HARPE DAVIDS GAF JUBILEUMCONCERT KIVEVA-school bestaat 25 jaar 0< '89 Kinderen amuseerden zich bij boekenfeest co; 98 i jRSBSEBESÊ Uit de eerste divisie Strijd rond de korven Het handbal- programma BIJ 40-JARIGBESTAAN Twee onderscheidingen en nieuwe instrumenten Stadgenoten onderscheiden Nieuwe Coöp. ledenraad sylaardingen Schiedam Sg:W. AGENDA Brilienshow v. d. AREND Man raakte geld kwijt TAXI? EUROTAX 69 460 Verkoping in Zonnehuis geslaagd EBOH bezoekt Oost en West bijeenkomst Hermes-DVS Collecte voor Nazorg b.Io. KREU0ER LAAT MAAR WAAIEN ZEEMAN KOLENKITTEN VERDAMPBAKKEN ZEEMAN Wie heeft iets ver 'lor en SVV gaai naar DFC Burgerlijke Stand Mevrouw Duijkers bij de NVvH 3Ïr. m Vrijrlafr 3 nnvemher 1961 Het jubileumconcert van Harpe Davifis in liet Fassagetheater heeft enkele hoogtepunten gehad. Niet alleen dat het actiecomité na anderhall jaar van Intensieve arbeid een nieuw instrumentarium kon aanbieden, maar tevens smaakten twee leden van het corps het genoegen een konink lijke onderscheiding te mogen ontvangen. Ongetwijfeld aal dit jubileum concert als een grootse ervaring van het veertigjarige corps geboekstaafd blijven. Om omstreeks acht uur heeft de bekwame dirigent A. L. Glotzbach na het openingswoord van de voorzitter A. L. Alebreglse. het orkest tot uitstekende prestaties weten te stimuleren. Een daverende BBA-March werd gevolgd door een sfeervolle suite „Image de France". Klankzuïver werd „In den Barock" vertolkt, een stemmige „Finale" van Franck volgde en besloten werd met een melodische „Crimond" in een compositie van „Crlmond", in een arrangement van Glotzbach. Daarna kon de voorzitter van het actiecomité de heer F. J. Stam mede delen dat de actie voor aanschaf van nieuwe instrumenten grotendeels ts geslaagd en dat gaf hem het ver trouwen dat het tekort spoedig zal worden aangezuiverd. Dankzij tal van bijdragen van handel en indu strie en de medewerking uit de bur gerij kon het benodigde kapitaal wor den verkregen. Burgemeester mr. J Advertentie IM) Voor vlotte meisjesmantels afya KLEDINGMAGAZIJN BROERS VEST 111 Bij K.B. van 25 oktober 196i no 7 werd aan de heren F. van Rin- gelenstijn, Kuysmansstraat 90a en M. van Wanum, Cartesiusstraat 14a de bronzen ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toegekend. De heer Van Ringelenstijn vierde gisteren zijn 40-jarig jubileum bij Van den Bergb en Jurgens N.V. en de heer Van Wanum bij de Erven Wed. J. van Nelle N.V. Op speciale bijeenkomsten werd het ere-teken aan de jubilarissen uitgereikt. (Advertentie LM.) Voor modieuze damesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 Bij de Coöperatieve Verbruiks- vereniging „Door Eendracht Ster ker" U.A. te Schiedam, heeft de verkiezing var» vijftien leden van de ledenraad plaats gehad. Bij enkele kandidaatstelling wer den gekozen: W. van Beek, M Boomsluiter, F. Bos, D. G. H. Bus- scber, H. van Hoogdalem, mevr. M. Th. de Hey-Emans, T. Kalkho- ven, B. Kerssen, J. Kiela, mevr W. M. Landsbergen-Martens, A. Mo lendijk, H. L. Schouten, J. F. Sehef- fer, C. Schriel en J- Spermon. (Advertentie IM) 50.000 I gulden Laat anderen tien gulden of nog meer betalen voor een No-lron overhemd. Onze klanten weten uit hun geld te halen wat er in zit, want morgen begint de verkoop, van No-lron over hemden van'een prima kwaliteit popel ine. No-lron overhemden (dus niet strijken) uit de serie van 10.95, met het moderne boord, dat altijd onberispelijk blijft zitten, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden, Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze No Iron herenoverhemden, m wit en grijs, en in de maten 36 t/m 43. W. Peek merkte daarna op dat de chr. muziekvereniging „Harpe Da vids' gedurende veertig jaar een ei gen plaats in de gemeenschap heeft ingenomen en tevens het verworve ne weer heeft overgedragen. Harpe Davids heeft de ups en downs ge kend. De burgemeester releveerde hoe HD m 1939 meende dat tot opheffing van de vereniging moest worden be sloten, maar dat daarna van de fan fare een hiu-monie werd gemaakt en dit heeft kennelijk de metamorfose bewerkstelligd. Spreker herinnerde aan de moeilijke oorlogsjaren toen HD op principiële gronden weigerde lid van de Kultuurkamer te worden. De instrumenten werden gevorderd en in feite was HD ook weg, maar het corps leefde in de harten van de burgerij. Burgemeester mr. Peek merkte op dat twee van de 25 leden die bij de oprichters behoorden ook nu nog hun partijtje meeblazen. Hij vroeg Willem van Bommel en Toon Krom menhoek voor het front te willen komen. „Veertig jaar heeft u met liefde en toewijding uw vereniging gediend, ik hoop dat u ook vijftig jaar lang Harpe Davids zal willen steunen. Het verheugt me dan ook u te kunnen mededelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te willen onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau". Het lid van het ka- (Adtterterme I /W i A U TO M B FE D.R Ij F btnet van de burgemeester de heer P. J. Drenth kwam daarna met de eerste verrassing, de 2 onderschei dingen, die de burgemeester de beide musici heeft opgespeld, maar daarna releveerde de burgemeester de ge schiedenis van het actiecomité. Hij stelde dat de heer A. Ball ij ns als be heerder van Christelijk Sociale Be langen sinds lang met leedwezen had gezien dat de instrumenten van HD versleten waren. Er werd een actiecomité ge vormd met als resultaat dat bijna nagenoeg de benodigde geiden kon den worden verworven. Mr. Peek stelde dat het nieuwe instrumenta rium de sympathie en de waarde ring van de burgerij vertolkte. Hij heeft daarna symbolisch de instru menten uitgereikt. De heer Zag- wijn kreeg een kornet en de overi ge 32 leden pakten de nieuwe tn- strumenten uit om daarna klank- zuiver enkele werken te vertolken. De voorzitter van de Chr. har- momeveremging „Harpe Davids" dc heer L. A. Alebregtse ver kt aar- de dat Harpe Davids dolgelukkig was met dit geschenk. Hij merkte op dat de prestatie van de zes he- j ren van het actiecomité met onder woorden was te brengen. Hij hoop te dan ook dat het corps veel pie- zier van de aanwinsten zou ver krijgen, maar hij gaf als restrictie dat het nog wel een half jaar zou duren voordat de instrumenten zouden zijn ingespeeld. Voor de Bond van Chr. Muziek verenigingen sprak de heer P. J. Verhoef die opmerkte dat HD een gewaardeerd lid is. HU meende dat het duidelijk is dat Harpe Davids nu onder de goede leiding van de heer Glotzbach een nieuwe toekomst tegemoet gaat, Na de pauze heeft de Geref. Toneelvereniging „Geron" de éénacter „Arme Rijken" van NO- NO opgevoerd waarbij Cor van der Hul als de centrale figuur Hubert Meunier de Forgeron in het niemen dalletje tal van lachsalvo's veroor zaakte. HU werd daarbij gesteund door een zestal tonelisten, die van dit blijspel vol woordverdraaiingen een succes hebben gemaakt. De goe de regie was van Arie Kegel. OFFICIEEL (tlH) AGENT v Ged. Blersloot 37VTelef, 01898-8450 Burg. Knappertlaan 2 - Tetef,$0-64500 Advertentie l.M.) Nog leuker ziet u er uit met een bril van: Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Wj- bautplem 17. Bellen bil ongeval: GG en G-D,: Tumiaan 80 Telefoon 69200, Politie-alarmnummer: 6 40 86 Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20 30 uur dinsdag 931» tot 16 30 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9 30 tot 13 30 uur. donderdag 9 30 tot 12 30 uur vrijdag 93» tot 163ü en 19 tot 22 30 uur. zaterdags 930 tot 1630 uur s zondags gesloten 1 K.