J. Oostlander verliet de Dienst Sociale Zaken MAASSLUIS Kotter te water gezet en een andere overgedragen Schijnwerpers op de Sc hiedam se sport Exposities - 3 stuks - vragen de aandacht UVG-teams haalden volle winst binnen De Hollandiaan de grote winnaar in tafeltennis- competitiewedstrijden SCHIEDAM li Feestavond van St. Ambrosius Bijeenkomst van de middenstand F 225.000.- AAN PRIJZEH uw lot is hun lot Programma vao de huisvrouwen LEO van IERLAND Wie heeft iets verloren Enorme belangstelling voor dubbele plechtigheid Gemeente-archief hoekt duizendste bezoeker Na aanrijding overleden Koeriersters Mil sta I s Woensdag 1 november 1961 Zeer druk bezocht was de gis te r- joiddag ten stadhuize belegde tecep- tie ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van de Gemeente lijke Dler/st van Sociale Zaken, de hr. J. Oostlander. Aan de hr. Oost lander werd eervol ontslag verleend hvan. het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. De door velen bezochte receptie werd voorafgegaan door een,meer besloten ontvangst Hier waren vertegenwoordigd leden van het Gemeentebestuur, leden van de Commissie voor de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, de Hoof den van Dienst, het personeel van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken en nog andere autoriteiten. Als eerste sprak burgemeester mr. J. W. Peek de scheidende directeur toe HfJ bedankte hem voor het vele werk, dat hij voor deze toch zo moei lijke dienst heeft verricht. Maar de burgemeester wist, dat de heer Oost lander immer met een warm-klop- pend hart zijn taak heeft verricht Voorts memoreerde bij ztjn levens loop in dienst van de gemeente, waar hy van jongs af aan bij is ge weest. Het werk van de Dienst is veel veranderd. Vroeger hield men neb voornamelijk met de werklo zen bezig. Dat is thans anders. Het accent is meer op de lichamelijk en geestelijk gebrekkigen komen te lig gen. Daarom zijn de werkzaamheden van de dienst, tegen vroegere ver wachtingen in, zeer belangrijk toe genomen. Wethouder Sabel legde vooral de nadruk op de goede samenwerking, die nu al geruime tijd tussen hem en de scheidende directeur heeft bestaan De wethouder kende hem al vele jaren en had hem in ver schillende functies en. op verschil lende plaatsen meegemaakt. Maar het best heeft hij hem als direc teur van Sociale Zaken leren ken nen, Hij noemde de heer Oostlan der eenvoudig en beseheiden. Tot slot dankte de wethouder hem voor de altijd zo bereidwillige bijstand. Namens het personeel van de Dienst voerde de heer H- Ruseier het woord. Naast geestelijke hulde verdiende de scheidende directeur ook een stoffelijke blijk van waar dering, Het personeel bood hem der halve middels mej. Bos een prachti ge kijker aan. Mevr. Oostlander ont ving een kleiige ruiker. Ook de ho'.^'n van dienst hadden •waardering voor de heer Oostlander. Dat bleek wel uit de woorden van de gemeente-secretaris, de heer N. J. Post. Deze overhandigde tevens een boekenbom Tenslotte sprak de heer Oostlan der een uitgebreid dankwoord. Hier in had hij voor een ieder een per- Vrijdag 3 november houdt het R- VL Harmonie-Orkest „St. Ambrosius" in Arcade een feestavond voor le den en donateurs. Na het muzi kale gedeelte, voert de R. K. To neelver. Bredero het blijspel „De Bungalow" op, De aanvang van de avond is gesteld op 8 uur. De zaal gaat om 7.30 uur open. In federatief verband houden de Chr. Middenstandsvereniging en de Koninklijke en R.K. Middenstands bonden, afd. Schiedam, donderdag avond in Het