Alleen de laatkomers ziet men nu nog wegtrekken Concentraties spreeuwen in de wintermaanden 24?5 Peek&Cloppenburg Hoge punten op kring wedstrijd Jeugdzaken eist een speciale ambtenaar Binnenkort rapport over de sporthal ONZE VOGELS IN NOVEMBER Grote trek is indrukwekkend SLECHTS 3 DAGEN woensdag donderdag 1 vrijdag Wie heeft iets verloren v. d. AREND AGENDA Autobotsing op de Schiekade Met motorfiets geslipt Agent viel met motor Vijf Juliana- teams in 5t strijdperk Minder gelezen in Schiedam .Jxmgensmarkt 2.75 m SCHIEDAM JONGEDAMES 2.so SIMON DE WIT Koeriersters Tentoonstelling van postduiven BRILLENSH0W Voetgangerslichten weer in gebruik Noren beroofden caféhouder Ds. Everaars in vacature ds. Oomkes Opbrengst collecte Nazorg B.L.O. LEERLING-VERKOOPSTER Dinsdag 7 november 1961 3 ROTTERDAM: Over het kanaal Staartmeesjes Voor vlotte meisjesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 Voor modieuze damesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 elke woensdag t WOL-STRETCH HANDSCHOENEN De handschoenen die heerlijk warm en praktisch onverslijtbaar zijn. En.... wol-stretch past altijd, het „groeit" mee. voor jongens voor junior VL AARDINGEN SCHIETEN WILTON-FIJENOORD N.V. Te koop aangeboden Avonturen van Kapitein Rob ATl) we al weer november schrijven kunnen we wel zeggen, dat de •IV grote vogeltrek zo goed als ten einde is Heel waarschijnlijk zullen in de komende weken nog wel enkele laatkomers door komen, maar dat zijn uitzonderingen, echt vogels die de boot gemist hebben. De oorzaak daarvan is meestal, dat deze vogels door omstandigheden te laat met broeden zijn begonnen en de jongen nog niet in staat waren om de lange reis te ondernemen. Als de vogels zo laat in het jaar nog jongen moeten opkweken, kan de drang daartoe groter zijn dan de trekdrang. Indien deze laatste evenwel de overhand krijgt, zullen ze genoodzaakt zijn daaraan gevolg te geven en de jongen zonder meer in de steek te laten. Dat de jonge dieren dit niet overleven is duidelijk. Bij ons zien wij dot wel eens een enkele keer bij zwaluwen Ook de voedselvoor ziening spreekt in het najaar een woordje mee en vormt voor insekten- eters een groot probleem. Voor zandeters is de zaak ietwat eenvoudiger, omdat het artikel zaad juist in deze tijd volop aanwezig is. Houtduiven b.v. hebben dikwijls in november nog jongen te verzorgen en ze hebben daar kennelijk geen moeite mee. De enige factor, die hen parten kan spelen, is de koude. Ook bij uilen worden wel late broedgevallen gecon stateerd. Juist dezer dagen las ik in een vogeltijdschrift, dat een paar velduilen in Oostelijk Flevoland op 12 december 1959 nog betrekkelijk kleine jongen had. Ook in dit geval was het voedselvraagstuk helemaal geen vraagstuk, omdat het daar eenvoudig krioelde van de veldmuizen. En voor een uil is er geen beter voedsel denkbaar dan muizen. Hier springt ook duidelijk het grote nut van de uilen in het oog. Wij hebben in de afgelopen maand enkele malen iets van de jaarlijkse massa-verplaatsing mogen zien en ieder jaar is het weer even indruk wekkend. Zelfs even buiten de stad konden we soms troepjes leeuweriken, vinken of ringmussen zien overtrekken en eenmaal zelfs een klein troepje putters. Maar het meest imposante van de trek be leefd men aan de kust, aangezien het gros der vogels eenvoudig de kustlijn volgt Vooral de 21ste ok tober was een fantastische dag, zo druk als ik het nog maar zelden zag. Het weer was de hele week, van maandag tot en met vrijdag, uitgesproken slecht geweest; veel zegen en storm, zodat de vogels ge dwongen waren te blijven waar zij waren. De zaterdag daarop was het, in tegenstelling met de verwachtin gen, zonnig en de, wind matig sterk. "We arriveerden kort na zonsop gang aan het