Bij Wilton gingen acht schepen gelijk tewater ;/fe Tankerreus met duw sleep- en waterboten hield ouderavond L Het handbal- programma Willem de Zwijger-ulo Brandweerman Strijd rond de korven Concert Gusto s Muziek op het 52e jaarfeest Vrtjdsg 20 oktober 1961 I èr IN ÉÉN DOK GEBOUWD TAXI? eurotm ÈUROTAX 69 4 60 Modernisering ■leisel OPTIEK 7 Herfstex positie in Thorheckeschool Collecte voor BLO-nazorg door rook bedwelmd „Groots Beer" gaat naar Australië AGENDA Afscheid en intrede bij Heils-leger ZEEMAN HOBBYSETS ZEEMAN Oeciini. Avondgebed Groot opgezette tentoonstelling in voorbereiding Hond schuld van val bromfietser Aanrijding in Bezinning week Coöp. D.E.S. greft ren moileshow Toch voetbal in Harga r»o.ooo gulden PANTALON? Oe BrotefcsnspecUHrt Vraditauto zoek na aanrijding Pupillen-toernooi Schicilam-Maaril. Burgerlijke s-tanil (kimii I tatioliurraii wortll geopend p ver leed* 1 nkeia Jonbre I ener» r«rk- Het «•bij I grot* Kkreo 4 di* hil _f jo" boel aan J* Mtfementte IM.) Zander ««l*e ophef heeft gisteren bU d* Dok- en Werf-My. Wilton F yenoord N.V. ie Schiedam een rebenrtenU plaats gehad, die «onder meer «oiek kan worden genoemd: acht schepen, die tfgelUkerlÖd in één dok lijn geboawd, «yn ook tegelijkertijd tewater gelaten en daarna „ullgnfokt". Dat gebeurde dan in het dertig jaar oude bouwdok van Wilton, dat «o'n spectaculair karwei nog ntet heeft meegemaakt. Er was overigens wel enig verschil In afmetingen tussen de nieuw-gebouwde schepen variërend van de U.OÖO ton turbine-tank boot „Vitrea" tot een waterbootjè van 32 meter lengte. Daartussen liggen dan vier duw-Unkhoten voor de binnen vaart van eik 1.600 ton en twee haven-sleepboten, bestemd voor Wilton relf. D« turbine-tanker „Vitrea" is het «uster-schip van de „Viana" en de ..Videna", die reeds eerder zijn af geleverd aan de opdrachtgever Shell Tankers N.V- Verwacht wordt dat de „Vitrea" begin 1962 overgedragen kan worden. De- vier duw-tankers 2ijn gebouwd in opdracht van Phs. van Ommeren Binnen tank vaart N.V. en zijn be stemd voor het vervoer van brand bare vloeistoffen op de binnenwate ren. Zü gaan dus uitbreiding geven In een nieuwe vorm van de steeds meer veld winnende duw-vaart. Na duw-ertsboten nu dus ook duw-tan- kers. De twee heel modern uitgeruste sleepboten gaan een welkome ver sterking vormen van de slootboot- vloot van Wilton-Fijenoord, waar van de slepers voor het merendeel nog van voor de oorlog stammen. De nieuwe sleepboten krijgen een elektrische en elektronische bedie ning. waardoor bet mogelijk wordt dat de kapitein zijn schip bestuurt met een schakelaartje in de hand, alsof het een televisie-toestel be treft Uitgerust met MAN-moto ren van 900 pk zijn deze slepers sterker dan de oude die maar maximaal 730 pk tot hun beschikking hadden. Zij hebben voor het snelle reageren in de haven twee roeren gekregen en een schroef met een doorsnede van 2.30 meter. Tenslotte het ..waterbootje". Dit is gebouwd door leerlingen van Be- drijfsschool van Wilton die zo een kans kregen „in de praktijk" te wer ken. Dit scheepje bevat twee tanks van 100 ton en is bedoeld als voor- raadschip voor gedistilleerd water, welk water nodig is voor de scheeps- ketels die geen leiding- of rivierwa ter kunnen verdragen wegens de vorming van ketelsteen. Van juni tot medio oktober Is deie ongelijksoortige vloot v*n acht sche pen gegroeid op de bodem van het bouwdok en donderdag konden zij man kan element worden toe ver- (Advcrtenti* IJVf.j TELEFOON sein: Naar wij vernemen zal in 1963 de modernisering van het seinstelsei op