Spaarzin is in Schiedam ten volle aanwezig KROON RADIO DE JAGER rÊB; Souvenirjagers speelden voor amateurarcheoloog Losgebroken beest jaagt op spionnen In barak 1-113 wonen aardige kerels Hl CHEMSCH KillESf t rek Spaarbank Anno 1820ont ving 50.000ste spaarder AGENDA Sporen bij opgravingen werden vernield Conny zoekt het geluk SCHIEDAM PLAATSBEWIJZEN voor de voetbalwedstrijd FEIJENOQRD-TQTTENH. HOTSPUR Wereldspaardag nadert Welfare in het Zonnehuis Afscheidsreceptie van J. Oostlander KERKDIENSTEN Artsen op zondag Nederlands schip lag dwars in hét In Monopole: Monopole-matinees Raad Ridderkerk herdacht wethouder Teraardebestelling 1 netfe bezorgers STENO-TYPISTE VAN RIETSCHOTEN H0UWENS' N.V. IRÜTTERDAMI KUNSTGEBITTEN- REPARATIES üoeriersfers r Zaterdag 28 oktober 1961 j, kereltje fc/d in de Sbude 77ian J* fcnicèa pjdens een bootje _4 een ge. I stad «er- lórmc, run I/igmuT in Bunnen en lappen d|e Jbld, op tie fles spirt, ■tje vroeg? let zonder Pfcraiit en >,van zicii fioerg jen. teb&en". ktxuoordde «leen niet 1 volfcomen H\j deed idote ver» bokser to beleeft Jarpetrichf, leren." meqde rijn prak; he, dan lit, die teel J Nee, niet ■an ben je je er zei ik. uit be zeil Jer hebt fr, maar ife op deze rins Hen drinken In. Je kon fro, je deed j peiöeest I een print \c en. Maar het. Hü Jjebrtitken. isterdam. ^oenmaals. nd. alleen tn aan de t. Dat teel tiet kleine ■iiier dicht Tschap nog mten er b\j zei hü. JLxaerg, ,Jfc meid van jvan twin- hens, gaan £ppt€?" ^den? v er- bollen, dat geheel ver- artpunten een leeg J&ben, hoe vol kon r jou, rok |;-moB op jgud voor ■hij in zijn |3cen nee- "tetsen jat-, fr he ome Br Jrhde con- Rpaar hap. jag gebaar |>g sieeds durfde jb eerde ik [txd je niet, die zijn J vrouwen In hoofd- jeen hoop f vroeger Ito gaan," piiDg voor t£d2t wat [r trouwen. V zouden .ervolgd) By na een week voor de wereldspaardag, die aan het eind van deze maand gehouden wordt, heeft de Spaarbank Anna 1820 zijn 50.000ste spaarder mogen begroeten. Het was de 17-jarige werknemer van Wilton-Fyenoord J. D. Vermeer uit de Van Dijckstraat. De juiste datum van inschrijving was woensdag 25 oktober. De jeugdige spaarder mocht uit handen van de kassier H. IJsselstein namens de directeur J. D. Holtkamp, die door ziekte verhinderd was, 'n spaarbankboekje van 100 ontvangen. Het was woensdag overigens een spannend moment, voor de Spaar bank. Nog negen spaarders moesten zich aanmelden en dan zou de 50.000. ste Inlegger werkelijkheid zijn ge worden. Die dag bestelde Wilton- fijenoord 22 spaarboekjes voor de leerlingen van de bedrijfsschool, die waren geslaagd voor hun examen. £a J. D. Vermeer viel het geluk te beurt iij als jut'deum-spaarder uit de bus te komen. In zijn hartelijke toespraak wekte de heer IJsselstein de jonge spaar der op toch vooral met sparen door te gaan en het geld dan pas op to nemen, wanneer hij het werkelijk nodig had. Voorts vermeldde hij dat per 1 januari het aantal spaarders bij de Spaarbank Anno 1820 48.741, was, In luttele maanden is dit aantal dus met 1259 gestegen. Het ïnleg- kapitaal bedraagt thans 34.188.000. "Wel een bewijs voor de goede spaar zin van de Schiedammers. fr. B. Wilton vond het een eer, dat een lid van het bedrijf de eer ie beurt was gevallen zich de 50.0fl£»ste te mogen noemen. Hü gaf tevens een overzicht hoe de spaar zin In het bedrijf wordt aangewak kerd. Daarbij wees hü vooral op het feit, dat de basis voor de ontwik- keling van de spaarzin van de Wil- ton-Fijenoord bedrüfsteden al ge legd wordt op de bedrijfsschool. De spaarbank propageert trou wens eveneens ijveidg het nut en belang van het sparen, bleek uit de ■woorden van de heer IJsselstein. Dat doet men al bij de heel jonge kinderen. Hiervoor heeft men spe ciaal een boekje met plakplaatjes samengesteld, dat op