noordelijkste puntje van de Strandboulevard van Hoek van Holland en toen was de trek reeds in volle gang. Grote en kleinere troepen spreeuwen en vin ken, die de hoofdmacht vormen, vlo gen in los verband in snel tempo voorbij. Tengevolge van dc vrij krachtige tegenwind vlogen de vo gels bizonder laag, soms nauwelijks enkele meters boven de grond, en dat is lang niet altijd zo. Bij wind stil weer b. v. vliegen ze dikwijls zo hoog, dat ze nauwelijks te zien en alleen maar te horen zijn. Tussen de spreeuwen- en vinkenvluchten be wogen zich kleinere formaties ring mussen, sijsjes, kneutjes, veldleeuw- (Advertentie IM.) Dat staat hem leuk en stoerEen echte Coster-verrassing is deze moderne JONGENS-PARKA in de nieuwe, donkere changeant- kleuren. Heerlijk-v/arm door de prachtige schapenvacht-bewer king. Dri-Sil finish. Leeftijd 5-17 jaar. tot 6 jaar, ALLE MATEN 7-10 jaar, alle maten 29.75 11-14 jaar, alle maten 34.75 15-17 jaar, alle maten 36.75 Geen telef. of schrift, orders. Korte Hoogstraat 01 Meeat hk. Goudse- slaget Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST; Slot! a an 158-160 de velduil eriken, groenlingen, kepen, koper wieken, roeken, kauwtjes en bonte kraaien, holenduifjes alsmede enke le mezen, een paar zanglijsters en natuurlijk nog een aantal vogels, die vanwege de snelheid waarmee zij vlogen, niet eens te determineren waren. Onafgebroken hield deze noord zuid gerichte vogelstroom uren lang aan. Eerst tegen het middag uur verminderde deze en was zelfs kort daarna geheel afgelopen. Het was beslist onmogelijk de vogels bij benadering te tellen, doch het moeten beslist vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, exemplaren geweest zijn. Een belevenis die we niet licht zullen vergeten. OPVALLEND was dat er zo wei nig roofvogels van de partij waren. Slechts enkele sperwers za gen wij en een paar torenvalken. Moeilijk te zeggen wat daarvan de reden was; wellicht zijn ze intussen al gearriveerd respectievelijk door getrokken. Heel wat sperwers, bui zerds en slechtvalken overwinte ren in ons land evenals blauwe kie kendieven, maar de overige, nJ. bruine, grauwe kiekendieven, havi ken, boomvalken vestigen hun win terverblijf veel zuidelijker. Inmid dels was het duidelijk, dat de trek kende scharen op beter weer had den gewacht en nu het zo ver was, hebben zij de gelegenheid onmid dellijk aangegrepen. In Noord Frankrijk gekomen ver anderen veel vogels van koers en vliegen over het Kanaal naa"r Zuid Engeland, waar zoals men weet, de wmter doorgaans vrij zacht is en waar ze zullen overwinteren. De rest trekt verder zuidwaarts naar Span je/Portugal of ook naar Afrika. Een tamelijk groot gedeelte van de trekkende vogels blijft in ons land achter om hier te overwinteren. Dat zijn roodborstjes, vinken, kepen, ringmussen, heggemussen, koperwie ken, kramsvogels, bonte kraaien, spreeuwen enz. Met onze eigen broedvogels, die geen trekplannen hadden, vormen zij derhalve nog een behoorlijk vogelbestand. In het bijzonder de spreeuwen val len in de wintermaanden op door hun soms reusachtige concentraties van vaak meerdere duizenden exem plaren. In de polder en in de dui nen zien we deze spreeuwenwolken voornafnelijk tegen zonsondergang als ze op weg zijn naar hun gezamen lijke slaapplaatsen in grienden of in bossages. Ze zijn verzot op vlierbes sen en als-een troepje spreeuwen en kele van deze heesters heeft ontdekt, zijn deze in een minimum van tijd totaal leeg gegeten. Of gegeten is eigenlijk het woord niet, want de vogels gaan zo ruw te werk, dat het grootste deel der bessen op de grond terecht komt en dus verloren is. Dat is erg jammer, want anders zouden ze er veel langer plezier van kunnen hebben. Op duindoornbessen zijn ze minder gesteld, maar daar weten