Jeugdhuis aan de Lan ge Haven een bijeenkomst. De be langstellenden zullen worden bezig gehouden met het optreden van Franco Bibo. Hl) zal spreken over „psychologie van de koop." Burgerlijke stand GEBOREN: Edward, P„ z. v. J, C. van der Hoeven en R. Otten; Rudy, z, v. W. Storm en N, Over- veld; Silvano F. H., z. v. J. de Boer en M. E. van der Kamp; Wilhelmïna F., d. v. G. Wijgerse en I, Stolk; René, z. v. C. H. Heukeis en J. Hcl- leman. OVERLEDEN: C, van der Graaf, 81 j.; H. G. Wessling, 84 j. st-v-v; sooniijk woord aver. Tevens bleek wrt met hoeveel plezier hij altijd zijn werk heeft verricht Maar de huide, die hij heeft ontvangen, was volgens hem niet alleen voor hem bestemd, maar ook voor zijn echtge note, zijn personeel cn vele anderen. Hartelijk drukt wethouder ff. Sabel (rechts) op de pistoren ten stadhuize gehouden receptie de scheidende directeur van Sociale Zakende heer J. Oosterlander, de hand. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Wi- bautplein 17. Bellen bU ongeval: G,G en G-Dz Tumi aan 80 Telefoon 6 82 90. Po tie-a lannn uinm er: 64686. Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tol 20.30 uur diasdag 9-31' tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 30 tot 1630 uur. donderdag &S0 tot 1230 uur, vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 2230 uur, zaterdags 930 tot 1630 uur. "s zondags gesloten tt.R Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 UUr, donderdag 10 tot 17 uur vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag IC tot 12 en 14 tot 17 it BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Conny zoekt het geluk". Monopole, 2 uur: „Barak 1-113", 7 en 9.15 uur: „Als een losgebro ken beest". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur; NVV. Bijeen komst Irene, 8 uur: NCVPH. TonecL Opstand ingskerk, 8 uur: Wijk II Herv. Gem. Filmavond. De jubilerende Chr. Muziekvere niging „Harpe Davinds" zal don derdag 2 november een jubileum concert geven. Na dit concert in het Passage-theater brengt de Geref. Toneelver. „Geron" het blijspel .Ar me Rijken". (Advertentie I.1W.J w.o. 6 WOONHUIZEN a F 25.000.- per stuk EEN SERIE DUBBEL PRUSBEPALEND1 I l.p.V. «én - TWEE WOONHUIZEN if 50.000*-) Bij aankoop van 10 loten voor verkoop aan familie, vrienden kennissen en relaties: een extra medexutrkerscoupon 20.0QQ.— gratis familie-prijzen! (Bovendien gratis trekkingslijst). Appèl-loten i f 1.— per stuk met 5 verschillende afbeeldingen, bij winkeliers cn giro: 18 ten name van Appèl-RO 1 lfcRDAM. c» Ml» Ju»L 4J X'lMOonitrnr LO SWaBIMt S Ctor!oci«!"chlo([«n f«itfi Ir Or*vinfc«« t< *i«n ia hit Mass atf irfc» van32flOdü town t I 1—par it Trtfctonsll dee, 19«1 BiMWütmfi voer hel Send van Stil. noeitwnlEi la de ripioftallefcraten van hei eunialowdorp t» Ooetn m voor uvtm floedttlceiillw till- coctosiiuehloltea. Mr. v. UO. A- U. 8er*ere. HnainMntnfH 10», Keitertam. teletoen tfl-WO. Het gebeurt zelden maar onlangs' kwam het dan voor dat Vlaar- dingen jaloers naar Schiedam heeft gekeken. Dat gebeurde tjjdens de begrotingsdebatten toen werd ge steld dat Schiedam op perfecte wijze voor de sportbeoefenaren zorgt. Het Scbiedamse gemeente bestuur heeft bet mogeiyk gemaakt dat er van terreinennood bier vrij wel geen sprake is. Ook spraken de jaloerse Vlaardlngers over de instelling van een sportraad. Die Is bier alweer enkele jaren. Daar in Vlaardlngen weet men nog niet wat het worden moet, een VBLO (pendant van de SBLO) met meer bevoegdheden, eventueel meer be voegdheden voor