In één miljoen manuren kwam tanker „Armagnac" gereed De aanhouder wint! Sportvissers vingen grote snoeken Handbal De eerste nederlaag voor DWS-heren A. Gille was 40 jaar in gemeentedienst Korfbal „Schiedam55 verdronk in een punten regen Grootste schip hij Wilton Fijenoord Binnenkort: 8 scheepjes uit één dok Zwarte band examens Pee .Cloppenburg Noaci verloor eerste strijd ,De Verzamelaar" geeft eeniS expositie met ruilbeurs Koeriersters so.ooo gulden IERLAND Intrede van ds. Klaassen Inbraakje Fiets gevonden elke woensdag Jmgensmorkt 2i'" 5»95 Ruit gesneuveld bij stoeipartijtje Voetbalfilms voor SVV Burgerlijke Stand Collecte Dieren bescherming Wie heeft iets verloren Comité „Opgeruimd j staat netjes' i Dr. Cazemier vertelt het voor het eerst Is dat een derge- over Egypte-reïs SCHIEDAM dame- huishoudster Dinsdag 3 oktober 1961 3 voor Qnze klanten Met de bouw van de „Armagnac", de super-tanker van 48.000 ton. be stemd voor de Société Frangaise de Transports Petroliers, heeft Wilton- Fijenoord weer eens een „eigen re cord" gebroken. Het >s de grootste tanker die ooit door deze Schiedam se werf is gebouwd en wat de water, verplaatsing betreft, ook het grootste schip in alle soorten, JDe ..Armagnac" is groter dan de in 1954 op deze werf verbouwde „Willem Barendsz", die maar 45.000 ton mat, en veel groter dan de andere trots van Wilton- Fiienoord, de „Statendam" van 35.000 ton. Toch is deze oceaan-reus in de be trekkelijk korte tijd van 'anderhalf jaar gereed gekomen, wat te verkla ren is uit het feit dat het een tanker is, die nu eenmaal eenvoudiger van constructie is dan bijvoorbeeld een passagiersschip. Dit blijkt wel uit het feit, dat op de werf zelf ongeveer één miljoen manuren is besteed aan de bouw, terwijl de „Statendam" meer dan twee miljoen manuren vroeg. Manuren bij- Wilton-Fijenoord zelf, wel tc verstaan; ongerekend dus al het werk, dat bij andere toeleve rende bedrijven is verricht aan ma chines, hefwerktuigen, navigatie-In- strumenten, enz. Maar hoewel de „Armagnac" op dit moment het grootste schip is, dat op Nederlandse werven nog in be werking is blijft dit record maar zeer betrekkelijk. Want verwacht wordt, dat in het zelfde, onlangs ver grote bouwdok, binnenkort een nog grotere tanker op stapel gezet zal worden, namelijk een tanker van 48.500 ton, bestemd voor Ph. van Ommeren. Maar hieruit blijkt wel, dat Wilton-Fijenoord danig mee kan spreken, als het er om gaat steeds grotere tankers te bouwen. Een treffende bijzonderheid is ove rigens, dat, toen in 1956 de S.F.T.P. opdracht gaf voor de bouw van de „Armagnac", deze bedoeld was als een tanker van 32.000 ton. En het is uiteindelijk 48.000 ton geworden. De ontwerpers bij Wilton-Fijenoord hebben het toen wel even moeten uitkienen, want ervaring met ver gelijkbare schepen had men nog niet. Doch nu gaat de directie voor geen enkel schip tot 70.000 ton uit de weg. •J®®*#*## gebouwd, één gedistilleerd water bootje en vier olle-duwbotcn voor het vervoer van olie. Deze duwboten zijn elk 1,500 ton groot en in drie maanden tijds gebouwd. Het gedis tilleerd waterbootje is een werkstuk van de leerlingen van de Bedtijfs- school. De sierlijke opbouw op het achter dek van 'de tanker „Armagnac", waar de accommodatie is voor alle leden van de vijf tig koppige be manning. Let ook op de slanke dubbele schoorsteen van hetzelfde afwijkende type als toegepast bij de .Rotterdam". In de overgangsklasse B dames