sPliSSlIliSBS I: MM Invoering tussentijds examen Middelb. Handelsavondschool Veerpont De Hoorn vrijdag door provincie overgenomen Mijnheer Pim kwam langs „Tot Steun' Zestig-jarig C.M.B. huldigt „voortrekkers" VOORSTELLEN AAN GEMEENTERAAD Benoeming directeur Soc. Zaken ïnter-lollige geschiedenis SCHIEDAM ftasnersters de Bijenkorf Wie heeft iets verloren Jubileum zrn «koor Lexer des Heils „Call-girl" niet meer aan de telefoon In Monopole weer „Zwarte Schorpioen' Burgerlijke Stand Kraanmachinist veroordeeld Artsen op zondag Bungalow-bouw ssifetllflfsf 9A0: KERKDIENSTEN KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 14 oktober 1961 *1 ik. torloge, doen?" rvolgdl ln verband met de interkerkelijke Bezinningsreek, die van 21 tot en met 28 oktober in Schiedam wordt gebonden, is op verzoek van raads leden de vergadering van de Ge meenteraad één week vervroegd en zal nu op vrijdagavond 20 oktober plaatshebben. Op deze vervroegde vergadering zal de Raad een opvol ger dienen te benoemen voor de heer Oostlander, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken die de dienst per 1 novem ber met pensioen verlaat. Aanbe volen werden mr. G. J. Ro dorsen, hoofdcommissies ter Gemeentesecre tarie te Schiedam en op de tweede plaats J. P. de Jager, directeur van de Gem. Dienst voor Maatschappe lijke Zorg te Maassluis. Verder stellen B. cn W. de Raad in principe te besluiten tot de in voering van een examen aan het eind van het derde leerjaar van de Gem. Middelbare Handelsavond school. waarvan de cursus vijf jaar duurt. Dit ter stimulering van de belangstelling voor deze avond school. Want bet aantal leerlingen is niet hoog; op 15 september 19SI was dat 76, ongeveer evenveel als Jn de laatste jaren. Enige jaren geleden werd de mo> (Advertentie LM.) Een nieuw kapsel op de Lijnbaan Op 5 oktober lanceerde het Parijse Syndjcat de ia Haute Coiffure Franqaise de "Ligne Espace" En nu ziet Rotterdam dit verrassend nieuwe kapsel all Monsieur Pierlot en zijn staf hebben het geheim van deze "vleugeltjes-coiffure* fn hun vingers Bovendien gebruiken ze voor die soepele, houdbare vallingen het opzienbarende permanent-systeem "Sun Wave" Waar? In de kapsalons van de Bijenkorf. 1ste verdieping (het trefpunt van de modieus gekapte vrouwen van Rotterdam). Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912 uur 30 en 26 uur. 1 paar damesoverschoenen, uni- formmuts, damessjaal en babykous je, kinderschoentje, dameshand schoen, celluloid popje, stalen dop van auto, biil in étui, ring met sleuteltjes. Te bevragen bij de vinders: Sleuteltje van Solex, v. Nimwegen Ridderkerksestraat 14 b; ballpoint, J. Poll, Tuinlaan 92; bril, G. Be rends, Stationsstraat 89; 4 kleuren- potlood, Clausen, Nassaulaan 11; damcshorlge. Cong., W. de Zwijger ulo, St. Liduinastraat: bedrag aan geld, M. G. v Haagen. P.K.O, Laan 144; 3 plakken chocolade, Tentije, Vlaard.dijk 311; leerboek, J. Bei- ning. Vlaard.dïjk 65; speelgoedhond je, Korermns, G. Reindersstraat 32 a rode autodop, Snoey, Alberdastraat 16; kinderfietsje, J. H. van Steen oven, Fabriplein 25 e, portemonnee met inhoud, Smits, Leeuweriksin gel 7; Kethel; portemonnee met in houd, mevr. Janssens, Marconistraat 93 b; damesparapui, mevr. de Ko gel, Hellevoetsestraat'5; aktentas m. inhoud. Van Gaaien, Rotterdamse- dïjk 305a; jongensportemonnee -net inhoud, P. Jansen, Swammerdam- singel 