zonder nadelig saldo Wm'ilr B en W zetten vele grote plannen op jaar-programma llllte: maWRB^Ê Verhoogde inkomsten uit Gemeentefonds „Nieuw Amsterdam55 3 maanden uit de vaart Borgine kortwiekt Maffia in New York Aanvulling volgt nog ,.In dienst des konings" Filmische bijdrage tot de sexuele voorlichting Bouw van nieuwe scholen en gymnastiek-lokalen De Twentsche Bank Subsidies aan zangvereni gingen en Kunstkringen UITGAYEN WEER STERK GESTEGEN! 1ARGUS Artsen op zondag OVERGORDIJNEN W. ft, Verwayen KERKDIENSTEN Kapitaalswerken in de begroting Meer gespaard bij Spaarbank Anno 1820 Derde lustrumfeest tbc-vereniging Bezinningsweek PIT-collecle procent rente Schip wordt bij RDM vern ieuwd R idderkerkse raad: Voorlopig geen ontwerp voor nieuw stadhuis In Monopole: Belgische dag aan NEH SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters HSlerVIag 7 oktober 1 961 Het ontwerp-begrotlng van de gemeente Schiedam voor het dienstjaar 1963 is gisteren verschenen. Daarin valt te lezen dat de begroting wederom xonder nadelig saldo sluit. De uitgaven voer de algemene dienst zHn ge raamd op 23.349.808.98, wat weer ƒ1.653.79259 hoger is dan vorig jaar. De kapltaaldlenst sluit op 234.734,957.97 Dit ontwerp-begroting zal door de raadsleden besproken worden op de sectievergadering die op 23 okt. zal plaats hebben, waarna begin nov. het antwoord van het college van b. en w. Is te verwachten. De openbare behandeling van het ontwerp-begroting zal plaats hebben op vrijdag 24, maandag 37, dinsdag 28 en zonodig op woensdag 29 november. een overdreven optinfiisme leiden ten aanzien van dc toekomst". Al dus wordt in de Geleidebrief opge merkt „Want het is duidelijk dat bij de voortdurend toenemende ta ken van de gemeente de uitgaven van jaar tot jaar blijven stijgen. Dientengevolge zullen ook de inkom sten van jaar tot jaar moeten toene men." De inkomsten uit het' Gemeente fonds zullen door de wijzigingen vol gens de nieuwe Wet op de - Finan ciële Verhouding verhoogd worden. Hoeveel Is echter nog; niet zeker, daar dit nu aangeboden ontwerp begroting mogelijk juist op dit punt gewijzigd zal worden, gezien de bo venvermelde toelichting van B. en W. Geen tariefsverhoging Maar naar een versterking van de middelen hoeft nu niet uitgezien te Overigens is dit ontwerp-begro ting niet volledig en de bovenge noemde en nog volgende cijfers moe ten onder voorbehoud worden gege ven. Want hoewel de nieuwe Wet op de Financiële Verhouding reeds op, 31 juli in het Staatsblad is versche nen, moest het nieuwe ontwerp op gesteld worden volgens het oude mo del, omdat de nadere uitvoeringsbe schikkingen nog niet ontvangen wa ren toen het ontwerp naar de druk ker ging. Uit een schrijven van B. en W. aan de Raadsleden hl ijkt echter dat Inmiddels van de Minis ter van Binnenlandse Zaken voor lopige richtlenen zijn ontvangen, die een wijziging zullen geven op diver se punten in de ramingen, voorna melijk bij de inkomsten. „Onze aan vankelijke indruk is, dat de resulta ten van deze wtfzlglng niet ongun stig zün". zo delen B. en W. voor zichtig mede. Over enkele dagen zul len de begrotingswijzigingen aange boden worden. „Dat de begroting weer zonder na delig saldo sluit, mag echter niet tot (Advertentie tM.) Niet alleen voor VLOTTE brillen maar eveneens ïe klas me rkmon turen Toonaangevend over de gehele linie Jn spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen. Ch. A, Poll, Tuinlaan 92. tel. 67856: C. J. M. Vlootman. Singel t5«j, tel. 67760; C. in 't Veld, W. de Zwij gerlaan 23, tel. 68599: P. van Sant brink, Van Heuvcn Goedbartstr. 