M 22. Nat. wedstrijden van Rode Kruis in Schiedam gehouden TANK ESSO EXTRA Juliana boekt succes met volleybaltoernooi Schermutselingen op ,V'eglaw-f eestavond Eerste prijzen naar Wolvega en Leeuwarden iiln spannende strijd verloor HBSS van De Zwerver Herist-tentoonstelling in de Thorbecke-school Damclub Schiedam haalt de eerste (benauwde) zege 50 GEWONDEN VLOT VERBONDEN Kiveva-ki eutersehool jubileert il Collecte voor Anti-Honger-Actie Afscheid van J. Oostlander Man schrikt en trapt op rem Waar is de tijger? Prijzen Enquête door P.C.S.F. Deense gasten kansloos J. W. Frijlers 25 j. bij de politie Ensemble speelt „Ingeborg" Jong hertje te geef Burgerlijke Stand Veertig pakjes boter gestolen Vier Britten van boord gehaald in De Hoek R'daras bezoek aan Duisburg Help trok Italiaans schip van rif Missa Solenmis in Konin ginnekerk 161. Maandag 23 oktober 1961 t Zwaar gewonden lagen kreunend In de kantine-oost van WiUan-Fijcn- oord. Het waren gelukkig geen echte gewonden, maar slachtoffers van gefingeerde ongevallen, die de realiteit zo veel mogelijk benaderen i.VJn. de nationale wedstrijden van hel Rode Kruis Korps, die zaterdag de gehele dag in Schiedam zijn gehouden. Aan de wedstrijden namen helpsters- en helpersploegen deel, die In hun provincie het kampioenschap hadden be- baald. De ploegen bestonden uit Yier mannen of vier vrouwen. In het totaal waren er dus 96 deelnemers. De eerste prijs helpsters kwam terecht bü de ploeg nit Wolvega. Die van de helpers ging naar Leeuwarden, De wed strijden werden ingeluid met een kort welkomstwoord van de comman dant van het Rode Kruis Korps, luitenant-generaal b.d., P. Alons. De morgen werd gestart met hot in een aparte box, waarvan er vier optreden van de helpslorploegen. 1 in dc kantine stonden opgesteld. De Vier ploegen traden te gelijk in het helpsters moesten drie slachtoffers strijdperk. Afkijken was onmogelijk gemaakt, want iedere ploeg werkte j (Advertentie l M Alléén verkoop Quick voetbalschoenen grote markt 3 telef. 68770 De Ver. tot bevordering van het Chr. Onderwijs in Schiedam belegt op donderdag 2 november in ge bouw Irene een bijeenkomst ter her denking van het feit dat het 31 ok tober a.s. 25 jaar geleden is dat het gebouw van de Vivcva-klcuterschoo! aan de Van. Beverenstraat officieel in gebruik is genomen, Als hoofdleidster van deze school zal per 1 november optreden mej. C. Soeters, hooldleidster van de Prinses Margrietschool aan. de Prof. Poels laan te Rotterdam. Op 1 november zal mej. Soeters afscheid nemen van die school en haar opvolgster mej- N. Hoogendljk voorstellen. (Advertentie M 1 50.000 En ook die Jaar brengen wij in deze 50.000 actie een partij bustehouders, die wélke aan bieding dan ook, zowel in kwa liteit als in prijs, vèr zal over treffen. Morgen begint de verkoop yan drie series Beha's uit deluxe series. Drie series Beha's van Nylon, poplin on satin. Diverse model len o.a. met 3/4 cup, rond- gestlkt, voor- of achtersluiting en lange of korte maagband, nu voor minder dan de halve prtW Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Beha's In de maten 36 t/m 50, een ongekend grote verscheiden heid... de meest luxe modellen, tegen ongekend lage prijzen. helpen. Zij waren gewond geraakt tijdens een op een grote scheeps werf plaatsgevonden ontploffing, Na de lunch vertoonden de hel pers hun vaardigheid in het ver binden. Ook zij werkten m vier af gescheiden boxen. De gewonden die zij moesten verbinden, waren slacht offers geworden van een op een wielerbaan ingestorte tribune. De prestaties van de diverse korpsen werden, evenals bij de dames, door een deskundige juo' beoordeeld. Toen de wedstrijden waren afge lopen 2aten alle deelnemers aan een diner aan. Ook