Schiedam begint nu ook aan „Opgeruimd staat netjes" Egypte VOETBAL: strijd om de top begint zich af te tekenen Dr. Cazemier maakte reis naar Geslaagd Koorconcert in „De Rank" BURG. PEEK INSTALLEERT COMITÉ' Nadruk valt op opvoeding in netheid van burgerij Finale 5e klasse ingedeeld mmn ANB-filmavond trok een ongewoon groot publiek VU begint in Schiedam SCHIEDAM P. v. d. Water beker Voorwedstrijden in lokaliteiten vijf STYL-GR0EP GRONINGEN Burgerlijke Stand Tas terecht Lezing voor Wijk II N.H.G. Charmant Tweed regenmantels Judo-wedstrijden bij SCS THEATER DEUX-PIÈCES JAPONNEN DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters CENTRIFUGES 165.- De Mol Jansen Af Donderdag 5 oktober 1961 „Iedereen is hel er over eens. dat er Iels gedaan moefc worden om de verontreiniging van wegen, parken en plantsoenen in de steden, die de laatste rijd ernstige vormen is gaan aannemen, tegen te gaan. Maar het Is ook niemand duidelijk, &oé dit grote probleem aangepakt moet worden." Zo heeft burgemeester mr. J. W. Peek verklaard, toen hy gisteren in de raadszaal van hel stadhuis het plaatselijke comité installeerde, dat in de landelijke actie „Opgeruimd staat netjes" op middelen zal zinnen om Schiedam tot een opgeruimde en daardoor nette stad te maken. In dit comité, dat als motor moeten gaan fungeren om de diverse activiteiten in de stad op gang te brengen, hebben zitting genomen mevrouw M. A. C. Taveme-v. Cam- pen als vertegenwoordigster van het Centraal Vrouwen Comité en de heren E. T. Kraan, directeur van de Gem. Vervoers-, Reinigings- en Ont- smettingsdienst (met de heer M. A. de Vries, technisch ambtenaar bij de VRO als plaatsvervanger), tuinarchi tect J„ J. Schipper, hoofd van de Plantsoenendienst, hoofd-itftpecteur (Advertentie tMJ PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 8981 BILJARTEN In he'f biljartdistrict is een reeks wedstrijden volop aan de gang. De voonvedstryden m de vijfde klasse libre (maximum, moyenne grens 1.25) die in drie poules werden ge houden, zijn ondertussen achter dc rug. Volgende week begint de fi nale. Daarin konden niet worden in gedeeld A. Bos van 't Volksgebouw en A. Kruijmel van TONEGIDO, die tot een moyenne van 1.28 resp. 1.26 kwamen en dus rechtstreeks promoveerden naar de vierde klasse. Geheel overeenkomstig het natio nale wedstrijdreglement beslissen thans niet meer alleen de in de voorwedstrijden behaalde matebpun- ten voor plaatsing in de finale. Ook bet moyenne wordt in aanmerking genomen. Daaruit volgt een totaal waarderingscijfer. In de finale, die in De Kleine Confiance te Schiedam op twee ta fels wordt gespeeld, zijn ingedeeld: J. v.d. Heuvel CEntre Nous), H. Scbra (De Sluis), Ph. Brussaard. (TONEGIDO), H. v.d. Meijden (Volksgebouw), M. Meyer C Volks gebouw), J. Wuisman (DGL), J. Buddeberg (DGL), C. Visser (Con fiance). Eerste reserve is W. Koens (Entre Nous). De eerste speelavond is dinsdag 10 oktober. De volledige uitslag van de voor wedstrijden was: H. v.d. Meijden J. v. d. Heuvel H. Schra M. Meijer Ph. Brussaard J Wuisman J. Buddeberg C. Visser W. v. Harlingen S. Lubrechts G- Bezcmer W. Koens M. Kornaat J. Smit J. v.d. End G. Buddebohmer A. DirJcs B. v.d. Moezel J. de Rco P. Dijkshoorn C. de Heer C. Dijkshoorn Voor het toernooi om de P. v. d. Water-beker hebben zeven biljarters ingeschreven. Deze wedstrijd, die met handicap wordt gespeeld, ver meldt als deelnemen: J. H, v, Duijl (Rembrandt, 300 caramboles), G. Valkestijn (Rembrandt, 