wSaBBSSI Goof Handstede Vïaardings judo-kampioen SCHIEDAM Gusto-personeel zag onze overburen UVG-heren nemen de leidersplaats over De bejaarden werden onthaald op cabaret Nederlaag van ODI stelde teleur ?t Was een goed jaar voor schooltuinen Onverwachte zege in dries teclenontmoe ting "or ïfQa Moet u, eens horen! Goede start SVG-dames NO AD komt tot winst Damclub Schiedam komt bij Pernis ook niet tot winst W. de Roo jeugd- kampioen m Met dia s en een film Voor Modieuze Mantels Receptie van Harpe Davids Voor Modieuze Japonnen Ouderavond Willem de Zvvijgerschool fso.ooo gulden ufoUen HANDBAL Wat ik doe met de vrije zaterdag ^iciute (^outure in cjoucl LEO van IERLAND Oogstdienst voor cle zieken KORFBAL Mej. v. d. Kamp onderscheiden Baggerschuit vaart tegen muur Burgerlijke Stand Dries teden Ouwenbroek riste JUDO JIU JITSU - IND00RTRAINING S PORT CE NTRUM SCHJE DA M REINIER HULSKER .Westvcst 19 - Tel. 62845 JONGEDAME een I bord, lbo ie» peetje een I fiets, heids- nobel locrp. Doch Dat JOhffC- |nota- Tizou- Kloos, b Gid» fcjtien: pcden eeer- ■n het ■mate ïtige ■ora dip pruon t uan pi een Hij ieder 1 opzij hij ie- ■dient, f fcunt Betreft It nie- |menj. i be- I loket, Ise rij lerJti? Nee, J daar jen. ze Bidden je de 't It haart land lart- l voor Üdeni dr ■tidiy* mnage- tje Dan eft eens i w« 3." ir de t let- «tch- .■•nok getn- eens gauw I "bloei "neer leen. Joch Dok- zei ijne ;:bc- |op. hoor gyi- iiw- née, iar>g Dinsdag 17 oktober 1961 Lozing van S. de Waard 5? Het Is een goede gewoonte gewor den van de personeelsvereniging Gus to oïn de eerste bijeenkomst van een nieuwe seizoen de heer S. de Waard uit te nodigen. Ook gisteravond In Irene constateerde weer een goed gevulde zaal hoe goed de heer De Waard de vertelkunst meester is en hij toonde wederom aan, dat hjj een verteller van nature Is. De heer J. Th. Nieuwenhuls, voorzitter, me moreerde eveneens in zijn openings woord, dat het werkelijk een tradi tie is geworden, de heer De Waard voor de eerste avond van het seizoen nit te nodigen. Ditmaal had spreker als onder werp genomen „Onze buren aan de overkant". Hij bedoelde hiermee de bewoners van Engeland, Schotland en Wales. Zijn verhalen kregen nog meer kleur door de dia's die hij er voor de pauze en. de film, die hij er ca de pauze, bij vertoonde. Dé heer de Waard beschikt over een prettige, natuurlijke verteltrant. Door de w(jze waarop hü zijn onder werp bi) de kop neemt, leven de aan wezigen zich heel gemakkelijk in bet onderwerp in en maken de reis aJnw. mee. Om de aandacht van het publiek te blijven pakken gooit de verteller er zo op zjjn tjjd een vro*'«ke kwinkslag tussendoor cn dat verlevendigt het verhaal ten zeerste. {Advertentie LM.) BROERS VEST 111, Tel. 6 74 16 Ter gelegenheid van haar 40-jarige bestaan recipieert het bestuur van de Chr. Muzïekver. „Harpe Davids" op zaterdag 28 oktober in het repe titie-lokaal, gebouw Chr. Soc. Be langen. (A d verten tie LM.) BROERSVEST 111, Tel. 6 7416 De Willem de Zwijger school voor ULO houdt donderdag 19 oktober in Irene een. ouderavond. Aanvang 8 uur. Tijdens deze bijeenkomst houdt de heer A. v. d. Wijden, oud directeur van de Middelbare Han delsdagschool, een causerie over het ULo en economisch onderwijs. (Advertentie t.M Vijftig duizend galden gut er deze maand van onze prijzen af. In tientallen aanbiedingen zult U zien wat dat beCefcent. Zorg er voor dit ook U Uw aandeel krijgt... door nó te kopen. Laat anderen vier of vijf