Theater" gaf opvoering van Pagnol's Meneer Topaze Uit de eerste divisie wand-tot-wand tapijt WIJK III NI VON Zeeman maakte een rit in gestolen taxi Hel handbal programma Strijd rond de korven opende 't seizoen Jos en Robby te gast bij 5% P.61 agd seer Voor de Kath. Kring ZEEMAN Feest bij 2-jarig Guillaume ZEEMAN Voor het Voetlicht Sittardia bij SVV ZEEMAN Mars van THOR Hermes naar Elinkwijk ESPERANTO Cabaret voor de A.R.v.O.v.D. KLEUTERKLEDING VAN DER LEEDEN 366 cm. b-r-e-e-d stag®» mmt TIT AtJetiekstrijd bij de politie Cïfroën Automobielen WALDO GARAGE Burgerlijke Stand Oecum. kerkdienst Muziekconcours van OBK so.ooo isTi K^npsninf fV-jeupd- meer" op Inspecteur |>6l intro- loöramma Jswcrhale^ ■ferJceers- Verkeer e jeugdi- jfout was. I een goed jende uit- het De eerste per. Mum I 3ym. 7-20 iram. 8.10 rouw. 9.H ooivang. praatje. 10.45 len- an». 10JS >ws. 11.4S tot het tulub. ork. 13.90 '20 Gitaar- nevelvlek, M40 v.d. lot. en het 15.40-16.00 muz. 17 JO 8.20 Gram. Artistiek* ti lezing. toeapr. crai. pio- Quizprogr. «Uamant, .40 Gram. Vrijdag 6 oktober 1961 De Katholieke Kring Schiedam leeft het nieuwe toneelseizoen luch tig geopend met de opvoering dooi de Toneelgroep Theater van het sa tirieke blijspel „Meneer Topaze' Advertentie 1-M. Haardmica en glas kachelpijpen, ellebogen, haardenkit BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 Ter gelegenheid van haar 2-jarig bestaan heeft de Jazz-sociëteit Guil laume op zondag 8 oktober m Musis Sacrum een feestavond belegd. Aan de avond verlenen „The dixieland seven", „The Ben Hendrik skiffle group" en „The diamond five" hun medewerking. (Advertentie LM.) KOLENKITTEN in zwart en grijs 2.45 - 3.50 - 4.30 enz. van de oudere stukken van Marcel Pagnol. „Topaze" is in Nederland vermaard om niet te zeggen: tot een legende geworden door Cor Ruys die een j grote successen heeft geboekt in de doorgaans wat vrije uitbeelding van de titelrol. Het is zo een weerzien van een oude bekende geworden, hetgeen de leden van Kath. Kring, die de zaai van het Passage-theater goeddeels vulden, goed is bevallen. En zeker is Pagnol's vermaarde stuk nog in staat te amuseren. Maar bij deze her-opvoering is toch wel gebleken dat het stuk toch zijn beste tijd heeft gehad en nu wat ouderwets aandoet. Vooral het eerste bedrijf, spelend in de klas van een exclusieve school, doet beslist anti quarisch aan. Bovendien kan opgemerkt wor den dat de Franse esprit die Pag nol in dit stuk heeft gelegd, voor een goed deel verloren is geraakt. Er waren inderdaad nu en dan wat spitse opmerkingen en speelse wen dingen, doch niet genoeg om te voor komen dat de fijne satire aan het afglijden was naar de klucht én het melodrama. De opvoering hangt voor een groot deel af van de uitbeelding van de titelrol. En hoewel Kans Tiemeyer beslist wel tot een goede vertolking daarvan is gekomen, met nu en dan zelfs briljante uitschieters, heeft hij de overgang van het dood-eerlijke, suffige schoolmeestertje, duf zich door een ieder, met alleen oheb- belijke scboonljongens maai <,c,k zijn berekenende directeur en diens uit buitende dochter, op de kop laat zit- BROERSVEST 52 - TEL. 675 94 De algemene Schiedamse toneel vereniging „Het Voetlicht" geeft za terdagavond 7 oktober in het Volks gebouw een opvoering van het to neelstuk „Spelen met vuur". (Advertentie t.M J ten met als enige dank dat hij de laan uit wordt gestuurd, tot de cor rupte en geslepen zakenman, die zelfs zijn leermeester in de vuile zaakjes de baas blijkt te zijn, niet helemaal aanvaardbaar kunnen ma ken. Wel zette Tiemeyer in het eerste bedrijf eer» kostelijke