blijft stadgenoot DtVS nog steeds in de running. Zondag behoefden zich niet bijzonder in te spannen te gen Marathon in Vllssingea; L. Ro- bart was weer bijzonder goed op dreef en ook kecpster A. Veldhoven stak in uitmuntende vorm. Met een verdiende 38 overwinning kwam de volle winst mee naar Schiedam terug. DWS blijft aan de spits met 7 punten uit 4 wedstrijden. Swift blijft echter goed volgen met. 5 pun ten uit 3 wedstrijden. Ook Verhurgh uit Poeldijk spreekt een woordje mee met 6 uit 4. De UVG-dames hebben ook de wedstrijd in de volle winst omge zet. Dc nieuwe vereniging SVH uit Hoogvliet bood niet veel tegenstand. Met de rust had UVG al een 40 Ook in andere opzichten is de i voorsprong genomen en in de tweede „Armagnac" een bijzonder schip. Zo helft ging het nog beter in dc groen- het feit dat op de brug de stuurhut i witten voorhoede. C. Voogdt, J. v. met de kaartenkamer is verenigd en Vliet en L, de Raay zorgden er voor dat de accommodatie geheel naar bet j dat de einduitslag 9—1 werd. achterschip is getrokken. Maar voor f Bij de heren incasseerde DWS de deze bijzonderheden verwijzen wij eerste nederlaag tegen Hellas 3 in naar een ander artikel elders jn ditDen Haag. C. v. Geene zorgde wel voor een 02 voorsprong maar de Hagenaars' veranderden deze stand bij de rust In een 5—2 voorsprong. DWS was niet goed op dreef en speelde stukken slechter dan vorige week. Ook de schutters hadden hun dag niet, wat bewezen wordt door het missen van 3 straf worpen. In de tweede helft ging de strijd gelijk op en beide teams scoorden elk 7 maal zodat de volle winst in Den Haag bleef met 13—9. De heren van UVG speelden een 2eer aantrekkelijke wedstrijd tegen HVZ uit Rotterdam. Na 8 minuten had L. Bakker voor het eerst suc ces. J. Voogdt zorgde voor 2—0 en toen L. Bakker voor het derde doel punt had gezorgd, leek het er opof de Schiedammers een gemakkelijke overwinning zouden gaan behalen. blad. Verder is het schip in de kleine trekjes wel typisch Frans. Bijvoor beeld door de beheerst-voorname wijze waarop de luxueuze inrichting van de bijzonder ruime hutten heeft plaatsgevonden op aanwijzing van de Franse interieur-STchitect, de heer Goulet, die ook het rustige kleuren schema heeft vastgesteld, in overleg met de kunstschilder Martin Rook. Deze schilder zal ook de vier grote schilderingen o,a. landschappen uit de Franse streek Armagnac leveren voor de salons. Maar de Ne derlandse schilder Kees Bol heeft het schilderij mogen leveren voor de werkkamer van de kapitein. Dat is aangeboden door de directie van Wilton-Fijenoord, Een Frans trekje is ook. dat bij do kombuis en bakkerij (de uitrusting daarvan zou menig restauranthou der scheel doen kijken van afgunst!) een wijnkelder is aangebracht met twaalf vaten van elk 500 liter. Dat is gemiddeld 120 liter per kop van de bemanning! Klein werk Betekent de bouw van de „Ar magnac" voor Wilton-Fijenoord weer een record, binnenkort wordt, op tetwat ander terrein, een andere krachtproef geleverd. Over enkele weken zullen namelijk op één dag uït een dok, n.l. het grote bouwdok, liefst acht schepen worden uitgeva ren. Uiteraard niet in de zelfde af metingen van de „Armagnac"! Het zyn dan een tanker, twee sleepboten die voor Wilton-Fijenoord zelf zijn f Adwerfevfie 1 M INTO en steeds wisselende stroom.. buitenlandse sieraden in goud en zilver Maar het pakte anders uit. HVZ Hooyen heeft nu zijn weg wel zette een serie goede