WIELERBAAN GESTART Rode Kruis eerde zijn vele donors lp I 81! Kinderen van Eduard lioren de waarheid R cïamse pijpleiding misschien verder naar de Boven-Rijn Gemeente kan niets doen aan drinkwater van klinkers A,s dc voor,ekenon mct bedneeen van Ierland PU i!t! OVAAL REEDS ZICHTBAAR Aanrijding Autohoes verloren SO jaar Utile Duld Consultatie bureau Anti-Honger actie Geen nieuws over snuffelcommissie Burgerlijke Stand PROJECT IN STUDIE Klaproosactie Meer dan ooit Buitenlandse zeelui zoeken schip in R'dam Woningen in Capelle SCHIEDAM THEATER ASSISTENTE voer de afd. Boekhouding EEN ADJUNCT-COMMIES OF ADJUNCT-COMMIES A Koeriersters :m f SF Woensdag 8 november 1961 -Als. een keurige ovaal ligt de in aanbouw zijnde nieuwe wielerbaan in het sportpark Harga achter het hoofdveld van Hermes DVS. Schiedam krijgt na twintig jaar weer een wieler baan, zij het dat het nog wel anderhalf jaar zal duren voordat de baan hl gebruik kan worden genomen. Momenteel wordt bard gewerkt aan de aanleg van de aarden wal die de stevige ondergrond moet gaan vormen voor de C-baan van 250 meter bij 5 meter breed, met in de bochten niveaustij gingen van meer dan veertig graden. Het leggen van een wielerbaan in het zachte veengebied tussen Schiedam en Vlaardïngen is een heel moeilijk karwei en daarom zal het nog enige tijd duren voordat met de afwerking van de baan kan worden begonnen. Eerst dient namelijk te worden bezien of en hoever het dijklichaam voor de baan nog zal verzakken. Daarna wordt de baan nog weer geëgaliseerd en tenslotte moet worden bekeken, wat het meest geschikte materiaal voor het oppervlak zal zijn. T -y een jaartje met rust laten om te ivi W kunnen bezien wat de werking van het ovalen dijkje is op de onder en grond en de omgeving en daarna zal g aan de afwerking worden begonnen. De Schiedamse deskundigen heb ben hierover inlichtingen ingewon nen bij de beheerders van de banen In Apeldoorn en Wageningen, verder js gevraagd naar het onderzoek voor het aanleggen van de wielerbaan in Botterdam. Nog niet is bekend of het wegdek van de Schiedamse wie lerbaan van beton of bitumen zal zijn. Bij sterke verzakking zou een betonnen wegdek gaan scheuren. Dit dient tc worden voorkomen. Moge lijk is ook dat stroken beton van tien bij vijf meter worden neergelegd en dat de sleuven worden gevuld met bitumen; er is dan enige werking in het materiaal mogelijk. De kwestie van de toplaag is momenteel echter nog in onderzoek. Alles hangt af van de grondslag van de baan en geziéb de eerste activiteiten mag worden verwacht dat de resultaten niet zul len teleurstellen. "Wel ligt er nu een drabbige klei laag in het centrum van de ovaal, maar de schijn bedriegt, want geble ken is namelijk dat de ondergrond voor de wielerbaan niet van slechte kwaliteit is. In het midden van de ovaal za] het halfverharde materiaal naar het procédé J. J. Schipper wor- den gelegd. Onder de aarden wal ligt puin. In de afgelopen week hebben zand- wagens het materiaal aangevoerd voor de aarden wal, die nu al vorm heeft verkregen. Een bulldozer schuift mathematisch het oppervlak glad in een keurig schuin oplopende ellips. Grondwerkers zorgen dat ook het tracé rondom de aarden wal van een hechte ondergrond wordt voor zien. Tevens wordt de bovenlaag van de aarden wal nu roet straatklinkers gedekt zodat „het inklinken" van de wal krachtiger en sneller