13 b; jongensjasje. Wesseling, P.K.O. Laan 111; blauwe trui, G Bast, Herenpad 9 a; 5 sleutels, A, Blommersteijn, Hogenbanweg 15 c; Burgers, Fr. Haverschmidtlaan 74. dHv.dwBOv8jsHetp In verband met het 65-iarig ju bileum van het Leger des Heils- zangkoor Schiedam, geeft dit koor op woensdag lt, oktober, met mede werking van bet Loger fles Heils- zangkoor uit Vlaai-dingen, een "grote uitvoering in Arcade De algehele leiding heeft Cor Nieuwland Sr. kapitein, Het programma luidt: Strijdmacht des Vredes (alle brigades!. Bez in buigt Vlaardingen), De Legertrom (dubb, mannenkwartet). Bekende melodieën (vibrafoon), Koningsge- zanWn (Schiedam), Spreek tot mijn hart (zTLjter-trio Vlaardingen), Ge- !tuig van Christus (alle brigades). Toortsdrager.. (Schiedam), Bekende melodieën (vibrafoon)Hongert Uw ziel (kwartet Schiedam), Vol van verbazing (Vlaardingen), 't Was daar dat Jezus stierf (dubb. man- nenkwartet)Zegelied (alle briga- gelijkheid geopend om leerlingen in het bezit van het ulo-diploma toe te laten tot de 4e klas zodat zij na twee jaar in het bezit kunnen Zijn van een eind-diploma 5-jarige cursus Middelbare Handelsavondschool, Dit bleek een aantrekkelijk vooruit zicht, want in de 3e, 4e en 5e kb zitten de meeste leerlingen. Dat er voor de laagste klassen zoveel minder belangstelling bestaat, wordt gewe ten aan het feit dat de leerlingen te ver van het eind-diploma ver wijderd zijn. Bovendien verlaten gedurende vijf jaren veel leerlingen om verschil lende redenen de school, waarbij de lange duur van de opleiding een rol speelt. Het wordt betreurd dat deze leerlingen nu zonder enig di ploma blijven. B. en W. menen nu dat door het invoeren van een diploma aan het eind van het derde jaar de belang stelling voor de school zal toenemen, zeker voor de drie lagere klassen, maar ook om daarna de studie voort te zetten. Het aantal lesuren zal voor enkele vakken verhoogd moeten worden. De inspecteur voor het V.H.M.O. kan zich verenigen met het voorstel van B. en W. PRAC Om nog even by het onderwas te blyven. B. en W. willen fn het gebouw van het Sted. Gymnasium een nlcnw scheikunde practicum-lo kaal laten Inrichten, daar er in het bestaande maar plaats is voor acht leerlingen aan de werktafels en er in de 5e en 6e klas resp, elf en veertien leerlingen rijn. Het nieuwe practicum-lokaal kan Ingericht wor den in twee thans leegstaande ver trekken, waarna het bestaande lo kaal gebruikt kan worden als ka binet voor biologie en aardrijkskun de. De kosten van verbouwing en inrichting worden geraamd op 6230. In de kleuterschool aan de Laan is dit jaar de tweede openbare ulo- Passage vertoont: AAN" zijn trits Lemmy Caution- gcschiedcnissen heeft Eddie Constantine een nieuwe film toege voegd: INTERPOL... EN VERDO VENDE MIDDELEN. De Frans- Amerikaanse speurder laat zich met het oog op de co-productie ditmaal vergezellen van een Italiaanse speur der, meer een leuke broek dan een keiharde he-man. De komiek Rena- to Rascel speelt deze rol en naast de ruige opdoffers en knaHende kleunen brengt hij reuze-lol in de ook de beeldschone vrouwen niet historie. Vanzelfsprekend ontbreken in dit inter-lollige gangster-ver haal en zo kunnen de liefhebbers dan weer veel bewonderen in deze Con- stantihe-film. Jammer, dat van de schepping van de schrijver Peter Cheyney alleen de figuur Lemmy Caution is