gulden of rog meer betalen voor een wollen dames- of herenshawl. Onze klanten kopen morgen diezelfde shawls uit een grote partij aanbieding van diverse kwaliteiten en kleuren, door elkaar voor één prijs, voor nog géén gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen, eni Mohair dames shawls in kleuren als gebroken wit, rood, grijs, bleu, zwart, lila enz. en de herenshawls hbuct-- streep- en ruitdessins, WA Cf 55 Het publiek werd eerst meege voerd naar Londen. Daar werd het geconfronteerd met een vrij omvang rijke hobby. Ook werd er stilgestaan bij het Buckingham Palace, waar de wacht werd gewisseld. Natuurlijk kan men Londen niet bezocht heb ben zonder de Big Ben te hebben aanschouwd of de „beef-eaters" van de Tower te hebben gezien. Maar er waren nog meer wetenswaardighe den. Na het bezoek aan Londen werd een reis gemaakt langs de Engelse badplaatsen. Voorts werd er een kijk je genomen in Wales en later in Schotland, waar het natuurschoon onder de loep werd genomen. Het bleek overduidelijk dat het Britse Koninkrijk hier een overvloed van heeft. De heer De Waard heeft on getwijfeld velen op aantrekkelijke aspecten van deze gebieden gewe zen en de interesse van een groot aantal mensen weten op te wekken. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bü ongeval; G.G en GD.: TuinJaan 80 Telefoon 6 92 90. PoUtie-alarmnummer: 64656. Gem een lelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2020 uur. dinsdag 92l> tot 1620 en 19 tot 2020 uur, woensdag 920 tot 1620 uur. donderdag 920 tot 1220 uur, vrijdag 920 tot 1620 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 920 tot 16 30 uur, 's zondags gesloten. BJK Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 mr, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 1? u. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Interpol... en verdovende middelen". Monopoly 2.00 uur: „De zwarte schorpioen". 7 en 9.15 uur: „Uit het leven van een zondige vrouw". DIVERSEN uur: K.V.A. verga- Wijkcentrum, dering. Voor de Schiedamse teams is het weer een succesvolle handbaldag ge worden. Bjj de dames handhaafden Wilton en DWS zich op de eerste plaats, terwyi Wilton 2 nog steeds zonder verliespunten b. By de he ren nam TJVG de leidersplaats over en de DWS'crs kwamen tot volle winst. De DWS-dames hadden het in Vlis- singen niet moeilijk tegen Zeeland Sport, dat makkelijk met 27 werd geslagen. De dames van Wilton staan wat vaster op de eerste plaats nu naaste concurrent HVP aan de Maas kant met 5—4 werd geklopt. Toch namen de Haagse dames direct een voorsprong, die later door W. Prins -werd weggewerkt, maar bij de rust stonden de Haagsen weer met 1—2 voor. Het werd zelfs 13, maar toen kwam Wilton enthousiast opzetten en In tien minuten was het 5—3 door de Groot. Fr. de Raay. L, Lemson en B. Zonneveld. Een minuut voor tijd HPV op 54 af. De UVG-dames ondervonden wei nig tegenstand van Snel wiek 2 en boekte de derde overwinning met 80. Bij de rust was het al 30. Het nog steeds ongeslagen reserve-team van Wilton kwam tegen Schutters 2 tot een duidelijke 2—7 overwinning. Bij de heren komt Wilton wel erg in het naiw zitten. Tegen. Olympla werd nu weer met liefst 9—25 ver loren ;te erger nu het eveneens Wat maakt men zich toch zorgen over de vrije zaterdag! Eerst van re- gerings-zij de en nu weer dat gepraat van de Schïedamse Gemeenschap. Wat moet iemand doen, die zater dagsmorgens niet werkt? Ja, bet is toch wat Tienduizenden