ANDE B. en W. vragen de steun voor werkende molens oudshoorFI Ook Rijk en Provincie verlenen hulp Plan tot uitbreiding van bad „C roenoord Strijd rond de korven P. L. Janssen opent drie exposities Collectieve schuld wordt duidelijk Spanning en goed spel in parachutistenfilm Koeriersiers PHILIPS T.tf. KIJKEN IN UW EIGEN HUISKAMER.... Profiteer van dit unieke aanbod. Stap maandag bij Oudshoorn binnen en geniet s-avonds van uw eigen tv. Wacht niet langer: de komende drie maanden zullen iv-fopmaanden worden, 'n Voorbeeld? Wat denkt u van aanstaande woensdag; TOT TENHAM HOTSPUR-FEIJENOORD Meer lig- en speelruimte Museum zei deuren weer open Kantoor van woningbedrijf in gebruik Monopole-matinees PROEFNUMMER DOE HET ZELF Tussen subsidie en sympathie- bijdrage is verschil „Vrijkomende" arbeid te laag gewaardeerd SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 11 november 1961 3 {Advertentie LM.) SBB Inclusief TAFEL EN ANTENNE KOM EVEN LANGS O F BEL 116440 VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS HAAKT Meent 22-34 Telefoon 116440 Overscb. Dorpsstr. 12 Telefoon 412 28 Rotterdam B. en W. verzoeken de gemeenteraad haar steun te ver lenen, waardoor jaarlijks hoogstens een krediet van 200 ter beschikking komt als bydrage in de werkelijke onderhouds kosten van de twee in Schiedam nog werkende molens, „De Walvisch" en „De drie Koornblocmen". Het college richt dit voorstel tot de raad op verzoek van Gedeputeerde Staten. Ook het rijk en de Provincie zullen bepaalde bedragen uittrekken om de werkende molens nog in stand te houden. Volgens gegevens, verzameld door de vereniging „De Hollandsche Mo len", zijn van de 991 in ons land aanwezige molens er nog 392 in be drijf. Van. hogerhand wordt ge vreesd dat dit aantal snel zal af nemen, tenzij maatregelen worden genomen om het buiten gebruik stel len van molens tegen te gaan. De ervaring leert, dat een windmolen, die niet meer in bedrijf is, spoedig in verval geraakt, hetgeen tot ont luistering of algehele afbraak leidt. Het in bedrijf houden van molens is dan ook van primair belang voor de instandhouding ervan, nog afge zien van het feit, dat een werkende molen een veel aantrekkelijker beeld biedt dan een niet-werkende. Rijk en provincie z^n van mening, dat het in bedrijf houden het beste kan worden bevorderd door de molenaar een redelijke tegemoetkoming in de onderhoudskosten van zijn molen te geven. Op langere termijn ge zien heeft deze bijstand voor de over heid het voordeel, dat het aantal, vnelal kostbare restauraties ver mindert Het Rijk is bereid voor zijn reke ning te nemen 405?» van de jaarlijkse, werkelijk gemaakte, onderhoudskos ten, voor zover deze niet hoger zijn dan 1.000,— (derhalve tot een maxi mum van ƒ400,— per molen), ter wijl de Provincie wil vergoeden 10 Burgerlijke Stand ■ONDERTROUWD: G. P. Ammer- loan. 28 jr. en C. B. Maat, 24 jr. T. Bloos, 30 jr. en A. J. van der Kuij 22 jr. A. Daskalakis, 33 jr. en W, £- van Gogh. 21 jr. C. H. van der Ent, 26 jr. en A. L. Snikkers, 27 jr. J. G. M.' Erftemeijer, 28 jr. en M. A. E. J. Rovers, 28 jr. J. J. Geul, 42 jr. en H. P. Snijder, 58 jr. H. C. M. Ham, 23 jr en M. F. J. Veringmeier, 24 jr. L. A. Hellemons, 21 jr. en M. M- Pil, 18 jr. H. C. Jansen, 29 jr. en L. H. Snijder, 22 jr. P. E. van Leeu wen, 22 jr. on E. van der Kul, 18 jr. J. "W. Meijboom. 26 jr. en' J. L. Vuyk, 21 jr. W. van Putten, 28 jr. en E. B. J. Teunissen, 22 jr. F. A. M. Ren smarts, 25 jr. en W. B. den Brin- ker 23 jr. A. Schipper, 28 jr. en P. Bas, 22 jr. J. F. Timmers, 27 jr. en J. C. Suisse, 22 jr. F. A. P. van Tricht. 