me rels, kramsvogels en koperwieken weer raad mee en als de oogst aan de ruime kant is, kunnen genoemde vogels er maandenlang mee vooruit. TENGEVOLGE van de aankomst van heel wat overwinteraars is het thans in het bos heel wat drukker dan in de laatste maanden het geval is geweest. Het wemelt er eenvoudig van de roodborstjes, die Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S 00 12.30 uur en 2 00-6.00 uur: Posthuis Kethel: huissleutel. Te bevragen bij de vinders: wieldop van auto, L. v. d. Hoeven, Laurens Cos- terstraat 12b; ring met inscriptie, H. Hos Nic. Beetzstraat 52a; damespols- horioge mei. Terborg, Stadhouderslaan 34: zilveren kettinkje, v. d. Toorn Ste- phensonstraat 20a: bedelarmbandje. v. Dijk, BJC. Laan 191a: autostep, mevr. Bernard, Mgr. Nolenslaan 233; een paar kinderhandschoenen. Postkantoor, Tuin- laan; wollen handschoen, <K>, B. C. Kleinekoort, Hembrandtlaan 13b; dames handschoen <L). de Zwart, N.euw- sticht midden 16; kettinkje met sleu tels, mevr. Kodi, B. K. Laan 2Tïb; pa- rapluiehoes. Postkantoor, Tuin-aan; zak met gorduuu-s. >.d. veer. Graaf Florisstraat 77; kmderjack. A. Rus broek. Kerkweg 6. Kethel: groene sjaal mevr. Dekker, Bosboomlaan 14; porte monnee met inhoud, de Winter, Sav. Lohmanlaan 96; ooodschappentas met Inhoud. B.C. Kleinekoort. Hembrandt laan 13; rozenkrans in etui, J. de With. Vlaardingerdijk 57; kinderportefeuille met inhoud. Sehaefter, Hembrandtlaan 19. zelfs in de kleinste tuintjes ook da gelijkse klanten zijn geworden. Overal horen we deze vogeltjes zin gen en vooral als het reeds gaat sche meren, klinkt hun liefelijk gezang ongelofelijk mooi. In tegenstelling tot de zanglijsters, die voor het me rendeel zijn vertrokken, is het aantal merels sterk toegenomen en naar mijn mening moeten daar ook veel buitenlanders bij zijn. Dezer dagen nog ontmoetten wij een koppeltje staartmeesjes, zo ge noemd naar hun relatief zeer lange staart. We telden er wel een kleine twintig en zij zijn steeds in eikaars gezelschap te vinden. Als ze vliegen lijken het net kleine vliegtuigjes. Ook deze meesjes horen in onze om geving niet thuis en daarom is het zo leuk, dat ze ons in het winterhalf jaar eens komen bezoeken. A. DE JONG. (Advertentie l.M.) Een grote duivententoonstelling zal op 1 en 2 december in de Ko renbeurs worden georganiseerd door de postduivenverenigingen „SCV de Postduif' en de „FV de Vrijheid". De vogels zullen door vijf erkende keurmeesters worden gekeurd. Ook ditmaal zijn er weer vele luxeprij- zen te verdienen. Deelnemers moe ten zich voor 21 november laten in schrijven, aangezien het aantal ex- positiekooien beperkt is. Advertentie LM ZIE GOED... LEER BETER bij HOOGSTRAAT 91 Zie de etalage Erkend ziekenfonds leverancier. Met ingang van morgen zullen op de voetgangersoversteekplaatsen op de kruising Lange Nieuwstraat— Oranjestraat—Gerrit Verboonstraat de voetgangerslichten weer in ge bruik worden genomen. Het afbuigende verkeer is dan verplicht, wanneer het voetgangers licht op groen staat, de voetganger voorrang te verlenen. (Advertentie l.M.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 692 90. Polihe-alarmnummcr: 64666. Bibliotheek: Lange Hoven,, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20 30 uur; woensdag 9.30 tot 16 30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22 30 uur, zaterdags 9 30 tot 16 30 uur. 's Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schie- damse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur: „Liefde in het bloed". Monopole, 2 uur: „Santiago", 7 en 9.15 uur: .Roekeloos avontuur in Alaska". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: STV Utile DulcL ToneeL Irene, 8 uur: Het Rode Kruis. Film avond. Vannacht zijn op de kruising SchiekadeBergweg een bestelauto en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Hierbij werd de 56-jarige mevrouw A. Koks van de Wallisweg uit de bestelauto geslin gerd. Zij had een hoofdwond en klaagde over hoofdpijn. Men ver voerde haar naar het Dijkzigtzieken- huis. Op de Spoorweghavenbrug is gis teravond de twintigjarige P. J. Beijk uit de Rollostraat met zun motorfiets geslipt en gevallen. Hij kreeg een bloeduitstorting aan de rechterkaak en een snijwond aan de neus. De 25- jarige mejuffrouw L. Stoomrat uit de Gaesbeekstraat, die op de duo zat, geraakte bij de val bewusteloos. Bei den werden naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Maandagavond is de 26-jarige Schiedamse politieagent H. Dijkstra uit de Edisonstraat te Schiedam in de Franselaan met zijn motorrijwiel gevallen. Hij liep hierbij vermoede lijk een schedelbasisfractuur op. Men vervoerde hem naar het Dijkzigtzie- kenhuis. Verleden week verklaarde een Schiedamse caféhouder op de Oran- jebrug beroofd te zijn door vier Noorse zeelieden. De Schiedamse politie heeft drie van hen kunnen opsporen. De vierde is reeds met zijn schip vertrokken. De drie No ren zijn: de 19-jarige afgemonsterde dekknecht K. A. H., die in 't Noor se zeemanshuis in Rotterdam woont, bij hem werd de lege portemon- naie van de caféhouder aangetrof fen; de 21-jarige matroos O. M., bij hem werd de portefeuille met het rijbewijs en paspoort van de café houder gevonden en de 16-jarige dekjongen P. E. De twee laatsten zijn opvarenden van het schip Berghus, dat reeds heeft zee geko zen. Van het geld kon niets meer worden teruggevonden. De drie man. nen zullen woensdag voor de offi cier van Justitie worden geleid. Vjjf van de zeven teams van de Schiedamse Volleybal Club kwamen in de afgelopen week in het strijd perk. Drie teams zegevierden, ter wijl de twee andere teams met een nederlaag genoegen moesten nemen. Dames 1 ging op de goede weg voort door een 30 zege op DOP. Het was geen beste wedstrijd, die via de set-standen 157, 1512 en 158 m het voordeel van de Schie damse meisjes eindigde. Dames 2 verloor met 30 van Hou Stand 1 volkomen onnodig. Na in de twee eerste sets met 1412 te hebben voorgestaan, werden deze beide sets met 1416 verloren. In de derde set speelden de SVC-reserves zon der zelfvertrouwen en verloren deze set met 715. Dames 3 herstelde zich keurig en klopte SpcL H"berg met 31. Over het eerste herenzestal kun nen we kort zijn. Wederom kwam dit team gehavend m het veld en wederom werd verloren, ditmaal met 30 van Voorburg 1. Heren 2 maakte wederom geen fout en won gemakkelijk met 30 van Concor dia 5 <115, 615 en 415). Deze week worden gespeeld: Dames: SVC 2—DOS 1; SVC 3— Hermandad. Heren: SVC 1Orawi 1; SVC 2 DOS 2; SVC 3Jong Pendrecht. Junioren: SVC ASpel. HTberg B. Het aantal uitleningen van boeken in de Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek is in oktober minder geweest, dan in dezelfde maand in 1960. Het bedroeg thans 25.731 tegen toen 26.056. Een lichte stijging constateerde men bij de centrale bibliotheek aan de Lange Haven, het filiaal in Ke thel, de uitleenpost Lindenhof en de uitleenpost in het ziekenhuis. Het aantal in de overige filialen liep echter aanmerkelijk terug. Vergelijkt men het aantal hou ders van leeskaarten in deze maand met die van oktober 1960, dan ziet men dat ook dit is gedaald. Het daalde van 5727 naar 5349. Het boe kenbezit ligt hoger dan toen. Op het ogenblik is dat 61.089 tegen tegen teen 60.910. (Advertentie (Mi Speciaal verlaagde J. M. Prijs De in Maasland georganiseerde wed strijden van de schietkring "Westland behoren inmiddels weer tot het ver Meisje aangereden In de Fabristraat werd gistermor gen om 8.40 uur het meisje Ineke S., toen zij plotseling de rijweg