de kleuter scholen en in de eerste t/m derde klassen van de lagere scholen klas sikaal wordt behandeld. In de ho gere klassen verspreidt men histori sche plaatjes, waarmee de leerlin gen bijv. hun opstellen kunnen il lustreren. Nog een moeilijkheid is het de leerlingen van de verschil lende vormen van het voortgezet onderwijs te bereiken. Ter gelegenheid van de Wereld spaardag heeft de Spaarbank fol ders doen verspreiden, om het pu bliek op deze dag te wijzen. Voorts zal op die dag, 31 oktober dus, het hoofdkantoor van Ts morgens 8.30 uur tot 's avonds 8 uur geopend zijn. Dat heeft men verleden jaar Advertentie 'Mi Ah in deze winter de nachten onverwacht kouder worden, zorg dan dat er bij U thuis ook een paar van die handige molton dekens In reserve liggen. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vaneen grote partij Molton dekens, wit en met gekleurde rand, normale prijs 3.95 nu .voor nog géén twee gulden. wit en wit met gekleurde band Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn *s maandagsmorgens altijd open) begint de verkoop van deze dekens, wit met gekleurde strepen, 120x180 en 120x200 cm. voor I Een verkoping, anders dan de meeste anderen, wordt woensdag en donderdag 1 en 2 november van 2-5 nnr en van 7-10 uur in Het Zonne huis, Boerhavelaan Schiedam door het Rode Kruis gehouden. Het voornaamste onderscheid tus- traditionele bazars is wel, dat de werkstukken, die men er koopt, van buitenaf zijn ontvangen, maar door de patiënten zelf zijn vervaardigd onder leiding van de welfare werk ster van het Ned. Roode Kruis Het doel van deze verkoopdagen is: de voortzetting van dit weliarewerk, dat de patiënten welkome, opbeu rende en nuttige afleiding biedt. Uit de volgende opsomming blijkt de verscheidenheid van de collectie. Er is o.a. te koop: speelgoed, baby kleertjes, tassen, borduurwerk (w.o. tafelkleden), pitrietyrerk, vaasjes, reisétuis, kettingen, en zelfs bijzet tafeltje met het moderne mozaïk- werk. De bezoeksters en bezoekers van de verkoping zullen zich verwon deren over de resultaten, die zelfs door zwaar gehandicapte patiënten worden behaald. Moet u nog Sint Nicolaas-inkopen doen, gaat u dan eens kijken bij deze zeer gevarieerde verzameling aanbiedingen- Met ingang van 1 november is wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd aan de heer J. Oostlander eervol ontslag ver leend als Directeur van de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Zaken te Schiedam. In verband hiermede zal op dins dagmiddag, 31 oktober a.s. nadat eerst in de gemeentelijke kring af scheid van het scheidende dienst hoofd Js genomen ten Stad huize ook gedaan en het is toen een bui tengemeen succes geworden. Velen hebben toen geld ingelegd. Het is overigens wel gebleken, dat ook 's avonds velen een Inleg komen doen, want tijdens de avondzittingen vrijdagavond op het hoofdkantoor staan soms ettelijke spaarders in een rij. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdanasingel 41 en apotheek Nieuwland, Wi- bantplein 17. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20 311 uur dinsdag 9 31' tot 16 31) en 18 tot 20 30 uur woensdag 9 3D tot 16 30 uur donderdag 930 tot 1230 uur, vrijdag 930 u>t 1630 en 19 tot 22 30 uur, zaterdags 9 30 tot 1630 uur "s zondags gesloten K.H. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur donderdag 10 tot 17 uur vrüdag 14 *ot IV en 19 tot 21 uur zaterdag I" tot 12 en 14 tot 17 u BIOSCOPEN 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Con- ny zoekt het geluk". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „Barak 1-113". 7 en 9.15 uur: „Als een losgebroken beest". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Vegla Cabaret. Sportfondsenbad, 720 uur: Afzwem- feest. Ned. Here. Gemeente, Grote kerk, 10 uur ds. A. X>. Klaassen, 5 uur ds, W. G Gijzel (Dordrecht). Bethelkerk, 10 uur ds. J, D. Smids, 5 uur Oecmn. Dienst. OpstandingskerJc, 10 uur en 7 uur ds. H, W. Hemmes. Vredeskerk. 9 en 10.45 uur ds. C. van der Steen, 7 uur dr L J. Cazemier. Ned. Herv, Gerei. Evang.» Gebouw Irene, 10 cn 4 uur ds, Van Dieren (Ede). Evang, Luth. Gemeente, 10 uur ds. S. G. v. d, Haagen Lutherse kerk, zaterdagavond 7.30 tt. Oecum. avondgebed. Ned. Prot Bond, Westvest 92, 10.30 uur ds. J- B Sehouwlrtk Oud-KaUi. kerk. Dam 2S, 10 uur Hóóg-Mis, Baptisten-gemeente, Lange Haven 59. 10 uur en 7 uur ds. R. Retling. Leger des Heils, Lange Haven 27, 10 uur Heillgmgssamenkomst cn 7DO uur Veriossfngssamsnkomst, Gerrit Ver- boonstraat, 6.45 uur Openluchtsamen- komst. AUe bijeenkomsten staan o.l.v. van maj. X. Wieringa en xnaj. E. Reit- sma. Cbr. Gercf. kerk. Warande, hoek BK- laan, 10.45 en. 5 uur ds. C. den Hartog (Den Haag). Chr, kerk, Oosterkerk. 10 uur ds W. A. Krijger. 5 uur ds, G. Aalbersbetg (Vlaardingcn)Kethel „De Ark", 9A0 uur ds. J. Lever fVIaardingen). Z.30 uur ds. W, A. Krijger. Kantine Burg. Homieriage Gretolaan, 10 uur ds J. Nawijn. 5 uur ds. W. A. Krijger. „De Goede Haven". 10 uur ds. H. J. Kou- wenhovcn Vlaardingen). 5 uur ds. «L Nawijn. Jullanakerk, 10 uur ds. G. Aalbersberg, 5 uur ds. W. v. d. Linden (Den Haag), Ned, Herv. gem. Kethel, ..Be Rank 8AO uur ds. Brummeikarnp. Dorpskerk. 10 uur ds. Brummelkamp. 7 uur dr. Cazemier. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren, Buys Ballotslngel 72- 76. tel. 6 96 61; A Q, C. Klomp, Jul. van Stolberglaan 3. tel. 6 99 52; G. Pet, Tutniaan 38, tel. 6 68 98. Geopend zijn de apotheken: Jansen, RENDSBURG. Het Nederlandse 12.900 ton metende vrachtschip „Ca- bylia" is vrijdag in. aanvaring ge komen met de beschoeiing van het Kanaal van Kiel. Het schip werd licht beschadigd. Doordat de „Cabylia" dwars in het kanaal kwam te liggen, werd het verkeer ruim een uur opgehou den. Het ongeluk deed zich voor na bij Rendsburg. Advertentie t M U vv er i r\i ui i ol^i. 'V* cotuo i urintn"n> 1 y TELEVISIE RADIO BANDRECORDERS PICK-UP COMBINATIES DRAAGBARE RADIO'S Onverlaten hebben onlangs vernielingen aangebracht aan het opgravlngs- werk van de Kanïnefaatse boerderij in de Hargpolder te Kethel. Ongetwij feld hebben de onbekenden het vlak van het opgravingswerk onderzocht in de waan vondsten te kunnen doen. Elke archeologische activiteit heeft nu eenmaal de magische aantrekkingskracht van het mysterie en boven dien menen de souvenirjagers dat zü zich met objecten kunnen verrijken. Dat daarbij veel schade wordt gedaan aan de wetenschap en de kennis van het verleden van onze oudste bewoners beseffen deze vemielzuchtigen ken nelijk niet. Het is hun niét duidelijk dat voor de archeoloog niet belangrijk is dat er scherven van vaatwerk in de grond gevonden worden. Dat vaat werk kan namelijk de eeuwen trotseren en naar gebleken is zelfs talloze en verre reizen maken zodat het aardewerk niet gauw aanwijzingen kan geven voor dateringen en ethnologische indelingen. Belangrijk voor de een scherp voorwerp een jaebttafe- archeoloog zijn de grondsporen. Juist deze sporen zijn na vernield bü een reel op een potscherf. Een jager velt ratorium de structuur van de wo ningen geheel kan worden bepaald. De grondmonsters zullen scheikun dig en in de elektronische meet apparatuur meer gegevens verschaf fen. Daarna echter volgden tal van be langrijke vondsten. Vele mantel spelden werden gevonden, ook het dure terra sigillata-aardewerk kwam te voorschijn, barnstenen kralen, voor het eerst werd een pijpaarden paardje voorstellende de ruitergodin Epona gevonden. Munten, slijpste nen, bronzen belletjes voor het vee, een hoefje van een paardje, gecalci neerd been, een houten schep, een ijzeren, hak behoorden tot de