het baanvak Schiedam-Hoek van Holland worden uitgevoerd. Gelijktiidig met deze modernise ring zal het aanbrengen van auto matische halve-overwegbomen aan de Maassluissedijk (ter hoogte van de ENCK1 plaatsvinden en een ver breding van de overweg ter plaatse tot 10 meter worden nagestreefd. f Advertentie LM I 50.000 gulden voor onze klanten Zaterdag begint de verkoop van bet poe modeartikel van dtc najaar— Nylon en ebarmeine Ju pons fbafre onderjurken) voor Boj jééo two» fwWeo- Jupoos, die Uw Japon of rokje mHg «i glad doen atVIeden. Twee series Jttponw pylon van 3.95 en eharraeuse van 2.95 en mee twee stroken Valenciennes kant «o entre-deux met opgezet rtnpeJ-etasciek. Zmi^nnwt»" »»»Mf W I« wrtoep éxu Jvpw». bi ét Mum» Weu- Mww. HU. mm, IIikU m top. t vtar tét prift. m trouwd. Woensdagavond Is begonnen geleide) ijk-aan water toe te laten In het dok, waarin de kleine boten al spoedig begonnen ie drijven, maar gevangen bleven tot ook de reus .Vitrea" vlot kwam. Toen werd ge wacht tot het water In de Wilton- haven hoog genoeg stond om de „Vi trea" uit le dokken. 's Morgens om kwart vou? elf klink een korte stout op do seheeps- fluit van een sleper on statig ver trok de „Vitrea". getrokken door twee sleepboten uit het dok. Zonder ongelukkon werd het gigantische schip verhaald naar de afbouwknde aan de noordzijde van het bouwdok. waar het om twaalf uur werd afge meerd. Inmiddels waren kleine slcepbote^ de grote „pias" van het bouwdok in gevaren. Daar kon de nestor Van de slepers-vloot, de ..Willem", die van 1911 dateert, de jongste collega's verwelkomen om daarna zuchtend en steunend twee duwbakken naar buiten te trekker. Zonder enige emotie is dit unieke karwei uitgevoerd, slechts gadege slagen door honderden leden van het we r f-personeel. De tanker „Vitfea" verlaat hei bouwdok i-<m Wilton F yenoor d, j terwijl de duiv-tankboten (rechts <1 aar-tut n) op hun beurt wachten. In de handbal-competitie moeten de DWS-damea, aan de kop gaan de. kunnen winnpn van Animo, die nog geen wedstrijd gewonnen heb ben. De dames van Wilton gaan naar HVC in Stomp wijk; vorig seizoen werd daar steeds van verloren maar nu hebben de Schiedamsen veel betere kansen tegen deze hekke- s Ui iters. Maar voor de UVG-dames ligt de eerste nederlaag in het ver schiet. nu tegen lijstaanvoerder Vic tory in Dordrecht aangetreden moet worden. Wilton 2 dames, zonder verhespunten, krijgt de zwaarste concurrent tegenover zich. rü, HO- DA 2. dat echter drie punten min der heeft. Dus ook 'tr liggen de beste papieren bij r'e stadgenoten. DWS 2 moet makkelijk kunnen winnen van Minerva 2. Bij de heren moet Wilton, zonder winstpunten naar Snel wiek in Rot terdam. dat zondag de eerste winst boekte. Hier ligt dus een kansje voor de scheepsbouwers. UVG heeft de leiding genomen in de afdeling en kan die plaats nog verstevigen door Roller dam in eigen huis te kloppen. De DWS-heren zijn vrij- Wilton 2 net aan eerste winst ge komen kan winnen van HVZ. Junioren: dames Wilton—Roda; DWS—Snel wiek en St. Lodewtjk UVG. Heren: DWS—Schutter*. (Ad*?