Regen haalt streep door twee-stedentoernooi VOETBAL: zware strijd voor de Schiedamse teams WL sa Orpheus begroet zijn nieuwe dirigent ROKÖCEHT DE MOL tfAIVSEIV Voor de jongs ten nu 's woensdags zaalsport Bestaande energiebronnen veranderen niet door ontwikkeling kernenergie k: De Papaver opendenieuw filiaal SCHIEDAM w.d. BURG NIEUW ENGELAND Geen pupillenvoetbalfestijn Wereldspaarclag was een succes Programma van clubhuis TSB organiseert ANTRAC/ET HVO 3 gelijk YDV behaalt goede zege HVO 2 won DAMESMODES SCHIEDAMSE/ MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 2 De vaste bezoekers van sportpark Harga weten het wel; als hÉt weer ongunstig is, kan er nog altycl tafeltennis of een ander spet i» de mooie clublokalen worden ge speeld. hie copr [itfd be- «ns dat Snelden. tentet de br*erfa- fawu een 1/dertig, kdrufctej \f, staat m» - maar k'begre- I?'meisje [dedme- Ht'; leuke niig, die [Héén in behoefte Kgt BOOT k'. riante pen on- If Of\zc'onovertroffen IRONU/EFT HEMDEN I No-Iron en poplin. Effen, gestreept en ton-sur-ton. Alle maten In ver schillende mouwtengten 114.75 AMSTERDAM ROTTERDAM Koningsplein Korte Hoogste. trtt u-e- [iÓde Iwordcn |fuurl(jfc [erft dit iL-of die lutlftcas- [rtig toe pt niet. [aanbod. bok de [eruoerd Ier naar [teren. któhd en ifJ" Ca* [ntdekte, Malingen tóderka- b|zaken pg bad. [van n eer l/die z* [dat dat b/kamer td" van [ze bla- jralogie- pem te van zajn Uren en bt sinds [e maal- lijk. Ze km, met [staarde schljn- at met \o com- b kook- frander- lg.naast de zü- bn aon- fe langs fee zich p rapen, me, ni- waobo- [t hield fepreek- pja plan Spijl ik bffiC' fe.ï geen winden. TELEFOON 6857Ó -yelgd) ■«cholen tost de j levens- ivreemd Int heen won voor Jerpapina Ir. en hij T op een pr intri- ■nstip.rie mat hij T hebben Jt odser- koot eert \tig toe- fst. ,JHj kjsrtTieer hij toe jdits kern waar zgn 1 poorpa- ■eenmaat Irleiding M) even ■cfe iiet-e 1 en vree Kocht ik T te bi». Hen nog, HfuerJc/t- ■l gelulc*. l„als nie- t; ijs", ■hint nan (u?at toc- mid- lophoitdi |en rapt Lldt, dat ■en dra- 1. Wat U dan je ■Iniaalcre L.IVobet- Irezelfipe Qéluk- ii. Weest ■s u een Iteration- lact haar Hf en ifc Hle jonge Hismus (e Tint staat Ie noot te I mee i.icati* 1.dat 2y letrassen Jr uroty- 7 PÜPje into* rtentiei t om te ftt, daal mals fiMiortce». t^rien- OUKEL h/zetten Caroline i|uitn<>- een (Advertentie IM.) De late herfstzon goot mild haar stralen over het sportcomplex Harga •noensdac, maar er klonken geen vreugdevolle kreten van vele honderden jongens beneden twaalf jaar. De eerste twee-stcdcmvedstrtjd Schiedam— Vlaardingen voor vijftig elftallen heeft geen doorgang kunnen vinden. Keeds nn Is er zoveel regen gevallen, dat het gedaan is roet de veldsport voor de pupillen. Woensdagmorgen heel vroeg heeft de heer J. van Meurs van de Gein. Plantsoenendienst de terreinen nog eens bekeken en hij kwam tot de conclusie, dat 1»Ü geen toestemming kou geven tot het bespelen van de velden in Harga. Het spel van de kleinste voetballertjes zou de terreinen ie zeer geschaad hebben. Fluks zijn daarna de verenigingen Fortuna VFC Zwaluwen, HVO. RKWIK. Hntlandiaan en TSB uit Vlaardingen, VDL en fcxcelsioi Uit Maassluis, alsmede de club Rozenburg en dan Henues-DVS, Excelsior ^O. DIIS, Martinlt. PPSC, SVDPW. Ursus. DRZ, Schiedam, HBSS, Demos, SFC, GTB en Wilton Fyenoord uit Schiedam gewaarschuwd. Desondanks