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tol 17 en 10 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur vrijdag 14 tot 1ï en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u Sted. Museum, Foto's van Eddy Fos- thuma dc Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schiedamse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Liefde in. het bloed". Monopoie, 2 uur: „Santiago", 7 en 9.15 uur: „Roekeloos avontuur in Alaska". DIVERSEN Arcade, 8 uur: St. Ambrosius. Uit voering. Beatrix, 8 uur: Oud-Kath. Mannen- ver. De Poorter, Feestavond. (Advertentie I Jl7 Zie goedLeer beter bij HOOGSTRAAT 91 Zie de etalage Erkend ziekenfonds-leverancier De Schiedamse caféhouder J. A. Z, verklaart vannacht enige Noren naar een bar in Schiedam te hebben, gebracht. Vervolgens zou bij zenaar de Schietax brengen. Toen hij daar heen op weg was, zouden de Noren hem op de Oranjebrug hebben aan gevallen en hem hebben beroofd van zijn poriemonnaie inhoudende f 85 en zijn portefeuille, inhoudende een bedrag van f 15 en een cheque ter waarde van f 298. De politie heeft getracht de Noren, die van plan waren per taxi naar een Rot terdamse bar te gaan, op te sporen, maar dat is nog niet gelukt Advertentie LM EUROTAX TELEFOON - Tijdens een genoeglijk samen zijn is gisteravond het 35-jarige ju bileum gevierd van de KIVEVA- kleuterschool aan de Van Beveren- slraat. Velen waren naar zaal Ire ne gekomen om dit feest te kun nen meemaken. De zaal was met bloemen luisterrijk versierd ter wijl de wijze van schikking van de tafels en stoelen de gezelligheid nog accentueerden. Mr. H. Snoep, voorzitter van de Verentgmg ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs, heette in zijn openingswoord in het bijzonder har telijk welkom dr. L. J. Caze/nier.mej, Van der Plas, inspectrice van het kleuteronderwijs, de heer C. van Daalen, één der oprichters van de KïVEVA-kleutersehool en tevens ad viseur van het schoolbestuur, mej. J. J. E. Plooij, die 24 jaar en tien maanden hoofdleidster van deze school is geweest en mej. Soeters. haar opvolgster. Voorts zei de heer Snoep, dat het Nederlandse volk een ingetogen volk was. Wanneer de Ne derlanders iets herdenken, herden ken zij meestal de moeite en de strijd. Het zwaartepunt van de avond zou volgens hem komen te liggen op het onderling contact en niet op lange toespraken! Na dit welkomstwoord kwamen enkele kleuters ten tonele om een lied te zingen. De hummels zongen ontwapenend een loflied op bet KlVEVA-onderwijs op de wijs van een bekend kinderliedje. De heer C. van Daalen memo reerde zeer uitgebreid de stich ting van de KIVEVA-kleuter- school. Hij verleide over de vele moeilijkheden, die er gedurende lange jaren overwonnen dienden te worden, alvorens de school kon worden geopend. Er waren finan- fmanciêle moeilijkheden. Voorts liet toondertijd de medewerking van het gemeentebestuur te wen sen over, terwijl men bovendien slecht aan een goed bouwterrein kon komen. Daarbij kwam ook nog de moeilijke crisistijd. Maar eindelijk werd in 1933 de KIVEVA school m gebou%v Irene begonnen. En tenslotte kon in 1936 aan de Van Beverenstraat het stuk grond worden gekocht waar op het ogen- bhfc