Theo Wiegman schildert al 20 jaar in Schiedam JJJ A UNIQUE 1? Portretteren is zijn grote kracht Spijkenisse krijgt er 8380 huizen bij Schijnwerpers op de Schiedamse sport Toon Hermans bracht n lach en n traan lil Hethandbal- programmo Najaarsbeurs H. Frantsen Stichting Gebedsure in Grote Kerk I lp Oecum. Kerkdienst Plechtigheid bij oorlogsmonument Ook naar Schiedam St. Nicolaas voor PvdA en NVV JAPONNEN DiUX-PIÈGES 39.75 49.75 59.75 64.75 Schotse ruil pakjes Schotse ruit rokken Burgerlijke Stand VEREDELD VILTTAPIJT - Boutv begint volgend jaar Kosten ruim 36 miljoen TAXI? EUROTAX 69 4 60 Kath. Kring-avond OFFICIEEL AGEHT vlaardingen schiedam Bouw eerste systeemschool begint in '62 lil fel Ife ;jgi SS 1 m nm feil! Vrijdag 10 november 1961 MET een donkere baret op zijn reeds grijzende harenmet zijn bruine twinkelende ogen gretig de omgeving aftas tend, en met zijn handen losjes op zijn rug over elkaar ge vouwenloopt hij dagelijks door Schiedam. Voor zeer velen is hij een bekende figuur in Schiedam. En die figuur is de kunst schilder Theo Wiegman. Met zijn gezin woont hij nu sinds de oorlog in Schiedam. In de Passage heeft hij een winkelwaar hij zijn schilderijen verkoopt, die hij in het boven de winkel gelegen atelier vervaardigt. Wiegman is afkomstig uit een artis tieke familie, maar hij is toch de enigedie kunstschilder van zijn beroep is geworden; wel heeft hij nog een broer die deco rateur van zijn vak is. Zijn kinderen zes in getal hebben kennelijk hun artisticiteit van hun vader meegekregen. Al vroeg voelde de heer Wieg man zich tot het schilderen aange trokken. Als zestienjarige jongen hielp hij op de toenmaals in Ant werpen gehouden wereldtentoon stelling het Shell-paviljoen decore ren. Hij voelde zich meteen aange trokken tot deze Belgische haven stad en daarom is hij daar naar de academie gegaan. Die heeft hij eni ge jaren bezocht. Na die tijd heeft hij zich ïn Rotterdam op een ate lier gevestig 's kunstschilder. Rotterdamse tijd „Ja, die Rotterdamse tijd was wel de gezelligste periode", vertelt hij mijmerend. „Ik had toen een atelier aan het Haringvliet, waar lAdvertentie tM.) Voor vlotte meisjesmantels afya KLEDINGMAGAZIJN BKOEKSVEST 111 Op zondag 12 november zal er 's avonds om 7 uur in de Opstan- dingskerk weer een oecumenische kerkdienst worden gehouden. Liturg is ds. D. J. Spaling, terwijl de pre dikatie door pastoor C. P. v. d. Berg zal worden gehouden. Het koor van de Opstandingskerk is bereid gevon den enkele liederen te zingen. tAdvertentie t.M Voor modieuze damesmantels afya KLEDINGMAGAZIJN BKOEKSVEST 111 Zondag 12 november 's middags om twaalf uur Zal by het oorlogs monument in de Plantage een korte eti sobere plechtigheid plaatsvinden ter herdenking van de gevallenen uit de laatste wereldoorlog. Tijdens deze plechtigheid zal de burgemeester na mens het gemeentebestuur en de in gezetenen van Wandsworth een klap- rozenkrans bij het monument leggen. Advertentie l M.) 50.000 guide" Zaterdag begint de verkoop van naadloze Nylons, de meest gevraagde... in een kwaliteit die normaal voor 2.75 tot de topklasse behoort. Naadloze Nylons, 20 denier, met versterkte teen en hiel, voor een prijs, die U nog nooit' voor een dergelijke kwaliteit hebt betaald... per paar voor nog géén één gulden vijftig. %yton der»lBr Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naad loze Nylons, in diverse mode kleuren en in alle maten, per paar voor m diverse mooe- Per elfent riet meer dan vier