Waren aheel wat jon gens naar de terreinen gekomen. De knaapjes verdwenen bedroefd in de wetenschap dat er in vele maan den nu weer niets van pupillenvoet bal zal komen. Toch zal de tvveestc- denkamp als grootse sportdag voor de pupillen nog wel worden geor ganiseerd, maar dat kaneerstin juni 1962 in verband met te houden schoolsportwedstrijden. Enkele jon gens hebben woensdag toch nog de voetbalschoenen aangehad. Zij ver maakten zich op de halfverharde trai ningsvelden. Bij SW deelde oefen- meester Hans Croon wijze lessen uit De jongens van SVV nemen overi gens geen deel aan het pupillenvoet bal omdat ook de jongste knapen bij SW de trainingen volgen. Wat een stralende voetbaldag met een nieuw soort regionaal voetbal leek te worden is dus een teleurstel ling geworden voor de jongens, voor de pupilienleiders en niet in het minst voor de „vader van dit pupillenvoet bal" W. a. van der Most. Zijn naam is ook verbonden aan de wisselbe ker die tussen de twee steden op het spel komt te staan. Enkele jaren ge leden wag het pupillenvoetbal nog onbekend in Schiedam. Bondsfunctio- narissen waren wat huiverig voor dit soort voetbal omdat zij vreesden dat de kinderen te vroeg betrokken zouden worden bij de wedstrijdmen- taliteit. De bekwame functionaris van Hermes DVS Rinus van der Most toonde dat dit voetbal voor de jeugd een goede vrijetijdsbesteding kan zijn, hij introduceerde het spel als een leerzame ontspanning. In korte tijd had W. A. van der Most de pu- pillensport zo goed georganiseerd dat de nieuwg sector al niet meer is weg te denken uit het voetbalwezen. Toen de heer Van der Most node afscheid moest nemen van dit woensdagmid dagvoetbal liet hij een goede orga nisatie achter. Het was dan ook een goede gedachte om zijn naam te ver binden aan het tweestedenpupillen- voetbal omdat Van der Most ook in Vlaardingen dit voetbal heeft ge ïntroduceerd on zijn naam zou daar door terecht aan uitbreiding van dit voetbal in regionaal verband wor den verbonden, Nu zullen de jon geren een. maand of acht moeten wachten voordat de grote strijd ge houden zal worden. Enkele teleur- gestelden zijn toch bg'W. A. van der Most, beheerder van de HDVS-kan- tfne gebleven. Zij hebben zich met spelletjes tafeltennis vermaakt. Voor nog een andere bekwame voetbalfunctionaris was het uitblij ven van de tweestcdehstrijd een teleurstelling. Uit Weert was broe der Hermano naar Schiedam ge komen. Ook hij moest uit een ver laten Harga terugkeren. Br. Her mano was lang de centrale figuur bij Excelsior' 20 en de schoolsport commissie. Ook hij organiseerde iedere woensdag voetbal voor ve le honderden jongens. Toen hij vo rig jaar werd overgeplaatst miste de Schiedamse voetbalwereld een bekwaam functionaris. Nu de on derwijzer vrije dagen had bracht hij fluks een bezoek aan zijn ge liefde stad, maar de regèn bezorgde hem een teleurstelling. Overigens ral de Schiedamse Pu pillen Commissie over enkele weken toch een novum Introduceren. In de hal van de BPM aan de Vüfslplzen gaan Schiedamse pupillen- van elke club een team van vU' jongens- voet- balwedstrifden spelen. Dit pupillen- zaalvoetbal zal niet van grote om vang zyn, er kunnen slechts enkele wedstrijden per woensdagmiddag worden gespeeld, maar de grote winst Is al dat jongeren ook fn de winter aangenaam bezig gehou den kunnen worden. Verder wordt tevens gedacht aan het organiseren van een grote sportavond, met spel- rcgeltest of iets dergelijks en films, in Musis Sacrum. Voor modieuze damesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST UI W. A. VAN DER MOST gaf pupillenvoetbal hechte basis Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 er, apotheek Nieuwland, Wi- bautplem 17. Bellen bö ongeval: G.G en GJ3.: TulnJaan 80 Telefoon 8 «2 90. Pohue-aiarrri aummer: 6 46 66. Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 2020 uur dinsdag 8-30 tor 16.30 en 18 tol 2020 uur, woensdag 9 30 tot 1620 uur. donderdag 920 tot 1220 uur, vrijdag 920 tot 1630 en 19 tot 22 30 uur. zaterdags 920 tot 1520 uur. 's zondags gesloten. It.R, Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot IV en 19 tot 21 uur. zaterdag IC tot 12 en 14 tot 17.a BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Conny zoekt het geluk". Monopole, 2/7 en 9.15 uur: „Aparte tafels". DIVERSEN Irene, 8 uur: Jubileum Kiyeva-kleu- terschooL Passage, 7.30 uur: Chr. muzlekver Harpe Davids. Jubileumconcert en toneel. (Advertentie f.M.) (Advertentie LM.) Ook dit jaar is do wereldspaar- dag in Schiedam niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Spaarbank Anno 1820 had haar loketten dinsdag open gesteld van 8.30 uur tot 's avonds 8 uur. De lokettisten kregen 'n stroom van spaarders te verwerken, maar alles Is in goede orde verlopen. In het totaal werd door 176S spaarders een bedrag van ƒ-136.514,35 ingelegd. Op deze dag zijn tevens 112 nieuwe boek jes uitgegeven. Mduertentle PANTALON? De Broekenspecialist BOOGSTKAAT 86 TELEF 68981 Voor vlotte meisjesmantels afya KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 VLAARDINGEN Met een uitstekend sluitend betoog heeft dhr. A. G. M. v. Aernshergen, chef-redacteur van de voorlichtings dienst van de Staatsmanen in Lim burg, dinsdagavond In de hovenzaaj van De Harmonie voor de leden van de Zakenstu diekring een antwoord gegeven op de vraagstukken, die ont staan b(j de enorme ontwikkeling van de kernenergie. De ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid is vanouds sterk be ïnvloed door het vraagstuk van de energiebronnen. Kwam er een be langrijke wijziging in de aard van de beschikbare krachtbronnen, dan bracht dit vaak 'n ommekeer teweeg in het gehele maatschappelijke le ven, In het bijzonder hebben de laat ste twee eeuwen het beeld daarvan drastisch veranderd. De stoommachi ne betekende niet minder dan een maatschappelijke revolutie. Zal door de ontwikkeling van de kernenergie opnieuw het gezicht van de wereld veranderen en zullen de bestaande energiebronnen daardoor in het be- drang komen? Op deze laatste vraag antwoordde de heer Van Aemsbergen resoluut „neen", want door de groeiende ener gie in Europa zal er altijd een taak blijven bestaan. Wat. verder ging spreker in op de betekenis van St Nicolaas zal ook dit jaar het clubhuis.De St. Joris Doele niet ver geten. Hij brengt 6 december 's mid dags om zes uur een. bezoek voor jongste leden, d,w.z. de 8 t/m 10 ja rigen.. Een uur later zal hij de 11 t/m 13 jarigen toespreken. Voor de ouderen geeft hij als vexjaarscadc^u een. balavond op zaterdagavon 2 de cember. Voorts nemen we uit het fraaie clubblad van het clubhuis nog de volgende tips over: zaterdagavond 4 november verzorgen, de „Healthy Brothers" een dansavond; vrijdag 24 november toont de heer Van