de school nog op is gevestigd De kentering in de tuoeUijkhheden is pas in 1946 na de oorlogstijd ge komen. Toen, namelijk ging de ge meente de salarissen van de kleuter- onderwijzeressen betalen, waf een hele verbetering inhield. Maar het hoogtepunt was toch wel het jaar 1956. En het rijk én de gemeente besloten toen clit soort van onder wijs te gaan subsidiëren. Na de pazuze vertelde mej. Plooij iets over haar ervaringen bü het Kï- VEVA-onderwljs. Hierbü gebruikte zü voorbeelden uit de praktijk. In het Zonnehuis is men bijzon der goed te spreken. Daar is deze week een openbare verkoping ge houden, die door het Rode Kruis was georganiseerd. De patiënten hadden zelf artikelen vervaardigd, die voor de kostprijs van de hand gingen. Dit welfare werk is dit jaar buitengemeen goed geslaagd. Men zou werkelijk van een topjaar kunnen spreken, aangezien er een enorme toeloop bestond. In het to- i taal heeft men voor f 3000 verkocht. 1 Bijna alle artikelen zijn tijdens de ze zevende verkoping verkocht. Het I is nu mogelijk door dit succes één dag van de jaarlijks uit meerdere dagen bestaande boottocht van het Rode Kruis te financieren. Advertentie I M 50.000 gulden Simplexdameshandschoenen de groee modecroef van dit na jaar, heerlijk warm geruwd voor de winter en voorzien van een persing, waardoor U ze bijna met van echt leder kunt onder scheiden. Morgen koopt U deze vee! ge adverteerde Nylon Simplex dame? winterhandschoenen fcaal bewerkt en in alle mode- tinten, handschoenen die ner gens onder de vijf gulden wor den aangeboden, nu in deze 50.000 gulden actie, per paar voor nog géén drie gulden. De Koninklijke Vereniging „Oost en West". a£d. Schiedam, organiseert maandagavond 6 november in het Gebouw voor Chr, Soe. Belan gen een bijeenkomst. Pater A. Kaf- kensscheid zal, dan spreken over Su riname. Dinsdagavond zal door 't Rode Kruis in Irene aan de donors dc Landstei- nerpenningen worden uitgereikt. De bijeenkomst begint om 7.45 uur. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ge voerde Nylon Simplex dames handschoenen, In de maten 7-8-9 en in de kleuren zwart- donker bruin - middenbruin - palisander naturel en beige per paar voor I per dient niet meer dan twee stuks Hermes-DVS, ontvangt zon- ag EBOH. De blauw-witten 2ijn wel verplicht om deze wedstrijd te winnen, aangezien zij anders te veel op nummer zes van de ranglijst ach- terraken. Alle tekenen wijzen ech- ter op een overwinning, aangezien j dc Dordtenaren deze competitie I slechts nederlagen hebben onder- i vonden. Toch dient Hermes deze wedstrijd niet te licht op te vatten, want EBOH heeft van het toch ster ke EBC slechts met 21 verloren. Na deze ontmoeting kan Hermes zich de volgende week onder de eerste zes van de ranglijst scharen, omdat het dan Heerenveen ontmoet, dat met twee punten voorsprong op de zesde plaats staat. Hermes-DVS 3 gaat zondag naar SHS 3 en het kan deze strijd in zijn voordeel beslissen. Het vierde elftal kan zyn succcssenreeks voort zetten tegen Hillesluts 2 in de thuis wedstrijd op „Harga". In het komende korfbalprogramma zijn geen wedstrijden opgenomen voor de seniortwaalftallen van ODI Schiedam gaat in Leiden op bezoek bil Morskwartier, dat nog maar vier punten heeft binnengehaald. Succes ontmoet voor de tweede maal Do Zwaluwen, maar ditmaal op eigen veld. De eerste wedstrijd die ge lukkig voor de blauwwrtten ongeldig is verklaard werd met 41 ver loren, voornamelijk, omdat onze stadgenoten met reserves moesten uitkomen. Nu is er dus een mooie gelegenheid voor revanche, die