sloverige en goud-eerhjke onderwijzer nier en ook zijn uitbeelding van de kei-har de zakenman was meesterlijk, maar het bleven teveel twee onafhankelijk van elkaar saande figuren. Daardoor kon m de tussenliggende overgangsfase Lo van Heilsbergen domineren als het louche gemeente raadslid, dat uit elke gemeentelijke aanbesteding geld peurt en Topaze als stroman in dienst neemt, om ten slotte aan die stroman ten onder te gaan. Rie Gilhuys speelde heel char mant en heel berekenend (al was zij vaak onverstaanbaar) dc rol van het vriendinnetje van het raadslid, te vens verleidster van de arme Topaze. Knap was ook het spel van Guus Verstraete als de autoritaire met de .vinden meedraaiende schooldirecteur terwijl Gerard Hartman vooral la ter Uitstekend om de hoek kwam kij ken als de schlemielige collego-on- derwijzer. Verder werden de vele kleine rollen, bevredigend bezet. Het was ook duidelijk merkbaar dat regisseur Richard Flink veel zorg heeft besteed aan de opvoering, waarbij hij gesteund is door de voor treffelijke decors van Johar» Greter. Zo is deze misschien niet geheel be vredigende vertoning toch wel het aankijken waard geworden. TOCHTBAND latten, rubber, vilt zelfplakkend 19 - 22 - 40 cent per meter Dorpelstrip 1.85 BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 De Schiedamse Ver. voor Lich, Op voeding THOR houdt zaterdagmiddag 7 oktober een propagandamars. Om drie uur wordt van het Dr. Wibaut- plein vertrokken en na de mars door het westelijk stadsdeel en het Singel kwartier komt men daar ook weer te rug. Deze mars zal 't sluitstuk van 't zomerprogramma zijn, daarna wordt weer ijverig aan het winterwerk begonnen. SVV speelt zondag weer een big- mafch aan de Westfrankelandsedtfk, j ditmaal tegen Sittardia, de enige ploeg in het betaalde voetbal die I nog zonder verliespuntcn is cn daar- t door trots aan de kop van de rang- lyst prijkt. De Limburger» gooien 1 dit seizoen hoge ogen en beschikken over een schiet-grage voorhoede, waarin midvoor Aspers, (ex-Roda Sport) excelleert en de naam „schutterskoning van het zuiden' I heeft verworven. De rood-groenen hebben na de op- I zienbarende overwinning op For- i tuna-Vlaardïngen vorige week in Delft tegen DHC teleurgesteld, hoe- wel het een spannende wedstrijd is geweest. De beslist niet zwakke Delftenaren hebben de kansen beter benut. Het zou wel een bijzonder fraai stukje wezen wanneer SVV na 'Fortuna nu ook Sittardia de voet (Advertentie f M De pittige, sportieve coat voor JUNIOR. Moderne kleurstelling, scrookzakkendubbele, overgesrikte naden. De prijs ts een ware verrassing. Leeft. 17 |r. SI.- OKTOBER-AANBIEDING Bijbehorende shawls in diverse kleuren 4» Voor de Schiedamse handbalteams is er zondag eon interessant pro gramma. Zowel de dames als de he ren van Wilton Fijenoord moeten het opnemen tegen Schutters uit Rotterdam. Bij de dames gaat het om de bezetting van de bovenste plaats en by de heren om de onder ste te ontwijken. Dit gebeurt in Spijkernisse in het kader van de propaganda van het Ned. Handbal Verbond. De heren van DWS krijgen in. het sportpark Thurlede het ongeslagen Meeuwen op bezoek. De Rotterdam mers zijn het vorig seizoen uit de districts le klas gedegradeerd en zijn thans weer vast van plan het verloren terrein in te halen. Wij re kenen op een grote overwinning voor de Rotterdammers. De dames van UVG gaan naar Vlaardingen om het daar op te ne men tegen Hollandiaan. Een verde ling der punten lijkt hier wel waar schijnlijk. De heren van XJVG spe len tegen stadgenoot Wilton-F. 2 in het sportpark aan de Maaskant. UVG heeft een goede ploeg en zal