9% 119.- Nieuw consultatiebureau met veel vreugde begroet lijrunott Jubileum vijf kamp WF goed geslaagd Schiedam stuit op sterke tegenstand NOAD leed een verdiende nederlaag NV V-bestuursleden hielden cursusavond Gelegen in een zeer fraaie omgeving Goed spel van Juliana DAMMEN TAFELTENNIS SCHIEDAM suëde heren overiasfes Aanwinst voor t.b.c.- bestrijding mm Huldigingsavond ABVG Jaarvergadering NVBCO Auto's botsten tegen elkaar aan Rode Hand was weer actief Volleybal Feestavond ANMB Geslaagd voor ziekenverpleging Aanrijding Geweer opgevist Vechtpartij Auto tegen lichtbak Burgerlijke Stand fabrieks-partij mousse nylon maillots kindermaillots, 0&*9 ERVAREN TYPISTE Koeriersters Avonturen I Kapitein Rob Maandag 6 november 1961 (Advertentie l.M.) WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL 11.66.15- R'DAM Dc openingsplechtigheid van het „Dokter Wagenerhuis" za terdagmiddag heeft een enorme belangstelling getrokken. In het „Dokter Wagenerhuis", dat aan de Stadhouderslaan 117 staat, is het districtsconsultatiebureau gevestigd. Het bureau draagt dc naam van de overleden Rotterdamse arts, dokter Wa- gener, die bekendheid verwierf op het gebied van de t.b.c.-be- stryding. De openingsplechtigheid geschiedde door het over dragen van de sleutel door de architect Rein H. Fledderus aan de voorzitter van de Provinciale Zuidhollandse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose. Na de overdracht voerde een zeer lange ry sprekers het woord. Het gebouw is in een zeer fraaie jmgeving gelegen en bet valt daarin op door zijn. modern uiterlijk. Maar niet alleen dat uiterlijk is modern, dat is eveneens de inrichting. En be grijpelijk is men trots op een zo'n zeldzaam mooie inrichting, waarin men met de nieuwste middelen de gevreesde volksziekte nog verder zal terugdringen. In de gezellige, ruime wachtka mer, stemmig en'opgeluisterd door een suggestieve wandschildering van Kees Timmer, voerde at» eerste ar chitect Rein H. Fledderus net woord. Hij meende, dat hij bij bet ont werp van het gebouw geprofiteerd had van zijn ervaring opgedaan bij het ontwerpen van andere gebou wen, maar ongetwijfeld zo zei hij, zijn hier toch weer nieuwe fouten gemaakt. Dat neemt echter niet weg, dat dit gebouw zijn tijd vooruit is. Bij het ontwerp heeft hij er naar gestreefd de patiënten bij hun bin nentreden in een blijmoedige stem ming te brengen. En daar is de ar chitect o.L zeer goed in geslaagd. Voorzitter dr. De Langen was zeer Advertentie l.M. Voor vlotte meisjesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 Woensdagavond 14 november vindt in Irene de huldigingsavond plaats van de Alg. Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen, aangesloten bij het NW. Tijdens deze bijeenkomst zullen vier leden worden gehuldigd, die of 40 of 25 jaar bij de Bond 'zijn aangesloten. (Advertentie l.M.) Voor modieuze damesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 De Vereniging tot Bevordering van Chr. Onderwijs te Schiedam houdt op woensdagavond 8 november in de beneden zaal van de Op stan dings kerk haar jaarvergadering. trots op het nieuwe bureau. Vooral zyn ligging vlakbij de ziekenhuizen is zeer practisch. Uitermate te spre ken was by over de medewerking van het Schiedamse gemeentebe stuur, dat zo bereidwillig deze plaats heeft afgestaan, maar dat bovendien besloten heeft het onderhoud van het gebouw op zich te nemen. Voorts be dankte hij allen, die aan de