Huur Parallelweghuizen stof voor verhit debat UIT DE GEMEENTERAAD Duurder complex niet beter dan de rest Bouw nieuwe school RHBS en gymnasium jaren uitgesteld Harde oorlogsfilm toont de realiteit Vrouwenkoor zong in de Julianakerk Variété op t feest van gemeentewerken I CHEMISCH REIIHGEH W. A. Verwayen AGENDA wij bouwen een huis! Deense volleyballers door burg. mr. Peek ontvangen SCHIEDAM P61 I VOOR DE WINTER Bloed smaakt Draeula weer best KERKDIENSTEN RQTERSEPT „Te duurvindt O.K.W. Artsen op zondag Monopole-matinees SVV -wed strijd en MUTATIES bij het onderwijs Passage vertoont „De Schaduw" Pupillen-voetbal op 1 november KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters EEN VOU DIGI I truitje;vestje 0,75 J 1 roktj* I colbert, japon 1,75 I costuum, mantel2,75 j I truitje, vestje1,501 1 rok, pantalon2,251 I colbert, japon 3,50 I costuum, mantel4,75 I regenkleding (waterdicht; 4,901 SUPER truitje, vestje1,85 rok, pantalon2,75 colbert, japon 4,75 costuum, mantel 6.71 regenkleding (vm«rfirtfl6^9' IM 4.9Q (£7 li M!pI Mil 11 Bil Hl Mm Ml ptond i se- wfjn, l Cen. ceji I Aka- (uierd te *«- I Te- J heeft |l Be- Da I i 6c- ■en ifc jnnen- I amu- tuat [£n zo I een Om ■iepen ItDCg", Jiodig, ■en is phetd, laakt moeit, JtUtipe te I nooit jhtf er J hi), met bij- Mms te pn d< [Uitpe- r een t But- Annie ft uer- zo'n ps ze kters- I durft k vond J 6ood I groot COJl- I man- pzame r on- Jfldden I lagen tinken, pd en uol- min g. Kei ik. br het frzicht woont Tiebu- Ibetlen Inetcel be- |u!t te 'oeger bereid jrepel- een bfclein fe hij; %vak. wrdiB en |bene- kan- Band," echter pip in „We linnen fcn en ■getikt ■greep ■slïou- ■ntjas, J haar ■satio- kof- golf e vol I,blij ft ■niet," k: „U Liefje, I heeft ekens. haar Zaterdag 21 oktober 1961 De woningen aan de Parallelweg, niet goed bewoonbaar nicer en gedoemd om binnen afzienbare tijd te verdwijnen, hebben al meermalen stof doen opwaaien in de Gemeenteraad en op de gisteravond gehouden vergadering is het tot een verhit debat gekomen tussen wethouder mr. M. J. M. van Kinderen en de raadsleden B. E. Collé (CPN), H. Kornfeld (PvdA) en J. J. van Woerkora (VVD). Daarbij heeft de wethouder aan het kortste eind getrokken, waarbü het advies dat door b. en w. in deze materie aan de raad is gegeven, zéér tegen de zin van mr. Van Kinderen is aangehouden tot een volgende vergadering. Maar tot die aanhouding is eerst besloten na een stemming, die maar een meerderheid van twee stemmen opleverde. Het gaat om het volgende. In mei van dit Jaar heeft de Gemeenteraad besloten om de op 1 april 1950 In gegane huurverhoging voor 148 wo ningen aan de Parallelweg weer on gedaan te maken, gezien de slechte toestand waarin die woningen ver keren. Maar van een complex van 34 woningen, die tn de oorlog her bouwd zÖn en die In een betere conditie zonden verkeren, Is de hunr over het algemeen wèl verhoogd. Door dc heer JE Muonen ls mede na mens 23 andere bewoners in dl* klei ne complex toen aan de Raad ge vraagd om ook de huurverhoging in dit complex te niet te doen. B. en W-, ont advies gevraagd, heb ben de Raad toen geadviseerd om dit verzoek at te wijzen, met als voornaamste argument dat de Huur advies-commissie In 30 van M ge vallen de huur verhoging wèl heeft toegestaan en slechts In drie ge vallen heeft algewezen. De heer Collé nu, is zelf op on derzoek uitgegaan en tot ontstellen de conclusies gekomen, voor wat