Centrum veranderde sinds eeuwwisseling fflg Wala vormt de vrouw 'ft f.29, Magnetiseur oefende de geneeskunde uit Rustiek cafeetje ge doemd te verdwijnen kamerjassen van vandaag Donderdag 16 november 1961 Hebt u ai met de Koning aan tafel gezeten? KING CORN SANDWICH- BROOD Voor de kantonrechter Teitii78ii-&™; Sssfia "HusSSsSSiSii méma Aanrijding Leger des Heils vraagt de aandacht voor collecte Wie heeft iets verloren? Jongens stelen bromfiets Man kwam onder vorktruck 75 Matroos nam fiets weg Burgerlijke Stand Filmavond in zaal Koster Jeugdkorps naar Leerdam „Rotterdam und das Meer" verlengd Op bromfiets aangereden .Huwelijkslessen" in 125e voorstelling SCHIEDAM W. v. d. BURG Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Diversen Te koop aangeboden BE MOE JANSEN 39" n i Attfvrlftnit* >Mj Uff King Corn, da Koning der Korrels, is grnag bij u te gast. Hij brengt zijn KoninklijK brood binnen ieders bereik. Witter, Blanker, Zuiverder.» een de licatesse voor alle dagen van d» week... een produkt van Europa's modernste bakkerij. tTERLEDEN maand toonde ik tt een. tekening van V de Koemarktbrug gericht naar de Gerrit Ver- boonstroat. Deze keer is het dezelfde brug, maar vanuit een andere richting gezien De plaat toont u het oude café „De Kroon' op de rechterzijde met onder het lommer der bomen de stoomtram, die hier (van Rotterdam komend) zijn eindpunt had. Later werd het eindpunt verlegd naar d& Rot- terdamsedijk tegenover café .Jioek" Op de uiterste rechlerzyde van de tekening bevindt zich het res tant non de molen „De Meiboom" waar later een politiepost in gevestigd wasDe in het midden prijkende molen is de „Batavier". Het lijkt ctp de tekening alsof de molen vlak naast „De Kroon" staat, maar dat is gezichtbedrog In werkelijkheid stond de molen daar, waar op het ogenblik de elek trische klok staat bij de zebra-oversteekplaats van de Hemaflat naar ongeveer de Passage. Bovendien zou de molen door zijn enorme hoogte meer verschil moeten maken met de hoogte van „De Kroon". De ,JBatavier" lijkt nu kleiner, doordat hij op respec tabele a/stand van „De Kroon" staat. LIET café links van de molen toas ,JBéllevue" la- tl ter Slavenburg en thans veranderd in een schoenenmagazijn. Op de achtergrond ziet men de Singelkerk. Op de tekening zijn nog geen rails op de brug te zien, waaruit op te maken valt dat de con cessie aan de Schiedamsche Tramweg Maatschappij op dat tijdstip nog niet verleend was; dit geschiedde pas op 2 -mei i90I. Wanneer de ea^ioifotie van de paardentram werd gestaakt weet ik niet precies. Een officiële liquidatie-advertentie verscheen op 15 mei 1919. Maar daarvoor waren de diensten al ge staakt Met een zekere mate van heimwee zal menige oudere Schiedammer naar dit prentje kij ken. Zo gaat het mij ook. Bij het zien van zo'n oude tekening uit die gemoedelijke tijd komt met de vele herinneringen ook de weemoed zich aan dienen. Nog tail ik even uw aandacht vestigen op een- aankondiging uit die dagen, die ons zal doen glim lachen. Om het ,jmel"-verkeer van die dagen te beteugelen, een verkeer dat zijn kracht ontleende aan het thans zo zeldzaam voorkomende paard, waren op de brug bordjes geplaatst met het ver maan .Stapvoets rijden!" Octane DeConinek Wettlu gedeponeerd. de instanties naar deze materie gaan doen. De patiënten op de tribune roerden zich even. Een vrouw riep: „er zUn er, die ook inderdaad beter i zijn geworden". Iedereen riep toen: „sssssttt" en mr. Van Moortel zei nog eens te menen dat het werk van F. niet goed is. Mr. Beemlnk achtte een vonnis onjuist, hü hoopte dat de kwestie in Den Haag de aandacht zou kragen, zo Is het geheel bui- Het is mogelijk om de activiteiten van een magnetiseur met verschil lende ogen te bekijken. Dat is woensdag voor het kantongerecht te Schiedam wel gebleken waar de officier van Justitie drie wekere ge vangenisstraf eiste tegen de 59-jarige Schiedammer T. F- en de verdediger van deze magnetiseur meende dat een schuldig zonder toepassing van straf