200), P. Eikenbroek (Pleinzlcbt, 175), M. Kooy (De Sluis, 200). P. v. d. Water (Rembrandt, 175), J. v. d. Velde (LEV, 200) en H. v. d. Does (LEV, 200). _H. v. d. Does is een nieuweling in dit gezelschap, die misschien wel eens voor een verrassing kan zor- 1.23 10 a 7 1.22 12 2\i 4te 1.21 12 2\'i 5te 1.18 11 4 s 1.17 13 1 6 1.131 10 16 1.13 10 6 13 1.10 8 10 18 1.07 8 10 19 1.04 6 13 23 3.02 8 10 21 0.99 30 6 18 0.98 S 10 23 0.97 4 16 30 0.96 4 16 31 0.90 4 16 32 0.84 2 19\i 36 te 37te 052 2 19)4 0.80 4 36 35 0.744 4 16 36 0.742 0 site 42te 0.59 0 Site 43 te De belangstelling in het blljart- ajstrict Schiedam voor dc persoon lijke wedstrijden in de vierde en in de derde klasse libre is weer groot In de vierde klasse zullen niet min der dan 39 spelers voorwedstrijden spelen, die volgende week in vijf groepen (en in vijf lokaliteiten) be ginnen. Gespeeld wordt in De Grif fioen, De Waal en De Kroon te Vlaardingen, in Thalia te Schie dam en in De Moriaan te Maassluis. Ook de inschrijving voor de derde klasse libre (moyenne-grenzen 2.00 3.00) is ondertussen gesloten. Er zijn 42 inschrijvingen. Eventuele gepro moveerden uit de vierde klasse libre (uit de voorwedstrijden) zullen als nog worden toegelaten. JAARVERGADERING Het district Schiedam van de K. N. B. B. houdt op maandag 16 ok tober zijn jaarvergadering. De af tredende bestuursleden, de heren J. N. L. van Dam, W. de Jong en J- v.d. Have stellen zich herkies baar. Een vacature is ontstaan, om dat de heer A- Snijders 2ich wegens ziekte niet herkiesbaar kan stellen. De heer E. Hekman is kandidaat gesteld voor deze vacature. van politie H, W. Kloeseman, G. P. Verhulsdonk namens de Stichting Schiedamse Gemeenschap, P. v. d. Spek, secretaris van het CNV afd. Schiedam, G. J. van Amerongen, voorzitter van de afd. Schiedam van de Ned. Onderwijzers Ver., W. Goettsch, voorzitter van. de Schie damse Jeugdraad, met de heer C. Brunt, secretaris van de Raadscom missie voor de Reinigingsdienst als secretaris. Door de gemeente Schiedam wordt elk jaar rond één miljoen gulden be taald voor de reiniging van de stad, maar de resultaten zijn maar be droevend, verklaarde burgemeester Peek, die echter uitdrukkelijk vast stelde dat dit niet lag aan het feit dat het werk door de mannen van de Reinigingsdienst niet goed wordt gedaan. Maar de dienst is nu een maal zwaar onderbezet. Onderbezetting Uit eigen ervaring kon burgemees ter Peek verklaren dat In dfe landen, waar het overheidsapparaat en dus ook de Reinigingsdiensten niet on derbezet z|jn, de resultaten aanmer kelijk heter zijn. Maar in die landen heeft men dan ook niet ie kampen met een gebrek aan arbeidskrachten, zoals ln Nederland. Hy achtte het vol komen uitgesloten dat de situatie in Schiedam verbeterd zou worden door een uitbreiding van de Reini gingsdienst. Daarom zad het in de actie „Opge ruimd staat netjes1' gezocht moeten worden, in een inschakeling van de burgerij zelf. De inwoners van. de stad moet bijgebracht worden dat zij zelve verantwoordelijk zijn voor de netheid in de stad, dat zij zelf daarbij actief moeten worden en vooral dat zij de zelf-discipline moeten kunnen opbrengen om voortaan geen afval meer op de straten en in de plant soenen en parken neer te gooien. Het nu geïnstalleerde comité zal dus de middelen moeten beramen om de burgerij meer gevoel voor netheid en verantwoordelijkheid voor die netheid bij te brengen. Het zal zo in hoofdzaak een opvoedende taak zijn en het geven van