«rten«* t Mj Nog leuker ziet u er uit met een bril van: ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 6M3L Op 4 november zal een mletron- fessionelc landelijke collecte tbr. het gcestehik gehandicapte kind worden gehouden. De organisatie be rust bij de Federatie Nazorg BLO. Medewerking verlenen: de ver. van Een jas van standing, ver vaardigd van verfijnde bouclé's, Het vlotte ca chet nog verhoogd door een afneembare ceintuur in de rug. Moderne kleu ren. Ook leverbaar met vaste pfaidvoering. Slechts 119.50 Herenmode speciaal Moderne, ruige f J 50 multicolor hoed re« tr» de Thorbeckeschool zal ook dit jaar een tentoonstelling van paddestoelen, schelpen enz. worden gehouden De expositie is goepend zaterdag 21 oktober van 2 uur tot 6 uur en van 7 uur tot t0 uur. Ook ouders van de leerlingen zijn wel- de H. Jozef van Cupertino: de ver. kom. De tentoonstelling zal worden Nazorg BO; het PCLV, alsmede d* vergezeld van een causerie door de drie ouderverenigingen: ..Voor het heer K. C. v.d. Gaas. De titel van zorgenkind". ..Heipt Elkander" en zijn praatje is ..Verkenningen in een ..Philadelphia". Collectanten kunnen w drie plantentuin en de toehoorders 5 zjch aanmelden bij: D. de Bruin, zullen nog een beter beeld krijgenprof. Kam. Onneslaan 138b, tel. van de Nederlandse flora door mid- gT9£t3: H. Feenstra. Burg. van Haa- del van dia's, die de heer v.d. Gaag renlaan 478. tel 66281; A. Houtsm», zal vertonen. j surK. Knapperüaan 234a. tel. 64372 en J. Nieuwstad, Burg. Knapperttaan 222b, tel. 67503. KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT DE KIEREN KORTE HOOGSTRAAT IS t« MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 Het aantal ouders dat gisteravond de ouderavond van de Willem de Z»~yg*rsch«H»l voor VLO in Irene heeft bezocht, was niet zo groot als op andere dergelijke avonden. Tech bood de avond veel interessants. Op een zeer boeiende wijze hield de heer A v. 4 IVijden, oud-direc teur van een middelbare handels- dagschool, een causerie over het I CO en economisch onderwijs. In zija lening kwam sterk naar voren, dat het van het grootste be- j lang is. dat een kind het juiste on- j j derwijs. dus het voor hem meest geschikte onderwijs, volgt. Dan kan I pas zo'n kind later werkelijk in de j i maatschappij op de juiste plaats j i komen en het zal zich dan pas recht gelukkig voelen, i Na de pauze deed het hoofd van de school, de heer M F. Heyboer. i. na het afwerken van de agenda, i zijn mededelingen. Dit deed hij voor de laatste maal in zijn loopbaan. De heer Heyboer verlaat namelijk i eind december de school, omdat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. houden. Namelijk op 18 december voor de eerste klassen, op 19 de- cember voor de tweede klassen en t op 20 december voor de derde en I vierde klassen. Ouders kunnen deze avonden eveneens bezoeken. Zij wor den gegeven, in Musis Sacrum. Tot slot vertelde de heer Hey- boer, dat de leerlingen van de Wil lem de Zwijger-schoot voor f 3591 aan kinderpostzegels hebben ver kocht. Naarmate de korf baioompeU tie vordert blijkt opnieuw, dat ODI en Schiedam moeite zullen hebben zich in hun klasse te handhaven. Een gelukkige omstandigheid is. dat er lotgenoten zijn en daarvan zullen onze stadgenoten bet moeten hebben. Bij de blussing van een brand aas boord van het Franse schip „Ar- gentan" In de Eemhsven Is de 51-ja rige brandweerman C. Boer nlt d* W ijnruitstraat donderdagmiddag door de rook bedwelmd geraakt, hoewel hjj «en perslucht masker droeg. Bjj is ba hel Dykxigtiieken- bnis opgenomen. De brand was ontstaan bij het ka belgat waar tijdens laswer kraambe den een hoeveelheid papier had viamgevat. Het vuur werd geblust met twee stralen op de fabriekswater leiding. Er werd schade aangericht aan wat papier, zeildoek en rollen touw. Het vroegere regeringsschip „Gron- In cjn m«l«ieliivs?n sar hil de In hct ,e B"'"' etsendom -j.genomen ODIDiQ en ALO—Schie- S is van de Scheenvaartmii. Trans- de de vriietiidsb*. tedme van hun idam de huidige competitie- Oceaan en ïn beheer bij de HAL, kinder,tl bei. dwd hit siiasesties 1 starid DI° van 001 moeten tra)- S vertrok donderdagmtddak onder au,. ApMkdnnwkMieMl: Apotheek i nér de 'juiste wijze vin huiswerk maar veW 'orsra 5ic'™,va?, »*««- Gouka en Co.. Gneneban 127. maken van de leerlingen, nanp °Mc» tH^"5 v<nI ^1.