24 jr. cn C. H. van Slob be. 19 jr. L. R. G. Vers/eld, 29 jr. en H. J. C. Schoutsen, 25 jr. D. Schoo- neman, 57 jr. en B. M. Burger. 56 jr. GEHUWD: D. Nels. 25 jr. en M. R, Werkman, 20 jr. J. H. M. Blom, 23 jr. en J; j. Voogd, 21 jr. L. van der Knaap, 27 jr. en J. Holleman, 22 jr. J. J. Pieroen, 28 jr. en I. Schmidtke, 26 jr. A. A. van Wijngaarden, 23 jr. en P. C. C. Bergen, 20 jr. H. Smit, 23 jr. en P. Scholten, 20 jr. F. C. L. van Nieuwenburg, 21 jr. en M. O£- fenberg, 20 jr. J. G. van den Berg 25 jr. en C. F. A. van Wijk. 23 jr. A. A. G. van Puffelen, 26 jr. en J. H. M. Sebel. 21 jr. P. van Buuren, 27 jr. en H. Bicrhoff, 20 jr. GEBOREN Antonius z.V. A. Klepke en Hi J. van den Berg; Mar tha d v. M. J. van Hattem en L. do Ruiter. Marcus z.v. P. J. van Hagen en J. M. Kooijman; Saskia C. d.v. L. Santmg en C. Schouten; Dorothea A. J. d.v. I. J. van Gelderen en D. A Gijtenbeek. OVERLEDEN H. H. J. van Knotsenburg 90 jr. wed van J. Dey. A. de Keijzer, 77 jr. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83 Bellen bij ongeval: G.G, en G.D.: Tumlaan 80 Telefoon 69290. Politie-aiarmnummcr: 646 66 Bibliotheek: Lange Hat en., ge opend: maandag 19 :ot 20 30 uur. dinsdag 9.30 tot 16.30 en -19 - cot 2030 uur; woensdag 9 30 tot 1630 uur. donderdag 9.30 tot 12.30 uur. vrijdag 9 30 tot 1630 en 19 tot 22.30 uur. zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur. woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. donde.dag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. zaterdag 10'tot 12.en 14 tot 17 u. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuou» de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schie- damse' kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2., 4.11, en: 9.15 uur: „De Koning der Boekaniers". Monopole, 2 uur, zondag 2 en 4.15 uur: .Bestemming Auschwitz 7-,: en 9.15 uur: „Parachutisten- commando", DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: SVV-supp. ver. Jaarfeest. van deze kosten tot een maximum van 10Q,—Gedeputeerde Staten hebben 'b. en w. gevraagd te bevor deren, dat ook van gemeentewege aan deze regeling medewerking wordt verleend door eveneens 10% van de bovengenoemde kosten te dragen. Deze bijdrageregeling is van toepassing op alle industrie- en pol dermolens. niet zijnde windmolens, die geheel of grotendeels uit metaal zijn samengesteld. Het Is voorts de bedoeling van Rijk en Provincie deze regeling met de grootst mogelijke soepelheid toe te passen. Indien dit nodig mocht tAdnerienUe l.M.j ervaringen een nauwkeuriger om schrijving van de voor een bij drage In aanmerking komende werk zaamheden kunnen worden gegeven. Vooralsnog wordt echter de voor keur gegeven aan de volgende al gemene omschrijving: „alle herstel en onderhoudswerken, die op eni gerlel wijze nuttig of noodzakelijk zijn voor de Instandhouding van de molen als ma al werktuig." Ook het criterium, waaraan 2al moeten worden voldaan wil een mo len als molen in de zin van de be trokken regeling worden beschouwd, zal voorlopig niet te scherp worden gesteld. Ook in dit opzicht wordt de voorkeur gegeven afln een algemene regel, voor de industrie-molens lui dende als volgt: „Als werkende mo len zullen worden beschouwd de mo lens, die als onderdeel van een be- drijfsuitrusting op geregelde tijden als maaiwerkluig in gebruik zijn" en voor de poldermolcns: „Alle mo lens, die op geregelde tijden voor de bemaling van een polder in be drijf zijn." Ook naar de mening van b. on w. zal de getroffen regeling een goede invloed op het behoud van molens kunnen hebben," zodat er ook voor de gemeente aanleiding bestaat hier aan medewerking te verlenen. Aan gezien er momenteel in Schiedam twee werkende molens zijn zal deze Voor vlotte meisiesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST III blijken, zou te zUner tijd aan demedewerking een jaarlijkse bijdrage hand van de in de praktijk opgedane van ten hoogste 2 x 100,— vragen. 