staan vijf maal per week voor dag en dauw op, om op tijd op het werk te zijn. Circa 4 uur werd er des zaterdags gewerkt. Hoe moeten al die lieden deze vier uur doorkomen dat is het grote pro bleem van. de S.G. Gelukkig is het dat niet voor ons. Maar wij willen het de S.G. wel verklappen, wat wij zo'n hele zaterdagochtend uitvoeren. Namelijk; eens wat langer slapen, gezellig met vrouw (en kinderen) ontbijten, wat vijf maal per week onmogelijk js. Dan met de vrouw thuis 'n kop koffie drinken, voor een keer geen koffie uit een thermosfles. Misschien is de S.G, wel zo bijde hand uit te rekenen hoeveel tijd er dan nog overblijft Tn ieder geval te weinig om zich aan uitspattingen tebuiten te gaan. Wat wij wensen is: met rust gelaten te worden. Laat de S.G. trachten de pensioenen van de ouden van dagen herzien te krijgen. Dat is tenminste nuttig en bovendien profiteert de ge hele gemeenschap daarvan. W. S. (De poe.de zorgen van üe S.Gzijn kennelijk niet ccn de heer W. Sbe steed. Hij kan rustig blijven slapen. Maar mogelijk willen onderen wèl gebruik maken van de adviezen van de S.G. en van de mogrelyfcheden die (eventueel) door de S.G. worden ge- creeerd. De S.G. dwingt -niemand en zat de heer IV. S. zeker wel met rust willen laten. Red. Schiedammer puntloze Sneiwiek tol eerste winst kwam tegen. Schutters. De Schiedam mers speelden een slechte wedstrijd en stonden bij de rust al 212 ach ter. Daarna ging het even wat beter tot 9—17, maar daarna gooiden de Hagenaars het spel volkomen open en daartegen waren de Schiedam mers niet opgewassen. DWS is daarentegen in de 2e klas twee plaatsen gestegen, door de 712 zege op Phoenix en dat nog wel in een uitwedstrijd. Zy staan echter vier punten achter op de leiders. Te gen Spartaan uit Botterdam speel den de UVG-heren een fraaie wed strijd, die zij verdiend met 12—7 won nen. Hierdoor hebben zjj de eerste plaats van Advendo overgenomen dat van HVZ verloor. Voor de rust was vooral schutter L, Bakker goed op dreef met vijf goals zodat met 7—2 werd genist. Daarna scoorden beide teams nog vijf-maal Bij de reserves waren zowel DWS als Wilton nog puntloos, maar in de derby moesten de eerste punten wel vallen en dat gebeurde bij Wilton. Hij werd 116, na ruststand 63; vooral K. Groeneveld en W. Post wa ren op dreef in de aanval. Junioren-dames: Wilton—Sneiwiek 2—2; DWS—Schutters 5—3; UVG— St. Lodewijk 1—5, i Adveriencte I A LIJNBAAN 50 De leden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen werden gis termiddag onthaald op een frisse cabaret voorstelling. Maar voor de aanvang van de voorstelling in Mu sis Sacram hield eerst hoofdbestuur der J. G. van der Zeeuw uit Leiden een korte toespraak. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter D. Kerssen. De voorzitter deelde de zeer vele aanwezigen mee, dat op de laatst gehouden landelijke vergadering van de Bond in Utrecht besloten is de naam van de Bond te veranderen in Algemene Bond van Bejaarden. Voorts was hij verheugd te kunnen zeggen, dat het aantal leden van de Schiedamse afdeling binnenkort de 2.000 zal passeren. Degeen, die het 2.000ste lid aanbrengt, zal op de St. Nicolaasbij eenkomst een prettige verrassing ten deel vallen. In zijn korte toespraakje zette de heer Van dor Zeeuw het doel van de organisatie, die zestien jaar gele den, dus kort na de oorlog, werd op gericht, uiteen. Het doei ts, de be jaarden meer zeggenschap in de toekomst op het bejaardenbeleid van