verwe- zeljjklng van het gebouw hebben bij gedragen. „Storm" doorstaan Doktor De Stoppelaar, onder wiens leiding het werk van het bureau staat, was eveneens zeer ingenomen met het ingebruiknemen van het ge bouw. In zijn toespraak haalde hij de woorden van een kapitein aan, gesproken bij een tewaterlating van Architect Rein H. Fledderus (rechts) overhandigt de sleutel aan dokter C. de hangen mid- den). Links dokter De Stoppeluar. een schip. Die kapitein zei toen: ien mooi schip, goed van hoe het in de praktijk is Tg niet, want het heeft nog t meegemaakt" Die woor den ook op dit gebouw van toe passing. Alleen heeft het wel een „storm" meegemaakt want in de twee maanden, waarin het werk in dit nieuwe gebouw al draait, heeft het bewezen de storm de drukke toe loop van de patiënten te kunnen doorstaan. Over de wijze van tbc-bestrijding vertelde de geneeskundig hoofdin specteur van de tbc-bestryding, dok ter Van Joosten. Met getallen rele veerde hij de geboekte resultaten Daaruit bleek wel, dat deze ziekte nog lang niet helemaal is terugge drongen. Mede namens de directeur-gene raal van de volksgezondheid sprak dokter A. in 't Veld. Hij gaf een 2eer uitvoerig overzicht van het ontstaan van de vereniging, waarbij hij te vens de werkwijze uiteen zette. Wethouder H. Sabel was blij met de waardering, die men voor steun van het gemeentebestuur had ge toond. Namens dit bestuur bood hij zijn felicitaties aan. Hij hoopte, dat het gebouw zou voldoen aan de ge stelde verwachtingen. Na de woorden van de wethouder zong nog een groot aantal sprekers zijn loflied op het fraaie moderne gebouw. Hierna konden de vele aan® wezigen een rondgang maken, waar door zij in glaat waren de riante inrichting te bewonderen. Grote sortering exclusieve modellen j f-jc Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde catalogus franco per posti Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduihastraat 58. Bellen by ongeval: G.G. en G.D.: Tuinlaan 80. Telefoon 69290. PoMie-alarmnummcr: 6 46 56. Bibliotheek: Lange Heven,, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16 30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schie damse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Liefde in het bloed". Mono pole, 2 uun „Santiago", 7 en 9.15 uur: „Roekeloos avontuur in Alaska". Ter gelegenheid van het 15-Jarig bestaan van de vereniging Wilton Fijenoord heeft de afdeling Zwem men zaterdagavond een juhllenm- vijfknmp gehouden in het Sport- fondsenbad. Dit groots opgezette zwemfeest is een enorm succes ge worden. De deelnemende vereni gingen waren: C.W.P. den Haag, Shell Vlaardingen, Dockyard en K.E.T. beide uit Rotterdam en de organiserende vereniging Wilton Fyenoord. De voorzitter van de zwemver eniging Wilton Fijenoord, de heer A. Kraayeveld, opende het zwem- festijn. De andere afdelingen hebben hun. feest en wedstrijden reeds achter de rug, maar jiu is het toch eindelijk de beurt aan de zwem af deling, aldus de voorzitter in zijn openingsrede. Hierna feliciteerde de voorzitter van CWF en bood namens de deelnemende verenigingen een mooie bokaal aan. De deelnemende verenigingen ontvingen een herinne ringsvaantje. De wedstrijden hadden een vlot verloop, dit was mede te danken aan het goede werk van de starter de heer J. Gamaat.De voorzitster-kamp rechter was mevrouw A, Vossen- Goetzee en de kamprechter de heer Keizer. Na de wedstrijden gaf de afdeling figuurdrijven van Wilton Fijenoord