Mr. Van Walsmn watertandde in Duisburg, maar niet bij alles Havensteden kunnen over en weer jaloers op elkaar zijn George Stam speelde met koperkwartet Fluit, zang en piano in rijke afwisseling Matige voorstelling van Die Zauberflöte Sportkrabbels Of/ZE WOENSDAG-TIP Radio-aktieve besmetting in centrale AGENDA F aillissementen K.v.K., na enquete: Postbezorging op maandag veel te laat Nederlandsehe Opera Stralingsbron viel Benzinestroom in Maassluis van Parlevinker Dinsdag 7 november 1961 Advertentie I.M.) t vat 'alien- Yard i in gen it het •s het amstig alleen geldig woensdag 8 nov. a.s. Mohair 'H| jongensshawl ||%g in vier vrolijke kleuren „Er blijft over en weer nog- wel wat te wensen", was de conclusie van een onzer redacteuren, die eind vorige week met een Rotter damse delegatie Duisburg be- zocbt. De Duitse stad heeft din gen die wy graag zouden hebben, maar alles zouden we toch niet graag overnemen. Leest u maar in nevenstaand artikel. half miljoen inwoners en als u uit uw raam kijkt blikt u pal op een smerig mijn complex of een chemisch bedrijf dat gore, gele wolken uitstoot. Zulke dingen zijn in Duisburg, en dan vooral in het stadsdeel Buhrort, geen uitzondering maar regel. „Wij hebben twee maal een fout gemaakt", zei ons een Duisburgse magistraat. „Eerst in de vorige eeuw, toen we het zo bouwden, en later na 1945, toen we de kans hadden iets le veranderen, maar we alles in de oude toestand terugbracht. Maar ja, we hebben ook niet zo'n perfecte onteigeningswetgeving als u in Ne derland." Europa" trekt tot haar verdriet niet veel toeristen. Om daarin verande ring te brengen zijn er plannen voor de bouw van een uitzichttoren a la de Euromast. Ze kunnen het er in Duisburg al leen niet over eens worden waar hij moet staan: op de samenkomst van Ruhr en Rijn, midden in het haven gebied, of in de verderop gelegen dierentuin. „In de haven is het uit zicht véél mooier", zegt de ene groep. „Maar in het havengebied komen geen bezoekers, in de dierentuin wel", zegt de andere, Is het een wonder dat de Duisbur- gers wel eens een Rotterdams advies wilden hebben? Tegenover staal fabrieken en sportschool is die toren weer iets waar ze ons hevig om be nijden. t een nage lt op anees fcken, prin- ichter orda- Soih, met broer ko. een jftien van lelijke Binnen weg 128 - N. Binnenwy Aelbr.kade - Zwartjansstr. 60-64 Beyer lands ei aan 87-93 ROTTERDAM „Suite Brainsïes de Champa igne" van een anoniem componist, maar bepaald fantasieloos was weer een door R. v. d. Melle vervaardigd .Largo religiose". Enigszins in het idioom van Roussel bewegen zich de drie stukken, die onze stadgenoot John Johannes voor dit ensemble schreef. Zij tonen meer vakman schap dan inspiratie, maar zullen toch door het Rotterdams Koper kwartet, dat met klaarblijkelijke vreugde en grote instrumentale vaardigheid deze vorm van ensem- blespel beoefent als een aanwinst worden beschouwd. Dit niet gemakkelijk te complete ren programma werd door George Stam aangevuld met Bachs beroem de Prelude en fuga in a. twee min der gespeelde orgelkoralen, van diens zoon Wilhelm Friedemann, een deel uit Mendelssohns derde sonate en variaties over „Heer Jezus heeft een hofken" van Flor Peeters. Of schoon de organist met de van hem bekende zorgzuldigheid registreerde en fraseerde deden de geforceerde modernismen van Flor Peetere ("bi- ton al iteit o.a.) ons onaangenaam a-Jn. Al met al was het een nogal bont geheel, waarbij vooral het timbre van de koperblazers het gebrek aan waardevolle composities moest ver goeden. ELLY SALOMÉ. ln tiveeèn Midden tussen het oude Duisburg en het destijds geannexeerde Ham- bom liggen de grote havens, dwars op