aanvallen op. Met de rust was het 32. In de tweede helft gingen de Rotterdam mers door en met twee fraaie tref fers werd het zelfs 3—4. L. Bakker zorgde voor 44, maar HVZ kwam weer met 45 voor te staan. B. v. Buitenen en L. Bakker lieten de groen-witte aanhang wederom jui chen door de stand op 65 te bren gen. Twee minuten voor tijd zag HVZ toch nog kans om gelijk te ko men. En toen iedereen zich al met dit gelijke spel had verenigd, zag J. Voogdt nog een kansje om op 6—'7 te komen. Dc wedstrijd werd op uitstekende wijze geleid door stad genoot J. v. Rosmalen. Dames 2 van Wilton blijft nog steeds ongeslagen. Zondag moest RHC uit Reeuwijk met een neder laag genoegen nemen: 6—5. Dames 2 van DWS verloren buiten de ver wachting met 94 van Schutters 2. Heren 2 van Wilton Fijenoord kwam nog steeds niet aan winst, zij verlo ren met 15—8 van Spartaan. Junioren: DWSWilton 62 over winning voor DWS, UVGWIK 2—3. Slechts vier van de 50 kandidaten zijn tijdens de zwarte band-examens, die zaterdag in het Sportcentrum van Retnier Hulsker In Schiedam zijn gehouden, voor hun eerste dan geslaagd. Het waren: A. Stads (Ede), H. van Arnhem (Arnhem), J, Wlg- gers (Oldenzaal) en W. Klink (Vlaar- dlngcn). De laatste verkreeg de eer ste dan op grond van de bereikte resultaten van vorige examens en een her-examen. Deze tegemoetko ming werd hem verleend omdat hij in de nabije toekomst naar. Nieuw Zeeland emigreert. Voor de tweede dan slaagden: C. de Korte (Vlaai-dingen) en P. van Es (Eindhoven) en aan H. J. van Ooycn (Amersfoort werd de derde dan verleend. De Schiedamse kandidaat Frans Klaasman startte goed en won zijn eerste partij. Zijn tweede partij speelde hij onbeslist, terwijl hij de derde in winst omzette. In zijn vier de partij had hij wel een overwicht op zijn tegenstander, maar hij slaag de er niet in een waza ari te maken. De andere Schiedammer Cor van ge- Vijftig duizend gulden gaat er deze maand van onze prijzen af. In tientallen aan biedingen zult U zien wat dar beeefcem. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgtdoor nü te kopen. Waarom wachten, als U toch binnenkoregordijner» nodig hebt cerwijl U nu te kust en te keur de originele Rouleau-druk cretonne kunt uitzoeken voor minder dan de halve 'prijs. Rouleau-druk cretonne, bekend bij iedereen die geïnteresseerd is in overgordijnen. Maar ook overbekend is de normale prijs, 4.25'per meter. Morgen koopt U dezelfde super luxe cretonne, Rouleau-druk in vijf kleuren, per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Rouleau-druk cretonne in een 5-kleuren dessin en in diverse kleurstellfngen, per meter voor In de kerk van de Ned. Protestan ten Bond aan de Westvest zal zon dagmorgen om half elf ds. A. D. Klaassen zijn intrede doen als pre dikant van de Hervormde Gemeente van Schiedam, nadat hij tevoren in dezelfde dienst bevestigd is gewor den door ds. J, Uitentuis uit Neede in Gelderland. Met zijn benoeming tot predikant voorganger van de Ned. Prot. Bond in Schiedam komt hij in de plaats van ds. J. A. Hebly, die op 25 juni van dit jaar uit Enschede is vertrok ken. Hij is beroepen als predikant voor bijzondere werkzaamheden. Zondagmiddag 3 oktober zal ds. Klaassen in de Kapel „Pniël" af scheid nemen van de hervormde ge meente van Huizum in de classis Leeuwarden. Dit weekend is cr in de N.V. Gaasbeek aan de Van Couwenho- venstraat ingebroken. Uit het kan toor werden. 