DRIE MAANDEN GRATIS Montagebouw Coignet- woningen nu begonnen 1 1L E a Wv I- PHR! 1-fjriï iyi f. 69.' ANMB hield een prop. feestavond S I VOETBAL: slechts een klein programma Vergadering VBCO verliep zeer vlot Arts reed te hard, maar kreeg gelijk IS If mm- mm. m S1 Aanloopmoeilijkheden leiden tot stagnatie Prijzen stagneren bonw Gymnasium en HBS AGENDA SCHIEDAM Koeriersters M jpSgSBF V5 1 MORGEN T.V. KIJKEN IN UW EIGEN HUISKAMER Bi TOTTENHAM HOTSPUR-FEIJENOORD M Verbreding Molen dijk in Numansdorp MAASSLUIS Stijging bevolking NOVIB-actie in Klaaswaal: 662 Burgerlijke Stand h^;;joh.groehlzn lichte winterjassen 75 Wie heeft iets verloren Resultaten van Spaarbank 1820 Foor de kantonrechter Finale 4e klas libre in „De Moriaan" DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS -fit 'HM Él tik M'i m i m Donderdag 9 november 1961 Advertentie LM. fint «ke het gen die in- yfee loet tce- bü- rtel- cen- flire :aak iaar 2rjn met oon- naar nba- ooor het rtist, leejt itics een bard Ook loop 0ö- iUtffc de gend hem rddn eens, tea- tard- it." iltyd eer, ,t de kv- reep nuf- xarde ij pie lt di* ld in want i, cHe eüen chtig M>0«- Trtvn tram mijn olpen die tegen irner- erui- ordlg Mtje. 2M» 21.30 N»i. ydint wdlo- je. en rthur n de hu ng in kent, i' ge* Niet hand- Haha- ;„een Jat ii ,'Gal- "We Dag, n raday. s," fa ra- wat is,.." ver waar 0 een is kon Syl- h nog 3. «ik met '•waar tëkkt, ïolltt Ou- O KOM EVEN LANGS O F BEL 11 64 4© Profiteer van dit unieke aanbod. Stap morgen nog bij Oudshoorn binnen en geniet I OÜDSHOOHN 1 's-avonds van uw eigen Philips tv. Wacht niet langer: de komende drie maanden zullen tv-fopmaanden worden.'n Voorbeeld? Wat denkt u van aanstaande woensdag: VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS MAAKT MEENT 22-34 - TELEFOON 11 6440 OVERSCH. DORPSSTR. 12 - TEL. 412 28 ROTTERDAM Een grole bouwkraan met een enorm contragewicht plaatst sinds enige tijd aan de Parkweg de montagestukken op de gereedgekomen onderbouw van de daar In aanbouw zijnde Dura-Coignetwonlngen. Het is dan nu eindelijk zo ver, dat de montageploeg met zijn werk is begonnen. Gestadig worden nu de zetstukken op hun plaats gebracht en groeit het complex woningen ziender ogen. Op de foto Is reeds duidelijk te zien, dat men aan dit blok gevorderd is met de werkzaamheden aan de tweede bouwlaag. In bet totaal bevatten de zes blokken een hoogte van vier bouwlagen, zodat het gehele complex Dura-Cofgnetwoningen 238 woningen zal gaan om vatten. Onder de woningen ontstaan twaalf garageruimten. Voor dit doel zullen zü echter niet allen aangewend worden. Het ligt In de bedoeling enige garages beschikbaar te stellen voor openbare ruimten. In de houio van de Dura-Coig- net-woningen begint dan toch te- kening te komen. Momenteel is de montageploeg druk doende de zetten stukken te monterenDe opgelopen achterstand in het werk bedraagt nu ongeveer vier weken. (Van onze correspondent) NUMANSDORP. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Numansdorp werd medegedeeld, dat de Molendijk in Numansdorp zal worden verbreed. De toestand op de ze dijk is levensgevaarlijk. De kos ten van deze verbetering worden ge raamd ap 94.000. Hiervan zal bet rijk 47.000 voor zyn rekening nemen, de dijkring Hoekschewaard 10.000. Dc polder Cromstrijen en de gemeen te Numansdorp zullen van het res terende bedrag ieder de helft bij dragen. Gedeputeerde Staten hebben het plan van de gemeente Numansdorp goedgekeurd, dat medewerking in houdt voor het stichten van een christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs en een overeenkom stige openbare school. Het krediet voor de riolerings- werkzaamheden in de Hallinxweg en Tuindorp werd van 72.000 verhoogd tot 79.500. Verder heeft de raad een krediet van 20.225 voor het verkrijgen van bouwgrond voor het bouwen van acht beiaardenwoningen beschikbaar gesteld. Na de teruggang van twee inge zetenen in de maand september is vonge maand het aantal inwoners van Maassluis wederom toegenomen en wel met 27 zielen. Het vestigingsoverschot bedroeg slechts 4 personen, doch er werden 31 kinderen geboren, waar tegenover een overlijdenscijfer van- 8 stond. Per 1 november bedroeg het aan tal inwoners van Maassluis 13.766 zielen. Dc maand oktober gaf voor de Nutsspaarbank Maassluis wederom een spaaroverschot te zien. Er werd ƒ39.722 meer ingelegd dan terugbe taald. Het inleggers-tegoed steeg daardoor tot 15.106 666. Van 1 janua ri tot 31 oktober van dit jaar is het inleggerstegoed bij de Nutsspaar bank met ƒ2.072231 toegenomen. Het aantal rekeningen steeg in dezelfde periode van 17.266 tot 18.D46. (Van onze correspondent) KLAASWAAL., De inzameling ten bate van de NOVIB-anti-honger actie, die werd verzorgd door de ge zamenlijke jeugdverenigingen oJ.v, de heer J. Hoek, heeft het bedrag van 662,46 opgebracht. De vragenstellers stellen in het verslag van het onderzoek der ge meentelijke begroting 1962 de vol gende vragen: hoe staat het met de voorbereiding van de bouw van een nieuw gymnasium tegelijk met de nieuwe Rijks-hbs. Welke knelpunten zij** er en welke moeilijkheden heb ben tot dusverre de aanvang van do bouw verhinderd? Aanvankelijk zou het eerste blok woningen eind oktober op hoogte 2ijn, Naar aanleiding van de ont stane achterstand heeft men over de oorzaak hiervan in het verslag van het onderzoek der gemeentelij ke begroting 1962 vragen gesteld. Hierop hebben b. en w. in hun me morie van antwoord een toelich ting gegeven. Het antwoord van b. en w. luidt: het ligt m de bedoeling, de eerste Dura-Coignetwonmgen op te leve ren eind december 3961 en dc laat ste maart 1962. Op de planning be staat een. achterstand van circa vier weken. Hoe groot de verdere ver traging zal zijn, is, in aanmerking (Advertentie t M-) PANTALON? De Broekenspecialist hoogstraat 86 n:i.KF' e 59 sn GEBOREN: Johannes A., z.v. J. van der Most en E, A. C. Brussaard; Elisabeth 3., d.v. J. Saija en L, Cornmee; Sylvia, d.v. J, Schopen- houer en. C. van Rij; John, z.v. W. Lemmen en M. H. M. Bröklwg; Ronny, z.v. C. Omvendijk en J. W. Ctno. OVERLEDEN: A. J. M. de Vette, 13 jr; J. van der Hoeven, 77 jr; J. Nugteren, 62 jr., echtgen. van J. Verburg; J. H. van Dam, 62 jr; S, van der Horst, 61 jr. (Advertentie l.M.) er Kt -j fviofSFI t IKHE "-•MAAK.ZELFUW t; WAND JE COMBINATIE KQREHAARSTF.MT «'-■TEULF. 30W3 - ROTTERDAM t genomen de onbekende factoren, die hierbij een rol kunnen spelen, thans niet te zeggen. Gezien de ervarin gen op de andere deelwerken Rotterdam en Maassluis, waarbij" nogal enige stagnatie is ontstaan bij de afwerking (moeilijkheden bij schilderwerk) zal de emdopleve- rmg nog wel iets meer dan vier we ken opschuiven. De voornaamste oorzaken, die tot vertraging hebben geleid, zijn dat men geen voldoende rekening heeft gehouden met de „aanloopmoeilijk- heden", die zouden optreden bij het in gebruik nemen van een nieu we fabriek. Hierdoor is in het be gin stagnatie ontstaan in het fabri ceren van de verschillende woning- onderdelen. Ook heeft men regel matig te kampen met een arbeiders tekort. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Lidninastraat 58. Bellen bjj ongeval: G.G. en GJX: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 S0. Politic-alarmnummer: 6 46 66. Bibliotheek: Lange Haven,, ge opend: maandag 19 tot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 1630 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 930 tot 16 30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur. zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag li tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Scble- damse kunstklasse. bioscopen Passage, 2 uur: .Liefde in het bloed" Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: „Ijs paleis". DIVERSEN Passage, 8 uur: Katfo. Kring. Toon Hermans. Jeugdhuis, 8 uur: Middenstand. Bij eenkomst. Het geringe voetbalprogramma biedt de Schiedammers voor zondag niets en voor zaterdag slechts drie wedstrijden. Hiervan kan de uit wedstrijd van HBSS naar Excelsior P van betekenis zijn omdat HBSS weer in de kopgroep wil komen. Bij Excelsior P zal HBSS dan het exa men. moeten afleggen, want Excel sior P heeft voldoende capaciteiten om de kanshebbers de voet dwars te zetten. Bij enige productiviteit van de technische Schiedamse voor hoede wordt het wel een overwin ning voor HBSS. ïn'de tweede klas A moeten de Schiedamse teams op zijn minst puntendelingen kunnen bewerkstel ligen. In soortpark Har ga zal GTB van GGK kunnen winnen en als GSS de goede vorm hervindt zyn ook de kansen voor de Gustoman- nen hij GOZ wel gunstig. HBSS 2 ontvangt Monster 2. De lagere elftallen: Viaardingen 2 PPSC 2; ZWSH 2—PPSC 3; PPSC 4—BCVB 2; The Red Stars 2—HBSS 4" Xnsulinde 2HBSS 5; MW *27 3 —PPSC 6; HBSS 6—Zwaluwen 9; GSS 3—Unicum 6; Reginonale jeugd afdeling: DFCHDVS; SW-Spar- ta; Al; SW a 1Excelsior "20 a 1; HBSS a 1—DHS a 1. (Advertentie I.M.) Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje Warm genoeg; bij strenge vorst en toch licht genoeg voor herfst en voorjaar: dat is ken merkend vooi* de sublieme kwaliteit van da stof, in moderne, warme tinten. De modellen zijn volgens de nieuwste heren mode. De perfecte afwerking garandeert een feilloze pasvorm.Exx de prij's van deze lichte overjassen is „lichter" dan ooit: in plaats van f. 89.-en f.99.- ntf, 7 dagen lang 78 jaar kledingspeciaiisten Aantrekkelijk i dat dc Alff. Ned. Metaal Bedrljfs- bond (ANMB) ter gelegenheid van zyn jaarlijkse propagandafeest- avond het talrijke publiek aan bood. De belangstelling voor deze avond was zeer groot, Musis Sacrum was zo goed als vol. Het was vooral opmerkelijk, dat de jeugd zo goed vertegenwoordigd was. De oorzaak hiervan dient waarschijnlijk te wor den gezocht In het optreden van Ria Valk. De avond werd geopend door voorzitter A. Teerds, die zeer ver heugd was over de grote opkomst, In het bijzonder heette hij districts bestuurder M. Hoogesteger hartelijk het programma welkom, die een propagandistisch Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 9.00 —12.30 en 2.00-6.00 uur: zak met vleeswaren en sokken; 1 paar no- torhandschoenen; zak net gummi laarzen en overall. Te bevragen bij de vinders: porte- monnaïe met inhoud, "Wagenaar, Marconistraat 77 b; damesportemon- naie met inhoud, W. Kramer Fre- her. Rijnstraat 20 b; aktentas met inhoud, A. van Rooien, Tollensstraat 3 b; nng met sleutels, J. v. d. Nieu- wenhuizen, P.K.O. Laar. 148 a; over all, W. Overheul, Bilderdijkstraat 15 a; gouden ring, mevr. Wittkampf, dr. Scbaepmansingel 82; bedrag aan geld, A. Heijninger, v. Marumstraat 22 c; bedrag aan geld, mevr. Bijl, Rembrandtlaan 37; bedrag