Ef- feren dia's over het kamp in Dru- nen; waarschijnlijk wordt de nieu we kantine 11 november opengesteld. steenkool als chemische grondstof, welke industrie een steeds grotere plaats inneemt. De vetkool van Ne derland is uitstekend geschikt voor deze veredeling en het is nog altijd zo, dat van de totale steenkoolpro ductie 60 alleen maar vetkool is. De Staatsmijnen leveren het groot ste aandeel in de productie van vet kool. namelijk 80% van hun totale produktïe, welke 8 miljoen ton per jaar bedraagt De totale Nederlandse productie is 12 miljoen ton per jaar- Dit houdt niet in, dat de particu liere mijnen er slechter aan toe zijtl, omdat zij minder vetkool produceren, want rij hebben weer het leeuwen aandeel in de productie van huis brandkolen, waaraan toch een tekort is. Geleen is wel de plaats geworden van de chemische industrie, waar onder andere kunstmeststoffen, grondstoffen voor plastics en nylon worden geproduceerd. Door middel van de bekroonde documentaire film „De zwarte stroom" kregen de bezoekers een zeer goed beeld van de Staatsmijnen. Deze film is in 1952 gemaakt en door de enorme ontwik keling is deze ook al weer langza merhand aan het verouderen, maar hier ondervonden de bezoekers geen nadeel van, want wat intussen weer is veranderd werd hun op heldere, duidelijke wijze bijgebracht door de heer A. G. M. van Aernshergen. - voetbal zaalcompetitie TSB heeft weer een zaalvoetbal competitie in voorbereiding. De hal op De Vijfsluizen is daartoe gereser veerd op 8,16 en 24 januari en 1 fe bruari 1962. Door TSB zijn uitge nodigd de verenigingen HVO en Zwaluwen (op 8 januari), Sunlight en Progress (op 16 januari), VFC en De Hollandiaan (op 24 januari) en SW en Sparta (op 1 februari). Advertentie l.ftt.) ECHTE 9 De allerbeste:brandstof f voor Uw VIEREN-of VIJVENHAARD 1^" p.HL. ROKOCEWT »o/t« IV 12." SEVEN SISTERS ™/ie IV12.- ROKOCENT !/:o V 9.- REKLAME s/aV 8.» De Schiedamse voetbalclubs gaan moeilijke weken tegemoet. Enkelen zullen heel veel moeite moeten aan wenden anders worden zij op de on derste plaatsen geduwd en de ande ren dienen er op bedacht te zijn dat de aansluiting met de kopgroepen verloren kan gaan. Wij vertrouwen er op dat de teams niet behulp van de supporters wel weer 1» staat zul len zijn hun technische kwaliteiten gunstig aan te wenden. Het zal aan spanning niet ontbreken, een topdu-- el voor zondag is ongetwijfeld de derby Martinlt—SFC die voor een van de plaatselijke clubs bfl verlies het onprettige effect geeft dat «ft achterstand op de leider heel groot wordt. Er kan daarom zondagmid dag In het Volkspark een enerverend duel worden verwacht. Lager KNVB Wegens zün drukke werkzaamhe den bij de AVRO heeft de majoor b.d. Güsbert Nieuwland zijn dlrl- gentstok bii het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" neergelegd- HU is vanaf 1947, toen hg Eduard FRpse opvolgde, dirigent van het koor gewfiest. Met lede ogen zien de leden van Orpheus hem vertrekken, maar zij begrijpen opperbest, dat het voor de heer Nieuwland onmogelijk Js zich nog langer uit zijn drukke werkking los te maken en tussen Een man ring zaterdagmiddag in één der vijvers in het recreatiegebied een zwaar mei kuit bezette vrouwtjeskarper. Hij sloeg het dier echter niet aan de Iwafc, maar met een stok. Vervolgens haalde hij een touw door de kieuwen en begaf zich met het beest naar de