20 flesjes coca-eola vermist. De daders zijn via een be tonnen muur op het fabrieksterrein gekomen en zyn daarna liet kan toor binnen gedrongen. Aan de Poldervaart bij de Blauwe Brug is een damesrijwiel gevonden van het merk Locomotief. Het slot was vernield- De fiets bevindt zich momenteel op hot hoofdbureau van politic. Advertentie i.M.) PULL-POLOS Uw zoon kan nu.-het najaar warm en sportief beginnen. Leuks pull-polo's in zuiver wol len tricot (sterke import kwaliteit) en dat is heerlijk warm. Sportieve kleuren. Speciaal verlaagde J.M. prijs TINNEROY BROEKJES Bijna onverslijtbaar zijn deze leuke modellen. Ze zijn dan ook in de stoei- sterke Hazewind.kwaliteit! Spec/ool verlaagde J. M. Prijs 3 jaar 95 Kleine so/iing per moot. Tijdens een samenkomst ten stad- hnize herdacht de heer A. Gille, hoofd-commles op de gemeente-se cretarie, afd. bevolking, gistermid dag het feit, dat hij 40 jaar geleden in dienst trad als ambtenaar bij de gemeente Schiedam. In zijn toe spraak kon burgemeester Peck de mededeling doen, dat het H.M. de Koningin had behaagd de heer Gil le de ere-medallle in goud, verbon den aan de Orde van Oranje-Nas- sau toe te kennen, De burgemeester releveerde voorts de vele verdien sten, die de jubilaris voor de ge meente heeft gehad. Dc gemeente-secretaris mr. N, J. Post bood namens de ambtenaren van de afdeling de gelukwensen Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrat'dt, Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D.: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 S0. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 on ID tot 5?-ÏÏÏidï?ÏSrt3? '01 16"° S'Hc-ÏÏShïïen. De jongen Is in de R.K.lYJSS BmKU Dam,jDr' NoWs.teb.ins verbonden. De geopend maandag 19 tot 2t Bij een stoeipartijtje tussen twee scholieren is gisteren de 12-jarige jongen A.-B. met zijn hoofd door een grote ruit van de Opstandïngs- TAFELTENNIS Het eerste tafeltennis-team van NOAD heeft zaterdag de eerste com petitie-wedstrijd in de overgangs- wedstrijd met 91 verloren van het Haagse tVibo 3. Geen best begin. Maar het Wibo-team is dan ook veel sterker dan vorig jaar. Zn stond de dames-internationaal Ursula Artz in dit team opgesteld. Alle enkelspelen werden overwinningen voor Wlbo; slechts bji het dubbelspel zagen Aben en Allmendinger kans de eer te red den en cën puntje in de wacht te slepen. De wedstrijd is overigens niet, zo als gebruikelijk, in de Korenbeurs gespeeld, maar in Irene- Het was nJt. het NOAD-bestuur ter ore gekomen dat de Korenbeurs op zaterdagavond eventueel ter beschikking gesteld zou moeten worden voor het Drum band-concours. namelijk in het geval de regen het spelen in de Plantage zou verhinderen. Toen nu zaterdag het weer zich niet best toonde, heeft het NOAD-bestuur niet het risico gelopen dat de wedstrijd afgelast zou moeten worden en heeft de strijd verplaatst naar gebouw Irene. Dit laatste was toevallig mogelijk, omdat NOAD daar een bijeenkomst zou houden. De Wibo-spelers namen het sportief op en 2ijn meegegaan naar Irene. vonden. Zyn eerste twee partijen eindigden in onbeslist, zijn derde verloor* hij door een waza ari, maar in zijn vierde partij wist hij een vol te behalen. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 utu, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage. 2 cn 8.15 uur: „Pygmalion". Monopol e, 2 uur „De zoon van de Maharadja'Y 7 en 9.15 uur: „Sa boteur". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Mobilisa- tiekruis. Bijeenkomst. De contactcommissie van SVV or ganiseert woensdag 4 oktober in het Wijkcentrum aan het Dr, Wj- bautpiein een sportfilm-avond. Ver toond worden films over de voet baltraining in Rusland met com mentaar van Jan Cottaar en over de wereldkampioenschappen voet bal 1958 in Stockholm. Voorzover de voorraad strekt zijn er kaarten verkrijgbaar aan de zaal. aan de ruit toegebrachte schade be droeg f 125. GEBOREN: Ronaldus H. T.. z. van A. J. Oosterholt en E. M. dc Kie- vitta; Cornelia A„ d. van F. Keilij en A. Vreezen: Rudy. z. van C. W H. Kooij en T. van Glessen; Yolan- da, d. van J. E. M. Korver en H J. Fredriks; Alberta C. L.. d. van C. Plooij en A. C. L. Aloserij; Eg- bert, z, van P. Hoving en L. Twjgt: Marcellinus W.. z. van W. Petterson j en A. M. G. T. de Bakker; Jacobs i J., d. van J. J. Hölzken en A. M A, Coilignon; Johanna C., d- van M. A. van Gulik en J. Jongeneeï: Magdalena, d. van S. van Buuren en C. J. Hendriks; Ronaldus H. M., z. van T. J. Borsboom en A. J. Vre- denbregt; Leonardos N. A„ z. van N. A. van Adriehem en J. G. Stou- tenburg; Evelyn, d. van A. Broek huizen en J. Schop; Johanna, d. van J. van der Velden en H. G. van den Berg. OVERLEDEN: G. van Buuren, 68 jr; A. Plaisicr, 36 jr. aan en overhandigde daarbij een scheerapparaat: Voor de Chr. Bond van Overheidspersoneel voerde mr. J. Knape het woord. Toen de heer Gille bij dc ge meente in dienst kwam, werd hij eerst aangesteld als ambtenaar bij het Gem. Arbeidsbureau, maar in 1927 werd hij tewerkgesteld op de gemeente-secretarie. Behalve zijn verdiensten voor de gemeente, werd op de bijeenkomst zijn betekenis voor de kerk aangehaald. Lange tijd reeds dient hij de geref. kerk als diaken. Aan het slot van de middag wer den de aanwezigen in staat gesteld de jubilaris geluk le wensen. Op verzoek van de heer Gille werd het jubileum slechts in kleine kring gevierd. Met een weinig meer zorgvul- digheid en belangstelling kan reel onnodig dierenleed voor komen. worden. De Neder landse Vereniging tot Be scherming van Dieren tuil deze belangstelling opwekken en deze zorgvuldigheid stimu leren: try moeten niet achte- loos omgaan met de levende wezens, die aan onze zorgen zijn toevertrouwdDe collecte inm deze week ten behoeve van het icerfc van deze Ver eniging beveel ik gaarne bij u aan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W, PEEK. i. tV! K ;l llifiH SRJÜI' \1Z M Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen. 9.00 12.30 uur en. 2.006.00 uur: ge- Streept jasje. i Te bevragen bij de vinders: speel- j goedauto, mevr. Barendswaard, Cort j v. d. Lindenlaan 23; herenportemon- naie met inhoud, zuster Pil, Rem brandtlaan 114a; herenportemonnaie met inhoud. J. Bezemer, Savornin Lohmanlaan 30; aktentas. Wester man, Rembrandtlaan 67b; aktentas met inhoud. L. de Bruijn, Rotter- damsedijk 251; portemonnaie met inhoud, Korpel, Nw, Maasstraat 57b; aansteker, S. Groeneweg. Laurens Casterstraat 28a; ring met sleutels, C. Alblas, Rotterdamsedijk 247c; da mesjasje, G. Chntelain, Lange Sin gelstraat 39; mohair sjaal, A. West huis, Ouddorpsostraat 7b: meisjes- vest, Van Steennis, Da Costastraat 40; theedoeken, F. Loenhout, Prof. Treublaan 25; kinderjasje, E. Jan- j sen, Lijsterbeslaan 28, Kethel; jon- j gensjas, W. v. d. Water, Mgr. No-lenslaan. 