overgebleven. De amu sante lectuur van Cheyney, die de stof leverde voor de eerste Con- stantine-films, ging uit van een in- l trigue. In de Constantine-films die de laatste jaren worden geprodu- ceerd, gaat de intrigue langzamer hand geheel ontbreken en dat is spijtig, want ook voor het dreunen de knokken en het vakkundige kra ken van stoelen moet voor de lief hebbers een aanvaardbare reden zijn. (PASSAGE) In Monopole: TT'ETbekende verschijnsel „call- Tl girl" telefonisch bereikbare prostituée) heep: o.m. door een vrij recente Amerikaanse radioreporta- nieuwe sensationele faam verwor venMuttow onthulde daarin het be staan van een poede georganiseerde „pool"" van jonge vrouwen, wier disasten door welbekende firma's werden gebruikt om belangrijke fcZanten ter toil Mc te zijn. Een dergelijk meisje verschijnt in MONOPOLE, waar Uit het le ven vaneenzondigevrouw draait. Hoofdfiguren zijn de call girl, een op haar kosten levende vriend, 'een bemiddelaarster en een zeer begrij pende psychiater. Via zijn eenvou dige analyse ziet het meisje Bobby wel in, dat zij een streep moet zetten onder haar ommireel bestaan. Dat kost haar moeite, maar het lukt Het is een film, die van cliché-si tuaties aan elkaar hangt en waar in een lief, proper tweedeplans-ac- tricetje als Ann Francis ijverig maar met gering succes probeert een stukje zondig leven te imiteren. Als ze aan het slot kwiek weg stopt, is het niet zozeer uit een peel des verderfs, maar meer naar een rol. die haar beter ligt school gaan draaien en wel met twee eerste en een tweede klas. Voor de aanschaffing van leermiddelen voor deze nieuwe schooi wordt een bedrag van I4.ÜOO gevraagd. Voor de gereformeerde kleuter school aan de Fr. Haverschmïdt- laah is klautermateriaal nodig, dat dit voor de motorische en spier-ont- wikkeling van de kleuters van be lang is. Gevraagd wordt om een krediet van 400. Art. 5 Wegenverkeersregl. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 10 juJi 3951 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c, van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende „Wijziging van het Verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam {Gemeenteblad J957, no. lï: 1958. nrs. 1. 6, IS en 18: 1959, nrs. 3, 4. 7. 10. 21. 12. 13. 14, 20, 21, 22 en 23; I960, nrs. 1, 2, 10. 12. 13. 14. IS, 18. 19, 21 en 22; 1961, nrs. 1, 8, 9. 10, 11, 18. 18, 19, 20, 23 en 28K Enig artikel Onder het hoofd „Verbod rechts af slaan" wordt de rubriek .3ultenhavcn- weg, voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren cn vee. komende uit de richting van de Koemarktbrug, met uitzondering van wielrijders en bromfietsers, nummer 4j met onder- bord nummer 6" (bord model WVRj gelezen: ..Koemarktf plein), voertuigen, rij- en trekdieren cn vee. komende uit de richting van de Koemarktbrug en gaande naar de Buitenhavenweg, met uitzondering van rijwielen, al dan niet mèt hulpmotor, nummer 45 met onder- bord nummer B" {bord model WVR)." Van dit besluit staat voor ieder be langhebbende beroep open tot het ein de van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend In de middag-voorstellingen in Monopole wordt een reprise gege ven van de ..Zwarte Schorpioen", een griezel-film, waarbij na een vulkanische uitbarsting voor-wereld lijke reuzen-schorpioenen uit het binnenste der aarde kruipen. Zij be lagen de mens maar delven