Zaalconcours van OBK was zeer groot opgezet Strakke, geruite rokken 13. SwBii 0] Derby Martinit-Demos werd pittige onbesliste strijd runott 28 stuks - Schiedam Vele korpsen - kwamen naar SM) PW-aanvallen brachten geen winst Voetbal in Schiedam „Soiree-gymnastique toont THOR-talent PPSC moet leiders trui overdragen 18ÉI VAN IERLAND SCHIEDAM PLATE Iz VI. Onwel geworden en overleden Bejaarde heer aangereden Jongen van rijf aangereden Diefstallen voor Afdelings-voetbal DJS-DRZ 6-1 RAVA-DHS 0-1 Martinit-Demos 1-1 Sckoonli.-SFC 4-2 SM Ruit met de vuist ingeslagen Bankstellen Bankstellen Gordijnstoffen Kapstokken 90 1961 ladio fooi: u frogram- Mooi. t 18,30- |n Fell* Jt voor solist»», pot Om. CHilv, jRA-jirjp ■tcnisscn |I (HIlv. Ivoor d* Jotlijhti. Praaj J?A weer Buscinsea ■*22.30). ■RV.pro- Ktle vj» Bk op de jHilv. II ■euisie Boor mi ps uur). wordt Ksselhuyt )sum I ■O Oram. Po Gym. fan. 3.15 jreenwij- km. 10.5# j zieken, fe.: Ultz. tuinb, |00 Jlwi. Beursber, 14.40 kW en 15.3» Boor der 1 (herfa.). Ha. lï-30 j>rk cal- ■el. 18.30 I mensen nar vrai pniandt. ks parle. TfuzIeJf- D All en urn II I v. d. V. d. lezing:. 11.30 Jirraat- «dkiok. t"kron. 12.33 i Pla- 1 80- d. V. <f. fceerber. ■r. 23.C0 1 School- Be r. 18.08 DO Nws, kkhespr. ftd. 18.30 T Lichte i? lloor- 0 Swj, [-32.55- ■e gr oe- lan af- gauw haar loatien- ijf bad. is," zei (dokter [zei ik. r Mac- piet iQ WODfl- en Maandag 16 oktober 1961 De hooggespannen verwachtingen van het bestuur van het harmonie orkest Oefening Baart Kunst (OBK) zijn zaterdag en zondag niet alleen in vervulling gegaan, maar zelfs nog overtroffen. Het zaal-concours in de CoeaCoIa-hal, waaraan 28 verenigingen deelnamen, is een Uitermate groot succes geworden. Het geldt zeker als een unicum in ons land, dat een zo'n groot aantal deelnemers voor een concours Inschrijft, Maar dit grote aantal muzikanten (ongeveer 1550) is niet alleen bepalend geweest voor dit succes en ook niet de opkomst van een talrijk publiek; het overschreed zeer ruim de 3-500. Nee, van doorslaggevende aard v/aren de muzikale prestaties. Het muzikale peil was van uitermate hoog gehalte. De muzikale prestaties werden he- i jury werd toegekend. Namelijk aan oordeeld door een deskundige jury. de Politie Harmoniever. Hermandad Hierin hadden zitting do heren P. te Rotterdam en de Kon. Stadshar- Stalmeier, O. v. Heemel en M. Ogïer. monie Phileutonia uit Helmond die Dat de jury zich naar behoren van elk 117% haalden. Zij kwamen dus hun taak heeft gekweten is wel dui delijk, wanneer men weet dat zij verscheidene keren een gul applaus van het publiek in ontvangst mocht nemen, een gebaar dat zich niet op ieder concours voordoet. Op een speciale bijeenkomst in een afgescheiden ruimte vond zaterdag morgen de opening van het concours plaats. Het was wethouder mr. M. J. M. van Kinderen, die de openings plechtigheid verrichtte. Voorts wa ren vertegenwoordigd: afgevaardig den van de Schiedamse Gemeen schap, leden van de directie van de Coca-Cola, bestuursleden van diver se deelnemende verenigingen en af gevaardigden van de Kon. Ned. Fed. van harmonie- en fanfare-gezel schappen. De zaal was uitstekend geschikt voor het musiceren, maar eveneens kon het publiek het evenement goed volgen. Er stonden niet minder dam 1000 stoelen, terwijl er ook nog staan plaatsen waren. In de ruimte waar bet evenement plaats vond, stond het podium van de Grote Kerk opgesteld. Dat had men voor deze