paar. nog meer kunstenaars werkten. En daar hebben we heel wat plezier gehad, ik denk bijv. aan die keer, dat een schilder zijn huur niet kon betalen. Hij besloot daarom te gaan verhuizen. Dat gebeurde midden, in de nacht. Zulke verhuizingen kwa men meer voor en werden altijd 's nachts gehouden om geen opzien te baren. Toen de schilder met zijn spullen, die door zijn vrienden ge dragen werden, aan het nieuwe adres aankwam, moesten deze via een wenteltrap naar boven gedra gen worden. Het ging echter niet gemakkelijk. Een pas nieuwe schil dersezel bleef in een bocht klem zit ten. Er was geen verwikken of ver wegen meer aan. Met tranen, in zijn ogen heeft de schilder aangezien hoe de poten onder de nieuwe ezel werden weggezaagd." Vlak voor het uitbreken van de oorlog trok Wiegman naar Schie dam. om met nog iemand een recla mezaak te beginnen. Tijdens de oor log waren de mogelijkheden in dit vak zeer beperkt en liep de onder neming dus op niets uit. Maar hij is toch maar in Schiedam bZyven hempen. Naast het kunstschilder en doet hij zo nu en dan ook nog de coratiewerk, zoals op de E5S, de Floriade en de Expo. Op de Flo- riade heeft hij samengewerkt met Karei Appel. VOOR de tegenwoordige schil derkunst heeft Wiegman wel waardering, mits de kunstenaar de ze tïjdseigense schildertrant waar achtig meent. „Maar ik verwerp el ke schildertrant, die ontstaan is om dat de schilder per sé modern wil de zijn cn hij dus uit een soort snob- bisme werkt. Dan wordt het meest al geklungel." Een schilder dient, volgens hem, uit drang tijdseigen te schilderen en dat heeft niets met de leeftijd van de kunstenaar te ma ken. Wanneer en dat stelt Wiegman uitdrukkelijkr een schilder non-fi guratieve stukken maakt, dient hij toch eerst door gewoon, te schilde ren, dat hij de techniek van het schilderen volkomen beheerst. Te genover deze expressiemogelijkheid staat hij echter in het geheel niet afwijzend. „Hiermee kan je zulke fijne kleurencombinaties maken. Maar wel speelt het toeval bö de ze werkwijze een te grote rol. Zelf schilder ik het liefst een beet je surrealistisch. Wanneer je deze trant gebruiktkan je veel meer ver telling in je werk leggen. Het lijkt meer dichterlijk schilderen." Voor al Picasso en Salvadore Dalï be wondert Wiegman vanwege deze werkwijze Compromis Volgens hem is er tegenwoordig de tendens, dat er een soort vermen ging, een compromis, groeit tussen het non-figuratieve en het surrealis me. Hierdoor ontstaat de mogelijk heid een groot brok ontroering in het stuk vast te leggen. Wiegman schildert dus het liefst surrealistisch. Dat neemt echter niet weg, dat hij ook andere stijlen heeft geschilderd. Maar zijn grote kracht blijft toch wel het portretteren. Daarin heeft hij zeker iets weten te bereiken. Zelfs van ambassadeurs in ons land heeft by de opdracht uitgevoerd een portret van hun vrouw te maken. En daar is hij wat trots op. In zijn atelier in de Passage legt Wiegman de laatste hand aan een schilderij. In de -min of meer surrealistische trant kan men volgens hem zoveel vertellen. (Advertcrate l.M.) Als het weer geen spelbreker is, is het zondag de laatste competitiedag van de veld wedstrijden. Op 19 no vember wordt gestart met de zaal handbalcompetitie. De dames van DWS gaan voor de tweede maal naar Vlissingen om daar de strijd aan te binden tegen Walcheren. Onze stadgenoten moeten op papier de vol le winst kunnen behalen, aangezien de Zeeuwse ploegen niet van die sterkte zijn als de ploegen