uiteinde- lijk bet onderspit van de door de mens als verdediging aangewende elektrische stroom. GEBOREN: Rudi, z.v. P. M. S. van Eijk en T. Stemgrover; Arthur, z,v, J. C. T. van Hees en J. C. G. van Wijnen; Aaltje, d.v. J. van Wolferen en B. Kruize; Sigrid, d.v. J. Coen- radie en M. Scbënlaub; Jacobus J., z.v. J, L. van Giek en P. M. T. van Alphen; Mirjam, d. en Peter z. v. J. Brouwer en D. Krol; Anita d.v. J. C. Boer en S. W. Christ. OVERLEDEN: A. J. A. Stout, 53 jr., M. Termijn, 90 jr., wed. van J. T. van Zwol; C. van Hengel. 54 jr.. J. J. Baron, 97 jr; J. J. Zuiderwijk, 49 jr. De rechtbank in Amsterdam heeft de 26-jarige kraanmachinist A. M. H. K. uit de hoofdstad wegens het hoogst roekeloos bedienen van een hijskraan, waardoor de uitvoerder C. Schol om het leven is gekomen, ver oordeeld tot een geldboete van 400.of 40 dagen hechtenis. De of ficier had dezelfde boete en boven dien een voorwaardelijke gevange nisstraf van een maand gevorderd. Het ongeluk gebeurde op 29 april in de Coenhaven. Bij het hysen van zware betonbalken werd gebruik gemaakt van een 500 kg wegende evenaar, die de le hijsen balken in evenwicht moest houden. Door een verkeerde, volgens de officier van justitie aan onnadenkendheid te wij ten manoeuvre viel de evenaar om laag, waardoor de heer Schot dode lijk werd getroffen. Het moderamen van de Generale Synode der Nederlandse hervormde kerk heeft" in een scbryven aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gevraagd maatregelen te ne men in verband met het onderwijs aara schipperskinderen. Het moderamen wil voor allo Ne derlandse schipperskinderen een vol ledige leerplicht in stellen. IAdvertentie I M I TELEVISIE RADIO BANDRECORDERS PICK-UP COMBINATIES DRAAGBARE RADIO'S bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden, aan de desbetreffende hoofdingenieur directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristen bond ANWB, de Koninklijke Neder landse Automobielclub. de Koninklijke NederL Matorrijdcrsverenfglng, alsme de aan Gedeputeerde Stator dezer pro vincie. Het besluit ligt gedurende de ge noemde beroepstermijn ter visie ter ge meentesecretarie (stadhuis - afd. alge mene zaken), Schiedam.'13 oktober 1961. Burgemeester en Wethouders voor noemd. De burgemeester. J. W. PEEK De Secretaris, N. J. POST Een blijspel behoort altijd goed af te lopen. Iedereen trouwt met iedereen en de intrige moet geestige verwikkelingen brengen. En spelen de acteurs ook nog naar behoren, dan kan men van een geslaagde avond spreken. Welnu, aan ai deze eisen is gisteravond in Musis Sacrum vol daan, waar de Schicdamse Arbei ders Toneelvereniging „Tot steun In den strijd" een voorstelling gaf van „Mijnheer Fïm komt even aan". De aanwezigen de zaal was redelijk bezet hebben zich kostelijk om dit stuk,van A. A. MHne In de ver taling van Arend Hauer geamuseerd. Natuurlijk is er niet vlekkeloos gespeeld. Maar het vertoonde spel was van dien aard. dat het de toe schouwers heeft kunnen boeien. En dat is toch tenslotte de bedoeling van een dergelijke avond. Zonder de anderen te kort willen doen, memo reren wij het spel van H. v. d. Roer als' George Marsden en mevr. H- v. d. Roer-Goedhart als Olivia, zijn- vrouw. Deze Olivia is voor de tweede keer getrouwd. Maar door een vergissing, Tn spoedgevallen, zijn gedurend» het weekend de volgende artsen t» raadplegen: H. J. Ormel