ai Italiaanse damespullovers 11 ii Veel hulde op receptie van t 40-jarige Harpe Davids Demos kwam vrij gemakkelijk tot 1-6 zege tegen Heukelum I if il Twee SG-penningen van verdienste uitgereikt VAN IERLAND SVDPW verspeelt zijn eerste plaats Afzwemfeest trok veel belangstelling Bazaar voor junioren van Schiedam Propaganda- bijeenkomst Jeugdbond Hl If is \8So\5p°tó&iü6 Dekknecbt sprong in het water Jeugdbende opgerold Journalist is zijn jasje Burgerlijke Stand Schiedam winnaar EHBO-wedstrijden ZA TERDA G VOETBAL Goede overwinning van HBSS op SHS VOETBAL IN SCHIEDAM AFDELINGSVOETBAL De plaats van bet jeugdboek in de opvoeding een meteropnemer-incasseerder BERVOETS zuiver wol - fully fashioned - diverse modekleuren 90 I ?§t '"5 JMj "1961 Maandag 30 oktober 1961 Een lange rij van sprekers, vele bloemen, gelukwensen, geschenken onder couvert, hebben zaterdagmiddag duidelijk gemaakt, welk een goede plaats het veertigjarige christelijke muziekgezelschap „Harpe Davids" In de gemeenschap inneemt. Tijdens, een drukbezochte receptie in gebouw Christelijk Sociale Belangen heeft de voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap, de heer F. A. de Wolff, tevens twee verdienstelijke functio narissen de penning van verdienste van de Schiedamse Gemeenschap uit gereikt. Hij schonk de penning van verdienste aan de voorzitter vat» „Harpe Davids", de heer L. A. Alehregtse, omdat hy in deze voorman het jubilerende corps wilde eren en hij schonk een andere penning van verdienste aan de heer A. Ballijns, beheerder van gebouw Christelijk Sociale Belangen, Hjj wilde in deze bescheiden, harde werker zijn ver dienste voor de gemeenschap eren cn tevens met hem de verdiensten van bet actiecomité „Harpe Davids", dat vele duizenden guldens voor aanschaf van nieuwe instrumenten voor het corps inzamelde naar voren brengen. De heer Ballans nam anderhalf jaar geleden het initiatief tot dit actiecomité, toen hij bemerkte, dat het bestaan van „Harpe Davids" van wege de volkomen versleten verouderde instrumenten, op het spel stond. Namens hei gemeentebestuur bood weihouder W. Kok zijn gelukwensen aan. Hij meende, dat de mooie naam „Harpe Davids" verplichtingen op legt De harp is een prachtig instru ment en de naam David heeft een belangrijke plaats in de Bijbel. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer F. A. de Wolff, merkte op,- dat er zo dikwijls werd gesproken van verschraling van het gemeenschapsleven, maar dat is be slist onjuist, gezien de activiteiten van Harpe Davids, Het geheim van deze vereniging is de saamhorigheid en de liefde voor de muziek. In de persoon van de heer Alehregtse, die zijn vereniging 38 jaar hoeft gediend, •wilde hij de vereniging eren die zulke goede bijdragen aan het cul turele leven levert. Tot de heer Bal- lijns zei de heer De Wolff, dat diens werklust, ondanks zijn bescheiden heid, niet onopgemerkt is gebleven. Ondanks alle moeilijkheden is Bal lij ns de motor gebleven bij de acti viteiten voor aanschaf van nieuwe instrumenten. Voor het CMB sprak daarna de heer J. C. Verkade, die over de ge schiedenis van Harpe Davids sprak. De heer P. van der Spek voerde het woord namens de Christelijke Bestu ren Bond. Hij stelde, dat Harpe Da vids altijd een goede naam heeft ge had en zelf steeds de moeilijkheden heeft opgelost Voor de muziekvereniging Gusto sprak de heer J. Veltbuizen over de goede band tussen de twee vereni gingen, die beiden dezelfde erediri- gent hebben. Voor de Vereniging Na tionale Feest- en Gedenkdagen sprak de heer L. Kamp, die er aan herin- n erde, dat Harpe Davids bij geen na tionaal-feest heeft ontbroken. De heer C. Lansbergen, voorzitter van de sectie muziek van de Schie damse Gemeenschap, wees op de waarde van de goede dirigenten Karsseboom, Mey en Glotzbach bU Harpe Davids. Hjj feliciteerde het