de gemeentelijke sportcommissle of misschien we! een derde orgaan. Voor het laatste voelt men het minst, het „zou maar weer een extra praatcollege" worden. Ook hierbij werd Schie dam als voorbeeld gesteld waar meer voor de sportwereld kon wor den gedaan. Overigens heeft niet alleen Vlaar- dingen worden van lof. Ondanks stond in het officieel orgaan van de KNVB dat niet weelderig voorzien is van instructieve arti kelen over veldenkwesties e.d. De Sportkroniek een groot verhaal over de goede activiteiten in Schie. dam. Vooral de aanleg van sport- Het Schiedams Museum gaat op latie van het gebouw is dan groten- vrjjdagavond 10 november om kwart over acht Weer open voor het pu bliek. De Nieuwe verwarmingsinstal- Advertentie I ft ntotd VOOR v BRILLANT LIJNBAAN SO V" tfvolfid) Te bevragen bü de vinders: Haakwerk, mevr. v. Somcrcn. Aleidastraat 64c; li niaal, Roskam, Bosboomlaan 20; akten- tas met inhoud. Portier Havenbedrijf Vlaardingen-Oost; damesportemonnee met inhoud, v. Bree, Emmastraat 10; zwarte portemonnee met inhoud, W. Boeie, Mgr. Nolenslaan 3X1: tas met in houd, Weergang, Goeman BorgesSuslaan 4: tas met bsdgoed, v. Asten. Overscbie- sestraat 58; aktentas, Den Besten. P-K.O,- Laan 9la; base-ballschoen: Jansen. Anth. Muijsstraat 39; stofjas. Bokhorst, Alei dastraat 14a; 3-wieIig kinderfietsje, Homs, Burg. v. Haareniaan 594; lucht- füter van bromfiets, Th Schouwenburg. Esöoomlaan 20, Kethel; schakelarm bandje. B. Stoffels, Fr. Haverschmidt- laan 68; bedelarmband je. L. v. Bergura, Galjootstraat Sc, Rotterdam; zilveren kettinkje. P. Rook, Jan Vermccrstraat 30; rozenkrans, mej. Tanis, Schietbaan straat 2, na 16 uur; huissleutel, K4C. Technische school, IJsselmondesestraat 29; ballpoint. VoUebregt, Marconistraat 39; sleutel. Jansen. Anth. Nuijsstroat 39; ring met sleutels en bril, A. Kin gels, Pa rallelweg 94b; sleutelbos, C. V. d. Linden, v. Maenenstraat 23;: I paar kaphand- schoenen, RJC, Technische school. Ussel- iriondesestrnnt 29; l paar dameshand schoenen, G. v. Gent. Rotterdamsedijk Ï2b. deels gereed. Bovendien zijn tal van voorzieningen aan de zalen ge troffen; de aula Is opnieuw inge richt o.a. met een keuze uit het Stads-zilver en oude stadsgezichten. In de hal Wordt een nieuwe keuze reproducties van kunstwerken voor de verkoop geëxposeerd. Het museum laat ter gelegenheid van de heropening drie tentoonstel lingen zien. Allereerst de jaarlijkse fototentoonstelling, die dit keer be staat uit het werk van de jonge Amsterdamse fotograaf Eddy Posthu- ma de Boer. Onder de titel „Een se conde is veel te lang" toont hij een keuze uit de „vangst" van jarenlang oplettend naar mensen en katten kij ken. In één van de bovenzalen heeft het museum schilderijen van dc 27- jarige Haagse kunstenaar Gerard Verdijk opgenomen tussen enige nieuwe stukken uit de eigen collec tie. Gerard Verdijk heeft al enige ma len. in soms zeer grote exposities met anderen samen, de aandacht getrok ken door de gevoelige stille trant waarinV-hij werkt. Voor het Schie dams Museum, dat zich gaarne voor jonge kunstenaars openstelt, was er dus alle aanleiding om een voor Ver dijk typerende bescheiden keuze uit zijn werk te tonen. Dan is er nog een tentoonstelling van het werk van kinderen van de kunstklasse van het Schiedams Mu seum. Zoals men weet is deze kunst- klasse vorig jaar gestart. Kinderen werken er vrijuit, maar onder de bevoegde leiding, van de heer Luuk Scholten. Zij tekenen, schilderen, boetseren en maken prenten. Een bloemlezing van hun inspanningen ■wordt in de kleine bovenzaal van het museum bijeengebracht. Het museum is dagelijks geopend van 1017 uur, ook op zaterdag is het museum normaal geopend, 's zondags van 1217 uur. De entree is ƒ0,25 voor volwas senen en ƒ0,10 voor kinderen bene den 14 jaar. park Harga werd genoemd. Hier bij stelde men sportfiguren als wethouder mr. P. van Bochove en de ambtenaar voor sportzaken J. C. Bronneman (beiden als oud voetballers en functionarissen geen onbekenden in de voetbalwereld) ten voorbeeld. De lof behoeft Schiedam niet ij del en nog minder werkeloos te ma ken. Er is hier genoeg te doen, men denke slechts aan de verwe zenlijking van de plannen voor een sporthal Ook daarover sprak men in Vlaardmgen, zodat Schie dam haast moet maken om het buurstadje voor te blijven. Nu voor Schiedam de begrotingsde batten naderen is het wel goed aandacht te schenken aan allerlei constellaties op dit gebied. Zo kan nu bezien worden of het mo gelijk is meer organiserende en coördinerende, tevens stimulerende bevoegdheden te verstrekken aan de Gemeentelijke Sportraad. Tot heden heeft dat lichaam deze be voegdheden theoretisch niet, maar In de practijk kent de gehele sport- weld de weg naar het Burpau Sportzaken waar de ambtenaar de heer J. C. Bronneman op eminen te wijze de zaken ten behoeve van alle verenigingen beheert. Zo uitstekend is de samenwerking, zo goed weet men de weg naar deze bemiddelende en assisterende func tionaris dat men weieens te laat of te lang op de avond zijn aan dacht vraagt voor de vele pro blemen die de Schiedamse ver enigingszaken opleveren. Daarnaast blijkt het Bureau in de practijk het prachtige centrum te zijn gworden voor allerlei evene menten als schoolsportwedstrijden e.d. waarbij het omvangrijke ad ministratieve werk in dit bureau gedaan wordt. Nu het Bureau zo goed als intermediair functioneert groeit de dienstverlening voor de sportwereld steeds meer naar een positie die meer mogelijkheden en meer zelfstandigheid vereist. Er ijn tal van Sportbureau's in den lande die wel organiserende, coördine rende en stimulerende bevoegdhe den hebben. Misschien kunnen der gelijke bevoegdheden binnenkort ook aan de Gemeentelijke Sport raad worden verstrekt. Het creë ren van een enkel centraal over legorgaan, mogelijk een stichting met eigen kapitaal, zou de effec tieve werkzaamheden ten behoeve van de sportwereld ongetwijfeld bevorderen. De zwemclub Wilton Feijenoord be staat vijftien jaar. Het derde lus trum wordt zaterdagavond gevierd in het Sportfondsenbad. Dan ne men enkele zwemclubs van andere bedrijven als Dockyard (RDM), Shell, RET en CWP aan het lus trumzwemfeest in het Schiedamse sportfondsenbad deel De vijfkamp wordt over vijf onderdelen wed- strijdzweramen gehouden, tevens zijn er waterp oiowedstrijd en. Excelsior '20 houdt zaterdag 11 no vember 'n buitengewone bestuurs vergadering. Dan worden acht ge trouwen gehuldigd. Veertig jaar lid zijn dan Jan Kloos; Eertus Leen- derts, Aad Vollebregt, Th. Kreu- ger. W. Peters, A. van Slobbe, C. Witberg en C. Wuisman. Op vrij dag 10 november wordt in de kan tine een klaverjastoemooi georga niseerd. De schaakclub Wilton Fijenoord zal tijdens de Kerstdagen een schaak- snelwedstrijd organiseren. Voor de competitie van de NRSB heeft Wil ton met twee teams ingeschreven. De heer Sloof zal in het vervolg fungeren als wedstrijdleider bij de huishoudelijke competities en de heer Van Tol wordt bondsleider. Het maandelijkse koffie-uurtje van de leden van de Ned. Ver. van Huisvrouwen wordt