55 B. en W. vragen de gemeenteraad hun goedkeuring voor een krediet van in totaal ƒ38.000 om met dit bedrag de lig- en speelruimte rond bad Groenoord uit te breiden. Het benodigde krediet zou ten laste van dc kapitaalsdienst van de begroting 1961 moeten komen, onder gelijktijdige vaststelling van de begrotingswijziging, die hieruit voortvloeit. De uitbreiding zou moeten komen op het perceel grond, ten noord-westen van het bad, dat door de wegenaanleg daar ter plaatse geheel geïsoleerd is komen te liggen. Dit perceel zou een nuttige bestemming kunnen krijgen door het aan de terreinaccomoda- tie van het bad toe te voegen. Hierdoor zou meer lig- en speel ruimte ter beschikking komen, waarmee het bad op drukke dagen zeker gebaat zal zyn. Dc dienst van gemeentewerken heeft een plan hiervoor uitgewerkt, dat de instemming heeft van de „Stichting Openluchtbaden" Schie dam. Deze uitbreiding zal een opper vlakte bestrijken van ongeveer 2100 m2. Door de lage ligging van het be trokken terrein zal enige ophoging noodzakelijk zijn. De sloot, die het bad ter plaatse thans begrenst, zal verlegd moeten worden. Het werk omvat voorts het aanleggen van drainering, het bezoden van het ter rein, het aanbrengen van beplantin gen, e.d. De oude beplanting blijft voorshands gehandhaafd. De kosten zullen 30.350 bedragen, welk bedrag als volgt Is samen gesteld: lonen ƒ3600; materialen 13.300; kosten derden ƒ12,500: al gemene kosten en onvoorzien 95Ö. Voorts dient de benodigde grond van het grondbedrijf te worden overgenomen. Bij raadsbesluit van 20 december 1957 (Verz. Eaadsst. blz. 381) is besloten de grond voor KERKDIENSTEN Ned. Iferv, Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Wisgerhof (Vecnendaal), 5 uur ds. D, J. spalfng. Bethclkerk: 10 uur ds. A. Holönan, 5 uur ds. J. D, Smids. Opstandingskerk: 10 uur ds- C. van der Steen, 7 uur Oecumenische Dienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. 3. G. Jansen. 7 uur ds, E. van Brug gen (Botterdam). Ned Herv. Getcï. Evang. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Wisgerhtif (VeenendaaD Gebouw Irene i 4 uur ds. haf. Evang. Lult». Gemeente. C Pel (Amsterdam). Luth. Kerk: zaterdagavond Oeeum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Wcsïvcst 02: 10.30 ds. A, D. Klaassen. Oud Kath. Kerk. Dam 20: 10 uur Hoog-Mis. Baplistcttgemeenle. Lange Haven 43. 10 uur cn 1 uur ds- R. Behing. Leger des HelU. Lange Haven 2.: 10 uur Heiligingssamenkomst en L30 uur verlossingssamenkomst. Gomt Verbooustraat: 6.45 uur Openlucht sa men komst. Alle samenkomsten ol v. de majoors K. Wieringa en R. Reits- ma. jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur: wachttorenstudie, onderwerp: Vermeerder uw dienstvoorrechten Woensdag 730 uur dienst ver gade ring en theocratische bedieningsschooL <-iir, Gerer. Kerk. Warande, hoek BK-laan: 10 uur Lecsdienst, 3 uur ds. D. Henstra (Delft). fïed. Hèrv. Gemeente Kethel. „De Ronk": 8.30 uur ds. flrummelkamp, 10.30 uur de heer IJsselsteln. Dorps kerk: 10 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds.: W. Zeydner (Rotterdam). Geref. Keik. OosterXerk: 10 uur ds. H J. Heynen (Vlaardingen), 5 uur ds. J Lever (Vlaardingen). Kethel „De Ark": 050 uur ds. J. Couvée, 2JO uur ds. G. Aalbersberg (Vlaardingen). Kan tine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds. J. Lever, 5 uur ds. D. Bouw- knegt (Den Haag). „De Goede Haven 10 uur ds. W. A. Krijger. 