gelegenheid gelukkig mogen lenen. Op dit grote podium kon zelfs een orkest optreden, dat 57 muzikanten omvatte. Daarom ont stond er nogal enige hilariteit, toen twee leden van een 36 man sterk orkest van het podium aftuimelden. Gelukkig liep alles zonder kleer scheuren af. Niet alleen is er echter in de zaal gemusiceerd. Behalve een zaaJcon- cours voor fanfare- en harmoniege zelschappen had OBK een tamboers wedstrijd uitgeschreven, die buiten plaatsvond. Maar vele Schiedammers hebben in de stad ook muziek ge hoord. Verschillende gezelschappen hebben namelijk ter opluistering door de stad gemarcheerd. OBK heeft dit grootse evenement georganiseerd Lv.m. haar 60-jarig be staan, dat ztf verleden jaar vierde. Toen wilde men zeer graag een inter nationaal muziek-evenement organi seren, maar dit stuitte op nogal wat tegenwerking en is toen afgeketst. Met dit concours is het 60-jarig be staan dug achteraf op waardige wjjze gevierd. Uitslagen Het hoge peil van de prestaties blijkt uit het feit dat in de Vaandel afdeling van de sectie Harmonie drie maal een eerste prijs met lof van de dicht by het hoogst behaalbarc aantal plinten. In dezelfde afd. kreeg ook de muziek ver. Juliana uit Waalre met 111 pnt, een le prys met lof, terwijl de Kon. Harmonie „De Bazuin" uit Gorinchem in de cre-afdeling een le Opening pr^s met lof vcrwierf met 114 p^(- Verdere uitslagen zijn: Concert wedstrijd sectie Harmonie, Vaandel- afdeling: eerste prijzen voor Wilton Fijenoord Schiedam met 107% pnt.; Crescendo uit Neede 108 pnt; Apol lo nit Kaatsheuvel 108 pnt. en Dot- drechtg Philharmonisch Orkest met 108 pnt. Tweede prijzen Edese Har monie met 97 pnt. Afd. Uitmuntend heid: Door Eendracht Sterk utt Em- mercompascuum 2e prijs 95 pnt.; Zeister Harmonie-gez, le prijs 106 pnt.; Eendracht uit Apeldoorn 2e pr. 92 pnt. Ere-afdeling: Shell Harmonie Rotterdam le pr. 108 pat.; Dordrechts Harmonie-orkest le pr. 100 pnt.; Kon. Wilhclmina uit Earnsum le pr. 101% pnt. Eerste afd.Vredestein. uit Doetinchem le pr. 105 pnt.; Crescen do uit Alphen, le pr. 100 pnt. (Advertentie IJW.J Ook bij U kunnen er dit najaar nog de mooiste gordijnen han gen voor een prijs, die aanmer kelijk lager is dan de normale. Richelieu Marquisette van 3.75 per meter, prachtige 100% katoenen Marquisette, ragfijn van weefsel met rijk geborduur de broderierand» koopt li morgen tijdens deze Vitrage tiendaagse: per meter,voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze rijke Richelieu Marquisette, 90 cm breed, per meter Zondagmiddag is in een RET-bus van lijn 39 de 64-jarige heer D. van Driel uit Vlaardingen, die in de Nieuwe Damlaan was ingestapt, on wel geworden en toen de GG en GD hem bij het Stationsplein in een ambulance overnam, bleek de heer Van D. bij aankomst in kot zieken huis te zijn overleden. Sectie Fanfare: Yaandel-afd, Rid derkerks Fanfarecorps le pr, 101% pnt. en Juliana uit Brummen le pr. 107 pnt. Ere-afd.: Leidse Politie 1c pr. 104 pnt. Afd. Uitmuntendheid; Excelsior uit Lage Zwaluwe 2e pr. 98 pnt. Eerste afd. Wilhelmina uit Maas dam 2e pr. 9% pnt. Derde afd.: Een dracht uit Appingedam le pr. 100% pnt. en Kunst na Arbeid Delft le pr. 101% pnt. Vierde afd.: Concordia uit Nederhemert le pr. 51 pnt. Tamboerwedstrijd. Uitmuntendheid; Burger Harmonie Enschede le pr. 38 pnt.; Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg 2e pr. 32 pnt. Der de afd.: Damesdrumband St. Anna uit Bergharen le pr. 33 pnt. Toen de 88-jarige heer C. v. Hoek, die in het Sint Jacobs Gasthuis woont, zaterdagmiddag om 4.45 uur op de Burg. KnappertJaan werd aan gereden, was hulp gelukkig direkt bij de hand: de aanrijdende auto was een ambulance van de GG en GDJ De ambulance reed met haast en onder het loeien van de drie-tonige sirene naar een ongeluk, maar het geluid is blijkbaar toch niet gehoord door de heer Van Hoek, die ter hoog te van de Sonderdanckstraat de B.K.