nodig is, wil de ereplaats behouden blij ven, Als dezelfde schotvaardigheïd ten toon wordt gespreid als m de afgelopen wedstrijden hebben we wel vertrouwen m een goede af loop. Schiedam, heeft weer een kans om de onderste plaats te verlaten. Maar dan moet Morskwartier worden ver slagen en De Spartaan van Gym nasiasten verliezen. Het eerste is in elk geval voldoende om Morskwar tier als lotgenoot te krijgen en het wordt zelfs een driemanschap als De Spartaan gelijk speelt Voor de roodzwarten is het nu wel zaak ex tra aan te pakken. Verder zijn vastgesteld Succes 2— Hoogvliet. Schiedam 2-Hiliegers- berg, ODI a—TOP a, Schiedam a— Actief a. Succes a—Ons Huis d, ODI b—Weidevogels b en Schiedam b Zwaluwen c. Voor de zevende keer is ia Jeugd bibliotheek aan de Westmolenstraat de jaarlijkse kinderboekenweek ge vierd. De idee om zo'n evenement te houden, is afkomstig uit Amerika en later eveneens in Nederland in gevoerd, De bedoeling is het kind al van jongs af aan met het boek ie confronteren cn zijn interesse er voor op te wekken. Jaarlijks wordt ook aan de schrijver van het beste kinderhoek een prijs uitgereikt, waardoor ook de belangstelling van de schrijvers voor de kinderllttera- tunr wordt opgewekt. Vele kinderen waren gistermiddag naar dc bibliotheek gekomen om het „boekenfeest" mee te maken. Mej. N. C. Albers droeg op boeiende wijze het sprookje van de gebroeders Grimm „De Bremer Straatmuzikant" voor. Geïnteresseerd luisterde de jeugd naar het verhaal over de ezel, de hond, de kat en de haan, die hun bazen om begrijpelijke redenen had den verlaten. Zij wilden met hun allen straatmuzikant worden. Maar op weg naar Bremen vonden zij een eigen tehuis. Dat was een rovershol, waar uit zij de rovers hadden wegge jaagd. Mej. Albers vertelde het ver haal verkleed als een zeer oude da me, die de tijd van alle sprookjes had meegemaakt. Sommige kinderen hadden zich al leraardigst als sprookjesfiguren ver kleed en dat gaf een prettige sfeer Geamuseerd hebben zij zich ook tij- dens de hersengymnastiekwedstrijd, die na de voordracht volgde. De ge stelde vragen waren afkomstig uit het voorgedragen sprookje. (Advertentie LM.) MAN ABOUT TOWN Moeten wij de b.l.o. kinderen loslaten wanneer zij de school niet meer bezoeken? ,Neen", ant woordt de Federatie Nazorg B.L.O., „deze opgroeiende jonge mensen blijven extra zorg nodig hebben en die zullen wij hen ge ven". Om. dit antwoord, maar fe ma ken zetten velen zich in en wer ken met alle kracht om het gees telijk gehandicapte kind een eigen plaatsje in onze maatschap pij te geven. Hun arbeid verdient onze steun en die kunnen wij geven door bij te draQen in de kosten van dit prachtige werk. De collecte van a.s. zaterdag be veel ik dan ook gaarne bij u aan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. PEEK. Dg herenmodezaak van Schiedam Broersvest 6 - Tel. 6 82 06 (Advertentie IM.) wanneer uw huis tochtvrij is! TOCHTBAND zelfplakkend 19-22-40 et p.m. ruboer 23 ct p.m. tochtlatten, tochtvilt. Dorpelstrip (voor onderkant deuren) 1.85 Vraag advies! BROERSVEST 52 - TEL. 675 94 Mduerientie LM.) zwart 2.45 - 13.50 4-3U enz. grijs ƒ5.65 - 7.25 Haardmica en -glas Kachelpijpen en ellebogen plastic 1.65 wit aardewerk 1.75 BROERSVEST 52 - TEL, 67594 tAüuenentte iM) PANTALON De Braekenspecialist HOO.GSTUAA1 8b l'ELEF 6 8» 81 SVV heeft zich zondag tegen Eind hoven eindelijk onder de zes eer sten kunnen plaatsen. Maar het zal een moeilijke opgave zijn zich dit weekend op die plaats te handhaven. DFC is namelijk in de thuiswedstrij den