5 uttr ds. J. Couvée. Julianakerk: 10 uurds. D Bouwknegt, 5 uur ds. W. A. Knj- fi«r- Wisger- io uur ds. 7.30 bad „Groenoord" over te dingen te gen da boekwaarde, die toen ƒ3 per m2 bedroeg. De boekwaarde be draagt thans ƒ3,60 per m2. Derhalve kan de grond nu tegen deze prijs uit het grondbedrijf worden genomen, waarvoor een krediet van ƒ7560 no dig is. (Atinrni'Htw t M 1 Voor modieuze damesmantels KLEDINGMAGAZIJN BROERSVEST 111 In Passage: Koning der Boekaniers Deze "week zal in de Passage „De koning der Boekaniers" worden ver toond. Aangezien dez» film even eens in Rotterdam Arena te bezichtigen valt, verwijzen wij voor een verslag naar pag 9 van ons blad vart gisteren, vrijdag 10 november. Concertavond De sectie muziek van dc Schie damse Gemeenschap organiseert dinsdag 14 november in Arcade een concertavond. Medewerking verle- nenn: R.K. Jeugdorkest „St. Rad boud", Jeugdorkest „O.B.K.". Accor deonver. „Kunst door oefening", C.J.MV. Mondarc ver. „Bravo", Schiedamse Mandoline ver. ..La Ma- tinata", RK, Jeugdorkest „St. Am- brosius" en de Schiedamse Klaver Accordeon Vereniging. Ruilbeurs Maandag 13 november, zal de Ned. ver. „De Verzamelaar" in zaal Ar cade een ruilbeurs houden, De periode van het slechte weer is Ingetreden en daardoor is het elke week weer twijfelachtig of de vèld- sportwedstrijden doorgang kunnen vinden. Een troost Is, dat de meeste velden tegenwoordig van zodanige kwaliteit z|jn. dat het vastgestelde programma kan worden afgewerkt als er vanaf vrydag niet te veel re gen meer valt. We hopen daar nu ook maar op en in dat geval zullen de wedstrijden Schiedam—DKO, ODiOranje Wit en Overkanters 2—Succes zeker wor den gespeeld. De oude rivalen van Schiedam zullen hel de roodzwarten wel weer niet te gemakkelijk maken. Nu onze stadgenoten zo uit vorm z|jn moeten we wel op een Deiflse overwinning rekenen. ODI krijgt de kans de winstpunten voorraad aan te vullen als goed wordt opgepast. De wedstrijd van Succes is van groot belang voor dc bezetting van de bovenste plaats. We geloven niet, dat de blauwwitten een steek 2ullen laten vallen, maar goed aanpakken moet voor hen wel het parool zijn. In het verdere programma zijn op genomen Rozenburg 4Schiedam 2, Eureka 3—Succes 2, ODI 3—TOP 3, Schiedam aSperwers b, ODI a—'t Waterschip a, en Schiedam b—Suc ces a. De kersverse muurverf In de aula van het Stedelijk irtuseum te Schie dam toonde vrijdagavond enkele af beeldingen van affiches voor reeds vergeten jeneverraerken uit de vorige eeuw. Deze vertoning van diaposi tieven was een van de grapjes van conservator P. 1» A. Janssen die Iets van de verzameling van het muse um wilde laten zien. Op geestige wij ze gaf de heer Janssen z|ju toelich ting, nadat hij er z|jn vreugde over uitgesproken had dat het Stedelijk Museum weer geopend kon worden. Gedurende maanden is cr hard ge werkt aan het plaatsen van een ver warming. in alle ruimtes en boven dien heeft een deel van het museum een verfje gekregen. De aankleding van de aula is ook gewijzigd. De heer Janssen merkte op dat de restaura tie vun het museum nog niet is vol