zal geschie den. Personeel van Hoogstad, momen teel „uitbesteed" bij de gemeente Schiedam verricht dit karwei in hoog tempo, zodat het profiel van de wie lerbaan al in december gereed zal zUn. Dan zal men de baan nog wel Op de kruising Overschiesestraat- Overschiesedwaxsstraat gaf de brom fietsberijder J. J. A. D. gistermid dag om 5.20 uur geen richting aan bü het linksaf slaan. Het gevolg was, dat de bromfietsberijdster me juffrouw W. S. tegen hem opreed. Bij haar. val liep zü een hersen schudding en een beenwond op. Haar duo-passagiere, mejuffrouw A. E. M. B., kreeg een wond aan haar rechtervoet D. bekwam een vlees wond aan eon van zijn knieën. Te gen hem is proces-verbaal opge maakt. De heer J. v. d. K. wilde gister avond met zijn auto van de Vis markt wegrijden. Daartoe verwijder de hij eerst de hoes van zijn wagen, maar deze liet hij zonder dat dat nog tot hem doordrong, op zijn mo torkap liggen. Een kwartier later kwam hij echter plotseling tot de ontdekking, dat hij zijn hoes kwijt Advertentie LM. ^"^^!uropese collectie verlovingsringen. In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. In de vredige, maar al koude I herfstdag komt het Prinses Bea- I trio: Park ten volle tot zijn recht. J In de vijvers zwemmen nu nog i 1 rustig de eenden en dé zwanen i in aftoachttng van de koude win- J ter. Dan zullen zij naar elders verhuizen en het beeld van de J stille omgeving niet meer verlc- t vendigen. zullen in het voorjaar van 1963de eerste wedstrijden op dit snelle baan tje, dat nu al een stijlvolle indruk maakt in de prachtige omgeving, kunnen worden gehouden. Overigens heerst niet alleen bij de wielerbaan de bedrijvigheid van vrachtwagens en tractors, 'Vlak ach ter de wielerbaan aan Vlaardingse zijde zijn onlangs weer nieuwe vel den bezood. De sloten'zijn reeds ge graven, zodat na de aanleg van de af rasteringen weer spoedig meer vel den in gebruik kunnen worden ge nomen. Tevens vindt het bezoden van meer terrein achter de wieler baan voortgang zodat over enkele maanden nog meer speelterreinenter beschikking kunnen komen. In Sportpark Harga tekent de ouoal van de nieuwe tcielerbaan i zich al af. Hard werken de arbei- ders aan dc voltooiing. De onder- grond wordt, om. verzakking te voorkomen, verhard met groie keien. EEN moeder van drie onechte kinderen met drie verschillen de vaders is het thema waarop Marc Gilbert Sauvajon een blijspel heeft geschreven. En het moet een schrijver niet moeilijk vallen over zo'n onderwerp een geestig toneel stuk te schrijven. Do puntige gezeg den en komische situaties wisselen elkaar dan ook fn „De kinderen van Eduard", dat de S.T.V, Utile Duïcl gisteravond In Musis Sacrum ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan opvoerde, In een vlot tem po af. Het talrUke publiek heeft zich stellig uitstekend tijdens deze geslaagde opvoering vermaakt. De titel doet aanvankelijk ver moeden, dat de kinderen een zeke re Eduard als vader hebben gehad, die overleden zou zijn. Maar Eduard bestaat slechts in de fanta sie van moeder Denise. Zij heeft een schilderstuk van een onbeken de man in de kamer gehangen om de kinderen de waarheid over hun afkomst te verbloemen. Denise. een ontwikkelde en zeer begaafde vrouw, die de wereld afreist om in teressante lezingen te houden, heeft zich nooit aan een man wiilén bin den, omdat zij zich te vrij voelde. Als