vond sten. Een sensatie is de vondst van de eerste tekening in ons land uit het Germaanse tijdperk. In Schiedam heeft een Kaninefaat gewoond die om magische, mogelijk slechts eul- turele redenen kunstzinnig wilde zijn. Heel primitief tekende hij met opgravingswerk dat tot de belangrijkste van de laatste jaren scheen uit te groeien. van ^rhiorfam tussen 17 en IR uur Swammerdamrfngel 41 en Nicuwland, van bcmeoam tussen_i< en m uur Wlfaaulpieln J7_ dje ook gedurende de een receptie worden gehouden, waar I komende week de nachtdienst zullen ieder belangstellende welkom is. waarnemen. TpDDIE Constantine, die jarenlang Hf met flair gefcnoJcf en geflirt heeft talloze Franse misdaadfilms, raakt ttit de mode en in zijn plaats vertroetelt het Franse bioscooppu bliek ntt oud-judokampioen Lino Ventura, die na een lange reeks van norse byrollen plotseling succesvol op het eerste plan is gestopt. Lino is geen mooie jongen, wel een stoere. Als het alleen om het flirten ging, kon Eddie Constantine gerust zijn, want daar lijkt de ge drongen Line te stroef voor. Maar de filmmisdaad zal een zware dob ber aan hem krijgen en omdat hij bovendien net genoeg talent heeft, lijkt de kans groot dat hy Constan tine inderdaad opzij zet. IN een Amerikaans kamp voor Duitse en Italiaanse Krijgsgevan genen bij Oran bevinden zich kort na het einde van de vijandelijkhe den in Noord-Afrika alleen maar bijzonder aardige kerels. Tenminste, zo wil de film ,3arak 1-113" het. Want al die gevangenen willen niets liever dan zich zo ridderlijk mogelijk gedragen. Goed, er loopt dan wel een geduchte Amerikaanse sergeant rond, maar die heeft ten slotte een piepklein hartje en helpt zelf metterdaad mee een kerk te bouwen, midden in het kamp, om dat, als die kerk maar binnen twee uur kant en klaar is, een wedden schap gewonnen wordt. De sergeant is Victor McLaglen, een acteur, voor wiens betere krachtpatserswerk wij altijd een grenzeloze bewondering hebben ge had. Het was McLaglens laatste film voor zijn overlijden. De film is gemaakt in Italië, on der regie van Duilo Coletti, die er een vrolijke boel van maakte. (MO NOPOLE). Hij zit deze week achter spionnen aan. Zonder veel animo in het be gin, want zijn voorkeur gaat uit naar het drijven van een net res taurant, maar de Franse Geheime Dienst prest hem tot medewerking. „ALS EEN LOSGEBROKEN BEEST" trekt hij van leer als die spionnen zo onverstandig rijn z'n zoontje te kidnappen. Regisseur Mau rice Lubro kan er een volgende maal zonder bezwaar nog iets meer actie in stoppen, maar trof verder goed de toon en zorgde met vakwerk voor de spannende hoogtepunten. (MO NOPOLE). IN CONNY ZOEK THET GELUK komt het teenagersterretje er niet helemaal aan te pas. Daar is de bijna 50-jarïge Marika Rökk onstui mig bezig alle aandacht naar zich toe te trekken als "en kittige en veel al kattige Hongaarse revuester, die een ziekelijk-zakelijke industrieba ron weet te temmen. Deze magnaat, die meent dat voor geld alles te koop is, contracteerde Marika om al moeder voor zijn wat uit 't gareel lopende dochtertje (Conny) op te treden. Het is een allervreemdst lijk niets van terecht komt tot de liefde aan de deur Hopt. Marika zingt en danst heel veel, tot groot ongenoegen van baar stijve „echtge noot" en tot intens plezier van Con ny Eroboess, die af en toe ook een leuke duit in 't zakje mag doen. Wel grappig, maar ook wel eens erg plomp en snorkerig-Duits, dit ver tier. passage). Voor het eerst is namelijk de structuur van een zeer ryke woning uit de eerste eeuwen na Christus in het veengebied bij Schiedam gevon den. Prof.dr. A. E. van Giffen ver wierf 25 jaar geit den grote bekend heid toen hij in dc terpen in Gro ningen en Friesland woningen uit de Germaanse tijd blootlegde. Voor al de woningen uit de terpen te