1, tel, 62562. Geopend la Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. (Advertentie LA.) Grote keuze in Ook tegen de tocht. 120 cm breed, per m. reeds vanaf ƒ2.25 Volledige Woninginrichting HOOGSTRAAT 184-186 Ned. Herv, Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman (H. Avond - maal), 5 uur d5. A. Hoffman. Bethcl- kerk: 10 uur ds. J. D. Smids, 5 uur ds. mr. G. A- Alma (Amsterdam) (Opendcurdienst). Opstandingskerk: 10 uur ds. D, J. Spaling, 7 uur ds. S. van der Hangen (Evang. Luth.) en dr. L. J,. Cazemier (Oecumenische Dienst). Vredeskerk; 9 en 10.45 uur: dr. L. J. Cazemier. 7 uur ds. J. G. Jansen. Ned. Herv. Gerei. Evang. Gebouw Irene: lo uur ds. L. Vroegindewey. 4 uur ds. Stclk (Schevcningen). Lutherse Kerk: Zaterdagavond "50 Oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur (is. J. 'B. Schouwink. Oud-KaUj. Kerk. Dam 28: 10 uur Hoog Mis. Bapüstenfieineente: Lange Haven 10 uur en 7 uur ds. R. Reülng. Leger des Heils- Lange Haven _2ï: 10 uur Helllnglngssamcnkomst en "50 uur Verlossingssamenkomst. Gernt Verboonstraat; 6.45 uur/. Openlucht samenkomst. Alle samenkomsten o.I.v. majoor en 'mevr. Sauverein. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: BJo uur Wachttorenstudie; onderwerp: .Juiste omgang leidt tot leven Woensdag 7.30 uur dienstvergadermg theocratische bedleningsschool. Evang. Luth. Kerk. 10 uur ds. G v.d. Haagen- Chr. Geref. Kerk. Warande, hoek BK-laan: 9.30 uur Leesdiensh 2.30 uur ds J. C. van Ravenswaalj (Scheve- ningen). V- Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. S. Eringa (Den Haag) en 5 uur ds. J Nawbn. De Ark Kethel: 950 uur ds. F. Vroon5 (Rotterdam) en 2J30 uur dr. K. J. Kraan (Roterdam). Kantine S.CF.: 10 uur-, dr. K. J. Kraan en 5 uur ds. S. Vroon. De Goede Haven: 10 uur ds. J. Couvèe en 5 uur ds. 5. Eringa. Jultanakerk: 10 uur ds. J- Nawijn en 5 uur «ds. J- Couvée- Ned. llerv. Gemeente Kethel. De Rank: 850 uur ds. F. de Graaf <R°t" terdam). Dorpskerk 10 our dr. SVrde Graaf en 7 uur ds. A. v.d. Most (Rot terdam). worden. Zo zal niet meer een riooi- bplasting overwogen hoeven te wor den en ook de verhoging van de ta rieven voor gas, water en elektrici teit kan naar later worden verscho ven. Of een woonplaatsbelasting in gesteld zal moeten worden, is voor hands onzeker. De stijging der uitgaven voor de algemene dienst met ruim 1,5 mil joen tot ƒ23.349,808,98 is een voort zetting van de stijging die reeds be gonnen Is onmiddellijk na afloop van de bezetting en zich steeds on onderbroken heeft voortgezet. 1951 bedroegen deze uilgaven nog maar ƒ9.740.000.Deze stijging is gedeeltelijk te w'üten aan de geld ontwaarding, doch voor een ander deel aan de uitbreiding van de ge meente en de verzwaring van de ta ken, die de gemeente op zich heeft genomen. Het geraamde bedrag der investe ringen is gestegen van 167.087,024 op 1 januari 1961 tot 186.654.455,44 op 1 januari 1962 een stijging dus van 19.567.430,97. De geraamde ren te steeg van ƒ6.873.819,36 op 7.218.354;47, Als andere uitgaven, waarvan dc stijging de aandacht verdiend wor den genoemd de kosten van straat verlichting, onderhoud van straten en pleinen, wandelplaatsen en plant soenen, de subsidie voor bijzondere scholen voor het lager nijverheids onderwijs, de kosten van het muse um, de verpleging van geesteszieken, het verhoogde nadelige saldo van de Gem. Dienst voor Sociale Zaken (van ƒ1.785.113 tot ƒ2.029.433) en de