80 Coöperatie D.E.S. opent eerste „super-market'' VOETBAL: twee derby's beslissen over leiderschap Echt goedemoderne meubelen zullen nooit ouderwets worden Vreemde botsing van twee motorfietsen Moeilijke weg van de kerk naar New Delhi AAN DE MGR. NOLENSLA AN Alle levens middelen in één rondgang Van baby tot volwassene: cursus in opvoeding SCHIEDAM mi Collecte Kruis verenigingen VOOR DE KANTONRECHTER STYL-GR0EP GRONINGEN Demons tra tiemars van THOR Judo-lessen van Haku Micliigami BB oefende met mooi „brandje" rm [Aanbieding: i Mej. dr. W. Timmermans Wie heeft iets verloren Meisje valt uit raam Jongen trapte ruit in Burgerlijke Stand DEUX-PÜGES JAPONNEN DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters I b«- fckifj. Donderdag 12 oletoLer 1961 £-)« elten $dst f Advertentie LM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT Sb - TELEl'. 6 8981 Gistermiddag ij» officieel de eer ste „super-market" in Schiedam ge opend en vandaag voor het publiek opengesteld. En de Coöperatieve Verbruikersver. „Door Eendracht Sterker" te Schiedam is er wat trots op dat zij het is die deze nieuwe verkoopsvorm in onze stad beeft mogen introduceren. Dat laat ste heeft A. M. v. tl. Wel, de voor zitter van de Bestuursraad van de Coöp. DES niet verborgen gehouden bii zön rede tijdens de opening van die super-market die gevestigd is in het Winkelcentrum aan de Mgr. No- lenslaan in Xietnvland en wel (als eerste geopende winkel) in het laat ste blok. Wel, er is ook alle reden voor die tiots, want die „super-market" mag gezien worden! Waarom de Coop. DES overgegaan is op de supcr-mar- ket heeft de heer Van der Wel uit eengezet: de tijd is ook voor de huisvrouw kostbaar geworden en daarom is het voor haar erg gerie felijk dat zij in één winkel tegelij kertijd (dus zonder onnodig wach ten) verschillende inkopen kan doen. Daarom zijn in die super-market in hoofdzaak vier branches bijeenge bracht: de kruidenier, de slager, de groenten- en fruit-bandolaar en de bakker, met daarnaast nog de ver koop van rook-artikelcn, parfume rieën en zuivel. Alles uiteraard op zelfbediening ingericht, dus voorver pakt en geprijsd. Met een staaldraad mandje in dc hand kan men Zo. in één rondgang door de supermarket alle eerste le vensbehoeften van ecu gezin tegelij kertijd inslaan en in eens afrekenen bij een. van de twee cassa's, die dan voor het gemak nog van een auto matische schuif-inrichting zün voor zien. Op de van de Coöperatie be kende wijze zijn alle artikelen, over zichtelijk, soort bü soort, In de van duidelijke aanwijzingen voorzie ne loonkasten of vrijstaande rekken opgeborgen. Dit geldt dan. ook voor de groen ten en vruchten, die eveneens in plas tic verpakt in de gekoelde kasten liggen, zó voor het grijpen. Overi gens staan in de winkel ook twee open vrieskasten, één voor boter, margarine, kaas, enz. en de andere voor diepvries groenten, vis en kip. Het vlees wordt (volgens voor schrift) in een aparte ruimte ver kocht, maar ook daar zijn de slavin ken, de carbonaadjes en de ribstuk ken van te voren bewerkt, keurig (automatisch!) verpakt, gewogen en afgeprijsd om in een vriescel voor de verkoop opgeslagen te worden. Een elektrische grill-installatie roos tert zichtbaar de rollades en de roaslbeef Slechts twee toonbanken zijn „be mand"* of beter „bevrouwd", die In een lange koelcel ligt een grote verscheidenheid van vleeswaren, keurig en hygiënisch verpakt in de aparte afdeling van de super market van de Coöp. D.E.S. voor de rook-arükelen (vlak bij de ingang, zodat de haastige huisvader meteen weer de deur uitkan!) en voor