tooid. zodat de verzameling nog niet kan worden getoond. Het eigen be zit blijft daarom voorlopig achter ge sloten deuren. De heer Janssen be loofde wel dat er nu weer in het ver volg om dc zes weken nieuwe expo sities zullen z|jn. Bij zijn welkomstwoord heeft de heer Janssen speciaal de heer H. Sa bel, locoburgemcester, kunnen be groeten. De conservator vertelde de zeer vele belangstellenden, dat in de kleinste bovenzaal en in vitrines bij de trappen werk van de kindertjes van Schiedam is te zien. Deze kin deren werken iedere zaterdagmid dag onder leiding van Luuk Schol ten. Zij schilderen en boetseren. De heer Janssen was het gemeentebe stuur dankbaar dat dit werk moge lijk werd gemaakt De kinderen heb ben vele prachtige tekeningen en pok karakteristieke beeldhouwwerk jes van boetseerklei vervaardigd. „Fijn, dat we dit kunnen doen", de heer Janssen. Hij was ook verheugd, dat de Haagse schilder Verdijk zijn wer ken kan exposeren in de bovenzaal. VLAARDINGEN Over tivee maanden: De afbouw van het kantoorge bouw van het woningbedrijf aan het Emaus is op het ogenblik in volle gang. Het gebouw is sinds enkele weken glasdicht. Naar verwacht wordt, komt, deze week het stuca- doors- en tegelwerk gereed en zal binnenkort de laatste hand worden gelegd aan de aanleg van de cen trale verwarm ingsinstailatie inet oliestookinrichting en de elektrische installatie. Resl daarna onder meer nog het aanbrengen van de plafonds, het stellen van de tr„p, het leggen van de tegelvloer In de hal, het plaat sen van de glasalplaten als bekle ding van de borstweringen en, last but not least, het schilderwerk. Het riet er naar uit, dat met de uitvoering van al deze werkzaam heden, alsmede met de stoffering en inrichting van de divei_e ruimten, nog een t eetaj maanden za] zijn gemoeid, zodat, indien geen stagna ties optreden, het gebouw in dc loop van januari 1962 in gebruik kan worden genomen. EEN film die de aandacht trekt door de ernstige, sobere wijze waarop het probleem van de per soonlijke schuld der Duitsers aan de orde wordt gesteld, Is de Bulgaars- Dultse-productle „Sterne" die hier de titel „BESTEMMING AUSCHWITZ" meekreeg. Deze Nederlandse titel verlegt het accent op nogal willekeurige wijze: niet het feit dat men kennis mookt met een groep (Griekse) Joden die op de duur naar oen vernietigings kamp zal worden overgebracht, staat op de voorgrond. Dat is de gruwe lijke werkelijkheid op .de achter grond. Hetgeen waar het omgaat, is de innerlijke strijd van een goede Duit- Se soldaat, die in het burgerleven kunstschilder is. H|j is goed in de menselijke betekenis, niet als mili tair. Hij komt tot het inzicht dat het regime er één van beesten is. Dit inzicht krijgt, hij door zijn véle gesprekken met een Jodin uit hét kamp. Tenslotte wil hij haar redden, maar door een leugen van zijn vriend lukt dat niet. Nu, geheel ontgoocheld, gaat hij de verzets groep tegen het Duitse regime steu nen. Waar het om ie doen is, en wat re gisseur Konrad Wolf op indringende wijze duidelijk maakt: laten zien hoe in" de ziel van een sceptische, gevoelige jonge Duitser de waar heid omtrent de geweldige collec tieve schuld doordringt die alleen maar op persoonlijke wijze kan worden geboet Regisseur Wolf is er in geslaagd dit verhaal zowel filmisch slerk als ingetogen vorm te geven, waarbij hij kor» steunen op een knap scena rio en o-> een groep bekwame ac teurs. (MONOPOLE) A ttvertentte IJ Stuur deze advertentie met naam cn adres aan Doe het Zelf, maandblad voor praktische