werd er voor vro lijke muziek gezorgd. Daarvoor was de drumband R.K.K. verantwoorde lijk, die 's middags al een rondgang door de stad had gemaakt Maar voor de „lapskous"-maaltijd en het optreden van de band had de com. mand ant van het Korps reeds de prijzen uitgereikt. Ook voor deze wedstrijden had Hare Majesteit de Koningin twee zilveren medailles beschik baar gesteld. Deze medailles be tekende de beloning voor de beste commandante en comman dant, De beste commandante was mevr. J. Bultsema van de Wo1- vegase ploeg. De eommandants- prijs bij dc heren word in dc wacht gesleept door de heer Steenkamp van het Korps uit Leeuwarden. Het was dit jaar voor de veertiende keer. dat deze nationale wedstrijden plaatsvonden. De organisatie was door de Schiedamse afdeling buiten gewoon verzorgd. Schiedam was de eer te beurt gevallen om deze wed strijden te organiseren, omdat dit korps waarschijnlijk dit Jaar 50 jaar bestaat. Helemaal 2eker is men daar niet van. De archieven van het Schiedamse korps zijn nametUk tij- dens het grote bombardement van Rotterdam verbrand. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Builen hij ongevat: GG en GJX: TuinJaan Sü Telefoon 6 92 90 Pohtie-alarmnummer: 64666 GemeentelUke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag ly tot 20 30 uur dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9 30 tot 1630 uur. donderdag 9.30 tot 1251) uur vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22 30 uur. zaterdags 930 tot 1630 uur. *S zondags gesloten ït.K Leeszaal en Bibliotheek, Dara, geopend maandag 19 tot 21 iur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 2J uur. donderdag 30 tot i7 uur vriidag 14 tot 17 en lü tot 21 uur zaterdag IC tot 12 en 14 tot 1*7 u BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „De Scha duw", Monopoie, 2 u.: ,,De hel dor vsrlme- nen"; 7 en 9.15 uur: „Dc vam pier en het blonde meisje". DIVERSEN Irene. 8 uur: Volks-Universiteit. Voordrachtsavond, De Anti-Honger-Actie vraagt Ti niet om uw wasmachineuw koelkast oj uw televisietoestel. Evenmin vraagt zij uw spaargeld voor een zomerhuisje of een eigen auto. Wei vraagt zy een klein deel uan uw iooa voor hen, die het voedselgebrek aan den lijve on- denünden. bemerkt bijna niet, dat u hebt bijgedragen, maar alle fclei- i ne gaven utoeien samen en ma- ken een groots project mogelijk, waardoor duizenden meer zeker- heid in hun bestaan zullen vin- den. De collecte voor de Anti-Hem- ger-Actie beveel ik gaarne bij u aan. De Burgemeester «an SchiedamT MR. J. W. PEEK (Advertentie IMJ Gewond bij botsing Een zenuwachtige passagier In een Van dc Rode Kruis-wedstrijden 1 varen getuige h.-gen.b.d.P. Alons, commandant z>an het Rode Kruis- korps (rechts) en burgemeester mr. J. W. Peck van Schiedam. De helpers van het Korps Bode graven in actie tijdens de_ zater dag gehouden Rode Kruis-wed- strijden. een aanrijding veroorzaakt, waar hij 1 zelf het slachtoffer van Is geworden, De heer J. Oostlander, directeur i van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, die met ingang van I auto heeft zondagavond omstreeks 1 november met pensioen de dienst j 7.45 uur in de Burg. Knappert Laan gaat verlaten, zal op dinsdagmiddag 31 oktober afscheid nemen. Nadat eerst in de gemeentelijke kring af-1 Oeze heer D. v, d. H. uit Maassluis scheid is scnomci van het dienst- i da =ul° "f"'t«Jtuurcier. de heer A. v. d, E. uit Maasland, hoofd, zal de heer Oostlander m -pogn de auto op de B,K.