1 12222 1 1 pand van Lenderink aan de Westerkade Nieuw Co en Lof voor het Beatrixpark: verbeteringen mogelijk m Maria-kleuterschool vierde 40-j bestaan DE KLERKeZN Neven stalen voor 25 mille in „snoepwinkel Structuurverbeteraar op proteïnebasis m t* PUI f8700 buit bij inbraak Auto tegen verkeerszuil i IERLAND Zwemles voor de jeugd 'n moeilijk geval Keukenbrandje Juliana contra Juliana 3 Winst en verlies voor SYG Ex-penningmeester ondersteuningsfonds krijgt 12 maanden wm-'^ Bordjes op hokken kinderboerderij zijn gewenst Burgerlijke Stand Bejaarde man aangereden COÜP°WS vitrage övergord»nêN Leerlingen fleurig getooid met mutsen Toonkunstconcert in de Passage Ouderavond van de Thorbeekescliool Eis: achttien en vijftien maanden Feestavond van ABVA Meikslijter bij botsing gewond SCHIEDAM THEATER EEN LEIDSTER Koeriersters JPoensdag 15 november 1961 3 Zelfs de meest verstokte Sc hi edammer komt nog weieens tot de ver rassende ontdekking, dat Schiedam op het gebied van de industrieën, meer te bieden heeft dan alleen maar de scheepsbouw of de drankberei ding. Dat «al donderdagmiddag om half drie blijken, ais burgemeester mr. J. W. Peek het nieuwe bedrijfspand van de firma Lenderink Co. N.V. aan de Westerkade 20 opent. Lenderink is een naoorlogs bedrijf. WÖlen de heer Lenderink kwam in 1940 uit Zutfen in Schiedam, hij werkte aan de Lange Haven en later aan de Westerkadc. Onder leiding van zijn (choomoon. de heer H. Bijl, en de mededirecteur de heer J. G. Beuchlin heeft het bedrijf van 1950 tot I960 zulk een .grote ontwikkeling door gemaakt, dat de aannemer Leenderts uit Schiedam vorig jaar september ep de plaats van een oude mouterij aan de Westerkade een nieuw pand heeft neergezet, naar ontwerp van de architect C. van der Vlies, Het bedrijf maakt nu „Hyfoaraa", dat Is een strnctuurverbeteraar op proteïnebasis voor de suiker- cn chocola de verwerken de Industrie. Deze „Hyfoama," be paalt de luchtigheid, brosheid of taaiheid van chocolade, nougat e.d. Tachtig procent van de produktle wordt uitgevoerd naar 48 landen over de ge hele wereld. Voor de oorlog maakte de heer Lenderink al schulmpreparaten. Hij maakte o,a. schuimmiddelen voor het toen nog weinig bekende schuim rubber. In de oorlog maakte de heer Lenderink bij gebrek aan latex structuurverbeteraars voor de voe dingsmiddelenindustrie. Nu worden de „Hyfoama"-produkten in poeder- vorm voor bakkerijen en suikerwerk- chocoladefabrieken over de gehele wereld vervaardigd. Als grondstof wordt proteïne gebruikt Vooral Bra zilië levert veel van deze grondstof, de eiwitstof uit de melk die in dat land zo goedkoop is. De bouw van het nieuwe bedrijf heeft het moge lijk gemaakt dat de fabricage kon worden geautomatiseerd. Daardoor kan met minder personeel dan voor heen worden volstaan. Er zijn geen werknemers ontslagen omdat enke len de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. In het nieuwe pand bevindt zich gelijkvloers de expeditie waar het gerede produkt in blikken staat. Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren en de laboratoria. De fabriek is zo stevig gefundeerd dat eventueel nog een tweede verdie ping voor uitbreiding kan worden bijgebouwd. In de laboratoria wordt de research verricht en bovendien kunnen de cliëntele daar in de prak tijk zden voor welke mogelijkheden het Hyfoama kan worden aange wend. Bovendien verstrekt de firma als service een fraai door drukkerij Bosman verzorgd receptenboekje in wel acht talen (ook Arabisch) waar in de tientallen mogelijkheden voor het gebruik van Hyfoama zijn ver meld. Het produkt wordt in hoofdzaak in poedervorm, maar ook nog wel in vloeistof vervaardigd. Daartoe wordt de caseïne in ketels gedaan, chemicalieën worden toegevoegd en met verdampers en afzuiginstallaties wordt tenslotte de poeder verkregen die in blikken van 10, 5 of kg valt De blikken worden (via foto- elektrische cel) automatisch gevuld en automatisch op de lopende band (rollen) geduwd waarna de rijen blikken voor de lift naar de expe- (Advertentle t*A.) Voor modieuze damesmantels afya kledingmagazijn BKOERSVEST 111 Op de Broersvest is vannacht om streeks 1 uur een verkeerszuil omver gereden. De automobilist heeft ge woon zijn weg vervolgd. De politie heeft echter zyn kenteken kunnen opnemen, waardoor men er achter kwam, dat de automobilist de Hage naar E, T. B. was. De Haagse politie heeft hem aangehouden. Het bleek, dat de bumper van zijn auto en even eens een van zijn bermlampen waren beschadigd. De man beweerde, dat hij er niets van gemerkt heeft een verkeerszuil omver te hebben gere den. "Wel zou zijn wagen ter plaatse geslipt zijn. (Advertentie LM.) VOOfTv2 BRILLANT LIJNBAAN 50 ditie komen te staan. Enkele opera tors in continudienst tezamen met wat assistenten verzorgen de gehele produktie. Lenderink heeft 34 personeelsleden in dienst waarvan het merendeel voor de verkoop, kantoor, laborato rium en expeditie werkt. De be drijfsruimte heeft een oppervlak van 1000 m2. Hans van Dijk, de Schie- damse kunstexpert, heeft op smaak volle wijze de binnenhuisarchitectuur verzorgd van de moderne kantoren. Toch zal de ontvangst van de gas ten donderdagmiddag niet geschie den in de kantoren, maar in een speciale tent van grote afmetingen die op een betonnen plateau voor het bedrijf aan de Westèrkade wordt gezet Later gaan de genodigden het bedrijf bezichtigen. Voor het perso neel wordt vrijdag een feestelijke bijeenkomst gehouden. Achten b. en w. het met het oog op het verdrmkingsgevaar, juist voor jonge kinderen, niet noodzakelijk, dat het schoolzwemmen al op 7-jari- ge leeftijd aanvangt? Aldus vragen de vragenstellers in hun verslag van het onderzoek der gemeentelijke be groting 1962. In zijn memorie van. antwoord stelt het college van b. en w.: aanbevelenswaardig is het dat jonge kinderen zo spoedig mo gelijk leren zwemmen. Evenwel is het Sportfondsenbad' zodanig bezet, dat het zelfs met mogelijk is de leerlingen van de vierde klassen der lagere scholen zwemles te geven. Ook dient opgemerkt te worden dat het bij jongere kinderen aanzienlijk lan ger duurt eer zij de zwemkunst machtig zijn. In de keuken van de woning van de weduwe C. A. v. W.-De R. aan de Broersvest 50 c. brak gistermiddag om 1.15 uur een brandje uit. Hei ontstond toen een windvlaag het gor dijn tegen het brandende gasstel blies en dat kon gebeuren omdat de keukendeur openstond. De bewoon ster heeft het gordijn losgerukt en het vuurtje gedoofd. De uitgerukte brandweer behoefde geen dienst te doen. De verzekering dekt te schade. De heren jhr. J. G. Keuchelin en H. Bijl Volleybal Van de afd. Volleybal van „Ju liana" zijn deze week slechts drie wedstrijden te melden. Juliana 1 kruiste de degens met het eigen der de team en kwam natuurlijk als over winnaar llit de strijd. Heren 3 heeft echter nog danig tegenstand geboden hetgeen vooral in de laatste setstand tot uiting komt, Door deze overwin ning blijft Heren I met 8 punten uit 4 wedstrijden aan