be stuur met de aanwezigheid vim een kring, die er zich voor beijverd heeft dat Harpe Davids nieuwe Instrumen ten krUgt. „Wy zijn jaloers op zulk een comité!" Totstandkoming Over de totstandkoming van Har pe Davids sprak de oud-voorzitter van de CBB, het vroegere gemeente raadslid H. Wiekenkamp. Voorzitter H, Jongman van de CJV „Harmonie" hoopte, dat nog vele jongeren een plaats bfj Harpe Davids zullen vin den. De tweede voorzitter van de Bond van Chr. Muziekverenigingen in Zuid-Holland, tevens hoofdbe stuurslid, noemde het een grote eer dat Harpe Davids lid is van de bond. Hij verwees naar de ervaringen in de oorlogsjaren. Hij was in Christelijk Sociale Be langen, toen een NSB-er al dreigend het instrumentarium van Harpe Da vids liet weghalen. „Als bond zijn we voor uw principiële houding zeer dankbaar." Sprekende over het werk van het actiecomité betuigde hij zijn waardering. „Het is heel belangrijk, als een vereniging door zulke men sen wordt gesteund." Hij schonk een bedrag van vijftig gulden voor aan schaf van muziek van een kapitaal, dat door het Prins Bernhardfonds hiervoor beschikbaar is gesteld. Voorzitter L. A. Alehregtse heeft namens de jubilerende vereniging ieder dank gezegd. Tenslotte bood hij de leden van het actiecomité als dank voor hun voortreffelijk werk ieder een vierkleurenballpoint met inscriptie. Hij stelde, dat veie ver enigingen jaloers op Harpe Davids zijn, vanwege eon dergelijk comité, dat zo intens gewerkt heeft da* het grote kapitaal voor de instrumenten er inderdaad is gekomen. Hij'erken de, dat het muziekgezelschap stil van dankbaarheid is voor deze arbeid. Aan mevrouw Ballij ns, die de zes leden van het actiecomité met veel werk terzijde heeft gestaan, schonk de heer Ballijns een fraaie bloemen hulde. De voorzitter van de Schiedam se Gemeenschap F. A. de Wolff reikte zaterdagmiddag op de re ceptie, gehouden ter ere van het 40-jarig jubileum van Harpe Da vidsde penning van verdienste uit aan de voorzitter van de vereniging L. A. Alehregtse (links) en A. Ballijns, beheerder van het gebouw van Chr. Soc. Belangen. (Advertentie l.M.) SO-OOO vooronze klanten Als deze winter Uw kinderen klagen over de koude... dan heelt U deze advertentie niet gelezen. Want Dinsdag beginnen wïj met de verkoop van honderden mail lots in kinder- en teenager- maten, voor prijzen, vèr be neden de normale waarde. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van -deze mousse Nylon maillots met dubbele ladderstop In de band en Ir» de teen. nylon mousse rnaillo* voor leeftijd 4-6 voor leeftijd 6-8 fjjfö voor leeftijd 8-10 -5^ voor leeftij'd 10-12 Jftfü In kleuren als zwart, groen en blauw... door elkaar voor één prijs Esperanto-agendo Merkreden, la lan de novembro klubvespero. Ni kontrolos nian vort- seïon ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Ne forgesu vïziti la Espera nto-ek- spozician je la 3a dc novembro en Vlaardingen on „Visbank" "Wester- havenkade. Alléénverkoop Quick voetbalschoenen If Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 er« apotheek Nieuwiand, Wj- bautplein 17. Bellen »>U ongeval: GG en G-Dj Tuinlaan Bil Telefoon 692 90 Poiitie-alarmnummer: 6 46 6ö Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur dinsdag 93b tot 16.30 en 19 tot 2U 30 uur, woensdag 9 3D tot 16 30 uur, donderdag 930 tot 12.30 uur. vrijdag 930 tot 16 30 en 19 -tot 22 30 uur, zaterdags 930 tot 16 30 uur s zondags gesloten R.R Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 toi 17 en 19 tot 21 uur donderdag tu tot 17 uur vriidag 14 »ot H en 19 tot 21 uur, zaterdag If- tot 12 en 14 tot 17 u bioscopen Passage, 2 en 8.15 uur: „Conny zoekt het geluk", Monopole, 2 uur: ..Barak 1-113'*. 7 en 9.15 uur: „Ais een losgebro ken beest". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Jubileum Ned. Ver. tot Besch. van Dieren. Toen vrijdagmorgen om 6.45 uur de dekknecht L. B- uit Tijteje (Fries land) vanaf de Buitenhavenweg aan boord van een baggerschuit wilde springen, nam hij zijn sprong tekort en kwam in het water terecht. Hij klapte met zijn gezicht tegen een meerpaal, waardoor hij een scheur in zijn bovenlip opliep, terwijl bo vendien zijn kunstgebit in tweeën brak. Aangezien de man hulp van de GG en Gd afwees, heeft de po litie hem per mobilofoonwagen naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Hij verkeerde lichtelijk onder in vloed van sterke drank. De Bode Hand is opgerold. Na speurwerk van de jeugdbrigade heeft men een bende van tien jongens kunnen opsporen- De leden hiervan, bestaande uit jongens van omstreeks 13 jaar, hielden regelmatig stroop tochten in Schiedam. Zij stalen eet waren uit winkels en bakkerswa gens. Hun clubhuis was een onbe woonbaar verklaarde woning aan de Raam. Elk lid betaalde een contri butie van ƒ0,25 per week, maar het geld is verdwenen, omdat de pen ningmeester er op een gegeven ogen blik met de kas vandoor gegaan is. Nadat de Vlaardingse journalist A, v. D. vrijdagnacht een bezoek had gebracht aan een Schiedamse bar, vermiste hij zijn bruin suède jasje. Het jasje vertegenwoordigt 'n waar de van ƒ150, GEBOREN: Christina, d.v. P. M. van Haasteren en T. Canrünga; Jur- jen F.. z.v. J. Bulthuis en T. Breen; Yvonne, d.v. M. de Bie en D.Cloes- meyer: Marin, z. v. M- S. Kwaker- naak en W- Roza; Theodora, d.v. C T. Wuisman en M. M. Zonneveld, OVERLEDEN: L. M. van den Bos, 85 jaar, wed. van K. Mookhoek. ïn Capelle aan de IJssel werden zaterdag EHBO-wedstrijden van de Kring Schiedam gehouden, waaraan door tien afdelingen werd deelge nomen. Het ongeval waarbij de eer ste hulp werd ingeroepen luidde als volgt: een bromfietsberijder en een motorrijder zijn in volle vaart tegen een boom gereden. De bestuurder ligt naast de bromfiets en demotor- rijder was uit de naast liggende sloot gehaald. De patiënten waren kenbaar aan de wondmodellen. De puntenwaardering was als volgt. Groep 1: Schiedam 5 pnt., Maas sluis 4pnt-, Schipluiden 3 pnt., Maas land 2 pnt. en Vlaardingen 1 pnt. Groep 2: Kethel 5 pnt.. Naaldwijk 4 pnt.. KraL Veer 3 pnt., Cap. a.d. IJssel 2 pnt. en Maasdijk 1 pnt. Na afloop van de wedstrijden wer den werden de gemaakte fouten door een der juryleden, de heer Tuitel, besproken Bij de zaterdagclubs kwamen niet veel teams in het veld. De regen heeft de velden al aangetast. KNVB'-er HBSS slaagde erin met een goede zij het moeizame over winning op Scheveningen Halland Sport zich weer by de top te plaat sen. HBSS—SHS 5—3 Het duurde vrij lang voordat HBSS de Scheveningers heeft1"kunnen vel len. Na een aarzelend begin van de Schiedammers ging de strijd tot aan de rust gelijk op. Het zag er toen niet naar uit dat HBSS de winst zou kunnen grijpen, maar ïn de tweede helft veroverde HBSS toch het over wicht. In de zeventiende minuut nam SHS zelfs een voorsprong toen Moesker over rechts onhoudbaar in schoot. Drie minuten later had links buiten Homburg in een solo gelijk gemaakt. Het HBSS-doel ontkwam daarna aan de treffer doordat diver se spelers tijdig konden redden, maar HBSS ging naar de andere kant. Na een hoekschop was het tenslotte Chris Scheffers die op fraaie wijze HBSS naar 21 kopte. Een minuut later had Moesker alweer uit een misverstand gelijk gemaakt. In de dertigste minuut werd de paai van het Schiedamse doel geraakt voor dat Rob Aaldijk kon ingrijpen. Vijf minuten later kogelde Chris Schef fers eerst ïn, maar een tegenstander keerde het leer en even later schoot hij uit een doorloopbal toch raak. Scheffers verrichtte in de tiende minuut van de tweede helft de hat trick bij het benutten van een straf schop. Het doel van HBSS kwam daarna onder druk te staan, maar HBSS kon zich herstellen. Van Veen