mensen, postbus 955, Rotterdam. M j Dc conservator roemde de ijver van deze artiest die met vreugde schil dert zonder de pretentie te hebben een Rembrandt te zijn. Verdijk schil dert non-figuratief, maarzijn wer ken zijn spanningsvolle composities van kleuren in licht en donker, Pierre Janssen zei ook In de toekomst graag aan jonge schilders ruimte te wil len bieden voor exposities. Over de derde foto-expositie in dit museum, ditmaal van Eddy Pos-j thuma de Boer, zei de heer Jans- sen dat dc fotograaf het leven in beeld heeft gebracht. „Zijn tentoon- stelling is een expositie van frag menten van seconden. Het is niet tragisch, wat u ziet ih gewoon", zei hij. Na deze ditmaal zeer korte in leiding hebben de velen de drie ex posities bezichtigd. Van Eddy Pos- thuma de Boer zijn tal van grote sfeervolle foto's over tal van onder werpen in de benedenzaal te zien. Gedichten voor de Sint? De sneldichtei tot vrind. „DE SNELDICHTER VAN DELFSHAVEN" Sig. mag. „Luxe". Havenstraat 141 Telefoon 5 9285 NIET de eerste film over val- schermjongens is P a r a c h n- t is ten commando in MONO POLE. Ook niet de beste. Maar de ze geschiedenLs van Amerikaanse paratroopers, die achter dc Duit se linies gedropped worden en in *t nauw gebracht door een grote over macht vla een list de dans weien te ontsnappen, heeft stellig verdien sten: goed spel, spanning die nau welijks verslapt en tempo. De list heelt een heel drama ten gevolge. Cowboy, één van de para troopers, trekt een Duits uniform aan om zijn kameraden door de li nies te helpen. Een van de mannen ziet hem voor een echte mof aan en deze tragische vergissing kost Cow boy het leven. De paratrooper die deze fout begaat, wordt niet alleen door zijn geweten, maar ook door zijn makkers gekweld. Zij verden ken hem van opzet, omdat hij ru zie heeft gehad met Cowboy. H|j re habiliteert zich tenslotte op moedi ge wijze, maar dit bewijs van zijn onschuld kost hem zijn leven. VLAARDINGEN De heren H. J. Knoester. (PvdA) en B, van Viegen (AR) verklaar den zich donderdagavond in de raad beiden tegen toekenning van een „r>.fmpathie-bijdrage" van ƒ25,aan de beweging van Europese federa listen. ..Ik ben legen een sympathie- bijdrage en vóór een subsidie," ver klaarde de heer Knoester, die later zijn standpunt iets wijzigde en stel de. dat hij desnoods een sympathie- bijdrage wilde steunen, mits deze op 100,zou worden gebracht. Een bedrag dat Vlaardingen waardiger is dan ƒ25,Zijn voorstel werd in stemming gebracht en met acht tegen negentien stemmen verworpen. De heer Van Viegen was het niet duidelijk in welke subsidielijn deze bijdrage past. Hij vreesde, dat er een precedent geschapen zou worden. De heer E. P. van der Veen (CHU) die er de aandacht op gevestigd had, dat hier geen Vlaardings belang in het spel Is, Het zich door het colle ge ervan overtuigen, dat er deson danks wel sympathiebij dragen aan bej aal de instellingen kunnen worden gegeven. Verheugd aanvaardde de heer v. d. Veen dit standpunt, om dat hij in tegenstelling tot de heer Van Viegen kennelijk wel graag een precedent zag. Hij sprak dan ook de verwachting uit, dat de raad zich te gelegener tijd het ver schil tussen een subsidie en een sym- pathiebijdrage zou weten te herin neren. Met betrekking tot de ontbinding van een pachtovereenkomst met de heer Jac. Zonneveld, omdat de ge meente dc beschikking wil krijgen over de door deze agrariër gepach te gronden in de Hojiërhoekse en Zouteveense polder omstond er don derdagavond in de raad een wat duistere