voorlich ting aan de bewoners. Het ligt met in de eerste plaats in de bedoeling (hoewel het nog niet uitgesloten is) om met verzwaarde straffen te wer ken bij overtredingen van de net heidsvoorschriften, want dat zou be tekenen dat het ook al onderbezette en dus overbelaste politiekorps het werk zou moeten gaan doen. „Het comité moet maar eens gaan experimenteren welke maatregelen succes kunnen boeken," vond bur gemeester Peek, die zelf de overtui ging had dat Schiedam niet van de ene dag op de andere een opgeruim de en nette stad zal worden. Het comité kan rekenen op steun en ook op het nodige propaganda-matenaal van het landelijke comité, maar dc maatregelen zullen wel aan de plaat selijke omstandigheden aangepast moeten worden. Het Is zeker geen eenvoudige taak waar dit nfeuw-geïnstalleerde comité voor geplaatst wordt. Vooral nu het er om gaat de onverschillige cn zor geloze medeburgers te doordringen van de grote noodzaak wat zorg vuldiger te zyn in het bewaren van de netheid in de stad, waar men woont en ook moet leven. Dit zijn de heren die de plannen zullen beramen om van Schiedam een opgeruimde en nette stad te maken. Van links naar rechts: hoofd-inspecteur H. W. Kloese- man, G. J. wan Amerongen, P. v. d. Spek, M. A. de Vries, G. P. Verhulsdonk en J. J. Schipper. (Advertentie IJd.) TOONAANGEVENDI van onze voorname collectie is afkomstig uit de ateliers van Dit garandeert ti: "zuiver wol, exclusieve dessins en *n produkt zfi uit de meesterhand van de beste kleermakers. KOSTUUMS o.a. de moderne grijs-tinten en Bermuda-blue vanaf 149— WINTERJASSEN in tweeds en bouclê's i «O vanaf Om (figuurlijk) te laten blijken hoe TOONAANGEVEND wij zijn verrassen wij u t.m. 28 oktober a.s. met een WAARDEBON voor de grammofoonplaat van uw keuze bij aankoop van een colbert, regenjas, kostuum of overjas. HOOGSTR.174 SCHIEDAM tAdnertentie t M t Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD.: Tumlaan 80. Telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tDt 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9,30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 8.30 tot 16,30 uur, 's zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Pygmalion". Monopole, 2 uur „De zoon van de MabaradjV', 7 en 9.15 uur: „Sa boteur". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Katholieke Kring. ToneeL Volksgebouw, 8 uur: NIVON. Le zing. Irene, 8 uur: Wijk HI NHG. Film. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Geref. Oos- terwijk. Lezing Sursmn Corda, 8 uur: Wijk TV NHG. Lezing. Goede Havenkerk, 8 uur: Geref. Zuiderkerk. Bijeenkomst Wijkcentrum, 8 uur: Kath. Vrouwen gild. Lezing. GEBOREN: Arend, z. v. P. Jonas en J. Gerrets; Marjolein M,t d. v. J. J. Cijs en M. Grande Bikkelen- berg. OVERLEDEN: G. Groeneweg, jaar, wed. van K. Gagestein. De handtas van mejuffrouw H. R. uit Rotterdam, inhoudende ƒ50 gul den en 'n foto-album, die in "n Schie damse dancing gestolen zou zijn, is terecht. Bij vergissing had een ander hem meegenomen. Voor een vrjj goed gevulde zaal In het andere land echter is ook. heeft dr. L. J. Cazemier woensdag avond In de Opstandingskerk ln een gemcentcavond van wijk 2 van de Ned. Herv. kerk gesproken over zyn reis naar Egypte. Daarby heeft dr. Cazemier tal van kleurendiapositie ven vertoond. Hjj toonde tal van mooie plaatjes uit bet leven van de Egyptenarcn, uiteraard toonde hü ook tal van afbeeldingen van de historische kunstwerken cn daar naast als contrasten