nog ongeslagen. Dit record zal het ongetwijfeld ten koste van alles willen handhaven. Veel doelpunten zullen er tijdens deze ontmoeting wel niet vallen, aangezien beide teams over een sterke defensie be schikken. De rood-groenen hebben totnogtoe in uitwedstrijden slechts gelijke spelen kunnen boeken, zo dat zij alles op alles zullen zetten hieraan een eind te maken. SW 2 ontvangt DHC 2. Dit be looft een lastige partij te worden. SW 3 ontvangt Sparta, terwijl het vierde naar DFC gaat Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.00—12,30 uur en 2.00—6.00 uur: damespolshorloge; ring met sleutels. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Rotterdam: badtas met inhoud. Te bevragen bij de vinders: licht groene autostep, Nettenbreier, Beier- landsestraat 4; bandonreparatiedoos, R. Meijer, Schiedamseweg 491a, Rot terdam; weekendtas, M. Wieringa,1 Jul. v. Stolbergstraat 4; rozenkrans, J. H. v. Dijk. Boerhaavelaan 98b; ring met sleutels, P. J. v. d. Werff, Burg. van Haarenlaan 1508; gladde ring, A. Breugem, Schiedamseweg 117, Kcthel; 1 paar herenhandschoe nen, Vreeman, Burg. v. Haarenlaan 454; dameshandschoen, M. Serodina, Korte Singelstraat 18a; 1 paar beige dameshandschoenen. slagerij Maltha, Hoogstraat 49; 1 paar glacé-heren handschoenen, postkantoor, Tuin- laan; wollen, handschoen <r.), B. C. Klemekoort, Rembrandtlaan 13b; 2 porseleinen schaaltjes, R. Post, Nïc. Beetsstraat 74; boodschappen netje, E, van Maanen, Burg. van Haarenlaan 1303; pakje tijdschriften, Lolkus, v. Smaleveltstraat 14b; hon- donhalsband, L Jamin, Stadhouders laan 107; babyschoentje met kousje. A. van Wonsen, Parkweg 8; 1 knot wol, S, Beumer, Ribeslaan 7, Ke- thel; jongensjasje. R. van Til, Lek straat 317; kinderjasje met capu chon, Kuperus, Edisonstraat 33b; 1 paar regenpijpen, Reedijk, Singel 53a; colbertjasje, A. J. Duimel, Lek straat 25a; nylon regenjas, mevr. Wessel, v. Oidenbarneveltstraat 92; zijden sjaal, J. van Rhijn, Burg. v Haarenlaan 436; bruin hondje, H. Mesberg perenlaan 27 KetheL Voor de Schiedamse teams zon dag een volledig programma in dc handbalcompetitie. De dames van DWS krijgen de moeilijke wedstrijd tegen rosterholt. Beide teams heb ben 9 punten maar onze stadgeno ten een wedstrijd minder gespeeld. De dames van Wilton Fijenoord ste vig aan de leiding krijgen zondag Quintus op bezoek uit Kwintsheul. Quintus heeft 3 punten minder dan Wilton. Toch zal het voor onze stad genoten geen gemakkelijke wed strijd worden. De dames van UVG gaan naar Vlaardingen op bezoek bij Hollandiaan. De groen witten bebben nog geen verliespunt en met een overwinning op de Vlaardin- gers, kunnen wü aan de leiding ko men. Victory staat wel op de eerste plaats, maar die heeft ook drie wed strijden meer gespeeld dan UVG. Bij de heren zal Wilton Fijenoord moeten trachten de overwinning var» vorige week te prolongeren. Quin tus dat de tweede plaats bezet in de districts le klas, zal echter alles in het werk stellen om de volle winst te behalen om niet bij de koploper Hermes te ver achter te komen. De heren van DWS zijn na de overwin- ning van vorige week op de derde plaats terug gekeerd en kunnen zon- I f dag op HVP wederom aan de volle j winst komen. i De heren van UVG kunnen op de vrije dag toezien wat hun naaste concurenten Advendo en Rotterdam doen, Advendo zal wel blijven vol gen want hun tegenstander DWS 2 heeft nog geen winst. Heren 2 van Wilton zal in Rotterdam wel op ge duchte tegenstand kunnen rekenen van Snelwiek 2 dat ook aardig bij de kop gaat behoren. Dames 2 van Wilton