do toestand van de woningen van dit kleine complex betreft Deze wonin gen zijn net zo slecht als die, waar van de huurverhoging is Ingetrok ken. De verbeteringen die door do gemeente zijn aangebracht kon hij niet hoog aanslaan. „Er zijn wel nieuwe nummer bordjes aangebracht op de huizen, maar daar woont men niet beter door!" Van de 34 bewo ners hebben slechts twee geprotes teerd bij de Huuradviescommissie en in die twee gevallen is de huur verhoging niet doorgegaan, De 32 andere bewoners zijn niet tot een protest gekomen („zij zijn schuw om die ingewikkelde formulieren xn to vullen", merkte de heer Collé op) en hebben daardoor wèl een ver hoogde huur gekregen, wat de heer Collé in hoge mate onbillijk vond. De heer Kornfeld wilde weten wanneer de woningen waren verbe terd, vóór of na 1 april I960. Het bleek enkele maanden geleden te zijn geweest En de heer "Van Woerkom wilde, als de woningen inderdaad zo slecht waren als de heer Collé be weerde, de zaak nog eens nader la ten onderzoeken. Formeel "Wethouder Van Kinderen stelde zich op een volkomen formeel stand punt Daar de woningen met Rftks- sfeun waren gebouwd was de ge meente als verhuurder verplicht om huurverhoging aan te vragen en die was dus door de ïïuuradviescom- missie toegestaan. Daarmee was voor wat hem betreft de kous af. Hjj wil de toegeven dat bet advies van de (Advertentie! AJ.) MODERNE DEKENS vanaf 14.95 ZUIVER WOLLEN vanaf ƒ29, Alles op het gebied van bedden Volledige woninginrichting HOOGSTRAAT 184-186 Telefoon 6 75 81 In Monopole: WE er op uit is een beetje te griezelen zou het kunnen pro beren in Monopole. Daar zet men u JDe vampier cn het blonde meis je" (The fantasicdis appeardingman) voor, een "opgewarmd geval. Draeula, die zich met mensenbloed in leven houdende legendarisch sinistere fi guur uit Midden-Europa, duikt op bij een familie in een Amerikaans stadje. Hij doet zich tegoed aan 't bloed van enkele Amerikaanse staatsburgers, maar 'n flink meisje en haar onverschrokken schoolvriend je* vagen hem weg van de aardbo dem Nee, ik moet aannemen dat voor dit primitief in elkaar gezette en uitgebeelde rilvermaak de markt niet groot is. Hunradviescommissie onjuist ge weest kon zyn, maar dat was geen zaak van de gemeente. Als de be woners het er niet mee eens zfjn, dan moeten zU zich maar wenden tot de Huuradvlescommlssle. De ge meente had aan onderhoud gedaan wat redelijkerwijs van haar ver langd kon worden. Dit laatste nu werd door de heer Collé heftig ontkend, waarbij hij tal van voorbeelden aanhaalde, dat de bewoonbaarheid van de woningen zeer te wensen overliet. Bovendien had de Gem. Woningdienst aan de Huureommissie verklaard, dat de woningen geen gebreken hadden, wat zijns inziens wél bet geval was. De heer Komfeld vond dat de zaak niet in orde was en stelde voor het rapport van B. en "W. aan te hou den. Daar zag de wethouder echter geen het! In. Hij was wel bereid de Gent. Woningdienst een onderzoek te doen instellen naar de klachten, maar verder moesten de bewoners zich maar wenden tot de Huuradvies- commissie. „De beslissing ligt niet in onze handen", verklaarde l>ij, „wö moeten de regels toepassen die door de minister zijn gegeven". En het gesprek kreeg scherpe kanten toen enkele raadsleden Heten blijken dit laatste nu juist In twijfel te trek ken. Toen dan ook de heer Komfeld, m derde termijn sprekend, voor stelde dat B. en W. een verzoek bij de minister 2ouden indienen en bovendien de heer Collé daarop ver beten opmerkte dat de woningen niet verbeterd waren, weigerde de wet houder antwoord te geven. Toen daarna voorgesteld werd de zaak aan te houden en nog eens te bekijken, eiste mr. Van Kinderen hier eon stemming over. Er waren achttien stemmen voor aanhouden en zestien tegen, waarbij de aan houders vooral in de linkse fracties Ned. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. L. J. Cfizemier, 7 uur ds, H, S. J, Kalf (Bcnncbroek), (Opendeurdtenst); liethelkerk: 10 uur ds. D, J. Spaling, 5 uur ds Cezemïer: Opstandmgskerk: 10 uur ds.' H. W. Hemmes, 7 uur ds. J. D, Smids; Vredeskcrk; 9 en 10.45 uur ds. J. G. Janeen, 7 uur ds. A. Hoffman. Ned. herv. geref. evang. Gebouw Irene: 10 en 4 uur de eerw. heer D. G. Hoeven (Bcntheim). Evang. Lutta. gemeente: Ut uur as. J. j. F. Herrmann. Ned. prol. bond. Westvest 92: 20.30 uur ds. W. V. C. Metz (Arnhem). Oud-kath. kerk. Dam 28: 10 uur Hoog- Mis, Baptisten-gemeente. Lange Haven 59; 10 en 7 uur ds. R. Roiling. Leger des Ueils. Lange Haven 27: 10 uur Heiliglngssamonkomst; Gerrit Ver- boonstraat: 6.45 uur Openluchtsamen- komst. Alle samenkomsten o.l.v. maj. en mevr. Souverein. Lange Haven 27. Afscheidsbijeenkomst majoor en mevr. M. Souverein. jehova's Getuigen. Volksgebouw: 630 uur wachttorenstudie onderwerp: „De bron van alle dynamische energie en sterke kracht." Woensdag 730 uur dienstvergadcrlng en theocratische be- dienlngsschool. Chr. geref. kerk. Warande, hoek B.K.- laan: 10 uur leesdienst, 3 uur ds, H. C. v. d. Ent. Ned. herv. gemeente Kemel. De Rank: 830 uur ds, J. E. L,. Brummelkamp; Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L, Brum- meikamp cn 7 uur ds. D, Noordmans (Vlaardingen). Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J, Nawijn en 5 uur ds. W. A. Krijger; De Ark Kethel: 930 uur drs. M, J. Mulder (Vlaardingen) en 230 uur ds. J. Nawijn: Kantine S.CJ.: 10 uur ds. H, 3. Koffrie (Leimuiden) en 5 uur ds. J. Nawijn; De Goude Haven: 10 uur ds. 3, Couvée en 5 uur ds, H, J. Koofrie; Julianakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. J, Couvée. en de tegenstemmers in de rechtse zaten. Te lang gewacht De heer II. Willem» (KVP) die jarig was en de heer S. Kuiper (CHUJ brachten hun wandering onder woorden dat wijlen de beer Hor- vath, in leven stedebouwkundige van de gemeente, geëerd zal wor den door zijn naam te geven aan een zo belangrijke weg als die nn aangelegd wordt van de Schledam- se Schie tot de Delfshavcnse Schle cn vooral ook dat de gemeente Rot terdam die naam heeft willen over nemen. De heer "Wülemse en ook de heer Van Woerkom waren niet best te spreken over het feit dat de dakbe dekking ei de gootconstructie van het kinderpalvljoen van 't Gemeen te-ziekenhuis in zo'n slechte staat bicken te verkeren dat met spoed verbeteringen aangebracht moeten worden, wat de gemeente op ƒ30.000 komt te staan. De symptomen van verval waren vong jaar al merkbaar waarom is dan zo lang gewacht met het aanbrengen van verbeteringen, die nu onnodig kostbaar zijn gewor den. Burg- mr. 3. W. Peek, voorzitter van de ziekenhuis-commissie gaf grif toe dat de gang van zaken on bevredigend is. Inderdaad waren reeds vorig jaar gebreken aan het dak ontdekt, maar de met de con trole belaste personen hadden ge dacht dat liet maar kleine manke menten waren. Eerst toen er een ar chitect hij was gehaald bleek de vol le omvang van de mankementen aan het dak. In verband met de komen de winter-stormen moet nu snel wor den ingegrepen. Maar de burge meester stelde in het vooruitzicht dat na een nader onderzoek het her stel nog wel meer dan 30.000 zou kunnen gaan kosten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G en GJ34 TtnnJaan 80 Telefoon 8 9290. Po mie-alarmnummer: 64866. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 iel 2030 uur dinsdag ö3(* tot 1630 en IE tot 2030 uui woensdag 3 30 tot 1630 uur donderdag 0.30 tot 1230 uur, vrijdag 9 3ü tot 1630 en 19 to; 22 30 uur, zaterdags 930 tot 1630 uur s zondags gesloten lï.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 lur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 urn donderdag 10 tot 17 uur vrijdag 14 *«H IV en 19 tot 21 uur. zaterdag lt tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „De Schaduw". Mulo pole, 2 uur ('s zondags 2 en 4.15 uur): „De hel der verlore nen"; 7 en 9.1S uur; „De vam pier en het blonde meisje", diversen Musis Sacrum, 8 uur: Vegla. Caba ret-avond, Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werken de Jeugd. Lezing. Irene, 8 uur: ODG en Bravo. "Uitvoe ring. Tivoli, 8 uur: Steeds Vooruit. Va riété. (Advertentie t M fAthierte-nue M W Ons eigen huis! Onze ei gen meubelen! Onze eigen sfeer van wonen! Daarom kiezen wtj TOP-FORM meu belen: modern, gezeflfg en beslist blijvend mooi én gegarandeerd! Vraag óók de gratis TOP-FORM cata logus bij Uw TOP-FORM- adviseur en zie de perma- nenteTOP-FORM-expositle interieurverzorging MARINIERSWEG39-«I. TEL 129üM.R'DAM FHjuuaaumoii «uit* I'rotsr1] Hilversum Burgemeester mr. J, W. Peek heeft gistermiddag acht jonge Denen, zes spelers en 2 reserves van de Sjon- derjy Hands kol en Volleyballclub uit Kopenhagen, die vandaag deelnemen van het volleyball toernooi dat door de Chr. Ver. voor L.O. „Juliana" is het uitgeschreven, officieel op het Stadhuis ontvangen en hartelijk Ver welkomd. Burg. Peek heeft, zich bedienend van het Duits, in zijn toespraak ge waagd van de eeuwen-oude harte lijke betrekkingen die er bestaan tussen Denemarken en Nederland en gewezen op de vele punten van overeenkomst in het leven van bei de volkeren. Daarom was hij blij dat de jonge Denen „van de Sont naar de Maas" zijn willen komen voor een prettige sport-uitwisseling. Wel gaf hij de gasten de raad „niet teveel Schiedammer te drinken". Door de secretaris van de S.V.K. de heer Bogerskov Jensen werd de toespraak beantwoord. De jonge Denen, die gistermorgen zijn aangekomen waren vergezeld door de heren M. Soeters. P. F. v. d. Hammen en J. Keyzer, resp, voor zitter, secretaris van de volleybalafd. en trainer- van Juliana, De S.V.K. speelt in. Kopenhagen in de hoofdklasse, maar daar het peil van het volleybal in Denemar ken niet hoog is zullen zij het niet gemakkelijk krijgen m het toernooi dat vanmiddag en vanavond is ge houden m de gymnastiekzaal van de ThorbeckeschooL Zij krijgen als tegenstanders HVL uit Leiden, Ag- gredior uit Vlaardingen en SVC Ju liana uit Schiedam, Tijdens de ontvangst op het Stad* huis heeft burgemeester mr. J. W. Peek de jonge gasten uit Kopen hagen. (welke stad een zeer fraai stadhuis bezit) gewezen op de plannen in maquettevorm voor het nieutoe stadhuis van Schiedam. Het zal nog wel jaren kunnen du ren voordat er een begin gemaakt wordt met de bouw van de nieuwe school