liet hij de mo derne bouwwerken zien. Dr. Cazemier meende dat het niet gemakkelijk is een vergelijking te maken tussen Israël en Egypte, In het ene land gaan allerlei zaken uit de bijbel voor de bezoeker herleven. De situatie ontwikkelt zlcb vry gunstig voor de Schiedammers in de nieuwe competitie. Het gaat er zelfs naar uitzien dat diverse Schie dammers zich by de koplopers gaan voegen of zich In de top zullen handhaven. De kansen op winst zijn dan ook gunstig, ook al staan er lastige ontmoetingen op het pro gramma. (Advertentie tv> ook in regenkleding Geslaagd model, in de nieuwe, jeugdige lijn, prima poplin, zadelsteek garne ring 49.75 „Martini" modellen vanaf 76.75 Originele Schotse en Harris Tweeds vanaf 95.75 en 119.75 MODEMAGAZIJN HOOOSrSAAT 155-157 SCHIEDAM Hoewel tweedeklasser Excelsior '20 nog slechts twee punten achter stand heeft op de aanvoerders, ge loven wij nog niet dat de zwart witte» zich in de voorste gelederen zullen handhaven. Excelsior '20 krijgt zondag in Thurlede de kans te tonen tot de besten te behoren, omdat een overwinning op kansheb ber Slikkerveer een goede prestatie is. Er is echter de meeste kans op een Schiedamse nederlaag. In de derde klas C is het DHS nog steeds niet gelukt te starten. DHS heeft al zes punten achter stand op leider Kranenburg. In ei gen huis moet DHS echter van GgV kunnen winnen. In 4 G staan belangrijke wed strijden op het programma. Daar ontmoeten de leiders elkaar. DRZ kan bij een overwinning op het fel le leidende Dirksland tot de top doordringen, maar er aal dan Kethel energiek moeten worden aangepakt In 4 F staan de Schiedamse kan sen wel heel gunstig, ook al dient Schoonhoven als het sterkste team te worden gezien. Met Schoonhoven echter hebben de Schiedamse clubs SFC en Martinit ook zeven punten. In Rotterdam moet Martïnit doel bewust het puntloze Nado Vooruit gang op de onderste 'plaats kunnen nagelen. SFC is vrij. Demos heeft gemerkt dat de KNVB hogere eisen stelt aan de kwaliteit, de roodzwar ten zullen weer verliezen, ditmaal van het sterke Zuiderster, als de stadgenoten in Harga de hogere versnelling niet gebruiken. De reserves: Schiedam 2—Nado Vooruitgang 2; CW 3—SFC 2; DCV 3—Excelsior '20 2; Excelsior '20 3—DCV 4. Afd. Rotterdam De rentree van de ex-KNVB'ers Schiedam en Ursus stelt wel bijzon der teleur. Beide teams zijn al naar de bodem van de afdelingen gezakt. Ongetwijfeld hebben de stadgeno- De Alg Ned, Bouwbedr|jfsbond afd Schiedam is gisteravond het ont- spannlngs-programma van dit sei zoen begonnen met de vertoning van de film „De circusheid" met Danny Kay in de hoofdrol. Tot blfjde ver rassing van bet bestuur was de zaal tot de laatste plaats bezet. Een resultaat dat de AJJB, al in geen jaren meer heeft geboekt, zoals vice- voorzltter A Groene wegen In zijn openingswoord verklaarde. „Ik hoop nu maar dat de belangstelling voor de vergadering van de ANJB. op donderdag 12 oktober even groot zal zfln", verklaarde htf, want er zullen enkele belangrijke punten besproken moeten worden Ook in ander opzicht was het een bijzondere film-vertoning want voor het eerst is door de filmdienst van de A.NB een 16 mm smalfilm in ci- nemascoop vertoond geworden. Daar voor heeft de operateur A. Huiberts uit Amsterdam, die zo'n 150 film voorstellingen per seizoen voor de AN-B verzorgt een speciaal groot doek van 2 bij 4 meter laten maken. „Ook wy gaan met onze tijd mee en wij streven er naar iets nieuws te brengen". Zo was het succes