weer enige demonstraties weg. Aan het slot van de avond waren er nog twee waterpolo wedstrijden. De eerste was tussen de damesteams van Wil ton Fijenoord en Dockyard. Bij de rust hadden de Rotterdamse dames een o_2 voorsprong genomen. In de tweede helft ging het wat beter met de Wilton-ploeg en dit leidde kort voor het einde tot een doelpunt. Uit slag 1—2. De tweede wedstrijd ging tussen de herenploegen van Wilton Fijenoord en C. W. P. Al in het be gin leidde C.W.P. met 0—1 maar nog voor rust wist Wilton deze ach terstand in een 21 voorsprong om te zetten. In de tweede helft ontbrak het niet aan spanning en C.W.P. wist in de laatste minuut toch nog de gelijkmaker te scoren. Jammer voor doelman Herman Driessen die vele staaltjes goed keeperswerk heeft laten zien. De vijfkamp is door Wilton Fije noord gewonnen met 1298.1 punt Tweede Shell, met 1324.8 punt; derde HET met 1447.7 punt; vierde Dockyard met 1457.4 en als laatste C.W.P. met 1508.9 punt Dc be schikbaar gestelde beker door het hoofdbestuur van Wilton Fijenoord werd uitgereikt door de heer Aar- noudse als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur. De heer Kraaye veld reikte de overige prijzen uit. De uitslagen waren; 50 meter rugslag dames: 1. O. de Muncik, Shell 38.6 sec.; 2. J. v. Leeuwen, CWP 38.9 sec. 50 meter rugslag heren: 1. M. Gee- ratz, WF 32.4 sec,; 2, Th. Wolff, Shell 34 sec., P. Bosch, RET 34 sec. 50 meter schoolslag dames: 1. J. Knol, WF 43 sec.: 2. J. Stol, Doek. 43.8 sec. 50 meter schoolslag heren; I. Th. v. Dongen, RET 38.1 sec; 2. R. By- loo, WF 392 sec,, C. Speelman, Doek. 392 sec. 50 meter vrije slag dames: 1. L. Schuif, Shell 32.6 sec,; 2. M. den Held, WF 33.8 sec. 50 meter vrije slag heren: 1, F. de Haan, RET 27.6 sec.; 2. M. Vermeu len, Shell 30.7 sec., J. Warbout, Shell 30.7 sec. 50 meter schoolslag meisjes: 1. Ineke Christen 44.9 sec,; 2. Loes de Wit 46.5 sec. 50 meter vrije slag jongens: 1. Martien van Hoof 38.2 sec.; 2. Jan Banen 36.4 sec. 4x50 meter wisselslag estafette da mes: 1. Shell, tyd 2 min. 34.8 sec.; 2. Wilton, 2 min. 36.4 sec. 4x50 meter wisselslag estafette he ren: 1. Wilton, 2 min. 18 sec.; 2. EET 2 min. 18.3 sec. 10x50 meter vrije slag estafette ge mengd: 1, Wilton, 5 min. 27.2 sec.; 2. Shell, 5 min. 38.2 sec.; 3. RET, 6 min. 15.4 sec.: 4. Dockyard, 6 min. 21.1 sec,; 5. C.W.P., 6 min. 45.1 sec. 50 meter schoolslag jongens: 1. Martien van Hoof, 455 sec.; 2. Peter Dries, 48.5 sec. 50 meter vrije slag meisjes: l. Bep Knegt 37.7 sec.; 2. Loes de Wit 3S.2 sec. Voor de Oranjebrug moest zater dagnacht om 0.40 uur de automobi list J- v. D. plotseling voor een overstekende voetganger stoppen. De achter hem rijdende automobi liste, mej. C. v. W., kon toen niet meer op tijd remmen en botste te gen de auto van v. D. Beide wa gens werden beschadigd. (Advertentie l.M.) Alléénverkoop Quick voetbalschoenen Vier leden van de jeugdbende de Rode Hand en vijf niet-leden zijn vrijdag weer actief geweest. Zij sta len van fietsen in de omgeving van Groenweegje, Oude Kerkhof, Lange Haven en Hoogstraat de pompjes en maakten daar schietwerktuigen van- Twee leden hebben van het Oude Kerkhof boven een heren- en da mesrijwiel ontvreemd, die bij hen thuis, zij het in een andere kleur, zijn aangetroffen. De volleyballers van .Juliana" hebben de afgelopen week voor en kele uitstekende resultaten gezorgd. Heren 1 won in de moeilijke Ener gie-hal in Rotterdam van het en thousiaste