Ezinge wordt als het schoolse voor beeld van kennis over de Germaan- tijd gezien. Aan de mogelijkheid van woningen in het veen- en klei gebied van de Hollanden js nimmer gedacht. Men meende dat de Kani- nefaten als jagers wat in het duin gebied zouden hebben gebivakkeerd. Het opgravingswerk in Kethel dat de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek uit Amersfoort geas sisteerd door de leden van de ar cheologische werkgroep „Helinium" nu al maanden verricht heeft even wel opzienbarende feiten duidelijk gemaakt. Eerst werd blootgelegd de structuur van een drïeschepige wo ning van 23 x 7 meter overeenko mende met wat in Ezinge tevoor schijn kwam. Daaronder bleek ech ter nog een woning, ook driesche- pig van 22 x 7 meter en daaronder weer een woning, tweeschepig van 18 x 5 meter te liggen. Van drie tot vijf meter onder NAP werd de grond weggegraven, centimeter voor centimeter en toen bleek dat de Ka- ninefaten van 110 na Christus tot circa 260 na Christus in Kethel heb ben gewoond!" (Wij "verwijzeoj^voor een uitvoerig artikel over dit on derwerp naar het oktobernum mer van de Schiedamse Gemeen schap.) SPEURWERK Vreugdevol hebben de archeolo gen bezien dat het veen de steun palen van de woning geheel gaaf heeft gehouden. Daarbij bleek dat de vele palen diverse bewerkingen hebben ondergaan. De oudste palen zijn de ruwe berkenstammen, later werden de paaltjes driekantig ge maakt en tenslotte gebruikte men geschilde palen. Met voorzichtig speurwerk kon alles worden gefo tografeerd en op tekening gebracht zodat later in tekenkamer en labo- Nauwkeurig worden alle grond sporen gemeten en getekend. In middels graven andere werkers steeds meer goed geconserveerde steunpalen van de bijgebouwen van de kanïnefaatse woningen bloot. met een speer een rund. Nog nim mer is een dergelijke tekening (geen enkele tekening zelfs) uit die perio de gevonden. Dan zocht de ROB de laatste tijd naar het verband dat moet bestaan tussen bouten voorwerpen, mogelijk siervoorwerpen en gebruiksvoorwer pen. Er werd hout gevonden dat aanwijzingen geeft voor rekken, mo gelijk de ruif in de stal. Inkepingen wekken de indruk te zijn gemaakt voor ossejukken. Dan is er houtwerk gevonden, o.a. grote kegels met ga ten in de top die wijzen op een weer instrument. De kegels zouden zijn gebruikt als verzwaringen aan het weefgetouw- Gebleken is dat de vloer van de aparte grote stal belegd was met rijen stammen tegen het vocht M v-f aaa* zodat het vee in de boxen droog stond. De aparte woonruimte had een vloer van graszoden. Hier waf het veen weggegraven en de graszo den. waren in de plaats gelegd. Bij de afgravingen kwam deze vloer als een keurig dambord tevoorschijn. Naast de woning werd eerst- een graanschuur (spijker) aangetroffen maar bij de voortgezette graafwerk zaamheden vonden de mannen van de ROB de structuren van meer bij gebouwen, van afzettingen van pa len maar bovendien ook van rijen houtwerk die wel in verband moeten hebben gestaan met de Kaninefaatse bewoning van 110 tot 260 na Chris tus, maar bet was de onderzoeker* nog niet duidelijk wat de betekenis van al deze restanten In het geheel van de nederzetting was. Daarom werd dagelijks ijverig gefotografeerd en getekend. Dit belangrijke werk is nu ten dele gehandicapt doordat onverlaten hun schadelijke nieuws gierigheid niet hebben kunnen be dwingen. (Van onze correspondent) RIDDERKERK. 