het juiste zou zijn. De kanton rechter besloot over veertien dagen schriftelijk vonnis te wijzen, tlit de dagvaarding werd duidelijk dat ten Jaste werd gelegd dat de heer T. F. op diverse tijdstippen „door handoplegging op lichaamsdelen" on bevoegde geneeskunde had beoe fend. Drie gevallen, bij de dames P. W. van L en M. j. B. en bij de heer F. E. werden genoemd. De kanton rechter merkte op dat er meer ge vallen zullen zijn. Verdachte sprak de feiten niet tegen. Hij merkte op dat de verenigingen van paranor maal begaafden er voor strijden dat de bona fide magnetiseurs geschei den worden van de mala fide figu ren. Er is een strijd voor erkenning De kantonrechter meende dat F. de verkeerde weg bewandelde. Hij meende dat F. niet door mag gaan met het uitoefenen van zijn beroep, maar dat hij zich tot de kamerleden diende te wenden. De officier telde dat hier een om streden ptjnt aan de orde is. Hij vond dit een nare zaak gezien bet grote aantal recidiven. „F. blijkt aan de lopende band overtredingen te maken" zei de officier, die stelde dat er over genezingen niets vast staat ook al zullen patiënten in da mening verkeren dat ze genezen zijn. Hij achtte zich ook niet bevoegd te oordelen over de medische gronden. Decennia lang bestaat er al onze kerheid voor magnetiseurs, de pa tiënten en ook de artsen over dit onderwerp. De officier ontkende dat het werk van F. waarde heeft Hij achtte het nemen van ordemaatregelen nodig en strenge straffen gewenst aange zien F, blijft doorgaan. De offfieier betreurde het dat over deze materie een deskundig rapport ontbreekt Dit rapport zou moeten worden samen gesteld vanuit het departement of het bureau volksgezondheid. De ri sico's die de patiënten lonen achtte de officier groot, zeker wanneer zij afgehouden worden van het gaan naar een arts. Mr. Van Moorsel meende dat F. diende te studeren voor arts en geen permanent wets overtreder mocht zijn. Hij zag geen excuses. Hij vroeg dan ook voor elk geconstateerd feit een week hech tenis. (Driemaal een week). Voor de verdachte sprak mr. W. Beemink uit Dordrecht die opmerk te dat er verenigingen zijn die de paranormaal begaafden wensen tc erkennen. Hiervan zijn ook leden van de rechterlijke macht en volks vertegenwoordigers lid. Hij stelde dat men van magnetiseurs geen won deren moet verwachten. Naar zijn mening had 2ijn cliënt een verbaal gekregen na een klacht van de orga nisatie waar F. vroeger lid van "was. „Als F. lid gebleven was had hij niet hier gestaan". Spreker stel de dat het onderwerp in de Tweede Kamer al aan de orde is geweest en dat de minister gezegd had dat men onderscheid moest maken tussen magnetiseurs die lid waren van een bona fide organisatie en de mala fide figuren. Zijn cliënt zou samen werken met artsen, hij kon drie namen noemen van doktoren die bereid zjjn gunstige verklaringen af te leggen. Spreker verwees naar de Rechtbank te Dordrecht die een von nis van de kantonrechter van ƒ250 voor F. terugbracht op ƒ10. „De rechtbank is er dus van overtuigd niet te maken te hebben met een deugniet" zei mr. Beemink. De officier bleef bö zijn mening dat hy geen onderscheid mocht ma ken, hQ wacht op het onderzoek dat (Advertentie IM.) Hoogttraat 111 Si tengewoon onbevredigend. HU acht te hechtenis zeker niet in overeen stemming met de koers die de over heid nn omtrent het magnitlseurs- ambt vaart. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bU ongeval: G.G. en GD.: Tuinlaan 80. Telefoon 6 92 90. Poiitie-aJarinnummer: 6 4666. Bibliotheek: Lange Haven, geopend: maandag 19 tot 20.30 uur; dins dag 9.30 tot 16.3C en 19 tot 20.30 uur: woensdag 9,30 tot 16 30 uur; donderdag 9.30 tot 12.30 uur; vrijdag 9.30 tot 15.30 en 19 tot 22.30 uur; zaterdags 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend maandag 19 tot 21 uur; woensdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; donderdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Stedelijk Museum: Foto's van Eddy Posthuma de Boer, schilderijen van Gerard Verdijk en werk van de kinderen van de Schiedamse kunstklasse. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „De koning der Boekenïers". Monopol e, 2, 7," en 9.15 uur: „De jongen met de trompet", DIVERSEN Passage, 8 uur: Toonkunst Concert RJh.O. Jallanakerk, 8 uur: Schiedams Man nenkoor. Zanguitvoering. Irene, 7.30 uun- Ring Schiedam Herv. Vrouwengroep. Zang uitvoering. Sorsum Cords», 8 uur: N W-Vrou wenbond. Voorlichtingsavond. Kwajongens zijn deze week begon nen aan de afbraak van een der laat ste (en weinige) brokjes traditie in de nietuoe icijfc Niev.wla.nd. Het café Sportvroeger de zo bekende speel tuin t« de weilanden tussen Kethel en Schiedam, gaat verdwijnen. Daar voor is de laatste eigenaar de sports man Gerrit Stolk uit het bedrijf ver trokken nadat hij nog niet lang het café had overgenomen van de jamilic Van Harmeien die in een lange reeks van jaren dit café heeft beheerd. Binnenkort verdwijnt het gebouw om plaats te maken voor de kostba- re welstandsvilla's die de aannemer Baron hier gaat plaatsen- Dan is een historisch brok verleden verdwenen uit het vroegere niemandsland. Café Sport zal by alle oudere Schie dammers vele herinneringen oproe pen. Het is nog slechts tien, vijftien jaar geleden dat café Sport de pleis terplaats was halverwege Schiedam en Kethel. Komende van de Damlaan kon men langs de weilanden en de enkele sportvelden van Hermes DVS en verderop de sportvelden bij Oudedijk en bij Spieringshoek bij het café komen. Hier zaten tiental len zomers na de plezierige wande lingen in de periferie van Schiedam. Vanaf de terrasjes kon men over de polders zien haar de contouren van Tussen Schiedam ett Kethel ligt in de eens zo landelijke omgeving het café Sport. Velen hebben 1 daar vroeger na een vermoeiende sportwedstrijd of een lange wan- i deling een koele dronk tot zich genomen. Ten behoeve van de nieuwbouw dient dit gebouwtje i echter te verdwijnen. Het staat i momenteel al leeg. Vooral menig oud-Schiedammei of Kethelbe- i woner ziet deze afbraak met lede ogen aan, Schiedam, die zo kortgeleden nog niet gevormd werden door rechthoe kige flats, maar door levenslustige molens en de eeuwenoude kerkto rens. De Scbiedamse jeugd vermaak te zich wel op de wippen, de schom mels en het andere speelwerk in de tuin achter het café. Later liepen de wandelaars het oprij laantje naar Spieringshoek in, de twee stenen zullen van het hek staan er nog, maar niets herinnert meer aan de sfeer van de oude tijd. Ook in de winter had deze pleisterplaats het druk want dan werd er geschaatst op de ijsbaan achter het café; dan werd er ook wel geschaatst op de Poldervaart. Nauwelijks twintig jaar geleden had het café een nog belangrijker functie. Toen was Kethel pas ge annexeerd. Niemand dacht er toen aan dat Kethel werkelijk ooit een deel van Schiedam zou worden. Het verre Kethel lag zo zelfstandig in de polders dat de bewoners een hele reis moesten ondernemen om in Schiedam te komen. Dat deden zy toen met de Kethelse bus. In het ca fé De Halve Maan (al even roem rucht als De Sport en al even nood lottig verdwenen ten behoeve van de stadsuitbreiding) resideerde de ei genaar van deze authentieke bus. Hij onderhield een stadsdienst, maar hy reed wel meer als het nodig was ten behoeve van zijn clientele. Nergens beter kon hij halt houden dan aan het eind van de toen zo pastorale Schiedamseweg, halverwege het traject, voor café Sport om dan rich ting Oudedijk over de landweg naar de Damlaan te rijden. Het is vergane glorie, veel van de vroegere huizen rijn al verdwenen, ook café Sport gaat nu uerdwynen. Het is een der laatste herinneringen aan een vrijwel al vreemde tyd. Toen stond het café met de speeltuin schier eenzaam en alleen in het wijde polderland, nu zijn het de betonblok ken die het oude huis wegschuiven en de jeugd ttit die duizenden nieuwe woningen versnelt de tragiek van de oude herinnering. (Advertentie t M.