parfumerieën, waar men tevens lege flessen kan inleveren en infor maties kan inwinnen. Ook by de banket-afdeling wordt men persoon lijk geholpen. Maar om deze enorme verschei denheid van artikel klant-klaar (en zeer verlokkelijk!) gereed te ma ken heeft chef J. van Buuren een staf van veertien medewerkers no dig die in de werkruimten achter de market vele machines tot hun be schikking hebben. Met deze super-market Is wel aan getoond dat de Cudp. DES met de tyd meegaat en niet bang is nieuwe verkoop-methoden aan te pakken, zo meende de heer Van der Wel, die verder de heer Molendijk, technisch leider van de organisatie, een fikse pluim op de hoed plantte voor zijn vele organisatorische werk. Namens de Coöp. Nederland sprak de heer B. Drukker. ïn een tempo van één per jaar sticht de Coöp. DES in Schiedam zeflfbedieningswinkels. En dat zal nog wel doorgaan ook, In elk geval is het oog al gericht op het in de groei zijnde Kethel. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GJ>.: Tumlaan 80. Telefoon 692 90, PoLitie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 16 30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 12 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 10 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 cl BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Waarover men niet spreekt". Monopole, 2 uur: „In. dienst des ko- mngs"; 7 en 9.15 uur: .De bende van de zwarte hand". DIVERSEN Passage, 3 uur; TBC-vereniging. Derde lustrum. Volksgehouw, 8 uur: ANMB. Ver gadering. Volksgebouw, 8 uur: Alg, Ned. Bouwbedr. Bond. Vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: PvdA Bijeen komst. Wijkcentrum, 8 uur: Volksonder wijs. Vergadering. In onze tyd van welvaart heeft iedereen het druk, zo druk, dat er geen tijd overblijft om aandacht te besteden aan de nood van de medemens. Gelukkig zijn daar dan de Kruisverenigingen, waar men kan aankloppen en hulp ver- krijgen, wanneer de moeilijkhe den te groot worden. Maar deze hulp kost geld en de kosten worden niet gedekt door de ontvangsten, zodat ieder jaar weer een exploitatie-tekort ont staat, Om dit tekort te dekken wordt deze week een beroep gedaan op ons allen; het werk kan niet voortgaan wanneer de schuld steeds groter wordt'. De collecte van de Kruisverenigingen beveel ik gaarne by u aan. De burgemeester van Sckiedam, mr. J. W. Peek ROTTERDAM „Werkelijk goede, moderne meubelen zullen nooit ouderwets worden". Dat is het standpunt van de binnenhuisarchitect E. Simons. Het publiek laat - zich., volgens hem, op het ogenblik te veel in verwarring brengen door de meubelfabrikantendie om de kooplust te prikkelen voortdurend en krampachtig naar „iets an ders" zoeken en daardoor regelmatig nieuwe modellen op de markt brengen. Er is lange tijd een sterke wisseling geweest in houtsoorten, kleuren en weefsels, die het zelfs voor de ervaren esthetici moeilijk maakte om „kitsch" van goede produkten te onderscheiden. Het merkwaar dige verschijnsel deed zich daarbij voor dat juist de functioneel en esthetisch slechte meubelen zich het lang ste handhaafden. Op dat punt is er gelukkig een kente ring ten goede. VAKBLADEN uit de jaren twintig en dertig tonen aan, aldus de heer Simons, dat de meubels met gauw ouderwets behoeven te worden. Daarin staan namelijk tientallen modellen, goede produkten van kunstnijver heid, die nu (nog) als uiterst modern worden beschouwd. Het Nederlandse meubel heeft in feite geen eigen stijl; het is een mengeling van de ultra-moderne Italiaanse en meer huiselijke Scandinavische ideeën. Fout is dat er een te grote