haar twee oudste kinderen, zoon Walter, een uitermate vorme lijke jongen en dochter Martine in het huwelijk willen treden, dienen zij echter op de hoogte te worden gebracht De kinderen nemen ech ter alles nogal laconiek op. Moeder vindt het echter nodig om toch te trouwen, aangezien de toekomstige schoonmoeder, de weduwe Douche- min, de waarheid niet mag weten. Denise vraagt daarom de drie va ders te logeren. Maar dat brengt geen oplossing. Zij willen haar al len tot vrouw. Zelf kan zij geen keus maken en ook de kinde ren kunnen haar niet heipén. Besloten wordt om het schllder- 6tuk*van Eduard maar weer van de zolder te halen en het oude spel letje voort te zetten. Ook dat blijkt uiteindelijk onnodig, want de twee kinderen van mevr. Donchemin blijken eveneens onechte kinderen te zijn. Zoals gezegd, het stuk biedt alle mogelijkheden voor geestige dialo gen en de bons mots zijn dan ook talrijk. De regisseur Ab van Veg- ten heeft deze mogelijkheden zeker weten uit te buiten. Tilly van Traa- de Jongh speelde charmant de rol van moeder, al was ztf niet- altijd even rolvast J. Vorstman, IVUsa Splïethoff en J. Dessing waren de drie kinderen. De drie vaders wer- Hoé Is het gesteld smet het consul tatiebureau voor zuigelingen en kleu ters, dat nog tijdelijk onderdak heeft in het voormalig Rode Kruisgebouw en zijn er al plannen met betrekking tot de huisvesting hiervan? Deze vraag wordt gesteld in het verslag van het onderzoek der gemeentelijke begroting 1962. j B. en w. antwoorden m .hun me morie van antwoord als volgt: hier over kan het college geen medede lingen doen. wbigdfö den vertolkt door R. M. de Vries, J. Huldy en F. J. Ritter. De familie Douchemin werd op de planken ge zet door Tonny Schepp-Stolk, Rei- na Kleipool en A. J. Braakenburg. D. Visser was de rustige raadge vende huisvriend en Bets Schmidt Cans-Mak een allerkostelijkste kor date huishoudster, Utile Duld zal dit stuk ook bren gen in het kader van de S.G.-toneel- wedstrijden. Het was de gewoonte, dat de dagbladen, om de jury niet te beïnvloeden, geen kritieken op de hiervoor gespeelde stukken zouden geven. Dit jaar zal echter met deze traditie worden gebroken. Dit houdt echter niet in, dat de verenigingen aan de hand van de verschenen kritieken op dexuitslag van de jury in beroep kunnen gaan. Eed, De Schiedammer), De inzameling voor de ANTI HONGER ACTIE heeft in Schie dam f. 6281,82 opgebracht. In dit bedrag zijn niet begrepen de gif ten, welke rechtstreeks zijn over gemaakt op postrekening 100200 Den Haag. Het verheugt ons co mité, dat dit resultaat is bereikt, temeer daar het aantal medewer kers zo gering was. Genoemd bedrag is ah volgt ingezameld: bussen leerlingen Gymnasium f. 313,49; overige bus sen f. 94627; Waterpoorter f. 1.056,35; lijsten f. 4204,70; en kele giften f. 61, Langs deze weg aan al onze medewerkers ook hartelijk dank. Degenen, die alsnog wille» bij dragen kunnen dit doen door overschrijving op postrekening 650413 t.n.17. J. nan Heerde, Rem- brandtlaan 97a. Inmiddels is aan nagekomen giften ontvangen; Rif— en f. 2,—. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, SL Liduinastraat 58. Bellen bü ongeval: G.G. en GJ5- Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 90. Politic-alarmnummer: o 43 66. Bibliotheek: Lange Haven,, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 2030 uur; woensdag 930 tot 16 30 uur, donderdag 9.30 tot 1230 uur, vrijdag 930 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 9.30 tot 1630 uur. 