donderdag 1 november in De Amstelbron gehou den. Dit genoeglijke samenzijn be gint om 10.30 uur. Woensdag 8 no vember vindt 's middags in Musis Sacrum een bridge-drive voor de le den plaats. Maandag 13 november zal in Maison Westhuis mej. Th. Vis, directrice van de huishoudschool, spreken over het onderwerp meis jes te verplichten gedurende een jaar in zgn. verzorgende beroepen te werken. Deze middagbijeenkomst begint om 2.15 uur. Ook zal er weer een contactach- tend zijn voor de nieuwe leden en wel donderdag 16 november. Over het vervaardigen en drinken van wijn worden de dames dinsdagmid dag in Musis Sacrum ingelicht Jour naliste mevr. W, van Born uit Am sterdam zal over dit onderwerp een lezing houden, die zij van dia's ver gezeld zal doen gaan. De tweede uit een serie van drie kotters, die N.V. Scheepswerf en Machinefabriek H. de Haas N.V, in opdracht heeft van de Rederij Vi king uit Katwijk, werd dinsdagmor gen door mej. Willy* Alida van Bee- len gedoopt cn vervolgens aan zijn element toevertrouwd. Vervolgens werd de eerste uit de serie, die keu rig afgewerkt In de Maassluise haven al gereed lag, alsnog gedoopt; nadat mevrouw D. v. Rljn-de Best dit pre cies half één had gedaan, %verd de kotter direct overgedragen: de Jonge Peter Leonard van Kyn wisselde de werfvlag voor die van de rederij, waarvoor deze nieuwe aanwinst vol gende week reeds ter visvangst zal uitvaren. De kotters zijn 29 m o.a. lang, 6.40 m breed, de holte is 3.40 m. Er staat een 6-cil. 450 pk Bolnes-motor m. De winch wordt door de hoofd motor via riemschijven aangedreven. De kotters zijn/worden voorzien van de modernste navigatiemiddelen. Er zijn acht cenpersoonshutten en twee reserve-slaapplaatsen aan boord. De afwerking van de nieuwe kotter is in een woord voortreffelijk; deze werd gisteren dan ook unaniem ge prezen. Onder een oorverdovend lawaai werd dinsdagmorgen te 9.40 uur de KW 196 Willy Alida door de bokken Meeuw van v. d. Tak en. Zeeland van VLAARDÏN GEN Het denkbeeld van de archivaris om in het gemeente-archief perma nente, maar wisselende tentoonstel lingen te houden, heeft bij de Rot terdammers een goed onthaal ge vonden. Gisteren kon drs. R. A. D Renting tenminste de duizendste be zoeker aan de tentoonstelling „Het oude Rotterdam" welkom heten. Do gelukkige was mevrouw J. M, v. cL Kooi, Fabriekstraat 65 a, die als aandenken een mooie litho van een gezicht op de stad in het midden van de vorige eeuw ontving. Op de kruising GroenendaalMa riniersweg is gisteren de 25 jarige mevrouw J. II. T. van der Sluis-van den Berg op haar flets aangereden door een tram van Ifln 17. De vrouw sloeg met haar hoofd tegen de grond en moest in zorgwek kende toestand naar het Havenzie kenhuis worden gebracht. Daar is zij in de loop van de dag overleden. In de afgelopen week kwam De Hollandiaan weer eens als de* grote overwinnaar uit de bus. Van de vijf teams, welke in de diverse arena's verschenen, moest alleen het 5de de meerdere erkennen in 21 Up 8. Het eerste team (2de kl.) behaalde de grootst mogelijke overwinning op Eendracht 8. Het tweede had het blijkbaar niet zo eenvoudig. Door een hattrick van Pattiapon en een gewonnen dubbel, konden zij nog net Emba 1 met lege handen naar huis sturen. De vierde klassers (3 en 4) deden eveneens wat van hen tverd ver wacht en stuurden hun tegenstan ders, resp. Deroda 2 en Windmolens 2, met een 8—2 nederlaag weg. De dames tenslotte waren niet opgewas sen tegen 21 Up 8. Mevr, Verraaat zorgde voor het enige tegenpunt. Ook Intiem '55 sprak wederom een woordje mee en behaalde 8 punten uit 6 wedstrijden. Hier waren het het 2de en 4de team, die tegen Tele foon 1 en PAV 2 een 6-^ nederlaag opliepen. Intiem 1 won met grote cijfers, doordat alleen Ytsma een maal bakzeil moest halen. In het derde team moest Borsboom alleen voor een overwinning zorgen tegen Caltex i, daar Hoos en Assenberg genoegen namen met één partij, wel ke Foet door een blessure gewonnen moest geven. Het vijfde team had geen moeite met Constant 2 en won met 82. In zijn partij tegen Luxa flex 2 deed het dubbel de balans in het voordeel van team 6 doorslaan. Voor Reflex was het een bijzonder slechte week. Alleen Reflex 1 wist een mooie 82 overwinning te boe ken tegen Steinweg 1. Het dubbel en eon partij van De Graaf gingen ver loren. De overige teams gingen alle kansloos ten onder. Het 2de verloor met 9—1 van Germinal 5. Dank zij het goede spel van Verstcege werd de eer nog gered. In het derde team viel de grote man van vorige week, Van Loon, tegen. Hij wist nu geen enkele maal tot winst te komen. Justitia zegevierde hierdoor met 7—3, Het vierde team werd, evenals de beide junior-teams met 100 verpletterd. Deze les werd gegeven In het inhaalprogramma in de handbalcompetitie hebben zowel de dames als de beren van UVG de volie winst weten te behalen. Het vertoonde spel en de uitslagen la ten wel heel duidelijk zien, dat trai ner Foncke serieuze plannen heeft met zün teams in deze competitie. De dames hadden bezoek van Meeuwen 2 en hadden het niet moei lijk. A- Brokling opende de score en L. de Raay en A- Boon zorgden nog voor rust voor een 3—0 stand. In de tweede helft namen de groen- witten het wat gemakkelijker op en wisten toch nog aan een 70 eind stand te komen. De heren moesten tegen de alou de rivaal Vires et Celeritas 2 aan treden. De ploeg uit Gouda heeft lang die sterkte niet meer van het vorige seizoen; nu kon UVG vrij ge makkelijk de overwinning in Schie dam houden. Met de rust was het al 7-—I waarvan L. Bakker zes doel punten voor zijn rekening nam. In de tweede helft behielden onze stad genoten het beste van het spel. Vooral J. v. d. Valk was zeer ac tief, hij scoorde drie doelpunten achter elkaar. C, Dobbelstein en Bakker zorgden er uiteindelijk voor dat het einde kwam met een ruime 164 overwinning. De bovenste plaats blijft behouden door UVG. Heren 2 van "Wilton gaf in de eer ste helft tegen Rotterdam goed par tij en kon bij de rust de stand nog jn evenwicht houden 44. In de tweede helft groeide Rotterdam naar hoogstaand spel en liep geleidelijk uit; het einde kwam met een 125 stand. Heren 2 van DWS had bij de rust al een 6—1 achterstand tegen Snel- wiek 2 en. kon ook na de thee niet tot succes komen; 10—2 werd de einduitslag. door Overschie 3, en bij de junioren door Xerxes 1 en TOGB 2. Pelmolen, dat vorige week een mooie 7—3 overwinning behaalde op Luxaflex 1. had nu tegen TSBM 1 niet veel in te brengen en moest met 100 het onderspit delven. Voor de Windmolens zit de wind blijkbaar nog niet in de juiste hoek. Ook deze week bestond de totale buit uit slechts 2 punten. In het eer ste team zorgden v. d. Zwan (3) en Braber (2) voor een puntje tegen Elan en ook het derde team wist Overschie 4 een puntje af te snoe pen. Het vierde kon van Stadhuis 5 nog wel iets leren en verloor met 8—2. Cincinnati heeft het er deze keer wel heel erg bij laten zitten. Beide teams werden met 10—0 door resp. HPV 4 cn Gakaro 2 onder de voet gelopen. De wedstryd De Spartaan *20 VFC op aanstaande zondag