afstand is gekomen tussen de ontwerpers en de s gebruiker. De ontwerper wil nog te veel zijn eigen smaak opleggen aan het publiek, in plaats van zich aan te pas sen. Factoren, die by deze gehele kwestie van vormgeving en smaak De heer Simons gaf deze uiteen- verder een rol spelen lijn de „druk" retting bij da opening van de Natio- van de detaillisten op da fabrikant nale vakwedstrijd voor meubelma- en de exportbelangen van de indus- Heat en stolleerders, die nu voor de trje derde keer wordt georganiseerd door EN tenslotte: het werkelijk goede de werkgevers- en werknemersorga- meubel behoeft niet duur te zijn. nisaties in de meubileringsbranche. Juist in de hogere prijsklassen vindt Zij vindt, evenals vorig jaar, plaats men vaak modellen, die van een lp gebouw „Emporium" in Rotter- slechte smaak getuigen. dam. Het Wijkcomitê Jeugdnatuur- wacht Hoogvliet organiseert een tentoonstelling in het recreatiege bouw Flamingo aan de Baarsweg in Hoogvliet De opening vindt plaats donderdag 12 okt *s avonds om 8 uur. Verkeersovertredingen zfjn voor de spitsvondige officier van justitie by het kantongerecht te Schiedam mr. H. van Moorse! de gebruikellj' ke zaken ook ai verbaast zelfs hfj zich nog wekeiyks over het feit dat zoveel weggebruikers zich bezondi gen aan het overtreden van de voorschriften. Voor de handeling van de twee Schiedamse motorrij ders had mr. Van Moorsel geen woorden. „Het Is gewoon een cir- cusverhaal," zei hij, „het is dat u beiden zichzelf zo gestraft heeft, daarom zal ik de minimum boete eisen die er is voor dergelijke stom miteiten." cdremmcld stonden de ver- keersovertreders voor de balie. Ze waren kennelijk blij dat ze nog voor de balie konden staan want op 5 juni hadden ze 's avonds levensge- Het hoekje in de supermarket tvaar rook-artikclen en parfume rieën worden verkocht. Een van de twee toonbanken waar géén zelf bediening is. (Advertentie l M.) TOONAANGEVEND! van onze voorname collectie is afkomstig uit de ateliers van Dit garandeert u: 2uiver wol, exclusieve dessins en 'n produkt zó uit de meesterhand van de beste kleermakers. KOSTUUMS o.a. de tno&cme gcijs-tinten cn Bermuda-blue vanaf 149.- WINTERJASSEN in tweeds en bouclé's eq vanaf Om (figuurlijk) te,laten blijken hoe TOONAANGEVEND wij zijn verrassen wij u t.m. 28 oktober a.s. met een WAARDEBON voor de grammofoonplaat van uw keuze bij aankoop van een colbert, regenjas, kostuum of overjas. heren KLEDING' HOOGSTR.174 SCHIEDAM Daar de propagandamars van T.H.O.R. afgelopen zaterdagmiddag wegens de regen geen doorgang kon vinden, zal de mars nu plaatsheb ben op zaterdag 14 oktober. Met medewerking van het Tamboers en Pijperskorps Harmonie wordt van het Wibautplein af door het westen en het Singelkwartier gelopen en terug naar Nieuwland. 'Na de mars volgt 's avonds een "„soiree gymnas- tique" in Musis Sacrum. Vermeld kan worden dat vier meisjes-aspi ranten van THOR zich in het jeugd- ieurkorps vac de Rotterdamse Tum- Vmd hebben geplaatst. De Japanse judo-expert Haku Mi- chigami, 7c dan, heeft woensdag avond in het Sportcentrum Schie dam de Zuid-Hollandse juoka's een „lesje" gegeven. In grote getale zijn de zwarte, bruine en blauwe ban den opgekomen om te kijken naar dc verrichtingen van de Japanse leermeester, die in deze maand ok tober in verscheidene plaatsen in Nederland zal demonstreren. Maar zy zijn ook uitgenodigd om de oe feningen te proberen, waarop Mi- cftigami dan de correcties gaf. Heel simpel werden de verschil lende grepen en worpen getoond en beoefend, terwijl ook aandacht aan het „grondwerk" Is besteed. De BB heeft gisteravond