WIK. Vooral in het be gin hadden de Schiedammers veel last van de slechte verlichting en het onduidelijke veld. Desondanks wonnen zij in een sportieve stnjd met 15-11, 15-11 en 15-3. Heren 2 zorgde voor een grote verrassing door met 3-0 van het zeer sterke RLVC te winnen. Dank zij het on vermoeibare enthousiasme en vele harde smashes stuurden zij de Rot terdammers totaal ontmoedigd naar huis terug. De setstanden waren 15- 10, 15-13 en 15-12. Heren 3 begint langzaam op toeren te komen. Na de promotie van de vorige compe titie zijn er wat veranderingen in het team aangebracht en we kun nen dus van deze eerste wedstrij den, die toevallig ook nog tegen sterke teams zijn, weinig zeggen. De 3-1 nederlaag tegen ZVC 2 is daar om helemaal geen schande. De .Juliana"-dames kregen deze week de punten cadeau doordat Concordia 3 niet op het vereiste tijdstip aanwezig was. De Juliana-junioren gaan steeds beter spelen. Zij wonnen deze keer gedecideerd van Libanon '50. Uitslag 3-0. De setstanden waren 15-1, 15-4 en 15-3. Advertentie I til De Alg. Ned. Bedr. Bond voor Metaalnijverheid en Elektronische industrie houdt woensdagavond 8 no vember in Musis Sacrum haar jaar lijkse propaganda-feestavond. Op 2 november 1961 slaagden voor het diploma A ziekenverple ging in het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam: Zr. P. v. d. Kxaats; zr. D. E. van Ravensbergen; zr. G. van Toom; zr. W. Vink; zr. E. L. Otte; zr. C. C. v, d. Struif. De fietser R. H. gaf vrijdagmid dag op de Burg. Knappertlaan geen voorrang aan de bromfietsberijder T. M. v.d. P. uit Vlaardingen. Een aanrijding was het gevolg. V. d. P. liep een kniefractuur op en is naar het Alg. Ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. Bij werkzaamheden aan de Bui- tensluis heeft een duiker een fiets en een oud Duits geweer uit het water opgevist. In de Hoogstraat vernielden enige dronken mannen vannacht de etala geruit van een muziekwinkel, die een waarde van ƒ2500,vertegen woordigt De 2i-jarige A. A. B. kon worden aangehouden, de 27-jariga Rotterdammer J. T, vluchtte, maar werd toch nog ingehaald op de Parkweg. Daar kwam het tussen hem en enige rechercheurs tot een handgemeen, terwijl ook de 22-ja- rfge Rotterdammer J. H. zijn vriend assistentie verleende. Beide mannen zijn uiteindelijk toch naar het hoofd bureau van politie gebracht. De in Frankrijk werkzame heer A. S. reed zaterdagmiddag met zijn auto op de Koemarktbrug tegen de wagen van de heer E A. 't R De laatste moest remmen voor een voet ganger. S. gleed toen op het gladde wegdek door, toen die op zijn beurt ook moest stappen. Een onbekend gebleven automobi list heeft zaterdagnacht de lichtbak bij de Oranjebrug geramd en is daarna doorgereden. Het betreft een groene auto, aangezien er lak van die kleur op de paal is achtergeble ven. De politie stelt een onderzoek Esperanto-agendo Merkredon. la 8an de novembro Klub- vcsperD, ni ordigos nian bibliotekon ce kino V. Gink Plocgslraat IS. GEBOREN: Frederik J. z.v. S. C. Bronwasser en J. van der Gaag; Ro llen, d.v. G. de Boer en H. Lulling; Cornells J. z.v. P, M. VeldhuJJzen en A. Groenenboom. OVERLEDENM. van den Berg, 73 Jr.: C. BourbJjn, at Jr. wed. van E. B. van Hattem. Dinsdag beginnen wij met de verkoop van een hele fabrleks- voorraad Mousse Nylon Maillots, Niet honderden, maar duizen den maillots, een onvoorstel bare voorraad waarvan de absurd lage prijzen alleen ver antwoord zijn dooreen fabrieks- overschakefing op andere arti kelen. Kwaliteïts-maillots, strikt eerste keus (de fabriek expor teerde veel) die aan de hoogste eisen voldoen, verkopen wij morgen voor één prijs. Ja, inderdaad, één prijs, nog géén drie gulden voor alle kinder- en damesmaillots. Kinder maillots, "maar ook alle darnesmaten,... de mooiste kwaliteiten met naad (dus een aangegoten pasvorm) en dubbele ladderstop In boord en teen. Geen stijging per maat, U weet voor elke maillot wat U kwijt bent. In marine, zwart en groen. 