al bij voorbaat verzekerd, maar ook de kostelijke dwaze film van Danny Kay heeft daar zeker toe bijgedragen De kinderen van de leden zyn in de middaguren aan hun trekken ge komen. toen zes korte filmpjes wer den vertoond die eveneens ia de smaak zijn gvallen. ten echter meer capaciteiten, zodat verwacht mag worden dat Schie dam in de thuiswedstrijd tegen Bol nes met winst de onderste plaats gaat verlaten, Ursus behoeft niet bevreesd te zijn voor het bezoek aan het niet sterke Roga. Ook hier klimt een Schiedams team in de lift. De aanvoerder van 1 A, SV DPW, is vrij, zodat Voorwaarts naast SVDPW komt. Fraaier zijn de Schiedamse resul taten in de tweede klas, waar Wil ton Fijenoord en Schiedamse Boys de leiding hebben. De Boys zijn vrij, maar Wilton bindt aan de Maaskant de strijd om de heer schappij in 2 A aan met belager Nestoro. Wilton Fijenoord kan een fel duel het sterke Nestoro naar de tweede plaats duwen. Lagere elftallen; Hermes DVS Xerxes 4; VFC 3—SVV 5; Slikker veer 3—SW 6; DHS 3—De Hollan- diaan 3; DRZ 2DZB 2; Demos 2 Sparta 10,Puttershoek 2—Martinit 3; Steeds Hoger 2—SVDPW 2; SV- DP 2—Schiedam 3; Hermes DVS 6 VDL 2; Fortune VI. 4—SW 7; Hermes DVS 7—CW 6; DHS Rockanje 2; Progress 2Excelsior '20 4; LMO 3SFC 2; Overmaas 7 Demos 3; SFC 4DJS 3: Ursus 2 Dindua 5; WF 2VND 2; Excel sior R. 8SW 8; Spartaan '20 6 Hermes DVS 8; CW 7—Excelsior '20 5; SW 9HION 3; SW 10— Overmaas 8; Excelsior *20 7—Mus- schen 8; SW 11—RFC 8; RFC 9 Excelsior '20 8; DHS 5—Neptunus 10; HOV 7'DRZ 3; Dirksland 3 Demos 4; Martinit 4EDS 4; SFC5 DRL 4; SFC 6ASB 2; Schiedam 4—SVDPW 4; Belvédère 5—SVDPW 5; Germinal 5Schiedam 5; Schie damse Boys 2—DOZ 3; VFC 6— Hennes DVS 9; Spartaan '20 11 Hennes DVS 10; Exeelsior '20 9— CW 10; CW 12—Excelsior '20 10; VDL 5—DHS 6; DRZ 4—DOK 4; VOC 10—Demos 5; DCL 9—Marti nit 5; Hillesluis 6Demos 8; De mos 7—Roga 3; Eureka 3—Ursus 3; Ursus 4Bloemhof 4; Schiedam 6 DHS 7; Schiedam 7—SVDPW 6; WF 3DDC 5; Vierpolders 2—Schie- damse Boys 3; VND 4—WF 4. KNVB'er HBSS kan zich zater dag in Harga met enig elan weer bij de kopgroep in 3 A voegen door het bezoekende Excelsior M. te slaan. De gasten behaalden deze week de eerste winst en nog wel op het leidende Zwerver, maar dit behoeft HBSS niet te weerhouden om met het juiste snelle samenspel het overwicht te ontplooien. HBSS 2 gaat naar Rijnsburgse Boys 3. PPSC, leider in de eerste klasse, is vrij. en in de tweede klas gaan de stadgenoten GSS in Harga tegen GOZ en GTB bij het verre Piershil toch minstens de halve winst be halen. De overigen: Zwart Wit '28 4 PPSC 3; Vlaardingen 3—GSS 2; DVÖ '32 3—HBSS 3; HBSS 4— Excelsior P. 4; HBSS 5WIA 2; PPSC 5—Onit 2; GTB 3—Vlaardin gen 4; MW '27 3—HBSS 6; HBSS 7Egelantier Boys 3; GSS 3—Uni cum 6. een eeuwenoude cultuur gevestigd Hij besprak de geschiedenis van de wereldrijken, die 4000 jaar voor Christus een aanvang nam. Dr. Ca zemier stelde dat Egypte ook een land is waar men zich met de an dere wereld bezig houdt. Op de tem pelruïnes staan wel op de nuren de vele oorlogen beschreven die de machtige farao's hebben gehouden, maar in het inwendige staan de op schriften die zich bezig houden met het leven na de dood. De Egyptenaren zijn een. religieus volk, ook al is dat nu minder ge worden. Er is nu hl hoofdzaak de Islam, ook al is er secularisatie. Van tweeduizend jaar terug is er nog het hechte christelijke Kopfische geloof, Dan zijn er wat christelijke kerken, voornamelijk van de Engelsen en Fransen, die