vishandelaar L. Boer uit de Mgr. Nolenslaan. Daar wilde de dierenmishandelaar zijn nog levend vrachtje inruilen voor andere vis en een fles wijn. De vishandelaar heeft de vis aangenomen en hem van een plaatje voor- rien, enige dagen later weer in zijn element teruggezet. De hengelaar, die de .vis vangt en hem levend aan de heer Boer kan tonen, krijgt van hem voor f25 aan hcngelsportartikelen. zijn huidige woonplaats (Hilversum) en Schiedam op en neer te reizen, om het dirigentschap te bleven voe ren. m De leden blijven echter niet bij de pakken neer zitten. Met de spreuk ,Je roi est mort, vlve le roi" ontvan gen zij hun nieuwe dirigent Jos Vranken uit Den Haag met open ar men. De heer Vranken heeft reeds een zeer lange ervaring als dirigent Op het ogenblik dirigeert bij de Ko ninklijke mannenkoren „Die Haghe Sangers", „Rotte's Mannenkoor" en „Venlona". Behalve dirigent van deze koren is hij tevens hoofd van de muziek- r-nmmissie van het Kon. Ned. Zang verbond en hij maakt bovendien deel uit van de dirigentencursus van de Fed. van Ned. zangverenigingen, alsook van. de koorcommissie van Mij. Toonkunst. Zijn verdiensten zijn op verschil lende wijzen erkend. Zo werd hij be noemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Daarnaast is hem een onderscheiding van de Académie Fraccaise ten deel gevallen. Boven dien is hij ere-burger van de stad 's Hertogenbosch. Het orgel is in het leven van Or pheus' nieuwe dirigent van grote be tekenis. Al 35 jaar is hij directeur-or ganist van de Jezuitenkerk in Den Haag. Zijn loopbaan is hij reeds 2eer lang geleden begonnen als directeur- organist van de Havenkerk in Schie dam. De schaakcompetitiewedstrijd HVO 3—Charlois 5 is afgebroken bij de stand 33/ Gezien de stellin gen in de vier afgebroken partijen is een licht optimisme op een klei ne HVO-zege niet ongerechtvaardigd. Voor Excelsior'20 zijn de ongun stige papieren plotseling wat rozer gekleurd. Na het goede resultaat te gen HION kan Excelsior'20 zelfs weer hoog stijgen op de ranglijsL Dan zal zondag in Rotterdam van Schïebroek moeten worden gewonnen, dat is ook een heel lastige opgave, maar geble ken is nu dat Excelsior'20 tot zulk een prestatie in staat is. Derdeklasser DHS gaat ook naar Rotterdam. Voor Transvalia behoeft DHS niet beducht te zijn, maar bij de geelzwarten laboreert het aab schotvaardigheid zodat gevreesd moet worden dat DHS wederom niet verder komt dan een puntendeling. Martinit—SFC beslist wie (voorlo pig) in het spoor van de leider Schoonhoven blijft. Ook Oudewater- Demos is van belang in_4 F omdat Demos bij een overwinning zich bij de kopgroep gaat voegen, maar winst raag in deze moeilijke uitwedstrijd toch niet worden verwacht. In de vierde klas G behaalt DRZ nog steeds geen beste resultaten en hoewel het bezoek aan Hillesluis normaliter geen moeilijkheden be hoefde op te leveren ziet het er nu naar uit dat DRZ wederom het hoofd moet buigen. De reserves: SFC 2—DHZ 2; Trans valia 2Schiedam 2; Excelsior^O/S— HOV 3; De Musschen 3—DHS 2; Coal 3Excelsior'20/3; Afd. Rotterdam Het voetbal in. de eerste klasse zal niet veel winst bieden. SVDPW kan in de kopgroep blijven, maar in Rotterdam kan tegenstander Steeds Hooger de stadgenoten zeker over troeven. Het bezoek van Ursus aan Oud Beyerland zaL ook ditmaal wei nig perspectieven bieden voor de roodwitten, die al hecht onderaan