uit het westen. Maar dat de blauw-witten op geduch te tegenstand moeten rekenen staat wel vast, aangezien Walcheren nog niet uit de gevarenzone is. De dames van Wilton Fijenoord krijgen op het terrein, aan. de Maaskant voor de tweede maal tegenstand van Turn- lust uit den Haag. De uitwedstrijd werd een goede 4-8 overwinning, maar daarna zyn de Haagse dames beter voor de dag gekomen en be zetten nu de derde plaats met twee punten minder dan Wilton en een wedstrijd moer gespeeld. Met een overwinning van de rood witten kun nen zij rustig aan de zaalcompetitie gaan beginnen. De dames van UVG krijgen het ook niet gemakkelijk en krijgen be zoek van Oliveo uit Pijnacker. Beide teams hebben vijf wedstrijden ge speeld en UVG heeft daaruit de vol le winst behaald. De dames uit Pijn acker hebben 2 verliespunten. Dames 2 van DWS moet naar Botterdam om daar de club van die naam te genstand te bieden. Een kleine over winning zit hier wel in voor de DWS reserves. Bij de heren, gaat Witlon Fyenoord naar Gouda om daar de strijd aan te binden tegen Vires ot Celeritas. Thuis werd met klein verschil ver loren in een wat rommelige wed strijd. Hopelijk zijn de heren van Wilton nu in staat om de volle winst mee naar Schiedam te bren gen. Heren 2 van Wilton gaat mee naar Gouda en komt daar eveneens tegen Vires et Celeritas uit. Hier zal de volle winst wel in Gouda blijven. De heren van UVG spelen een derby te gen DWS 2. De eerste wedstrijd op het D\VS-terrein werd 'n overwin ning voor de groen witten en voor zondag zit deze kans er ook weer dik in en kan UVG de leiding behouden in de afdeling 2e klas. Dames ju- Dynamo-ïDWS en UVG-Spartaan. Dynamo-DWS en rVG-Spartaan. De Herman Frantsen Stichting or ganiseert op dinsdag 14-, woensdag 15 en donderdag 16 november een najaarsbeurs met modeshow in de zaal Harmonie, Schiedamseweg, Vlaardingen. Op dinsdag 14 november vindt om 10 uur de officiële opening plaats door wethouder G, Walstra. Daarna is van 1422 uur de beurs voor het publiek toegankelijk. De twee res terende dagen kunnen de bezoekers van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds kennis maken met hetgeen door geestelyk gehandicapten wordt vervaardigd. De entreeprijs bedraagt Slechts 0.25 per persoon. Ook zal men nu, evenals voor gaande jaren, tot de conclusie ko men dat de tentoongestelde en ten verkoop aangeboden artikelen de toets der kritiek volledig kunnen doorstaan. De handgeweven textiel- produkten munten uit door hun kwa liteit, hun bijzonder mooie dessins en kleurencombinaties. Met name tijdens de modeshow, die tweemaal daags gehouden wordt, respectievelijk om 15 uur en 20 uur, zult u kunnen constateren hoe op fraaie en elegante wijze japonnen, pakjes e.d. in eigen atelier gecon fectioneerd worden. De dames, die aan deze show me dewerken, zyn geen beroepsmanne quins, doch uitsluitend vrijwillige krachten, die voor dit doel een kor te opleiding genoten hebben. Voor het eerst wordt ook te Schie- dam deze beurs en modeshow gehou den, zulks in samenwerking met de Schiedamse weefkamer en wel op dinsdag 21 en woensdag 22 novem ber 1961 in Musis Sacrum, Lange Haven 111—135. (Advertentie tM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89 81 Apothekers-nachtdienst; Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.: Tuïnlaan 80. Telefoon 6 9290. Politie-alarmnummcr: 6 46 05. Bibliotheek; Lange Haven,, ge opend: maandag 19 iot 20.30 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 