discussie tussen wethouder T. de Bruijn en de heren P. Hooger- werf (AR) en ürs. H, P. M. v, d. Drift (KVP). Men bracht namelijk stukken ter sprake, die aan het oog der open baarheid zijn onttrokken. De tribu ne moest het dus doen met toespe lingen en daaruit bleek, dat de heer Zonneveld een zeer ruime schade loosstelling zal krijgen. Daartegen had men geen bezwaar. Wel echter tegen het feit, dat er een verhou dingsgewijs zeer laag bedrag is af getrokken voor „vrijkomende ar beid". Met deze term bedoelt men, dat de van zijn bedrijf vertrokken boer andere arbeid zal gaan verrich ten en daarmee een bepaald Inko men verwerven. Dit bedrag was bij zonder laag geschat, meende men. De wethouder was het daarmee eens. Maar de deskundigen plegen nu eenmaal voor deze post een laag bedrag aan te nemen, omdat men ervan uitgaat, dat het de betrokke ne niet gemakkelijk zal vallen op vrij korte termijn in een ander vak tot prestaties te komen, die hem een zelfde inkomen als voorheen ople veren.' Neem het voorstel terug en pleeg overleg met bevoegde instanties (de pachtkamer bij voorbeeld of het be drag voor vrijkomende arbeid niet wat hoger gesteld kan worden, vroeg de heer Hoogerwerf. De raad viel hem b|j en het college had geen bezwaar, omdat men zelf ook niet erg gelukkig was met de stand van zaken. Men komt er dus nog eens meeterug, -y V.., y Een uan de oudste. leden yan Vor- tuna. tegenwoordig ce-lid. „oide Rinus" Pille, tuerde gisteren zijn 7Iste verjaardag Olde Rirtus was in de beginperiode van Fortune, een van de steunpilaren van het eerste elftal en baarde destijds in Vlaardingen groot opzien, toen hij na zijn huwelijk, bleef voetballen; van hem wordt gezegd dat h|j de eerste Doetba/Zer is geweest, die als getrouwd man bleef spelen. Vele bekende spoTtjiguren uit Viaardingen fctuamen hem g; tren feliciterenniet «Ifeet» uil de For- tuna-kring, Zo sagev totf o.a ook Ome Koos", die vroeger in VFC triomfen vierde Vanzelfsprekend werden er veie grapjes gemaakt over de verhouding For tuna—VFC. Wijsgerig merkte de reeds grijzen de heer Pille op; je moet altijd eerbied hebben voor je leermees ters. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. van der Veer, Ruys de Beeren- broucklaan 16, tel. 69873; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knap- pertlaan 154. lel, 69880; H. J. Ormel, Singel 76, teL 68250; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, teL 64244. Geopend is apotheek Van Westen dorp. Singel 83, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. IK» mWuMMfaSiaiSESiffiJiSl 3I!I) Speciaal voor spoedgevallen. Koüerdamsedyk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Te koop aangeboden Poefs, mooie sortering in verschillende kleuren en maten. Te zien bij Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam to; stadhuis. Personeel gevraagd Japonnenhuis Stelnas, vraagt modlnettes met ervaring. Klein atelier. Geen band- werk. Zaterdags vrij. Hoog straat 88, Schiedam. Telefoon 6 74 63. Permanent wave Hélène permanent mei toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 11.— korting 1 Dames- en herenkapsalon „Hóiène". Rembrandtlaan 22, telefoon 671 70 Fotografie Roinims vergeten; De dutó- maat staat vim» u klaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. H.njgstraat 106 Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed. Lessen Autorijschool Kowl, Waian- de 210 B, Schiedam, telefoon 8 28 73. Ook verhuur zonder chauffeur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1