in Nieuwland, waar zowel de RÜks-HBC als het Stedelijk Gym nasium van Schiedam volgens plan fn ondergebracht zullen worden. Want het betrokken de partement van O.K. en W. heeft bezwaar ge maakt tegen de hoge grondprys in Nieuwland en tegen de luxueuse op zet van de school. Daardoor zouden de kosten Van de school, per lokaal berekend te hoog komen. Al maan den lang is er niets meer gedaan aan de uitwerking van de plantekenin gen voor het gebouw. Dit heeft wethouder H. Sabel gis teren bekendgemaakt in de gemeen- teraads-vQrgadering. Zulks naar aan leiding van een vraag van de heer J. J. van Woerkom of het wel ver antwoord is om een bedrag van ƒ8.230 uit te geven voor een interne verbouwing van het Sted. Gymna sium (een groter practicum-lokaal voor scheikunde), wanneer er toch een nieuw gebouw komt voor het Sted. Gymnasium. Het gemeentebestuur is inderdaad de laatste jaren al niet meer bereid geweest veel geld te spenderen aan verbetering van het oude gebouw van hot gymnasium, zulks in af wachting van het nieuwe gebouw. Maar nu de nieuwe school de eerste In spoedgevallen zijn gedurende het weekend de volgende artsen te raad plegen.: W. J. Franke, Burg. Knappert- laan SO, tel. 63163; L. H. Geerdes, Veen- lantstraat 2, tel. 68357; L. B. E. van Hoogcnhuyze, Nassau!aar. 59, tel, 68067; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46. tel, 67590. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 31, dte ook gedurende de komen de week de nachtdienst aal waarnemen. VAN de strijd In Korea heeft de mannen door het Koreaanse berg- Amerikaanse regisseur Anthony J Mann een keiharde oorlogsfilm ge maakt, waarin opzettelijk elk ro mantisch element is vermeden, waar bij sentimentaliteit nauwelijks of in het geheel niet te pas komt en zonder vrouwen. Zijn film had tot voorbeeld de roman „Combat door Van Praag en heeft in ons land de titel „De Hel der Verlorenen" (Men in War) gekregen. Ze vertelt op uiterst sobere wijze het relaas van een peleton infanterie waarvan nog slechts twaalf man over zijn Deze moeten zich onder leiding van hun luitenant (Robert Ryan) bij hun regiment voegen, dat een berg bezet houdt, hoewel niemand weet of dit regiment er nog wel is omdat telefonisch geen verbinding mogelijk blijkt De tocht van dit groepje land is een verschrikkelijke mars. Sluipschutters, hinderlagen, artille rievuur en landmijnen vinden zij op hun weg. Voortdurend levend in onzekerheid, overmand door slaap en vermoeidheid bereiken, zij ten slotte de berg, waar zij hun regi ment hopen te vinden. Maar de berg bhjkt bezet door rode Koreanen en omdat een order nu eenmaal een order is besluit de luitenant tot een bestorming. Hijzelf plus een sergeant met wie hij voortdurend in onmin heeft geleefd slagen in de opzet, de rest sneuvelt. Deze film, waarin Robert Ryan en Aldo Ray uitblinken, heeft de ver dienste zonder mooidoenerij een brok oorlog weer te geven en ons van de zinloosheid van zulk een oorlog te overtuigen (MONOPOLE). jaren toch niet gebouwd zal worden, nu kunnen wij dc rector toch echt niet langer meer laten zitten met het lokalen-probleem, zo vond de wet houder. Want van alle scholen in Schiedam is het gymnasium veruit het slechtst gehuisvest. Het gymna sium-gebouw had allang verbeterd moeten zijn en dat kan nu niet lan ger uitgesteld worden. Op verzoek van de wethouder zul len de bijzonderheden van deze kwes tie verder besproken