20.30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9.30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. *s Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 fcot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19tot21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthumy de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schie damse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De koning der Boekaniers" Monopole, 2 uur: „Bestemming Auschwitz"; 7 en 9.15 uur: „Pa rachutisten-commando". DIVERSEN Musis Sacrum: R.-K. Bond. voor werkmeesters. Cabaret. (Advertentie l.M.) Op woensdagmiddag 29 november organiseren het NVV en PvdA een St. Nicolaasfeest voor de kinderen van de leden. Op het programma staat o.a. het optreden van de be kende goochelaar Berlini. St. Nico laas heeft reeds toegezegd op het feest aanwezig te zullen zijn. Er worden twee voorstellingen gege ven, n.L 2 uur en 4 uur. Kaarten voor kinderen van 4 tot 9 jaar zijn verkrijgbaar a f 0.40 bij de boden van de Metaalbond en A.B.C. en tevens aan onderstaande adressen tot en met maandag 27 no vember. Mevr. M. de Braaf, Westfranke- landsestraat 115; mevr. At 3VL v. d. Hoek, Westfrankelandsestraat 91a; mej. L. Meerkerk, Nw. Maasstraat 43a; mevr. M. Jung, Numandsdorp- straat 17a; mevr. C. Capello, Dr. de Visserlaan 28; mevr. Mak, Frans Halsplein 8; mevr. J. Speyer, Van Leeuwenhoekstraat 20; mevr. C. Zagwïjn, Gordonstraat 48b; mevr, C. Huisman, Idenburgstraat 64. Advertentie l M. Bijzonder aantrekkelijke modellen in zorgeloze stoffen, die plooi en vorm behouden en zich gemakkelijk laten wassen. 47.50 f 49,75 f 18.95 In Jersey en Lurex ontvingen wii nieuwe modellen. HOOGSTRAAT 155-157 SCHIEDAM Reeds in de zomer Yan dit jaar heeft de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken het initiatief ge nomen tot het doen uitschrijven van een oecumenische gebedsure voor het welslagen van de Derde Assemblee van de Wereldraad van Kerken te New Delhi, Aangezien deze wereld conferentie van kerken, waar dui zenden afgevaardigden uit totaal 180 kerken vertegenwoordigd zullen scyn, aanvangt op zaterdag 18 november, zal aan de vooravond van deze dag, dus op vrijdagavond 17 november zulk een gebedsure worden gehou den en wel in de Grote Kerk. Deze bijeenkomst heeft nu in ge meenschappelijk overleg het karak ter gekregen van een liturgische ge bedsdienst, waarm het volle accent op de dienst der gebeden zal vallen, maar waarin ook een. korte medita tie is opgenomen. De verschillende liturgische elementen zijn gedeelte lijk ontleend aan een handleiding, die door de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland voor dergelijke gebedssamenkamsten is uitgegeven. Ook in deze dienst zullen gemeente leden worden ingeschakeld voor de Schriftlezingen en sommige gebe den. De koorzang zal worden ver zorgd door het Schiedams Christelijk Mannenkoor, dirigent de heer J. v. d. Ree. In gemeenschappelijk overleg daar toe besloten, zullen in deze gebeds dienst voorgangers van de bij de Wereldraad van Kerk aangesloten kerken alsmede van de plaatselijke gereformeerde kerk voorgaan. Verdere bijzonderheden hopen wij de volgende week te kunnen geven GEBOREN: Andréa H„ d. v. H. van der Laan en A. Eggmk; Gerar- dus, z. v. A, Brand en C. J. Koppen hagen; Iris, d. v. A. G. van To oren en F. Kompagne; Gerritje, d. v. W de Groot en L. van Doorn: Leendert A. C., z. v. J. Goemans en P. Stam; Rob, z. v. P. van der Touw en W van Bevercn; Eric, z. v, G. H. Lange