wel met de volle winst gaan strijken. Dames 2 van DWS gaat naar Reeuwijk bij RHC op bezoek. Heren 2 van DWS zal het ook niet gemak kelijk krijgen tegen Vires et Celeri- tas 2 uit Gouda. Bij de junioren: DWSVir. et Cel.; Schutters—Wilton F.; Activi- tas—UVG. kan dwars zetten in de opmars. Het zal niet makkelijk zijn, maar onmo gelijk is het niet. SVV komt in elk geval met het zelfde team in het veld als de vorige keren. SVV 2, nog steeds ongeslagen, speelt in Vlaardingen om 10.30 uur tegen, de Fortuna-reserves en het zal bij deze semi-derby danig spannen. SW 3 ontvangt om 10 uur in Harga Unitas 2 en SW 4 bezoekt Spar taan '20. Hermes-DVS krijgt het zondag, 1 evenals stadgenoot SVV, heel zwaar tegen Elinkwijk. De Zuilense Utrech ters zijn kennelijk van. plan de de gradatie van vorig jaar weer onge daan te maken; ze hebben één punt meer dan Hermes en worden tot de kanshebbers gerekend. Maar de ne derlaag tegen RBC van vorige zon dag heeft aangetoond dat ze toch ook niet onverslaanbaar zijn. De blauw-witten hebben een mooie prestatie geleverd door de Heracles- aanval aan banden te legQ'en. Doch daar de Aimelo'ers daarbij grof zijn gaan spelen, likken de stadgenoten nu nog aan de opgelopen wonden, zodat dc Hermes-ïeidmg wat zorgen heeft bij het samenstellen van het team dat naar Utrecht moet. Hermes 2 heeft wederom vrij en het derde elftal ontvangt om 10 uur in Harga Laakkwartier 2 en hier kan wel winst in zitten. Hermes 4 heeft eveneens een goede kans in de uitwedstrijd tegen EDS 2, (Advertentie f.JW.J (Advertentie LM.) De Bond van Arb. Esperan tisten opent in oktober nieu we seizoen-cursussen, nl. mondeling: 12.50 (leerboek inbegrepen) of schriftelyk: io.(plus porto-kosten voor correctie). Voor Schiedam aanmelden bij: Knaapen, St. Liduina- straat 3 b of Letseh, Lek straat 100 b. DE KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN maakt de kleren KORTE HOOGSTRAAT IS MIDDELLANDSTRAAT 98-tOO WOLPHAERTSBOCHT 218-224 De Alg. Bond van Ouden van Da gen afd. Schiedam organiseert op maandag 16 oktober twee cabaret voorstellingen in Musis Sacrum en wel om 2 uur 's middags en 8 uur 'S avonds. Het gezelschap Coos van de Velde presenteert de nieuwe show „En nu alle hens". De programma's kunnen maandag 9 oktober afge haald worden in het Blauwe Huis en wel 's morgens tussen fl en 12 uur en 's middags tussen 2 en 4 uur. Ge vraagd wordt om een b.'jdrag* voor de te verstrekken koffie. Als een sprookje zo mooi TERLENKA PLISSÉ ROKJES In een wip gewassen zo droog. 7030 in de nieuwste najaarstinten, van maat m 40> tot 100. Maat 40 vrwv 75 cent stijging per maat. Hetzelfde model, dubbele plooi, in de nieuwste schaduwruiten, 55 polyester, 45 wol (winterwarm) van maat va 40 tot 100. Maat 40 fifU 75 cent stijging per maat. Bijpassende SWEATERS EN TRUITJES in wol, nylon velours (de betere soort), draion, orlon en. katoen. MAILLOT'S (Majo's) In een zeer grote keuze, nieuwste kleuren, in alle maten. KORTE BROEKJES en LANGE PANTALONS in wol, wol met nylon en hclanca, voor jongens en meisjes in alle maten. BROERSVEST 4 Advertentie LM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandt] a an 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 692 90. Politie-alarmnummer: 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2030 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur. donderdag S.