worden bij de behandeling van de gemeente-begro ting. SVV 2 speelt zondagmorgen in Dordrecht een wedstrijd tegen de reserves van EBOH, die in staat zijn het de rood-groenen moeilijk te maken. Het SVV-jeugdeïXtal speelt zaterdagmiddag om 3.45 uur aan de Bosrand tegen het Rotter damse Excelsior. In de regionale jeugdcompetitie behoren de rood groenen tot de koplopers. De Gemeenteraad van Schiedam heeft de volgende mutaties goedge keurd: Mej. L. Koster ie op verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de Jan Ligthartschool A. De heer D. H. van Mourik is op ver zoek eervol ontslag verleend als hoofd van de school voor individueel j onderwijs aan het Edisonplein, als- i mede uit zijn betrekking van hoofd, van de avondschool aan genoemde sehooL Aan de heer A. Guichelaar is op verzoek eervol ontslag verleend als hoofd van de Prof. dr. Ph. Kohn- stammschool. Aan raej. N. C, Eegdeman is op verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de Klaas de Vrjes- school B aan de ZwartewaalsestraaL. De heer J. van der Kamp, hoofd van de Mathenesseschooi A aan het Oude Kerkhof is in gelijke functie overgeplaatst naar de Prof. dr. Ph. Rohnstammschool aan het Lorentz- plein. De heer J. Brxzée is benoemd als leraar in vaste dienst in de Duitse taal en handelscorrespondentie aan de Gem. Middelbare Handelsavond school. SOMS doet het onverwachte ver schijnsel zich voor, dat een ogen schijnlijk goed opgebouwd pro gramma in de praktijk enigszins tegenvalt Zo is or op zichzelf niets in. te brengen tegen een kerk-concert met twee grote koorwerken (een. oud en een nieuw) voorafgegaan door een orgelstuk en afgewisseld door enkele zangsoli. Toch heeft het Schiedams Vrouwenkoor, dat onder leiding van Ria Borgmeijer al zo menig geslaagd concert heeft gegeven, gisteravond in de Julianakerk niet in die mate de aandacht weten vast te houden als men van dit ensemble gewend is. Pergolesfs Stabat Mater is een prachtig stuk, dat echter langademig wordt wanneer niet een grote klank differentiatie wordt toegepast. De toonkwaliteit noch de homogeniteit liet bij de weergeving door Schie dams Vrouwenkoor te wensen, maar wat men miste was de verscheiden heid in kleur, die de lengte kan doen vergeten. Met bijzondere belangstel ling heeft het auditorium geluisterd naar de sopraansoliste Karm Ostar, wier erkenning begon bij het voca listenconcours in Den Bosch. Haar stem is inderdaad uitzonderlijk mooi voorbeeldig geëgaliseerd. De voordracht heeft nog een. ietwat neu trale gevoeligheid, die weinig ver schil maakt tussen Pergoles, Handel (duet uit Judas Maccabeus) en de modern-Duitse stijl, maar dit blijkt ons een kwestie van. groei. De alt Rijkje Wolleswinkel zong vooral de aria .Return o God" uit Handels Samson uitstekend. In Pergolesi was haar vibrato iets te zwaar. Het tweede koorwerk stamde van een geheel onbekend componist, Teo- dor Diener, Diens Magnificat, hoewel getuigend van oprechte devotie, valt als totaal niet mee. Het stuk steunt op allerlei elelmenten: de katholieke kerkmuziek, Wagner en latere Duit se componisten en zelfs Caplet, wat de koorstijl betreft. De intonaties vie len de koorleden blijkbaar moeilijk m deze ruimte, al viel de klank als zodanig te waarderen. Met de begeleiding van een aantal strijkers uit het R.Ph.O. had men zich niet geheel veilig kunnen stel len. Te vaak bleek, dat de voorbe reiding summier moet zijn