- laan overstak. De bejaarde heer werd- ondanks krachtig remmen, toch geraakt cn tegen de grond gesmeten. Hij kwam met het hoofd gelukkig op een zachte berm terecht, zodat hij slechts een lichte hersenschudding opliep en bovendien nog een gebro ken rechter enkeL Door dezelfde am bulance is het slachtoffer naar de Dr. Noletstichting gebracht, waar hij ook is opgenomen. Zó liet D. Tap uit Appingedam aan een ieder merken dat zijn or kest ,J?e Bendracht'n eerste prijs heeft gewonnen. Een beeld tijdens het zaal-concours dat door Oefening Baart Kunst dit weekend is gehouden. Het Leidse Politie Muziek Gezelschap ziet men hier 'n eerste prijs halen. Advertentie l M Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bü ongeval: G.G en GJD,: Tuinlaan 80 Telefoon 6 92 90. Pohhe-aiarmntimmer. 6 46 66 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tol 203ü uur dinsdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 20 3U uur, woensdag 930 tot 163U uur. donderdag 9.30 tot 1230 uur, vrijdag 9 30 tot 1630 en 19 tot 2230 uur, zaterdags 930 tot 1630 uur. 's zondags gesloten ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 tur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 *ot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag IC tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Interpol... en verdovende middelen". Monopole, 2.00 uur: „De zwarte schorpioen". 7 en 9.15 uur: „Uit het leven van een zondige vrouw". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: ABvOvD. Ca baret. Irene, 8 uur: Pers. Ver. Gusto. Le zing. Wijkcentrum, 8 uur: Thorbecke- kleuterschool. Ouderavond. De 5-jarige Willem van H. Uit de Rembrandtlaan sprong zaterdag om 2 uur door de heg langs de rijbaan op de Vlaardingerdijk, pardoes voor de auto, bestuurd door de heer J. C. M. uit Rotterdam. Het kind werd door de auto „geschept" en tegen het wegdek geworpen, waarbij het een been brak en. schaafwonden opliep. Willem is naar de Dr. Noletsüchting gebracht voor behandeling. De heer G. "W. G. deed aangifte dat zijn bromfiets, die hij niet op slot in de fietsenstalling op de Koe markt had neergezet, is gestolen. De heer J. A. P. deed aangifte, dat van zijn voor de woning aan de Hogenbanweg staande auto de lin kerkoplamp is gestolen. De heer R. M. v. R. mist zijn bromfiets, die niet op slot voor een feestzaal aan de Lange Haven had gestaan. In het Sportfonösenbad zijn twee bezoekers bestolen. De I5-jarige G. v. d. H. uit Hoogvliet mist zijn lederen portemonnaie met tien gul den uit zijn kleding, die in het kleedhokje had gehangen. En de heer R. v. B. is daar zelfs zijn kle ding kwijtgeraakt, namelijk een groene pantalon en een blauw col bert, bijna nieuw en 80 gulden waard. tvld»'«»rj*Tute 1 M 1 VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest ei» afgeregeld op onze nieuwe vïbrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij IT ad» viseren door gediplomeerde horlogemakers Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust, atelier. LIJNBAAN