-laan reed de raadzaal van het stadhuis re- maakte een. stilstaande bus van de cipiërcn van 5 tot 6 uur. Iedere RET aanstalten om weg te rijden. belangstellende is daar welkom. ffï°k dc+ hccr v- dJ H' f 6 dat hy op de voetrem van de auto trapte. De auto slipte en kwam met een schok tegen de bus aan. Deze laatste werd slechts licht beschadigd en kon weer verder rijden. Maar de auto werd ernstig aan de voorkant beschadigd en de heer v. d. H. die door de schok tegen de voor ruit sloeg kreeg een hersenschud ding, een kaakfractuur en ernstige snijwonden. Hij is in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. De bestuur der mankeert niets. Juist... In de tank. Bij steeds meer auto's de bergplaats voor een tijger. U hoeft er niet voor op jacht. Iedere Esso Extra pomp levert nu benzine met tijgerkracht, die uw auto een nieuw leven geeft - -kittiger, pittiger, krachtiger, machtiger. Neem de proef op de som: stop een tijger In uw tank! De eerste prijzen, zowel voor de dames als de heren, bestonden uit twee fraaie wisselbekers. Ook kreeg het winnende korps ter herinnering een kleuie beker. De leden var» het team ontvingen ieder een medaille als persoonlijk, aandenken. De twee de en derde prijzen bestonden even eens uit medailles. De uitslag bij de hclpstersploegen luidde: 1. Wolvega 261 p; 2. Sou burg 251 p; 3, Veenendaal 241 p; 4 Oude Ussel 240 p; 5. Leidschen- dam 202 p; 6. Venlo 200 p; 7. Til. burg 194 p: 8. Leeuwarden 190 p; 9. Assen 184 p: 10. Groningen 172 p; 11. Bomc 150 p; 12. Enkbuizen 346 p. De uitslag bij de heren luidde: 1, Leeuwarden 233 p: 2. Vecht-Zuid 209 p: 3. Emmcn 193 p; 4. Oisterwijk 192 p; 5. Harderwijk 175 p; 6. Venlo 168 p; 7. Bodegraven 168 p; 8. Nij- verdal 168 p; 9. Axel 161 p: 10. Bedum 160 p; 11. Alkmaar lo5 p; 12. Assen 121 p. Esperanto-agendo Merkredon, la 25an de oktobro klubvespero. Ni kune legos parten el „Verko dc Fez" ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Vi estos bonvenaj. montru vian intereso pri Esperanto kaj via sek- cio. De onlangs opgerichte Protestants Voor het eerst hebben de weer goden hun welwillende stemming Ia- ten varen en dit had tot gevolg dat de wedstrijden van het toch al be perkte programma moesen worden afgevoerd. Slechs de voetbalwed strijd HBSS-De Zwerver werd niet afgekeurd en deze strijd bracht dan ook de verwachte spanning. De Schiedammers hebben leider De Zwerver bijna de voet kunnen dwarszetten maar hoewel HBSS in deze tweede helft van de aantrekke lijke strijd telkens dicht bij de ge lijkmaker kwam was het De Zwer ver dat twee minuten voor tijd iets te veel kreeg. Toen presteerde mid denvoor Koolsloot het om voor de vierde maal te scoren, zodat De Zwerver in deze gelijkwaardige strijd met 42 aan kop bleef. In de zestiende minuut opende Koolsloot de score. Drie minuten later verhoogde Koolsloot bij een misverstand in de Schiedamse defen- -- i - sic de voorsprong. Onmiddellijk trok Christelijke Sport Federatie :n j HBSS tcn aanval> er wcrd ham3s Schiedam gaat een belangwekkende i gemaakt in het beruchte gebied en enquete houden, die eensdeels het Chns Scheffers schoot de strafschop bestuur van de federatie meer xn- in. Weer sloeg HBSS terug, tien iU ï1 ?.Q 11 c a1 _en_'5 1 minuten later glipte rechtsbinnen Van Veen langs drie belagers Het volleybal-toernooi dat zater dag door de Chr, Ver. voor L.O. „Juliana" In Schiedam is georgani seerd in verband met de komst van een ploeg Deense volleyballers van Sj. V. K, uit Kopenhagen is een groot succes geworden met vele pittige en spannende wedstrijden. Succes vooral voor bet organiserende Juli ana en slechts ia héél bescheiden mate voor de Deense gasten, die als laatste geplaatst werden. Op maandag 30 oktober herdenkt hoofdagent J. IV. Frijters het feit dat hij 25 jaar in dienst is bij het Schieclame politiekorps. Hij is thans werkzaam bij de recherche maar heeft vele jaren bij de verkeersdienst gewerkt. 