de Rijn. Ze snijden het stadsge bied in tweeën en er zyn maar twee, verre te kort schietende brugverbin- dingen voor bet wegverkeer. Maar daarin wordt nu verandering ge bracht In de lengterichting door de hele stad, twintig kilometer lang, wordt een_ „Stadtautobahn." gebouwd, een kruisingsvrije vierbaansweg, met als belangrijkste gedeelte een brugver- binding over het havencomplex. Berliner Brücke wordt deze aan eenschakeling van zeven bruggen en viaducten genoemd, die in totaal een lengte krjjgt van bijna twee kilo meter en die de Ruhr, het Büo-Herne Kanaal, een haven, een industriege bied, een station en een stadspark kruist. Volgend Jaar zomer moet zy klaar zijn en op meer dan één plaats neemt het bouwwerk al imposante vormen aan. Typisch voor Duisburg is de voor ziening die aan de pijlers wordt ge troffen. Door de te verwachten bodemdaling, waarover we al eerder schreven, en de horizontale bodem beweging die daar een gevolg van kan zijn, moet de stand van de pijlers later gecorrigeerd kunnen worden. Ze worden daarom uitge rust met enorme vijzels. Woningnood Op het gebied van de woningnood doet Duisburg voor Rotterdam niet onder. Sinds de oorlog werden bijna zeventigduizend hulzen gebouwd, maar nog altijd zijn er veertiendui zend woningzoekenden. Het probleem wordt extra verzwaard door de vluchtelingen uit de Oostzone. Op het ogenblik .wonen er in Duisburg ruim 75.000, op een totale bevolking van 505.000 zielen. Toen vorig jaar een Duisburgse delegatie in Rotterdam was, bekeek die met bewondering het Dykzigt- ziekenhuis. Z y moeten nog een nieuw ziekenhuis bouwen, maar by het bezoek van de Rotterdammers vorige week werden de rollen om- gedraald, want de delegatie uit de Maasstad kon toen zien hoe Duis burg al ver op weg is met de bouw van een muziek- en congreshal, waarmee Rotterdam nog maar steeds niet kan beginnen. In samenhang met de „Stadthalle" hebben de Duisbur- gers een parkeerplaats in twee lagen tot stand gebracht, die 700 auto's kan bergen. Euromast De „grootste binnenhaven van EEN koperkwartet zou men liefst in een grotere ruimte dan het Laurenskerk-transept moeten beluis teren. En misschien, nóg liever in de openlucht, als torenmuziek. Hoewel dan de combinatie met orgel ver valt, welke combinatie, mits er van een evenwichtige verhouding tussen de onderscheidene partijen sprake is, van een aparte bekoring kan zijn. Ir het gisteravond door de organist George Stam en het Rotterdams Koperkwartet o.Lv, Cees Valfen ver tolkte programma wae „Cartègs" van Gaston Litaize (eigenlijk voor kopersextet en orgel geschreven) een voorbeeld ran zulk een even wichtige taakverdeling. Dit in tegen stelling tot het „Fest Praeludium" van Aagaard, een stemmig, conven tioneel stuk, dat zo uit een zang bundel kon zijn opgediept Dat de literatuur voor koperkwar tet alleen eveneens schaars is, kon de toehoorders niet verborgen blij ven. Niet onaardig door de gewijde sfeer uit een. ver verleden klonk de Tweehonderdveertig sportbeoefe naars kunnen worden gehuisvest in de Duisburgse sportschool, waarvan dit het ontvangst- en lesgebauw is. De rechtbank te Rotterdam heeft failliet verklaard: J. van Wensveen, Zoetedijk 14, Reeuwijk. Curator: mr, E, G. James, Gouda. J. J. van Tol, Busken Huetstraat 34, Rotterdam. Curator mr J. W. van Slooten, Rotterdam. N.V, Rograno, Oostzeedijk 244, Rot terdam. Curator mr J, J. M. Kauling- freks, Rotterdam. DE Intense musiceervreugde die s zeer geïnteresseerd publiek tot grote het spel van de fluitist Koos Ver- waardering gebracht. Het komt ons heul (met Jan v. d. Meer als zijn voor, dat Koos Verheul, wiens toon partner aan de vleugel) en de vo- vroeger reeds