de regering te geven. Zij behoren toch immers ook mee te profiteren van de verhoogde welvaart in ons land. De heer Van der Zeeuw achtte de tegenwoordige AOW-uitkering te laag. Men heeft berekend, dat deze op zjjn minst ƒ.3500 voor een be jaard echtpaar dient te zijn. „Maar daar zijn we nog ver vanaf', was de mening van spreker. Ook dit jaar zal öe mogelijkheid aanwezig zijn om fruit in te leveren ten bate van 120C Schiedamse zie ken. bejaarden en eenzamen, want de Oogstdienst '61 van de Ned. Herv. Gem. staat weer voor de deur. Men kan zaterdag 21 oktober van 10 uur tot 12 uur fruit inleveren op de na volgende plaatsen: Grote Kerk, Bet hel Kerk, v.m. Westcrkerk, Opstan- dingskerk, Vredeskerk en Wljklo- kaal aan de Stephensonstraat, Indien men niet in staat is fruit te geven, bestaat ook de mogelijkheid zijn geldelijke steun toe te zeggen. Giften kan men storten, op postreke ning 130944 ten name van A. J. Kos ter Lzn., met vermelding „Oogst dienst". De nederlagen van ODI en Schie- In het begin namen zij het wat ge- dam tegen respectievelijk TOP en Tjoba zijn tegenvallers. Het laatste lag in de lijn der verwachting, maar dat het 615 zou worden hadden we toch niet verwacht. Vooral niet als in aanmerking wordt genomen, dat do roodzwarten met 20 door twee vlotte treffers van J. v. d. Tuuk en 3—2, waarvoor J. v. d. Kooij zorgde, hebben voorgestaan. De Zeeuwen waren onmiskenbaar sterker en voor al enthousiaster en daaraan is mis schien te wijten, dat zij het met snij den niet zo nauw namen. Dat neemt niet weg, dat men de kansen uit stekend benutte. De eerste helft werd met 3—9 afgesloten, welke stand na de rust vlot tot 3—H werd opgevoerd H. Verschoor en J. Dirkzwager haal den op tot 511, waarop 5—15 volg de. D. Vermeulen had het laatste „woord", waarmee hij 6—15 aan tekende. Dat ODI van TOP zou verliezen had niemand kunnen denken. De Rotterdammers bleken echter enkele oude paarden van staL te hebben ge haald, terwijl ODI twee geroutineer de krachten moest missen. Aanvanke lijk ging dc score gelijk op tot 22 met TOP als leider, maar daarna liep de thuisclub uit tot 42. In de tweede helft werd die voorsprong opgevoerd tot 62, gevolgd door een tegenpunt van ODI (6—3) en een laatste treffer van TOP (73). Aan de juistheid van deze uitslag behoef! niet te worden getwijfeld; TOP was de felste en speelde meer op de bal. De tegenpartij van Succes heeft wel rijn best gedaan om de doelkansen van de blauwwitten zo klein mogelijk te houden, maar Velox 2 kon toch niet verhinderen, dat zij met 2-9 ten onder ging, De Successen» waren ook in deze wedstrijd voortreffelijk op schot. .Jammer, dat het de laatste keer bleef het grote terrein liggen. Maar Is," Deze verzuchting werd door vele jongens en meisjes geslaakt, toen ze voor 't laatst in dit seizoen het schooltuincomplex aan de V) aa.nl! n- gerdyk betraden. „Stel je eens voor, dat je alles, dat Cr deze zomer op je tuin gegroeid is, nu in één keer moest meenemen. Of dat je alle bloe men, die je geplukt hebt, na in je armen moest houden. Het zou nooit kunnen." Dze woorden, gesproken door de hoofdleider, de heer F. J. Klapwijk, werden door allen volmondig be aamd. Het was weer een goed jaar. Macht de kool wat tegenvallen, aard- appelen en groenten zijn er in mas- sa van de tuin mee naar huis geno men. In 15 groepen hebben 585 jeug- dige Schiedammertjes dit jaar weer de tuin bewerkt. 