grondlasten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bfj ongeval: G.G. en G-D,: Tuinlaan 80. Telefoon 59290. Politie-alammummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge- opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16J30 en 19 tot 20,30 uur, woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17.il BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. „Waarover men niet spreekt" Monopole, 2 uur Cs zondags 2 en 4.15 uur): Jn dienst des ko- nings"; 7 en 9.15 uur „De bende van de zwarte hand". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. GTB. ToneeL Volksgebouw, 8 uur: Het Voetlicht. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: Gercpatrieer- den-zorg. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Ce fa. Film. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Lezing. Sportcentrum, 8 uur: Judo-kam- pioenschappen. Beatrix, 8 uur: Pers. Ver. SfandaarL Jaarfeest. Monopolematinees T N DIENST DES KONINGS" heeft de roodgekleurde dagen van de Franse revolutie tot achter grond, maar het enige wat werkelijk revolutionair Is aan de film, dat is de behandeling van het historische gegeven. Het verhaal speelt in 1795 en er wordt hoog opgegeven van de terreur in Frankrijk. En dan te weten, dat alle boekjes totdusverre leerden dat in juli '94 de terreur eindigde en dat de thermidorianen vele verkapte royalisten onder hun aanhangers telden. Nou. maar het was allemaal an ders. De Dauphin moest in 'n lucht ballon uit Frankrijk naar Engeland ontsnappen. Zijn plaats in de Tem ple werd ingenomen door het zoon tje van ene Bauvais, een historische wat vage ci-devant, en snode agen ten zetten hem na tot op het Engel se eilandje, waar hij zijn toevlucht zocht. Gelukkig is daar een Ameri kaans meisje om veel snoods te ver hinderen, Dat meisje wordt gespeeld door Belinda Lee, en zij is het aar digste wat er in de hele film is te zien Is, (MONOPOLE) (Advertentie I fl VOORLICHTING op sexueel ge bied fa een bijzonder nattige bezigheid. Nog steeds hebben velen, en vooral jonge mensen, over dit belangrijke probleem, dat In ieders In de Geleidebrief bfj het ont werp-begroting van de Gemeente Schiedam voor het dienstjaar 1962 Is weer een Iijst van kapltaalswer- werken opgenomen, waarvoor de plannen ontworpen worden en die dus volgens verwachting binnenkort aan de Gemeenteraad ter goedkeu ring voorgelegd zullen worden, Het is echter niet zeker dat deze voor stellen ook inderdaad in 1962 aan de orde komen, maar het goede voornemen bestaat. Het Is een lange waslijst van gemeentelijke wensen geworden, waarvan vele „pro me morie" prfjben. De belangwekkend ste willen we hier vermelden, met de geraamde kosten tussen haakjes vermeld. Allereerst is daar de reeds aan gekondigde uitbreiding van het Hoofdbureau van Politic. wat 1.325.000 zal vergen. De brand- in september overtroffen bü de Spaarbank anno 1820 te Schiedam de inlagen met bijna 100.000 gulden te terugbetalingen. Ingelegd Werd 1.048.094,38 gulden en terugbetaald 9.48.18839 gulden. Beziet men de cijfers van de pe riode l januari tot 1 oktober1061, dan constateert men een groei, zo wel van het aantal inleggers als van het totaal-tegoed. Het aantal spaarders nam in dit tijdvak met 1223 toe iot 49.964 (een respectabel aantal op "ruim 80.000 inwoners). Het inleggerstegoed steeg met 2.384.085,95 gulden tot 34.188.840,02 gulden. Van de afzonderlijke diensten der spaarbank verdient afzonderlijke vermelding het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 pet. rijkspre mie. Op 30 september 1961 hadden 1839 deelnemers tezamen een tegoed van 607.853,25 gulden. Het tegoed van inleggers en de reserves waren per 30 september 1961 voor 23.827.436,27 gulden be legd in effecten voor 7.739.353,30 gulden in ondershandse leningen en voor 5.420.872,50 gulden in hypo theken.. De kasmiddelen e.d. bedroe gen 1.123,000,83. De onroerende goe deren, de inventaris en de machines Staan voor één guide.