uitmuntte door een cale prestaties van zijn echtgenote sterke mate van expressie, hetlaat- Louise Verheid, altijd doordringt, ste jaar nog temperamentvoller is heeft gisteravond in de Lantaren een gaan spelen. Er is iets uitermate - suggestiefs in de manier, waarop hij b.v. de Sonatine van Henze en de sonate van Poulenc presenteert, die y ,y A'ïl eventuele tegenstanders van deze w-V" H muziek bijna dwingt, er toch nog r zekere waarde in te erkennen. He-' laas konden wij Wilhelm Friedemann Bachs sonate ditmaal niet beluiste- ren en hoorden wij van Hummels mooie sonate in D opus 50 slechts het laatste decL Genoeg echter om weer te ervaren, dat ook de oude shjlen JBhbHiB door Koos Verheul perfect worden weergegeven, in voortreffelijke sa- menwerking met Jan v. d. Meer, wiens fraaie pianistfek mede de ba- sis vormt ven dit hechte samenspel. 1 De sopraan, van Louise Verheul, instrumentaal getimbreerd en daar- - PR t door zo bijzonder geschikt voorstuk- /- ken in combinatie met fluit (wij Hl™V,; f t misten node Hrindel en Caldara, - maar beluisterden werken van Ro- J land-Manuel en Caplet) heeft dit *t£Ê. iaar een belangrijke winstgeboekt ïn technische vorming, terwijl ook wËt5£*' i ^téÉÊÊÈÊéM tekstarticulatie veel heter is ge- SP» *A$ÊÊÊÊÊÊÊÊÊs wor<*en* Le expressie echter heeft een bepaalde begrenzing, waardoor vd«v liederen als die van Richard Strauss A'J WÊÊÊËËi&mÊ^^ niet geheel bevredigend over het voetlicht komen. - De drie liederen ■t fgP^- opus 25 van Anton Webem echter, Wik'' ltsl met hun a-vocale sprongen op wille- '"i ''~V keurige plaatsen van de tekst, zong Louise Verheul bijzonder knap, ab- IxÉffWÊÉÊÊÊÊÊÊ^f soIuu^ trefzeker en volkomen zuiver. Ook haar begeleidde Jan v, d. Meer uitmuntend. Er was veel applaus en f-g de zangeres ontving bloemen. ELLY SALOMé, De torenfiat staat er al, maar de grote muziekhal In hetzelfde com plex is in Duisburg nog niet ge reed. Het gebouw krijgt een enor me koperen koepel. Op de voor grond een parkeerplaats ln twee lagen, die ook al ln gebruik is genomen. (Van een onzer verslaggevers) Het Rotterdamse zaken- en be drijfsleven heeft op bepaalde pun ten tegen de onlangs door de PTT getroffen maatregelen^ ernstige be zwaren, zo concludeert de Kamer van Koophandel uit de voorlopige resultaten van een onder enkele honderden bedrijven gehouden, en QOête. Voorzitter De Monchy kondigde in de gistermiddag gehouden ver gadering aan dat de Kamer haar invloed zal aanwenden om te trach ten verbetering in de situatie te brengen. De bezwaren gelden vooral de la te postbestelling op maandag. De PTT heeft volgens de heer De Mon chy de betekenis van de vrije Za terdag overschat. In Rotterdam 'wordt op zaterdag nog in veel be drijven gewerkt, en dus gaat er op die dag ook nog veel post de deur uit. Die wordt maandag pas om streeks twaalf uur bezorgd, betgeen veel te laat is. Het bezit van een postbus wordt door de Kamer van Koophandel als een groot voordeel gezien. Met zal aandringen op een ruimere ver spreiding van een lijst van postbox houders. Over het gehele Duisburgse ha vencomplex heen wordt de „Ber liner Brücke" gebouwd; ln feite een aaneenschakeling van zeven afzonderlijke bruggen en viaduc ten. Dit Is er (op een maqueliej een deel van. Ik heb ook met Blanchfiower zit ten praten. N4. over een trip, die de Spurs door Italië gaan maken. -Ik heb zelf als trainer in Italië gewerkt en ik heb hem verteld, waar de verschillende clubs in Ita. lie spelen. Maar men gelooft toch niet, dat ik iets ga vertellen over een taktiek. dio Tottenham moet volgen om Feijenoord te kunnen grijpen. Ik ben wel een Engels man, maar ik verdien in Holland mijn brood. Bovendien