de kop van de ranglijst staan. Heren 2 ging in de Rotterdamse Energiehal D.O.S. 1 be kampen. Het nadeel van de slechte verlichting deed zich ook voor Juli ana gelden, waardoor zij helaas te laat op toeren, kwamen. De set stan den 415, 815 en 1416 wijzen dit duidelijk uit. Zij zakten hierdoor en kele plaatsen op de ranglijst, maar zij nemen toch altijd nog een eer volle plaats in de middenmoot in. De junioren kregen het sterke Aggredior A op bezoek en moesten genoegen nemen met een gelijkspel. De set standen waren 15—9. 1—15, 15—5 en 4—15, Op het eerste damesteam na kwa men alle zestallen van de Schiedam- se Volleybal Club in het veld. Drie teams zorgden voor een overwinning, drie teams dolven het onderspit. Da mes 2 verloor volkomen terecht van DOS uit Rotterdam met 0-3. De Dos- xneisjes toonden veel meer vechtlust en speelden ook technisch beter. Da mes 3 komt er steeds beter in. Ook nu werd gewonnen en wel met 31 van Hermandad 1. Het juniorteam won met 30 van Spel. H'berg B in een saaie wedstrijd. Heren l verloor wederom, ditmaal met 30 van örawi uit Dordrecht. Heren 2 zegevierde daarentegen voor de derde achtereenvolgende maal, dit maal werd DOS 2 met 31 bedwon gen. Heren 3 tenslotte, de veteranen, werd met 30 door Jong Pendrecht geklopt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bü ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 6 82 90. Politie-alarmnummer: 646 66. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dins dag 9.3(1 tot 16.30 en 19 tot 20,30 uur; woensdag 9.30 tot 16.30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 26,30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van d<* Schiedamse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Koning der Boekaniers". Monopole, 2 uur: „Bestemming Auschwitz"; 7 en 9.15 uur: „Pa rachutisten -commando". DIVERSEN Opstandlngskerk, 8 uur: A. H, Ger- hardschool. Ouderavond. Musis Sacrum, 8 uur: W.F. Toneel. Volksgebouw, 8 uur: Alg. Bond van Ambtenaren. Feestavond. Irene, 7,30 uur: Alg. Bedr. Bond Voed ings- en Genotsmiddelen. Huldiging en cabaret. De vroegere penningmeester van de Stichting Ondersteuningsfonds Verolme, de 37-jarige A. M. Z. uit Poortegaal, is gisteren door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. Z„ die op de werf werkzaam was geweest, had 13.C00 gulden onttrok ken aan het fonds dat bestemd is voor behoeftige personeelsleden. H|j gebruikte het geld voor de inrich ting van zijn huis en voor zijn auto. De straf is hoger dan de officier van Justitie veertien dagen geledon had gevraagd. De eis was namelijk acht maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk met drie jaar proeftijd. Bij KB. is Emilio Nunez del Kio erkend en toegelaten, op de voet van vreemdeling, als consul-ge neraal van Spanje te Rotterdam, met jurisdictie voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord- Brabant, Limburg en Gelderland. De heer H. L. Noordzij heeft ontslag genomen als lid van de wijkraad voor Oud-Charlois. In zijn plaats hebben b. en w. be noemd de heer R. H. Bakker. Tijdens het feestelijk gevierde 40- jarig bestaan, wan de Maria-kieu- terschool overhandigde de vijfja rige Marian Schrama namens écn j der leerkrachten een doosje ker- senbonbons aan het waarnemend hoofd van de school, mej. A, van Waarden tmrg. fAduertentl» tJW.J Voor vlotte meisiesmantels afya KLEDINGMAGAZIJN BKOERSVEST Ut „De kinderboerderij zou voor j stadskinderen aan waarde win nen als er bij de hokken bordjes