™.*™' rf»">sehe IJnïd voor een rr.s miar Bellen nil meerei. CC en GXl.: de onder, toezicht dienen te h<ra-:-™'tWi" 'efn Amtral« en Nwuw-Zentand. In Bol- TUDlaaa» IMtfooa «KW den. Volgens hem komt het mi"» ik nog een open vr,ag. Een tentom wbeeptro nknaWl» Pohue-aurmnummec: «MM te wek voor. dat de kinderen ""ine pv-er. agiers voornamelijk ermgmnten Cemeenlelüke Onenlace teema.1 eo te stort zakgeld kriigen en dat kan mn*:n*,s i'"8 .""f"'" 05 bci"!k Biniloakeek. Lange Haven, ge- tot grote ongewenste uitspattingen maar dan zullen de taUi-edamroers opend: maandag 19 tot 20.30 uur I leiden. De jaarlijkse feestavond van dinsdag 93U tot 163*.» en 19 tnt dc school wordt ook dit jaar op" S* een zegenrijke arbeid van drie en een half jaar bij het Korps Schle- dam van hel Leger des Heils hebben i majoor M. Sou v ere in en mevreaw 1 Sooverein-Kaspers vaarwel-orders ontvangen. Dete beide sympathiek» Heilsofficieren hebben als nieuwe j standplaats Zwolle «oegeweaen ge- kregen. In hun plaats suBen de dames majoor K. Wiering» en ma- joor K. Reftsma Dit Zwolle naar Schiedam komen als leiders van het j f Advertentie l.HJ KOLENKITTEN grijs f 3.65 - 7^5 zwart f 2-*» - i 3-5» - f 4J8 enz. Haar dg las - Mica AsbfUplakn, 50x33 cm fêM Kachelpijpen - Ellebogen - Kit TOCHTBAXD Zelfplakkend per meter ƒ0.19 - •■22' - /•.W Dorpelstrip «geen tocht langs de vloer» f IJJ5 Tocbttalten - Vilt - Rubber BROERSVEST - TEL. 67594 2030 uur. woensdag 930 tot 1630 our, donderdag 9.3Ü tot 1230 uur. vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 2230 uur, zaterdags 9 30 tot 1630 uur. 's zondags gesloten ELK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 tur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2Ï uur. donderdag 10 tot 17 aar. vrijdag 34 *0$ |j jg mt 21 aur. j zaterdag IC tot 12 en 14 tot l? u BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.13 uur: ..De Scha duw1'". Monopole. 2 uur: „De hel der ver lorenen"; 7 en 9.15 uur; „De vampier en het blonde meisje" DIV ERSEN Jqlianakerk. 3 uur: Schiedams Vrou wenkoor. Concert Musis Sacrum. 8 uur: Gemeente werken. Cabaret. Wijkcentrum, 8 uur. „De macht van het kleine". Propaganda-avond 1 drie achtereenvolgende dagen ge- Adrrerttmtie I *f 1 BEER-HASTER goed en niet duur TORMO de oerdegelijke Holi machine. Diverse andere merken w.o. Bridges, Selecta. Fniul. Black m Decker eux. Kom eens kijken hij; BROERSTEST 52 - TEL. «7594 roet zal het schip nog ongeveer 25 hard moeten aanpakken. Succes zal Libanese emigranten met bestem- in de tbaxswedstrijd tegen Charlois 2 ming Australië aan boord nemen, weer met de volle buit gaan strij- Het S5. ..Grooie Beer" loopt op de ken. maar de blauwwitten doen er bijna drie maanden durende rondrei» I goed aan bun tegenstanders niet t» f in totaal 20 havens aan. f onderschatten. Verder zijn vastgesteld Schiedam 2—Hoogvliet Succes 2Het Zuiden 1 6. Spirit—ODI 2. Rozenburg—ODI 3, ODI aOranje Nassau a. Unicum a Schiedam a. Succes aTrekvogels den Hülegersberg cSchiedam b Ouder de titel „Vfcuuttingen pre* senteert zich'" is in Vlurdisfro een veer bereiding, die ran 3 ta* en met 12 mei 19C2 vfrit ge handen. Er kamt Zondag 23 oktober zullen tijdens een samenkomst orn 730 uur in de Leger-zaal aan de Lange Haven 27 majoor en mevrouw Souveretzi