zou ik het ook niet weten, want de laatste keer. dat Sparta tegen Feijenoord speelde, verloor de Kasteelclub met 30. Toen wist ik ook geen juiste taktiek, laat staan, dat ik het nu weet. gaf de Papageno weer een grote na tuurlijkheid van reacties mee en met zijn fraaie en soepele baritonstem dwong hij weer veel bewondering af. Jeannette van Dijck was een ont roerende Pamina en Georg Littasy maakte met zijn diepe stem indruk als Sarastro. De kleine partijen wer den zeer bevredigend vervuld door Paolo Gorin, Simon van Trirum, Wim Koopman, het „dames"-terzett Mizzi van der Lanz, Anny Delorie en Conchita Gaston (een uitnemend drietal) en niet te vergeten Nel Du- val, schalks en ontwapenend als Pa- ■pagena. Voor de minder belangrij ke rolletjes Cgoharaasten, goede gees ten, slaven) waren eveneens goede krachten aanwezig. De nobele en teyens zo sobere or- kestpartituur voor de opera, zeer ka rakteristiek voor de late Mozart, is door het orkest onder de Stock- holmse dirigent Michael Gielen met veel zorg voor het detail tot klinken gebracht, behoudens enkele minder gaaf geslaagde strijkerspassages in de tweede acte. De sprookjessfeer werd fijntjes getypeerd door decors en costumering. dit in tegenstelling tot de regie van Wolf-Qieter Ludwig, die de solisten weinig gelegenheid gaf voldoende levendigheid te bren gen in hun actie. Op enkele grappi ge intermezzi van Papageno na is men voortdurend geconfronteerd ge weest met doodernstige, zich sta tisch voortbewegende en acterende toneelfiguren als gold het een Wag- neropera, en dit is toch met het ide aal van een Zauberflote-opvoering, dunkt ons. Degelijke prestaties waren er door gaans van het koor (en vooral het mannenkoor in de tweede acte) al zou men vaak de totaalklank wat minder mager wensen. S. NIEBQ&R DE Nederlandsehe Opera is na en kele jaren met een reprise van Mozarts Zauberflöte gekomen, een herhaling die kennelijk veel min naars van Mozart-opera's goed heeft gedaan, want de Rotterdamse Schouwburg was gisteravond geheel gevuld. Dat de ware Mozartgeest in deze vertoning over alle medewer kenden vaardig is geweest wagen we echter te betwijfelen. We zouden zelfs willen beweren dat op enkele uitzonderingen na het stemmenma- teriaal in kwaliteit met gelijkwaar-1 dig was aan de belangrijkheid der: partijen, wat het solistenteam be treft. Voor enkele hoofdrollen is deze bedenking zelfs nog zwak uitgedrukt Johan van der Zalm bleek zowel in voordracht als zangtechnisch onaan vaardbaar als Tamino. Zijn aria's werden krampachtig en zeer onbe heerst gezongen en zijn gewoonte om slotmedeklinkers overdreven uit te spreken deed ap den duur irritant aan. Voor de uitbeelding van de Ko ningin van de Nacht had de Ned. Opera het oog laten vallen op de Griekse sopraan Edda Rea Sakella- iou, een keus die ook al niet hele maal gerechtvaardigd bleek. Miste haar eerste aria („O Zittre nicht") reeds door haar vlakke zangtxant autoriteit, in de tweede acte zong zij haar coloraturen verre van moeite loos. Natuurlijk hebben wij begrip voor de halsbrekende toeren die een zangeres in deïe partij moet kunnen verrichten, maar het publiek dient toch niet in deze mate betrokken te worden bij het moeizame worstelen met de materie. De positieve elementen in deze uitvoering werden vooral geleverd door oJs. Burcksen, Jeannette van Dijck en Georg Littasy, Burcksen EEN teleurgestelde Denis Ne ville heeft me opgebeld. In de eerste plaats zit het Denis van zelfsprekend dwars, dat Sparta het tot nu toe minder plezierig „doet".Maar, daarover maakt Ne ville zich met zulke zorgen dat hy geen uitweg meer ziet.' Hij heeft zoals hij zelf zegt wel voor hetere vuren gestaan. Er