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur. zaterdags 9.30 tot 16.30 uur, '«zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Waarover men niet spreekt". Monopole, 2 uur: „In dienst des ko- nings"; 7 en 9.15 uur: „De bende van de zwarte hand". DIVERSEN Irene, 8 uur; V.U. Filmavond. Musis Sacrum, 8 uur: Supportersver. Excelsior '20. Variété-avond. Grofweg kan worden gesteld, dat één kwart van het aantal le spelen wedstrijden ïs afgewerkt. In de af- j deling van Schiedam heeft Phoenix de leiding met 6 punten uit drie wedstrijden. De staartgroep wordt gevormd door ALO met 3 uit vier, Morskwartier, Velox en Schiedam met 2 uit vier en De Spartaan met 1 uit drie. Voor zondag staat de uit wedstrijd tegen DKC op het pro gramma, met 5 punten uit vier wed strijden. Volgens deze cijfers moet DKC wel als winnaar uit het strijd perk treden. ODI heeft 3 punten, uit vier wed strijden binnengehaald, maar in de ze CKB-afdeling snoept men regel matig puntjes van elkaar af. Het zou ons niet verwonderen als ODI dat zaterdag ook presteert tegen Bolnes, dat op bezoek moet komen, De gas ten staan bekend om hun kracht, maar juist tegen dit soort ploegen schiet ODI meestal uit zijn slof. Succes heeft vier kostbare winst punten verspeeld. In deze afdeling schijnt De Zwaluwen hoge ogen te gaan gooien. Voor zondag is vast gesteld de thuiswedstrijd tegen Sper wers 5, dat nog maar 2 punten uit vier wedstrijden binnenhaalde. Hier ligt de volle winst dus voor het grijpen. Verder: Hillegersberg—Schiedam 2, ODI 2—Spirit, Succes 2—Eureka 3, NIO—ODI 3. Succes a—Rozen burg e. Spirit a—ODI a, Schiedam b—De Zwaluwen c en ODI bTOP c. kamerbreed tapijt - nu bijzonder voordelig Wol-frlsé tapijt var» eerste kwaliteit wollen garens. Mooi en sterk vast tapijt op breedte van 366 cm. Geen naden en dus minder slijtage. Wij hebben dit kamerbrede tapijt voor U in de kleuren blauw, grijs, horizon en beige. Prijs per strekkende meter 58.50 dus per* vierkante meter (normale prijs 26,90) NU VOOR Op het sportpark van Wilton Fyenoorril aan de Maaskant zfjn gis teren de onderlinge politie atletiek wedstrijden gehouden. Deze worden elk jaar aan het eind van het politie- sportseizoen gespeeld, Aan de wed strijd namen vijf ploegen deel. De ploegen strijden ieder jaar om een wisselbeker, die dit jaar voor de derde keer naar de D-ploeg ging. De ploeg had wel veel tegenstand van de A7ploeg te overwinnen. Op de derde plaats belandde de B-ploeg, op de vierde plaats dc C-pIoeg. terwijl de burgerploeg de laatste plaats innam. - Ook was er een persoonlijk klasse- ff«ed gevuld toen voorzitter ds. H. W. ment ingesteld. Bij de junioren wa- i Hemmes gisteren dc avond opende. Voor de eerste wykavond van Wijk III van de Hervormde Gemeente Schiedam van" dit' seizoen hebben velen van hun belangstelling bltfk gegeven. Zaal Irene was dan ook ren de eerste drie plaatsen voor A. Luiten, A. A. van Herk en A. de Vette, Bij dc senioren werden de eerste drie plaatsen in beslag geno men door inspecteur M. J. Geeratz, H. H, v. d. Horst en G. Gros. De wed strijdleiding was in handen van bri gadier C. Verkaik. (Advertentie i M.J Nu keus maken is niet moeilijk KIEMNGHÜIS Deze herfst - jtm brengt prachtige TeL 69877 - Schiedam in; WINTERMANTELS voor de teenager maar ook in extra grote maten, vanaf 87. JAPONNEN, exclusieve modellen, ook in deux pièces en complets, vanaf 45. Grote sortering TWEED- EN WINTERJASSEN, vanaf 69.