j met de namen wan de dieren zou- den worden aangebracht." Hier- 1 mee worden voornamelijk de uo- gelkooien bedoeldtoani de uier- voeler in deze houten stat be hoef! geen nadere verduidelij- king. Het is de ezel van de kin- derboerderij, die hier nicuwsyie- tig aan een geit snuffelt De vragenstellers merken in hun verslag van het onderzoek der ge meentelijke begroting 1962 op, dat er veel waardering bestaat "voor het mooie Prinses Beatrixpark. Wel blijkt dat het moeilijk is daar de weg GEBOREN: Herman us J., z. v. W. B. Schaap en L. M. Veerkamp; Jo- han H. W., z. v. J. H. W. Mulder cn S. van Kekom; Monica F-, d. v. K. de Bruin en J. C. de Vries; Marcus J. M„ z. v. E, T. van Poucke en P. T. M, Kropman; Franciscus C. B., r. v. J. Hockx en L. A. T. Overeem; Johannes H., z, v. J, J. Verver en E. M. L. van Collenburg; Agatha M„ d- v. G. Huigen en A. T. S. van Buuren; .Maria, d, v. M. den Engels man en N. L. de Hoog; Alexander J. C., z, v. A. J. Vredebregt en A. M. T. Krebbers; Judith M., d. v. J. Leüveld en J. van Duijn; Gerrit T. B., z. v. T. B. Speek er en M. van Katwijk; Johannes P. H-, z. v. A- G. Kruithof en L. van Koetsveld; Hele na C. M., d. v. A. B. Gunnewegh en C. j. Schaareman; René J. A„ z. v. J. van Klink en J. H. J. "Willebrand; Johannis, z. v. D. H. Kruijsifix en J. van Dommelen; Maaike, d. v. J. van der Sloot en J. C. M. de Vree; Ma ria A„ d. v..C. H. de Kievith en E. E. M. de Vette; Carolina A M. en Inge B, M., drs. v„ C. B. Hoppsteïn en B. M. T. Janse; Karin A., d. v. G. A. Beket en J. Pynadeer. OVERLEDENf H. Bijl, 85 jaar, wed. van A. Francken; H. T. Arius, 77 jaar. wed. van. H. M. Houry; J. F- van der Wolf, 37 jaar. Advertentie UM.) te vinden. Het aanbrengen van en kele bordjes „Theehuis", „toiletten", „uitgang", „E.H.B.O." e.d. zou al veel verbetering brengen. De kinderboer derij zou voor stadskinderen aan waarde winnen als er bij de hok ken bordjes met de namen van die ren zouden worden aangebracht. In verband met het karakter van het park worden voorts de volgen de maatregelen en voorzieninen be pleit; Een verbod om liet park in te „brommen" en het aanleggen van toeristische rijwielpaden; het aan brengen van een openbare telefoon cel voor melding van ongevallen; de plaatsing van enkele drinkwater kra nen; openstelling van de openbare toiletten met aanduiding als zoda nig. Op deze opmerkingen gaan b. en w. in hun memorie van antwoord als volgt in; aan het verzoek tot plaatsing van de in de vraag be doelde bordjes zal worden voldaan, evenals aan het verzoek tot plaat sing van enkele drinkwaterkranen. De eventuele aanwijzing van toeris tische rijwielpaden, die voor berij ders van bromfietsen toegankelijk zullen zijn, zal onder het oog wor den gezien. Aan de voorwaarde, met betrekking tot de openstelling van openbare toiletten, gesteld in het raadsbesluit, waarbij de grond voor het theehuis in erfpacht werd uit gegeven, moet door de exploitant van het theehuis worden voldaan. Het verzoek tot het aanbrengen van een openbare telefoon zal met de Plaat selijke Telefoondienst worden be sproken. De 72-jarige voetganger L. C. W. stak gistermiddag om 12.15 uur on voorzichtig de Gerrit Verboonstraat over met als gevolg, dat hij werd aangereden door de bromfietsberij der G. J. E. M. N. De bril van de voetganger werd bij de aanrijding beschadigd, terwijl de man zelf een wond boven zijn linkeroog opliep- Het personeel van de G.G. en G.D. heeft hem ter plaatse behandeld en hem vervolgens naar