zal niet veel tegenstand krij gen van Actief 2 dat met 0 punten onderaan staat. Dames 2 van DWS zal wel in staat zijn om de volle winst op RODA 2 te behalen. Bij de dames junioren Wilton-Ac tief en DWSRODA en Ohvio UVG. GEBOREN: Monique M. A„ d. van P. J. van der Straten en A. T. B. Bijmolen; Pieter J.f z. van F, J, Brugman en M. W. van Noord; Frans, z. van F. Bouman en J. Dul- laart; Peter J., z. van M, Siemann en S. Heer inga; Adrlanas, z. van J. Terwiel en C. M. van der Heide; Robertus, z. van J. Terwiel en C. M. van der Heide; Cornelia M. L„ d. van A. J. Thijssen en P. van de Brug; Wilhelmma A. H., d. van C. Zonne en W. A. M. Ronde; Inge, d. van A, Bleecke en W. A. OIczak; Martha A., d. van M. Bergwerf! en A. Verschoor; Jannigje, d. van G. L. de Ruiter en W. C. Andes. ONDERTROUWD: H. Bouwman, 23 jr en L Schilperoord, 18 jr; T. Brocre. 37 jr en O. O. M, Albers, 37 jr; J. de Bruin, 22 jr en J. J. van der Luide, 21 jr; C. J- van der Graaff, 29 jr en A. E. M. van den Ende, 30 jr; J. H. T. Gunnewegh, 27 jr en M. C. Timmerman. 24 jr; R. C. van Hagen, 20 jr en E. I. de Vos Burchart, 19 jr; C. Huiskes, 26 jr en C. J- Verhagen, 21 jr; J. C. Houniet, 24 jr en M. G. Rensroan, 24 jr; G. W. D. Jansen, 25 jr en M. E. Kruijs, 34 jr; E. Klein, 26 jr en J. M. Kort, 21 jr; H. M- Kou- wenhoven, 27 jr en E. B. M. van Collenburg. 23 jr: M. Krommenhoek, 22 jr cn D. J. Hoogwerf, 17 jr; A. Langendoen, 23 jr en J. L. Wes- terveld, 22 jr; J. W. Müller, 21 jr en M. A. van der Burg, 20 jr; J. Nieswaag, 23 jr en B. Gerritsen, 23 jr; A. J. Pegels, 28 jr en K. J, P Nieswaag, 21 jr; H. J. M. Schoon- brood. 21 jr en J. Langeveld, 20 jr; J. Tweeboom. 41 jr en A. A. Mayer 33 jr; G. Wiilems, 26 jr en A. Dijks man. 30 jr; I. de Wolff, 26 jr en S. van den Berg, 26 jr. GEHUWD: G. M. Groothuis, 27 jr cn C. M. L. Witberg, 27 jr; T. M. T. Adriaansens, 30 jr en J. M. M. Willemsen, 28 jr; R. R. Lie A Kwie, 26 jr en J. Y. Helling, 20 jr; F. R. Ronke, 25 jr en H. M. van Potten, 21 jr; C. van Rossen, 21 jr en W, E. Blom, 18 jr; P, M. Westdijk, 24 jr en W. C. Gunnewegh. 24 jr; K. W. Muijsson, 33 jr en N. Ketting, 18 jr; M. Ringlcver, 21 jr en B. J. van der Sluis, 18 jr; H. E. M. Vorsten- bos. 25 jr en L, Koolmees, 21 jr. OVERLEDENM. L. G. Nering Bögel, 39 jr; A. J. M. Groenendaal, 73 jr. SO.OOO I gulden •vporonie kiahtenF VLAARDINGEN Mevrouw Duijkers-Kranenburg, directrice van de huishoudelijke voorlichting te Rotterdam, spreekt op 16 november in de sociëteitszaal van de Harmonie voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afde ling Vlaardingen, over het onder werp: Mijn ervaringen als leerling- mannequin. Mevr. Th. A. Heusden-Mansholt zal aanstaande donderdag op het koffie- Uurtje van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen, afdeling Vlaardingen, een praatje houden over „Individuele zelfbescherming" De bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van De Hollandiaan. Uit Parijs en uit Milaan... voor hoeden maar één advies: „hoeden ais mutsen en mutsen a/s hoeden". Morgen liggen er honderden van deze creaties voor U klaar. Wollen mutsen als charmante hoed... en lekker warm In de koude. Die zijn drie van de vele modellen, nu in deze 50.000 gul den actie, door elkaar voor één prijs, voor nog géén twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur. be gint de verkoop van deze hon derden mutsen... diverse model len in tientallen moderne kleu ren, nu door elkaar, voor één prijs, voor i ilÈ Vfh §§r.«É jfrete.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1