— KOSTUUMS, Italiaanse import, laatste coupe, vanaf 119.lot 210. Uitsluitend de beste kwaliteiten tegen de laagste prijzen Hü sprak er zijn vreugde over uit, na zo'n lange tijd geen bijeenkomst meer te hebben gehad, weer bücen te zijn. Voor de pauze vertoonde de heer Van. Dorp uit Vlaardingen fraaie op de Florlade in kleur opgenomen dia's. Hij had zijn programma de titel van „De derde dag" meegegeven. Hiermee bedoelde hij de scheppings- dag.Het tweede deel van de avond was bestemd voor de vertoning van de film „Eroica". Deze prachtige rol prent beeldt het leven van de ver maarde componist Ludwtg von -Beet- hoven uit. Htf componeerde zijn Eroi- j ca als loflied op de Franse revolutie en op Napoleon voor wie hij een groot ontzag had. maar die hij toch later afviel, Medewerking aan de film werd verleend door de Wiener Philhar- moniker. de Symphoniker en de Wiener Sangerknaben. ROTTERDAM; BINNENWEG „City Centrum** BEUËRLANDSELAAN DEN HAAG UTRECHT VLISSINGEN „De wijde wereld ïn". Zoals de titel van hun causerie al doet ver moeden, zijn de twee Amsterdamse wereldrelzlgsters Jos en Robby, die gisteravond de leden van het Ned. Instituut voor Volksontwikkeling cn Natuurvriendemverk (NIVON) over hun opgedane ervaringen vertelden, ver de wereld ingetrokken. Met ple zier hebben de vele aanwezigen dan ook naar hun verhalen en liedjes geluisterd. Deze eerste avond van het seizoen werd geopend door voor zitter P. Sprujjt. Jos cn Robby trokken elf jaar geleden er op uit. Zij hebben in die tijd door Europa, Kleln-Azie, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Canada gezworven. Zij verdienden hun brood voornamelijk met het zin gen van liedjes, waarbij zij zich op de gitaar begeleidden. Deze liedjes zongen zij ook gisteravond ter illu stratie van hun verhalen. Maar de aanwezigen kregen nog een betere indruk van het leven van dit tweetal, toen het de films vertoonde, die het in verschillende landen had opgeno men, Opvallend was wel dat zij na langdurig verblijf in bijna alle we relddelen hun Amsterdams accent nog niet waren kwijtgeraakt. -t Gisteravond is een begin gemaakt met de cursus handenarbeid die door de werkgroep Kinderwerk van de Schiedmnse Jeugdraad ia opgezet, In het clubgebouw van de Moderne Jeugdraad achter de Stadhouderslaan vmren de ruint dertig cursisten (één jongeman, de rest allemaal jongedamesbijeen gekomen, waarbij zij begonnen zijn met het bewerken van papier, waarbij druk is getekend en ge- geknipt. (Advertentie l.M.) OFFICIEEL (Advertentie LM.) OFFICIAL AGENT voor SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS HOEK VAN HOLLAND Tel. SINGEL 41-45 6 46 50 - Schiedam GEBOREN: Ronny A., z. van A. B. Dieduksman en F. A. Verhaal; Paul F., z. van C. Ouwendijk en A. de Bruin; Johanna, d. van J. van der Sluis en T. Poot; Ferdi nand J,, z. van D. L. van Tiel en J. IJzerman; Franciscus H., z. van C. van Hartingsveldt en J. de Reijdt; Helena M. G.. d. van P. J j van Duin en H. E. T. Kooijman. i ONDERTROUWD; G. J. Altorf, 47 jr en C. C. Ilabracken, 32 jr; L. W. Altorf, 28 jr en J. C. van der Pluïjm, 24 jr; B. Dróge. 22 jr en W. D. Hoogeveen, 38 jr; M. L. J. Ruigrok, 27 jr en A. L. de Maat, 23 jr; P. Vendeloo, 55 jr en J. J. M. Muishout, 52 jr J. G. van Vliet, 22 jr en M. A. van der Heide, 22 jr; H, E. M. Vorstenbos, 25 jr en L Koolmees, 21 jr; P. M, Westdijk, 24 jr en W. C. Gunnewegh. 24 jr; A, A. van Wijngaarden, 23 jr en P. C. C. Bergen, 20 jr, GEHUWD: J. M. van der Maat, 24 jr en A. van den Eijkel, 21 jr; H. Meerhof, 27 jr en A. van der Burg, 21 jr; J. F. van Deursen, 21 jr en J. A. van der plas, 18 jr; W. F. Schulze, 26 jr en E, Heukels, 25 jr; J. Meijvogel, 29 jr en B. Brokken, 22 jr; H. J. Schulze, 24 jr en G. W. van Wieringen. 