6-8 jaar-Wfr" 8-10 jaar-5?25* 10-12 jaar-fcW 12-14 jaar-fcTT DAMESMAILLOTS, In zwart, marine groen, en In de maten Smal! 38-40 Medium (42-44) en Large (44-46j Small JhW Medium -3r*0- Large tW Ook de dam esmall lots, door elkaar voon nu door elkaar voor Neem een ruime maat, ze kos ten toch allemaal evenveel, dus daarom hoeft U 't niet te laten. Hollandse kinderen zijn in doorsnee wat molliger dan de buitenlandsen. Dinsdagmorgen om 9 uur be ginnen wij met de verkoop van deze duizenden maillots, voor kinderen, teenagers en dames, voor een prijs, vèr onder de normale waarde, door elkaar voor nog géén drie gulden. Damclub „Schiedam" ontdekt in het nieuwe seizoen dat de tegen standers van meer formaat zjjn dan vorig jaar. Hoewel de stadgenoten nog niet in direct gevaar zyn. gaat het er echter toch naar uitzien dat damclub „Schiedam" heel veel moet gaan presteren om het onlangs her wonnen terrein weer niet linea rec ta te gaan verliezen. Het Rotter dams CDR kon deze week met een ruimschoots verdiende 911 zege huiswaarts keren. Voor de competitie overgangsklas se leed NOAD afgelopen zaterdag een verdiende nederlaag. Op bezoek bij een van de sterkste tafeltennis verenigingen van Nederland AMVJ heeft Noad geen kans gezien om een of xneer punten binnen te halen. AMVJ 3 dat de reservespelers heeft voor de beiden teams die in de ere klasse spelen, hebben slechts twee keer het hoofd moeten buigen. Henk Aben zag kans door een overwin ning het eerste tegenpunt te scoren en aan het eind van de wedstrijd wonnen HerAben en Nico Allmen- dinger ook nog het dubbelspel zodat de einduitslag 8—2 in het voordeel van de Amsterdammers genoteerd werd. Nico Allmendingcr en Arnold Braak bleven met legen handen. Zij zagen geen kans om een van hun enkelspelen in winst om te zetten. Als team waren de Amsterdammers De door de NW-Bestuurdersbond bü stil, als ze de veel hogere lonen belegde cursusavond heeft merk waardiger wijze meer bezoekers ge trokken dan werd verwacht. Enkele tientallen waren naar het Volksge- bouw gekomen om te luisteren naar de heer W. Thijssen van de ANMB, die op rustige wijze een groot aan tal problemen op tafel legde be trekking hebbende op de spannin gen en verschuivingen op de ar beidsmarkt. Hij ging achtereenvol gens in op de onderwerpen migratie, emigratie, arbeid voor gehuwde en ongehuwde vrouwen, de arbeidslo nen, het ronselen, het pendelen, buitenlandse werkkrachten, de min- der-validen, met telkens daaraan ge koppeld de houding van het NW bij deze vraagstukken. Bij het ronselen van arbeiders door de zogenaamde koppelbazen bestaat het gevaar dat de sociale lasten door zulk een „werkgever" niet worden voldaan. Maar daar staan heel veel arbeiders niet eens betaald krijgen dan die de vakbon den legaal kunnen bereiken. Geluk kig komt daar een eind aan, want vis de SER komt er een wetsvoor stel tot verbod van uitlenen van ar beidskrachten; zelfs bonafide be drijven