55 Het ging er vrolijk aan toe za- terdagavond in Musis Sacrum. Tn die zaal had namelijk de ontspan ningsvereniging „Vegla" een caba- retavond voor haar leden georgani- seerd. En een talrijk publiek was i gekomen om enige schermutselingen i op het toneel te zieu. Het waren In de heer Van der Giessen be schikt de openbare Thorbecke- school in Nieuwland over een on derwijzer xnet een levendige belang stelling voor de natuur. Een Pra,k'- i tlsche belangstelling ook, want bij weet zyn enthousiasme op zyn leer lingen over te dragen. Deze liefde voor de natuur ma nifesteert zich in tentoonstellingen, die ééns per jaar in de school wor den gehouden en die ook zaterdag j.l. te bezichtigen waren- De leerlingen van de vijfde klas hebben een tocht naar „de Hoek" gemaakt en zijn beladen met schel pen .teruggekomen. Dat was dan ook wel te merken op de expositie. En de jongens en meisjes van de hogere klassen zijn actief bezig ge weest met het bijeenbrengen van paddestoelen, de onfeilbare tekenen van de gearriveerde herfst' Op aantrekkelijke wijze is ook ditmaal het materiaal, van een dui delijke toelichting voorzien, uitge stald. De leerlingen van andere scholen hebben kunnen zien wat hun kameraadjes gepresteerd heb ben en ook vele ouders zijn komen kijken. Bijzonder leerzaam was ook de lezing die de onderwijzer-na tuurkenner H. C. v. d. Gaag hield over de flora van Nederland, zoals die te zien is in zijn eigen heem- tuin en die in het Prinses Beatrix- park. „Schermutselingen" van het ensem ble Rudi Carrell. De toeschouwers kwamen al di rect. na het openingswoord van voorzitter J. de Pater, in de ban van het vrolijke gestoei op de plan ken. Het gezelschap voerde in een bijzonder vlot tempo de verschil lende nummers uit Eén ding was echter jammer, verscheidene onder delen van het programma waren al eens eerder door de televisie uit gezonden, waardoor zij gisteravond veel aan verrassing inboetten. Maar dat neemt niet weg. dat de avond beslist als geslaagd dient te worden beschouwd. Voor velen was het hoogtepunt van de avond het optreden van de muzikale excentric Toby Iïïx. Wel nu, georganiseerd lawaaitrappen kan hij heel goed en voor degcen, die er van houdt, is hij in zijn soort voortreffelijk. Wij vonden hem wei iets te druk. Het gezelschap bestond verder uit Rudi Carrell, Fiet Koster, Jasperi- na de Jong <kostelijk in haar Mar griet de Groot-liedje), Ben Sowold en Eric Herfst. Voor dc bijbehoren de muziek zorgde een trio bestaan de uit: Hans Reiziger, Hans van Rossum en Louis Debij. Na aGoop werd de tijd nog gezel lig doorgebracht Op de dansvloer. Op zaterdag 28 oktober en. 4 no vember wordt dit programma her haald voor de Vegla. anderdeels het werk van de prot. chr. sportverenigingen in Schiedam ten goede zal komen. Er zal een enquête worden ge houden onder de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scho len en. de leerlingen van de uitge breid lagere scholen van het her- vormde en gereformeerde onderwijs in Schiedam. Binnenkort zullen de formulieren aan 1500 kinderen wor den uitgereikt. Het is de bedoeling dat de kinderen een aantal vragen I beantwoorden betrekking hebbende l op het al ol niet beoefenen van Dj. V.K% speelt in de Deense sport, eventuele verlangens in dit: hoofdklasse en de gasten hadden ge. j opzicht, het vermelden of er ai in j vraagd om sterke tegenstanders, j verenigingsverband wordt deelgcno» Hoewel men hier wel wist dat hetmen aan sportbeoefening. De hoof- j Deense volleybal niet op hoog peil den van de scholen hebben toege- j beheerst schoot Rijnbendq uit de voorzet de gelijkmaker in. HBSS had getoond de gelijkwaardige van het sterke De Zwerver te zijn, maar de wir.st zou HBSS niet kunnen grijpen. In de 37e minuut kreeg achter- speler Deyl van HBSS