en K. de Goede; Johannes C.t z. v. L. B. Knipscheer en A. M. van der Plas; Adnanus H., z. v. A. H, van Vliet en M. van Pelt; Gabriëlle J. C., d. v, A D. Spring in 't Velt en NL C, L. van Geene; Willem, z. v. W. van der Pluijm en C, Keiler, OVERLEDEN: D. A van Santen 78 jaar, wed. van C. J. Schaap; H A. Schumacher, 74 jaar; J, J. van Os, 55 jaar, echtg. van J. A. de Swart; N. Schouten, 72 jaar, wed. v, M. J, Dammann; G. Boekesteijn, 72 jaar, wed. van N. R. Kramer ge zegd Freher. f Advertentie l M.) motecht - kleurecht - vlekafstotend vraagt een voorafgaan^ M kleur-adviesi (ook bij U thuis) j® s8É©«l5#t%. «v» MARIN l ERSWEG 39-41 PANNEKOEKSTRAAT 56 ROTTERDAM TEL. 120408 (Van onze correspondent) SPIJKENISSE. in de raads vergadering van Spijkenisse is don derdag de verwachting uitgesproken dat in 1962 in de Wyk Braband een begin kan worden gemaakt met de woningbouw. De kosten, die met de verwezenlijking van dit uitbrei dingsplan (8380 woningen) zyn ge moeid, zullen ruim 36 miljoen gul den bedragen. Het plan beslaat 227 ha. Daarvan is 210 ha voor de wo ningbouw bestemd. In de nieuwe wijk Schiekamp- Hoogwerf zal voor meer dan één miljoen gulden aan plantsoenen worden aangelegd. De raad nam een voorstel aan voor de werkzaamhe den een krediet beschikbaar te stel len van ruim ƒ230.000. Binnenkort De wieier wereld in deze omgeving is (weer eens) in beroering ge bracht. Sinds enige tijd wordt er naar gestreefd enkele sterke con centraties van wielerclubs te be werkstelligen want "t is heel moei lijk voor kleine wielerclubs om het leven er in te houden. Veel gele genheid om de wielersport te be oefenen is er niet En het ziet er naar uit dat de goede wielerbaan in Rotterdam er ook niet zo gauw komt Daarom is de suggestie ge daan om tot enkele fusies te ko men, er zijn veel voorstanders en bij die suggesties is ook de naam van de wielerclub „Schiedam'' ge noemd die versterkt zou kunnen worden, met bijvoorbeeld r.c. Rot terdam en eventueel r.c. Rotter- damse Leeuw. Nu heeft de r.c. „Schiedam" de voor stellen die ter tafel kwamen bij bespreking van het winterpro- gramma niet geschrokken aange hoord. De r.c. Schiedam zal graag met andere verenigingen een ster ke combinatie gaan vormen. Er is dan ook een kleine kans dat ande re verenigingen in Schiedam zul len opgaan, maar de r.c. Schiedam aal haar zelfstandigheid niet ver liezen. De Schiedamse wielrenners zijn namelijk er te zeer van over tuigd dat Schiedam na de vele ma gere jaren nu de vette jaren weer tegemoet gaat. De prestaties van de leden zijn in stijgende lijn, er zijn weer renners van de r.c. Schie dam die bij vele rondes tot de voorsten behoren. Verwacht wordt nu dat jonge leden de gedunde rijen gaan versterken. Daarnaast heeft de r.c. Schiedam de organisatorische successen. Het be stuur bestaat uit lieden met een goede naam als bekwame functio narissen. Henk Breur, Meel Letter man, Jac. Blaazer, J. Gordijn hou- f Advertentie l M.) TELEFOON GELUKKIG Is er in ons land nog iemand, die gevoelig,en echt is en die de mensen kan laten lachen en die bovendien in zjjn eentje ge durende een hele avond ledereen z|jn zorgen kan laten vergeten. Die iemand is Toon Hermans. Deze kun stenaar bracht met zijn eerlijke hu mor het publiek in het uitverkochte Passage-theater in vervoering. Een ieder, zonder een enkele uitzonde ring, heeft zich gisteren tijdens de avond van de Katholieke Kring uit stekend vermaakt. En hiervoor kreeg Toon Hermans als dank