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOUSTKA Al 36 IEI Eh 6 83 81 Op de kruising Adm. de Ruyter- straatWestfrankelandsedijk gaf de bestelwagenchauffeur J. T. A. N. uit Rotterdam gistermorgen om 11.10 uur geen voorrang aan de vrachtwa genchauffeur G. v. O. uit Naaldwyk. Een aanrijding was het gevolg. De heer N. liep enige schaafwon den en kneuzingen op, terwijl zijn zoontje bekneld kwam te zitten. Bei den zijn naar het Gemeentezieken huis vervoerd. De zoon is ter obser vatie opgenomen, de vader kon ech ter weer naar huis. De bestelauto werd totaal vernield, terwijl een groot aantal bakken gesneden rog gebrood over de straat werd geslin gerd. De vrachtwagen liep slechts lichte schade op. Evenals andere jaren zal het Le ger des Hells weer een grootscheep se Inzameling op touw zetten. Met de opbrengst daarvan zal het Leger veie bejaarden, zieken en armlasti gen een prettige Kerst bezorgen. Het geldt hier, en dat stelt bij het le ger primair, mensen van alle ge zindten. Deze speciale kerstcollectc zal van 13 tm 24 december worden gebonden. In die periode zullen de soldaten van het Leger weer met hun inza- melingslijsten langs de deuren trek ken om van u een gift voor dit nobe le doel te mogen ontvangen. Bo vendien zal er ook één dag worden uitgetrokken om een straatcollecte te houden. Een bekend gezicht in het Schiedamse stadsbeeld is telken male de zgn. kerstpot, waarin men eveneens zijn offer kan deponeren. Het spreekt, dat dez ekerstpotten na tuurlijk dit jaar met zullen ontbre ken. Met de opbrengst wordt het Le ger dus in staat gesteld de mensen in de bejaardentehuizen, ziekenhui zen e.d. een geschenk aan te bieden. Daarnaast wordt ook de traditionele kerstmaaltijd aan bejaarden boven de 65 jaar aangeboden. Dit jaar heeft de directie van WiltonFijenoord geheel belangeloos de kantine van het bedrijf voor dit doel afgestaan. Met u medewerking zullen velen na afloop van de feestdagen op een prettige kerst kunnen terugzien. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00- 12.30 en 14.0018,00 uur: notitie boekje; 1 paar bruine herenhand schoenen; 1 jaar beige herenhand schoenen; lipssleuteltje; huissleutel; wollen ceintuur. Te bevragen bij de vinders; kin- dermuts, J Putters, Nieuwe Haven 297; regenpak, W. de Vries, De Cos- tastraat 7a; kinderschoentje, v. d. Giessen, Vlaardmgerdijk 73a; dames handschoen, H. van Vuurcn, v. Ma- rumstraat 21a; kmderwant (r), Koel man, J. van Stolbergstr, 15; glacé handschoen (r>, J. Bos, Potgieter- straat 13b; wollen kinderwantje, li. Bijl, Fr. Mauritsstraat 26a; 1 paar dameshandschoenen, De Groot, Goe man Borgesiuslaan 78; gouden da- mesrlng, mevr. De Rouw, Lange Nieuwstraat 163b; damespolshorloge, Vriens, C. v. d. Lmdenlaan 14; be drag aan geld, J. R Voerman, Rot- terdamsedyk 86b; reservewiel van scooter, L. Lips, Potgieterstr. 11a; portemonnaie met inhoud, N. Cino, Tollensstraat 30b. De politie heeft gistermiddag In het Prinses Beatrixpark twee 13-ja- nge jongens aangehouden. Zij reden daar rond op een bromfiets, die zij uit een kelder van een in aanbouw zijnde woning aan de Klaas Kater- Straat hadden meegenomen. De bromfiets behoorde aan de Rotter damse stucadoor B. C, S. De vorktruckbestuurder G. Vrees wijk is gistermiddag om 425 uur op de Jan van Riebeeckweg onder zijn truck terecht gekomen. Hij klaagde over pijn in zijn heup Maar in de Dr. Noletstichting, waar de GG en GD hem heen heeft ge bracht, bleek, dat hij niets gebroken had. Wel heeft hij een aantal bloed uitstortingen opgelopen. Toen de heer Vreeswijk met de truck een bocht te snel en te scherp nam, is het apparaat omgevallen en kwam op de bestuurder trecht. De oorzaak dient geweten te worden aan onbekendheid met het pas in ge bruik genomen nieuwe apparaat. (Advertentie I M.i Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje Nü dragen mannen Omdat het gemakkelijk is. Gerieflijk en mo dem. Omdat het vlot-nonchalant en gesoig neerd staat, U wilt ze. Dijckhoff hééft ze. Van warme wollen stof in. een grote ver scheidenheid