staan,-In eigen huis kan Schiedam tegen VOB wel trachten verbetering te brengen in een positie, die niet beantwoordt aan de kwaliteiten van het aloude Schiedam. Bij de tweedeklassers ziet alles er heel rooskleurig uit, Schiedamse Boys gaat de laatste wedstrijd van het eerste deel van. de competitie spelen. Acht wedstrijden heeft SB gewonnen, het negende duel tegen AVO/ZVC kan wederom met een zege gevierd worden. Als Wilton Fïj- enoord het normale spel ontplooit wordt de uitwedstrijd tegen RADIO gewonnen. De LAGERE ELFTALLEN: Xer xes 4SVV 5; Feijenoord 5Hermes DVS 5; De Hollandiaan 2—SVV 13; Feijenoord 7'DHS 3; Martinit 2 De Hollandiaan 4; Dirsland 2—DRZ 2; Demos 2Hillesluis 3; Martinit 3 EDS 3; The Rising Hope 2—SVDPW 2,-Belvedere 3Schiedam 8; Hermes DVS 6—Fortuna 4; SW 7—RKWIK 2; Hermes DVS Sparta 11; Excel- sior"20/4DHS 4; DJS 3—Demos 3; SFC 4—Het Noorden 6; FSV Preto ria 4Ursus 2; HWD 3—SVDPW 3; Fortuna 6—SVV 8; VFC 5Hermes DVS 8; Excelsior^O/öHION 3; SW 9CW 7; Excelsior'20/6—Musschen 7; SW 10—Spartaan'20/8; ODI 3— Excelsior'20/7; SW 11—Musschen 8; Excelslor^O/S DHZ 6; DHS 5— Hekelingen 2; Transvalia 6—DRZ 3; Demos 4Hekelingen 3; EDS 4- Martinit 4; Germinal 3SFC 5; SFC 6—EDS 6; DEH 4Schiedam 4: Steeds Hooger 4—SVDPW 4; Schiedam 5— Germinal 5; TOGB 5—SVDPW 5; DOZ 3Schiedamse Boys 2; CW 9— Hennes DVS 9; DCL 6—Excelsior '20/9; Hermes DVS 10—CW 10; RKWIK 4—ExcelSior'20/10; DRZ 4— Demos 5; Demos 6Hillegerberg 6; Ursus 3VFC 8; Oud Beyerland 4 Ursus 4; DHS 7—Voorwaarts S; St. Lodewijk 5Schiedam 6; DDC 5— SVDPW 6; Schiedam 7Sagu Boys 2; WF 3—CW 13; Schiedamse Boys 3—AVO/ZVC 3; WF 4—OML 4. Zaterdagvoetbal Het duel CSVD—HBSS in Delft heeft vanoud een sfeervol karakter. Nu HBSS in zulk een goede vorm ge raakt krijgen de stadgenoten de kans eens de winst te grijpen op de oude, vroeger zo sterke rivaal. Op de Bos- hoek komt PPSC in de benauwd heid. De stadgenoten mogen geen punten verliezen anders gaat het con. De Mgr. Nolenslaan krijgt steeds meer het aanzien van een winkel wijk. De ene winkelier na de ande re opent in bet nieuwe gedeelte zijn zaak. Gistermorgen om 10 uur was het de beurt van de drogisterij De Papaver. Het lijdt geen twijfel of het openstellen van het zevende fi liaal in Schiedam werd met vreugde begroet. Maar die vreugde kreeg nog meer cachet, wanneer men In ogenschouw neemt, dat deze grote zaak in 1921 werd opgericht. ZU vier de dit Jaar dus baar 40-jarige jubi leum. De filialen zitten nu door de gehe le stad verspreid. Bovendien zijn er nog twee aparte verfzaken van dit concern. De nieuwe winkel i_s een zelfbe dieningszaak voor drogisterij en verf- artikelen. Het plafond, de muren, en de linoleum vloer zijn licht van tint. Hierdoor is een winkel ontstaan, die strak van lijn is en die een grote ruimte suggereert. Die ruimte is in werkelijkheid echter ook greot. Het oppervlak is 17 bij 7Vz meter. Onder de vloer bevindt zich een zeer grote magazijn ruimte. Langs de muren staan overzichtelijk soorts- gewljs de artikelen opgesteld. Het zal hier voor filiaalhouder J. A- Vee- lenturf en zijn vier man tellend personeel inderdaad prettig werken zijn. De voorpui van de zaak, die van de andere zaken duidelijk verschilt is een ontwerp van het architecten bureau. Spruyt en de Butter. Voor het binnen ontwerp zorgde de archi tect H. Kappelhof. De suggestieve lichtinstallatie ïs aangelegd door