niet, zoals hy in één van zijn liedjes vroeg, een hand vol applaus; nee hy kreeg meer (Advertentie 1M.) A U T O M O B I E L B E-O.'ft.U F Ged, BJereio'at 37 - Telef, '01898-6450 Bunji Knapp'ertlaan 2 - Telef. BÜ0-64500 dan dat: een donderende ovatie. Het was heerlijk deze kunstenaar bezig te zien en te horen. Met zijn oprechte humor bracht hij de lach en soms een traan, maar die drong hij dan weer weg met zijn leuke dwa ze kolder. Wij denken bijv. aan zijn verhaal over het vaandel, waarmee zijn vader In de fanfare meeliep. „Mijn vader ging helemaal op in zijn vaandel. Soms zat hij helemaal in de top". IJlt verhaal, een aaneen schakeling van dwaasheden, bezorg de velen een pijnlijke lachkramp. Maar het zou niet eerlyk zyn een punt uit deze one man-show uitge breid naar voren te halen. Want elk nummer heeft hier recht op. Deze kostelijke show getuigde van zoveel vakmanschap, dat men zich moeilijk zou kunnen voorstellen, dat hij voor verbetering vatbaar zou kunnen zijn. Toon Hermans heeft een uitgespro ken voorkeur voor liedjes op het chanson-straraien. En in deze lied jes vertelt bU -net zijn prettig timbre over gewone menselijke en alledaag se dingen. Maar die zyn, als z|j uit z|jn mond komen, iets heel bijzon ders. H|j moet werkelyk in staat z^n een rioolput zo te bezingen, dat men meent het bouquet van een heerlijke wyo op te snulven. Maar hij bezit nog een eigenschap, die hem zijn suces bezorgt. Door rijn menselijkheid, weet hij de zaal zo te bespelen, dat hij een sterke band tussen hem en de zaal weet te leg gen. Dat kwam vooral in het twee de deel van rijn show sterk naar voren. Zij die deze „kleiri'-kunste- naar dan ook hebben meegemaakt zullen hem niet licht vergeten. den er de levendigheid in bü hun club. Grote plannen worden al uit gewerkt. Daarom zal ditmaal de wielerronde ter gelegenheid van Koninginnedag een grootscheepse gebeurtenis worden. Overwogen wordt om het traject van het par cours tot buiten Schiedam te bren gen, maar dan dient overleg ge pleegd te worden met organisaties buiten Schiedam. Zeker is dat er weer een profronde komt in de vakantieweek. Nu diverse bedrij- ve genegen zijn mee te bouwen aan het succes ontstaat er een grote mogelijkheid dat de Ronde van Schiedam op het parcours met ni veauverschillen bij Nieuwe Dam- laan, Vlaardingerdijk, P. J. Troel- stralaan kan worden gehouden en dat zou betekenen dat de Schie damse ronde de aandacht van vele duizenden niet-Schiedamraers gaat trekken. Over enkele weken gaat het bestuur al werken aan de voorbereidin gen. voor de grote wedstrijdactivi teiten in Schiedam, Men doet dit met des te meer vreugde omdat de renners er sinds deze week van overtuigd zijn dat Schiedam bij zonder verheugd kan zijn. Het pro fiel van de wielerbaan is gelegd en dat betekent dat de r.c, Schie dam over enige tijd d e handen Uit de mouwen gaat steken om het clublokaal, de tribunes en de kleedlokalen op en om de Schie damse baan neer te zetten. Dan is de r.c. Schiedam weer een rijke club. Steeds weer praten de Schie damse renners over „het Mathe- nesserbaantje". Van 1938-1941 be schikte niet gauw rendabel, maar in Schiedam bleek het terrein gun- stig. Elke avond stonden honder den rond de balustrade te zien naar de verrichtingen van de ama teurs. Schiedam floreerde toen. Er kwam een moeilijke periode daar na, maar nu twintig jaar later wij zen alle tekenen er weer op dat Schiedam voor een nieuwe perio de van opbloei, van prestaties en ook van veel