van dessins en kleuren of in 'n mooie wollen double face stof met aange- weven wollen ruitvoeringJ In de mannelijke kleuren bordeaux en diverse tinten grijs. Kies maar! Koop maar! want de prijs is lO tot 20 gulden lager i Normaal f. 49.75 en f. 39.75 nü, 7 dagen lang slechts 78 jaar kledingspecialisten Om 3 uur is vannacht de Deense matroos P. E. P. aangehouden. Hij reed op de Broersvest op een gesto len fiets. Waar hij de fiets had ont vreemd, kon hij zich niet meer her inneren. Hij verkeerde onder in vloed van sterke drank. GEBOREN: Nancy, dv J. Doom- weerd en C Stalder; Franciscus G. M zv L C, M. van Heijningen en M. J. van der Meule; Peter A., zv J. Elberse en A. van Vliet OVERLEDEN: F RettUch, 68 jr. (Van onze correspondent) KLAASWAAL. De Federatie van IJsclubs in de Hoeksche Waard houdt vanavond om half acht in zaal Koster in"Klaaswaal een filmavond. Vertoond worden films over schaats- training. (Van onze correspondent) KLAASWAAL. Het jeugd korps van de muziekvereniging „Na Lang Streven" treedt op uitnodiging van het 25-jarige vendel van de Oranjegarde zaterdag met ruim hon derd meisjes en jongens in Leerdam op. Een veertiendaagse periode voor de tentoonstelling „Rotterdam und das Meer", die in het stadhuis van Duisburg wordt gehouden, is te kort gebleken. Besloten is de tentoonstel ling tot 1 december te verlengen. Bij de citrusveiling aan de Mar conistraat Is gisteren de Sl-jari- ge nachtwaker W. J. de Nys uit de Van der Elststraat in Schiedam op zijn brommer aangereden door een bestelauto. De man liep vermoe delijk een schedelbasisfraetuur op. Hij is in het Gemeenteziekenhuis in Schiedam opgenomen. Het Rotterdams Toneel zal zater dag 25 november in de Utrechtse Stadsschouwburg de 125ste voorstel ling geven een voor Nederlandse begrippen zeer hoog aantal van „Huwelijkslessen" (Marriage go round), een blijspel van Leslie Ste vens. Deze voorstelling is morgen, don derdagavond. weer in de Rotterdam se Schouwburg te zian. „Huwelijkslessen", dat wordt ge speeld In de vertaling en regie van PLm Dikkers, beleefde op 17 sep tember 1960 de Nederlandse premiè re, nadat het reeds met zeer veel succes tn New York en Londen werd gespeeld. Op zaterdagmiddag 18 november zal Sint Nicolaas officieel zijn in tocht houden te överschte. Ont vangst op het raadhuis te Over- schie ongeveer 16.15 uur. Op vrijdag 17november om half zes wordt ten stadhuize een Zuïd- Afrikaanse delegatie ontvangen, die in Nederland is ter gelegenheid van de ingebruikneming van Eïec- tra's op de lijn Johannesburg-Am sterdam. Deux-Plêces en Japonnen (ook met jasje) m zyde fantasie Jacquard eo. Heerlijke zachte Wevenlt ja ponnen (ook in grote maten) LANGE BEEKSTRAAT 19 SCHIEDAM, TEL. 6 6135 Animo kortingïcgelR Folografie U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN '95 Schiedam, tel. 686 11 GEEN. FILIALEN kolfilma vergeten? De auto maat staat voor u klaar Aiie soorten films. Foto K van Vuuren. Hiogstraal 106 Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees f 198 Bij apotheek en drogist Kloostertafels v.a. 69-50 met draaibaar blad m Teak - of Afro Teak de nieuwste tafels. Komt zien bij Plate, Grote Markt 19-21 t.o. stadhuis, Schiedam. ELEKTRISCHE KACHELS, VENTILATORKACHELS, RADIATOREN met en zonder thermostaat 1. Volmaakte souplesse door elastieken rugpandjes Vlinder lichte beugelbeha met gevoer de kanten cups. Cups C-D-E Cup C lO75 2. Moderne nylon beha met buigzame beugel. Perfecte se paratie, Ideale steun. (Kort model v.a. 8,75). Cups C-D-E. Cup C 1750 3. Voor iets minder slanke fi guren: modieuze gaine van nylon tule-elastiek (géén ba leinen!) 52590 4. Luxueuze Walette creatie van kant-elastiek - met satijn nylon voorpand 2£775 5. Voor wïe hoge eisen stelt aan haarfiguur! Elegante gaïne in kostbare Franse kant-elas- hrA,clsnLani4ji „„nariHftn LANGE KERKSTRAAT TELEFOON 6 85 79 SPECIAALHUIS SCHIEDAM: 0RANJESTR, 17 VLAARDINGENGEO. BOSLCOT I ROTTERDAM: 5 FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1