zijn woning vervoerd. y® ^DONDERDAG EN VRiJDA „«mam. jMR een k»"* ke kopen- seld le« KlERK Coupo" Wl ,00(l1}ke k00P' ,7. velou". P"U' «„e. hel» Jee TAPlU beneden de ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN Hel was gisteren precies 40 jaar geleden, dat de Gem. School voor Voorbereidend Onderwijs, beter be kend als de Maria kleuterschool, aan de Laan werd gevestigd. Na tuurlijk is dit feit niet onopgemerkt aan de school voorbijgegaan en heb ben vooral de kleuters deze dag met een feestelijk programma herdacht. Maar ook anderen hebben van hun vreugd;, doormiddel van een bezoek je aan de school bi ijk gegeven. Dat waren dan o.a. dokter Van Haaf- ten, de schoolverpleegster, zuster Rooien schoon cn de chef afdeling onderwijs, de heer A. R, Malkus. De school telt op het ogenblik een negentig-tal leerlingen. Dit aan tal is voornamelijk teruggelopen door de ontvolking van de binnenstad en de vlucht, die de scholenbouw de buitenwijken heeft genomen. Maar het waarnemend hoofd van de school mej. A. van. Waardenburg verwacht echter, dat het aantal wel weer zal toenemen, wanneer men in de binnenstad met de nieuwbouw gaat beginnen. Momenteel heeft men een paar lokalen afgestaan aan de ulo-school, waarvan de heer M. v. d. Kraan hoofd is. Deze ulo werd op 1 september I960 aan de Laan geves tigd. Het hoofd van de kleuterschool, mej. C. Harstman heeft 1 augustus, wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, de school verlaten. Haar taak wordt nu dus door mej. Van Waardenburg overge nomen. Zij kwam al in 1919 bij het kleuteronderwijs en zij kent der halve de geschiedenis van de Maria kleuterschool op haar duimpje. De school was in het prille begin geves tigd in de Nieuwstraat, Later is men verhuisd naar de Lange Achterweg, Daar werd het pand betrokken ach ter het Weeshuis, waar vroeger het Gemeenteziekenhuis in was geves tigd. En in 1921 kwam men dus aan de Laan. Aan de school zon voorts nog ver bonden mej. G. G. Sehulze en als assistente mevr. Van Leeuwen. Men werkt op de school volgens het zgn. Bonebakkerssysteem. De kinderen hebben van het feest op school genoten. Zij hebben geke ken naar een leuk filmpje, terwijl zij voorts enige tractaties kregen aangeboden. De feestelijke sfeer werd nog verhoogd door de fleuri ge fecsthoedjes, die velen droegen. Het tweede Toonkunstconcert zal donderdagavond 16 november in het Passage-Theater worden gegeven. Het Rotterdams Philharmonisch Or kest zal o.Lv. gastdirigent Alexan der Gibson staan. Solist is Samuel Brill, cello. De uit te voeren wer ken zijn: Ouverture „Le Corsaire" (H. Berlioz), Celloconcert (A. Khat- chaturian) en Zesde Symfonie CP, I, Tsjaikowsky). In het Wijkcentrum zal vrijdag, avond 17 november de Thorbecke. school een ouderavond houden, Tij dens deze avond zal hoofdinspecteur van politie, de heer H. Willemvan Be veren, een lezing houden onder de titel „De huisvrouw in het verkeer". (Van één onzer verslaggevers) Ik voelde my te een snoepwinkel". Dit zei de 23-jarige kok C. J. P. gisteren tot de president van de Rot terdamse rechtbank als verschoning voor de diefstallen die hy samen met zijn neef, de 28-jarlge taxi-chauffeur A. C, S. in de nacht van 5 op 6 juli beeft gepleegd in de Botlek-store. De officier van Justitie eiste voor deze en enige andere diefstallen tegen P een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden en tegen S. een jaar en drie maanden met aftrek. P. en S. zaten beiden in grote fi nanciële moeilijkheden