is omge zet In VFCDe Spartaan "20. (Men zie ook hierover de Sport- krabbels van vandaag). De jeugdige WiUy Alida van len uit Katwijk, doopte dinsdag morgen de nieuwe kotter KW. 256 J Willy Alida, na daartoe uitgena- f dfget te zyn door de heer P. de i Haas, directeur van de werf H. j de Haas N.V., alvorens de fitertce J armen" van de Meeuw en de Zee land de katter-in-aanbouw van i het wer/terrein in zijn element J plaatsten. Door de arm van de J links gelegen bok heen ziet men J de Alaassluise-toren-in-de-stei- gers. De Wit te water gezet, nadat op uit nodiging van de heer P. de Haas mej, W. A, v, Beelen de kotter was gedoopt. In een korte daaraan voor afgaande toespraak deelde de heer De Haas mede, dat het personeel van de opdrachtgevende rederij een dou ceurtje zou ontvangen als blijk van waardering voor de krachtsinspan ning om in een bijzonder korte tijd deze kotter zover te voltooien. Later vernamen we, dat volgens het werk schema de KW 196 tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal worden opgeleverd. Om half één iverd de KW" 195 Peter Leonard alsnog gedoopt by de tewaterlating op 18 juli 1951 was dit niet gebeurd en vervolgens onmiddellijk aan Rederij Viking overgedragen. Aan boord van de saloonboot Pie- ter Caland, die maandagavond al lig plaats koos in de Maassluise haven, heeft de beer P. de Haas de beide doopsters een waardevol cadeau ter herinnering uitgereikt. Hij herinner, de aan de voorgeschiedenis, die leid de tot de opdracht van Redery Vi king aan De Haas. De heer De Haas meende, dat de KW 195 een waar dige bijdrage zou betekenen aan de Katwijkse vloot en overhandigde de scheepspapieren aan de reder. Het was voor de heer J. v. Rijn, die mede namens zijn compagnon sprak, een prettige taak deze uit handen van de heer De Haas te ac cepteren. Ook hy gewaagde van da prettige samenwerking tussen rederij en werf (en de onderaannemers). In vol vertrouwen vertrouwde hij de KW 195 aan schipper Klaas van den Oever en zyn bemanning toe en hoopte nog voor het einde van het jaar dat ook aan schipper Jan van Duyn te kunnen doen, wat betreft de KW 196. Aan boord van de Pieter Caland, waar deze toespraken werden gehou den, verbleef bet gehele gezelschap tot diep in de namiddag. De vele gasten gebruikten er een koffiemaal tijd en genoten van een rondvaart door het Rotterdamse havengebied. Vanzelfsprekend werden nog velö vriendelijke woorden tijdens de vaartocht gebezigd. THEATER HDOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. E8S08 2 tot en met 8 november 1961 Morgen in onze donderdag-cyclus: LES TRICHEURS (Zondaars in spijkerbroek) Een film die men nooit eerder heeft durven maken. Muziek verzorgd en gespeeld door o.a. Oscar Peter son, Coleman Hawkins, Stan Getz. 18 jaar Avondvoorstellingen: dagelijks 7 00 en 9.15 uur ROEKELOOS AVONTUUR IN ALASKA met o.a. Robert Ryan en Richard Burton. Het span nende verhaal van horde mensen in een hard land. Warner Bros - 14 jaar Middagvoorstellingen: dag. 2 u., zond. 2.00 en 4.15 u. SANTIAGO Een avontuurlijke tocht door het oerwoud vol ge varen, vol romantiek. Warner Bros - 14 jaar Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Aile soorten films. Foto K_ van Vuur en, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's oaar EL. van Vuuren, Hoogstraat 106 tel 6 67 20. In één dag gereed. D«? boekje* met de Avonturen van Kapitein Rob ..j nog steeds slechts 75 «t p. deel Bestel bfj de bezorger at bopkhanrlelnsr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1