's Zondags gesloten. BJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur,' woensdag 11 tot 17 en 19 tot 21 uür, donderdag 10 tot 17 uur. vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schie damse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur .Liefde in het bloed". Monopolc. 2 uur; „Santiago", 7 en 9.15 uur: „Roekeloos avontuur in Alaska". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Prop. feest avond A.N.M.B. Opstand logs kerk, 8 uur: VBCO. Jaarvergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Wijk VII. Le- zing, Chr, Soc. Belangen, 730 uur: Chr. Met, Bedr. Bond. Toneel, Amstelbron, 8 uur: Natuurgenot in Huis. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Wijk V. Toneel In hun memorie van antwoord Op het verslag van het onderzoek der gemeentelijke begroting 1962 kunnen b. en w. thans nog geen mededelin gen tjoen over het rapport van de zgn, „Snuffelcommissie" inzake de luchtverontreiniging. Geboren: Killeke, d. v, j. van der Heide en A. Terwleï; Maria J„ d. v. A. J. van der Endc en M. Slledrecht; Leon, z. v. Zt. van Veelen en W P. Voets; Franciscus C., z, v. A. J. de' Koning en M. H. Lensveld; Wijna C., d. v. C. Hoo- genboom en W. A. Arts; Robert, z. v. D. Pranger en C. A. Meijvogel; Alexius J. z. v. A. J. Janse en S. E Visser: Geertruida M. F-, d. v, J. w, VoUcbregt en G, F, van Etten: Adrians C„ d. v. C. C, M. Clarijs en A. J. de Koster; Ingrid S„ d. v. j. w. D. van Krogtcn en S. PJe- ars; René, z. v. D. Stip en H van den Berg; Bernardus, z. v. B. Mujjlacrt en M. J. A. Hoekstra; Johanna M. T., d. v, P- A. Fransen en C. M. T. JCleijweg; Wilhelmus L.. z. v. T. J. J. van Ka sferen en L. H. Polderdijk; Marcel, z. v. j. Hoftnan en L. H. M. Oosterhof; Monica M, L., d. v. L. J. Snel en J. P. van der Meer; Elisabeth J. B„ d v. J. T. den Brinken en T. J. Kleiss: kerst W. J., z. v. K, W, j. van Hal en C. S, de Knoop; Catharlna G., d. v. F. Hom en G-. van Veldhuizen; Greta H. J„ d. v. F. Hom en G. van Veldhuizen; Overleden: A. van Leeuwen 32 jr.; C, Teunissen, 82 jr., wed. van H. van Hat- jr.; J. van d 63 Jr.; P Rab. 87 jr. (Van een onzer verslaggevers) In oliekringen wordt over wogen de Rottcrdam-Ryn-püp- leiding, die Pernis verbindt met Godorf en Wesseling (bij Keulen), in zuidelijke richting door te trekken naar het gebied van de Boven-R^jn. Als deze plannen doorgaan en de kans daarop wordt vrij groot ge acht kan Rotterdam olie-aanvoer- haven blijven voor een belangrijk gedeelte van Duitsland waarvan aan vankelijk werd aangenomen dat het via pijpleidingen vanaf de Middel landse Zee van ruwe olie zou "wor den voorzien. Enige tijd geleden is de bouw aan gekondigd van een nieuwe raffinade rij aan de Boven-Rijn bij Gernsheim, gelegen tussen Worms en Darmstadt. Het is een project van de American Oil Company (Amoco), een dochter onderneming van de tot dusver hoofdzakelijk in de Verenigde Staten opererende Standard Oil Company of Indiana, Deze raffinaderij bij Gernsheim is een van de mogelijke afnemers van ruwe olie via een doortrekking van de Rotterdam—Rijn-pijpleiding. Een trekken via de dan te verlengen pijp lijn. Lavéra (Marseille)—Straatsburg Karlsruhe. Een tweede eventuele afnemer van een doorgetrokken Rotterdam—Rijn pijpleiding