wachtte te lang met inschieten. Daarna kogelde Meuldijk verrassend en onhoudbaar van vijftig meter in. (5—2). Bij een uitval kon Van der Mare de achterstand verkleinen. (5—3). (Advertentie lJU.) VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerd® horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest modern® apparatuur uitgerust,atelier. De uitslag 2—2 was ditmaal favo riet bij de Schiedamse teams, derde klasser DHS, vierde klassers SFC ert Martinlt en leider SVDPW in de af deling Rotterdam kwamen tot pun- lendeüngen met de uitslagen 2—2. Dit betekent voor Martinlt en SFC in dc vierde klas dat de kans om Schoonhoven te passeren niet gegre pen is. Een grote overwinning be haalde Demos by' Heukelum maar trots zyn de roodzwarten niet want Heukelum speelde heel zwak. Heukelum-Dernos 1-6 Met groot overwicht hebben de Schiedammers de stand op 16 kun nen brengen, maar bij effectief voet bal hadden de stadgenoten de score ongetwijfeld in de dubbele cijfers gebracht. Vooral de beide vleugel spelers van Demos rechtsbuiten C. Tetteroo scoorde tweemaal. Bij de rust had Demos een 0—2 voorsprong, bet werd 0—4 waarna Heukelum uit een strafschop op 1—4 kwam. Daarna was het weer Demos dat de over macht kon demonstreren. (1—6). DHS-ODI 2-2 In het begin was het al direct DHS dat met een sterk offensief het doel van ODI onder druk zette maar weer faalde DHS wegens improductiviteit Gedurende vrijwel de gehele speel tijd belaagde DHS de Rotterdam mers, maar de uitvallen van ODI bleken soms gevaarlijker dan de aan vallen van DHS. Roozen en Gudde schoten net naast het doel en een maal rolde de bal zelfs heel tam tegen de paal Bij verrassing scoorde de rechtsbuiten van ODI dan ook in de negentiende minuut Vier minu ten later vond DHS het juiste ant woord. Uit een voorzet van Roozen kopte Gudde keurig in. DHS bleef aanvallen, maar de Schiedammers hadden pech want bij een uitval scoorde de linksbinnen van ODI. DHS trok weer in de aanval en toen Roozen in de 39e minuut keihard tegen de lat schoot bij een vrije trap was het Gudde die de bal goed re tourneerde. (2—2). Daarna kreeg DHS geen kansen meer. IS RC-Martin i t 2-2 In de eerste tien minuien had Mar- tinit het offensief. Het leek er toen op dat middenvoor Dick Haagen boom zou doelpunten maar succes bleef uit. Het was Henny Post die in de twintigste minuut op fraaie wijze de score opende. Doelman Van Veen voorkwam direct daarna de gelijk maker. maar ook het schot van Har ry Koster werd prompt keurig ge stopt door de doelman van de tegen partij. Bij een. omhaalbal scoorde ODI de gelijkmaker toen Van Veen al uit zijn doel was. Martinit ver overde weer terrein om daarna te zien dat Henny Post de stadgenoten wederom de voorsprong verschafte. In de eindfase scoorden de bezoekers tien minuten voor tijd in aanvecht bare positie, daarna werd de sfeer nog even onaangenaam. Naar de me ning van NRC werd de strijd een mi nuut te vroeg beëindigd. DRZ-Tediro 0-5 Het was te verwachten dat leider Tediro op hoge -toeren zou spelen tegen DRZ. Toch bleef de strijd nog vrij lang in evenwicht, maar in de 28e minuut scoorde Van Haaren het eerste doelpunt. In de 32e minuut scoorde rechtsbuiten Van Holt on danks het feit dat de grensrechter voor buitenspel vlagde. In de vijf tiende en vijfentwintigste minuut na rust scoorde Van Haaren het vijfde doelpunt aan de reeks toe in de dertigste minuut In de eindfase speelde DRZ met acht man. D. Ou wens, J. Altorf en C. "Wigmans verlieten geblesseerd wegens het gladde veld het terrein. SFC-Zuidster 2-2 Hoewel Zuiderster uitstekend be gon kon SFC toch spoedig het ini tiatief nemen en daarna geleek het gedurende de eerste helft of SFC een grote overwinning zou behalen. In de 25e minuut ontstond na een mooie combinatie het eerste doel punt. Via Offerman kwam de bal bij de