en smeedden daarom een plan om aan geld te ko men. Zij gingen op verkenning uit en zagen in de Botlek-store een aar. dig zaakje. Enige dagen later klom men zy 's nachts aan de achterzijde naar binnen en vonden een waar dorado van radio's, scheerapparaten, horloges, vulpennen, aanstekers, ver rekijkers, camera's, projectors en tassen. Voor een totale waarde van ƒ20 a 25.000 gulden werd In de auto ge laden. De meeste goederen werden in het huis van de taxichauffeur op geslagen. Ht succes scheen even groot als twee maanden tevoren, toen de twee mannen inbraken In 'n winkel aan de Noorderhavenkade en daar voor bij na ƒ400 aan goederen en geld weg namen. Bovendien had de kok van S. de tip gekregen het eens te pro beren bij een winkel in Zwaanshals. De kok was hierop ingegaan en had in deze winkel een scheerapparaat en ƒ75 gestolen. S. kreeg een deel van deze buit. Alleen deze serie diefstallen was de beide mannen ten laste gelegd, maar, zo zei de president, „Er zijn er nog meer geweest". De officier De Algemene Bond van Ambte naren (ABVA) belegt vanavond in het Volksgebouw haar jaarlijkse feestavond. Aan het programma werken mee: Benny Vreden, Mitzy Tieland, Louis Dusee en Peter Oran. sprak met betrekking tot P. van een groot gebrek aan verantwoordelijk heidsgevoel en met betrekking tot S. van de oudste die de wijste moet zijn, en de jongere niet op het verkeerde pad moet brengen. S. betuigde tenslotte onder tranen zijn „razende spijt" en. zei tot de president, dat deze hem niet meer voor het hekje zou zien, omdat hij zijn gezin niet wilde verwoesten. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Op de Dordtsestraatweg bij de Men no ter Braakstraat is gisteren om twintig voor negen de 55-jarige meikslijter J. Groenendijk, die aan de Dordtsestraatweg woont, met zijn fiets tegen een personenauto gebotst Hij liep hierbij een diepe hoofdwond en vermoedelijk een schedelbasis- fractuur op. Men vervoerde hem naar het Dijkzigtziekenhuis, Getui gen van dit ongeluk wordt verzacht zich in verbinding te stellen met d» politie van het bureau Sandeling- plein; tel. 77325. Onbekenden hebben zich in het afgelopen weekend door inklimming toegang verschaft tot het kantoor van de N.V. Rederij West-Friesland aan de Schiedamsedijk. Uit een geld kistje stalen zij een bedrag vaa* 8700 gulden. HOOSSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 58B08 16 tot en met 22 november Morgen In onze donderdageycius: 2.7.en 9.15 uur DE BLAUWE NACHTVLINDER Zarah Leander in een overweldigende film 18 jaar Zondagmorgenvoorstelling: 10.30 uur GEEN PLAATS VOOR WILDE DIEREN Een schitterende kleurenfilm van donker Afrika Alle leeftijden Avondvoorstellingen: dagelijks en 9.15 uur DRIJFZAND DER BEGEERTE Rock Hudson en Kirk Douglas Eastmancolor - 14 jaar Middagvoorstellingen: dag. 2 uur, zondag 2, 5.15 uur, PIRATENBLOED Technicolor - 14 jaar De stichting „Commibsie voor Huish. en Gezinsvoortlchtlng" afdeling Schiedam, zoekt Inlichtingen bij en sollicitaties aan de se cretaresse van de afdeling, p.a. Huishoud en Industrieschool voor Schiedam en Om streken, Prins Mauritsstraat 9, Schiedam, telefoon 684 03. Te koop Gordijnstoffen v.a. 3,95 per meter aan de wand. Keus uit 60 verschillende dessins. Komt naar Plate, Gr. Markt 19-21 t/o Stadhuis Schiedam. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Vooi pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 106 teL 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1