SOI De resultaten van de clubs in de afdeling Rotterdam van de KNVB zijn ditmaal minder succesvol. Bij de eersteklassers moest SVDPW bulgen voor Voorwaarts (01), maar geluk kig behoudt SVDPW nog de kop. Met Schiedam gaat het nog niet goed. Dit maal won Swift Boys met 39. Rt de tweede klasse A, presteert debutant Schiedamse Boys het om ongeslagen aan kop te gaan. Ditmaal werd OH VV met X4 verslagen. Ursus slaag de er niet ia van Eureka te winnen (Advertentie LM.) Allcenverkoop Quick voetbalschoenen Hoewel de zege nog niet groot is gaat het nu de goede kant uit met derdeklasser DHS. Ditmaal kon met 10 in Den Ilaag van RAVA wor den gewonnen. De derby Martinit- Demos werd een pittig duel waarbij de teams vele kansen ongebruikt lieten. Het gelyke spel1—1 geeft de verhouding wel weer. In Schoon hoven moest SFC de ïciderstitcl Op sfeervolle wijze heeft Schie dams oudste gymnastiekvereniging zaterdagavond In Musis Sacrum de vferde, jaarlijkse Soirec-Gyxnnastf- que gehouden. 's Middags heeft THOR een geslaagde demonstratie- mars gehouden waaraan ruim 250 leden hebben deelgenomen. In de avonduren hebben vooral de dames laten zien dat THOR over uitsteken de turntalenten beschikt. De oefe ningen van de dames op lange mat en evenwichtsbalk waren dan ook staaltjes van perfecte lichaamsbe- heersing. Begonnen werd met een fraaie vlagopening, Ook de jongere dames toonden reeds een goede vaardigheid. Zij hebben onder leiding van me vrouw Nel Kloppers-Van Wagten- donk een homogene knotsoefening opgevoerd (zie foto). De meisjes hebben met een stijlvolle bewegings oefening onder leiding van Nel Boen der op leuke wyze aan het program ma bijgedragen. Het spectaculaire ■werk hebben de jongens verricht: Zij hebben onder leiding van de heer J. van der Touw op formidabele wijze het tafelspringen gedemonstreerd. De heer C. van Oudheusden had de al gehele leiding van deze goede de monstratie voor gymnastiek. Pen ningmeester A, Sluyters heeft de bijeenkomst met een kort welkomst woord geopend. Na het turnen kwa men The Music Boys aan bod, die tot middernacht voor goede dansmu ziek hebben gezorgd. (t'oorlopig) aan Schoonhoven laten Tegen het goede spel van de Rot terdammers vond DRZ het goede ■wapen niet, In de aanvang nam DJS de leiding doordat J. Valendyk een fout in de verdediging afstrafte. In de zevende minuut trapte D. Ouwens hard naar K. "Wigmans, maar het leer rolde over diens voet het doel van DJS in. In de twaalfde minuut scoorde A. Valendijk. Het werd 3—1 door Mes in de dertigste minuut. Rook bracht de score op 4—1 vlak voor rust. In de tweede minuut van de tweede helft maakte Rook er 5—1 van en in de veertien de minuut scoorde A. Valendyk nog maals. De partijen wogen tegen elkaar op en voor beide doelen ontstonden gevaarlijke situaties. Al spoedig bleek dat doelpunten schaars zou den zijn. De rust ging dan ook in met blanke stand. In de 28e minuut veroorzaakte rechtsachter Van Leeu wen een strafschop maar doelman Burger stopte de bal. Hierdoor ge- inspireerd ging DHS in de aanval. Gudde schoot met een omhaal te gen de lat en in de 39e minuut deed hij het beter toen hij uit een goede voorzet van Raozen van dertig me ter afstand keihard inschoot. "Wel beeft RAVA nog voor een punten- deling gestreden, maar de Schie damse defensie hield stand. Sportief hebben de stadgenoten voor de winst gestreden. Een aan vallend Demos zag hoe Aad