sr., Singel 159, tel. 67760; G. W. Ormel, School straat 5, tel. 642 44 en F. Jungerius. Jac. Cats la an 8, teL 6 73 55, Geopend is apotheek Gcruka Co, Groenelaan 127, die ook gedu- gemaakt door mijnheer Pim, die t---» - even langs komt, denkt men dat rende de vo1 mde week de nacht haar eerste echtgenoot nog leeft Na- dienst waarneemt, tuurlijk komt de ware toedracht aan het licht. Ook de moeilijkheden tus sen George en zijn nichtje, dat niet met een schilder mag trouwen, wor den opgojost. De rol van het nichtje werd zeer redelijk gespeeld door De heer Th. J. L. v. d. Berg heeft aan het gemeentebestuur een stuk mevr, A. llmer-Rodenberg. L. Ro- grond langs de Vlaardingseweg nabij denberg kwam als de schilder iets te het verlangde van de Lindeijer- zwak uit de bus. straat te koop gevraagd, teneinde De avond werd geopend door daarop een bungalow te doen bou- voorzitter D. D. Goedhart. Tot slot wen. B en W zijn bereid de ge werd er nog een dansje gemaakt vraagde grond, groot, 1000 m2 t« Voor muziek zorgde bet Vlaarding- verkopen, gedeeltelijk voor ƒ45,-— se trio Dick Borst. en voor de rest voor 20,per m2. Het podium van Arcade stond vry- de Christelijke Metaal Bedryfsbond dagavond vol met jubilarissen van j die werden toegesproken door het hoofdbestuurslid de heer J. Lanser. Deze stelde de „voortrekkers" aan de vele aanwezigen ten voorbeeld. HU stelde dat er zestig jaar geleden toen de CMB werd opgericht rech teloosheid was. Nii' is er rechtsze kerheid en sociale zekerheid, maar er is het gevaar dat we allen te zeer met de situatie vertrouwd raken. De strijdlust die de „mannen van het eerste uur" heeft bezield is er niet meer. De heer Lanser hoopte dat alle leden zouden willen mee werken te streven, naar harmonische verhoudingen. Het is namelijk nog niet zo dat de situatie ideaal is. Er dient bijvoorbeeld gestreefd te wor den naar een wettelijk minimum loon. Het gaat er om de belangen I van een geheel volk te dienen. Dan kan iets van de gerechtigheidwor den gebracht waarvan de Bijbel spreekt De heer Lanser speldde, daarna de heer A. M. Douw, die vijftig jaar lid is van het CMB, de gouden speld met de lauwertak op. De heren A, van Dijk. W. Groene- weg en J.' Planken, ieder veertig jaar lid kregen het wandbord. Voor de heren C. Boerman. C. J. A. de Bruijn, P. Th. van Duikeren. M. Eijkonaar, J. P. Koevermans,H. J. Lagrouw, J. A- Ouwcns en J. A- de Snoo, allen vijfentwintig jaar lid, was er het gouden insigne. Op deze filmavond Lï hét zestig- jarig bestaan var, de C;MB gevierd. De voorzitter vr.n de afdeling Schie dam de hoer J. C. Vc-rkade heeft het welkomstwoord gesproken. Hij stel de dat de jongeer» v»ri nu de vruch ten plukken van wat de leden in de beginfase van de vakbeweging hebben nagestreefd. Voor de pauze werd een filmpje vertoond en be- sloten werd met de vertoning van de Cinosmascopefilm Avontuur in Pacific". a/b „De Hoorn" Tijdens de of ficiële proefvaart op de Nieuwe Waterweg heeft de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland, mr. J. Klaasesz, vrijdag de nieuwe pont „De Hoorn" voor het veer Maassluis-Rozenburg overgeno men. De pont, die, zoals we gisteren reeds in e®n deel van onze oplage hebben kunnen vermelden, over en kele dagen op dit steeds drukker wordende veer in gebruik wordt ge steld, is gebouwd.door N.V. Scheeps werf en Machinefabriek „De Mer- wede" te