echter meestal alleen in de winter tijdens het toerisme ge bruikt worden. Dr. Cazemier be sprak de eigenaardigheden van het Egyptische volk, dat bijvoorbeeld verzot is op het maken van. lawaai. Zo gebruikt men als het maar even kan de claxon, de bel, men schreeuwt maar raak. Nasser zou daar vanaf 1 oktober een eind aan gaan maken. Dr. Cazemier heeft een tocht ge maakt tot vele honderden kilome ters in het binnenland. Hij liet dan ook het veelbesproken Assoean zien, de miljoenenstad Cairo met 400 mos keeën, de eeuwenoude steden Mem phis en Luxor met de mysterieuze hierogiyphen, De heer J. Sonneveld heeft het openingswoord gesproken. Hij vroeg medewerkers voor deel name aan de Bezinningsveek. Deze medewerkers dienen hedenavond naar de kerken te komen. De twee de gemeenteavond van wijk 2 za! op woensdag 1 november worden ge houden. WÜ brengen in herinnering dat de activiteiten van de Volks-TJniversl- teit ln Schiedam op vrijdag 6 okto ber een aanvang zal nemen met de vertoning van de franse film „Si touw les gars du monde" (Als man nen kerels zijn) van Christian Jaque. Dit zal dan de eerste van een serie van drie film-vertoningen zijn Alle leden van de Vólks-universi teit, niet alleen de Schiedammers, maar ook de leden uit Rotterdam en Vlaardingen hebben toegang tot deze voorstelling die in gebouw Irene wordt gegeven en die om 8 uur aan vangt Van 7 uur af kan men in Irene nog terecht voor toegangsbe wijzen terwijl tevens daar betaling van de contributie voor de VU kan plaats hebben. Wij hebben reeds belicht dat de VU een proef neemt met deze acti viteiten in Schiedam en het zal dus van de getoonde belangstelling af hangen of de VU doorgaat met het inschakelen van Schiedam. Overigens kunnen we melden dat er naar ge streefd wordt in het Wijkcentrum in Nieuwland een cursus handenar beid in te stellen, maar daar hoort u nog wel nader over In het Sj ortcentrum van Reinier Hulsker zullen zaterdagavond, aan vang 8 uur ju do-wedstrijden worden gehouden om het kampioenschap zwarte banden van Z.-Holland. Met deze wedstrijden wordt het seizoen geopend, maar daardoor is moeilijk te voorspellen wie als winnaars te voorschijn zullen komen Het pro gramma wordt geopend met een de monstratie van de techniek van het werpen door de heren Hulsker (2 dan) en C. W. Visser (le dan). Voorts is cr een jiu-jitsu-deraonstratie Afternoon maak ik een héérlijke famiHe lekker HET koorconcert, dat woensdag avond in het Wijkgebouw „De Rank" te Kethel werd gegeven, was in de eerste plaats bedoeld te onder zoeken of de belangstelling voor der gelijke concerten groot genoeg is om dit gebouw in de toekomst regelma tiger te concerteren Over de belangstelling die cr voor deze eerste avond bestond kon men tevreden zijn, want de aantrekkelij ker uitziende grote zaal van dit nieu we gebouw was heel goed bezet met een publiek, dat tevens hot geboden op prijs steelde en dit uitte in veel hartelijk applaus. De gulle bijval was intussen verdiend, want de pres taties die' werden geleverd bereik ten globaal beschouwd zeker een zeeer verdienstelijk peil. Dit alles dus voorop gesteld dan komt om te beginnen het Dames koor van „De kleine Stem West" een woord van lol toe voor de wijze waarop het onder leiding van zijn dirigent Leo Smit „lm Fruhling" van GurgieL en PurcolTs „Sound the Trumpet" uitvoerde Ook de Gemengde Arbeiderszang vereniging „Excelsior", eveneens on der leiding staande van Leo Smit, kweet zich, ofschoon men zich