de fa. de Mol-Jansen uit de Lange Kerk straat. tact raet de leider verloren, maar het bezoekende Heinenoord heeft voldoende kracht om PPSC op de knieën te brengen. Voor de tweede klas kan het duel GSS—Fiershil een goede wedstrijd worden waarbij de Gustomannen voor een verrassing zorgen door Piershil in Harga te over rompelenl Of GTB de uitwedstrijd tegen GOZ zonder verlies doorkomt mag betwijfeld worden, maar gezien de verbeterde verrichtingen wordt een gelijk spel mogelijk. DE OVERIGEN: HBSS 2—Semper Altius 2; Heinenoord 2PFSC 2; GTB 2-WOS 2; HBSS 3—Excelsior M 4; Stedos 2—PPSC 4; Rozenburg 4—HBSS 4; HCSZ 2—HBSS 5; BVCB 3—PPSC 5; HBSS 6—BVCB 4; RSM 4—HBS 7; regionale jeugdafdeling: Hermes DVS—ADO; SW—DFC (westfr.dijk). Rottërdamsche Kolen Centrale Voorhaven CO - Tel. 17.25.SO VDV 1 heeft zich in zUn thuiswed strijd tegen Pernis L gerehabiliteerd. De Vlaardingse dammers behaalden tegen deze hoger geklasseerde tegen stander eea verdiende 137 over winning. Met slechts zeven bordpunten moesten de gasten dus dé terugreis aanvaarden. Aan slechts één bord be haalden zij de volle buit. Biel liet zich namelijk verschalken door de jeugdige Kriekaard. Daartegenover stonden vier goede overwinningen. Vooral Niestadt heeft deze compe titie goed gespeeld. Hij verloor geen enkele partij. Ook tegen Speelman was Niestadt voortdurend in bet of fensief, hetgeen hem op de duur zo veel terrein voordeel opleverde, dat Speelman geen uitweg meer vond. Uitslag: D. v. d. Kerkhoff—H, Berghout 20; C. W. van Veelen— A. de Waard 1—2; W. H. Niestadt— M. Speelman 20; C, Biel—J. Krie kaard 0—2; H. Lansbergen—T, Groe- neveld 11; J. VermeulenJ. L. de Groot 2—0; J. J. v. Leeuwen—J. Lui ten 2—0; W. F, Verburg—A. v. d. Stoep 11; N. VoogtG. Meyer 11; C. L. den Boer—B. de Waard 11. Totaal 13—7. De onderbroken schaakwedstrijd tussen HVO 2 en SRA 1 is tenslotte in een 7%—2Vz overwinning voor on ze stadgenoten geëindigd. W. v. d. Waai gaf zijn afgebroken partij zon der verder te "spelen op. Daarente gen noteerde F. 3. Huyser een fraaie winst Indiaanse prehistorie „Indiaanse prehistorie in de verte" is de titel van de causerie, die drs. G. D. v. d. Waals dinsdagavond in de Rehobothkerk (bovenzaal) zal houden voor de Archaeologische werkgemeenschap voor Westelijk Nederland, Werkgroep „Helimum". DE MODE OV/J/JR DE MODE J.Snoezfg beha'tïe in Sanfor poplin, zoals elke teenager graag draagt. Voorgevormde cups AA, BB 39S 2. Soepele, tweezijdig rek bare step-in. Kruipt nóóit ep, want de pasvorm is vol maakt I Wit en zwart ^^$5 in Rotterdam Schiedam en Ylaardlngen in alle 17 filialen van ;eiL brengt Deux-Fiêces en Ja ponnen (ook met jasje) in zijde fantasie Jacquard e.a. Heerlijke zachte Wevenit ja ponnen (ook in grote maten). LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM TEL. 6 6135 Animo kortingzegels U kijkt U vergelijkt y:"/ U koopt bij 1 LANGE HAVEN >;95 Schiedam, (el 686 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Eiken linnenkast 159. half leg, half hang, uitneem- baar. Te zien op 2e etage. Komt kijken bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam, to. stadhuis. Fotografie Kolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1,98. Bij apotheek en drogist ELEKTRISCHE KACHELS, VENTILATORKACHELS, RADIATOREN met en zonder thermostaat november 1961

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1