van der Horst de bal nog uit het doel van Martinit trapte en later zou deze achterspeler dit kunststuk herhalen. Even later stompte de doelman van Martinit de bal wel weg bij een hoekschop maar het leer kwam voor de voeten van linksbinnen C. T. Tetteroo die inschoot. Martinit leek uitgespeeld en Demos verzuim de de voorsprong te vergroten. Het was Koster die bij de aanvang van het laatste kwartier linksbuiten T. Koppenhagen de mooie scoringskans gaf. (11). In de eindfase had Mar tinit het overwicht, maar ook nu werden onder veel spanning kansen gemist. Spil Reolfzema van Demos trapte toen zelfs de bal van de doel lijn. Liefst drie strafschoppen werden genomen in de strijd om het leider schap tussen het sterke Schoonho ven en SFC. Beide elftallen startten nerveus. Bij een afgeslagen aanval kreeg Schoonhoven een strafschop toegewezen in de beginfase (1—0). Schoonhoven behield de kansen en in de dertigste minuut werd het 2—0. Vyf minuten daarna werd Ri- nus Schell ten val gebracht in het beruchte gebied. Schell schoot do strafschop in. In de vijftiende mi nuut van de tweede helft kreeg Schoonhoven, wegens hard aanval len, weer een. strafschop toegewezen (3J). Na goed samenspel kon Schell in de dertigste minuut de achterstand nog verkleinen, maar in de laatste minuut maakte Schoon hoven er nog 42 van. f Aftvertonfl* I JW 1 WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15- R'DAM zodat Eureka de rode lantaarn aan Ursus kon overdragen. SVDP'W-Voorwaarts 0-1 Onverdiend heeft leider SVDPW verloren. Voortdurend waren de Schiedammers in. de aanval, de bal werd wel driemaal tegen de deklat geschoten en steeds weer moest de Rotterdamse doelman actief optreden maar geen enkel schot kon de bekro ning van de aanvallen vormen. Wel scoorde Voorwaarts in de tiende mi nuut van deytweede helft toen de bal de binnenkant van de paal raakte, (0—1). Swift Boys-Schiedatn 3-0 Het team van de zwartwitten kon niet op toeren komen. Bij een goede aanval van de thuisclub ontstond het eerste doelpunt in de twintigste mi nuut. Tien minuten later werd wederom een goede aanval over links gelanceerd en de rechtsbin nen schoot in. Tien minuten daarna verraste een halfspeler met een ver schot doelman Naterop. Na rust was Schiedam wel in ccn betere vorm, maar tot scoren kwa men de stadgenoten niet, Tien minu ten voor tijd moest doelman Naterop, die een trap had gekregen, gebles seerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Wesdorp. OHVV-Schied. Boys 1-4 In een zware wedstrijd behaalden de Schiedamse Boys de zesde over winning in successie. Linksbuiten Bonte opende de score. Rechtsbinnen Bockom maakte er 2—0 van. Wel veroorzaakte Poulus een strafschop waardoor OHW op 1—2 kwam, maar Jongeneel verhoogde dc voorsprong en tenslotte kon Feyen de stand op 14 brengen. Ursus-Eureka 1-3 De Schiedammers speelden heel matig en bovendien bleven, vele kan sen onbenut. Jan van Strien en Mari Huigen schoten zelfs enkele malen tegen de deklat. Het eerste doelpunt ontstond toen Jan van Veen gebles seerd op de grond lag zodat er geen verdediging was. Chris Gosens heeft Van Veen later vervangen. Bij enige uitvallen werd het na rust 0—2, wel verkleinde Mari Huigen de achter stand maar Eureka kon de winst met 13 handhaven. Wico-WF 2-4 Reeds in de eerste minuut lag de bal echter de Schiedamse doelman Van Noortwijk, maar de scheidsrech ter keurde de goal af. Even later was het wel 10. Wilton