschapskaart en be taling van 0.15. De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs wil in de buuri Zutdbuurt van de Westwij k een kleuterschool met twee speelwerk- lokalen bouwen. In afwachting van de totstandkoming van dit gebouw, wil men met de schoolorganisatie in een tijdelijke huisvesting beginnen. D00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. GS808 29 september tun. 5 oktober Alfred Hitchcock's „SABOTEUR" Een opwindend verhaal vol aktie en sensatie 14 jaar MIDDAGvoorstellingen: dag. 2 uur, zondag 2.- en 4H5 uur „NORTH WEST FRONTIER" (De zoon van de Maharadja). Een meeslepend, machtig avontuur aan de noordwest-grens van India 14 jaar Donderdagcyclus: 2.-, 7.- en 9.15 uur „PIKANT VERLOF IN PARIJS" met Tony Curtis, Janet Leigh, Linda Cristal Met de filmster van zijn dromen, mocht hij drie weken naar Parys In CinemaScope-Eastmancolor 14 jaar De Zwerver bezoekt zaterdagmid dag, om kwart over vier, de Dijk- polder in Maassluis. Het Kinderdijk- se elftal beschikt over een prima voorhoede met de international Slagboom als de gevaarlijkste man Het is een ontmoeting tussen num mer laatst en de koploper van de ranglijst, zodat mag worden ver wacht dat Excelsior zi a vierde ne derlaag te slikken krijgt Het verdere programma luidt: Zwaluwen 4—Excelsior 3; HBSS 3 —Excelsior 4; Spijkenisse 4Excel sior 5; Excelsior 6DOTO 5 en Ex celsior 7HBO 5. Junioren: RKWIK al Excelsior al; Excelsior a2—Excelsior '30 a3; Leonidas b5—Excelsior b3; Excelsior clHVO Cl; PPSC c2—Excelsior c2, U kijkt... vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 G££N FILIALEN KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS JJOOOOO^XXXXXXXXXXX* Fotografie Rolfilms vergeten7 De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. By apotheek en drogist Hoge by verdienste. Bezor ger gevraagd voor ochtend- of middagwijk. Wonende t« Schiedam. - Leesportefeuille Rale, Berkelselaan 52, R'dam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1