* tebcek. De Ver. tot behartiging der belan gen van tbc-patiënten in Nederland, afd. Schiedam geeft op donderdag 12 oktober in het Passage-theater de jaarlijkse feestavond, die nu in het teken zal staan van het vijftien-jarig bestaan. Het feest-programma wordt verzorgd door Willy Vervoort, het Cocktail-trio, de Selvera's en vele anderen. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar bij: J. Bloemendaai; Vlaardingerdljk 91. L. Verlinde, Marconistraat 69 en C. Borsboom, Da Costastraapl0. :v Ook in de maand oktober zal het Avondgebed in de Lutherse kerk weer iedere zaterdagavond om half acht worden gehouden. Tweemaal zal het Avondgebed in het kader van de bezinningsweek zijn opgenomen. n.I. op de sater dagen 21 cn 28 oktober. De Oe cumenisch Raad van Kerken treft voorbereidingen om deze beide avond gebedsdiensten een bijzondere plaats iri de bezinningsweek te ver lenen. ten en overplaatsen van de Be schuttende Werkplaats naar de Bo- terstraat 100.000 gevraagd. weer wordt bedacht met een nieu we ladderwagen 90.000) en een brandweerauto en mótorspuit spe ciaal voor Kethel <J 13.775); de bouw van de nieuwe brandweerkazerne staat pro memorie. Gemeente-werken komt met een heel lange lijst voor de dag: pro- fielwijzigLng Lange Nieuwst raat en Tuinlaan 100 000); asfalteren Rot- terdamsedijk 500.000); riolering en profiehvijziging Parallelweg (p.m.); verbreding Vlaardingcrdijk tussen B.K.-iaan en Vijfsluizen 500.000); riolering oude dorp Ke thel (i 125.000); vernieuwing van een gedeelte van de Broersvest (p.ra.); aanleg van een gedeelte van de verbindingsweg naar Delft (p.m.); verbindingsweg met Vlaardingen (p.m.); verbindingsweg Van Deven- terstraat met Westerkarie uri noirs in verschillende stadsdelen 9400)sanering omgeving Spin huispad (p.m.); restauratie van dc toren van de Grote kerk met klokken en carillon (p.m.); vernieu wing van de kademuur van de Lan ge Haven tussen Havenstceg en Taanstecg 390.000)bouw van een nieuwe buitensluis (p.mnieuwe fundering Appelmarktbrug 25.000). Ook is sprake van de bouw van een aula met annexen op de lag, begraafplaats 7G5.550) en de restauratie en verbouwing van het museum 567.000). By het onderwijs is er zelfs een zeep uitgebreid nieuwbouwprogram- rnal In de eerste plaats de bouw van een nieuwe openbare ulo-school in Nieuwland 980.000), de depen dance dus van de W. de Zwager- school en ook van een christelijke ulo-school 770.000) Dan de bouw van vier lagere scho len; een nieuwe openb, school aan de Dwarsstraat 780.000) en ver der een christelijke, een gerefor meerde en een katholieke school, elk voor 450.000. Op het program ma verder zes kleuterscholen la Nieuwland 1.140.000) en een kleu terschool aan de Dwarsstraat 340.000). Maar de bouw van het nieuwe gymnasium staat nog pro memorie! Afa het goed gaat komen cr ook weer heel wat gymnastieklokalen, n.l bij de Prof. Gunningschool aan de Piersonstraat 300.000); bij de Prof. Kohnsta mm school aan het Lo- rentzplein (p.m,); bij dë nieuve school aan de Dwarsstraat 307.000) bij de A. H. Gerhard- school aan de Burg. van Haarenlaan 270.000) en ook bij de nieuwe openbare- ulo-school in Nieuwiand. De school aan de Zwartewsalse- straat zal hersteld worden £8.000) en tenslotte wordt voor het inrich- hde week van 16 tol 21 oktober wordt er weer een P.I.T.