1 Spanning heerste er tot het laatst. Wie zou er een prijs verdiend heb ben? 45 prachtige planten standen op hun nieuwe eigenaars te wachten. Alle trouwe tuinders kregen een mooi tuin diploma. Voldaan ging men huiswaarts, de laatste oogst meedragend. Verlaten volgende week begint dc Plantsoe nendienst reeds met de voorberei dende werkzaamheden om het com plex volgende zomer weer plantrijp op te leveren. De prijswinnaars waren: le prijs: Annemieke Blom, Ida Boas, Ellen van Braat, Ben v. d. Broek, Lenie Frenks, Jaap Kalis vaart, Jan Meeuse, Koos Putters, Ge rard van Raay, Roos Schrey, Henk van Tilborg, Tonnie Vermeulen, Mar- jo v. d. Yssel, Arnold Zebel, Sjouk Zwanenburg. 2e prijs: Toos Boos, Ria Bouw meester, Gerrie v. d. Broek, Erna Gü- le, Lyda de Groot, Antoinette Hof kamp, Toos Huy2er, Henk Kuypers, Erik Lunstoot, Bas v. d. Meer, Arie ypn Rij, Theo Smits, Geert Vrede- veldt, Tineke v. d. Water, Lucia Woutersen. 3e prijs: Kees van Bochove, Evert Borgkamp, Jan Droge, Bob Hemerik, Betty Jongepier, Edward Krabben - dïjk. Rob Krommenhoek, Wira Mari- nus. Sjaantje Meerhof, Jannie ten. Napel, Elly Ooslerom, Litba Paulus, Margriet Spermon, Wim Vogel, pe ter Wijsbroek. makkelijk op, maar al spoedig werd er vlot en aardig gespeeld. Door B. en Mej. R. van Krogten kwam Suc ces met 0—2 voor, gevolgd door een tegenpunt Mej. E. Crama kwam op 13 en weer liep Velox 2 in (23). P. van Vliet en F. Baas zorgden er echter voor, dat met 2-—5 kon wor den gerust. In de tweede helft kwam Velox 2 er niet meer aan te pas. B. van Krogten, J. Cordemans, O, de Beus en Mej. A. Kauffman brachten de eindstand op 2—9. Met uitzondering van Succes 2, dat met 81 van Rozenburg 4 verloor, behaalden de overige ploegen uit stekende resultaten, zoals uit het vol gende lijstje blijkt: Schiedam 2—Het Zuiden 6 5—1, ODI 2—DIO 3 8-3, ODI 3NIO 2—2, Schiedam, aSpan gen b 40, Spangen dSucces a 0—2 en Spirit bODI b 1~2. Het cabaretprogramma „Alle Hens", gepresenteerd door Coos van de Velde, ondervond grote bijval. Snel volgden muziek, zang, sketches en goocheltrucs elkaar op. Vooral het vlotte tempo heeft de voorstelling tot een boeiend geheel gemaakt. De medewerkenden waren: Coos van de Velde, Nick Nicholls, Henk Bavmg, Greetje van. Schaïk en Emmy Rijn bergen. Het programma is 's avonds, we derom in Musis Sacrum herhaald. Drie teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben hun eerste competitiewedstrijd achter de rug. Dames 1 speelde uit tegen het lastige DOS uit Rotterdam. N'a een slechte start kwamen de Schiedamse meisjes er langzamerhand beter in cn wisten deze moeilijke klip keurig te omzef- len. Via de set-standen 15—8 1315 915 cn 715 zegevierde SVC dus met 1—% Dames 2 verspeelde in eigen zaal onnodig een punt tegen het Vlaar- dingse Shell 1. Na een 29 voor sprong moest toch nog met een 2—2 Mej. H. v. d. Kamp, woonachtig aan de Burg. van Haarenlaan 927, viert vandaag haar 40-jarig jubileum bij de N.V Kantoorboekenfabriek Van 't Hoff en Jongepier. Ter gele genheid van dit jubileum werd haar de zilveren ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau toe gekend, wegens langdurige en trou we dienst Op een speciaal daartoe belegde bijeenkomst reikte burge meester mr. J. W. Peek haar het ere metaal uit. In een flauwe bocht in de Schie is gistermiddag om 1 uur een lege bag gerschuit van de firma Dikkcrboom en Sybrandij tegen de achtergevel van de Bakkerij Grondstoffen „Fre- roba" gevaren. De muur werd lich telijk ontzet. gelijkspel genoegen genomen worden (15—8 15—9 11—15 en 13—15), Het junior-team tenslotte kreeg met 3—0 klop van het sterke Liba non A zestal, hoewel de 3e zet slechts met 16—14 werd verloren. Voor deze week staan op het pro gramma: dames: Smash 2SVC 3, 2e klasse, heren Alexo 1—SVC 1 overgangs klasse. NOAD's eerste team heeft een le der verbaasd doen staan door In do overgangsklasse het sterke Eendracht 3 te slaan en wel op overtuigende wyze. Henk Stas, de Klerk en oud- Wilhelmus-spelcr Keynders hebben in eigen huls ervaren dat dit jaar met NO AD niet te spotten valt. Het Schïedamse team heeft aanmerke lijk aan kracht gewonnen nu Aben en Al lmen dinger uit dienst zyn en regelmatig kunnen trainen en nn Braak in het team J3 opgenomen, .r NOAD kreeg een vlotte 5O voor sprong toen Braak en Allmendinger verloren van resp. Stas en Reynderi doch de resterende partijen werden weer in winst omgezet Hiermee is bewezen dat de Schiedammers niet tot de zwakste teams behoren irt de ze sterk bezette afdeling. De persoonlijke uitslagen zijn: De Klerk—Aben 12—21, 21—15, 18—21; tegen Braak 19—21, 19—21; tegen Allmendinger 1421, 20—21 Reyn- derAben 19—21, 16—21; tegen Braak 19—21, 21—18. 11—21, tegen Allmendinger 23—21, 21—16. Stas— Aben 13—21, 21—18, 14—21; tegen Braak 2118, 2116; tegen Allmen dinger 20—22, 21—23. De Klerk Stas—AbenAllmendinger 2119, 19—21, 15—21. Over het onderwerp „Spanningen i verschuivingen op de arbeids markt" zal woensdagavond 1 novem ber de heer W. F. Thijssen een le zing houden. Hij zal dit doen tijden* de bijeenkomst in het Volksgebouw die dan wordt gehouden. (55—5). Alleen Arie de Bruine wa* in staat zijn tegenstander te weer staan, (Van één onzer verslaggevers) Henk van Oosten onttroont als kampioen van Vlaardlngcn alle ca tegorieën! Dit was de grootste ver rassing van de Vlaardingse judo- kampioenschappen, zaterdagavond gehouden in de Stadsgehoorzaal, Henk van Oosten, vier maal alge meen kampioen van Vlaardlngen, werd verslagen door Goof Handsle de, een jonge veelbelovende kracht van sportschool Van Gorsel, In een fel duel van tweemaal drie minuten moesten Van Oosten (kam pioen zwaargewicht) en Handstede (kampioen middenge wicht) uitma ken, wie kampioen van Vlaardlngen 1961 zou worden. Beide judoka's hadden hun party tegen Joop IVildt (kampioen lichtgewicht) gewonnen. Zy gaven elkaar weinig toe, maar Handstede's fellere aanvaben gaven de scheidsrechter de beslissing, dat Handstede tot winnaar van de par ty moest worden uitgeroepen. Toch ging de onttroonde kam pioen niet met lege handen naar huis. Want eerder in de avond had hij opnieuw zijn titel in de zwaar gewichtklasse met succes verdedigd. Rond deze kampioenschappen was een bijzonder interessant bijprogramma opgetrokken. Er was een driestedenontmoeting tussen Antwerpen, Amersfoort en Vlaardlngen. Onze stadgeno ten. op papier niet de sterkste, wisten deze driestedenoverwin- ning te winnen. Daarnaast waren verder jiu jitsu demonstraties, demonstraties jeugd judo en dames en meisjes judo en jiu jitsu. Spectaculair was de „Nage na Kata", een oefening waarin in Het wil nog niet vlotten met de damclub „Schiedam" in het nieuwe seizoen. Ook het bezoek aan Pernis is namelijk met een kleine nederlaag geëindigd. Schiedam verloor met twee punten verschil. Ditmaal was Van Dort afwezig zodat twee verlies punten moesten worden genoteerd, maar de Schiedammers hadden toch enig voordeel doordat aan Risseeuw voortijdig remise werd aangeboden. Van Erkel leverde