aan geld, Collignon, Burg. Stulemeijerlaan 24; kettinkje met medaille, J. C. Mul, Rotterdamsedïjk 94 c; een paar da rn eshandschoenen, VW-buisj ezwar te dameshandschoen, Wouters, v. Gravensandestraat 17 b; dameshand. schoen (L), Dijkhuizen, Nieuwe Ha ven 279 b; paar herenhandschoenen, v Loenen, Dam 43; glacé heren- handschoen (L), Daalmeijer, Burg. v. Haarenlaan 1540; 1 paar heren- handschoenen, mevr. Kleij, Schie- damseweg 30, Xethel; pakje shag. L Versluis, De Sav. Lohraanlaan 30; schildersstelling. Confectiefabriek Gazan, Nijverheidstraat L woord zou spreken. De heer Hoogesteger vertelde, dat de 75 jaar, die de bond nu al be staat, met altijd een gemakkelijke tijd is geweest. En tegenwoordig doen er zich nog steeds moeilijkhe den voor. Zo haalde hij de moeilijk heden rond de werkclassificatie aan. Niet omdat hy het systeem als zoda nig foutief vond, maar wel de wijze van invoering ervan. Daarbij wor den door de bedrijven vele fouten gemaakt. En wanneer de werkne mers hierover klagen, wordt de schuld vaak in de schoenen van de vakbond geschoven, waardoor vele leden weglopen. De heer Hoogeste- gen vond dat de Bond juist moet groeien om aan die fouten een eind te maken. Aan het cabaret werkten mee; het accordeon duo Jane en John, die al spoedig de stemming er in bracht; d? manipulator Henk Bouwman, die zijn trucs van een zeer geestig woord Op deze vragen antwoordden B. en W. in hun memorie van antwoord uitvoerig. De bouw van de nieuwe Rijks-hbs met daarbij een nieuw Ste delijk Gymnasium ondervindt 'n be langrijke vertraging. Toen, reeds ge ruime tijd geleden, een schetsplan van het te bouwen onderwijscomplex was gereed gekomen, meenden B. en W. te mogen uitgaan van de gedach te, dat binnen een niet le lange pe riode met de bouw een aanvang zou kunnen worden gemaakt. Verschillende oorzaken hebben er toe geleid, dat de definitieve plan nen tot de bouw der scholen nog niet tot stand zijn gekomen. Het Ministe rie van O. K. en W. heeft er nog steeds met toe kunnen besluiten zich akkoord te verklaren met dc prijs van de grond, die voor de bouw van de genoemde scholen beschik baar is gesteld en evenmin is er, trots herhaalde aandrang van 't col lege, een akkoordverklaring met de prijs van de oude Rijks-hbs en. de bijbehorende grond ontvangen. Behalve de kosten van de grond voor de nieuwe scholen en de prijs van het oude gebouw met bijbeho rende grond spelen bij genoemd mi nisterie ook de kosten van de nieuwe gebouwen een belangrijke rol. Deze kosten worden te hoog geacht en daarom wordt er gestreefd naar een scholenplan, waarvan de kosten meer aanvaardbaar kunnen worden geacht, Sedert maanden wordt er niet meer aan de voorbereiding tot uit voering van 't scholenplen gewerkt, zulks m afwachting van. de door O. K. en W. te nemen besluiten. In tegenstelling tot de resultaten in oktober bfj de meeste spaarbanken werd bfj de Spaarbank anno 1830 te Schiedam in die maand meer ingelegd aan terugbetaald. Ingelegd werd n I. 1.186 011/99 en terugbetaald 1.108 029,64. Zoals reeds eerder werd gemeld werd bij deze spaarbank op 25 oktober de 50.000ste spaarder ingeschreven. Op 31 oktober bedroeg het aantal inleggers 50.146 (ultimo oktober 1060 4B555) met een totaal-tegoed van 134268 322,37 (vo rig jaar 30.591.984,90). Het aantal deelnemers aan het sparen Ingevolge de Jeugdspaarwet met 107e Rijkspremie steeg tot 1877, het bij deze dienst gespaarde bedrag tot 621.43" tegen op 31 oktober 1960 1.514 dee mers met een gezamenlijk tegoed van 406 004,71. Het tegoed van Inleggers