-collectc ge houden, die ten goede komt aan de arbeid van do vloot-, leger- en lucht macht-predikanten, de Kon. Ned. Bond „Pro Rege" <Prot. Militaire Tehuizen in Nederland) en de Chr. Mil. Bond voor Oost en West (Prot. militaire tehuizen overzee, in Nw.. Guinea, Aruba, Curacao cn Surina me), terwijl voorts elk jaar een groot aantal kerstpaketten. wordt ge zonden aan de militairen overzee, in hospitalen, sanatoria, ziekenhui- leven aan de orde komt, de vreemd ste en verwarrendeste gedachten. Daarom is het goed dat, wanneer de ouders ln gebreke blijven hun kinderen die noodzakelijke voor lichting te geven, andere bevoegde krachten die taak overnemen of wanneer door middel van het me dium film daartoe wordt bijgedra gen. „Waarover men niet spreekt" is zo'n film en hoewel ze is opgebouwd volgens het geijkte patroon een jonge liefde krijgt gevolgen, de er bij betrokken jongeman ;wil daar niets van weten, een ouderwetse va der verstoot zijn dochter en pas na veel persoonlijk leed van de aan staande moedor komt de verzoening van alle partijen in zicht zit er deze nieuwe en positieve kant aan dat enkele cursussen van een volks school zijn ingelast, die sympathiek en verhelderend van inhoud zijn. Behandeld worden de bevruchting. Uw geld bewaren tot max. f. 25.000-, op een depositoboekje bij De Twencsche Bank is gemakkelijk en renregevend. U kunt de bedragen ook per giro storten- '70 Iftncoren ia Neder/and de gevaren die verbonden zijn Aan vruchtafdrijving en de geboorte, waarbij gebruik is gemaakt van te keningen en van een authentieke film met bijzondere opnamen over de pijnloze bevalling naar de in zichten van een Engelse vrouwen arts dr. Reed. Het S.S. „Nieuw Amsterdam" van de H.A.L. is gisteren van de Wil- zen. enz. De plaatselijke besturen belminakade versleept naar de Kot van P.I.T. en Pro Rege (resp. Gr, Florisstraat 73 cn Parkweg 352) re kenen op een goede opbrengst. (Van onze correspondent) RIDDERKERK. De gemeente raad lieeft vrijdagavond langdurig gediscussieerd over de noodzaak een voorlopig ontwerp voor de bouw van ecu nieuw raadhuis te laten maken. Alle fractieleiders uitten be denkingen tegen het voorstel en ver klaarden uitdrukkelijk zich voor alsnog niet te willen binden. Verscheidene sprekers waren niet overtuigd van de noodzaak van een nieuw raadhuis. Het grootste be- terdatnsche Droogdok Maatschappij. In de komende drie maanden zal de j Holland-Amerika Lijn het een in- j grijpende modernisering doen on- dergaan. Reeds enkele uren na aankomst in Rotterdam op 30 september werd op het schip een aanvang gemaakt met de verbouwing. Een groot deel van de inventaris ging voor survey van boord, waaronder 600 eetzaalstoelen, 500 huttapijten, 3 ton gordijnen en ongeveer 25.000 stuks tafelbestek. In middels hebben reeds vele tussen wanden plaats gemaakt voor een nieuwe indeling. De „Nieuw Amsterdam" zal na de verbouwing ecu twec-klassenschip zijn, waarvan do toeristenklasse vol- zwaar bleek tenslotte echter, dat het voorstel van te voren niet ter discussie was aangebracht in de commissie voor openbare werken. Dit alles leidde ertoe dat b. en w. zich uiteindelijk genoodzaakt zagett hun voorstel voorlopig in te trek ken. ]yi se immigranten kwam in het begin van deze