zou de nieuwe raffinaderij van Caltex kunnen zijn, die in de omgeving van Frankfurt is gepro jecteerd. De in de Rotterdam—Rijn-Püplei- ding Maatschappij participerende oliemaatschappijen bestuderen op het ogenblik de mogelijkheden, proble men en consequenties van een door trekking. De RRJP. is opgericht door de B.P.M. (40%), de Gelsenberg Mobil Oil (40%) en de Caltex (?0%). De in juni I960 tn gebruik geno men leiding, die raffinaderijen bü Gelsenkirchen, Godorf en Wesseling van ruwe olie voorziet, heeft een topcapaciteit van 20 miljoen ton per jaar. Voorlopig wordt hiervan echter slechts ongeveer 6 miljoen ton per jaar benut. Zou de leiding worden doorgetrok ken naar de Boven-Rijn, een afstand tem; D. Opschoot. 49 Jr.; M, Slagmoolcn, TT - der voort. 45 jr.; c. Kooie! andere mogelijkheid zou zijn dat de 1 onderneming haar grondstof zou be_ In het verslag van het onderzoek der gemeentelijke begroting .1962 wordt een aanmerking gemaakt op de kwaliteit van het drinkwater in Schiedam. Hierbij wordt opgemerkt, dat de kleur soms van dien aard Is, dat men geneigd zou zijn te vragen of het nog wel drinkwater is. Daar om wordt de vraag gesteld of hierin geen verbetering is te .brengen. Te vens Worden inlichtingen betreffende de fluoridering van het water Inge wonnen. B, en W. zeggen in hun memorie van antwoord: daar het drinkwater van Rotterdam wordt betrokken, kan door onze gemeente aan de kwaliteit van het water weinig worden ge daan. Tevens menen b. en w. dat de klachten hierover sterk zijn vermin derd. Aan de ontraesting van de bui zen wordt regelmatig aandacht be steed. Aangezien het hiervoor reeds verleende krediet is uitgeput, is hier voor op de kapitaaldienst 1962 20.000 uitgetrokken. De fluoridering van het drinkwa ter wordt door de gemeente Rotter dam overwogen. „Bloed is een van de meest kost bare medicamenten en daarom is het zo JammeT dat er veel te weinig do nors zijn", zei dokter G, Sterk van de Weg dinsdagavond In gebouw Irene tijdens een bijeenkomst voor donors, die op bijzondere wijze aan dc bloedtransfusiedienst hebben bij gedragen. Liefst 31 personen ontvin gen een fraaie plaquette ten teken dat zü al vijftien maal bloed heb ben afgestaan aan bet Rodde Kruis» Tevens ontvingen 144 personen de LandsteinaV penning ten teken dat zij vijfmaal bloed hebben afgestaan. Bij elke bloedtransfusie ontvangt de donor een zegel op zijn kaart en na vijf zegels wordt de penning uit gereikt Dokter Sterk van de Weg zei, dat de plaquette in het vervolg eerst na twintig transfusies zal wor den uitgereikt. Hij deelde tevens mee dat de bloedplasmadienst voor Schie dam wordt opgeheven, omdat de deelneming gering is en de kosten daardoor te hoog zijn. De plasma- colonne moet voor te weinig werk naar Schiedam komen; er moet wor den overgewerkt en de resultaten 2ijn te gering. Dokter Sterk van de .Weg, die bij verhindering van dokten Ta verne sprak, hoopte dat weer velen zich zullen aanmelden als donors. Zij zullen niet meer medewerken, aan de plasmadienst, maar nan do nors voor de bloedtransfusie blyft al tijd behoefte. Dokter Sterk van de Weg noemde het een Christenplicht om de mede mens met zijn bloed te helpen. Bij de transfusiedienst dient men echter wel een' keuring te ondergaan. Hij vroeg de medewerkers ook op het appel te verschijnen als zij worden opgeroepen. Hierna heeft dokter Sterk van de Weg in samenwerking met sergeant Boes van het Rode Kruis aan 175 personen de plaquet tes en de penningen uitgereikt Na de koffie hebben de honderden ge noten van de film „De Witte Engel" die het Rode Kruiswerk in beeld brengt. 