en de reser ves waren per 31 oktober voor i 23.776.453,27 belegd in effecten, voor ƒ7.702.383,30 ln onderhandse leningen cn. voor 5.739 054.34 tn hypotheken. De kasmiddelen en dergelijke bedroe gen 1.266265.10. conferencier; Annie Meyer en Jan van Oost. Voor de muzikale omlijsting zorgde Joop Schroder. Deze groep wist de aanwezigen uitstekend te vermaken. Oh ja, Rta Valk trad ook vergezeld liet gaan; Hen Bukman, nog op. De jaarvergadering van de Ver eniging tot Bevordering van Chris telijk Onderwijs te Schiedam heeft geen moeilijkheden opgeleverd. On der de vlotte leiding van de voor zitter mr. H. Snoep is woensdag avond in de zaal van De Opstan- dingskerk de agenda afgewerkt. Mr, Snoep stelde in zijn inleiding dat de vereniging er op bedaeht dient te zijn het beginsel van het Christelijk onderwijs m het open baar kenbaar te maken. Hoewel er geen sprake meer is van achter stelling van het bijzonder onderwijs blijft de situatie vooral ten opzich te van het kleuteronderwijs zorge lijk. De jaarverslagen werden goedge keurd- Uit het verslag van secreta ris A. M. Vogclïj blijkt dat het dc vereniging goed gaat, maar dat vooral dc bouw van nieuwe scho len de aandacht behoeft. Penningmeester H, IJsselstein deelde mee dat de positie van de kas ondanks de viering van bet tachtigjarig bestaan gunstig is. Hij sprak met waardering van de goe de medewerking van het Schie damse gemeentebestuur. Steeds vindt het bestuur een willig oor bij wethouder H. SabeL ln het bestuur werden gekozen de heren B. M. Koppenol, J, H. Meulendijk, A M. Vogelij, E. W. Schravesande en G. Kaay. Ook de rondvraag leverde geen problemen op. Dagelijks zijn er mensen die met vreugde zien dat de dokter snel naar zyn patiënten gaat, maar mag die dokter sneller rijden dan ande ren? Ongetwijfeld zullen velen van mening zijn dat vo< dokter de maximum snelheid niet gesteld is maar niemand kent nog een uit spraak op dit gebied. Daarom was <2e Schiedamse arts G. W. O. woens dag met een advocaat naar het kan tongerecht te Schiedam gekomen om nu eens een principiële uit spraak te horen over deze raterie. Óp 4 oktober heeft dokter G. TV. O. over de Burgemeester Knappert- laan gereden 's morgens om tien voor half twaalf met een snelheid van 62,1 km per ui—Bewust is by toen te snel over de draden van de Gatsometer gereden in de mening dat de politie hem wel zou laten gaan naar zijn patiënten die drin gend zijn hulp behoefden. De verdediger mr. H. G. Ubbink beriep zich voor zijn client op over macht Hij deelde mee dat de heer O. in de le week van oktober een dubbele praktijk moest waarnemen omdat een collega met vakantie was. Die morgen was er dringend hulp gevraagd voor drie patiënten. De dokter had van de Brugman- straat d ar de Burgemeester Knap- pertlaan snel naar de Rembrandt laan willen rijden. .Achteraf bezien had de dokter zeker tijdig kunnen remmen toen hij de politie met de Gatsometer zag, maar dokter O. deed een bewuste keuze," zei mr, Ubbink, die stelde dat hier sprake is van een botsing tussen twee plichten. „De keuze is te goeder trouw gedaan, het is een relatieve dwang. De vraag is of een medicus deze keuze mag doen, naar mijn me ning is dat wel het geval," zei mr. Ubbink. „Als het nu het passeren van een gevaarlijk kruispunt was geweest, maar hier was geen spra ke van gevaar, er waren geen men sen op de weg en de dokter ken rechtuit rijden. Hij heeft geen risi co genomen," meende de verdedi ger, die stelde dat het hier niet Eaat om de geldboete, maar vanwege het principe. Ook was het niet