eeuw ook de Maffia naar New York. De Amerikaanse film Pay or Die" (De bende van de zwarte hand) laat op het doek zien, hoe dapper de Italiaanse politieman Joseph Petrosino tegen deze mach tige misdaad, die zelfs Caruso naar het leven stond, van leer is petrofc- Burgemeester en WeUouders van Schiedam kondigen in de Geleide brief b(j het ontwerp-b«groting 1962 de uitbreiding van enige subsidies en het verlenen van nfeuwe aan. Nieuw is de subsidie aan de zang verenigingen, die tot rog toe wel een rijks- maar geen gemeente-subsidie ontvingen. Daar het Kijk nu beeft beslist geen subsidie meer te zullen verlenen als de geneente het ook niet doet (wat de regeling Js), wil len B. en ff. na «a gezamenlijke subsidie van 2.Q0C toestaan. Overwogen word subsidie aan de Schiedamse Kunsttring en de Ka tholieke Kring, tm einde deze in staat te stellen zien te reorganiseren. Daar het College zich nog wil/be raden over omvtfig; en voorwaarden van de 'subsidië is nog maar een pro mem Driepoot opgenomen. '''W&éd- ET honderdduizenden Italiaan- ken.De film, zo staat erbij, is bcsseerd op authentieke gegevens". Zo'n aankondiging kan men net zo ruim of nauw nemen als mén zelf toil. Ruim lijkt me in dit geval het verstandigste. Het is geen beste, maar wel dege lijk een onderhoudende film. Regis seur Richard Wilson mengt er han dig twee ver uiteenlopendestem mingen in .Hy roept ook door de spelprestatie van Ernest Borgine als Petrosino, een overigens weinig sub tiele „Marty"-sfccr op, waaruit moet blijken dat de bewoners van de wijk „Klein Italië" rondom 1910 overwe gend goedaardige simpele mensen waren. Tussen hun huiselijke ge noegens door toont hij hoe bikkel hard ze werden getiranniseerd door de voor niets terugdeinzende volge lingen van „De Zwarte Hand". Het dagelijkse leven en het onrecht in die wijk toont hij heel smeuïg en de overwegend matig getalenteerde acteurs beweegt hij tot spelpresta- ties, die men kleurrijk kan noemen. Spanning genoeg. De Ned. Blindenbibliotheek, die werken in brailleschrift vervaardigt en uitleent zal ƒ100 ontvangen en „Het gesproken weekblad", eveneens ten dienste van blinden krijgt 25, zijnde het abonnements-geld van één Schiedamse blinde. Voor de geestelijke verzorging van militairen zullen de drie verenigin gen die vormingscentra verzorgen, katholiek, protestants-christelijk en ook humanistisch, elk 100 ontvan gen. De Stichting die de voor- en na zorg van geesteszieken verzorgt ziet de subsidie verhoogd tot 10.509. Verder subsidies voor het Ned- Ge- sprekscentrum te Rotterdam (van ƒ10 tot ƒ25); het Consultatiebureau voor alcoholisme te Rotterdam (van 200 tot 350) en de Stichting tot exploitatie van asthmacentra te Den Haag (ƒ70). Hoewel hij daar door zijn spel wat te nadrukkelijk om bedelt, heeft men geen moeite met de voor. ieder fat soenlijk mens vriendelijke, maar te gen de misdaad onverbiddelijke Er- nest Borgine te sympathiseren. Het is door de veelheid van gebeurtenis sen en door de verzorgde enscene ring een „volle" film, met veel geest drift gemaakt, waardoor men bet amateurisme keer op keer op de koop toeneemt Ik beb me er geen ogenblik bij verveeld, maar het bleef tocb voortdurend een film met een goedkoop smaakje. (MONOPOLE) komen vernieuwd is. Vele technische en decoratieve verbeteringen zullen ook in de eerste klasse worden aan gebracht, die echter haar statig ka rakter geheel zal behouden. Survey en modernisering zullen 3',2 maand in beslag nemen, waar van het schip 3 a 4 weken in dok zal