over stak, aangereden door de brom fietsberijder A. C. A. T. Ineke kreeg een hersenschudding en een hoofd wond en zü is in de Dr. Nolet- stichting opgenomen. In het verslag van hel onderzoek missie. Behalve het administratieve der gemeentebegroting 1962 stellen de vragenstellers: de ambtenaar voor de sport is tevens belast met de be hartiging van de aan jeugdzaken verbonden werkzaamheden, zo werd verleden jaar medegedeeld. Blijkt dit te voldoen? Kan een duidelijk overzicht worden gegeven aangaan de de taak en de bemoeienissen van het Bureau voor Sportzaken? In zijn memorie van toelichting op dit verslag deelt het college van B. en W. mee: de combinatie van de sport- en de jeugdzaken lijkt het col lege wel goed, maar het is niet mo gelijk, dat de daaraan verbonden werkzaamheden door één persoon worden verricht, zodat een ambte naar, special belast met jeugdzaken zal moeten worden aangesteld. Het Bureau voor Sportzaken is belast met het adviseren van het college in sportzaken en de uitvoering van de desbetreffende besluiten van het col lege; met de verdeling van de sport terreinen, met de vervulling van ver schillende secretariaten, zoals de Ge meentelijke Sportraad, de Stichting Openluchtbaden. de Gemeentelijke Jeugdcommissie, de Centrale School- sportcommissic en de Sporthalcom- werk voert het Bureau besprekingen over vrijwel alle sportevenementen, die in de gemeente plaats hebben. leden. Er zijn uiteindelijk bijzonder hoge totalen uit de bus gekomen, het geen bij de prijsuitreiking nog een» extra werd onderstreept. De voornaamste resultaten waren: Korpswedstrijden A: 1. Loosduinen 241 pnt. (wisselbe ker); 2. Vlaardingen 228; 3. Maasland 224; 4. 's-Gravenzande 222; 5. Monster 212 B; 1. "Vlaardingen 229 (wisselbeker); 2 Maasland 227; 3. Loosduinen 212; 4. Roozcnburg 210; 5. Naaldwijk 209. C: 1. Maasland 213 (wisselbeker); 2. Vlaardingen 208; 3. Monster 201; 4. "Wa teringen 197; 5. Rozenburg 195. D. 1. Maasland 216 (wisselbeker); 2. Vlaardingen 207; 3. 's-Gravenzande 187; 4 Monster 185; 5. Naaldwijk 180. Personele baan op basis van 50 pun ten: Van der Lans 48 (49); Hanemayer 48 (49); Staalduinen Wz 48 (48); Van der Knaap 48 (48); Mej. Groeneveld 48 (46); Kleyn Hesselink 47 (50); Hulsbos47 (49); Boiderhey"47 (49); H. Korpel 47 (47); Bekenkamp 47 (43). Vnje baanwedstrijden 3 x 30 punten: "VV. van Dijk 90 (48 x 30); Kleyn Hesse link 90 (38 X 30); Hulsbos 90 (37 x 30); H. Korpel 90 (18 x 30); Boiderhey 90 (14 x 30); Hanemayer 90 (13 x 30); Vap, Buuren 9u (7 x 30); v. d. Knaap 90 (6 x 30); Leeuwenburg 90 (4 x 30); Flinter man 90 (3 x 30). Vaste baanwedstrijden 3 x 50 punten. Flinterman 148; Kleyn Hesselink 144 (138); Boiderhey 146 (137); Van Dijk W (136); Hulsbos 144 (138); Hanemayer 144 (133); Leeuwenburg 143 (84); Staaldui nen Wzn 142 (131): Van der Linden 142 (127); Quak 142 (127). De dagprijzen zijn gegaan naar W. van Dijk op 28/10 (14 X 30): C. Kleyn Hesse link 30/10 (7 x 30); A. van Eik 31/10 '3 X 30): H. Korpel 1/11 (6 x 30); Huls bos 2/11 (2 x 30): Hanemader 3/11 (10 x 30); Boiderhey 4/11 (3 x 30). De jubileumprijs werd met 49 punten behaald door W. Flinterman de prijs voor een steunserie van 50 punten ging naar C. Kleyn Hesselink en de prijs voor de hoogste kopschutter naar Huls bos met 50 punten. De zaterdag gehouden collect* voor Clubhuis „De Haven" heeft ƒ612,95 opgebracht. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn onvergetelijke Vrouw, onze trouwe Moeder en lieve Oma, onze Zuster en Be huwdzuster JANNY NUGTEREN Echtgenote van J. Verburg Zij bereikte de leeftijd van 62 jaar. Zij ging heen in het vaste weten, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. Uit aller naam; J. Verburg Schiedam, 3 november 1961 Rotterdamsedijk 204 c. De begrafenis had hedenmiddag plaats op de Alge mene Begraafplaats te Schiedam. Rflc. Is het college van b. en w. reeds iets bekend over de plannen tot het bouwen van een sporthal? Dit vraagt men in het verslag van het ondef- zoek der gemeentelijke begroting 1962. En voorts: hoever is de zgn. „Hal"-commissle met haar werk ge vorderd en kan binnenkort het re sultaat daarvan tegemoet worden gezien? sie, ingesteld onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap, zeer bin nenkort met haar rapport gereed zal zijn. Tevens vragen de vragenstellers of het college al iets kan zeggen over de bouw van een zwembad ten be hoeve van de bewoners van Schie- dam-Zuid. B. en w. verklaren, dat nu sedert In de memorie van antwoord zegt kort het tracé van de waterkering het college: aan b. en w. is mede gedeeld, dat de zgn. „Hal'-commlS' De hengelsportvereniging ,JSchiedam en Omstreken" heeft kort geleden een nieuwe zware zegen en een visboot aangekocht. Om de schouw makkelijk te kunnen vervoeren heeft men een soort van rijdende scheepshelling" ontworpen, zodat de boot in elke singel of vijver makkelijk te water gelaten kan worden. In de vijver achter de Algemene Begraafplaats heeft men het systeem zaterdag beproefd. En het voldeed goed aan de verwachtingen. Meteen heeft men toen met de zegen een „proeftrek" ondernomen. De vangst bedroeg maar liefst 300 pond witvis. De meeste snoeken wisten te ontsnappen. De vis is later uitgezet in de wateren in het Prinses Beatrixpark. Binnenkort gaat men weer op grote schaal de vang- rijpe vis in de Schiedamse singels vangen om ze in het recreatie gebied weer los te laten. (Op de foto leden van de hengelsport vereniging met hun nieuwe zegen). zij het gedeeltelijk bekend is. het plan voor het bouwen van een zwembad in Schïedam-zuid nader in behandeling zal worden genomen. Momenteel is er in de bestaande stedelijke bebouwing geen ruimte voor 'n behoorlijk geoutilleerde ijs baan voor de Schiedamse IJsvereni ging. B. en "W. beantwoorden een vraag van deze strekking als volgt: In de omgeving van de bestaande stedelijke bebouwing is voor dit doel geen grond beschikbaar. Wan neer deze vereniging de vijvers van het Prinses Beatrixpark voor een definitieve ijsbaan niet geschikt acht, zal t. z. t. worden overwogen of m het recreatieplan, dat in het noordelijkste deel van Kethel is gedacht, een ijsbaan kan worden aangelegd. Tijdens een speciale gemeentever gadering in de Julianakerk hebben de leden van de Gereformeerde Kerk maandagavond een voorstel aangenomen om ds. R. R. Everaars van Middelstum bij enkele kandi daatstelling te beroepen in de va cature ds. E. J. Oomkes. Ds. Everaars is 42 jaar oud, hij is gehuwd en hij heeft drie kinderen. De collecte van de federatie Na zorg B.L.O., afdeling Schiedam, die afgelopen zaterdag is gehouden, heeft een bedrag van f 843,84 op gebracht SIMON DE WIT N.V. heeft in haar filiaal Groenelaan te Schiedam plaats voor een flinke (1517 jaar) Goed loon, 5-daagse werkweek (behoudens enige weken). Prettige afwisselende werkkring. Persoonlijk aanmelden bij de chef van het filiaal Groenelaan 50a te Schiedam. <J> DOK- EN WERF-MAATSCHAPPIJ SCHIEDAM vraag! voor enkele afdelingen Voor typewerk op de afdeling CORRESPONDENTIE Voor LICHTE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN Sollicitatie* te riekten aan bovengenoemde maatschappij: Postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen, "tel. 6 92 00 (toestel 3072). Gordijnstoffen v.a. 3.95 per meter aan de wand. Keus uit 60 verschillende dessins. Komt naar Plate. Gr. Markt 19—21, to. stadhuis Schie dam. De boekjes met d* kosten nog steeds slechts 75 *t p. deel Bestel bij de bezorger etf boekhandelaar -r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1