Har dinxve]d-G lessen dam volgens een ontwerp van Ir, F. H. de Groot te Bloemendaal. De lengte van de pont is veertig meter, de breedte .15,30. m, de holte 4.85, de diepgang 2.85 m (maximale Mr.' J. Klaasesz, xommissarisvan de koningin in de provincie Zuid- Holland, hees vrijdagmorgen om streeks tien over elf het geel-rood- geel van de provincie op de nieu we veerpont „De Hoorn", terwijl tegelijkertijd de vlag van de werf omlaag ging (op de foto rechts nog juist zichtbaar, met de M erin). diepgang 3.20 meter). Dc met een Stork-Ricardo-dieselmotor met een vermogen van 500 pk bij 650 orp- wentelingen/'mmuut uitgeruste pont kan 35 a 40 auto's tegelijk ver voeren met daarnaast een zeer groot aantal fietsers en voetgangers. Door toepassing van kopladLng kan er snel gelost en geladen worden. Op het ogenblik is dat noch in Maassluis noch in Rozenburg mogelijk, maar aqn de. daartoe nodige werkzaamhe den. wordt zowel op de zuidelijke als de noordelijke oever van de ri vier, zoals we onlangs nog uitvoerig hebben beschreven, hard gewerkt. In het begin van het volgende jaar zullen deze omvangrijke werkzaam heden worden voltooid, zoals alge meen wordt verwacht,* en dan zal het volle rendement van de grote pont worden getrokken. Trouwens, de aanschaf van de Gorinchem V, is ook reeds een stap op de weg om verbeteringen te brengen iri de ver binding Maassluis Rozenburg, waar nu ook nog de Hoofdingenieur Van Elzelïngen in de vaart is. Namens „De Merwede" droeg de heer directeur C. Hoenderkamp de niemve pont „Le Hoorn" aan de provincie over. De heer Hoender kamp "Overhandigde daartoe aan de CdK de officiële scheepspapieren na in een korte toespraak alle bij de bouw betrokkenen zijn erkentelijk heid te hebben betuigd voor de on dervonden medewerking. In een niet vsn humor gespeende toespraak heeft mr. J. Klaasesz na mens de provincie do nieuwe pont aanvaard, terwyl de fabrieksvlag werd gestreken en het geel-rood- geel van de provincie Zuid-Holland omhoog ging. Mr. Klaasesz prees de kundigheid van de bouwers en aan vaardde met het grootste genoegen de in opvallende kleuren uitgevoer de nieuwe veerpont. Hy wees op de betekenis van de inzet daarvan tus sen 'Maassluis en Rozenburg, waar door dc wachttijden aan beide zij den aanzienlijk zullen worden inge kort, Hetgeen niet alleen van be tekenis is voor de wereld van de economie, maar ook (en zelfs voor al) voor hen die recreatie zoeken; het is namelijk statistisch vastgesteld, dat tijdens het weekend, waarin toch geen vrachtvervoer plaatsvindt, er DRIE PONTEN TEGELIJKER TIJD! Op één foto, genomen vanaf. de brug van de nieuiue „De Hoorn" met een gedeelte daarvan links op dé voorgrond. Rechts varende de ook aangekochte Gorinchem V en de reeds bekende Hoofdingenieur Van Etzelingen. 10 Sé meer overzet-vervoer is dan op de vijf voorafgaande werkdagen. Tijdens een lunch in het Deltaho- tel te Vlaardingen heeft de heer A. C. A. Deorenberg, lid van gedepu teerde staten van Zuid-Holland, ge wezen op de belangrijkheid van de veren in dit gebied en de samenwer king tussen provinciale en rijkswa terstaat geprezen. De proefvaart werd onder meer. meegemaakt, Daast de CdK en de genoemde gedeputeerde, door mr. F. A. Helmstrïjdt, griffier der sta ten, en de burgemeesters van. Maas sluis, Rozenburg en Brielle. Nadat len tilde van de overneming ter hoogte van Maassluis