af scheid nernen van de leden van het Sehiedamse korps, terwijl op vrij dagavond 27 oktober eveneens in de Leger-zaal om 8 uur maj. Wier inga en maj. Reitsma hun intrede zuilen doen in bet Schiedamse korps. Op het Rubensplein is gistermid dag omstreeks vjjl uur de bromfiet ser F. J. W. uit Rotterdam komen te vallen. Hij liep enige ontvellingen en een gebroken pols op. Hij maakte zijn val. toen een brain-gele hond plotseling het rijwielpad overstak De bromfietser moest toen remmen, waardoor hy slipte. De commissaris van politie vraagt Op het gladde wegdek van de Ro<~ terdamsedyfc kwam gistermiddag om 530 uur de scooter berijder H. K., uit Rotterdam te vallen. Hij maakte enige koprollen en kon zich zodoen de veilig stellen voor een aankomen de truc met oplegger. De chauffeur van dit voertuig remde krachtig. De oplegger begon daardoor te slippen en raakte de geparkeerd staande per sonenauto van de beer J. v. d. M. De scooter werd zwaar beschadigd. De geparkeerde personenauto liep lichte schade op. Muziekvereniging beeft en als die van Cole Porter en Kern. een drak jaar achter de rag Ermeï al* slot South Rampart. Street waren nogal wat tewaterlatingen en Parade van Baudue en Haggart. plechtigheden *p de Wet*Het publiek apolaudineerde druk De Cooperaïw D E- S te Schie- n *efc tu feesten tn ScWe- na afloop van elk nummer i dam organiseert op 24. 23 en 26 ak- rft dal nsitekkMrpB de Mie- j Na de pauze heeft Peter Piek os lober m gebouw Irene ren mode- getevew". Zo heeft iwk bet ca baret-pro gramma „Tempo" show. aanvang uur. In de pauze rit ter K. 'j. VrUhalam la het kort gepresenteerd, waarin verder me- - zal Fit!* Faljo Italiaanse melodieën «pgemerki ia rijn epeaiagswwd dewerkten de jongleur Joe Andy, j ten gehore brengen Kaarten ver* van bet 52e jaarfeest gfaterawod- i het muzikale Cocktail-trio. de atle-j krijgbaar bij de filialen ten de Owwni i, George Ameiuag en het acrobatische Olympia-trio. Het is zeker gren toeval dat de aanvang van de Bezinnmgsweek in De bedoeling van «le expositie is Schiedam samenvalt met bet oecu- een manifestatie van hetgeen in memsch avondgebed dat van half Vtaardicgen wordt gefabriceerd en acht tot acht uur in de Lutherse verkocht, waartoe de grote en klei- kerk zal worden gehouden op rater- ïrtt. mdustrieen en de winkeliers rij» i dag 21 oktober. Als er eéo zaak is. uitgenodigd deel te nemen. Daar- die waard is vooraf in gemeenschap- t naast zal mime aandacht worden pelijk gebed te worden betrokken. geschonken aan het culturele en so- dan is het juist deze bezinning*- ciale leven. actie waarin het gaat om bezinning Het gemeentebestuur van Vlaar- J op bet geloof: voor het persoonlijke, 1 dingen en de Kamer vaa Kocphan- 1 maar ook vcor het maatschappelyke, del en Fabrieken voor de Beneden* kerkelijke en politieke leven Maas hebben het initiatief van d* VTaardmgse Middenstands Central* met groot enthousiasme begroet Tot «Se personen, die rils adviseur optreden, behoort ook de heer A. J. de® Ouden, directeur van de Fetm- pftirn m bei waarbij hij ook dmker L. sul «Ie prekdreb j geheel was gevuld. Met spijt moest de heer Veid- huizen nwawwiw dat bij het bw- Hoewe! de voetbal .