de bal ver keerd op het hoofd, hij kopte naar achter ïnplaats van naar voren en Koolsloot was er bij om de hattrick te verrichten <23) Vlak voor tijd schoot Koolsloot bij een doorbraak nogmaals raak. (2—4). Het bekende toneel- en televisie- gezelschap „Ensemble" komt donder dag 26 oktober voor de Schiedamse Kunstkring in het Passagetheater een opvoering geven van het blijspel „Ingeborg" van de Zwitserse schrij ver Curt Goetz, In de hoofdrollen spelen de oud-Schiedammer Ton van Duinhoven en zijn echtgenote Ina van Faassen, Interessant is ook om na vele jaren afwezigheid weer op de planken te zien Fien de la Mar, bekend uit „De Spooktrein" en uit de film „Het Mes". In verband met de bezinningsweek is het aanvangsuur gesteld op pre cies 830 uur. Voor de voorstelling zijn nog losse kaarten verkrijgbaar bij de administratie van S.K„ Rot- terdamscdijk 47 (Grensüat), telef. ROTTERDAM staat, heeft Juliana, dat zelf in de 2e klasse speelt (vorig seizoen net teruggewezen voor de le klasse!), aan het verzoek voldaan en hoofd klasser H. V. L. uit Leiden, over- gangsklasser 5.V.C. uit Schiedam en eerste klasser Aggredior uit Vlaardingen bereid gevonden mee te spelen. Dat H. V L. als winnaar uit de bus zou komen, was te begrijpen al hebben zij de winst niet cadeau ge kregen. Maar Juliana heeft een ver beten strijd gevoerd met S.V. C. en Aggredior om de tweede plaats en is er zowaar nog in geslaagd ook om die 2e plaats te bemachtigen. De Denen kwamen niet verder dan twee gewonnen sets! Maar een goed toer nooi, op hoog peil met harde,-span nende en sportieve strijd hebben ze wel gekregen, f De Deense gasten waren vol lof èn over het toernooi, en over dc ontvangst hier in Schiedam. Zij toon- j den zich zeer vereerd door burge meester Peek ontvangen te zijn. De jonge Denen hebben met hun vrien den in Schiedam nog enkele trips in Nederland gemaakt en vertrek ken morgen naar huis. De uitslagen zijn: 1. H. V. L. 11 punten; 2. Juliana 7 p.; 3. S.V.C. 6 Pk 4. Agredior 4 p.; 5. Sj. V. K. 2 p. Agredior-Juliana 0—3 (8—15, 13— 15, 7—15); S.V.C.—H.V.L. 0—3 (13—15, 3—35, 10—15); Sj. V.K.— Agredior 1—2 17—15, 16—14, 4—15); Juliana—S. V, C. 1—2 (9—15, 12—15, 15—9); H.V.L.—Sj. V.K. 3—0 (15—7, 15—2. 15—7); S.V.C.—Agredior 3—2 (0—15, 36—14, 17—19); Juliana— H.V.L. 1—2 (14—36. 15—13, 13—15); Sj. V.K—S.V.C, 0—3 (14—16, 9—15, 1618); AgrediorH.V.L, 0—3 (5 15, 7—15, 14—16); Sj. V. KL—Juliana 1—2 (15—10, 2—15, 13—15). De Deense volleybaltersvanSj.VJd. uit Kopenhagen (geknield) met hun gastheren van Juliana. zegd hun medewerking te zullen verlenen bij deze enquête. De heer BalJegooyen. Seringenhof 12, heeft een jong hertje weg te ge ven aan liefhebbers. De heer Ealle- gooyen, die chauffeur is, heeft enige tijd geleden in Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens een jong hert je van de straat opgeraapt, dat waar schijnlijk in het verkeer gewond is geraakt. Hij heeft het gewonde dier tje eerst thuis verzorgd en nu be vindt het hertje zich in de Kinder boerderij in het Prinses Beatrixpark, GEBOREN: Maria A. A., E. W. van Geloven en G. den Ing; Quirina A. M., d. van W. P. Vermeulen en A. M, P. Olst- hoorn: Joseph D., z. van W. van. Wijk en E. P. L. Kloos. (Van onze correpondent) •HOEK VAN HOLLAND. Bij een melkhandelaar in Hoek van Hol land zijn zaterdag veertig pakjes roomboter ontvreemd. De pakjes wa ren gereed gezet voor de melk slij ter, Toen deze arriveerde, waren zij verdwenen. Op 3 en 4 november zal op uitno diging van het gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel te Duis burg een Rotterdamse delegatie on der leiding van burgemeester Van Walsum een bezoek aan deze stad brengen. De eerste dag zal mr. G. E. van Walsum de opening van de