om 8.40 uur in de Westmolenstraat een zeer „realistische" oefening met rotjes en bengaals vuur gehouden. Dat deed bij de omwonenden de mening postvatten, dat er brand was uit gebroken bij de firma Meyer en Stegman in die straat. De brand weer werd gewaarschuwd, maar de ze behoefde uiteraard geen dienst te doen. Zondag zullen twee topwedstrijden tegelijk beslissen over het voorlopige leiderschap. SFC vecht in Schoonho ven het duel om de eerste plaats uit (Advertentie fM) Een Franse merkwïja van grote klasse: J. if$5 In literflessen (rood cn wit) bij uw winkelier i JK.S323 Geenlan dwijn.m aar ecu Vin supérieur'- licht, fluwelig» ete- gant Ia Frankrijk j bekroond met de Gouden Medaille! *r voor 22 jjalseri- kettcn deze moderne He wijnschenker gratis. SOCIÉTÊ EES V1NS DE FRANCE. ■je Dicmen (Holland) met de club van die naam. Hoewel SFC kwaliteiten bezit mag niet ver wacht worden dat de stadgenoten de grote favoriet in eigen huis kunnen kloppen. Martinlt staat nog op de eerste plaats naast Schoonhoven en SFC, maar krijgt het in het Volks park heel moeilijk in de derby tegen Demos. Op papier kan Martinit de zege tegemoet gaan, maar gezien de spanningen die zulk een derby met zich brengt zal het wel weer een ge lijk spel worden. Lager KNVB „Het zou wel eens kunnen zyn dat de besprekingen in New Dehli belangrijker blijken te zijn dan die rond Berlijn," heeft dr. L. J. Caze- mier, hervormd predikant hoopvol opgemerkt In zijn introductie voor de „New-Delhi-avond" die gister avond in de benedenzaal van de Opstandingskerk is gehouden, waar bij mej. dr. W, Timmermans ge sproken heeft over de omstandighe den, waarin de derde Assemblee van de Wereldraad van Kerken van 18 november tot 6 december in New Delhi (India) wordt gehouden. Daar deze avond aanvankelijk door de commissie in Nieuwland van de Her- ormcSe Vrouwendienst zou worden sehuLEjlen maar later in samenwer king met dc Plaatselijke Oecumeni sche Raad van Kerken heeft plaats gehad, bestond het overgrote deel van het talrijke publiek uit dames. Mej. Timmermans, de secretaresse van de Landelijke Commissie van de Herv. Vrouwendienst beschikt over de zeldzame gave om in een glashelder betoog moeilijke kwesties en problemen op een eenvoudige wijze uiteen te zetten en voor een ieder uidelijk te maken. Hoewel zij zich in haar betoog uiteraard bij de hoofdzaken moest houden, heeft zij toch haar toehoorders duidelijk kun nen maken hoe moeilijk de weg van de kerken naar New Dehli is en waarom. Na haar overzicht over de ontwik keling van de oecumenische gedach te, n.l. het werk ïn de wereld-om vattende organisaties van christelij ke jongeren, de belangrijke zen dingsconferentie in 1910 in Edin burgh waar het „visioen van één kerk" opkwam en dc belangrijke stromingen In de twintiger en der tiger jaren, kwam mej. Timmer mans bij de eerste Assemblee van 1948 in Amsterdam waar de We reldraad van Kerken werd geboren en de tweede Assemblee van Evan- ston, waar de wil cm samen te gaan groeide, tenslotte bij New Delhi terecht. Deze derde Assemblee zal in het teken staan van een nieuwe aanpak. Immers, daarzal de formule aan de orde komen, dat er in elke plaats één christelijke gemeenschap be hoort te zijn, één plaatselijke kerk, die lokaal alle christenen omvat. Daarbij zal het uitgangspunt moe- te 2ijn niet de bestaande verdeeld heid, maar de bijbels gegeven een heid- Maar mej. Timmermans heeft even eerlijk uiteengezet wat de grote be zwaren zijn om tot de aanvaarding van deze formule te komen. In Sliedrecht kan Excelsior '20 ïlfs van Sliedrecht winnen om zich daardoor (voorlopig) bij de voorsten te plaatsen. DHS gaat de goede vorm weer vinden; als de geelzwar ten het technisch overwicht aan wat scbotvaardigheid kunnen paren zal RAVA in eigen huis het onderspit delven. DRZ kan in Roterdam tegen De Jonge Spartaan meer dan een puntendeling bewerkstelligen. De reserves: Dindua 2—Schiedam 2; Excelsior '20/2—ODS 2; DCL 2— DHS 2; Hermes DVS 4—Excelsior *20/3. Afd. Rotterdam In Thurlede moet SVDPW in de voorste gelederen blijven met een overwinning op Voorwaarts, dat evenwel niet onderschat mag wor den. Nu Schiedam wat meer produc tiviteit gaat ontwikkelen kan ook do uitwedstrijd tegen Swift Boys ge wonnen worden. Voor Ursus wordt de strijd tegen Eureka heel moeilijk. De bezoekers zijn misschien wat ster ker dan Ursus. Als het Ursus ernst is met het streven naar herstel zullen de stadgenoten nu op eigen terrein Eureka terug moeten wijzen. Bij de tweedeklassers blijft Wilton Feijenoord aan kop met 'n overwin ning in de uitwedstrijd tegen WICO. De Schiedamse Boys gaan ook uit, onder normale omstandigheden bin den de Boys ook OHW aan him ze gekar. De lagere elftallen: SW 5Her mes DVS 5; SW 6Overmaas 4; OW 2—DHS 3; Coal 4—Martinit 2; DRZ 2—DHL 2; Demos 2—FSV Pre toria 2; Martinit 3—Dindua 4; SV DPW 2—USC 2; Schiedam 3—Hurri canes 2; Spartaan '20/5SVV 7; Xer xes 5—Hermes DVS 6; Leonidas 3 Hermes DVS 7; Excelsior '20/4— Sparta 13; SFC 3Steeds Volharden 3; Hillesluis 4SFC 4; Zuiderster 4— Demos 3; Het Noorden 7Ursus 2; Wico 2Wilton Feijenoord 2; SVDPW 3The Rising Hope 3; Hermes DVS 8—Excelsior R 8; Excelsior '20/5 Feijenoord 14; Spartaan '20/7SVV 9; CVV 8SVV 10; Excelsior '20/6— Leonidas 5; Neptunus 9—Excelsior '20/7; RDM 3—SVV li; Excelsior '20/8—Musschen 9; VOC 7—DHS 5; DRZ 3—DZB 3; Martinit 4—Hille- gersberg 4; SFC 5—Germinal 3; SFC 6—FSV Pretoria 6; Noorderkwartier 4—Schiedam 4; SVDPW 4—St. Lode- wijk 4; Schiedam 5—Groen Witten 5; SVDPW 5TOGB 5; Schiedamse Boys 2Soag 2; Hermes DVS 9—For- tuna 7; Feijenoord 16Excelsior '20/9; Schlebroek 5Hermes DVS 10; DHS 6Spartaan '20/14; Demos 5— ODI 7; DRZ 4Hillegersberg 5; Steeds Volharden 5—Martinit 5; De mos 6—Zuiderster 6; Ursus 3— Hille gersberg 7; Oud Beyerland 3—Demos 7; ASB 4—Ursus 4; VOB 4—Schie dam 6; DHS 7—St. Bodewijk 5; SV DPW 6—Bloemhof 6; WF 3—Schie dam 7; Schiedamse Boys 3—-TOGZ 3; WF 4—Noorderkwartier 6. Zaterdagvoetbal Derdeklasser KB SS zal aandacht aan tempo en samenspel moeten be steden. Indien dit gebeurt wordt het bezoek aan ARC wederom een zege. Voor PPSC wordt het bezoek van Insulinde aan de Boshoek een test match. De jeugdige PP'ers staan aan de top maar Insulinde heeft al in het verleden bewezen over meer uithou dingsvermogen en wilskracht te be schikken. De overigen: HBSS 2De Lier 2; GTB 2—Zwart Wit "28/4; HPV 2— PPSC 4; Zwaluwen 7—HBSS 4; Energie Boys 2HBSS 5; TQGR 6 PPSC 5; HBSS 6—HVO 5; PPSC 6— BVCB 4; HBSS 7—OLDI 2; Zwalu wen 10GSS 3; regionale jeugdafde ling: Hermes DVS—SW. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: bezempje; wieldop; kentekenplaat; 1 lipssleutel; rozenkrans; 1 paar glacé herenhand schoenen; parapluie; kettinkje met hangertje. Te bevragen bij de vinders: ket tinkje met bedeltjes, v. Henkeien, Hoofdstraat 145; damesportemonnee met inhoud, Govaart, Rozenburger straat 2; aktentas met inhoud, A. L. Breddels, Groenelaan 7; tas met in houd, v, d, Schalk, Rhoonsestraat 15, na 19 uur; portemonnee met inhoud, E. van Eijk, Polderweg 172, Kethel; étui met foto's, H. J. J. Hendriks» Ploegstraat 21; drievvielertje, mevr. Verschuur, St. Lidui na straat 30; ro zenkrans, Goudappel, Lekstraat 34a; bril in