303; keukenkrukje. Van lenslaan 303; dames-polshorloge, J. j Steennis. Schaperlaan 62; boekje. J, M. van Rij, Van Marumstrant 5a; Polderdijk, Hargslngel 13, Kethel; bedrag aan geld, W. v. d. Water, ijzerdraad, Molenaar, Lorentzlaan gensjas, N. v. d. Water, Mgr. No-49b. De korfbal oogst is ditmaal gering geweest voor onze stad. De hevige regenval van zaterdag Is er oorzaak van, dat de voor die dag vastge stelde wedstrijden geen doorgang hebben gevonden. Alleen Schiedam en Succes zypn binnen de lijnen ge weest, maar geen van belde hebben winst kunnen behalen. Een belang rijke troost Is echter, dat beide teams heel prettig hebben gespeeld. Bij Schiedam—Gymnasiasten heeft de scheidsrechter bijna een telraam Ter gelegenheid van het één-jarig bestaan van de ruilbeurs in Schie dam, organiseert het consulaat Schiedam van de Ned, Vereniging „De Verzamelaar" op zaterdag 1 oktober in gebouw Arcade een ten toonstelling tevens ruilbeurs. Deze tentoonstelling draagt min of meer een experimenteel karakter, niet al leen dat het het eerste van die soort is in Schiedam, maar vooral omdat Hjke verzamelaars-tentoonstelling op Voor Wijk 2 van dc Herv. Ge meente wordt op woensdag 4 okto- ber een gemeente-avond gehouden in de benedenzaal van de Opstandings- Burgemeester mr. J. W. Peek zal! kerk in Nïeuwland. Dr. L. J. Caze- woensiagmiddag 4 oktober om 5mier zal over zijn reis naar Egypte uur ten Stadhuize het comité „Op- vertellen en daarbij kleuren-dia s geruimd staat netjes" installeren. vertonen. Aanvang 8 uur. zaterdag wordt gehouden. Vandaar de naam: „Vryetydsbesleding en zaterdag". De heer F. A. de Wolff, ^voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap zal de tentoonstelling officieel openen om 10 30 uur, waarna om 11 uur het publiektoegang krijgt tot 7 uur *s avonds toe. Op de tentoonstelling zijn door verschillende verzamelaars stands ingericht voor hun verzamel object, zoveel mogelijk illustratief samengesteld. Bij de postzegels krijgt men b.v. eerste dag-enveloppen, de ontwikkelings-geschiedenis van de sluitzegcL lucifersmerken en vreem de lucifers, prenl-kaarten van oud Schiedam, munten, bijzondere exem plaren suiker-zakjes en sigarenban- den, enz. En op de ruilbeurs kan men de verzamelaars van de meest uit eenlopende objecten verwachten. De toegangsprijs is op het zelfde niveau gehandhaafd als voor de ge wone maandelijkse ruilbeurs, nJ. 0,50 voor, volwassenen en 0,25 voor kinderen tot en met 17 jaar. Na deze bijzondere expositie zal de maandelijkse ruilbeurs voortaan in gebouw Arcade gehouden worden, met ingang van maandag 9 oktober, steeds aanvangende om 7.30 uur. nodig gehad. Niet minder dan 24 maal is de bal door de korf ge gaan en dat betekent gemiddeld el ke vier minuten een doelpunt De eindscore wees 11—13 aan. De eer ste helft was volledig voor Schie dam, al moest eerst een vlot opge lopen 02 achterstand worden weg gewerkt, Die taak namen F. Veer en J. v. d, Kooy op zich en binnen een kwartier zorgden D. Vermeu len, H- Verschoor en J. v. d, Tuuk (2x> er voor, dat de roodzwarten met S2 voorkwamen. Na 63 liet P. Wiemans 7—3 noteren, gevolgd J door twee tegenpunten van de gas ten. Mevr. Vermeulen bracht 8—5 op haar naam en met 86 werd er gerust. In de tweede helft nam Gymnasiasten het initiatief over. Met drie punten kwam men met 89 voor, maar J. v. d. Tuuk kon weer gelijk maken (99). Hierop volgde weer een uitschieter van dc Hagenaars en de hierbij behaalde ■12 voorsprong kon Schiedam niet meer inhalen. Wet verkleinden F. Veer en H. Verschoor de achter stand tot 