tentoon stelling „Rotterdam en dc zee", die van 3—18 november in het Duisburg- se stadhuis wordt gehouden, ver richten. In de namiddag volgt dan een bezoek aan de nieuwe breed band walserij van de August Thys- senhütte. De tweede dag is gewijd aan de verkeersvraagstukken in en rond Duisburg en aan de in ruw bouw gereedgekomen Stadlhalle, Britse zeelieden hebben zaterdag avond aan boord van de .Amster dam" in De Hoek herrie geschopt. Met tien man waren zij afgemon sterd en een hele dag vrolijk aan de zwier geweest. Verre van nuchter d. van i kwamen zij 's avonds aan boord. J. van Vier van hen kregen onenigheid en gingen op de vuist. Op verzoek van de gezagvoerder heeft de poli tie met veel moeite de vier Britten van boord gehaald. Bij de Rotter- ÓVERLEDEN: R. G. Baaljens, 92 damse vreemdelingenpolitie hebben jaar; H. J. Peeman, 72 jaar; C. B. j zij hun roest uitgeslapen, waarna zij Barends, 64 jaar; W. Hoppe, 94 jaar; zondagmorgen met de dagboot, nuch- C. J. Bonnet, 86 jaar, wed. van M. ter en rustig, naar Engeland 2ijn van Roode; A. Goedcndorp, 68 jaar. i vertrokken. (Van onze correspondent) I •HOEK VAN HOLLAND. Vier i Waarin zich ook de concertzaal be vindt. Tot besluit wordt het grote sportcomplex Wedau bezichtigd. week Constant 2 geslagen. Kampioen J. C. Onink aan het eerste bord Damclub „Schiedam" heeft de j verkreeg door verkeerde afruil van eerste, zij het benauwde overwin» i zU" tegenstander In het middelspel ning behaald. Met 11—9 werd deze al spoedig een schijf winst en daar- f door kreeg h|j in het verdere spel een stevige positie. Liefst vier re mises volgden daarna. Aan bord twee was het de crack L. Vrijland die zich echter gewon nen moest geven en daardoor was weer een gelijke stand ontstaan, dat bleef zo met twee volgende remises maar Van Dordt schonk zijn team veel vreugde met een belangrijke zege. Schiedam behied onder veel spanning de twee punten winst doordat ook de strijd aan het tiende bord onbeslist bleef. De uitslagen zyn: J. C. Onink—L. Pors 20. L. VrijlandH. van der Velde 02; A. van DortW. AL van Luïn 20, J. dc Wilde—J. Bulier 11: J. Westerveld—P. Knoester 1 1, M. den Hout ingG. W. Kijkhoek 1—1, W. Spruyt—S. de Bel 1—l, M. van ErkelH. Klein 1—1, J. P. van. der Watering—J. Voorburch 3 1, L. Breevoort—J. N. Frehe 11. Borden wedstrijd: C. KorpelJ. Vrijland 20; ladderwedstrijd: C. W. SleemvenhoekJ. van Straaten 2—0; E. H- Breeman—F- W. F.ademaker 2—0. 3JMUIDEN. Het grootste Neder landse bergingsvaartuig, de 784 ton metende „Help" van N.V. Bureau Wijsmuller te IJmuïden, dat na de opruiming van het wrak van de cut terzuiger ..Lake Fithian" in ïndië begin september aan de thuisreis via Colombo naar Nederland begon, heeft weer een succesvolle berging achter do rug. De „Help"-bemanning is er in geslaagd het Italiaanse mo- torvrachtschip „Ornella Prima" dat op 34 september strandde op 'n rif bij Gan Island, op 550 mijl ten zuid westen van Colombo, vlot te bren gen. De „Help" voerde de berging uit in samenwerking met een Deense sleepboot. Donderdag 2 november geeft m de Koninginnekerk de chr. orato riumvereniging „Rotterdam-Zuid" een uitvoering van de Missa So- lemnis van W. A Mozart en het Magnificat van C. Ph. E. Bach. Solisten zijn Corry Bijster, so praan, Annie Hermes, alt, Jan Waayer, tenor en Deo Combé, bas. Aan het orgel Koos Bons, Hans Schouwman, klavecimbel en bege leiding het Rotterdamsch Philhar- monisch Orkest Het geheel staat onder leiding van Piet van den Kerkhoff, Personeel gevraagd Gevraagd een flink meisje van. 8-17 uur. Prima loon Mevrouw Borst, Nassau Dil- lenburgstraat 17, tel. 6 6599, Schiedam. hehé&glljk warm - in streep- en ruitdcssïns

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1