étui, mevr. Zondag, Tieleman Oemstraat 3; ceintuur, De Goederen. Oude Maasstraat 21; kinderjasje, P. v. Hees, Boerhaavelaan 109b; regen broek B. M. F. Vis, Prinsensteeg 28; centimeter, I. Holleman, Heren- Straat 29. vaarlijk gewond op het wegdek van de Lange Nieuwstraat gelegen. Bei den J. van K. en G. J. van der S. hadden met zware motoren <500 cc) over het midden van de Lange Nieuwstraat gereden. Dichtbij het politiebureau volgde de frontale botsing. Het leek op zelfmoord. De politiemannen hoorden de klap en toen zij op het lawaai naar buiten stormden vonden zij drie bloeden de slachtoffers op straat en twee verwrongen motoren moesten woe den weggesleept. K. had verwondin gen aan het been, Van der S. had een schedelbasisfractuur en duo- passagiere A. M. K. had een hersen schudding. „Het is nog tamelijk meegeval len zeiden de verdachten, optimis tisch en dc een zei dat hij automa tisch op het midden van de rijweg had gereden, omdat de straten in de Gorzen hem daar ai toe hadden gedwongen. Die straten zijn 20 slecht. De ander zei niets. Hij erken de dat hij in het duister komende van de Gerrit Ver boonstraat op het hart van de weg had gereden. „Het is me wat, wie rijdt daar nou toch blindelings op elkaar in," liet de officier horen, die te kennen gaf uit medelijden voor elk slechts veertig gulden boete of acht dagen hechte nis te eisen. Ook de kantonrechter mr. P. B. Cos liet het daar bij. „He begrijp iets niet, ik dacht dat die mijnheer O. hier zou moeten staan als verdachte, maar toen ik het papiertje kreeg las ik dat het de kolenhandelaar was," zei de Ha genaar J. W. deze week voor het kantongerecht en daarmee gaf hij de zaak tegen de chauffeur G. M. W. een vreemde wending. De 40-ja- ,rige chauffeur zou dc weg hebben versperd op 14 juli in de Prof. Ka mer lingh Onneslaan. Daardoor zou de Rotterdamse pro curatiehouder H. C. O. met zijn auto een botsing hebben veroorzaakt De chauffeur stelde dat hij met snel kan keren met een volgeladen vrachtauto vol kolen, vijf ton. Hij had echter vijftien meter gereden, toen hoorde hij claxonneren, hij dacht dat er een zak van zyn wa gen was gevallen, maar het betrof O. die bij het passeren te ver naar links was gegaan. De verdachte stel de nog dat zijn twee bijrijders goed hadden uitgekeken. De officier achtte de overtreding bewezen, hij noemde vijftien meter weinig. Hij meende dat getuige H. C. O. al te dichtbij geweest zou zijn. Hij vroeg dan ook 25 boete, maar de kanton rechter meende dat de feiten niet bewezen zijn. Hij kwam tot vrij spraak. Onlangs had de heef P. voor het kantongerecht opgemerkt dat hij niet begreep waarom de Schiedam se politie hem vergunning gaf om met een auto te rijden en daarnaast hem toch bekeurde omdat by met die auto zou rijden. Woensdag ver telde de verbalisant J. H. van W. dat do wielen, van de auto „zwab berden", net genoeg om verdachte vergunning te geven enkele hon derden meters door te rijden naar een garage voor de noodzakelijke reparatie. Het werd dertig gulden boete. Gistermorgen tegen 8 uur is de vierjarige VVRhelmina de Rök het spelen in de slaapkamer van de ou'erlyke waning aan de Boogjes uit het raam gevallen. Het kind maakte een val van on geveer vier meter. Met inwendige kneuzingen is zy in het Dijkzigtzie» kenhuis opgenomen. Toen zij op de bus stonden te wachten, hebben drie 15-jarige jon gens en een 14-jarige jongen gis teren met een zakmes op de ruit van het bushaltehuisje aan het Ru- bensplein staan tikken. Toen de ruit niet kapot ging, heelt een van hen deze maar ingetrapt. De politie heeft de jongen met behulp van