Fijenoord ver grootte het tempo en uit een straf schop scoorde Van Unen, In de twee de helft heeft Wilton Fijenoord met goede combinaties Wico overspeeld, Henny van der Reyken scoorde twee maal, Van Unen schoot even later raak, (1—4). Hierna kon Wlco nog eenmaal scoren toen de paal de bal eerst keerde en het leer daarna goed werd geretourneerd, (24). Wederom is een auto op de par keerplaats van het Prinses Beatrix- park bij de Blauwe Brug moedwil lig beschadigd geworden. De auto, eigendom van de beer W. A. de B. uit Rotterdam, werd aan de linker- kant geheel bekrast. De daders zijn nog onbekend. Grote sortering exclusieve modellen f Gaarne zenden wij u onze rijk-geïiiustreerde catalogus franco per post l In de nacht van zaterdag op zondag heeft een nog onbekend persoon. waaiFcnijnlijk onder de invloed van sterke drank, een grote ruit van de bekende yssalon Venezia in de Pas sage vermeld door er met de vuist tegenaan tc slaan. De aangerichte schade bedraagt 300: naar de dader wordt gezocht Esper an to-agendo Merkredon, la 18an de oktobro Klubvespero. Nl konversacios ce kino v. Gink Floegstraat 19. Ne forgesu vt2iti la jarkunvenon je dï- manco, la 22a de Dktobro ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Het Is een sombere dag geworden voor de Schiedamse teams in het za terdagvoetbal. PPSC moest de lei derstrui overhandigen aan het ge- vaarlÜke Insullnde. Ook HBSS is de aansluiting met de kopgroep weer kwyt. In Alphen aan de Rijn waren de oranjehemden zo schotloos dat ARC met 3—0 zegevierde. ARC-HBSS 3-0 In de 21e minuut werd het uit een onverwachts schot 10 door T. Ver sluis. Daarna verkeerde het Schie damse doel nog tweemaal in gevaar en vlak voor rust verzuimde Hijn- hende de gelijkmaker te scoren. In de tweede helft had HBSS wel een overwicht, maar beide doelen wer den enkele malen vergeefs belaagd. In de Iwinigste minuut bracht Ba- gaard van ARC de stand op 2—0, De schotvaardigheid van HBSS bleef uit, hoewel ook doelman Aaldijk van HBSS het geluk mee had. In de laat ste minuten leek het erop of de I Schiedammers lach zouden gaan I scoren, maar de Alphense defensie' kon redden. By vermeend buiten spel ontstond twee minuten voor tijd van de voet van Krijgsman de derde goal. FPSC-Insnlinde 1-3 Twee gelijkwaardige teams start ten waarbij de Schiedamse aanval len in de beginfase niet goed konden worden afgerond. In de twintigste minuut kopte de middenvoor in bij een scrimmage. Vijf minuten later bracht PPSC zich weer naast de ge duchte tegenstander. Degelmg schoot de gelijkmaker hard in. Beide teams streden hierna heel lang voor de winst. Toen Insulinde in de eindfase sterker werd, was het met PP ge daan. In de dertigste minuut kopte de middenvoor van Insulinde uit een wirwar van spelers in. De Schiedam mers liepen naar de overzijde met als gevolg dat de rechtsbuiten tien minuten voor tijd een vrij veld voor zich kreeg waardoor hij de stand op 13 kon brengen. Hierna was de spanning er uit. iets aparts en niet duur. Zie etalages. in Zweeds, Deens, vanaf ƒ485.- achter in de winkel. 3.95 per meter, in 60 verschillende dessins. vanaf ƒ13.05, in 60 verschillende kleuren, ook teak. Complete woninginrichting. Wij geven kosteloos advies-begroting. GROTE MARKT 19-21, tegenover stadhuis. Meubelmakerij Schie 15. Meubelstoffeerderij en rep.-afd: Schïe 17. originele Schotse Clan-dessins maten 34-46

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1