debuterende Westdijk <ex-Ex- celsior) en fraai scoorde hij. Tien minuten later had een aanval over rechts wederom succes. De Houting zette goed voor en Westdijk scoor de voor de tweede maal. Hierna heeft SFC de goede kansen ver zuimd. Vijf minuten voor rust scoor de Zuiderster het tegenpunt. Toen was SFC nog niet bevreesd want er wa3 nog steeds het grote over wicht, maar in de tweede helft daal de het spelpeil zodanig dat Zuider ster de toon kon aangeven. Bij de aanvang van het laatste kwartier maakten de Rotterdammers de stand gelijk en dit gaf gezien het teleur stellende spel van SFC in de twee de helft tenslotte dc verhouding wel weer. Op de Rotterdamsedijk reed zater dagmiddag de scooterberijder J. M. uit Vlaardingen het 7-jarige meisje Cornelia Sloesen, woonachtig aan de Rotterdamsedijk, aan. Zij stak tussen een. file auto's over. juist toen. de scooter passeerde. Het kind liep een rechteronderbeenfractuur op. Het werd in de dr. Nolefttichting behan deld, maar zij kon later weer per taxi naar huis. Verrassingen zyn hij de Schiedam se teams in de afdeling Rotterdam van de KNVB uitgebleven zy het dat SVDPW tegen het sterke Germi nal de volle winst niet kon grijpen, Daardoor werd SVDPW door Voor waarts gepasseerd. Met Schiedam gaat het nog niet florissant. De stad genoten bleven op de onderste plaats na een 12 nederlaag tegen Bloem hof, hoewel Schiedam vrij lang met goede combinaties het overwicht had. Schiedamse Boys behondt In 2 B on geslagen de leiding. Ditmaal zege vierden de Boys over DOZ. SVDPW-Germinal 2-2 Het duel tussen de twee toptenms onbeslist gebleven. Toch heeft SVDPW steeds het beste van het spel gehad, maar het uitvallen van joalgetter Van der Vlist heeft het team gehandicapt. Eerst scoorde Van der Vlist voor SVDPW. Later viel hy zo ongelukkig dat hij met de arm uit de kom naar het zieken huis moest worden vervoerd. Toch kon SVDPW in de aanval blijven en Van Gerven bracht de stand nog op 2—0 maar het was was tenslotte Germinal dat het initiatief nam. Doelman Van Hattum van SVDPW presteerde het een strafschop te stoppen maar helaas was hij niet in staat twee treffers te voorkomen, SVDPW kreeg met dit gelijke spel iets te weinig. DOZ-S'damse Boys 0-2 Het debuut van Schiedamse Boys trekt aller aandacht. Ditmaal be haalden dc Boys de zevende over winning in successie. Feyen scoorde in de achtste minuut en Bonte ver grootte de score twee minuten voor rust. Hoewel Schiedamse Boys het overwicht behield bleven doelpun ten verder uit. Schiedam-Bloemkof 1-2 Hoewel Schiedam in de aanvang uitstekend combineerde was het toch het harde Bloemhof dat ondanks weinig effectief spel de winst kon grijpen. Bij Schiedam vlotte het zo goed dat middenvoor Huet na een half uur de keeper het nakijken kon geven. Vijf minuten voor rust echter weifelde de Schiedamse verdediging cn het was I1, Toen daarna de rechtsbuiten van de Rotterdammers in de twintigste minuut van de De belangstelling voor het zater dagavond in hel Sportfondsenhad ge houden afzwemfeest was enorm. Het bad was tot de laatste plaats "bezet, toen de heer F. Putto, directeur van het bad, het festyn opende. Op de avond werden de proeven voor het eerste en tweede dipioma afgenomen, in het totaal hadden 200 kandi- daatjes zich hiervoor opgegeven. Van de 133 kandidaten voor het eerste diploma werden er slechts twee afgewezen, terwijl er van de 68 kandidaten voor het tweede diploma er drie niet aan de eisen, voldeden. Na de proeven lieten de dames van de zwemvereniging van Wilton- Fijenoord enige staaltjes figuurdrlj- ven zien. Zij werden met een zeer hartelijk applaus van het publiek be loond. Spanning ontbrak er trouwens op het feest ook niet. Hiervoor was de waterpolowedstrijd van SZC tegen RZC verantwoordelijk. Na een fel duel wisten onze stadgenoten de stryd met 76 in hun