3n Nederland liggen een groot aan tal gesneuvelde bondgenoten uit de tweede wereldoorlog. Zij rusten op 400 verschillende plaatsen in ons land. Vooral in dez etyd van internationa le spanningen zal nog menigeen aan hen denken. Zü immers streden ook voor onze vrijheid. Daarom werd jaarlijks in ons land de Klaproos dag gehouden en met de opbrengsten van de Klaproosaqtie stelde het Ne derlands Oorlogsgravencomité, nabe staanden in staat het graf van hun vaders of zonen te bezoeken. In ons land liggen 30.000 buitenlandse slacht offers begraven en vele nabestaan den haken nog naar de dag, waarop zij het graf kunnen bezoeken. Het is daarom dat het comité een ieder opwekt zijn steentje hiertoe bij te dragen. De Klaproosactie wordt dit jaar op zaterdag 11 november gehouden. Zij die niet in staat zijn aan de collecte iets bij te dragen, kunnen ook een gift storten op giro 416000 ten name van liet Nederlands Oorlogsgraven Comité, Keizersgracht 442, Amsterdam, De geregistreerde arbeidsreserve bü het gewestelijk arbeidsbureau in Rotterdam vertoonde in oktober een lichte stijging, wat voornamelijk het gevolg was van het toegenomen aan bod in de koopvaardjjsector. De laatste tijd komen hoe langer hoe meer buitenlandse zeelieden naar Rotterdam om de bemiddeling van het GAB. in te roepen. Vooral het aantal Spanjaarden en Scandinaviërs dat in de Maasstad een schip hoopt te vinden, is opmerke lijk groot. De verklaring voor dtt verschijnsel is. dat men in Nederland in tegen stelling tot andere landen, bijv. Duitsland geen werkvergunning nodig beeft Eind oktober bevonden zich in Rotterdam zeventig Spanjaarden en veertig Scandinaviërs die wilden aanmonsteren. Het totale aanbod in de koopvaardijsector bedroeg 413. (Van onze correspondent) CAPELLE a. d. USSEL Ca pelle a. d, IJssel heeft van het minis terie van Volkshuisvesting en Bouw nijverheid toestemming gekregen voor de bouw van 68 woningwetwo ningen. Ze zullen worden gebouwd door de woningbouwvereniging „Volksbelang". De gemeente heelt voorts plannen voor be houw van vier flats met elk veertig woonruim ten en veertig eengezins-woningen, een complex van in totaal derhalve 200 woningen. Wanneer het bouw- contingent van Capelle te klein is om deze bouw te realiseren, zullen B. en W. trachten gebruik te maken van het Rotterdamse bouwcontiogent. De betreffende woningen zijn dan uiteraard bestemd voor Rotterdamse gezinnen. Aan het eind van de Westzee- dijk la het nieuwe pand voor de N.V. Observator byna. uit de steigers en bijna glasdlcbt. In combinatie met de Maastorenflat is een aantrekkelijk gevelfront ontstaan, dat sterk contrasteert met de oude bebouwing (rechts voor een deel te zien). Deze pan den, die al voor een groot deel leeg staan, zullen worden afge broken yoor.de noodzakelijke verhoging en verbreding van. de Westzeedyk. van ruim 150 kilometer, dan moet in ieder geval de pompcapaciteit van-de bestaande leiding worden opgevoerd. In het pompstation, bü Venlo is el gerekend op opstelling van meerdere pompen, terwijl de bouw van nieu. we stations bij Dongen en Beek en Donk is voorzien. De lijn Rotterdam —Wesseling is ruim 250 