dc nuancering zeker nog veel gediffe rentieerder, en het forte meer be- herst kon denken, overigens goed van zijn taak. Een zeer prijzenswaar dige prestatie leverde het Konink lijk Schiedams Mannenkoor „Or pheus" dat zich onder leiding van Gijsbert van Nieuwland behalve in composities van Bruckner en Grieg ook deed horen in het Sanctus en het Cloria uit de Missa „Sponsa Christi" van Hendrik Andriessen. Deze laatst genoemde stukken stellen zeer speci fiek vocale eisen en deze werden prijzenswaardig gerealiseerd. Ook in Czajanek's „Erde" gaf „Orpheus" een uitstekend gedisciplineerde zang te beluisteren. Na de pauze voerden de gezamen lijke koren o.a. fragmenten uit Han dels oratorium „The Messiah" uit on der leiding vaii Leo Smit wiens di rectie ook hierin tot zeer acceptabele muzikale resultaten leidde Aan dit geslaagde koorconcert werkte als soliste de sopraan Puck de Rover mede. De ongunstige be ïnvloeding van de akoestiek ten spijt, vermocht haar debuut toch wel gun stige indrukken na te laten. Want in de grote Aria uit laatstgenoemd Werk dwong haar stem zeker waar dering af. In het mïddenregister be zit deze reeds een zekere mate van en tevens ook technische beheersing om de moeilijke colaraturen met ze kerheid te zingen. En deze zouden zeker nog oveertuigendr tot uitvoe ring gekomen zijn, indien de zange res heet tempo iets langzamer had genomen, want ïn de Handelstijl moet *n allegro altijd zijn. kerkachtige breedheid behouden. De pianist Adri Slootmaker had de moeilijke taak op zich genomen, Om de zeker niet eenvoudige bege leidingen op de piano uit te voeren. Hij deed dit zeer correct en voor zover dit op een gewone piano mo gelijk is ook muzikaal verantwoord. A I. De politie heeft gisteren weer een controle gehouden met de Gatso- meter. In het totaal overtraden der tien bromfietsers en vier automobi listen de maximum snelheid. H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6MQ8 Van 6 t.m. 11 oktober 19G1 AVONDvoorstellingen: dag. 7 en 9.15 uur, „DE BENDE VAN DE ZWARTE HAND" (Pay or die) „Betaal of sterf': de leus van de Mafia, de internationale bende. Rank film. 18 jaar. MIDDAGvoorstellingen: dag. 2 u„ zondag 2 en 4.15 u. „IN DIENST DES KONINGS" met Louis Jourdan en Belinda Lee. De toekomst van naties hing af van een jonge koning. Eastmancolor. Rank film. .34 jaar. DAMESMODES brengt voor u een pracht sortering en in diverse stoffen, o.a. wol, wevenlt, alpaccaztfde, die wij u gaarne tonen. W. v. d. BURG Lange Kerkstraat 19 Schiedam. Telefoon 6 6135. U kijkt U vergelijkt U koopt bij -LANGE BAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 GEEN FILIALEN Fotografie RolfJims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Radio en televisie Het wordt tijd dat u ook een T,V. koopt. Te duur, zegt u? De betaling valt te regelen. Let op dat u een goed merk koopt, een Philips of Erres bij een betrouwbare zaak. Uw zaak is de Jager, Broers- veld 108. Specfale showroom Broersveld 134, recht over van Thienen. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist. Huwelijk Nette weduwe, circa 60 jaar, wenst kennismaking met man, ongeveer dezelfde leef tijd. Brieven onder no Te koop aangeboden Aangeboden: partij T.L.-bul- zen, 40 W en 65 W. Korte tijd gebrand. De Mol-Jansen, Lange Kerkstraat 66. U» Kleine HdvenenOe wordt m deze Kolommen gelezen met dezelfde aandacht, waarmee u deze leest vanaf Ij. KERKSTRAAT - TEL. 6857»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1