een mooie pres tatie door in het eindspel met twee offers vijf schijven, te veroveren. Jan Vrijland versterkte zijn positie reeds in de aanvang met een schijf winst waardoor hij gedegen naar de over winning speelde. De uitslagen zijn: H. Berghout—J. C. Onink 11; A. de WaardL. Vrijland 11; M, Speelman—A. van Dort 2—0; J. KrienaardJ. de Wilde 11: T. GroeneveldJ- Vrijland 02; A. van der StoepM, den Houting 11; J. Luytea—C. W. Sleeuwenhoek 0—2; B. Berghout—M. van Erkel 2—0; G. Meyer—A. Risseeuw 1—1; B. de WaardF. W, Rademaker 2—0. Bordenuïtslagen: A. van Otterloo J. C. Onink 02; W. C, Heuvelman J. van Walsum afgebr.; C, Korpel A. van Dort 02; L. BreemanJ. van Straaten 02. Ladderwedstrijden: J. C. 't Hart L. Breevoort 0—2; A. Risseeuw—F. W Rademaker 2—0; J, van Stro aten j. Cabri 2—0. een bepaalde tijd een aantal worpen moest worden uitgevoerd. Aardig was, dat deze oefening werd uitge voerd door een heren- en dames- tweetai Zo kon men duidelijk het verschil tussen dames- en herenjudo 2ien, In de voorgaande weken waren in de dojo aan de Kethelweg voor ju doclub Vloardingen drukke dagen voorbijgegaan. De voorronden kwalificatie-wedstrijden werden hier gehouden, zodat zaterdagavond al leen de f ma listen voor het voetlicht zijn getreden. Het eerst waren, de jongeren aan de beurt Frans Hoogendyk wist door het scoren van 1 punt zijn te genstander Jan v. d. Ster te ver slaan en hij werd door dit resultaat kampioen in de klasse 11 en 12 jaar. Een vijfde heupworp betekende voor Tom Meeldijk een kampioen schap ln de klasse 13 cn 14 jaar. De laatste jeugdklasse tenslotte, 15 t. e. m. 17 jaar, leverde een titel op voor Arie de Bruine. Hjj zegevier de over Nino Tomaello. De strijd in de gewichtsklassen vroeg daarna de aandacht. In de lichtgewichtklasse was Joop Wildt zijn tegenstander Peter den Breems te slim at Dat Goof Handstede in de middengewichtsklasse Henry Wa penaar versloeg, werd algemeen verwacht. De finale voor de titel zwaarge wicht begint een soort „traditioneel" duel te worden tussen Theo Kool en Henk van Oosten. Verschillende jaren achtereen hebben deze twee judoka's elkaar deze titel betwist Tot nog toe viel de beslissing in het voordeel uit van Henk van Oos ten. Ook ditmaal won Van Ooslen. Maar dat dc beide tegenstanders el kaar weinig hebben toegegeven, blijkt wel uit het feit, dat uiteinde lijk de beslissing van de scheids rechter de doorslag moest geven. Geen wonder, want Van Oosten en Kool kennen eikaars stijl door en door. De sensationele afloop om de strijd om het algemeen kampioenschap werd reeds geschetst. Geboren: Robertus L. z.v. L, T.A Middendorp en S. M. Boumair, Caro ls R. M. d.v. J. M. A, Legen erx C. M. J. Eijgenraam; Gerrit E. z.v. G Vink en P. J. van Gils; Robert P. z.v. C. P. Gabreëls en C. A. M. Prein; Gabriëlla M, d.v. A. M. Pannekoek en C. M. van IJzendoorn; Gerard z.v. W. Punt en. J. Roelofsen; James E. z,v. A Verheul en B. Hercules; Ingrid M. L, d.v. J. van Aaken en C. E. Pappot; Christina J. d.v. F- J. van Wijk en J. H. Bakker; Johannes J G. Z.V. J. J. G, Poels en P. M. T. Stoffels; Marianne d.v. F. C. Wolfert en MF. Roosendaal; Dominicus L. M. z.v. W. Redert en L. D. M. Ver- hoeckx; Dymphna C. M. d.v. J, M. P. Toledo en J. B. M„ Trooster; An- nechiena H. d.v. G. de Bruin en E. Veldman; Dorothea d.v. N. v. Leeu wen cn A. M. Brandt; Johannes z.v. J, van der Linden en L. W. Baard. Overleden: S. H. Schouten, 82 jr; L. de Goede 44 jr echtg. van