voordeel te be slechten. Tot slot werden de toeschouwers vergast op enkele lachwekkende nummers komisch springen. Deze leuke sprongen werden gemaakt door Herman Mouman en Ton van Bemmel. Goed gesteund door hun echtge noten, de dames Kool, Bos en Fons heeft de juniorcommissie van de voetbalafdeling van „Schiedam" voor het eerst een aantrekkelijke bazaar georganiseerd. Vrijdagavond hadden de juniorleiders al veel meer dan honderd gulden verdiend voor de jeugdafdeling van deze actieve ver eniging. In de kantine van de s.v. h.v. „Schiedam" hebben vele club leden, donateurs en ook andere be langstellenden deelgenomen aan de spelletjes ais ballen gooien, grabbel ton, spijkers slaan, flesjes vissen, staart aan ezel plakken e.d. die voor een kleinbedrag bij deze bazaar konden worden gedaan. Als prijzen waren tal van prachtige gebruiks voorwerpen e.cL beschikbaar die middenstanders en leden van „Schie dam" voor dit junionverk beschik baar hadden gesteld. Ook in het weekeinde heeft de bazaar nog de nodige aandacht getrokken. tweede helft zo hard inschoot dat de bal langs de Schiedamse doelman glipte was het gedaan met het Schiedamse elan. Voor beide team* kwamen geen kansen meer. VLAARDINGEN De afdeling Sehiedam-VJaardïngen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie organiseerde zaterdag avond in zaal 5 pan het Volksge- bouw een propagandabijeenkomst, waarop Jan W. Bijl, hoofdbestuurs lid, een lezing hield over de NJN in het algemeen en over de natuurbe scherming, V^or deze vereniging zijn leef- tij. -erzen gesteld en wel van 12 F jaar; zodra dus iemand 23 w^rdt, moet hij Uit de vereniging en zodoende komen er plaatsen, open. We geloven wel, dat de bij eenkomst van zaterdagavond zin heeft gehad, want er waren heel wat nieuwe gezichten, die eens iets meer van de vereniging wilden weten en daarover door Jan Bijl uitvoerig werden voorgelicht. Het doel van de vereniging is de natuurstudie en niet te vergeten de natuurbescherming, 's Zondags orga niseert men excursies naar diverse streken in de omgeving, waar dan een bepaald onderwerp onder de loep genomen wordt Voorts wordea er diverse natuurterreinen bezocht en kan men in het bondsblad van de zestig plaatselijke verenigingen na dere bijzonderheden vinden over verschillende onderwerpen. Mocht men belangstelling hebben voor de ze vereniging en zaterdagavond ver zuimd hebben een bezoek aan het Volksgebouw te brengen, dan moet men maar eens een praatje gaan maken met Jan Barendxegt, Borneo- straat 17 te Vlaardingen; hij zal u dan wel verder wegwijs maken. „De plaats van het jeugdboek in de opvoeding" is de titel van de causerie, die mej. J, R. Wolff, hoofd van do jeugdafdeling aan de open bare bibliotheek te Den Haag, in Vlaardingen woensdagavond komt houden. De lezing wordt gehouden in hel kader van de „Kinderboeken week"' in de bovenzaal van de Har monie. GEMEENTE SCHIEDAM ONDERWERP: UITLOTING 3% LENING 18S5 Per 25 oktober 1961 zjjn de navolgende nummers uitgeloot van de 3% lening 1895, tot 'n totaal-bedrag van ƒ31.000. 7 16 38 50 67 68 86 148 191 240 290 354 424 541 716 739 746 846 849 964 1006 1011 1132 1157 11G9 1245 1292 1317 1339 1365 1373. Schiedam. 25 oktober 1961. De Technische Bedrijven der gemeente Schiedam vragen: Leeftijd van 21 tot 40 jaar, In aanmerking komen zij. die een goede gezondheid genieten en goed met publiek kunnen omgaan. Salaris: 3.535.— tot 5.030.per jaar. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. Bovendien vanaf 23 jaar een huurcompensatïe van 37.40 per maand. Vakantietoeslag 4% per jaar. Vijfdaagse werkweek. Een sollicitatiebrief met gegevens over schooloplei ding. ervaring, referenties en leeftijd kunt u zenden aan de directeur van de - - -• Dwarsstraat 42 te Schiedam. Technische Bedrijven,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1