moeten nog 23 wedstrijden wor den gespeeld, waarin nog heel wat kan en ook moét gebeuren. Spartaalweer volgens manager Neville komt wel uit de pe rikelen. ROTTERDAMNaar de gemeen te Rotterdam pas nu bekend maakt, is vrijdag legen het einde van de middag bij de montage van de der de ketel ln de centrale Waalhaven, een kleine stralingsbron (die ge bruikt wordt om de kwaliteit der lassen, die in de ketelpypen worden gemaakt, röntgenologisch te onder zoeken) van grote hoogte naar be neden gevallen en beschadigd. Hier bij werd een gedeelte van het ke telhuis door radio-actief materiaal besmet. De arbeidsinspectie, de GG en GD. de keuringsdienst van waren en de farmaceutische hoofdinspectie zijn door het Gemeente Energiebe drijf gewaarschuwd en hebben de nodige metingen verricht om de omvang van de besmetting vast te stellen. Gebleken is toen dat deze gering is. Gevaar voor omgeving en personen acht men uitgesloten. De genoemde instanties geven verder nog leiding bij het ontsmettings- werk en onderzoeken of de kleding van de mensen die ln de besmette omgeving werkzaam zijn geweest, door het ongeval ook besmet is ge raakt In elk geval zou deze dan van zo gennge aard zijn, dat hier uit geen gevaar voor de betrokke nen is te duchten. Een deel van het ketelhuis is inmiddels door de betrokken instanties vrijgegeven en de werkzaamheden zijn weer her vat F)ENIS NEVILLE vindt deze kii 16 zo onaanficfiaam. NTeVHLE heeft zich kwaad x gemaakt over een foto, die vorige week van hem, samen met Danny Blanchfiower, de captain van de Spurs, in een Rotterdams dagblad heeft gestaan. Danny en Denis zaten rustig aan een tafel tje. Dcdxs schreef met een potlood op een stuk papier. En wat Stond onder die foto? „Denis Neville geeft aanvoerder Blanchfiower nog enkele aanwijzingen voor de taktiek, die de Spurs moeten vol gen om Feijenoord te kunnen ver slaan. "Want, het bloed kruipt, enz. Neville was daarom zo kwaad en ook teleurgesteld, omdat de betrokken journalist dit bijschrift bij de foto volmaakt uit zijn duim had gezogen. uiiuöii&uuaarn, omdat hij al door tal van Feiie- noorders (zelfs bestuursleden) is opgebeld en zij hebben hem op de man af gevraagd: „Is het waar. man af gevraagd: „Is het waar, wat er in die krant staat". Neville heeft met de hand op zijn hart verklaard, dat elke letter is ver zonnen. Daarom heeft hij zedf Feyenoords voorzitter Kieboom opgebeld om hem te vertellen, dat alles van A tot Z op onwaarheid berust Voorts heeft hij de redac tie van het betrokken dagblad ge beld met het verzoek om in de eerste plaats het bijschrift van de foto te herroepen en ten tweede een brief te schrijven aan het be stuur van Feijenoord waarin dui delijk tot uiting komt, dat hetgeen over hem (Neville) is gepubli ceerd zonder meer uit de lucht is gegrepen. f „Ik heb zorgen genoeg en nu dit er ook nog by", zei Neville me, een verzuchting, die ik me best kan voorstellen, Het is niet leuk om onschuldig aan de schandpaal te worden genageld. (Van onze correspondent) MAASSLUIS ln het nachter lijk duister ontdekte een Icte voorbijganger aan de haven in Maassluis da£ benzine uit de ben zineautomaat van de firma Riet dijk stroomde. Hij waarschuwde de politie, die na een onderzoek constateerde, dat de pomp in werking was en zonder opening van de automaat niet was te stop pen. Bii de firma Rietdijk was niemand thuis en zodoend* duur de het geruime tijd eer door een monteur de vloed tot stilstand tras gebracht. VANZELFSPREKEND, zo zei Denis Neville me. heb ik con- tact gehad met enkele jongens S van Tottenham Hotspur. Ik ken- de hen nog van mijn Engelse tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 2