2n het begin van de gisteravond gebonden begro tingsvergadering heeft burgemees ter C, J. van der Hoeven de maan dag overleden wethouder van On derwijs, de hee J. B. A. Rook, her dacht. Bij de algemene beschouwingen konden alle sprekers zich in grote lijnen verentgen met de mening van B en W, dat er e"enwicht moet rijn tussen de inkomsten en uit gaven. Men vroeg zich echter af of de nieuwe financiële regeling tussen rijk en gemeenten voldoende zal blijken voor het dynamische Ridder kerk in de eerstkomende jaren. Men had kritiek pp het woning- beleid van de regering, wenste meer woningen met lagere huren en sprak zijn afkeuring uit over het uitblijven van de rijksgoedkeuring voor de aanleg van het zwembad. Ook de aanleg van een nieuwe waterkerende, dijk langs de Noord behoort kennelijk nog tot de vrome wensen. B en. W zegden toe in bet vervolg de commissies van bijstand vroegtijdig te raadplegen. (Van onze correspondent) "RIDDERKERK In aanwezig heid van enige honderden belang stellenden is de maandag 23 oktober overleden wethouder van Onder wijs en Sportzaken, de heer j. B. A. Rook, ter aarde besteld op de algemene begraafplaats Vredehof. De kist met de stoffelijke resten werd gedragen door acht leden van het gemeentebestuur, terwijl de overige raadsleden 2ich achter de baar aan sloten. Burgemeester C. J. van der Hoeven schetste in het kort de gro te verdiensten van de overleden wet houder voor de gemeente Ridder kerk, waarna de fractievoorzitter van de P.v.d.A., de heer C. J. van den Berg, de betekenis van de over ledene voor de arbeidende bevolking toelichtte. WIJ ZORGEN ERVOOR dat u op de eerste rij zit Kom even praten of bel 6 97 03 - 6 98 29 en wij plaatsen een fantastische Philips T.V. in uw huiskamer. Betaling is prettig te regelen (zonder bank). SPECIALE SHOWROOM BROERSVELD 134 lOO JAAR TECHNIEK 1 Gevraagd voor direct leeftijd vanaf 16 jaar. Aanmelden bij: DAGBLAD DE SCHIEDAMMER Lange Haven 103, Schiedam, 7279 of 665 05 Lange 3 Telefooi Van Rietschoten Houwens' N.V., Westzeedijk 46?479, Rotterdam. Elke intelligente in het bezit van een gedegen kennis van de Engelse en Duitse taal, die 'n interessante werkkring zoekt, kan solliciteren naar de vacature van steno- resp. dïctafoon-typiste voor de correspondentie van onze houtbe- werkingsmaatschappi|. Geboden wordt voorts een vijfdaag se werkweek en een goed salaris. I Dictafoon-ervaring strekt tot aan- I beveling. Sollicitatie-brieven zullen gaarne worden ingewacht - aan bovenstaand adres. Speciaal voor spoedgevallen. Rotterdamsedyk 265 Tel. 680 21 - Schiedam Fotografie Vuui paslulo 9 naai K v<u Vuuren, fi.iagstraat 106 tel 6 67 20 In één dag gereea Permanent wave Hélène permanent met toe- Stel, het beste wat ex is. compleet 15.—; stroomloos ƒ7.50 Op vertoon van deze advertentie tl— korting Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22 telefoon 67] 70 itoltllms vergelen? De auto maat staat voor u klaar AUe soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Lessen Autorüscbool Kovvi, Waran de 210 B, Schiedam, telefoon 6 28 73, Ook verhuur Zonder chauffeur. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap. of kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed koopste acües. DUK, Groe nendal 1 A «Broersveldoad), telefoon 670 2a (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, butledikanten, karapeerbed- den enz. Kom eens praten. Koop bij onze adverteerders ;X>00<>OOOObGOOOO<XX> """naai ieders we»-ia* ï«J«s lEENVOUDIG Eenvoudig opgemakt, maar volledig chemisch gereinigd. truitje,vestje 0,75 J E rokt j I I pantalon 1,25 j colbert, japon 1,751 sestuum, manie?2,751 COMPLEET Volledig chemisch reinigen metapprêt.l I primz opmaak. j truitje, vestje. 1,501 rok, pantalon2,251 j colbert, japon 3,501 I costuum, mantel4,751 I regenkleding (w,t«rdicho 4,90 SUPER Uitgebreide luxe-behandeling,motcdrt, met gratis plastic hoes en hanger. truitje, vestje1,85 rok, pantalon2,75 colbertjapon 4,75 costuum, mantel6,75 regenkleding (waterdicht) 6p90 en waterdicht WASSEN 5TOMFM Vl RVtN SfiHIÉBAM! Sroersvesl 13?. Tel, 6637? - Tel. adres Vlaardingen (0I8V8J 2876

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1