geweest, waarbij zich nog een stemmingspro bleem ten aanzien van het orgel voeg de. Dit laatste werd bespeeld door S. Koopman, die wat gehandicapt door nervositeit Bacbs Prelude en fuga in -b ter inleiding uitvoerde. Er was vrij veel publiek. ELLY SALOMé. In de Passage zal de komende week de film „De Schaduw" draai en. Aangezien deze rolprent even eens in Rotterdam zal worden ver toond, verwijzen wij voor een re censie naar ons blad van gisteren. In ons bericht over de groot scheepse pupillenvoetbaldag voor zeshonderd jongens van Vlaardirig- se en Schiedamse voetbalclubs in sportpark Haga, is helaas een fout je geslopen. De grote sportdag wordt niet op 25 oktober, maar op woens dag 1 november gehouden. De feestavond vereniging van Schiedam mocht verheugen jn een buitengewoon gro te belangstelling. Musis Sacrum was zo goed als vol en het publiek heeft zeker geen spijt gekregen van zijn gang naar deze zaai. Het program ma dat men kreeg voorgeschoteld was werkelijk wel aardig, ma3r be slist niet van buitengewoon gehalte, al deden de artisten van Kees Noa- ens* „Florida"-show 1961—1962 nog zo hun best. Voorzitter L. M. van Damme open- an de personeels-f Gemeentewerken met aanwezig kon Gemeentewerken zijn uv.m. de gisteravond gehouden zich gisteravond gemeenteraadsvergadering. De toeschouwers werden hierna beziggehouden met wat muziek, zang, acrobatiek en iets dat voor hu mor door moest gaan. Dat laatste werd gebracht door een conferen cier. Zijn naam stond echter niet in het programmaboekje vermeld. Terecht! De accordeonmuziek van de Rat- tinie's was leuk; zo ook het optreden van Gilbert en Co. Applaus kregen ook de twee Tedsons en Billy en de de avond. In zijn toespraakje Wiiiy. Gelachen werd er vooral om heette hij vooral de besturen van het optreden van Les Bollinies. de Technische Bedrijven en Gemeen- 1 Voorts kwamen op de planken Pau- tewerken hartelijk welkom. Het lino en. partner en Terry Dewes en speet hem, dat de wethouder van partner. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 S0 21 Schiedam Personeel gevraagd Gevraagd: net meisje voor hele dagen, mevrouw Bas- tian. Prins Bernhardlaan 84, Fotografie Ro[films vergeten? De -juto- maat staat vocu u KJaat Alle soorten films Foto K van Vuuren H «igstraat ine Voor paste tos naai K. van Vuuren. Hoogstraat 106 tel 6 57 20 In één dag gereeo Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet f 5.—; stroomloos ƒ730 Op vertoon van deze advertentie f I.— korting 1 Dames- en herenkapsalon „HeJène". Renibrandtlaan 22, telefoon 6 71 70 Lessen Autorijschool KOVfT, W.-ran- 1e 210 B, nthxedam relet 6 28 73, ook verhuur zonder Miauffeur. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklau- af kantelbed prima ai we, king, ais nieuw terug. Het goed koopste adres, DUK, Groe nendal 1 A 'Brucrsveldoad), telefoon 6 7U28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutiedikanten, kampeerbed- den enz Kom eens praten. nam Ieöers wens -mor Ieders bews I Eenvoudig opgemaakt, maar volledig l j chemisch gereinigd. pantalon1,28 j COMPLEET I Volledig chemisch reinigen met apprêt. j I prima opmaak. Uitgebreide (uxe-behandeling.motecht,- met gratis plastic hoes en hanger. of^ [super} JFfO- brandschoon en waterdicht SCHIEDAM: Broersvest 127 - Tel. 6 6877 - Tel. adres Vlaardingen (01898) 2376 s /.rp «L. WAS5EN-STOMEN - VERVEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1