zo dat de patiënten in. levensgevaar verkeerden, er was sprake van „een zeer ernstig geval". De advocaat deed dan ook een beroep op over macht. De verdachte deelde mee t een zijner patiënten inderdaad ern stig ziek was, veertig jaar gelede i zou zulk een patiënt overleden zijn, maar tegenwoordig zijn er goede medicamenten die bij tijdige toe diening het herstel brengen. De substituut-officier van justitie mr. H. van Moorsel vond het een interessante zaak met mogelijkhe den, maar hij geloofde -h dat de kwestie hier te scherp gesteld wordt. Hij meende dat het geen verschil van tijd maakt of men en kele kilometers beven dan wel on der de maximum snelheid door de stadswijk njdt. De officier eiste dan ook dertig gulden boete of zes d3gen hechtenis. De advocaat bena drukte nogeens dat het niet direct om de snelheid van het rijden ging, maar dat de dokter een bewuste keuze had gedaan. Bij doktoren leeft de mening dat de politie de artsen met controleert op snelheid. De medici hebben behoefte aan een antwoord op de vraag of zij te hard mogen rijden als zij zich op spoed bij de uitoefening /an hun taak wil len beroepen. De kantonrechter mr. P. B. Cos achtte de kwestie van overmacht een ernstige zaak. Hij geloofde dat de kwestie van dc geringe verhoging van de snelheid duidelijk maakt dat de keuze te goeder trouw is geweest. Hy acht te het verweer dan ook redelijk. Mr. Cos ontsloeg de arts van rechts vervolging. De voorwedstrijden van het bil jartdistrict Schiedam voor het per soonlijk kampioenschap rvierde klas se libre zijn achter de rug. Vanuit de voor wedstrijden zijn rechtstreeks naar de derde klasse gepromoveerd de spelers J. Alphenaar (Tonegido) met een moyenne van 2.50, P. Roo- zendaal (LEV) 2.19, P. du Mortier (Tonegido) 2.10 en A. C. v. Aalst (de Waal) 2.01. Twee spelers de gradeerden omdat zij de minimum grens van deze klasse niet haalden. (De moyennegrenzen voor deze klassen jn 3.25-2.00). De volgende acht spelers klas seerden zich daardoor voor de fi nale, die op 13 november bij „De Moriaan" in Maassluis begint: P. v, Speybroek (Flardinga), B, v. Rin- gelestijn (DVS), M. Bijl (DKC), B. Schipper (Volksgebouw), J, Hoa- gerwerf (DGL), H. Hansen (MES), L, v. Noord (Sunlight) en H. J, Verbeek (Volksgebouw). Eerste re serve is J, den Toom (DVS), U kijkt II vergelijkt,'V tl koopt bij LANGE haven; 95 Schiedam, teü 6 86II GEEN FILIALEN - 1. Deze Roulette geeft U het volmaakte figuurtje dat U wenst. Sierlijk geborduurd. Sanfor poplin. Voorgevormd. Cups A, B, C {£45 2. Wat een weelde, zo'n „Li berty bra" die U vrij Iaat in al Uw bewegingen (Roulette geheim: een luchtige elas tische rand om de cups) Sanfor poplin-voorgevormd- CupsA, B "jpss in Rotterdam Schiedam en Viaardingen in alle 17 filialen van en Diversen Vermager zonder 'dieet met Gracial, 50 dragees f 1.98 Bij apotheek^en drogist. Fotografie- Ralfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Lessen Engels voor beginners, ge vorderden en emigranten. Privé, en clublessen. Sam son, Lorentzlaan "116, Schje- dam, Tel. 6 5413. Texoop aangeboden Bergmeubels. Mooie keus. in verschalende modellen. Kom dat zien. Vrije entree bij Plate, Grote Markt 19-21, to. stadhuis, Schiedam. □w kleine advertentie wordt gelezen ln deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las. ELEKTRISCHE KACHELS, W**? IfHI m TVCnmT VENTILATORKACHELS,RADIATOREN KwSll IVIUL met en zonder thermostaat - LANGE kerkstraat 66 - TELEFOON 6 85 70 biffi r i sf s I Si 5 lil Él 'O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1