doorbrengen. Op 18 januari 1962 komt het schip weer in de vaart. Het vertrekt dan voor een reis naar New Vork. De niet lang geleden opgerichte Nederlands-Belgische Vereniging te Rotterdam zal vrijdag 13 oktober aan dc Nederlandsche Economische Hoo- geschool in Rotterdam een Belgische dag organiseren. Deze dag zal wor den ingeleid met een toespraak door de ambassadeur van België, d® heer F. X. 3. M. G. baron Van der Stra- tcn-Wailiet. Op de ochtenzitting zal het woord worden gevoerd door de rector van de Gentse "Universiteit, over het on derwerp „Het Belgische hoger on derwijs, -nu", 's Middags spreekt prof. L. H, Dupriez, van het ïnstitut de recherches économiques. sodales et politïques,over: „De Belgische eco nomieën de economische.integratie". In de middagpauze zullen de Gent se studenten, die voor deze gelegen heid naar Rotterdam komen, samen met Rotterdamse collega's een rond vaart maken door de haven en 's avonds zullen zij te gast zijn bij het Rotterdams Studentencorps. Met grote droefheid geven wij u kennis, dat na een smartelijk lijden, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, is overleden mijn innig geliefde man en onze goede zorgzame voder, behuwd- en groot vader, broer, behuwd-broer cn oom, de heer LEONARDUS HENDRICUS DRIES echtgenoot van Josephine Johanna Maria v. Gerveh, op de leeftijd van 63 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. J. J. M. Dries-Van Gerveri H. J. Scha effer-Dries H. Schaeffer P. M. L. Dries P. Dries-Bosch J, 3VL Dries en verloofde J. W. M. Dries cn verloofde Ronny Schiedam, 6 oktober 1961 Singel 91. Rozenkransgebed: zondag- en maandagavond te 19 uur in de kapel van de Dr. Noletstïchting, De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op dinsdag 10 oktober a.s. in de parochiekerk van O.L. Vrouw van dc Allerheiligste Rozenkrans, Singel 104. De stille H.H. Missen zijn te 7 en 7.45 uur en oe plechtig gezongen H. Mis van Requiem te 10 uur, waarna de begrafenis zal geschieden vanuit de kerk Op de R.-K. begraafplaats te Schiedam. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van de Dr. Noletstichting; het bezoek is 's avonds na het rozenkransgebed. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamscdijk 265 Telefoon figOZJ Schiedam Te koop aangeboden Het wordt tijd dat u ook een T.V, koopt. „Te duur", zegt u? De betaling valt te rege len. Let op dat u een goed merk koopt, een Philips of Erres by een betrouwbare zaak. Uw zaak is de Jager, Broers veld 108, Speciale showroom, Eroersveld. 134, recht over van Thienen. Lessen Autorijschool K.OW1, Waran de 210 B, Schiedam. Telef. 28 73, ook verbuur zonder chauffeur. Fotografie Roifllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. can Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto s naar K. van Vuuren, H,»ogstraat 106 teL 5 67.20 In éér» dag gereeo Permanent wave Hélcne permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos f7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélêne", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70 Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantel bed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste adres: DUK, Groe nendal 1 A <Broersyeldpad), telefoon 6 70 28 (na 18.; uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hut ledikanten, kam peerbed den enz. Kom eens praten. OW Kleine advertentie wordt in aeze ko-kimmen eelezen maft dezelfde aandacht, waannwMl d e» leest. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1