belangstelling tege moet gaat. Daarom zal Schiedam in zoverre de fusiebesprekingen af wijzen dat de r.c. Schiedam als r.c. Schiedam 2al blijven bestaan, maar de rennersclub zal graag de medewerking van de concentraties die in deze omgeving letterlijk en figuurlijk niet rut de (wieier) voe ten kunnen ontvangen. Tot secretaris van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging is ge kozen de heer L. C, Webers, Goe man Borgesiuslaan 40; de heer A. Vendeloo, secretaris van GTB heeft als nieuw adres Talmalaan 50, te lefoon 66924. Nu de regen het voetballen in de laatste weken van het jaar weer gaat beperken kan de lijst van de „winterkampioenen" wel weer worden opgemaakt. Voor de zon dagclubs heeft Schiedam voorlopig nog slechts de tweedeklas sers Schiedamse Boys en "Wilton Fyenoord als troeven, die in A en B. heel goede kansen maken. Bij de zaterdagclubs zien we»PPSC 3, PP SC 4, HBSS 6 heel fraai aan kop gaan. zal door de raad een kostoobegro- ting en een exploitatie-overzicht worden overlegd van de aan te leggen tennisbanen in deze nieuwe wijk. Op een centraal punt in deze wijk in de omgeving van de Sport- laan zal een rolsehaatsbaan wor den aangelegd. De raad stelde een krediet beschikbaar van ƒ8250, De raad stelde verder een sub sidie van 109.5DO beschikbaar voor de stichtingskoste.van kerkgebou wen. Het betreft hier de bouw van een gereformeerde kerk (370 zit plaatsen), een R.K. kerk (280 zit plaatsen) en een hervormde kerk (450 zitplaatsen). De heer H. Makkinga (PCG) werd met zeven stemmen voor en twee blanco aangewezen als de opvolger van wethouder Van Bodegom, die ziek is. De heer Makkinga zal de aanvaarding van de functie in be raad houden. De vertegenwoordigers van de ge meentebesturen van Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg z'yn al lange tyd bezig met de uitwerking van plannen voor de bouw van systeem- scholen In drie gemeeenten. Het Is thans vrij zeker dat volgend jaar de eerste van dit type scholen zal kun nen worden gebouwd. Deze week is de mededeling ont vangen, dat het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Kunsten en Wetenschappen, in prin cipe bereid is medewerking te ver lenen aan het plan voor de bouw in eerste aanzet van acht scholen in het Du ra-Atlassysteem in Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg. De drie gemeentebesturen dienen definitief uit te maken welke open bare en/of bijzondere scholen er zul len worden gebouwd De plannen worden thans aan de inspecteur van het lager onderwijs voorgelegd* Nadat deze, na overleg met de bouwkundig inspecteur, een beslissing zal hebben genomen, kan rijksgoedkeuring worden aange vraagd. Het is daarom niet te optimistisch gesteld, dat reeds vrij spoedig in 1962 met de bouw van deze systeem- scholen kan worden begonnen. (Advertentie l M.) Het nieuwste op het gebied van zelfbinders is niet meer alléén voor hen die hoge prijzen kun nen betalen. Neen, onkreukbare zelfbinders die zelf te wassen en zonder strijken er weer als nieuw uit zien... nu óók voor onze klapten. Morgen beginnen wij met de verkoop van duizenden van deze Polyester zelfbinders van Trevtra en Terlenka uit de normale series van drie tot zes gulden» door elkaar voor nog géén twee gulden. ilbinder Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vari duizenden zelfbinders van originele Poly ester garens in honderden ver schillende kleuren, en dessins, door elkaar 1 Hf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1