zullen op een moment over tollige arbeidskrachten niet zo maar over kunnen doen aan een andere werkgever. Het NW staat op het standpunt dat die arbeiders dan maar in dienst moeten treden van die werkgever. Om de spanningen op de arbeids markt weg te nemen doen verschil lende bedrijven heel wat aan so ciale objecten, zoals goede rijwiel stalling en mooie kantines, echter uit de discussie met de inleider bleek er twijfel of bü de werk gevers (op het gevaar af te gene raliseren) dat sociaal doen uit hun innerlijk gedreven komt; neen zegt men, dat gebeurt in hoofdzaak slechts uit bédrijfsoverwegingen. sterker en verdienden daarom ook de overwinning volkomen. Voor zaterdag staat een thuiswed strijd op het programma, dit wordt dan de eerste wedstrijd die Noad in de Beurs speelt Mogelijk dat het terreinvoordeel een mogelijkheid biedt om weer eens een of twee punten binnen te halen. Men weet bij Noad zo langzamerhand wel wat de strijd tegen de degradatie is en daarom zal men de moed nog lang niet opgeven. De competitie is net begonnen en duurt nog lang. De strijd is dus lang niet verloren. De tegenstanders van a.s. zaterdag ko men ook uit Amsterdam het is AYGA 2 dat dan de Noadspelers partij komt geven. Veteraan J. C. Qnïnk gaf zijn club al spoedig winst na een fraaie com binatie, maar de winst werd temet gedaan doordat Korpel aan het tien de bord een foutzet maakte. Ris- seeuw leverde een heel mooie pres tatie door gedegen op winst af te gaan en daaiyia volgden enkele5 re» misepartijen, maar helaas kon de sterke J. de Wilde aan bord 4 zich niet handhaven en ook Van Erkeï verloor. Bovendien stond kampioen r,. Vrijland in verloren positie zo dat de balans in het nadeel van Schiedam doorsloeg. De uitslagen zijn: J. C. Onink—J, van der Reijden 2-0; L. Vrijland— W. Waldekker 0-2; A. van DortD. van der Veer 1-1; J. de Wilde-W. Verkade 0-2: W. C. Heuvelman-W. J, Vos 2-0; A. Risseeuw—H. van. der Poel 2-0; M. den Houting—A. C, van Spronsen 1-1; M. van ErkelP. Bakker 0-2; L. Breevoort—-A. Kop- penol 1-1; C. KorpelA. van Baar- dewfjk 0-2. Borden wedstrijd: A. Risseeuw—A. van Otterloo 2-0; E, H. BremanC. Korpel 1-1; J. Vrijland—M. den Hou ting 0-2; J. VrijlandH. Breman 2-0. Ladderwedstrijden: M. van Erkel— 3. C. 't Hart 0-2; J. C. Onink—J. v. Straaten 2-0: J. de WildeF. Rade- maker 2-0; J. Cabri—L. Breevoort 2-0; C. W. SleeuwenhoekK. de Boer 2-0. ROTTERDAM Op het rijwielpad aan de Pias- zoom kwamen zaterdagavond twee bromfietsers met elkaar in botsing. De zeventienjarige scholier J. F. Voortman uit de Heenvlietstraat kwam daarbij te vallen. Hij liep hierbij vermoedelijk een hersen schudding op en moest naar het Zuiderziekenhuis worden vervoerd. GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling „Interne Zaken" der secretarie van bovengenoemde gemeente kan een worden geplaatst Het bezit van een U.L.O.-djploma strekt tot aanbeveling. Bezoldiging zal geschieden naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan het Bureau „Personeels zaken" der gemeente-secretarie. Nieuwstraat 26 te Schiedam. Te hoop aangeboden Schrijfbureaus 84.95, staal en hout v.a. ƒ75.—. Keus uit 10 stuks. Kleine maten. Zie boven bij Plate, Grote Markt 1921, Schie dam t,o. Stadhuis. De beekje» met d« kosten nog steeds slechts 75 et p. deel Bestel bij de bezorger of boekhandelaar worden. over het kolhert ie dragen - in moderne donkerbruine kleur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1