kilometer lang. Het merkwaardige van de jongste ontwikkeling in de pijplelding-plan- nen is dat in Mldden-Duitsland blijkbaar een omstreden gebied is ontstaan, dat per püpleiding zowel vanuit Rotterdam als vanuit havens aan de Middellandse Zee kan wor den bediend. Het resultaat van de studie is voor de Rotterdamse ha ven van groot belang. a De senaat van het Rotter damsch Studenten Corps is met ingang van 31 oktober als volgt samen gesteld: A. C. J. Abeln. president, R. G. C- Oldeman, secretaris, R Dijkstal, penningmeester, J. Wert- heim, vice-president, J» F, B. Nu- boer, 2e secretaris. K00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 63803 9 tot en met 15 november Morgen in onze donderdag-cyclus: YOUNG MAN WITH A HORN (De jongen met de trompet) met Doris Day, Kirk Douglas en Lauren Bacall Warner Bros - 14 jaar Avond voorste llingen: dagelijks 7 00 en 9.15 uur PARACHUTISTEN COMMANDO Overwinnen of sterven: het glasharde devies der parachutisten. Centra Film - 18 jaar Middagvoorstellingen: dag. 2 u., zond. 2.00 en 4.15 u- BESTEMMING AUSCHWITZ Centra, Film - - 14 jaar N.V. Maatschappij „OXYGENIUM" Buitenhavenweg 50, Schiedam Telefoon 69057 vraagt per 1 januari of eerder: (debiteuren-administratie), kunnende typen. Minstens TJ.L.Q.-opleiding, Leeftijd 18—23 jaar. GEMEENTE SCHIEDAM Op de Afdeling „Onderwijs" der Secretarie van bovengenoemde Gemeente kan worden geplaatst Bezoldiging: Adjunct-Commies ƒ4116.in minimum en ƒ6024.in maximum (9 jaarl. verh.). Adjunct-Commies A 47C4,in minimum cn 6768.in maximum (9 jaarl, verh.). Bovenstaande bedragen zijn exclusief de huur- compensatie en de compensatie A.O.W. 4% Vakantietoeslag per jaar. Kinderbijslag volgens Rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en. Wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan het Bureau „Personeels zaken" der Gemeente-Secretarie, Nieuwstraat 26 bov, te Schiedam. ».Twec orkesten van de Koninklijk erkende Rotterdamse akkordeon- verenïging „Scala" namen op 5 no vember deel aan het jaarlijkse bondsconcours, dat deze maal werd gehouden in de concertzaal van Musis-Sacrum te Arnhem. Het A- orkest promoveerde van de afde ling Uitmuntendheid naar de eie- afdeling met 267 punten. Het B-or-r kest nam dit jaar voor de eerste maal deel en werd met 266 punten in de uitmuntendheid geplaatst. Beide orkesten stonden' olv. Rïno Ijaau. j' Te Scoop aangeboden Onze jarenlange ervaring waarborgt uw meubelre pa rat! c en. of stoffering. Vraagt vrijblijvend; prijs én begro ting. Wij hebben ook voor ut wasechte tafelkleden 140/170 6.75, Corridormatten 635, Cocos, 70 cm breed, 3.30 per m. Cocos, 100 cm breed, .6,25 per m. Trytonkleedjes 9.80, Jabo loper 3.S0 per m. Vllt- zeib nieuwe dessins, 3.16 per m. Stentler woninginrichting W- Frankelandscstraat 79, te lefoon 6 99 74. Kloostertafels v.a. 69,50 met draaibaar blad inteak of Afro-teak. De nieuwste ta fels. Komt zien by Plate, Gr. Markt 19-21, t.o. stadhuis Schiedam. .-s Fotografie RolHlms vergeten? De auto maat staat voor u klaar' Alle soorten films. Foto K: van Vuuxen, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar KI;! van Vu uren. Hoogstraat 106 tef 6 67 20. In. één dag gereed:- C? f.;/; li lil kleine advertentie woniti.x gelezen in deze kolommen .meti- dezelfde aandacht als u deza*;.:« advertentie las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1