-competitie na- riek concours Gusto s Muriekveretu- geiweg stil komt te liggen in ver- ging in de ere-«.rdelsng maar een fAdPtriemte Uf voor onze klanten band met de wedstrijd Hongarije— j reu ieder, die het ongeluk heeft bij- Nederland, rijn er zondag toch acti- gewoond, zich in verbinding te stel- viteiten in Harea. Hermes-DVS 2 len met het hoofdbureau van politie speelt om 32 uur een compctitie- zednende te trachten de eigenaar van de hond op te speuren. Ier meulen wedstrijd tegen DHC 2. wat een pi' Ut duel kan opleveren met goede kansen voor de lhui#cittb- Om 12 uur speelt ook Hermes 3 iet Harga ren vriendschappelijke wed strijd tegen de Hot landman uit Vlsiar. dmgen. Om halt tien beginnen ver der ren viertal ontmoetingen van Om 4.45 uur is ren vrachtwagentegere elftallen tegen de auto van de heer AP. J G aangereden. De aanrijding vapd j plaats toen de here A. P. J, G. op de Burg. KnarppertlaAfl vaart mihdred» j om rechtsaf de Rembrand Uaan in te ah' De achter hem rijdende v-ui* toen legen hem op-; gt L ^chtwagreichauffear zou rijn uutn na de aanrijding iet* verder op j i neerzetten om Het verkeer niet hind«a«n, terwijl A. P. J. G, in ren i winkel de politie gt»g opbellen Toen j j hij terugkwam w» de vrachtauto echter verdwenen. i De ccmmisaaris van politie ver- zoekt getuigt», dit venture] Het kentekenbewij» hebben «pgemreii-n. zich met he»» I» verbinding t* «tel- I len om de eigenaar of de chauffeur te kunnen rehterhtóm K*t betreft re» Opet-Blitx, vermoedeftjk uit het i bouwjaar 1917. De wagen beeft ren f 1 rode eabutt en over d» Uwdbak lag f *1 prijs HreR gehaald, terwijl was gehoopt op een eerste. «Blijk baar hebben we niet genoeg ons beet gedaan Onder leidt r<g va» dirigent B- Boerman heeft het orkret voor de peuie ren ct meert gegevret, ook de drumband o f v. J. j Alt •'«ff medewerking breft verleend i» epe- mnnmummer en finale. Na de ou verture Jean de Paris en de wal* Les roars da Midi. Hre! goed ver klank*. volgden populair* B4M| M«STR A AT Ntet pa*flrina»l*wlM «al <M r4n gen**r*dac*erd HL» *a»«DU ui GEBORÜC: Mar» C d v. A Patsen en D ScHruijer; Dirkje .d.v, M- J. van der Ven e» J. den Tempel- Elizabeth A. C. d v. M. C. v*n Scha? en c. J- van der Wal: JoHannre A. z v. 3. d» Grant en R. van de» Heuvel. ONDERTROUWD W, N van Eric. 26 jr. (tn P. Breresvrr, Z3 jr. W, Eabreri 26 jr. en T._Dr6«*. Jn VtjlUalMw rei Jaar til Hm (4(fc*dt*fi» 1 At I «e Iwre Zeshonderd jorvgem ga.*» *tnj- den om de W.A.. van der beker, de „vader van Het pupillen- 5 R. Loenjers. 33 jr e» E. J Timmer».v«wtb*r die da voetbal venr da 24 je; a J A 24 jr. en j aSlerjongirten in de beginjaren zulk J. H. A Rret. 21 jr; ti Net*. 25 Jr, «re» perfecte «rgantkarw iarett ge en M, R. Werkman 3Ö jri f. R- Ronk*. 25 jr. en H. M van Potten Er aerdt vanaf mwr«re» oege» 2t jr: C van Rob»*», 31 jr. e» W uur op vyf relden De 'F.. Bk*», 18 Jri D Verbutet S jr-i vyftjg team# mn m ft«» pmhtn ur en M M G. l#t»Mre 19 jr; E. R team* elk, M. Westerop M Jr. en E. Ifaol 4» jr,1 «fk Vteardmgw en J M Wiegman 31 Jr, e» W de Ja- i tarnen gre 19 Jr; F, C 7.«eek 3a jr. en 1 M ST. Janaam, 2» Jr. j GEHUWD: J va» St»«üreen. I jr. tn C J E. Aw.mf«*>ri. It ir; J j i Rod*. 26 jr. en V J, L van feften [24 jr; J O van Vï«et, 23 jr. e». U l A, vm der Heide. 23 Jf P Vim- «tek» M jr re» J J M Mwt«h«A W rembe? Tr; E W'. Allmrl W it. en 4 C iMtadlwudtnÉM» ft. ie»a der 14 jr; M.. L t ünpend. daarin wordt m»\ i Huigrok 37 jr en A L de Maat. vrefci»! hat diatrtetebuireau *a« «te ifl jr: M A, Mwekua, 22 je re» L XutdhaftaMa» varenigtng MMi>' i T Aldk 22 jr. M C van. der j ding van de ftibaeruUwe. T«4 h«rt d»- I Areurd SS jr.. n JT M van Korte- trtet Wwt« «red*r «Mwr de ge- j 1 wmH. Si w—teM MmmAmm m VMgpg,1 Op tater rt -Dukter SCHIEDAM 4 iSis» tCOO Horen nyUraat Zor* d* de ka« U oiet wemk koop den HeraaeylamaX tadïe. M do moModdt^oSi ter meuten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1