dc nieuwe pont door de andere veerboten met lulde signalen was begroet waarop „De Hoorn" vanzelfsprekend het ant woord niet schuldig bleef heeft De Hoorn na de officiële overneming op dc rivier ten aanschouwe van zeer vele toegestroomde toeschouwers uit Maassluis cn Rozenburg haar grote draaisnelheid en wendbaarheid ge demonstreerd. v' Ncd. Ilerv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. P. Kloosterman (Charlois), 5 uur ds. D. J. Spallng. Bethelkerk: 10 en S uur ds. J. D. Smids. Opstandtngskerk: 10 uur dr. L. J. Cazemler, 7 uur ds. 4. G. Jansen. Vredeskerk- 9 cn 10.45 uur ds A. Hofman. 7 uur ds. J, C. Stelwagen (Woudenberg). Ncd. Herv. Gercf. Evane. Gebouw Irene: 10 uur ds. Bartlerr.a (Ridderkerk). Vredeskerk: 7 uui* ds. Stelwagen (Wou denberg). Evang. I.uth. Gemeente. 10 uur ds. S. G. v. d Haagen (Zcndingsdienst). Lutherse Kerk. Zaterdagavond: 730 uur Occum. Avondgebed. Ned. Prot. Hond. Westvest 02: 1030 uur ds. J. Uitenthuls (Bevestiging en hi trede ds. A. D. Klaassen). Oud. Katlt. Kerk. Dam 28: Koog-Mis. Baptisten gemeente. Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. R. Helling. Leger des Hells: Lange Haven 27: 10 uur HelUgingssnmenkomst en 7.30 uur Verlossingssaiiienkoinst. Gerrtt Ver boon straat: 6.45 uur Openlucht-samenkomst. Alle samenkomsten o.l.v. majoor er» mevr. Souvcrcln. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 620 uur wachttorenstudie, onderwerp: .Let op uw omgang ln deze tijd van het ein de". Woensdag 7.30 uur dienstvergatie- r.ng en theocratische bedienlngssehool. Chr. Gerei. Kerk. Kerkgebouw Waran da hoek BJC-laan: 9 uur ds. I de Rruyn Rotterdam) en 3 uur ds. H. C. v. d. Ent Rotterdam). Ned. Here. Gemeente Kcthcl. De Rank: 830 en 7 uur ds. J. E. L. Brum- melkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L». Rrummelkamp. 9 uur geen dienst (zie De Raak). Gerei. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. Nawljn <H. Avondmaal) en 5 uur ds. J. Nawijn. De Ark Kcihcl: 9.30 cn 230 uur ds W. A. Krijger (H. Avondmaal). Kan tine S.C.F.: 10 en 5 uur ds. J. H. Bnas <Den Hang; H. Avondmaal). Dc Goede Haven: 70 en 5 uur ds. Js. v. d. Linden (DcHshnven. H. Avondmaal). Juiiann- i kerk: 10. 230 en 5 uur dc. J. Couvée (H, Avondmaal). Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Fotografie Kolflltns vergeten? De suto- maat staat voor u klaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Vuoi pasfoto s naar K.; van Vuuren. Hoogstraat 106teL' J67 2U In Aén dap gerppa Diversen Laat uw spiraal vermaken tut modern - opklap- of santelbed.1 ririma afwéiking; als nieuw terug.- Het goed koopste adres, UUK, Groe nendal J A Bioersvelttpad), telefoon 6 702b (pa 18 uur telefoon 6 67 89 Ledikanten, huttedikanten, kampeerbed- den enz eens malen. j Permanent wave Hèlène permanent mei loe- steL het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van-deze advertentie 1.— korting 5 Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtiaan 22. telefoon 871 70. V' .Weggelopen - Lessen Weggelopen grote gryze Ka ter, witte bef en voetjes. Woensdag 11 okt. weggelo pen. Luistert uiaar de naam „Poekie". Tegen, beloning te rug te bezorgen bij W. J, Gerritsen,Korte Kerkstraat 2. Schiedam, - ijiivt:*' Autorijschool KOWI, Waran de 210 B, öfhiedam. relet 6 28 73, ook verhuur zonder chauffeur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1