1112. maar Gymnasiasten had het laatste woord (1113). HPV heeft de 54 overwinning op Succes te danken aan feller spel en het wederom ontbreken van een speelster bij de blauwwitten. Ook in deze ontmoeting was de eerste helft voor onze stadgenoten. Direct na de uitworp'-Tiet mej. R„ van Krogten 0—1 aantekenen en na de gelijkmaker slaagde mej. N. Ou- wendijk in het driemansvak er in de eerste helft met 1—3 in het voordeel van Succes af te sluiten. In de verdediging kon dit vak het echter' niet bijbenen en daardoor ging na de rust de voorsprong ver loren, gevolgd door een 43 ach terstand. Nadat mej. K. Eift de ba lans weer in evenwicht had ge bracht (44), was nog van alles mogelijk. HPV speelde echter effi ciënter en een ogenblik van paniek in de verdediging werd goed uitge buit <54), In de resterende vjjf minuten lukte het niet meer wijzi ging in deze stand te brengen. „Nooit hebben we zo'n dag beleefd en waarschijnlijk zullen we ook zo'n dag niet meer beleven!" Aldus de woorden van de heren M. A. de Bruyn en M. F. Koosekrans. Beiden waren maandagmorgen om een uur of zeven op de Westlandse bus ge stapt, Ze hadden een snipperdag en met hun hengels en verder materiaal onder de arm stapten ze by de Boonervliet uit, om te trachten vroeg in het seizoen ai een snoekje te ver schalken. Meezitten deed het voorlopig niet, maar daar was op gerekend. Aas visje na aas vis je werd aangeslagen, maar géén snoek. Het werd middag en beide hengelaars troostten zich met de gedachte, dat ze toch een fijne dag buiten geweest waren, on danks het niet al te gunstige weer. Er restten nog een paar aasvisjes en die moesten ook nog maar op. Drie uur werd het en plotseling: floep, weg kurken! Ongeveer een half uur hadden de vissers werk om aan het lichte snoer van de heer De Bruyn een snoek op het droge te brengen van een pond of twaalf, die later 85 centimeter lang bleek te zijn- Groot was de voldoening, maar nog waren de visjes niet op. Nu duurde het niet zo lang, voor de tweede zich meldde. Nadat deze aan geslagen was, sprong hij wel een meter boven water uit om zich .te bevrijden. De heer De Bruyn ver trouwde ons toe, dat hij gewoon bang werd, toen hij het beest 2ag. Maar hij verloor zijn zelfbeheersing niet Na een half uur getuigde een krom schepnet en een snoek van achttien pond (105 em. lang) van de heroï sche strijd, die hier aan beide zijden van een licht snoer gestreden was. De dolgelukkige hengelaars kre gen echter nog het zwaarste van hun taak: de terugtocht. Ze hadden een plastic zak bij zich, waar de beesten in konden. Ze durfdendie echter niet over de schouder te dragen uit vrees, dat die onder het gewicht zou scheuren en ze met twee „kale" snoeken niet in de Westlandse, bus zouden mogen. Om de beurt hebben ze daarom dertig pond snoek als baby's in hun armen gedragen door de Maaslandse polders. Ze hadden het er graag voor over on ook hun door de ongeveer een centimeier lange tanden van de grootste snoek tot bloedens toe ver- wonde handen. Gevraagd heer op leeftijd, in- of extern. Hulp van werkster aanw. Brieven onder nr.S-867 i bur. vandit blad. bij gevraagd N.V, Spcrtfondsenbad Schie dam vraagt badjuffrouw of: meisj e voor schoonmaak, werkzaamheden en toezicht kleedzalen. Aanmelden: woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur en woensdag- avond van 1950 tot 20.30 uur of na. tel. afspraak 6 96 00. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1