een taxichauffeur weten aan te hou den. Het bleek, dat de jongen ook nog een ploertendoder bij zich had. De aangerichte schade wordt op de ouders verhaald. GEBOREN: Johannes L. W., z. v. W. J. Venderbos en M. A. van Pelt; Antonius, z, v. M. D. Moerer en C. E. Borgström; Marinus, z. v. M, C. Maan on A. van Otterloo; Sofia, d. v. P. Fokas en J. Reij; Albert, z. v. A. de Groot en L. H. M. Smit: Fokaline, d. v. W. F. J. van der "Vlies en J. C Hendriks; Anthonius G.. z. v, J Trommelen en A. M. van Schaik. De vijftienjarige elektricien Louis van Eenenaam van de Prins Hen drikkade is gisteren op het Groe- nendaal met zijn bromfiets over de kop geslagen, toen zijn voorwiel bij het remmen werd geblokkeerd. De jongeman is in het Dijkzigtzie- kenhuis opgenomen. (Van een. onzer verslaggeefsters) Onder auspiciën van de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlich ting te Rotterdam wordt binnen kort bij een onderwijs-instituut een schriftelijke cursus voor kinderver zorging en opvoeding uitgegeven. Door de grote behoefte aan avond cursussen op het gebied van kin derverzorging en opvoeding, waar aan door mondelinge lessen niet voldaan kan worden, zag men uit naar een mogelijkheid meer gega digden voor deze opleiding van dienst te kunnen zijn. De cursus, die als ondertitel draagt „Van baby tot volwassene", vereist geen spe ciale vooropleiding en is geschikt voor het jonge meisje, de moeder en zelfs voor de grootmoeder. Hoe wel de lessen dus niet zo erg diep op de diverse vraagstukken ingaan, worden alle leeftijdsfasen, zowel uit medisch als uit pedagogisch stand punt beschouwd, behandeld. De schrijfster van de cursus, me vrouw S. W. van der Woude-Blorn- hert, lerares kinderverzorging en -opvoeding, heeft de stof van de lessen op een zodanige wijze ver werkt, dat een vlot te lezen, gezel lig verhaal is ontstaan. Het volgen van deze cursus be oogt niet zozeer een gedetailleerde pedagogische kennis als wel een algehele indruk van het onderwerp. Aan deze uit 24 lessen bestaande cursus is dan ook geen diploma verbonden. De inschrijving voor deze oplei ding staat reeds open. De cursus start begin november. N.V. KA VA Construct ie werkplaats en machinefabriek, gevestigd te Schiedam Oproep aan aandeelhouders tot bijwoning van. een Bui tengewone Algemene Verga dering. te houden op 26 ok tober a.s. te 11.30 uur ten kantore der Vennootschap. Houders van aandelen aan toonder dienen hun aande len uiterlijk 5 dagen voor de vergadering te deponeren bij de Hollandsche Bank-Unie N.V. te 's-Gravenhage tegen xegu, op vertoon waarvan toegang tot de vergadering zal worden verleend. De eoncept-statutenwijzi- gmg, alsmede de agenda, waarin o.m, zijn opgenomen het voorstel tot statuten-wij ziging en benoeming ven Commissarissen, liggen van af heden voor aandeelhou ders ter inzage ten kantore der Vennootschap. Schiedam, 12 oktober 1961, De Direktie. en in diverse stoffen, o.a. wol, wevenit, alpaccazijde, die wij U gaarne tonen. W. v. d. BURG Lange Kerkstraat 19 Schiedam. Telefoon 6 6135. U kijkt U vergelijktj U koopt bij LANGE tiAVE^ 95: Schiedam», tel. 6 86 GEEN FILIALEN' Fotografie Kolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 205. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees L98. Bij apotheek en drogist Woningruil Woningruil. Aangeboden: 4- kamerwoning met voor- en achtertuin, grote schuur. Vrij huis, 3 jaar oud, te Slikker veer. Huur 106.50 p. mnd. Gevraagd: soortgelijke wo- ,l ning te Schiedam, huur ƒ70— tot 80.—. Br. ond. nr. 9265 bureau van dit blad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1