21 jr; J. van Je veren, 21 jr en S. W„ Pjjn- acker, 20 jr; C. W. Fceldcrs, 24 jr en P. C. Suttorp, 22 jr; H. L. Bak ker, 25 jr en A. Zonneveld, 18 jr; G. de Groot, 29 jr en A. van Leeu wen, 24 jr; A. van der Palm, 26 jr en A. Hersbach, 26 jr. Op zondag 3 oktober zal weer een oecumenische kerkdienst in de Opstandingskerk worden gehouden. Voorgangers zijn dr. L. J. Cazemier en ds. S. G. v. d. Haagen, Mede werking verleent het Koor van de Opstandingskerk. (Advertentie l.M.) Ter voorkoming van misverstan den willen wij er op wijzen dat de intrede en dc bevestiging van di A. D Klaassen als predikant-voor ganger in de Ned. Prot Bond in Schiedam zal plaats hebben op zon dag 15 oktober (deze datum was is ons laatste bericht hierover wegge vallen) om 10.30 uur in de kerk aan de Westvest. (Advertentie I.M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT K6 TELEF. B SB 81 De afdeling Kethel van dc Neder landse Zondagschool Vereniging zal zondag 8 oktober een dienst beleggen in de „Rank" aan de Schiedamseweg voor kinderen van 5 t/m 11 jaar. Deze dienst geldt uitsluitend voor kinderen, die de zondagschool in de oude Chr. school aan de Vlaardingse- weg nog niet bezoeken. De diensten in die school gaan gewoon door; na melijk van 11.30 uur tot 12.30 uur. In samenwerking met de Rotter damse politie heeft de Schiedamse politie vannacht de 24-jarige Zweed se zeeman L. E, J. uit Malmó aange houden. De man wordt verdacht van diefstal van een taxi. Hü is een be manningslid van het Zweedse schip Frans Suell, dat voor de N.V. Tan- kercleaning vaart. Vannacht rijn twee dames meege lift met een Engels sprekende man. Tot hun verbazing bemerkten de lif- sters een taximeter in de auto. Toen zij op de Rotterdamsedijk ter hoogte van het Witte Dorp in Rotterdam waren uitgestapt, waarschuwden zij de politie, aan wie zij een. goed signa lement van de automobilist konden, opgeven. Zij vertelden, dat de auto zich. in de richting Schiedam had begeven, i Samen met de Rotterdamse politie s zette de Schiedamse politie de ach tervolging in, maar op de hoek Broersvesl-Singel verloren zij de taxi uit het oog. Toch kon een paar uur later de dader worden aangehouden. Dit was vooral te danken aan de oplettend heid van de portier van N.V. Tan- kercleaning. Hij herkende het signa lement van de man, dat de Jifsters hadden opgegeven. De man was te voet het terrein opgegaan. De zee man. werd aangehouden en door de politie naar Rotterdam gebracht, om dat men aannam, dat de taxi uit Rot terdam was ontvreemd. Dat was ech ter niet het geval. Toen de wagen eenmaal op de Heemraadsingel in Rotterdam was gevonden, bleek het een auto te zijn van een Schiedams taxibedrijf, die voor hotel Beyers- bergen geparkeerd had gestaan. De man. heeft men toen naar het hoofd bureau van politie te Schiedam over gebracht. Voor het inuziek-concours dat door het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" onder auspiciën van de Kon. Ned Federatie van Harmo nie- en Fanfaregezelschappen op 14 en 15 oktober in de hal van de Coca Coln-fabriek in Schiedam wordt ge houden, hebben zich 28 korpsen ge meld cn wel twintig voor zaterdag en acht voor zondag 15 oktober, (Advertentie t M.) gulden Zij, die al eerder een overhemd kochten tijdens zo'n speciale aanbieding, weten uit onder vinding dat een prijsverschil van vijf a zes gulden geen zeldzaam» held Is. Waarom zou u in deze toch ai dure tijd negen a tien gulden betalen voor een overhemd- als U hem morgen te kust en te keur kunt kopen voor nog géén vijf gulden. Morgen liggen er honderden Valentino overhemden voor U klaar, gemaakt van Sanfor pop lin met Italiaans boordmodel en sportmanchetten... voor bijna de helft van de normale prij's. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Valen tino overhemden, wit en grijs, in alle courante ja maten AVm Ï7D voor*y Lpjp»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1