H. Gommel; J. H. F. van der Hoek 62 j.1 Dat Vlaardlngen winnaar is ge worden van de driestedenontmoe ting mag zeker als een uitsteken de prestatie worden aangemerkt Want de teams van Antwerpen en Amersfoort waren met verschillen de judoka's met zwarte band aange treden. Handstede was in de beide ontmoe tingen bijzonder succesvol. Zowel zijn tegenstander uit Antwerpen als die uit Amersfoort wist bij met een houdgreep tot overgave te dwingen. Zijn goede voorbeeld werd gevolgd door C- H. de Korte, die eveneens zijn beide partijen won. Amersfoort bereikte nog een onbe slist tegen Vlaurdingen (25—25), maar moest met een nederlaag" ge noegen nemen in de wedstrijd te gen Antwerpen. De Vlaardmgse ploeg zag kans met 3020 te win nen van de Belgische bezoekers. Tenslotte was er nog een ontmoe ting tussen het jeugdjudoteam van Amersfoort en Vlaurdingen. De Amersfoorters wisten hier een over tuigende, overwinning te behalen Zaterdagavond plaatste de jeug dige turner W. de Roo, lid van de gymnastiekvereniging „Hollandia" zich als eerste bij de jeugdkam pioenschappen van de Rotterdamse Turnbond. In een matig bezet veld van zes jeugdturners bleek, dat De Roo goed kon meekomen. Met de vrije oefe ning was hij met 7.65 punt de der de. Met paard-voltige en vooral met ringen nam hij een zeer grote voor sprong op de rest van de deelne mers. Na de pauze wist hy zich weer als eerste te plaatsen met brug en rek. Paardspringen was iets minder goed, maar de uiteindelijke over winning stond al vast. Met een rui me voorsprong van 4.9 punt op nummer twee, keerde hij in een beste stemming naar Vlaardingen terug. Opgemerkt moet nog worden, dat de puntenverdeling op internationa le wijze geschiedde, en dan is een gemiddeld cijfer van 8 voor iedere oefening bepaald niet slecht te noe men. Zaterdagmorgen hield de H.V. „Ouwenbroek" haar zevende serie in de Vlaardmgse Vaart Het weer was goed, de vangst matig. Uitslag: 1. J. Blom, 262 gram; 2. J. Verkade, 230 gram; 3. K. Struys, 221 gram (tevens zwaarste vis 151 gram); 4. H. Krab ben, 129 gram; 5. P. Haddeman, 122 gram; 6. K. Berkhout, 118 gram; 7, J, den Ouden, 101 gram; 8. J. Dinge- nouts, (59 gram; 9. H. Lich, 58 gram; 10. A. Pleyzier. 41 gram. Het concours stond onder leiding van controleur J. Beekman. Tijdens de voetbalwedstrijd va» het zesde Fortuna-elftal tegen Spar ta 14 werd de 20-jarige T. v. d. H. uit Rotterdam aan zyn hoofd ge raakt door een schoen. De bril van de jongen ging kapot en met een oogverwonding is het slachtoffer naar het Alg. Ziekenhuis gebracht Na behandeling kon hij naar zijn woning terugkeren. Vermoedelijk is het rechteroog door glassplinter* beschadigd. Op de Floris de Vijfdelaan ge raakten zondagmiddag twee wïel- rïjdsters (moeder en dochter) met de fietssturen in elkaar. Het ge volg was, dat beiden kwamen te vallen. Het dochtertje, de zevenja- 3 M. v. d. "W., liep schaafwonden op. - De buurtvereniging Beatrix or ganiseert woensdagavond een feest avond in de Stadsgehoorzaal, Ballet - Tafeltennis - Huisvrouwen-, kleuter- en klndergynmastick - Body Building. In oktober en november vorming van nieuwe clubs. met enige jaren m.u.Lo.-opleiding, voor het verrichten van diverse administratieve werkzaamheden. Kennis van typen ge wenst Vijfdaagse-werkweek. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan: N.V. Maatschappij „Oxygenium" BultcnJiuvenweg 50, Schiedam, telefoon 6 90 57 n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1